خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
کر شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:65
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
کالای ویسکوزی
ریسیدن نخ
تجزیه محلول ویسکوز
استیلاسیون
استیله کردن کالای ویسکوزی
بررسی مقالات
مقاله اول
مقاله دوم
آزمایش
مواد مورد استفاده در پروژه
وسایل
دستورالعمل
نسخه استیلاسیون
نسخه رنگرزی
نحوه رنگرزی کالا
نحوه استیلاسیون کالا
مشاهدات
تست جذب رطوبت
گزارش کار
تست حلالیت
تست جذب رطوبت
رنگرزی
سیکل شستشویی (Washing cycle)
استیلاسیون
آماده سازی پارچه
درست کردن محلول رنگ
تست سازگاری رنگ با استیک اسید
نسخه رنگرزی
رنگرزی دوم
رنگرزی سوم
سیکل شستشو
استیله کردن پارچه
تست حلال
تست رطوبت
رنگرزی
استیله کردن
رنگرزی دوم
نتایج بدست آمده
تست جذب رطوبت
تست با مواد اکسید کننده
تست جذب رطوبت
تست رنگرزی کالای استیله شده
نتیجه
تست بازگشت از چروک
تست خیس شوندگی
تحلیل
نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
منابع

چکیده:
همان طور که میدانیم رنگ رزی کالای استاتی مشکل بوده و برای همین در این تحقیق در نظر گرفته شد با انجام برخی آزمایشات از جمله استیلاسیون کالای سلولزی این مشکل را مرتفع نمود در این واکنش کالای سلولزی در طی واکنش استیلاسیون به دی استات تبدیل گشته.
اما در این تحقیق نشان خواهیم داد ابتدا با رنگ کردن کالای سلولزی توسط رنگ زای مستقیم که تمایل ذاتی زیادی که به کالا داشته این رنگ زا از آن جا که ثبات خوبی نداشته لذا آن را استیله نموده که در فرآیند استیلاسیون عاملهای روی پارچه را بسته و دیگر در مجاورت کالا با آب یا رطوبت دیگر رنگزا خارج نمیگردد و بدین شکل ثبات کالا را بهبود یافته این بخشی از تست های انجام گرفته به منظور تثبیت کالای مورد نظر در این پروژه میباشد.

مقدمه:
سهم الیاف طبیعی سلولزی قابل استفاده در صنعت نساجی که آزاد در طبیعت یافت میشوند مانند پنبه بسیار کم میباشد نیاز روز افزون انسان ها به الیاف سلولزی جهت بر طرف نمودن نیازها باعث گردیده تا پیشرفت و توسعه چشمگیری در جهت روشهایی به کار برده شود که استفاده از سایر منابع سلولزی را بمنظور تهیه الیاف قابل استفاده در صنعت نساجی میسر میسازد. عمده ترین منابع تهیه سلولز به قیمت ارزان عبارت خواهد بود از خمیرچوب که در مقیاس بسیار وسیع جهت تهیه کاغذ مورد استفاده قرار میگیرد و دیگری لینترز یا الیاف پنبه ای بسیار کوتاه که قابل استفاده در صنایع ریسندگی نبوده ولی به عنوان ماده اولیه در ساخت الیاف دوباره بازیابی شده از اهمیّت و کار برد فراوان بر خوردار میباشد.
تهیه ویسکوز بدین ترتیب صورت خواهد گرفت که گروه های هیدراکسیل سلولز ابتدا با دی سولفید کربن (CS2) در مجاورت قلیائی ترکیب میشوند. چگونگی روش این ترکیب در زمره ترکیبات عمومی الکل ها میباشد. محصول حاصل از نظر ساختمان مولکولی نیمه استر و نیمه نمک (نمک بی ثبات) خواهد بود. نمک مورد نظر بی ثبات و به نم زنتات نامیده می شود به شکل زیر:
مراحل مختلفی از خمیر چون به محلول آماده جهت ساختن الیاف (DOPE) باید طی گردد. خمیر چوب ابتدا باید با مقدار زیادی قلیائی قویی 18% ترکیب شده تا تبدیل به سلولز قلیائی شود. جسم بدست آمده هنوز در آب قابل حل نمیباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استیلاسیون, استیله کردن, الیاف طبیعی, تست حلالیت, جذب رطوبت, خمیرچوب, دانلود پایان نامه, رطوبت, رنگ ,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:63
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – آشنایی با مواد FGM
تاریخچه مواد تابعی مدرج (FGM)
معرفی مواد تابعی مدرج FGM
فصل دوم – تحلیل تیرهای خمیده
معادلات انحنا – جابجایی در دستگاه مختصات قطبی
انتخاب تابع شکل
استخراج رابطه انحناء بر حسب انحناهای گرهی
ماتریس انتقال بین انحناهای گرهی و جابجایی های گرهی
معادله تعادل المان
مطالعات عددی
فصل سوم – تحلیل تیرهای خمیده FGM
فرضیه ها و تعاریف
معادلات سینماتیک، تنش و کرنش
نیروی محوری و خمشی لحظه ای در محور خنثی
ضریب برشی
معادلات حرکت
تحلیل عددی و مقایسه
مدل سازی تیر FGM در جهت ضخامت
نتیجه گیری
پیوست 1
پیوست 2
منابع و مراجع

فهرست جداول:
نتایج بررسی مثال 1
خواص مواد فلزی و سرامیکی
مقایسه فرکانس مدل های مختلف و روش های عددی
فرکانس انواع مختلف شرایط مرزی با تکیه گاه ساده

فهرست اشکال:
تصویر شماتیک ریزساختاری یک ماده تابعی مدرج متشکل از سرامیک – فلز
عکسبرداری از مقطع یک ماده تابعی مدرج از جنس Al/si توسط میکروسکوپ نوری
تغییر خواص در برش عرضی پوسته یک صدف
ماده تابعی مدرج با تغییر خواص تدریجی
ماده تابعی مدرج با تغییر خواص پله ای
توزیع آهن و تنگستن در اثر حرارت
حرارت دادن آهن و فولاد در ماکروویو به اندازه 950 درجه در زمان 3 دقیقه
مولفه جابجائی گره ای در ابتدا و انتها
مولفه های انحنای گره ای و بارهای خارجی المان
المان تیر خمیده با در نظر گرفتن جهات قراردادی
نتایج بررسی مثال (2) با α=〖60〗^°
طرحواره یک تیر خمیده
طرحی از قوس کم عمق
تغییرات فرکانس با پارامتر c/a با کمان قید شده در r=R_G
تغییرات فرکانسی با پارامتر c/a با کمان قید شده در r=r_i
تفاوت درصدی در دو شکل قبل

چکیده:
در فصل اول این پروژه به آشنایی با مواد FGM پرداخته ایم سپس در فصل دوم با استفاده از روش اجزاء محدود، فرمول بندی جهت تحلیل غیرخطی هندسی تیرهای خمیده ارائه شده است. در فرمول بندی اجزاء محدود تابع شکل برای انحناء بجای تغییر مکان ها معرفی شده است. المان تیر خمیده با قوسی از دایره معادل سازی شده و روابط کرنش – تغییر مکان غیرخطی در دستگاه مختصات قطبی نوشته شده است. با در دست داشتن روابط تنش – کرنش و معادلات تعادل، روابط کرنش – انحناء حاصل گردیده که با جانشینی روابط فوق در روابط کرنش – تغییر مکان معادلات دیفرانسیلی که مقادیر تغییر مکان را برحسب انحناء بیان میدارد بدست آمده است. با در دست داشتن سه انحناء گرهی تابع شکلی از درجه دوم برای انحناء تعریف شده و با استفاده از آن مقادیر تغییر شکل ها بر حسب انحناهای گرهی بیان گردیده است، به دنبال آن ماتریس انتقالی ارائه شده، که انحناء گرهی را با تغییر شکل های گرهی مرتبط میسازد. سپس انرژی کل المان خمیده به صورت تابعی از انحناء بیان و با کمینه سازی آن رابطه نیرو – تغییر شکل حاصل شده است. از آن جا که روش فوق قادر به منظور نمودن تغییر شکل های بزرگ، و همچنین تاثیرات نیروهای غشائی و شعاعی در سختی عضو میباشد، دیگر رابطه نیرو – تغییر شکل خطی نمیباشد، بدین سبب روش تکرار نیوتن – رافسون جهت همگرایی جواب اختیار شده و الگوریتمی براین اساس ارائه گردیده است. با مطالعه چند مثال عددی و مقایسه نتایج بدست آمده با سایر مراجع نشان داده شده است که روش مذکور از دقت، سرعت و کارائی کافی برخوردار است. در فصل سوم تئوری کلاسیک مقاومت مصالح برای تحلیل دینامیکی تیرهای خمیده ضخیم در زمینه مواد تابعی مدرج (FGM) استنباط شده است. فرآیند استخراج شامل ساده سازی دستکاری جبری با استفاده از مفهوم تغییر مکان محور خنثی مواد است. همچنین مطالعات پارامتری بر روی فرکانس های طبیعی برای نشان دادن تطبیق پذیری از فرمول های اتخاذ شده با استفاده از راه حل دستی سری توانی ارائه شده است.

مقدمه:
در سال های اخیر با توسعه موتورهای پر قدرت صنایع هوافضا، اوربین ها و راکتورها و دیگر ماشین ها نیاز به موادی با مقاومت حرارتی بالا و مقاوم تر از لحاظ مکانیکی احساس شده است. در سال های قبل در صنایع هوافضا از مواد سرامیکی خالص جهت پوشش و روکش قطعات با درجه کارکرد بالا استفاده میشد. این مواد عایق های بسیار خوبی بودند ولی مقاومت زیادی در برابر تنش های پسماند نداشتند. تنش های پسماند در این مواد مشکلات زیادی از جمله ایجاد حفره و ترک مینمود. بعدها برای رفع این مشکل از مواد کامپوزیت لایه ای استفاده شد. تنش های حرارتی در این مواد نیز موجب پدیده لایه لایه شدن میگردید. باتوجه به این مشکلات طرح ماده ای مرکب که هم مقاومت حرارتی و مکانیکی بالا داشته و هم مشکل لایه لایه شدن نداشته باشد، ضرورت پیدا کرد. بنابر مشکلاتی که در صنایع مختلف برای مواد تحت تنش های حرارتی بالا وجود داشت، دانشمندان علم مواد در سال 1984 در منطقه سندایی ژاپن برای اولین بار مواد FGM را بعنوان مواد با تحمل حرارتی بالا پیشنهاد نمودند.
بسیاری از سازه ها نظیر قوس ها، پل ها و لوله ها حاوی المان های منحنی گون هستند، از برتری این اعضاء صلبیت و زیبایی میباشد. همچنین یکی از توانایی های این نوع المان ها در مقایسه با تیرهای مستقیم امکان کاهش تنش های فشاری یا کششی میباشد. این مزایا بسیاری از طراحان را ترغیب به استفاده از تیرهای خمیده نموده است. لیکن تحلیل این نوع المان ها معمولا با پیچیدگی مواجه است.
در این پروژه سعی شده است تا با توجه به مزیت های مواد FGM، تیرهای خمیده ساخته شده از این مواد را تحلیل کرده و به رابطه های کاربردی در این زمینه دست یافته و برای نیل به این هدف در ابتدا به تحلیل تیرهای خمیده پرداخته و پس از آشنایی و تحلیل این تیرها به تحلیل تیرهای خمیده ساخته شده از مواد تابعی مدرج پرداخته ایم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آهن, المان, انحنا, تحلیل عددی, تنش و کرنش, تنگستن, تیر خمیده, حرارت, خمش, دانلود پایان نامه, دستگاه ,

تاريخ : 1 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:112
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده فارسی
چکیده انگلیسی
پیش گفتار
بخش اول : مباحث نظری
فصل اول : اسفرزه
اسفرزه
ریخت شناسی
زمان جمع‌آوری
خرده نگاری
طرز نگهداری
دامنه انتشار
مواد متشکله
مواد مصرف گیاه
مهمترین اثرات گزارش شده اسفرزه
بیماری های قلبی – عروقی
نحوه مقدار مصرف بعنوان ملین گیاهی
مکانسیم اثر
موارد عدم مصرف
در دوران بارداری و شیردهی
تداخل دارویی
موارد احتیاط
اشکال دارویی
کنترل کیفی و کمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه
فصل دوم : یبوست
یبوست
اتیولوژی
درمان
درمان غیر دارویی
درمان دارویی
سوء مصرف ریلمین‌ها
فصل سوم : کلیات فرآورده‌ جوشان
مقدمه
تعریف پودر
انواع پودرها
تعریف گرانول
انواع گرانول ها
مزایای فرآورده‌های پودری و گرانولی
معایب پودرها و گرانول ها
کلیاتی در مورد فرآورد‌ه‌های جوشان
مکانسیم ایجاد جوش در فرآورده‌های جوشان
مواد به کار رفته در فرآورده‌های جوشان
منابع اسیدی
منابع بازی
چسباننده
ترکیبات شیرین کننده
ترکیبات طعم دهنده
رنگ دهنده
مواد افزایش دهنده محلولیت
مواد پایدار کننده
بسته‌‌بندی
انواع فرآورده‌های جوشان
پودرهای جوشان
گرانول های جوشان
گرانولاسیون مرطوب
مزایای گرانولاسیون مرطوب
گرانولاسیون خشک
گرانولاسیون به روش ذوب
آزمایشات کنترل فیزیک و شیمیایی گرانول های جوشان
خصوصیات ظاهری
تعیین مقدار موثره دارویی
زمان جوشش و انحلال
PH محلول
تعیین مقدار رطوبت گرانول ها
1آزمایشات پایداری و تعیین غیر مفید دارو
آزمایش پایداری تسریع شده
آزمایش پایداری ادواری
عمر قفسه‌ای
فصل چهارم : کار تجربی
بخش دوم : مباحث تجربی
مقدمه
وسائل و دستگاه های به کار رفته
مواد به کار رفته
تهیه پودر پوسته دانه اسفرزه
کنترل‌های کیفی و کمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه
تعیین ریزش پودر
تهیه گرانول جوشان
آزمون‌های کنترل فیزیک و شیمیایی
بررسی خواص ظاهری
تعیین ریزش گرانول ها
آزمون تعیین PH محلول
تعیین مدت زمان جوشش و چگونگی انحلال
آزمون تعیین مقدار موثر دارویی
آزمایش پایداری
انتخاب مخلوط اسید و باز در حضور اسفرزه
استفاده از سورفکتانت‌ها
اصلاح طعم فرمولاسیون های منتخب
اصلاح طعم فرمولاسیون توسط شیرین کننده
انتخاب فرمولاسیون نهایی
فصل پنجم : نتایج و بحث
مقدمه
نتایج و بحث مربوط به مطالعات انجام شده بر روی ریزش پودر اسفرزه
تابعیت ریزش پودر اسفرزه
نتایج حاصل از بررسی ریزش پودر اسفرزه توسط دستگاه ریزش سنج
نتایج حاصل از بررسی ریزش پودر اسفرزه با محاسبه اندیس کار و ضریب هانسر
بررسی فرمولاسیون‌های تهیه شده بررسی انتخاب منابع اسیدی و بازی
بررسی فرمولاسیون های تهیه شده جهت دستیابی به PH مناسب
بررسی فرمولاسیون‌های تهیه شده از سورفکتانت های مختلف
بررسی فرمولاسیون تهیه شده از منابع اسیدی و بازی، طعم دهنده و شیرین کننده
بررسی فرمولاسیون جدول (13-4) حاوی شکر و آسپارتا
نتایج حاصل از نظر خواهی داوطلبین در مورد 3 فرمولاسیون
آزمون های پایداری تسریع شده
نتیجه‌گیری نهایی
نتایج حاصل از نظرخواهی داوطلبین در مورد 3 فرمولاسیون منتخب
آزمون های پایداری تسریع شده
منابع و مآخذ

فهرست اشکال و جداول:
مناطبق چشایی زبان و احساس طعم های مختلف
مثال هایی از طعم دهنده‌ها با توجه به نوع طعمی که بایستی پوشیده شود
مقایسه سه ترکیب توئین 20، 60، 80
وسائل و دستگاه های به کار رفته
مواد به کار رفته
تعیین فاکتور تورم پودر اولیه و فرآورده ساخته شده
تعیین مقدار خاکستر ماده دارویی
کاهش وزن بر اثر خشک شدن
درصدهای متفاوت تهیه شده از اسیدسیتریک، اسیدتارتاریک، بی کربنات سدیم
فرمولاسیون منتخب از مرحله ا ول با سورفکتانت های مختلف
فرمولاسیون منتخب شامل اسیدسیتریک، اسیدتارتاریک، سدیم بی کرنبات، ماده موثره pvp
فرمولاسیون شامل منابع اسید، باز، چسباننده و طعم دهنده
فرمولاسیون شامل منابع اسید، باز، چسباننده، شیرین کننده طبیعی و طعم دهنده
فرمولاسیون شامل طعم دهنده، شر، آسپارتام بدون تغییر مقدار منابع اسید و بازی
میزان اندیس کار و ضریب هاسنر به عنوان معیاری برای بررسی قابلیت ریزش پودر اسفرزه
مشخصات ریزش پودر در رابطه با اندیس کار
مشخصات ریزش پودر در رابطه با ضریب هاسنر
مواد جانبی به کار رفته در فرمولاسیون
بررسی فرمولاسیون های تهیه شده از منابع اسیدی و بازی منتخب همراه با درصدهای سوفکتانت های مختلف

چکیده:
در این تحقیق فرآورده جوشان حاصل از پوسته دانه اسفرزه در خانواده بارهنگ به صورت گرانولاسیون مرطوب تهیه شد. پوسته دانه اسفرزه از شرکت ایران داروک تهیه تحت و تست‌های فارماکوپه‌ای شامل :
ضریب تورم، خاکستر تام، وزن خشک و مواد ناخالصی
مبتنی بر استاندارد رفرانس‌ها قرار گرفت. سپس فرمولاسیون های متعددی(در مجموع 30 فرمولاسیون)، شامل نسبت‌های متفاوتی در پوسته‌ دانه اسفرزه، اسید و بازهای مختلف شامل (اسید سیتریک،‌اسید تارتاریک و سدیم بی کربنات)،‌ پلی و منیل پیرولیدون به عنوان چسباننده، افزودنی های دیگر شامل (رنگ دهنده، طعم دهنده و شیرین کننده)‌ با هم مخلوط هستند و توسط اتانول %90 به گرانول تبدیل شدند گرانول های تهیه شده از یک بامش 10 عبور داده شدند و در آون با دمای سانتیگراد خشک گردیدند. سپس از یک با مش 20 عبور داده شد. نتیجه فرمولاسیون ها تهیه شده توسط خصوصیات ظاهری، زمان جوشش و PH، ریزش و میزان ماده موثره بررسی شد. البته باید توجه داشت که هر گرم از گرانول تهیه شده معادل 40 میلی لیتر موسیلاژ به دنبال اضافه کردن بافر با 8/6= PH میدهد.
3 فرمولاسیون با طعم‌های مختلف تهیه شد و توسط 10 نفر از داوطلبین سالم تست شد. بعد از انجام آنالیز‌های آماری (فریدمن- ویکگسون)، بهترین فرمولاسیون شامل (%9 اسید سیتریک، % 19 اسید تارتاریک با %32 سدیم بی کربنات، % 40 پوسته دانه اسفرزه، 300 میلی گرم ساکاند، 750 میلی گرم آسپارتام) انتخاب شد. سرانجام مطالعات پایداری تبریع شده روی فرمولاسیون منتخب به مدت 6 ماه در دمای سانتی گراد و رطوبت % 75 انجام شد. در طی ماه 1، 2، 3 و 6. نمونه گیری انجام و تست های فیزیک و شیمیایی روی فرمولاسیون صورت گرفت. در نتایج اختلاف معنی داری (05/0 > P) دیده نشد و پارامترهای گفته شده در بالا در طی 6 ماه روی فرمولاسیون انجام گرفت.

پیشگفتار:
امروزه ضمن گسترش روز افزون تحقیقات در زمینه داروهای گیاهی، تجویز و کاربرد آن ها روز به روز در کشورهای مختلف جهان رو به افزایش است. علت عمده این توجه آن است که گیاهان در قرنهای پیش مورد مصرف دارویی بوده‌اند و اثرات درمانی آن ها در طول سالیان متمادی تجزیه و به اثبات رسیده است، کشور ایران نیز از لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی از موقعیت مناسبی برخوردار است و برخورداری از این عامل مهم باعث گردیده در بین گیاهان دارویی موجود در ایران که رشد گونه‌های مختلف گیاهی در آن امکان پذیر باشد همچنین سابقه بسیار طولانی در کاربرد آن ها توسط دانشمندان بزرگ و صاحب نام، از پیشروان استفاده از گیاهان در درمان بوده و نقش بسزایی در تکامل گیاه درمانی در طی قرون و اعصار ایفا نموده است.
گیاه اسفرزه با نام علمی Psylium ovata به منظور درمان یبوست و ضد التهاب دستگاه گوارشی به کار میرود. البته اثرات درمانی متعددی به غیر از موارد بالا از این گیاه کشف شده، از جمله این کاربرد‌ها میتوان: کمک به کاهش کلسترول خون و همچنین کاهش قند خود در افراد دیابتی را نام برد. لذا با توجه به اثرات درمانی این گیاه، پذیرش بهتر بیماران و سهولت مصرف توسط بیماران و عدم وجود آن به صورت جوشان در بازار دارویی کشور، در این پایان‌نامه اقدام به تهیه فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه نمودیم. لازم به ذکر است اثر درمانی اسفرزه هم در دانه و هم در پوسته دانه آن موجود میباشد که خاصیت معینی آن در پوسته دانه 5 برابر دانه اسفرزه میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتيولوژی, اسفرزه, اسيد, اسیدسیتریک, بسته بندی, بی کربنات سدیم, دارو, دانلود پایان نامه, درمان, درمان,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:112
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه رواج سیمان در ایران
مواد تشکیل دهنده سیمان پرتلند
روند تهیه سیمان
معادن
سنگ شکن ها
آسیاب کردن مواد
خشک کن مقدماتی
پودر کردن مواد اولیه
روش تر
روش خشک
تفاوت های روش خشک و تر
آزمایش نهایی
کوره های پیش گرم کن
سیمان پزی
کوره های سیمان پزی
مراحل مختلف پخت
مدت زمان تهیه سیمان
کلینگر
آسیاب کردن کلینگر
درشتی دانه های سیمان
روند تهیه سیمان
انواع سیمان پرتلند از نظر جنس
سیمان پرتلند نوع (1)
سیمان پرتلند نوع (2)
سیمان پرتلند نوع (3)
سیمان پرتلند نوع (4)
سیمان پرتلند نوع (5)
سایر انواع سیمان پرتلند
سیمان پترلند ممتاز
سیمان زودگیر
سیمان ضد سولفات
سیمان هوازا
سیمان های رنگی
سیمان چاه کنی
سیمان روباره
سیمان پوزولان
سیمان انبساطی
سیمان برقی
سیمان بنایی
انبار کردن سیمان
کوره گردنده خفته
اجزاء کوره گردنده خفته
کوره اصلی
رینگ ها
دنده کوره ها
غلطک ها
خنک کنها
آب بندی سروته کوره
نسوزکاری داخل کوره
سوخت کوره
درجه پربودن کوره
شیب کوره
دور کوره
میزان بار کوره
سرعت حرکت مواد در کوره
سیمان پرتلند
فشرده از تاریخچه روند تولید در کارخانه های سیمان
روند تولید
معادن مواد اولیه مواد اصلاحی و افزودنی
معدن سنگ آهک
معدن خاک رس
معدن مخلوط
معدن سنگ گچ
سنگ آهن
معدن سنگ سیلیس
سنگ هماتیت
موارد مصرف تیپ های مختلف سیمان
واحد سنگ شکن و آسیای خاک
واحد آزمایشگاه
آزمایشگاه فیزیک
آزمایشگاه شیمی
واحد مواد خام
الکتروفیلتر
واحد کوره
پیش گرم کن ها
کوره هزار تنی
خنک کن ها
واحد آسیای کلینگر و تولید سیمان
تولید گاز اکسیژن
کیسه سازی
تولید شن و ماسه
ریخته گری
بارگیری
مرکز خدمات مهندسی

مقدمه:
با توجه به تحولات قرن اخیر که در کلیه علوم و فنون منجمله در صنعت ساختمان سازی ایجاد گردیده با توجه به رشد روزافزون جمعیت و احتیاج به گسترش شهرها، کارشناسان متوجه شدند که اگر شهرها بطور افقی گسترش یابد رسانیدن سرویس های شهری مانند آب و برق، تلفن، گاز و همچنین پست و آسفالت و غیره به شهروندان با مشکل مواجه خواهد گردید بدین لحاظ تشخیص دادند که شهرها باید بطور عمودی گسترش یابد در نتیجه ساختمان های یک یا دو طبقه قرون 18 و 19 به ساختمان های بلند قرن بیستم تبدیل گردید رفته رفته مصالحی مانند آجر و آهک و ملات های کم مقاومت منسوخ و مصالح مرغوب تری که بتواند بارهای فشاری و کششی بیشتری را تحمل نماید مورد توجه قرار گرفت که در راس آن ها سیمان و انواع فولاد میباشد که روز به روز مراحل تکامل خود را طی نموده و هر لحظه در آزمایشگاه های مهم دنیا در اثر آزمایشات شبانه روزی انواع مرغوب تر و کامل تری از آن ارائه میگردد. بدین لحاظ جا دارد که در مورد مطالعه و شناخت سیمان دقت بیشتری نموده تا آشنایی بیشتر با این مصالح پیدا کنیم باید توجه نمود هر لحظه ممکن است مطالعات و کیفیات آزمایشگاهی محصول جدیدتری را به دنیال صنعت را ارائه نمایند. پس در این قسمت سعی بر آن شده است که حتی المقدور در مورد مطالب کلی سیمان گفتگو شود.
سیمان یا سمنت واژه ای است که از لغت سمنتوم رومی گرفته شده و قدمت آن به بیش از میلادی میرسد. مصرف آن در ساختمان پانتئون شهر رم واقع در ایتالیا که مربوط سه 27 قبل از میلاد است دیده شده.
در ساختمان گنبد این بنا که 43 متر قطر دارد. مخلوطی از خرده سنگ و آهک پخته بکار رفته است ولی کشف سیمان به شکل امروز مربوط است به یک نفر انگلیسی بنام ژوزف اسیدین joseph espdn که از پختن آهک و خاک رس در حرارت بالا و آسیاب کردن موفق شد ابتدایی ترین نوع سیمان را کشف نموده و آن را در تاریخ 21 اکتبر 1824 بنام خود در انگلستان ثبت نماید و نام محصول بدست آمده را سیمان پرتلند گذاشت علت این نامگذاری همانطوری که گفته شد سیمان از سنتوم رومی گرفته شده و پرتلند نام جزیزره ای است در انگلستان که رنگ سیمان پس از سخت شدن به رنگ سنگ های ساحلی این جزیره در می آید به همین دلیل نام پرتلند را دنبال سیمان برای آن انتخاب نممودند البته قبل از ژوزف اسپدین اشخاص دیگری در فرانسه و انگلستان از پختن خاک رس و سنگ آهک مصالح مشابهی بدست آوردند ولی هیچکدام کار خود را دنبال نکرده و محصول خود را ثبت نرسانیدند باید توجه نمود که در بعضی از کتاب های ایرانی که در دسترس نگارنده بود اشخاص دیگری را بعنوان اولین نفر که سیمان را به ثبت رسانید معرفی می نمایند ولی در فرهنگ دهخدا و دایره المعارف فارسی تالیف غلامحسین مصاحب ژوزف اسپدین را بعنوان اولین نفر ذکر میکنند ولی آنچه مسلم است که سیمان در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان به ثبت رسیده و آن را ابتدا برای ساختن فانوس دریایی مورد مصرف قرار دادند.

تاریخچه رواج سیمان در ایران:
بدیهی است منظور از تاریخچه سیمان در ایران یک تحقیق تاریخی نیست که بدانیم مثلاً اولین پاکت سیمان در چه تاریخی و یا به وسیله چه شخصی به ایران وارد شده است بلکه منظور این است که نگاه مختصری داشته باشیم به تاریخ سیمان ایران.
اولین کارخانه سیمان با تولید روزانه 100 تن در نزدیکی شهرری در تهران احداث و در سال 1312 آغاز به کار کرد و تا تاریخ 1334 به تدریج با افزودن واحدهای دیگر به این مجموعه ظرفیت این کارخانه به 600 تن در روز رسید ولی به علت شروع عملیات ساختمانی و راه سازی این مقدار سیمان جوابگوی نیازهای کشور نبود و به تدریج در نقاط دیگر مملکت کارخانه های بزرگ سیمان دایر گردید از جمله سیمان تهران – سیمان شمال – سیمان مشهد – سیمان فارس – سیمان ارومیه و سیمان آبیک که تعداد آن ها در حدود 20 کارخانه بوده تولید روزانه آن ها فعلاً در حدود بیست میلیون تن در سال میباشد که هنوز جوابگوی مصرف داخلی نبوده و مجبور به واردات سیمان میباشیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمایشگاه, الکتروفیلتر, انبار کردن, تاریخچه سیمان, خاک رس, دانلود پروژه, روند تولید, ریخته گری, رینگ,

تعداد صفحات:128
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
پرسش های پژوهشی
فرضیه های پژوهشی
تعریف مفهومی
تعریف عملیاتی
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
تاریخچه در ارتباط با موضوع شخصیت
تعاریف شخصیت
عوامل موثر در تعیین شخصیت
شکل گیری شخصیت
رشد شخصیت
ابعاد شخصیت
نظریه های شخصیت
تیپ شناسی شخصیت ویلیام شلدون
تیپ شناسی شخصیت امیل کرچمر
تیپ شناسی شخصیت یونگ
نظریه ریموند بی کتل
نظریه هانس جی آیزنگ
نظریه پنج عامل رابرت مک کری و پل کاستا
نظریه خلق وخو آرنولد باس و رابرت پلامین
دیدگاه فطری در مورد صفات شخصیتی
تئاتر چیست؟
نظریه خاستگاه آیینی
نظریه های دیگر درباره خاستگاه آیینی
تئاتر کلاسیک و شخصیت بازیگران تئاتر کلاسیک
تئاتر نئوکلاسیک و شخصیت بازیگران تئاتر نئوکلاسیک
تئاتر مدرنیسم و شخصیت بازیگران تئاتر مدرنیسم
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
آزمون شخصیتی آیزنگ
اعتبار و روایی پرسشنامه شخصیت آیزنگ
روش اجرای تست آیزنگ
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
تجزیه و تحلیل فرضیات
جدول شاخص های آمار توصیفی 2 متغیر سبک های تئاتر و نوع شخصیت
جدول بررسی فرضیه
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
بحث و نتیجه گیری
منابع
ضمایم

فهرست جداول:
توزیع فراوانی سبک های تئاتر
توزیع فراوانی تیپ شخصیت
فراوانی مشاهده شده و درمورد انتظار در هر یک از سبک های تئاتر
فراوانی مشاهده شده و در مورد انتظار بازیگران گروه های مختلف تئاتر

چکیده:
در پژوهش حاضر که با هدف بررسی تیپ شخصیتی بازیگران گروه های مختلف تئاتر تدوین شده است یک فرضیه مدنظر بوده است و بر روی نمونه ای در دسترس به حجم 60 نفر از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرای شده است. جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه شخصیت آیزنگ استفاده شده است. هم چنین داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج بررسی فرضیه حاکی از آن است که بین تیپ شخصیتی (برونگرا- درونگرا) بازیگران گروه های مختلف تئاتر تفاوت معناداری وجود دارد.
در سطح توصیفی از شاخص آماری فراوانی، درصد فراوانی و فراوانی تجمعی و در سطح استنباطی از آزمون خی دو استفاده شده است.

مقدمه:
هر کسی شخصیتی دارد و شخصیت شما به مشخص کردن میزان موفقیت، خشنودی و رضایت خاطر در زندگی شما کمک میکند. ما درباره شخصیت صحبت میکنیم، بدون اغراق باید بگوییم که شخصیت شما یکی از مهم ترین نعمت های شماست. شخصیت به شما کمک کرده است تا زندگی خود را شکل دهیدو آینده نیز همین کار را خواهد کرد.
هر چیزی که تا به حال به دست آورده اید، هر چیزی که انتظار دارید در شغل خود به دست آورید، خواه همسر یا والد خوبی بشوید، و حتی وضعیت سلامت کلی شما تحت تاثیر شخصیت شما و شخصیت کسانی که با آن ها در تعامل هستید قرار دارند. شخصیت شما گزینه هایی را که در زندگی دارید محدود کرده یا گسترش میدهد. شخصیت به شما اجازه نمی دهد تجربیات خاص را با دیگران در میان بگذارید یا شما را قادر میسازد بیشتر آن ها را با دیگران در میان بگذارید.
شخصیت، برخی افراد را محدود میکند و دنیای تجربه را به وی دیگران میگشاید.
یکی از ابعاد اصلی شخصیت درون گرایی و برون گرایی است. برون گرایان افرادی تکانشی هستند، مردم آمیز هستند مشتاق تحریک و هیجان هستند. تمایل به پرخاشگری دارند و آدم چندان با ثباتی نیستند، در مقابل درون گرایان افراد کم حرف و به نحوی گوشه گیر هستند و در خود فرو رفته، به کتاب ها بیشتر علاقه دارند تا آدم ها، تحریک و هیجان را دوست ندارند و به دور اندیشی تمایل دارند. افراد تو داری هستند و به جز چند دوست صمیمی از دیگران فاصله میگیرند. زندگی با نظم و قاعده را دوست دارند به ندرت پرخاشگری نشان میدهند با ثبات و تا حدی بدبین هستند و برای معیارهای اخلاقی ارزش فراوان قائل هستند.
بعضی معتقدند که درون گرایی و برون گرایی متکی به عوامل موروثی است اما این عوامل تا آن اندازه نیست که ما نتوانیم شخصیت خود را تغییر دهیم. به علاوه اغلب درون گرایی ها و برون گرایی ها ممکن است محصول تجربه و یادگیری باشد از این رو هر کس میتواند رفتار خود را عمدا در مسیر درون گرایی و برون گرایی سوق دهد بطور کلی شخصیت درون گرا در رفتار و عمل حل مسائل، دارای انگیزه و هدف هایی است که با خواسته های درونی خویش متناسب میباشد. فرد درون گرا شیفته دنیای درون است و هر امر ذهنی را که درون او میگذرد بصورت عینی یعنی مانند امری که در دنیای خارج وجود دارد توصیف میکند. اما فرد برون گرا بین خود و اعتقادی که دارا میباشد تمایزی قائل نیست و هر انتقاد یا حمله ای به اعتقاد او به منزله حمله به خود است در حالیکه درون گرا ممکن است به سختی از یک عقیده دفاع کند اما میداند که از یک عقیده دفاع میکند نه از شخص خود.
در بررسی عمیق تر بعد برون گرایی – درون گرایی تفاوت باز دارندگی و تحریک مغز افراد درون گرا و برون گرا از اهمیت به سزایی برخوردار است. در برون گراها، نیرویی بازدارندگی و در درون گراها نیروی تحریکی مغز بیشتر است. به همین دلیل افراد برون گرا که نیروی بازداری شدیدی دارند نسبت به درون گراها دیرتر شرطی میشوند و خاموشی پاسخ هم در آن ها سریعتر است. به همین دلیل میتوان انتظار داشت به شرط آن که رویداد آسیب زا و دردزای زندگی برای همه یکسان باشد کسانی که راحت تر شرطی میشوند (درون گراها) همان افرادی میباشند که بیش از دیگران به اختلالات روان رنجوری دچار میشوند.
تئاتر اجرای آگاهانه یک متن یا یک مایه از پیش تعیین شده است که هدف های متعددی را دنبال میکند، تئاتر آموزش میدهد، ارشاد میکند، سرگرم میکند، و نیز در راه کشف جهان و انسان و الهام بخشیدن به تماشاگران گام بر میدارد. تئاتر همواره با انسان بوده است، و فرهنگ های مختلف با آن رفتاری گوناگون داشته اند، گاه به داشتن تئاتر مباهات مینمودند، و گاه هم چون عامل فساد جامعه تکفیر و طردش میکردند. بر این برخوردهای متفاوت و تناقض آمیز دو علت عمده را میتوان بر شمرد: نخست تنوع و پیچیدگی تئاتر که قادر است از پیش پا افتاده ترین حرکات نمایشی و تفریحی تا متعالی ترین جنبه های معرفت بشر را به نمایش بگذارد و دیگر دامنه نفوذ و اقتدار فرهنگی آن. در تمدن های بزرگ گذشته تئاتر هم چون یک نهاد با نفوذ فرهنگی و عقیدتی عمل میکرد و مثل آیین در پی کشف و افشای رازهای نهفته بود. علت سومی را میتوان بر این دو افزود، و آن فرایافت جامعه است. ارسطو انسان را جانور مقلد توصیف میکند، از این رو اجرای نمایش را از غرایز طبیعی او می شمارد؛ در قرن وسطی تئاتر سراسر در خدمت آموزش های اخلاقی و تجسم بخشیدن به داستان های انجیل قرار میگیرد؛ پس از رنسانس اروپا انسان همچون موجودی زمینی اما لایق رسیدن به کمال تعریف میشود. پس انسانگرایی و واقعگرایی بر ضوابط فلسفی، و به تبع آن بر تئاتر زمان حکم میگردد، و شخصیت های اساطیری در درام ها جای خود را به انسان های واقعی می سپارند. هنگامی که کپرنیک اعلاغم میکند زمین (و به تبع آن انسان) مرکز عالم نیست، تئاتر آرمانگرا و بزرگ نمایی پدید می آید تا اشتیاق رسیدن به جاودانگی را پاسخ گوید: عقل گرایی عصر ولتر و دیده رو و اصحاب دایره المعارف، احساس گرایی سده هجدهم، طبیعت گرایی عصر علمو انقلاب های سیاسی و اجتماعی، همه تئاترهای مناسب با فرایافت دوران خود را به وجود می آورند.
تئاتر به خاطر طبیعت، نقاد و افشاگرانه حاکمان مستبد را خوش نمی آمد. از طرفی پادشاه ایرانی خودچندان گرفتار تاخت و تاز و حفظ بقای خود بودند، که حتی مجال پرداختن به یک نمایش رسمی و دولتی را نمیداشتند. هنر همواره در جوامعی رشد میکند که دارای ثباتی دراز مدت باشند زیرا هنر نیز هم چون نتیجه کار گروهی، وانتقال تجربه ها و دستاوردها از گروهی به گروه دیگر است. حکومت های ایرانی همواره پس از رسیدن به قدرت همه دستاوردهای پیش از خود را از میان برداشتند و سازمان دیگری را پی ریزی میکردند. در چنین شرایطی سنت های جدی نمایشی تنها به صورت نمایش های آیینی و بومی که ریشه در اعماق فرهنگ جامعه به جای میماند، و هرگونه نوآوری با مقاومتی جدی روبرو میشود. بنابراین نمایشگران آزاد و حرفه ای، اگر وجود داشته باشند، برای جلب تماشاگر ناچار به دلقکی (طلحگی) و مسخرگی روی می آورند، در نتیجه مهر بی ارزشی میخورند. چون بی ارزشند از حلقه فرهیختگان جامعه دور می افتند، و چون مطرود و مکروهند عوامانه و گمنام میمانند. نمایش هنگامی در میان توده های مردم رواج می یابد خواسته ها و آمال آن ها را منعکس کند، و چون اجازه این کار را ندارند توده مردم نیز گرایشی بدان نشان نمیدهد و حمایت خود را از آن سلب میکند. گزارشگران و مورخان نیز در آثار خود اعتنایی به نقل آن نمیکنند. به دلایلی از این است آثار نمایشی گذشته ما عموما سینه به سینه، و بعنوان نمایش هایی عامیانه به دوران ما رسیده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرنولد باس, آزمون خی دو, ابعاد شخصيت, ارسطو, الهام بخشيدن, اميل کرچمر, بازيگران, برون گرا, تئاتر, تئ,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل1 – مقدمه ای بر داده کاوی
تعریف داده کاوی
تاریخچه داده کاوی
چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟
اجزای سیستم داده کاوی
جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف
قابلیت های داده کاوی
چرا به داده کاوی نیاز داریم؟
داده کاوی چه کارهایی نمیتواند انجام دهد؟
کاربردهای داده کاوی
کاربردهای پیش بینی کننده
کاربردهای توصیف کننده
ابزارهای تجاری داده کاوی
داده کاوی و انبار داده ها
تعاریف انبار داده
چهار خصوصیت اصلی انبار داده
موارد تفاوت انبار داده و پایگاه داده
داده کاوی و OLAP
OLAP
انواع OLAP
مراحل فرآیند کشف دانش از پایگاه داده ها
انبارش داده ها
انتخاب داده ها
پاکسازی، پیش پردازش و آماده سازی
تبدیل داده ها
کاوش در داده ها (Data Mining)
تفسیر نتیجه
فصل 2 – قوانین ارتباطی
قوانین ارتباطی
اصول پایه
شرح مشکل جدی
پیمایش فضای جستجو
مشخص کردن درجه حمایت مجموعه اقلام
الگوریتم های عمومی
دسته بندی
BFS و شمارش رویدادها
BFS و دونیم سازی TID-list
DFS و شمارش رویداد
DFS و دو نیم سازی TID-list
الگوریتم Apriori
مفاهیم کلیدی
پیاده سازی الگوریتم Apriori
معایب Apriori و رفع آن ها
الگوریتم رشد الگوی تکرار شونده
چرا رشد الگوی تکرار سریع است؟
مقایسه دو الگوریتم Apriori و FP-growth
تحلیل ارتباطات
فصل 3 – وب کاوی و متن کاوی
وب کاوی
الگوریتم های هیتس و لاگسام
کاوش الگوهای پیمایش مسیر
متن کاوی
کاربردهای متن کاوی
جستجو و بازیابی
گروه بندی و طبقه بندی
خلاصه سازی
روابط میان مفاهیم
یافتن و تحلیل گرایشات
برچسب زدن نحوی (pos)
ایجاد Thesaurus و آنتولوژی به صورت اتوماتیک
فرآیند متن کاوی
روش های متن کاوی
مراجع

فهرست اشکال:
مراحل فرآیند کشف دانش
سیر تکاملی صنعت پایگاه داده
معماری یک نمونه سیستم داده کاوی
نرخ رشد اطلاعات
کاربرد پیش بینی کننده
داده ها از انبار داده ها استخراج میگردند
داده ها از از چند پایگاه داده استخراج میگردند
دسته بندی الگوریتم ها
پایان الگوریتم Apriori
درخت الگوی تکرار
اندازه گیری کارکرد درجه حمایت برای پایگاه داده D1 40K
اندازه گیری Apriori با درجه حمایت/تراکنش
اندازه گیری FP-growth با درجه حمایت/تراکنش
مقداردهی اولیه الگوریتم HITS
مثالی از الگوهای پیمایش
فرآیند متن کاوی
مثال یافتن روابط

فهرست جداول:
کاوش FP-tree با ایجاد پایگاه های الگو شرطی
پارامترها
نتایج برای فاکتور درجه حمایت 5%
نتایج برای D1 150K با درجه حمایت
تراکنشهای توصیف شده توسط مجموعه ای از URLها
نمایش URLها بعنوان بردارهایی از فعالیت گروه تراکنش
یک SOM مرسوم که توسط توصیف URLها تولید شده است

چکیده:
در دو دهه قبل توانایی های فنی بشر برای تولید و جمع آوری داده‌ها به سرعت افزایش یافته است. عواملی نظیر استفاده گسترده از بارکد برای تولیدات تجاری، به خدمت گرفتن کامپیوتر در کسب و کار، علوم، خدمات دولتی و پیشرفت در وسائل جمع آوری داده، از اسکن کردن متون و تصاویر تا سیستم های سنجش از دور ماهواره ای، در این تغییرات نقش مهمی دارند.
به طور کلی استفاده همگانی از وب و اینترنت بعنوان یک سیستم اطلاع رسانی جهانی ما را مواجه با حجم زیادی از داده و اطلاعات میکند. این رشد انفجاری در داده‌های ذخیره شده، نیاز مبرم وجود تکنولوژی های جدید و ابزارهای خودکاری را ایجاد کرده که بصورت هوشمند به انسان یاری رسانند تا این حجم زیاد داده را به اطلاعات و دانش تبدیل کند. داده کاوی بعنوان یک راه حل برای این مسائل مطرح میباشد. در یک تعریف غیر رسمی داده کاوی فرآیندی است، خودکار برای استخراج الگوهایی که دانش را بازنمایی میکنند، که این دانش بصورت ضمنی در پایگاه داده های عظیم، انباره داده و دیگر مخازن بزرگ اطلاعات، ذخیره شده است.
به لحاظ این که در چند سال اخیر مبحث داده کاوی و اکتشاف دانش موضوع بسیاری از مقالات و کنفرانس ها قرار گرفته و نرم افزارهای آن در بازار به شدت مورد توجه قرار گرفته، از این رو در مقاله سعی بر آن شده تا گذری بر آن داشته باشیم.
در این مقاله در فصل اول مروری بر داده کاوی خواهیم داشت. که بطور عمده به تاریخچه، تعاریف، کاربردها و ارتباط آن با انبار داده و OLAP خواهیم پرداخت. در پایان فصل مراحل فرآیند کشف دانش از پایگاه داده ها را ذکر کردیم که داده کاوی یکی از مراحل آن است.
در فصل 2 یکی از شیوه های داده کاوی که از سبد خرید گرفته شده است توضیح داده شده است. در این فصل به شرح قوانین ارتباطی خواهیم پرداخت که در آن بعد از دسته بندی الگوریتم ها، الگوریتم Apriori (که یک الگوریتم پایه در این زمینه است) و الگوریتم FP-Growth (یک الگوریتم جدید می باشد) را با شرح یک مثال توضیح میدهیم و در آخر آن دو را با هم مقایسه میکنیم.
در فصل 3 مباحث وب کاوی و متن کاوی را که در بسیاری از مراجع جزء کاربردهای داده کاوی به حساب می آید شرح داده خواهد شد.

مقدمه:
امروزه با گسترش سیستم‌های پایگاهی و حجم بالای داده‌های ذخیره شده در این سیستم‌ها، نیاز به ابزاری است تا بتوان داده‌های ذخیره شده را پردازش کرد و اطلاعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران قرار داد.
با استفاده از پرسشهای ساده در SQL و ابزارهای گوناگون گزارش‌گیری معمولی، میتوان اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار داد تا بتوانند به نتیجه‌گیری در مورد داده‌ها و روابط منطقی میان آن ها بپردازند. اما وقتی که حجم داده‌ها بالا باشد، کاربران هرچند زبر دست و باتجربه باشند نمی‌توانند الگوها مفید را در میان حجم انبوه داده‌ها تشخیص دهند و یا اگر قادر به این کار هم باشند، هزینه عملیات از نظر نیروی انسانی و مادی بسیار بالا است. از سوی دیگر، کاربران معمولاً فرضیه‌ای را مطرح می‌کنند و سپس بر اساس گزارشات مشاهده شده به اثبات یا رد فرضیه میپردازند، در حالی که امروزه نیاز به روش هایی است که اصطلاحاً به کشف دانش بپردازند یعنی با کمترین دخالت کاربر و به صورت خودکار الگوها و رابطه‌های منطقی را بیان نمایند.
داده کاوی یکی از مهم ترین این روش ها است که به الگوهای مفید در داده‌ها با حداقل دخالت کاربران شناخته میشوند واطلاعاتی را در اختیار کاربران و تحلیل گران قرار میدهند تا براساس آن تصمیمات مهم و حیاتی در سازمان ها اتخاذ شوند.
اصطلاح داده کاوی زمانی به کار برده میشود که با حجم بزرگی از داده‌ها، در حد مگا یا ترابایت، مواجه باشیم. در تمامی منابع داده کاوی بر این مطلب تاکید شده است. هرچه حجم داده‌ها بیشتر و روابط آن ها پیچیده تر باشد دسترسی به اطلاعات نهفته در میان داده ها مشکل تر میشود و نقش داده کاوی به عنوان یکی از روشهای کشف دانش، روشن‌تر میگردد.
داده کاوی به طور همزمان از چندین رشته علمی بهره میبرد نظیر: تکنولوژی پایگاه داده، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی، آمار، الگو، سیستم‌های مبتنی بر دانش، حصول دانش، بازیابی اطلاعات، محاسبات سرعت بالا و بازنمایی بصری داده.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
OLAP, آماده سازی, آنتولوژی, ابزارهای تجاری, اتوماتیک, اسکن کردن متون, اطلاعات, الگوریتم, انبار داده,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تعریف
روش هایی جدید برای نگهداری غذا
پایداری آب
خشک کردن با هوای داغ
خشک کردن با ماکروویو
نگهداری سبزی و میوه
آلوی سر درختی
آماده‌ سازی
حفظ و نگهداری غذاها
کنسرو کردن
نمک سود کردن (شور گذاشتن)
مرباها و ژله ها
انجماد
خشک کردن
روش های نامطمئن کنسروسازی
نگهداری سبزیجات
نگهداری میوه ها
نگهداری محصولات لبنی
نگهداری محصولات گوشتی
نگهداری دیگر محصولات مواد غذایی
اطلاعات اولیه
خشک کردن
دود دادن
سرد کردن
حرارت دادن

تعریف:
خشک کردن، یکی از روشهای نگهداری طولانی مدت از غذاهاست. این فرآیند با گرفتن آب موجود در ماده غذایی صورت میگیرد. آب خود سبب فساد ماده غذایی شده و به رشد موجودات ریز زنده کمک میکند. معمولاً آب موجود در ماده غذایی ضمن تبخیر از دست میرود (خشک کردن در جریان هوا، خشک کردن زیر نور آفتاب، دودی کردن یا خشک کردن به وسیله باد). اما در خصوص خشک کردن ماده غذایی به وسیله منجمد کردن آن، ماده غذایی را ابتدا در فریزر قرار میدهند و پس از یخ بستن، آب موجود در آن را طی فرآیند تصعید (تبدیل جامد به گاز) میگیرند.
روشهای مختلفی برای خشک کردن مواد غذایی وجود دارد. هر کدام از این روشها، مزایای خاص و کاربردهای مخصوص به خود را دارند.
بسیاری از غذاها و میوه ها را با استفاده از این روش میتوان تا مدت طولانی نگهداری نمود، از جمله گوشت گاوی که در نور آفتاب خشک شده باشد، میوه هایی که آب بسیار زیادی دارند همچون کشمش، آلو، انجیر و خرما.
استفاده از گوشت های نمک سود و خشک شده در تهیه غذاهای سنتی کاربرد دارد. ابتدا گوشت را به مدت چند روز داخل آب نمک قرار میدهند تا گوشت همچنان سالم بماند. سپس گوشت را در برابر نور آفتاب قرار میدهند تا خشک شود. این کار را در فصل های سرد انجام میدهند؛ زمانی که دمای هوا در روز، زیر صفر باشد. سپس گوشت حاصله را طی فرآیندهای دیگری عمل آورده و بعد از آن میتوان از این گوشت برای تهیه سوپ یا دیگر غذاها استفاده نمود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلو, آماده‌ سازی, انجماد, انجیر, حرارت دادن, خرما, خشک کردن, دانلود, دود دادن, روش نگهداری, سبزيجات,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:13
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تعاریف و ضرورت کشاورزی ارگانیک
مزایای کشاورزی ارگانیک برای محیط زیست
برخی از تعاریف کاربردی در کشاورزی ارگانیک
هوموس
کود سبز
آللوپاتی
حمایت از کشاورزی ارگانیک
سیاست ها
نتایج استفاده از کشاورزی ارگانیک

چکیده :
کشاورزی ارگانیک به عنوان راهی برای نجات کره زمین معرفی شده است. مسئله بسیار ساده است؛ با زراعت ارگانیک و عدم استفاده از کود شیمیایی، به چرخه های زیستی احترام میگذارید و بنابراین تعادل زیست محیطی را بهم نمی زنید بلکه به متعادل شدن آن کمک میکنید. همچنین محصول بیشتر و با کیفیت بالاتری تولید میکنید. محصولاتی که مغذی تر هستند و هیچ سم و آفتکشی در خودشان ندارند و طعم و شکلی واقعی دارند.
تحقیقات نشان داده که کشاورزی ارگانیک مقدار قابل توجهی از دی اکسید کربن جو زمین را جذب میکند و این باعث کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش گرمایش جهانی میشود. بسیاری از فعالیت های انجام شده در کشاورزی ارگانیک مانند حداقل شخم، استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن، باز گرداندن ضایعات کشاورزی به خاک و استفاده از پوشش گیاهی موجب افزایش بازگشت کربن به خاک گشته و حفظ و ذخیره سازی کربن را باعث میگردد.
اگر در 1.4 میلیارد هکتار از زمین های قابل کشت سیاره، زراعت ارگانیک شود، تقریباً %40 آلودگی های دی اکسید کربن را میتوان جذب کرد.
همچنین یک تحقیق در آلمان آشکار کرد که رژیم غذایی کاملاً گیاهی ارگانیک میتواند مقدار آلاینده های گازهای گلخانه ای را تا 94% کاهش دهد.
بدین صورت کشاورزی ارگانیک میتواند برای بسیاری از مشکلات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی راه حل مناسبی باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آفتکشی, آلاینده, تغییرات آب و هوایی, جو زمین, دانلود, دی اکسید کربن, رژیم غذایی, زراعت, سم, كود سبز,,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:139
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه موضوع
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
ضرورت و اهمیت تحقیق
سوال تحقیق
فرضیه های پژوهش
علت انتخاب موضوع
تعاریف واژه هــا
فصل دوم – نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش
مقدمه
بازار و بازاریابی
فرآیند و عملکرد بازاریابی
تجزیه و تحلیل محیطی
برنامه ریزی و استراتژی بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
کالا
مبادله
اجزا و عوامل بازاریابی
استراتژی های بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
تعریف بازاریابی داخلی
مدل های بازاریابی
مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی
اهمیت بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی
ﺑﺮخی از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی در بازاریابی
تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی
شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی الکترونیکی
آیا شبکه های اجتماعی تجارت الکترونیک را بهبود می بخشد؟
گراف و آنالیز ارتباطی در Over stock
شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیک
نتیجه گیری
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
فرضیه های تحقیق
جامعه و نمونه آماری
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه
توصیف داده ها
فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها
نتایج توصیفی
بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکت های گرانیت
ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در شرکت های گرانیت
ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکت های گرانیت
نتایج استنباطی
فصل پنجم – ارائه نتایج، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش
نتایج پژوهش
نتایج فرضیه های پژوهش
مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
نتایج آزمون فرضیه ها
جمع بندی نهایی
نتایج آزمون فرضیه ها
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات جهت تقویت آتی
پیشنهاد به محققان آتی
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پیوست – پرسشنامه
پیوست – خروجی نرم افزار

فهرست جداول:
طیف لیکرت
شماره سوالات پرسش نامه درمورد فرضیه ها
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکت های گرانیت در فعالیت های بازاریابی
ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در شرکت های گرانیت
ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکت های گرانیت
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمنبرای فرضیه اول پژوهش
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمنبرای فرضیه دوم پژوهش
بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکت های گرانیت در فعالیت های بازاریابی
ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در شرکت های گرانیت
ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکت های گرانیت

چکیده:
در این تحقیق سعی بر این است تا تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی مورد برسی قرار گیرد. در ابتدا تعریفی از شبکه های اجتماعی ارائه میگردد، سپس تاثیر آن بر بازاریابی و در آخر بازاریابی رابطه مند و بازاریابی اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علّی است و از شاخه پیمایشی میباشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق 60 نفر از مدیران متخصص شرکت گرانیت کاشان میباشد. دراین پژوهش، ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است، بدین صورت که در بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازروش میدانی استفاده شده است.
دراین تحقیق پایایی پرسشنامه با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ به وسیله نرم افزار SPSS محاسبه شده است. در تحقیق حاضر اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بطور کلی شبکه های اجتماعی بعنوان ساختارهای اجتماعی ساخته شده از گره ها می­ باشند که معمولا افراد یا سازمان ها به وسیله یکیا چند نوع خاص ارتباط مثل تبادلات مالی، دوستی، تجارت، احساسات، تعصبات، سرگرمی ها و عادات بهم مرتبط می­ شوند. شبکه های اجتماعی مردم را با همه­ علاقه مندی های متفاوت به هم متصل می کنند. یکی از ناحیه های گسترش­ یافته در استفاده از این شبکه ها محیط های صنفی و بصورت شرکت درآمده میباشد.
محققان اجتماعی سالیان زیادی به این سوال اساسی که چگونه تمایلات، رفتارها و نوآوری­ ها از طریق شبکه های اجتماعی گسترش پیدا می­ کنند علاقه مند بوده اند.
ارزش و کاربری رسانه های شبکه های اجتماعی برای سازمان ها همانند همه رسانه های دیگر بیشتر از این که به ماهیت خود آن رسانه بستگی داشته باشد، به رویکرد سازمان ها در مقابل آن ها و میزان بهره برداری مناسب از آن ها بستگی دارد. در این مقاله با تشریح مفهوم شبکه های اجتماعی و مثال هایی از آن ها، به آنالیز این شبکه ها و سپس به بحث در مورد بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی با ارتباط و تعامل آغاز میشود و این تعامل باید بطور مستمر میان شرکت و مشتریان بالقوه و بالفعل آن برقرار باشد. رفتار مطلوب شبکه های اجتماعی کلیدی ترین عنصر موفقیت در شبکه های اجتماعی محسوب میشود. به عبارت دیگر در این شبکه ها باید مواظب رفتار خود بود. تقویت بازاریابی دهان به دهان. تحقیقات بازاریابی، بازاریابی عمومی، ایجاد ایده و توسعه محصولات جدید برخی از کارکرد­های شبکه های اجتماعی هستند. راه های ورود و نحوه فعالیت شرکت ها در شبکه های اجتماعی، موانع قانونی و اشتباهات متداول در بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و موضوعات مرتبط دیگری در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلفای کرونباخ, آمار استنباطی, آمار توصيفی, اجتماع, احساسات, استراتژی, اصول اخلاقی, بازار, بازاريابی ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:131
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
اهداف موضوع
هدف کلی
هدف جزیی
تاریخچه موضوع
تاریخچه ماهواره
تاریخچه ماهواره در ایران
تاریخچه هویت
فصل دوم – ادبیات تحقیق
مقدمه
نگاهی به ماهواره از دید جامعه شناس دکتر علیخواه
آینده ماهواره را چگونه می بینید؟
جایگاه رسانه‏ ها در زندگی امروز
سرکوب ماهواره (جادوی رسانه ها)
دولت ها و ماهواره
طبقه بندی دولت ها در مورد ماهواره
علل منع استفاده از ماهواره
نتایج منع استفاده از ماهواره
راهکار و پیشنهادی در مورد استفاده از ماهواره
ماهواره و نقش آن در تحولات ایران
مخاطب شناسی ماهواره
برنامه‌ها چه تاثیری بر مخاطبان میگذارند؟
ماهواره و مخاطب ایرانی
تاثیر برنامه های ماهواره ای درسطح جامعه
تاثیرات ماهواره بر نوجوانان
بررسی تاثیرات ماهواره بر جوانان
دیدگاه تفریطی
دیدگاه بینابین
تاثیرات برنامه های ماهواره ای در سطح فردی
مهم ترین حوزه تاثیر برنامه های تلویزیون ماهواره ای در سطح فردی
کارکردها و کاربردهای ماهواره
نقش و کارکرد ماهواره ها در هویت‏ یابی یا بحران هویت
رسانه های جدید چقدر در ایجاد بحران هویت فرهنگی نقش دارند؟
استفاده از ماهواره با ترس یا تدبیر
رسانه‏ ها و هنجارهای اجتماعی
ماهواره و هویت‏ یابی
رسالت رسانه‏ های خودی در هویت‏ یابی و حفظ هویت
استراتژی رسانه‏ های غربی در ایجاد بحران هویت
جهانی شدن ارتباطات
فرهنگ واقعیت مجازی
ارتباطات جهانی شده و تهدیدات فرهنگی
جهانی شدن رسانه‏ ها و فرسایش هویت های ملی
ماهواره – رسانه جدید، فرهنگ متاثر
مدل عملی تحقیق
متغیرها
فصل سوم – روش شناسی
مقدمه
فرضیه های تحقیق
بین میزان استفاده از ماهواره و هویت ملی رابطه وجود دارد
بین میزان استفاده از ماهواره و هویت دینی رابطه وجود دارد
بین میزان استفاده از ماهواره و هویت اجتماعی رابطه وجود دارد
بین میزان استفاده از ماهواره و هویت فردی رابطه وجود دارد
تعریف متغیرها و مفاهیم موضوع
ماهواره
هویت ملی
هویت دینی
هویت اجتماعی
هویت فردی
روش تحقیق
جامعه آماری و حجم نمونه
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل
مقدمه
جداول یک بعدی
جداول دو بعدی
فصل پنجم – خلاصه و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری
پیوست ها
پرسشنامه
منابع و مآخذ

چکیده:
تحقیقی که ملاحظه می فرمایید در رابطه با بررسی و شناخت تاثیرات برنامه های ماهواره بر هویت افراد جامعه است. ماهواره یک سیستم بسیار پیشرفته است که توسط آن میتوان صدا، تصویر و اطلاعات را در عرض چند دقیقه از هر نقطه جهان بفرستد و بگیرد. رابطه با این تحقیق از 228 نفر از مردم شهرستان نوش آباد و کاشان بااستفاده از تکنیک پرسش نامه نظراتی جمع آوری شد که نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است. برای بررسی اعتبار و روایی متغیرهای پرسش نامه از آمون کرونباخ استفاده شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمون کرونباخ, ارتباطات, بحران هویت, تدبير, ترس, تلويزيون, تهديدات فرهنگی, جامعه, حفظ هویت, دانلود, ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
انواع ماشین های فرز
ماشین های فرز افقی
ماشین فرز عمودی
ماشین های فرز انیورسال
انتخاب تیغه فرز
تعریف تیغه فرز
جنس تیغه فرزها
فولاد افزارسازی
فولاد افزار آلیاژی تندبر
کاربیدهای سمانته شده
تقسیم بندی بر حسب شکل و سطح تیغه ها
تیغه فرز غلطکی
تیغه فرز غلطکی پیشانی تراش
تیغه فرزهای پولکی
تیغه فرزهای اره ای
تیغه فرز شکاف تراش
تیغه فرزهای انگشتی
نگهدارنده تیغه فرزها
نمونه ای از لوازم بستن قطعه کار
ساختمان دستگاه فرز CNC
ساعت کردن
پین ها
قلاویز کاری
سوراخ کاری به وسیله دریل های ایستاده
کارهای انجام شده در شرکت

پیشگفتار:
امروزه در فرآیند هر ماشینی جایگاه خاص خود را دارد اما ماشین فرز در بین ماشین های ابزار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
با توجه به همین ویژگی طراحان همواره در صدد بهینه سازی و تکامل این ماشین ها هستند، تا به آن جا این روند توسعه پیدا کرده که سازندگان ماشین های ابزار در سراسر جهان از ساخت دستگاه صفحه تراش منصرف گردیده و از سالها پیش تولید آن را متوقف کرده اند. این توسعه مرهون سرعت، دقت و کیفیت ماشین های فرز است که از قابلیتهای فراوانی برخوردار است.
از حدود 2 قرن پیش تکنولوژی ماشین ابزار بر مبنای عمل برش مکانیکی در اثر برخورد ابزاری تیز با قطعه کاری از جنس نرم تر از خودش پایه گذاری شد. در واقع اصول کار این ماشینها هنوز هم موضوع بررسی های زیادی است. در سالهای اخیر استفاده از روشهای غیر سنتی در براده برداری توجه زیادی را به خود جلب نموده است و تغییر حالت سنتی به مدرن نیز دغدغه بسیاری از صنعت گران امروزی به حساب می آید و از این رو در گزارش کارآموزی پیش رو به بحث درباره این نوع ماشین های فرز میپردازیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلیاژی تندبر, اپراتور, بستن قطعه کار, بهینه سازی, تیغه, تیغه فرز, جنس تیغه, دانلود, دریل, ساعت کردن,,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تبار و اطلاعات شخصی
ریشه‌های قدرت‌ یابی دودمان قاجار
آقامحمد در آغاز نوجوانی
کریم‌خان و دودمان قاجار
پسران محمد حسن خان اسیر میشوند
فاجعه تاریخی کرمان
انتقال مرکز حکومت به تهران
رویکرد به خراسان و ماورای نهر و براندازی افشاریان
بازگشت به قراباغ و بدرود زندگی
درباره آقا محمدخان
حکایاتی از بی‌عدالتی‌های آقامحمدخان
عاقبت سرباز وفادار
کشف یک کودتا
برخی گفته‌ها درباره آقامحمدخان
رجال سرشناس ایران در زمان شهریاری آغامحمدخان
پی نگاشت

آغامحمد خان فرزند محمد حسن خان قاجار و او نیز فرزند فتحعلی خان فرزند شاه قلی خان فرزند جهان سوزخان بود. مازندران و بارفروش (بابل امروزی) مرکز حکم رانی محمدحسن خان بود و فتحعلی خان حاکم گرگان و در استرآباد حکومت میکرد. اینان شیعه مذهب بودند. ندرقلی خان پس از کشتن فتحعلی خان رقیب سرسخت خویش در خواجه ربیع طوس و با سعی و تلاش خویش به مقام شاهنشاهی رسید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, محمد خان قاجار, تاریخ, دودمان قاجار, فاجعه تاریخی کرمان, فتحعلی خان, بابل,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:108
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه تحقیق
هدف تحقیق
فایده و اهمیت تحقیق
ضرورت اجرای تحقیق
عوارض مشکل مورد تحقیق
تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق
فصل دوم
تاریخ تعلیم و تربیت کرولال ها در جهان و ایران
روش های آموزش و پرورش دانش‌ آموزان ناشنوا
تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی
نظریه‌های مختلف در رشد زبان
تئوری مربوط به رغبت
پیشینه تحقیق
فصل سوم
جامعه تحقیق
نمونه تحقیق
روش نمونه‌برداری
ابزار تحقیق
اعتبار یا پایایی تست
روایی
فصل چهارم
محاسبات آماری
جدول توزیع فراوان سوالات
فصل پنجم
خلاصه یک تا چهار
پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
منابع تحقیق
پرسشنامه

چکیده تحقیق:
بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث میشوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب میکنند که با خصوصیات فردی آن ها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزش های اجتماعی بدون در نظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب میکنند.
به طور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و بررسی رغبت ها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا میباشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاک هایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم میباشد تعیین نمود.
فرض صفر در این تحقیق این است که تفاوتی بین رغبت های شغلی دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجود ندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می باشد و نمونه تحقیق شامل 50 نفر عادی و 5 نفر ناشنوا می باشد.
روش نمونه‌برداری به صورت نمونه‌برداری کومه‌ای یا در دسترس است که به دلیل راحتی و در دسترس بودن دانش‌آموزان از این روش استفاده میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, رغبت, شغل, روانشناسی, علوم اجتماعی, ناشنوا, کر و لال, فیزیولوژی, آموزش و پرورش, رشد زبان, دس,

تعداد صفحات:95
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
سئوالات فرعی تحقیق
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی
متغیرهای تحقیق
متغیر های مستقل
متغیر وابسته
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی (جامعه آماری)
قلمرو زمانی
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
موانع و محدودیت های تحقیق
تعاریف واژه ها و اصطلاحات
گردشگری
گردشگر
مسافر
جاذبه های تاریخی
جاذبه های طبیعی
صنعت گردشگری
مشارکت
امنیت
اعتماد به نظام
رسانه ها
پژوهش در صنعت گردشگری
سازمان جهانی جهانگردی
فصل دوم – ادبیات پژوهش
مقدمه
تعاریف و اصطلاحات گردشگری
تعریف گردشگری
تعریف گردشگر
مسافر
گردشگر
بازدید کننده
تور
تاریخچه گردشگری
گردشگری در جهان اسلام و قرآن کریم
گردشگری در دنیای حاضر
اَشکال گردشگری
گردشگری با انگیزه ماجرا جویان
گردشگری روستایی
گردشگری بوم شناختی (اکوتوریسم)
گردشگری حمل و نقل آبی
گردشگری مسکونی
گردشگری مذهبی
گردشگری قومی
گردشگری نوستالوژیک
گردشگری با توجه به هدف
گردشگری فراغتی و سرگرمی
گردشگری فرهنگی، اجتماعی و مذهبی
گردشگری ورزشی
گردشگری تجارت و کسب و کار
گردشگری سمینارها و کنفرانس ها
اهداف توسعه گردشگری
مزایای عمده گردشگری
برخی از نقاط ضعف گردشگری
گردشگری در ایران
جاذبه های گردشگری در ایران
جاذبه های فرهنگی ایران
جاذبه ها و مناظر طبیعی ایران
موانع توسعه گردشگری در ایران
برخی از مشکلات و موانع گردشگری در ایران
گردشگری در خوزستان
پیشینه تاریخی خوزستان
موقعیت جغرافیایی – حدود و مساحت
آثار باستانی و بناهای تاریخی و مذهبی خوزستان
ویرانه های شهر قدیم اهواز
گورستان زرتشتیان
مقبره علی بن مهزیار اهوازی
مقبره حضرت سید عباس
شهر باستانی شوش
چغازنبیل (معبد زیگورات)
دستگاه های امنیتی در گردشگری
امنیت
امنیت قضایی
امنیت دسته جمعی
عوامل تهدید کننده امنیت
تجاوز
ستم گری و ستم پذیری
تهدید و ارعاب
رابطه بین جهانگردی و جرم
مشارکت
شرایط عمده اجرای مشارکت
کارکردهای مشارکت اجتماعی
مشارکت مردم و رابطه آن با امنیت
اعتماد به نظام جمهوری اسلامی
جهانگردی و رسانه ها
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری
شیوه نمونه گیری و حجم نمونه
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات
پایایی و روائی پرسشنامه
پایایی (Reliablity)
روائی (validity)
چارچوب نظری تحقیق
فصل چهارم – یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های دریافتی
آمار تو صیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم – بحث و تفسیر
مقدمه
نتیجه گیری پژوهش
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادات برای محققین آتی
منابع
Abstract

چکیده:
انسان پیشرفته امروزی به دلیل انگیزه ها و دلایل متعالی تری چون آشنایی با فرهنگ و تمدن های دیگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت مینماید. اقدام و اشتیاق انسان به مسافرت در دنیای کنونی، صنعت بزرگی به نام صنعت جهانگردی را به وجود آورده است که منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب می شود.
در جهان حاضر توسعه و پیشرفت رمز ماندگاری و حیات پویا و مقتدرانه ملت ها، جوامع، فرهنگ ها و تمدن ها به شمار میرود. بـدون تـوسعه و حـرکت در سیـر تعالـی و ترقی نمیتوان فقط به افتخارات گذشته متکی بود.
لذا توسعه صنعت گردشگری به وسیله ایجاد انگیزه و بررسی راههای تقویت مشارکت مردم در این توسعه، برای این صنعت امری حیاتی است.
امروزه گردشگری و صنعت جهانگردی منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب میشود و بسیاری از آن ها از این منبع درآمد برای ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی استفاده میکنند.
لذا پژوهشگر در این تحقیق بر آن است تا بتواند راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری – گردشگری داخلی- را مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل با توجه به مبنای نظری تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته به منظور سنجش وضعیت موجود گردشگری و نقش رسانه ها و اعتماد مردم به دستگاه های امنیتی و قضایی و نیز اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران در توسعه این صنعت استفاده شد.
جامعه نمونه این مطالعه 200 نفر از شهرستان های (شوش، آبادان، دشت آزادگان، رامهرمز و اهواز) میباشد.
هدف کلی این پژوهش شناسایی راه های تقویت مشارکت مردم در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان است.

نتایج بدست آمده نشان داد:
فرضیه اصلی : اعتماد مردم به نظام حاکم، دستگاه قضایی و امنیتی و اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است.
فرضیه فرعی اول: اعتماد مردم به نظام حاکم بر جامعه بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است
فرضیه فرعی دوم: اعتماد مردم به دستگاه قضایی و امنیتی بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است
فرضیه فرعی سوم: اعتماد مردم به اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است نتایج بدست آمده نشان داد
1- ایجاد جو اعتماد در کشور نسبت به نظام حاکم میباشد. به عبارت دیگر در پرتو اعتماد و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی مردم میتوانند با طیب خاطر و اطمینان کامل سرمایه هایشان را در زمینه توسعه صنعت گردشگری به کار اندازند همچنین گردشگران نیز با احساس امنیت کامل مکانی را جهت گردشگری انتخاب مینمایند.
2- تحقیق حاضر نشان میدهد که پاسخ دهندگان به پرسشنامه معتقدند که افزایش امنیت داخلی و اجرای عدالت و انصاف و قانون گرایی باعث تقویت مشارکت مردم در این صنعت میشود.
3- همچنین در این تحقیق نشان داده شده است که به طور کلی رسانه ها در زمره عوامل تاثیر گزار بر مشارکت مردم در رشد صنعت گردشگری میباشد. تبلیغات مناسب در زمینه معرفی راه های سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی و همچنین حمایت دولت از مشارکت مردم در زمینه این صنعت و از سوی دیگر معرفی جاذبه های هر استان در زمینه گردشگری از عوامل موثری می باشد که میتواند باعث تقویت مشارکت و سرمایه گذاری مردم در این صنعت می باشد. اطلاع رسانی در عمق مشارکت نهفته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, صنعت گردشگری, مشارکت, نمونه گیری, گردشگری, گردشگر, مسافر, جهان اسلام, قرآن کریم,,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:103
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
سازها
تصنیف خوانی
موسیقی آوازی
فصل دوم
هنر
هنر در اروپا
اشاره ای به تکامل تاریخی انسان
فصل سوم
پیدایش سازها
شهرنشینی
جامعه
شناخت اساسی موسیقی
علم فیزیک در موسیقی
فصل چهارم
مختصری درباره سازهای موسیقی
موسیقی در اروپا
موسیقی در عهد عتیق
موسیقی باستانی
فصل پنجم
اساس تمدن فرهنگ
نگاهی کوتاه به سیر تاریخی هنر در ایران
خلاصه‌ای از تاریخچه‌ موسیقی در ایران
موسیقی درایران
موسیقی مذهبی
موسیقی غیر مذهبی
فصل ششم
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
مجموعه حاضر با بهره‌گیری از آموخته‌ها و تجربه‌ها نوشته شده واز همان آموخته‌ها و تجربه‌ها به نتیجه رسیده است. در هر مبحث این مجموعه، آثار تحقیقی و تجربیات پژوهشگران در هر زمینه مورد استفاده قرار گرفته که جا دارد در سر آغاز مجموعه به آن ها اشاره شود.
در بخش فیزیک، فیزیولوژی انسانی و بخش های فرهنگی و هنری، از دانش و تجربه کارشناسان فن بهره برده‌ام.
بخش هنر نزد انسان های اولیه برگرفته از کتاب اجمالی از جامعه شناسی هنر و اجمال تحقیق درباره جامعه شناسی هنر اثر دکتر امیرحسین آریان پور است.
علت این انتخاب زیبایی کلام گویایی سبک کتاب های مورد نظر بوده است. گر چه سایر کتاب‌های تحلیلی هنر در غرب نیز با شیوه دکتر آریان پور به این امر پرداخته‌اند.
در کتاب پر بار بهجت الروح تاریخچه موسیقی ایران در گذشته با نگاهی علمی و اشاراتی خاص آورده شده که در این کتاب از آن بهره برده‌ام.
در آخر بخش چگونگی موسیقی در ایران شامل دریافت ها، برداشت‌ها، نظریات و تجربیات فردی آقای حسن زندباف مؤلف کتاب جامعه شناسی هنر موسیقی میباشد.

مقدمه:
در ایران فرهنگ به طور عـام و هنر به طور خاص، مشابه هزار پای داستان گلستان است، که اغلب گرفتار بی دست و پاهایی منحط گردیده واگر نابود نمیشود، حداقل صدمات جبران ناپذیری می بیند.
نوشتن در مورد این گونه مفاهیمی که باید از سوی عام و گاه متخصصان به عنوان یک اصل پذیرفته شود، اغلب با خطرهایی مثل اتهام، ارتداد و طرد شدن از سوی جامعه روبرو ا ست. چون زمانی که گروه کثیری از راه نادرست تغذیه میکنند و گروه انبوه تری محصولات هنری گروه اول را پذیرا میشوند، نقد و تحلیل و چالش طلبی راه، باعث واکنش متولیان آن شیوه خواهد شد.
شروع موسیقی در تاریخ موسیقی ایران ، همواره با اتهام و اغراق توأم بوده است . عناوینی چون مطرب، رقاص مزقانچی و غیره که به موزسین ها اطلاق میشده و یا یادگیری موسیقی را عملی وقت گیر و مشکل عنوان میکردند، (مثلأ گاهی گفته میشود یادگیری ویولن 18 سال زمان میخواهد، این رقم از کجا صادر شده؟) البته موسیقی به تدریج از آن حالت تحقیرآمیز خارج شد و گسترش عـام پیدا کرد. خصـوصا پس از انقـلاب اسلامی، خلاف آن چه که تصور میشد کـه موسیقی تحـریم شود، امـا موسیـقی مقبول گـردید و گسترش دو چندان یافت که بیشتر به لحاظ کمی بود، اما به لحاظ کیفی رشد آن منفی و کاملا سطحی بود. نگارش این کتاب بار سنگینی بر دوش بود. چون گستره مباحث آن وسیع و با تمام سطوح دانش بشری ارتباط داشت.
همیشه این سؤال مطرح بود که چگونه است یک جریان فرهنگی مثل موسیقی در این سرزمین تا این حد نازل و بی محتواست. چگونه است که برای خرید میوه دقت میکنیم، ولی این جریان فرهنگی _ هنری را بی هیچ تعمقی می پذیریم. تاوان خسارت میوه بسیار محدود است، اما تاوان ساده پذیرا شدن جریان فرهنگی در یک مملکت بسیار گران است، شاید برابر با ارزش تفکر یک ملت و مملکت باشد. عناوین هنری مثل موسیقی، نقاشی، نثر و نظم، اساس فرهنگ یک جامعه است و هر فردی در قبال آن مسئول میباشد.
موسیقی زبان حال در ایران به نوعی یک شوخی و تفریح میباشد، مثل لطیفه گویی که در فرهنگ عمیق ایران جایی ندارد. لطیفه گفته میشود بعد از تأثیر آن به فراموشی سپرده میشود. موسیـقی هم در ایران ساخته و عرضه میشود و بعد از چندی به فراموشی میرود و فقط لحظاتی که تأثـیر دارد در ذهن باقـی میماند، حتی در این اواخر کوشش شد که همان مـوسیقی قبل از انقلاب مجددا در اذهان جای باز کند. البته عامل مهـم در این ارتباط تکنیک ضبط و نگهداری موسیقی است، که خانواده از این طریق موسیقی گذشته را به گوش جوانان خود رسانده و شناسانده اند و در نهـایت هیچ کس در پـی صدای موزیکال نیست، خوب و بد بودن مورد توجـه نیست، بلکه متاسفانه اغلب مردم ما تنها در پی گذراندن لحظاتی با موزیک هستند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, هنر, موسیقی, کلاسیک, سولو, دوئت, موسیقی مجلسی, ارکستر سنفونی, اپرا, کر, ر,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
منجمد سازی
تئوری
تشکیل کریستال یخ
غلظت مواد محلول
تغییرات حجم
محاسبه زمان انجماد
دستگاه های منجمدسازی
فریزرهای هوای سرد
فریزرهای صندوقی
فریزرهای منجمد کننده سریع
فریزرهای نواری (فریزرهای مارپیچی)
فریزرهای با بستر سیال
فریزرهایی که با مایع سرد کار میکنند
فریزرهای غوطه وری
فریزرهای با سطح سرمازا
فریزرهای صفحه ای
فریزرهای با سطح پاک شونده
فریزرهای کرایوژنیک
مقایسه روشهای انجماد
تغییرات در مواد غذایی
تأثیر انجماد
تأثیر مدت ذخیره سازی بر محصول منجمد
تغییرات اصلی مواد خوراکی یخ زده در طی انبار داری
بلوری شدن مجدد
باز کردن محصول منجمد
دستگاه برای ذوب سازی

منجمد سازی:
منجمدسازی یک نوع عملیات واحد است که در آن دمای ماده غذایی به پایین تر از نقطه انجماد کاهش یافته و آب به بلورهای یخ تغییر شکل میدهد. با تبدیل آب به یخ و تغلیظ مواد محلول در قسمت یخ نزده آب از فعالیت آبی ماده غذایی کاسته میشود. برای افزایش محصولات غذایی و نگهداری آن ها از دمای پایین، فعالیت آبی کاهش یافته و در برخی از مواد غذایی با بلانچ کردن استفاده میشود. اگر عملیات منجمدسازی صحیح صورت بگیرد تغییرات وارد شده بر بافت محصول اندک خواهد بود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, منجمد سازی, منجمد, صنایع غذایی, کریستال یخ, محلول, غلظت, مواد, هوای سرد, ,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت پژوهش
هدف تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول: خانواده
کار کرد مطلوب خانواده
معنی و مفهوم خانواده متعادل
خانواده مدرن
زیر منظومه زن و شوهری
بخش دوم: تفاوت های زنان و مردان
نقش کروموزوم y در ایجاد تفاوت ها
تفاوت در رشد
تفاوت در علایق و رغبت ها
پرخاشگری
اضطراب
بخش سوم: رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن
رضایت زناشویی
ایجاد رضایت زناشویی
زوج خوشبخت و کامل
علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین
اثرات طلاق
نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی
مدل مثلث عشق استرنبرگ
اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی
نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر
پیشرفت فردی در زوجین
روابط جنسی
اختلافات مالی
روابط والدین و کودک
عوامل شخصی
حسادت
خشونت زناشویی
رضایت زناشویی و عقاید مذهبی
توصیه های تربیتی برای بحران زدایی
هفت اصل زندگی زناشویی کارآمد
بخش چهارم: اشتغال زنان
زنان شاغل
زنان خانه دار
تعارض بین نقش های شغلی و نقش های زوج ها در خانه
راه حل های پیشنهادی برای کاهش تعارض
نکات مثبت و منفی کار کردن زن
بخش پنجم: مروری بر پژوهش ها
تحقیقات انجام شده داخلی
تحقیقات انجام شده خارجی
فصل سوم: فرایندهای روش شناختی
مقدمه
طرح تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
ابزار گرد آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
فصل چهارم: یافته ها و نتایج تحقیق
یافته های پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات پژوهشی
منابع و ماخذ
ضمایم

چکیده:
امروزه شاهد افزایش روز افزون شاغل بودن زنان نسبت به گذشته میباشیم که این تغییر نقش ها میتواند رضایت زناشویی زوجین و همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن میتوان بعنوان عنصری موثر در تعارضات زناشویی یاد کرد بر این اساس در این پژوهش به مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل اداره هواشناسی استان آذربایجان شرقی و خانه دار و مردان دارای همسر شاغل و یا خانه دار در شهر تبریز پرداخته شد. جهت دستیابی به هدف کلی دو فرضیه تدوین گردید:
1_ بین شاغل بودن یا خانه دار بودن زنان و سطح رضایت از زندگی شان رابطه مستقیم وجود دارد
2_ سطح رضایت از زندگی مردانی که زنان خانه دار دارند بیشتر از سطح رضایت از زندگی مردانی است که زنان شاغل دارند.
بدین منظور شصت نفر از زنان متاهل که سی نفر شاغل و سی نفر خانه دار بودند و شصت نفر از مردان متاهل که آنها نیز سی نفر شان دارای همسر خانه دار و سی نفر دیگر دارای همسر شاغل بودند انتخاب و بررسی شدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی نوع پس رویدادی بوده است برای سنجش میزان رضایت زناشویی از پرسشنامه انریچ استفاده شد داده های حاصل از این پرسشنامه از طریق آزمون t برای دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاکی از آن بود که رضایت زناشویی زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل میباشد همچنین نتایج نشان داد که رضایت زناشویی مردان دارای همسر خانه دار بیشتر از مردان دارای همسر شاغل است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, زناشویی, روانشناسی, رضایت, شاغل, خانه دار, خانواده, شوهر, زن, کروموزوم, ع,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:29
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
آفتابگردان
تاریخ کشت
روش کاشت
آبیاری
تبخیر و تعرق در پوشش گیاهی
روش های محاسباتی ETo
روش بلانی کریدل محاسبه شده توسط FAO
محاسبه ضریب گیاهی
محاسبات
نتیجه گیری
منابع

آفتابگردان:
امروزه آفتابگردان از نظر مجموع محصول و تجارت جهانی یکی از دانه های روغنی عمده جهان محسوب میشود و احتمالا حتی اهمیت آن باید بیشتر شود. این روند نخست مرهون معرفی ارقام پاکوتاه هیبرید است که میزان بازدهی آن ها بالاست. این انواع نه تنها میزان روغن را در هر هکتار افزایش داد بلکه امکان کاشت مکانیزه سودمندتری را فراهم آورد. تاکید بر فواید چربی های اشباع نشده در غذای انسان، استفاده از روغن آفتابگردان را در روغن های خوراکی و غذاهی پختنی افزایش داد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, تبخیر, تعرق, گیاه آفتابگردان, کشت, روش کاشت, آبیاری, پوشش گیاهی, بلانی کر,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:191
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول:نگاهی به هکرها و شیوه عملکردشان
مقدمه
هکر به چه معناست؟
اهداف هکر
روش های نفوذ هکرها
اصول ابتدایی برای گریز از کرک شدن
استفاده از FAKE PAGE ها
مهندسی اجتماعی چیست؟
تروجان ها
تکنیک های انتخاب کلمه عبور
استاندارد 17799ISO
فیشینگ Phishing چیست؟
مشخصات مشترک بین فیشینگ و ایمیل
قوانین مواجهه با عملیات فیشینگ
روش های معمول حمله به کامپیوترها
برنامه های اسب تراوا
اسکریتیهای Cross-site
ایمیل های جعلی
پسوردهای مخفی فایل
شنود بسته های اطلاعات
حملات Pharming چیست؟
بررسی دنیای واقعی
دیواره آتش Fire walls
فصل دوم : به کارگیری اصول امنیت
مقدمه
امنیت به عنوان یک زیربنا
امنیت فراتر از یک کلمه رمز
اول خطرات سطح بالا و مهمتر را برطرف نمایید
امنیت به عنوان یک محدودیت
تهاجم DDOS چیست؟
تهاجمات مصرف منبع
کالبد شکافی یک تهاجم سیل SYN
کالبد شکافی یک تهاجم DDOS
ابزارهای مهاجمین برای انجام خدمات DDOS
روش های اساسی حفاظت
فیلترسازی ورودی و خروجی
محکم کردن پپکربندی های دیوار آتش
اجرای یک مرور کننده (Scanner) آسیب پذیری
مقایسه قابلیت های امنیت سرور وب
تصدیق (Authentication)
کلمات عبور
گواهی نامه ها و امضاهای دیجیتالی
به کارگیری برنامه های کاربردی CGI
IIS
پورت ها، سرویس ها و اجزاء بلا استفاده را غیر فعال کنید
اسکریپت ها و فایل های غیر لازم را پاک کنید
هک کردن کلمه عبور و ابزار تجزیه و تحلیل
فصل سوم: متدولوژی هک کردن
مقدمه
درک سطوح و شرایط
خلاصه تاریخچه هک کردن
سیستم هک کردن تلفن
سیستم هک کردن کامپیوتر
عوامل تحریک هکرها چیست؟
عوامل غیر اخلاقی محرک هکرهای بداندیش
کارکردن با حرفه ای ها عرصه امنیت داده ها
کم کردن مشکلاتی با به خدمت گرفتن سیستم امنیتی
شناخت انواع حملات در سیستم های موجود
Dos/ DDos
ویروس های هک کننده
اسب تروآ
کرم ها
برنامه های ولگرد
دزدی کردن
دزدان کارت های اعتباری
دزدان موجودی ها (هویت)
در خلال و راه زنان اطلاعات
درک شیوه سیستم پیشگیری کننده امنیتی برنامه های کاربردی و تهدیدات آن
اخلال های پنهان
پارامترهای جعلی و پنهان
برش ابتدایی
پر شدن و سرریز بافر
شیرینی زهرآلود
جلوگیری از هک شدن با روش فکر کردن مثل یک هک کننده
فصل چهارم : چگونه از تبدیل شدن به یک برنامه نویس سطح پایین جلوگیری کنیم.
مقدمه
برنامه نویسان ایجاد کننده‌ کدهای بی ارزش کیست اند؟
از قانون تبعیت کنیم
وقتی برنامه نویسی میکنیم خلاقیت داشته باشیم
اجازه‌ فکر کردن به خود بدهید
برنامه های ماژولار درست تر کار میکند
ساخت کد در فضای تهی
ساخت برنامه های معین و قابل اجرا و ایجاد امنیت داده ها
در آخر بدانید برنامه که من قابل اجر است
فصل پنجم درک رابطه خطرها با mibile code
مقدمه
تشخیص ضربه حملات Mobile code
ماکروها و اسکریپت های خرابکار
زبان های ماکرو (VBA)
مشکلات امنیتی با VBA
ویروس melisa
حملات در برابر ویروس های WBA
Javascript
امنیت در Javascript
مشکلات امنیتی
حملات web-bused Email
بازنگری مهندسی اجتماعی (Social engineering)
پایین آوردن خطرات امنیتی Javascript
VBscript
امنیت در VBscript
مشکلات امنیت در VBscript
پیشگیری های امنیتی VBscript
برنامه های کاربری جاوا
مشکلات امنیتی در java
نگاهی به کنترل های Activex
مشکلات امنیتی با Activex
اشتباه در انتقال و جایگزینی کاراکترها
غیرفعال کردن کنترل های Activex
متعلقات ایمیل
برنامه های امنیتی
کشف کنننده های حفره ها
نرم افزار فایروال
فصل ششم ایمن کردن کدهای جاوا
مقدمه
جلوگیری از مشکلات ناشی از جاوا، جاوا اسکریپت و Active x
برنامه نویسی اسکریپ های ایمن
مقدمه بر سیاست امنیت
سیاست امنیت چیست؟
ارزش در برابر ریسک
سیاست امنیت میبایست شامل چه عناصر باشد؟
هجوم های دسترسی به فایل
تهاجمات اطلاعات غلط
هجوم های دسترسی به فایل / بانک اطلاعاتی ویژه
منابع

مقدمه:
تکنولوژی اینترنت تنها به منزل و محل کار ما هدایت نشده است و در بیشتر جنبه های زندگی ما وجود دارد، بشکه های بیسیم و دست یابی به دستگاه ها، حضور اینترنت را در همه جا فعال کرده است. بسیاری از این دستگاه ها بطور مأیوسانه ای امنیت ضعیف و سستی دارند که باعث میشود کاندیدای ایده آل برای یک هکر باشند. این موضوع وقتی اَسَف بارتر است که سیستم های دارای امنیت ضعیف، سیستم هایی را که دارای امنیت جامعی هستند را با سوار کردن تهاجمات روی آن ها به مخاطره می اندازند. حتی برنامه ها و سیستم هایی که دارای امنیت صوتی هستند از هجوم یا خطر مصون نیستند. افزایش تقاضای نرم افزار و کاهش سریع در چرخه های توسعه بدین معنی است که نسخه جدید نرم افزارهای نصب شده روی ماشین ها یک گام جلوتر است. جرم‌ها و سو استفاده های فنی در کشمکش با دنیای اینترنت میباشد. کشورهای بیگانه اغلب گرفتار جرم های اینترنتی میشوند و پی گیری گروه های مجرم وقت گیر و پر زحمت است. انجام هک تا حدودی بر مبنای کسب علم و دانش استوار است یک اشتیاق برای ارضای یک حس ذاتی کنجکاوی فنی. با این دید، به بسیاری از هکرها در مورد فعالیت هایشان حق داده میشود. بدین معنی که آن ها رخنه ها و کاستی های امنیت را آشکار میسازند. بعضی اشخاصی که به عنوان هکر شناخته میشوند در حقیقت موافق با بسیاری از عادات هک کردن اصیل نیستند و ترجیح میدهند که اهداف خود را به دلایلی غیر از کسب دانش و جهت آرزو برای افزایش آگاهی امنیت، مورد هدف قرار دهند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
فیشینگ, ایمیل, اسب تروا, دیواره آتش, امنیت, کلمه رمز, فیلتر سازی, پورت, ویروس, کرم, کارت اعتباری, اط,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
سوال های ویژه تحقیق
روش تحقیق
اهمیت و ارزش تحقیق
معنی لغوی تربیت
تربیت از نظر اصطلاحی
معنی تعلیم
معنی لغوی الگو
معنی اصطلاحی
فصل دوم
سابقه موضوع تحقیق
ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت در اسلام
مهم ترین مراکز تعلیم و تربیت
دین چیست؟
ویژگی های روش اسلامی
تعریف تربیت
ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی
تفاوت های فردی از نظر قرآن کریم
انواع وراثت
ویژگی های رفاقت جوانان
مراحل تربیت
اهمیت تربیت کودک در خردسالی
پرورش ایمان و اخلاق
اهمیت رورش و تربیت اسلامی
احترام به شخصیت کودکان
نتایج کرامت و یا حقارت شخصیت
تحولات فرهنگ و تعلیم و تربیت
احتیاجات جامعه و تعلیم و تربیت
فلسفه اجتماعی و تعلیم و تربیت
تنبیه غیر بدنی
تشویق
نیاز کودکان به تحسین
آیا تربیت امکان پذیر نیست؟
روش الگویی
تربیت در گذشته
تعلیم و تربیت نوین
بازیابی فکری
اجتماعی ساختن محیط تربیتی
تحول تربیتی چگونه به وجود آمد؟
پرورش اخلاقی
تربیت اجتماعی
نقش بازی در تربیت
مسؤولان تربیت و مسؤولیت سنگین آن ها
عوامل مؤثر در تربیت و ضرورت هماهنگی بین آن ها
فصل سوم
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم
یافته های تحقیق
فصل پنجم
پیشنهادها
فهرست منابع

تعریف موضوع تحقیق:
تحقیق در زمینه تعلیم و تربیت و روش های آن در تاریخ تعلیم و تربیت انسان به خصوص جهان معاصر تازگی ندارد ولی با توجه به اهمیتی که روش ها برای دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت دارند الخصوص از این نظر دیدگاه معصومین علیه السلام عنوان این تحقیق است.
قسمت عمده ای از مشکلات اخلاقی بر اساس روش های تربیتی نادرست و غیر اسلامی ایجاد میگردد. مطالعه تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام نشان میدهد تربیت انسان متقی، مؤمن متعهد و خداجو بر اساس روش های اصول الهی. اسلامی امکان پذیر است. در منابع معتبر اسلامی آیات و روایات بسیاری در زمینه های اصول و روش های تربیتی اسلام آمده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, معارف, تربیت اسلامی, تربیت, تعلیم, روش اسلامی, دین, وراثت, قرآن کریم, ایم,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش 1
تعاریف و مثال های نوسان سازها
روش 1
روش 2
روش 3
بخش 2
نوسان سازهای LC
نوع 1: نوسان ساز Cross-Coupled
نوع 2: نوسان ساز کلپیتز
نوع 3: نوسان سازهای یک
بخش 3:
نوسان سازهای کنترل شده با ولتاژ (VCO)
عامل 1
عامل 2
بخش چهارم:
ورکتور با مقاومت متغیر
شبکه کالیبره کردن فرکانس VCO
اصول ورکتورهای ساخته شده با مقاومت متغیر
بخش پنجم:
بررسی یک ورکتور با مقاومت متغیر که در طیف گسترده‌ای خطی است
ورکتوری در طیف گسترده
نوسان ساز با گستره وسیع
نتیجه گیری
مراجع

مقدمه:
با توجه به رشد سریع شبکه های مخابراتی بی سیم، ارتباط بسیار نزدیکی بین الکترونیک و مخابرات میدان پدید آمده است. در مخابرات ما با سیستم هایی کار می کنیم که احتیاج به فرکانس دقیق دارند تا از خطاهای جیتر که منجر به isi میشوند جلوگیری کنیم، با این کار هزینه ها بسیار پایین می آید و نیاز به تکرار کننده های دیجیتال کمتر میشود. بنابراین مهندسان الکترونیک با طراحی کردن نوسان سازهای با دقت فرکانسی بالا، خطی در گستره استفاده و دارای نویزکم به کمک مهندسان مخابرات می آیند. این فرکانس دقیق از فرکانس کلاک در میکروپروسسورها تا تلفن های سلولی استفاده دارند و هر کدام از این کاربردها احتیاج به توپولوژی خود را دارد. در یکی احتیاج به توان بسیار پایین نیاز نیست ولی در عوض فرکانس دقیق مورد نیاز است و در دیگری برعکس. بنابراین یک مبادله در هر کاربرد وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, برق, اسیلاتور, نوسان, کلپیتز, ولتاژ, ورکتور, مقاومت, کالیبره کردن, فرکانس,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
شرکت داروسازی ثامن
بررسی داروهای تولیدی شرکت داروسازی ثامن
بی کربنات سدیم (Sodium Bicarbonate)
موارد مصرف
مکانیسم اثر
کلرید پتاسیم (Potossium chloride)
مکانیسم اثر
ژلاتین (Gelatin Modified)
مکانیسم اثر
مترونیدازول (Metronidazole)
موارد مصرف
مکانیسم اثر
رینگر (Ringer’s )
موارد مصرف
دکستروز (Dextrose)
موارد مصرف
سولفات منیزم (Magnesium sultate.7H2o)
موارد مصرف
سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin)
مکانیسم اثر دارو
فصل اول
واحد نیروگاه
رنگ لایه‌های اکسید آهن
شرایط آب تغذیه
بررسی خوردگی در قطعات و اجزا
راهکارهای کنترل خوردگی
چیلرها
بازدارنده‌های نیترات
بازدارنده‌های کرومات
بازدارنده‌های مولیبدات
هواساز
رسوب زدایی و تمیزکاری
قلیاشویی
اسیدشویی
اسیدهای معدنی
اسیدکلریدریک (HCL)
اسیدفسفریک (phosphoric acid)
اسیدهای آلی (organic acids)
اسید سیتریک (Citric Acid)
نحوه اجرای اسیدشویی
کندکننده‌ها (inhibitors)
فصل دوم
واحد تولید
واحد آبسازی
عمل Relceif velve
عملیات احیا رزین‌های آنیونی و کاتیونی
واحد تقطیر
نکات مربوط به واحد تقطیر
واحد ساخت محلول
واحد I.P.Q.C : “In process Quality control”
واحد فیلینگ
سیفیک
بخش ویال
بخش مدیتال
دستگاه کانتل
واحد اتوکلاو
واحد بسته‌بندی
فصل سوم
واحد آزمایشگاه
آشنایی با مواد اولیه و ساختار ترکیبات
واحد آزمایشگاه شیمی
رسوبی
کمپلکسومتری
اسید و باز
آمپرومتری (کارل فیشر)
نحوه انجام تست پارتیکل
آنالیز محلول دیالیز صفاقی
تعیین pH
تعیین مقدار سدیم
طرز کار با دستگاه فیلم فتومتر
تعیین مقدار کلسیم و منیزیم به روش دستگاهی
اندازه‌گیری میزان کلر در نمونه
طرز عمل دستگاه پتانسیومتر
انجام تست لاکتات برای محلول دیالیز صفاقی
تعیین مقدار دکستروز در محلول دیالیز صفاقی
فهلینگ A
تعیین مقدار 5 هیدروکسی متیل فورفورال
دستورالعمل آنالیز محلول مترونیدازول
آنالیز محلول سدیم بیکربنات
آنالیز محلول گلایسین
آنالیز محلول سدیم کلراید
آنالیز محلول قندی ـ نمکی
تعیین مقدار 5 هیدروکسی متیل فورفورال
تعیین مقدار دکستروز
تعیین مقدار سدیم کلراید
آنالیز محلول هیپوکلریت سدیم
برای تعبین کلراید total
آنالیز محلول سیپروفلوکساسین
تعین مقدار دکستروز
تعیین مقدار سیپروفلوکساسین
تهیه ‌فاز متحرک
محلول استاندارد
محلول رزولوشن
محلول نمونه
تنظیمات سیستم کروماتوگرافی HPLC
فاز متحرک
محلول استاندارد
محلول نمونه
آنالیز محلول‌های منیزم سولفات
تعیین مقدار منیزیم سولفات
آنالیز محلول رینگر
واحد میکروبیولوژی
واحد فارماکولوژی


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, شیمی, داروسازی, بی کربنات سدیم, کلرید, پتاسیم, مترونید, دکستروز, سولفات, ,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:99
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول:اگر چیزی از موسیقی کلاسیک نمیدانید، از این جا شروع کنید
موسیقی کلاسیک چیست؟ ببینیم
وقتی از موسیقی کلاسیک خوشم می آید
چه نیازی دارم که درباره‌اش چیزی بدانم؟
اگر بیشتر بدانید، بیشتر خوش‌تان می آید
آشنایی با موسیقی کلاسیک ساده است
موسیقی کلاسیک چیست؟
وقتی بشنوید تشخیص می دهید
درباریان با فرهنگ
برای شماست
کار چه کسی است
بافت و سازمان بغرنج
انواع موسیقی کلاسیک
موسیقی سازی
سولو
دوئت
موسیقی مجلسی
قطعه
از اوکتت
ارکستر سنفونی
موسیقی آوازی
آواز – لید
موسیقی مقدس یا کلیسایی
کر
اپرا
چرا موسیقی کلاسیک گوش کنیم؟
لذت هنری دارد
الهام بخش است
زیباست
از الفاظ نترسید
فصل دوم: عناصر و اجزای موسیقی
سرشت موسیقی کلاسیک
تلفیق
ریتم
زمان و سرعت
ضرب ثابت
الگوهای بغرنچ
سنکوپ
ضرب موسیقی را پیش میبرد
مجموعه نت ها
جمله
ساده یا بغرنج؟
خوشایند و مطبوع
هارمونی
تولد هارمونی
تقویت ملودی
گام
تونالیته
رنگ صدا
فرم ها و اصل ها
باید بدانید
فصل سوم: صدای سازها
تمبر سازها
چند نت با هم
رنگین کمان
کنترل حجم
زیر و بم
چهار قسمت ارکستر
سازهای زهی
سازهای بادی
سازهای برنجی
سازهای کوبه ای
سازهای غیر ارکستری
گیتار
لوت (عدد)
ماندولین
پیانو
هارپسیکورد
ساکسوفون
هارمونیکا (ساز ذهنی)
ارگ
سینتیسایزر
باید بدانید
فصل چهارم: ارکستر چیست؟
ارکستر مجلسی
ارکسترهای بزرگ
تا قرن بیستم
سازهای زهی
سازهای بادی
سازهای برنجی
سازهای کوبه ای
سازها
ویولن
ویولا
ویولنسل
کنترباس
هارپ
پیکولو
فلوت
اوبوا
هورن انگلیسی
کلارینت
باسون
ترومپت
هورن
ترومبون
توبا
طبل
طبل کوچک
تیمپانی
مثلث
گنگ
اکسیلوفون
ماریمبا
زنگ
سنج
رهبر ارکستر
باید بدانید
فصل پنجم: پیوند سازها
دو ساز
تریو
با پیانو
چهار ساز
پنج ساز
کوئینتت بادی
کوئینتت برنجی
بیشتر
باید بدانید
فصل ششم: موسیقی دانان
آندرِئا آماتی
استرادیواری
کورلی و تورلی
پاگانینی
غیر ایتالیایی ها
کرایسلر
مایسترو
بتهوون
مندلسون
توسکانینی
راینر
استوکوفسکی
در آمریکا
برنستین
سپس
باید بدانید
فصل هفتم: فرم ها و اصطلاحات
سونات
فرم سونات
سنفونی
ارکستر بزرگ تر
موومان های سنفونی
کنسرتو
موومان ها
منوئه
اسکرتسو
واریاسیون ها
روندو
کودا
باید بدانید
فصل هشتم: باروک
باخ
آثار مهم باخ
هندل
آثار مهم هندل
ویوالدی
آثار مهم ویوالدی
پرسل
آثار مهم پرسل
اسکارلاتی
آثار مهم اسکارلاتی
تلمان
آثار مهم تلمان
پایان سخن
باید بدانید
منابع

مقدمه:
حتماً برای شما پیش آمده که افسوس خورده باشید چرا از فلان موضوع سر در نمی آورید. یادگیری بعضی از موضوع ها سال ها به درازا می انجامد، اما آشنایی با موضوع ها و سردرآوردن از مطالب آن ها کاری است شدنی و آسان. اگر در مورد موسیقی کلاسیک هم چنین احساسی داشته اید، می توانید به منابعی مثل این پایان نامه مراجعه کنید.
شاید هم تصور می کنید که با موسیقی کلاسیک آشنایی کافی دارید؛ بسیار خوب میتوانید دانسته های خود را با مطالب این پایان نامه مقایسه کنید.
در هر حال، اگر موسیقی کلاسیک را دوست دارید اگر عاشق موسیقی کلاسیک هستید اما به علت آشنایی اندک تان از آن سر در نمی آورید، این پایان نامه برای شماست. اگر از موسیقی کلاسیک اصلاً خوش تان نمی آید باز هم این پایان نامه برای شماست. مطالب ثقیل و کسالت باری را که احتمالاً در بعضی از کتاب ها خوانده اید فراموش کنید. در پایان نامه حاضر اطلاعات مفید و عملی را به زبان ساده کسب خواهید کرد. بگذارید عده ای از بالای برج عاج سخنرانی کنند، ما توی بالکن یا کنار دستگاه پخش موسیقی مینشینیم و گوش جان میسپاریم به آثاری که سال های سال لذت و رضایت عمیقی به ما میبخشند. ما می خواهیم شما در این لذت با ما سهیم شوید و بعضی از رموز موسیقی را به بیان خیلی ساده دریابید . همچنین شمه ای از ماجراها و نکته های جالب تاریخ موسیقی را برای شما تعریف میکنیم. خلاصه پایان نامه من به شما کمک میکند تا
کلاف ظاهرا‌ً غامض موسیقی کلاسیک را باز کنید.
وقتی به اثری گوش میکنید تشخیص دهید که سنفونی است یا کنسرتو یا سونات.
دوره های مختلف موسیقی را بشناسید و فرق آن ها را بدانید.
اگر به کنسرتی میروید احساس راحتی کنید.
مجموعه موسیقی کلاسیک مناسبی برای خودتان جمع کنید.
از همه مهم تر، این پایان نامه به شما کمک میکند که موسیقی کلاسیک را بفهمید و از آن لذت ببرید و اگر هم جایی صحبت موسیقی کلاسیک پیش آمد گلیم خود را از آب بیرون بکشید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, هنر, موسیقی, کلاسیک, سولو, دوئت, موسیقی مجلسی, ارکستر سنفونی, اپرا, کر, ر,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:112
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: مروری بر انواع روسازی
مقدمه
تأثیر بارگذار و عوامل جوی بر سیستم روسازی
عوامل مؤثر در طرح روسازی ها
روسازی های انعطاف‌پذیر
خلاصه و نتیجه‌گیری
فصل دوم : کاهش عمر روسازی های انعطاف پذیر در اثر تغییرات شرایط چسبندگی بین لایه ها با توجه به کرنش قائم روی خاک بستر
مقدمه
تاثیر بارهای افقی و اصطکاک بین لایه ای به عمر روسازی ها
تحلیل نظریه تاثیر شرایط بین لایه ای
انتخاب مدل و روش تحلیل
مدل هندسی روسازی
بارگذاری
مدل تعیین عمر روسازی ها
تحلیل تاثیر شرایط بین لایه ای مختلف بر روی عملکرد روسازی
تاثیر اجراء ضعیف اندود تک کت ( حالت اجرایی)
تاثیر کاهش اجرا ضعیف اندود پریمکت ( حالت 3 اجرایی)
تاثیر اجرای نامناسب اندودهای بین لایه ای ( حالت 4 اجرایی)
خلاصه و نتیجه گیری
فصل سوم: روشهای تحلیل روسازی های انعطاف‌پذیر
مقدمه
حل سیستمهای لایه‌ای با استفاده از تئوری چند لایه‌ای
معادلات پایه
شرایط مرزی و پیوستگی
حل سیستمهای لایه‌ای با استفاده از روش اجزا محدود
مقایسه روش چند لایه‌ای با روش اجزا محدود
خلاصه و نتیجه‌گیری
فصل چهارم: بررسی نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحلیل روساز‌ی های انعطاف‌ پذیر
تئوری نرم‌افزار
سیستم چند لایه‌ی الاستیک
Super Position و تعیین پاسخ‌ها
تجزیه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y
محاسبه تنشهای اصلی
محاسبه کرنش بحرانی
آنالیز خرابی (Damage Anaysis)
معیار بحرانی شکست ترک کششی
معیار بحرانی شکست تغییر شکل حداکثر
محورهای چندگانه
لایه‌های غیرخطی
مصالح دانه‌ای
تقسیم لایه به تعدادی زیر لایه
انتخاب نقطه مناسب جهت طراحی
مصالح ریزدانه
نقطه تنش برای لایه غیرخطی
نکات فنی راجع به Kenlayer
اطلاعات عمومی نرم‌افزار
مصالح
آنالیز خرابی
تعداد بازه‌های زمانی در هر سال
بارها
خلاصه و نتیجه‌گیری
فصل پنجم: بررسی نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحلیل روسازی های انعطاف‌پذیر
مقدمه
تئوری نرم‌افزار
سیستم لایه‌ای
برهم نهی بارها و تعیین پاسخ‌ها
نکات فنی
خلاصه و نتیجه‌گیری
فصل ششم: مقایسه‌ عملکرد و نتایج حاصل از نرم‌افزارهای TUPAS و KENLAYER
مقدمه
شرح چند مثال
شرح مسئله با چرخ منفرد
شرح مسئله با چرخ چندگانه
حل چند مثال
حل مسئله 3 لایه‌ای تحت بارگذاری تک چرخ
حل مسئله 3 لایه‌ای تحت بارگذاری ناشی از یک محور سه گانه
حل مسئله 3 لایه غیرخطی ناشی از بارگذاری تک چرخ
آنالیز حساسیت
آنالیز خطی
سیستم سه لایه‌ای
تاثیر ضخامت لایه
تاثیر مدول لایه‌ها
آنالیز غیرخطی
فصل هفتم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
خلاصه
نتیجه‌گیری
پیشنهادات
منابع و مراجع

چکیده:
روسازی راه به دلیل قدمت دیرینه‌ای که در جهان و نیز در ایران دارد. همواره از دیرباز مورد توجه مهندسین بوده است. به تدریج و با شکل‌گیری قالب استاندارد برای روسازی های انعطاف‌ پذیر و صلب، لزوم تهیه برنامه‌های کامپوتری و تحلیل عددی روسازی ها جهت صرف زمان کمتر و بررسی دقیق‌تر کاملاً اجتناب‌ ناپذیر مینمود. در این پروژه سعی بر آن بوده است که روسازی انعطاف‌ پذیر آسفالتی تحت اثر بارگذاری قائم در بالای رویه مورد بررسی قرار گرفته و توسط تئوری الاستیسیته و فرض ساده کننده روشش برمیستر جهت مدل لایه‌ای، تئوری ریاضی مربوط بسط داده شده و پایه‌های یک برنامه کامپیوتری براساس آن شکل گرفته است.
نرم‌افزارهایی که با بهره جستن از تئوری لایه‌ای اقدام به تحلیل رفتار خاک و محاسبه تنش‌ها و تغییر مکان‌ها مینمایند. همگی ملزم به رعایت فرضیات و قوانین خاص تئوری لایه‌ای هستند. این شرایط بعضاً محدود کننده ممکن است باعث تقریب‌های کوچک و یا بزرگی در جوابهای نهایی سیستم گردد.
روسازی های انعطاف‌پذیر را میتوان با استفاده از تئوری چند لایه‌ای برمیستر تحلیل کرد. عمده‌ترین فرض تئوری فوق بینهایت بودن هر یک از لایه‌ها در صفحه افقی است در این روش برای محاسبه پاسخ با توجه به فرض مهم تقارن محوری، یک تابع تنش فرض میشود که باید معادلات دیفرانسیل سازگاری و همچنین شرایط پیوستگی و مرزی را ارضا کند. سپس از محاسبه این تابع تنش، میتوان تنش‌ها و جابه‌جایی ها را به دست آورد.
یافتن راه حل ریاضی مناب برای تحلیل روسازی، آشنایی کامل با مفاهیم و فرضیات این روش، انتخاب مناسب پارامترها و متغیرهای مسئله، تدوین پایه‌های نرم‌افزار کامپیوتری جهت ورود اطلاعات این روش ریاضی به کامپیوتر و ساختن یک محیط User friendly برای کنترل ورودی های برنامه و ایجاد امکان هر گونه توسعه آتی در پیکره نرم‌افزار اهم از مواردی است که در این پروژه بدان توجه شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, تحلیل, انعطاف پذیر, روسازی, سیستم, بارگذار, کرنش, چسبندگی, مدل هندسی, عمر,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : عملکرد کندانسور، شرایط کاری، مواد و آلیاژهای بکار رفته در آن
تعریف و دلایل لزوم کندانسور در نیروگاه
انواع سیستم خنک کننده
انواع کندانسور
کندانسورهای تماس مستقیم
کندانسورهای سطحی یا تماس غیر مستقیم
کندانسورهای تماس غیر مستقیم خنک کننده با هوا
کندانسورهای سطحی آب و بخار
شرایط کاری آب و بخار
شرایط کاری سمت آب
اکسیژن
گاز کربنیک
گاز کلر
تاثیر PH
نمک های محلول
میکرو ارگانیسم ها
شرایط کاری سمت بخار
اکسیژن
آمونیاک
رسانایی یا هدایت الکتریکی
آلیاژها و مواد بکار رفته در کندانسورهای سطحی آب و بخار
فصل دوم : انواع خوردگی در کندانسورهای سطحی
خوردگی سایشی
حمله ورودی
خوردگی سایشی به وسیله جاگیری اجسام خارجی
خردگی سایشی موضعی به وسیله ارتعاش مواد خارجی
سایندگی ماسه
اثر مقدار ماسه بر خورگی برنج آلومینیوم در آب دریا
اثر قطر ماسه بر میزان خوردگی برنج آلومینیوم در محلول34NaCl 3%
اثر مقدار آهن آلیاژی بر مقاومت سایندگی ماسه در آب دریا
تصادم
خوردگی گالوانیک
خوردگی حفره‌ای و شکافی
عوامل موثر بر خوردگی حفره ای
اثر ترکیب آلیاژ ها
اثر PH
اثر سولفید
اثر سرعت جریان
اثر کلر
آلیاژ زدایی یا جدایش انتخابی
خوردگی تنشی
خوردگی میکروبی
خوردگی سمت بخار
فصل سوم : روش های پیشگیری از خوردگی، روش های نشت یابی و تمییز کاری در کندانسورهای سطحی
کنترل شیمیایی آب خنک کن
کنترل رسوب
کنترل و کلر زنی PH
بازدارنده ها
بازدارنده های بر پایه فسفات
بازدارنده بر پایه روی
بازدارنده پلی فسفات/روی
بازدارنده مرکایتوبنزو تبازول
بازدارنده سولفات آهن
حفاظت کاتدی
رنگ و پوشش
انتخاب آلیاژ مناسب
روش های نشت یابی
تایین رسانایی
اندازه گیری اکسیژن
روش های تعیین محل نشتی
روش های تمییزکاری کندانسور
تمییزکاری سمت آب
تمییزکاری سمت بخار
فصل چهارم : تاثیر خوردگی کندانسور در بهره برداری نیروگاه های کشور
مشکلات خوردگی کندانسور در نیروگاه های کشور
نیروگاه بندر عباس (آب خنک کن : دریا)
نیروگاه تبریز (آب خنک کن : چاه)
نیروگاه رامین (آب خنک کن : رودخانه)
تاثیر خورگی و نشتی کندانسور بر روی قسمت های دیگر
خسارت های اقتصادی
مراجع

چکیده:
کندانسور یکی از قسمت های مهم نیروگاه است که نشتی آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سیکل میشود، که در نهایت خسارت های فراوانی به بویلر، توربین و دیگر اجزاء نیروگاه وارد میشود
نشتی های به وجودآمده معمولاً در اثر خوردگی های سمت بخار یا سمت آب است که سهم سمت آب بیشتر است. از جمله خوردگی های سمت آب، خوردگی سایشی در ابتدا و انتهای ورودی و خروجی آب لوله، خوردگی های گالوانیک در محل اتصال لوله به تیوب شیت، خوردگی حفره ای و شیاری در امتداد لوله ها ، خوردگی تنشی (SCC) در سمت بخار و در محل رولینگ انتهای لوله ها را میتوان نام برد.
اعمال بازدارنده های خوردگی، استفاده از پوشش های رنگ و لاستیک درون جعبه آب، استفاده از اینسرت های پلاستیکی در ورودی و خروجی لوله آب و اعمال حفاظت کاتدی و نیز ملاحظات بهره‌برداری صحیح از واحد و انجام اسید شویی های به موقع و مناسب، آگاهی از وقوع نشتی و پیدا کردن محل دقیق نشتی ها با استفاده از روش های مختلف، تمیزکاری لوله های رسوب گرفته با استفاده از سیستم گلوله های اسفنجی و … مهم ترین روش های پیشگیری از نشتی به شمار میرود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, نیروگاه, بهره برداری, کندانسور, آلیاژ, خنک کننده, اکسیژن, گاز کربنیک, کلر,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیش گفتار
فصل اول : سیال حفاری
مقدمه
هرزروی سیال حفاری
انواع سیالات حفاری
گازها
معایب سیالات گازی
محاسن سیالات گازی
مایعات
موارد استفاده از آب
ذرات کلوئیدی
گل حفاری
امولوسیون هیدروکربن های نفتی در آب
ترکیبی از دو نوع سیال حفاری
سیال حفاری پایه روغنی
سیال حفاری پایه آبی
سیال حفاری پایه سنتزی
فصل دوم : گل حفاری
انواع گل های حفاری
گل های روغنی
گل های امولوسیونی پایه آبی
گل های امولوسیونی پایه نفتی
گل های رسی
وظایف گل حفاری
تمیز کردن چاه
خنک کاری
روان کردن
پر کردن منافذ
کنترل فشار
معلق نگه داشتن
ترخیص شن
تحمل وزن لوله های حفاری
دریافت اطلاعات
انتقال توان هیدرولیک پمپ ها به مته
بنتونیت
تهیه گل بنتونیتی
فوائد استفاده از گل حفاری در چاه های نفتی
افزودن ملاس
انواع رس
تعیین ماهیت رس
ذرات کلوئیدی
فصل سوم : تینر
انواع تینر
تینرهای معدنی
تینرهای آلی
مهمترین تینرهای ساخته شده
فصل چهارم : حفاری بوسیله هوا
حفاری تحت تعادل
روش های حفاری با هوا
روش تر
روش خشک
فصل پنجم : سیال حفاری هزینه ها را تا 10% در هر فوت کاهش می دهد
مقدمه
زمینه میدان
انتخاب مته و هیدرولیک
مایع حفاری
نتیجه استفاده از سیال حفاری
بالا بردن rop
خلاصه کارهای انجام شده
نتیجه
فصل ششم : تصفیه گل حفاری
مقدمه
سیستم های تصفیه گل حفاری
سیستم solid control
سیستم zero discharge
بازیافت گل های حفاری
کاهش حجم پسماند
به حداقل رساندن حجم باطله به کمک نرم افزار
به حداقل رسانی حجم باطله توسط دستگاه های فرآوری
کاربرد خشک کن ورتیکال بست
تشریح سیستم
سیستم اداره سیال
نتیجه گیری
منابع

پیش گفتار:
امروزه علم سیال شناسی و نیز مهندسی گل وسعت و گستردگی زیادی پیدا کرده است به طوری که در حال حاضر این رشته به صورت تخصصی و فنی در مقاطع دکتری تحت عنوان مهندسی گل تدریس میشود.
در طی عملیات حفاری چه در صنایع نفت و چه در صنعت معدن کاری مهم ترین عوامل و فاکتورها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سیال حفاری میباشد زیرا با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی که هر یک از سیالات دارند به پیشرفت عملیات کمک شایانی میکنند. بعنوان مثال از طریق گل میتوان به نوع سازند زمین شناسی که در حال حفر شدن است پی برد و یا از بروز اتفاقات بسیار مخرب و خطرناک همچون فوران چاه جلوگیری کرد.
اولین چاه نفتی مربوط میشود به ژوئن سال 1859 که در کنار یک چشمه نفتی در پنسیلوانیا حفر شد و در 27 اوت همان سال در عمق 21 متری به نفت رسید. این چاه توسط شخصی به نام ادوین دریک حفر شد و او اولین کسی بود که نفت را از چاهی که با وسایل مکانیکی ساده حفر شده بود استخراج کرد. به نوعی میتوان گفت که جرقه ایجاد صنعت گل از همان سال ها زده شد و تا به حال پیشرفت و ترقی قابل توجهی نموده است.
در چاه های نفتی بعلت عمق زیاد و وجود فشارهای ئیدروستاتیکی بالا و نیز فشارهای زمین ایستایی (over burden pressure ) باید از سیالاتی استفاده کرد که چندین خواص شیمیایی مختلفی داشته باشند تا بتوان از این سیال برای چندین هدف مختلف استفاده کرد بعنوان مثال باید وزن آن توانایی کنترل طبقات را داشته باشد و یا بتواند به خوبی مته حفاری را روغنکاری و خنک کند و نیز به مخزن نفتی ما آسیبی نرساند و راحت بتواند توسط پمپ های گل ، پمپ شود یا به عبارتی دیگر گرانروی آن به اندازه ای باشد که فشار به پمپ های گل وارد نسازد.
گل های حفاری از طریق پمپ به رشته لوله های حفاری وارد میشود و با سرعت بسیار زیاد از سر نازل های مته به درون چاه میریزد و از فضای بین رشته لوله حفاری و دیواره چاه ( فضای آنالوس ) به سطح زمین منتقل میشود . وقتیکه گل به سطح زمین میرسد گل قبل از بازگشت به مدار بررسی سرندهایی ریخته میشود که توسط آن ها ذراتی که در اثر حفاری سازند وارد گل شده اند خارج میشود. این سرندها بر اساس اندازه ذرات ، مش بندی شده اند . به عنوان مثال برای جدا کردن ، ذرات رس بر روی سرندی به نام shale shaker ریخته میشود و بعد در تانکی به نام mud tank ذخیره میشوند . بر اساس ترکیباتی که دارد تصفیه میشود و مجددا به مدار گردش گل باز میگردد .
از روی ترکیباتی که گل زمان خارج شدن از چاه دارد میتوان تا حدود زیادی به مطالبی پیرامون چاه پی برد از آن جمله میتوان از میزان گاز درون گل و یا میزان آب گل حفاری و نیز نوع جامداتی که در آن وجود دارند به اطلاعاتی هرچند مختصر ولی بسیار مهم پی برد.
با توجه به مطالبی که ذکر شد به خاطر اهمیت و حساسیتی که این مقوله دارد تلاش های بسیاری برای پیشرفت این صنعت میشود.
در این تحقیق سعی شده است انواع سیالات حفاری معرفی شود و همچنین نقش کلیدی هر یک از آن ها در طی عملیات حفاری تعیین شود تا با استفاده از هر یک از آنها در زمان مشخص بتوان هزینه های حفاری را کاهش دهیم و راندمان عملیات را بالا ببریم .
همچنین در پایان این تحقیق پروژه های عملی و اجرا شده ای که با موفقیت به اتمام رسیده اند آورده شده است تا نمونه عملی خوبی برای اجرای هر چه بهتر عملیات حفاری به دست متخصصان باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, سیال, کاهش هزینه, حفاری, مهندسی معدن, گاز, ذرات کلوئیدی, هیدرو کربن, نفت,,

تعداد صفحات:95
نوع فایل:word
رشته مهندسی متالوژی
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
هدف آزمایش
چدن با گرافیت کروی
کروی سازی گرافیت
مشکلات افزودن منیزیم
اهمیت جوانه زایی
انجماد و مکانیزم کروی شدن گرافیت در چدن نشکن
فصل دوم: مروری بر منابع
تغییر حالت یوتکتوئید در چدن های نشکن
تشکیل حلقه های فریت در اثر تجزیه آستنیت
تشکیل پرلیت در اثر تجزیه آستنیت
اثر مس بر سینیتیک تغییر حالت یوتکتوئید در چدن های نشکن
اثر مس منحنی های سرد کردن
اثر مس بر منحنی های تغییر حالت برحسب زمان
اثر عناصر آلیاژی بر مکانیزم های حاکم بر فرایند تغییر حالت یوتکتوئید در چدن های نشکن
اثر مس بر ریز ساختار چدن های نشکن
اثر مس بر ساختار زمینه چدن های نشکن
اثر مس بر مشخصات گرافیت های کروی
اثر مس بر خواص مکانیکی چدن های نشکن
اثر مس بر سختی چدن های نشکن
اثر مس بر مقاومت به ضربه چدن های نشکن
فصل سوم: روش آزمایش
روش آزمایش
فصل چهارم: نتایج
نتایج حاصل از بررسی ساختار نمونه های مورد آزمایش
نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر ریز ساختار نمونه های مورد آزمایش
نتایج حاصل از بررسی های اثر مس بر درصد کروی شدن
نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر اندازه گرافیت های کروی
نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر تعداد گرافیت های کروی در واحد سطح
نتایج حاصل از بررسی اثر مس بر ساختار زمینه
فصل پنجم: نتیجه گیری
اثر مس بر ریز ساختار نمونه های مورد آزمایش
اثر مس بر درصد کروی شدن
اثر بر تعداد گرافیت های کروی در واحد سطح
اثر مس بر اندازه گرافیت های کروی
اثر مس بر ساختار زمینه
اثر مس بر خواص مکانیکی نمونه های مورد آزمایش
اثر مس بر خواص کششی
اثر مس بر انرژی ضربه
اثر مس بر سختی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

چکیده:
با توجه به کار برد وسیع چدن های نشکن در صنایع که می تواند جایگزین مناسبی برای برخی از فولادها باشد لذا اهمیت این موضوع سبب گردیده که در این زمینه تحقیقات فراوانی صورت گیرد.
در این پروژه اثر مس بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدنهای نشکن مورد بررسی قرار گرفته است. ریز ساختار نمونه های مورد آزماش در دو حالت قبل از اچ و پس از اچ بررسی و اثر این عنصر بر ساختار و خواص مکانیکی پرداخته شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مس, خواص مکانیکی, داکتیل, چدن, متالوژی, گرافیت کروی, منیزیم, چدن نشکن, آس,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:51
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فهرست مطالب
عنوان: چدن خاکستری کم کربن
چکیده: آزمایش و بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری کم کربن
مقدمه
اهمیت متالوگرافی
هدف از پولیش کردن و اچ کردن
شرح آزمایش (نحوه انجام کار)
نتیجه آزمایش
چدن خاکستری
چدن های خاکستری
بحث و بررسی در مورد چدن های خاکستری
تغییر کربن معادل در چدن های خاکستری: ( بحث و بررسی)
نتیجه کار
چدن‌ها Castiron
چدن نشکن
چدن داکتیل
هدف آزمایش: بررسی ریزساختار چدن داکتیل
بحث و بررسی چدن داکتیل
چدن سفید
سفید شدن چدن به دلیل نفوذ تلور
چدن سفید
هدف آزمایش: بررسی ریزساختار چدن های سفید قبل و بعد از اچ کردن
بحث و بررسی در مورد چدن های سفید
ساختار ماکروسکوپی چدن سفید
بررسی ساختار چدن سفید
مقدمه
روش آزمایش
چدن مالیبل
چدن مالیبل با زمینه پرلیتی
چدن مالیبل
هدف آزمایش: بررسی زیرساختار چدن مالیبل
بحث و بررسی (چدن مالیبل)
فولادها
مقدمه
فولاد های عملیات حرارتی نشده
موضوع: بررسی ساختار میکروسکوپی فولادهای ساده کربنی
مقدمه: فولادها Stcell
فولادهای هیپوریوتکتوئیدی
نام گزارش: بررسی زمینه و ساختار فولادهای ساختمانی
تئوری آزمایش
بحث و نتیجه گیری
نام گزارش: تحقیق و بررسی زمین های فولادهای ابزار
بحث و نتیجه گیری
فولاد
موضوع: بررسی ساختمان میکروسکوپی فولادهای ساده کربنی
مقدمه: فولادها Steel
مقدمه
سمنتیت (کاربید آهن)
تبدیل آهسته فولاد
تأثیر عناصر دیگر بر فولاد
گوگرد
منگنز
فسفر
فولادهای هیپویوتکتوئیدی HYPOEUTOID
فولادهای هیپویوتکتوئیدی
فولادهای هیپویوتکتوئیدی
تعریف تحول یوتکتوئیدی و هیپوتکتوئیدی
گزارش کار سوم
عنوان گزارش: آلیاژهای آلومینیوم
گزارش کار چهارم
نمونه ای از موارد کاربرد آلیاژهای آلومینیوم
آلیاژهای آلومینیوم ـ آلومینیوم خالص تجاری
نتیجه کار
آلومینیوم خالص
انواع سمباده‌های موردنیاز
هدف آزمایش: تاثیر سرعت کردن بر خواص آلومینیوم
بحث و بررسی در مورد آلومینیوم خالص

اهمیت متالوگرافی:
متالوگرافی در مفهوم کلی عبارت است از مطالعه ساختار درونی فلزات و آلیاژها و رابطه این ساختار با ترکیب، نمونه تولید، و شرایط انجماد و خواص شیمیایی و مکانیکی آنها میباشد. یکی از آزمایش های مهم واحد کنترل کمی و کیفی خط تولید ریخته‌گری متالوگرافی است که امروزه هم جنبه کنترل کیفی و هم جنبه تحقیقاتی بخود گرفته است.
اگر بخواهیم به اهمیت این آزمایشگاه بیشتر واقف گردیم لازم است اهداف مهم این آزمایشگاه را به صورت خلاصه بیان و توجه کنیم.
1 ـ بررسی عیوب میکروسکوپی و بعضی از عیوب ماکروسکوپی فلزات و آلیاژهای تولید شده از قبیل درشت دانگی و رشد و ناهمگونی فازهای ناخواسته و عدم توزیع ـ یکنواخت دانه ها و فازها و….
2 ـ تشخیص، تقریبی ترکیب شیمیایی آلیاژ از طریق بررسی ساختار درونی و استفاده از دیاگرافم فازی آن آلیاژ که این هدف بیشتر زمانی لازم میشود که امکانات آزمایشگاه تجزیه فلزات در دسترسی نباشد.
3 ـ بیشتر از روش ماکروسکوپی استفاده میشود و کمکی برای آزمایشگاه انجماد است و عبارتست از کنترل نحوه و نوع انجماد و رشد ماکروسکوپی دانه‌ها و رابطه با شرایط ریختگی آن آلیاژ که کنترل آن میتواند در بهبود خواص مکانیکی و سلامتی قطعه ریختگی مؤثر باشد.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, عملیات حرارتی, متالوگرافی, متالوژی, چدن خاکستری, کربن, پولیش, داکتیل, چدن,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
رشته مهندسی شیمی
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
ضرورت شیرین سازی گاز ترش
فرایند شیرین سازی گاز طبیعی
آلکانول آمین ها
انواع آمین
ساختار مولکولی آلکانول آمین ها
خواص فیزیکی آلکانول آمین ها
واکنش های آمینی
مشکلات عمومی عملیاتی
خوردگی
ایجاد کف
تجزیه و افت کیفیت محصول
Gas sweetening
شروع به کار واحد
از کار انداختن واحد
عوامل ایجاد وقفه در فرایند
تجهیزات صنعتی
HAZOP
پتروشیمی خارگ
مقایسه پتروشیمی خارگ و پارس جنوبی
منابع و ماخذ

پیشگفتار
همانطور که میدانیم یکی از صنایع مهم و اصلی تامین انرژی مورد نیاز بشر سوخت های فسیلی و ترکیبات هیدرو کربنی است که حدود 85-90% انرژی فعلی مورد نیاز را تامین می کند.از بین این ترکیبات هیدروکربنی بخش عمده آن در ردیف گاز و نفت طبیعی است.
گاز به عنوان سوخت ممتاز تلقی شده چرا که فاقد بو و خاکستر و دوده می باشد و هزینه آن کم است. گاز طبیعی قبل از مصرف باید پالایش شود نقش پالایشگاه شیرین کردن گازهای ترش و نم زدائی است.همراه با گاز طبیعی که عموما از مخازن زیر زمینی یا گازی بدست می آید مقداری بخار آب,H2S,CO2, وجود دارد خط لوله گاز طبیعی بدلیل بالا بودن فشار آن معمولاً از روی زمین کشیده میشود و از لوله های بدون درز استفاده میشود.انتقال گاز از روی زمین به دلیل سرد بودن محیط خارج نیاز به تعبیه سیستمی به منظور جدا کردن قطرات آب تشکیل شده دارد.
H2S گازی سمی و خورنده است.CO2 نیز در تجهیزات خورندگی ایجاد کرده و ارزش حرارتی گاز را کاهش می دهد که برای جداسازی ترکیبات فوق از گازهای طبیعی از فرایند جذب با استفاده از ترکیبات آمینی استفاده می شود.
به منظور جلوگیری از خورندگی گاز در لوله های انتقال باید H2S آن را جدا کرد.عموماً گازهایی که بعنوان گازهای اسیدی همراه با گاز طبیعی وجود دارند CO2،H2S میباشد، که همراه آن عناصری مانند مرکاپتان،دی سولفید کربن و سولفید کربنیل میباشند، و این مهم به وسیله موادی چون منواتانول آمین یا دی اتانول آمین صورت میگیرد.خاصیت این مواد چنان است که در دمای معمولی گازهای اسیدی را جذب و در دمای بالا دفع میکنند، برای جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست گازهای اسیدی حاصل از پالایش نفت و گاز در واحد بازیافت گوگرد SRU(Sulfur Recovery Unit)در اثر تماس با هوا اکسید شده و گوگرد تولید می کند.

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پایان نامه, شیمی, شیرین سازی, گاز, خوردگی, پتروشیمی, پارس جنوبی, سوخت فسیلی, اتانول, کربن, هو,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:17
نوع فایل:word
رشته کشاورزی
فهرست مطالب:
مقدمه
زنبور تریکوگراما(Trichogramma Spp)
جمع آوری زنبورهای تریکوگراما از طبیعت
پرورش لاروهای جمع آوری شده کرم قوزه پنبه
جمع آوری شفیره کرم قوزه از طبیعت
تکثیر محدود زنبور تریکوگراما
جعبه پرورش آمریکایی
تکثیر انبوه زنبور تریکوگراما در انسکتاریوم
روش کار

رها سازی زنبور تریکوگراما در مزرعه

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, کشاورزی, زنبور, پایان نامه, طبیعت, قوزه پنبه, کرم, تکثیر, انسکتاریوم, جعبه, مقاله.,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:60

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

معرفی محل کارآموزی

نمودار سازمانی

فعالیت های انجام شده

آموخته های Front Page

آموخته های شبکه های

آموخته های فوتوشاپ

آموخته های اسمبل کردن

منابع

 

خلاصه گزارش کارآموزی

به جز کارهای عمومی که بلد بودم، مثلا نصب ویندوز و اسمبل، کار با آفیس و آنتی ویروس و اینترنت من توانستم در مدت  دوره کارآموزی که 165 ساعت بود  با برنامه هایی از ذیل آشنا شوم:

  • طراحی وب سایت تبلیغاتی با نرم افزار FrontPage
  • آشنایی با شبکه و انواع سرویس های آن
  • انواع روش های دسترسی به خط انتقال اطلاعات در شبکه
  • کابل به کار برده در شبکه و استاندارد به کار رفته در اتصال سیم های شبکه شرکت
  • نصب سیستم عامل Windows Server بر روی سیستم هایی که دچار مشکلات ویروسی

شده بودند و برای راه اندازی مجدد شبکه نیاز به نصب این نرم افزار و تنظیمات دیگر داشتند.

  • آشنایی با دامین، امنیت شبکه و مواردی که امنیت شبکه را تهدید می کند
  • سازماندهی فایل ها و پرونده ها در شرکت و  قسمتی بازاریابی در مراکزی مثل امور مشترکین


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش, کارآموزی, دامین, امنیت, شبکه, فایل, پرونده, فوتوشاپ, اسمبل کردن, فعالیت, آفیس, آنتی و,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:93

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

پیشگفتار

تاریخچه کرم ابریشم   

وضعیت ابریشم در ایران     

چگونگی پرورش کرم ابریشم در ایران   

برخی مشکلات صنعت ابریشم در ایران

مراکز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران   

فصل دوم

توتستان

کلیاتی راجع به درخت توت و توتستان

روش های تولد نهال توت

بذر کاری

پیوند زنی   

خوابانیدن شاخه   

قلم چوب نرم   

قلم چوب سخت   

خزانه نهال   

انتخاب نهال های توت و روش انتقال آن   

ایجاد توتستان 

وضعیت هواشناسی   

بررسی خاک شناسی

روش پیداکردن بیماری های پوسیدگی و ریشه   

انتخاب نهال توت

فاصله درختان   

کاشت   

روش های داشت ، هرس و برداشت   

روش بهره برداری از توتستان ویژه کرم جوان   

نحوه برداشت از توتستان برای کرم بالغ   

نگهداری توتستان   

فصل سوم

بررسی کرم ابریشم از نظر جانورشناسی و سیر تکامل آن   

لارو   

مراحل رشد   

اندام های درونی کرم ابریشم   

اعضای گوارشی   

دستگاه گردش خون   

دستگاه دفع کرم ابریشم 

دستگاه تنفس   

دستگاه عصبی   

دستگاه تولید مثل 

غده های ابریشم

فصل چهارم

کرم ابریشم

تخم کرم ابریشم 

تعیین جنس

تولید تخم
نگهداری و به کاربردن تخم کرم ابریشم 

تفریخ مصنوعی تخم کرم ابریشم 

روش اجرایی تفریخ تخم 

فصل پنجم

پرورش کرم ابریشم

مشخصات کرم ابریشم

فصل پرورش

آماده سازی پرورش

انتخاب واریته کرم ابریشم

ضد عفونی

آغاز پرورش

پرورش کرم جوان

پرورش کرم بالغ

پیله رفتن لارو 

برداشت پیله و حمل آن

خشک کردن پیله     

فصل ششم

بیماری های کرم ابریشم

بیماری های های قارچی   

بیماری های فلاشری

بیماری های پیرین

آفات کرم ابریشم

منابع


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پایان نامه, دانلود, پیله, کرم, ابریشم, بیماری, برداشت, تعیین جنس, دستگاه, گردش خون, برداشت, د,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:40

نوع فایل:word

فهرست:

چکیده

مقدمه

آشنایی با انواع مختلف برنامه های مخرب

چگونه ویروس ها گسترش می یابند

عملیات مخفیانه ویروس در کامپیوتر

نکاتی جهت جلوگیری از آلوده شدن سیستم

نکاتی برای جلوگیری از ورود کرم ها به سیستم

Codered یک نوع کرم اینترنتی

حمله به سیستم Linux

Slapper یک کرم شبکه

شرح و بررسی LASTER-A32W

تمهیداتی برای مدیران شبکه

راهنمایی برای کاربران خانگی

پاکسازی دستی blaster – a از روی سیستم

غیر فعال کردن System restore در ویندوز XP

ویروس های کامپیوتری : خدمت یا خیانت

رابین هود عالم اینترنت

نتیجه

منابع و مأخذ

مقدمه

ویروس کامپیوتری چیست ؟

ویروس کامپیوتربرنامه ای است که می تواند نسخه های اجرایی خود را دربرنامه هایدیگرقراردهد.هربرنامه آلوده می تواند به نوبه خود نسخه های دیگری ازویروس رادربرنامه های دیگرقرار دهد.

برنامه ای را برنامه ویروس می نامیم که همه ویژگیهای زیررادارا باشد:

1) تغییرنرم افزارهایی که به برنامه ویروس متعلق نیستند با چسباندن قسمتهایی ازاین برنامه به برنامه های دیگر.

2) قابلیت تشخیص این نکته که برنامه قبلا دچارتغییرشده است یا خیر.

3) قابلیت انجام تغییردربعضی ازبرنامه ها.

4) قابلیت جلوگیری ازتغییربیشتر یک برنامه درصورت تغییراتی درآن به واسطه ی ویروس.

5) نرم افزارهای تغییر یافته ویژگیهای 1 الی 4 را دارا هستند. اگربرنامه ای فاقد یک یا

چند ویژگی ازویژگی های فوق باشد نمی توان به طورقاطع آنرا ویروس نامید.

                                      جهت دانلود کليک نماييد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پایان نامه, دانلود, ویروس, کامپیوتر, برنامه, کرم, شبکه, نسخه, سیستم, اینترنت, ,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:66

نوع فایل:word

فهرست:

فهرست

فصل اول گندم

 تاریخچه گندم

 گیاه شناسی گندم

مشخصات فیزیکی دانه گندم

 آندوسپرم

 پوسته خارجی

جوانه

طبقه بندی گندم از نظر جنبه های صنعتی

 گندم قرمز بهاره

 گندم نرم قرمز زمستانه

 گندم سفید (سخت و نرم)

 گندم مخلوط

عوامل مؤثر در کیفیت گندم

سختی دانه

دانه های آسیب دیده

بذر علف های هرز

بیماری های گندم

زنگ گندم

 ناخنک

عوامل شیمیایی موثر در کیفیت گندم

رطوبت

مقدار پروتئین

کیفیت پروتئین

 اسیدیته چربی

جنبه های صنعتی ترکیبات گندم

کربوهیدارت ها

گلوتن

چربی ها

 آنزیم های گندم

مواد معدنی گندم

 نگهداری گندم

 آلودگی به آفات انباری

میکروارگانیسم ها

حیوانات موذی

جوانه زدن دانه


فصل دوم آسیب کردن

تمیز کردن گندم

جدا کردن ناخالصی ها

شستشوی گندم

 تمیز کردن به روش خشک

 الک جدا کننده

Dise and triur cylinde

جدا کردن بذر علفهای هرز

ناخالصی های دارای اندازه های 1 تا 5/3 میلی متر صورت می گیرد.

 آسپیراتور

پوست گیری

 آهن گیر

شن گیر

سیکلون ها

مشروط کردن گندم

تأثیر رطوبت

مشروط کردن گرم

مشروط کردن داغ

مشروط کردن بوسیلۀ بخار

فرآیند آسیاب کردن گندم

فرآیند آسیاب کردن گندم

تاریخچه مختصر آسیاب کردن گندم

مراحل مختلف فرآیند آسیاب کردن

سیستم آسیاب های غلتکی

غلتک ها

الک کردن:

غلتک های نرم کننده

غلتک های ساینده

درصد استخراج آرد:

نگهداری آرد گندم

فصل.سوم.آرد گندم

مواد افزودنی به آرد.

مواد سفید کنند

آنزیم ها

امولسیون کننده ها

لسیتین

کاربرد لیستین در نان

سایر مواد افزودنی به آرد

عوامل موثر در کیفیت آرد

رطوبت آرد

قوت آرد، فارینو گرافی

گلوتن، آرد

فصل.اول

 

تاریخچه گندم

منشاء گندم به درستی روش نیست0کاوش های باستان اخیر نشان داده است که گونه های گندم وحشی از حدود 15000 سال پیش از میلاد در مصر و بین النهرین می روییده است.

بیشتر پژوهشگران منشاء گندم را جنوب غربی آسیا دانسته اند و تا آنجا که به کشور عزیزمان مربوط می شود نمونه های گندم در کاوش های باستان شناسی دامغان کشف شده که نشانه قدمت این گیاه در آن منطقه است.

همچنین در غارهای نزدیک دریاچه خزر و همدان دانه های گندم به دست آمده است و باستان شناسان عقیده دارند که گندم ازحدود پنج تا شش هزار سال پیش از میلاد در این مناطق کشت می شده است،

 گیاه شناسی گندم

گندم. جزو گیاه گلدار زیر شاخه نهان دانه گان، در رده گیاهان تک لپه ای، در راسته گلو می فلورا در تیره یا فامیل Gramineae یا Poaceae ، و جنس Triticum است.

تعداد گونه های شناخته شده گندم متجاوز از 3000 است، از بین این تعداد سه گونه در تجارت بین المللی دارای اهمیت بیشتری می باشند که هر سه از جنس تریتیکوم هستند.

تریتیکوم و ولگار در مجموع مهم ترین گندم مورد استفاده آسیاب داران تولید آرد مناسب جهت تولید نان است

                                         جهت دانلود کليک نماييد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش, کارآموزی, کارخانه, آرد, گندم, دانه گندم, بهاره, زمستان, علف هرز, پروتئین, دانلود, الک کردن, پ,

<-BloTitle->
<-BloText->