خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
دین گریزی شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
روش و ابزار پژوهش
مقیاس جهت گیری مذهبی
پرسش نامه پنج عاملی شخصیت
تجزیه و تحلیل
بحث و نتیجه گیری
پی نوشت ها
منابع

فهرست جداول:
اطلاعات آمار توصیفی
اطلاعات آمار توصیفی به تفکیک جنسیت
همبستگی با ابعاد جهت گیری مذهبی با پایداری هیجانی
فراوانی مربوط به ابعاد دین گریزی و دین مداری نامتمایز
همبستگی بین ابعاد جهت گیری مذهبی با پایداری هیجانی به تفکیک جنسیت
تفاوت میان میانگین های گروه زنان و مردان
اطلاعات آمار توصیفی به تفکیک رشته تحصیلی
تفاوت میان میانگین های گروه های آموزشی

چکیده:
یکی از موضوعات عرصه مناسبات مذهب با سلامت روان و مولفه های شخصیت، توجه به نوعی جهت گیری دینی است که به بهزیستی روانی کمک میکند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و ابعاد جهت گیری مذهبی و پایداری هیجانی در پایان دوره نوجوانی میباشد.
نمونه آماری این پژوهش 295 نفر، (168 دختر و 127 پسر)از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان زنجان میباشند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. تمامی آزمودنی ها با دو پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت و شخصیت NEO مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته های پژوهشی نشان داد که بین واکنش به درد و جهت گیری مذهبی رابطه معناداری وجود دارد، به این صورت که بین جهت گیری مذهبی درون سو با ناپایداری هیجانی رابطه عکس، و بین جهت گیری مذهبی برون سو با ناپایداری هیجانی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین هرچه جهت گیری مذهبی افراد برونی تر میشود، پایداری هیجانی آن ها پایین تر میرود. در این جامعه آماری، افراد کمتر متصف به دین گریزی هستند و کمتر افرادی به جهت گیری مذهبی نامتمایز متصف میباشند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آمار توصیفی, ادراک, جنسیت, جهت گیری مذهبی, حمایت اجتماعی, دانلود, درد, دین گریزی, رابطه, رشته تحصیلی,

<-BloTitle->
<-BloText->