خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
خط شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:173

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چكيده

كلمات كليدي

فصل اول - موضوع تحقیق

مقدمه

بيان ضرورت تحقيق

موضوع تحقيق

بهره‌وری در ايران

لزوم توجه به بهره‌وری در ايران

سازمان بهره‌وری ملی ايران

بهره‌وری در صنايع كشور و صنعت خودرو

شواهد پايين بودن بهره‌وری در ايران و نازل بودن اكثر عوامل مرتبط با 5s

تاريخچه 5s

اهميت موضوع تحقيق

نوع تحقيق

قلمرو تحقيق

فرضيات تحقيق

تعريف متغير مستقل و وابسته

واژه های كليدی مورد استفاده

فصل دوم - ادبیات تحقیق

بهره‌وری بعنوان يک نظريه جامع

مفهوم عام بهره‌وری

مولفه های بهره‌وری

اهميت موضوع

تاريخچه بهره‌وری

روش های ارتقاء بهره‌وری

الگوی ماهواره‌ای

سيستم

شناسايی دقيق

ثبت كردن

دخالت دادن

آموزش

ارزيابی كردن

مدل وروم

شيوه های تحليل بهره‌وری

فنون بهبود بهره‌وری

بهبود بهره‌وری ارزش افزوده از طريق مديريت مالی

رويكرد سينک كيفيت در بهره‌وری Sink

چرخه بهره‌وری

روش نظام مند در بهبود بهره‌وری (Systematic)

عناصر روش سيستماتيک در بهبود بهره‌وری

دواير بهبود بهره‌وری (PIC)

ويژگیهای دواير بهبود بهره‌وری

هدف های دواير بهبود بهره‌وری

هدف‌های خاص

دواير بهبود بهره‌وری به حل چه مشكلاتی میپردازند؟

ساختار سازمانی برنامه‌های دواير بهبودی بهره‌وری

نقش‌های اصلی در برنامه دواير بهره‌وری

 

راهبردهای بهره‌وری

راهبرد تحول و نوآوری

راهبرد بهبود

عوامل موثر بر بهره‌وری

عوامل مطرح شده توسط سومانس

عوامل مطرح شده توسط پروكپنكو

عوامل موثر بر بهره‌وری يک سازمان

اندازه گيری بهره‌وری

اندازه گيری بهره‌وری كل

اندازه گيری بهره‌وری عامل سرمايه

اندازه گيری بهره‌وری عامل كار

اثر نوآوری بر بهره‌وری

فرهنگ بهره‌وری ملی و سازمانی

مشخصات حركت بهره‌وری

مشكلات بهره‌وری

سيستم 5s

تحول 5s

مفهوم 5s

5s كاربردی

درک درست 5s بايد به موارد ذيل توجه شود

تكنيک های كاربردی در 5s

فعاليت های جامع و بهم پيوسته

فوايد اجرای 5s

روش عملی اجرای 5s

نكات مهم و اساسی اجرای 5s

هفت سين صنعتی

5s يا 5T ؟

تاريخچه بهره‌وری در ايران خودرو

نحوه اجرای سيستم 5s در ايران خودرو

محدوده سرپرستی

نتايج حاصل از تعيين محدوده سرپرستی

نحوه تعيين و شناسايی حوزه سرپرستی

كمی راجع به خط‌كشی

 

سلسله مراتب

ملاحظات در خط كشی محل ورود و خروج كالا و پرسنل

خط كشی های محل عبور با احتياط

استفاده از دستورالعمل برچسب قرمز (Red Tag)

سيستم هدف گذاری هوشين

سيستم پيشنهادات

سيستم T.T.ROOM

اهداف و رسالت ها

توسعه بهره‌وری در ساپكو

كمی راجع به شركت ايساكو

فصل سوم - روش تحقیق

مقدمه

روش تحقيق پژوهش حاضر

تعريف جامعه

آشنايی با جامعه آماری

تاريخچه ايران خودرو

نحوه نمونه گيری و انتخاب شركت های مورد نظر

حجم نمونه و روش نمونه گيری

ابزار جمع آوری داده‌ها

پرسشنامه

روش های آماری مورد استفاد جهت تجزيه و تحليل داده‌ها

مراحل آزمون تحليل واريانس

همبستگی

بررسی اعتبار ابزار سنجش

روايی ابزار سنجش

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

نتايج آزمون تحليل رگرسيون

آزمون فرضيه اصلی

آزمون فرضيه های فرعی 1 تا 5

نتايج ضمنی تحقيق

آزمون تحليل واريانس فريدمن

بررسی همبستگی بين اجزاء سيستم 5S و بهره‌وری

تصميم گيری

فصل پنجم - نتایج و پیشنهادات

نتايج بدست آمده

پيشنهادها

پیوست

پرسشنامه

 

فهرست اشکال و جداول:

ابعاد تحقيق

روند توجه به بهره‌وری در قرن بيستم

الگوی ماهواره‌ای عملكرد

مقايسه دو استراتژی بهبود و نوآوری

عوامل موثر بر بهره‌وری از ديدگاه پروكوپنكو

فرآيند مديريت استراتژيک نوآوری

عوامل تشكيل دهنده فرهنگ بهره‌وری ملی

تركيب فرهنگ سازمانی

اصول،‌ اهداف و فعاليت های 5s

فعاليت های 5s

مربوط به ارزيابی اجرای 5s

معادل های فارسی - انگليسی و ژاپنی اصول 5s

نتايج حاصل از اجرای پروژه‌های توسعه بهره‌وری در ساپكو

 

 

 

چكيده:

امروزه بهره‌وری مفهومی بحث‌انگيز و موضوعی باب روز است كه در كتاب ها، مجلات و مقالات و روزنامه‌ها دائماً به چشم میخورد. مورد استفاده آن وقتی است كه هدف، ايجاد بهبود در ارائه كالا و خدمات باشد و ساده‌ترين رابطه تعريف شده برای آن نسبت به محصول نهايی (ستاده) با وسائل به كار رفته براي توليد آن (داده‌ها) است.

فن خانه تكانی صنعتی، آراستگی،‌ هفت سين صنعتی. 5s و يا 5T (كه با هر عنوانی ناميده شود، ماهيتاً تفاوتی نخواهند كرد.) كه از اساسی ترين شيوه‌های بهبود بهره‌وری است كه اخيراً در كشور ما از كارخانه‌های ژاپنی الگوبرداری شده است و ژاپنی ها پس از جنگ جهانی دوم آن را از فرهنگ صنعتی آمريكا اقتباس كرده‌اند. اما با فرهنگ ملی و سنتی خود ممزوج نموده و پديده‌ای بومی از آن پديد آورده‌اند كه در تمامی صنايع‌شان به كار گرفته میشود.

بطور مختصر اين اصول عبارتند از:

1) سوا كردن و تفكيک وسائل ضروری كار از غيرضروری ها (ساماندهی)

2) سرو سامان دادن و مرتب چيدن وسايل ضروری (نظم و ترتيب)

3) سپيدی و پاكيزگی محيط كار (نظافت)

4) سلامتی، بهداشت و ايمنی در محيط كار (استانداردسازی)

5) سازمان يافتگی و انضباط كاری (انضباط)

در برخی واحدهای توليدی اصول ششم و هفتمی كه عبارتند از :

6) سخت كوشی و با تمام نيرو كار كردن

7) سماجت در انجام كارهای خوب برای تبديل آن به عادت. به پنج اصل سابق افزوده و به كار گرفته میشود.

ادعا میشود در سيستم هايی كه مديريت كيفيت جامع (TQM) را اعمال نموده‌اند. اجرای فن «5s» بهترين راه برای ارتقاء بهره‌وری است. اجرای اين تكنيک میتواند مديران را در به كارگيری فنون مديريت نوين مانند مديريت ديداری Visual Management، عمليات بهبود مستمر يا كايزن KAIZEN برچسب قرمز Red Tug سيستم پيشنهادات Suggestion System و سيستم هدف گذاری هوشين C&J system ياری دهد.

صنايع خودروسازی كشور امروزه بالاترين درصد نقدينگی را در قياس با ساير صنايع به خود جذب میكند. لذا توليد به صرفه، بهره‌وری و سودآور بودن آن هم برای اين صنعت و هم برای افتصاد كشور اهميت بالايی دارد.

گروه صنعتی ايران خودرو بعنوان اولين سازنده اتومبيل در كشور موسسه‌ای كه در حال حاضر دو سوم از توليد اتومبيل و بازار داخل كشور آن را به خود اختصاص داده است، از سال 1373 با استقرار گروه جديد مديريتی، توجه خاصی به فنون امروزی مديريت و رويكردهای ارتقاء بهره‌وری مبذول داشته است. در اين راستا از سال 1375 فن 5S را در كارنجات تحت پوشش خود به اجرا درآورده كه نتايج چشمگيری هم از به كارگيری اين سيستم، عايد اين شركت شده است.

در گوشه و كنار صنايع ما مديران و واحدهايی هستند كه با هدف توسعه،‌ بهبود و بهره‌وری، سيستم 5S و با ديگر رويكردهای نوين مديريت را در كارگاه و كارخانه خود اجرا میکنند. اما ايران خودرو بعنوان شركتی بزرگ و موفق در بين شركت های ايرانی، توانسته نتايج بهتر و دلگرم كننده‌تری از اجرای اين سيستم كسب كند.

تصور ما از واحدهای صنعتی يک محيط روغنی، چرب و كثيف با فضايی مملو از دوده. براده فلزات و ديگر آلودگی هاست. امادر كارخانه‌هايی كه بطور موفق اين سيستم را اجرا كرده اند، چنين چيزی به چشم نمیخورد و به كارگيری اصطلاح كارخانه‌هايی كه بطور موفق اين سيستم را اجرا كرده‌اند، چنين چيزی به چشم نمیخورد و به كارگيری اصطلاح كارخانه‌های اتاق نشيمن برای آن ها دور از واقعيت نيست.

به اعتقاد من، ما ايرانيان ذاتاً مردمی پاكيزه هستيم و آن چه بايد متوجه آن باشيم صنعتی كردن اين مفاهيم ملی/ مذهبی و از خانه به كارخانه بردن آن هاست، تا خود را باور كنيم و دريابيم هيچكدام از اين اس‌ها واقعاً مطلب جديد و بديعی نيستند.

در استفاده از اين رويكرد، آموزش و فرهنگ‌سازی اولين عامل مهم محسوب میشود، چون انسان با كيفيت، محصول با كيفيت توليد میكند. و در كارخانه‌هايی كه خط توليد وجود دارد هر ايستگاه يا واحد توليدی،‌ ايستگاه قبلی است. به كارگيری سيستم 5S میتواند موجب بالارفتن روحيه كاركنان و علاقمندی آن ها به كار، بهبود ايمنی، كاهش آلودگی محيط كار، كاهش نرخ خرابی ماشين آلات و دستگاه ها، بهبود روش كنترل مديريتی،‌ كمک مشاركت جمعی و تقويت خود كنترلی همه كاركنان و در يک كلمه افزايش بهر‌ه‌وری میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, ارزش افزوده, استانداردسازی, استراتژيک, انضباط, ايران خودرو, ايساكو, بهبود ايمنی, بهره وری, خط,

تعداد صفحات:156
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
ضرورت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن
شناخت اجزاء خط
روسازی و اهمیت آن
وضعیت روسازی
اجزاء روسازی خط آهن
زیرسازی خط آهن
سیستم زهکشی
خطوط مدرن
بررسی مزایا و معایب خطوط با بالاست و بدون بالاست
بررسی سیستم های بدون بالاست و مقایسه اقتصادی آن ها
پارامترهای تاثیر گذار بر خطوط راه آهن
ماهیت نیروهای ایجاد شده در خط آهن
نیروهای عمودی
نیروهای طولی
نیروهای جانبی (افقی)
ماهیت متفاوت اجزاء خط و طبیعت رفتاری هر یک از آن ها
ماهیت نگهداری و تعمیر دوره ای خط آهن
پارامتر سرعت و تاثیر آن بر خط آهن
پارامتر بار محوری و تاثیر آن بر خط آهن
پارامتر حجم ترافیک و تاثیر آن بر خط آهن
شناخت تعمیر و نگهداری
راهبرد مدیریت نگهداری و تعمیر خط آهن
روش های تعمیر و نگهداری خط آهن
انواع روش های نگهداری از بعد ابزار
روش های نگهداری از بعد زمانی
روش های نگهداری از بعد نوع عملیات
فصل دوم
مقدمه
تعمیر و نگهداری و ساختار اداری آن در کشورهای توسعه یافته
ساختار اداری
تعداد افراد مورد نیاز در اکیپ های مختلف
نیروی کار مورد نیاز برای واحد طول خط
روشهای بازدید و نگهداری بر اساس سامانه ریلر در راه آهن آمریکا
بازرسی خط
تعمیر و نگهداری در راه آهن آمریکا
تعمیر و نگهداری اساسی (در سطح وسیع)
نگهداری و تعمیر جزئی (در سطح جزئی)
انجام عملیات تعمیرات در راه آهن آمریکا
عملیات اساسی (در سطح وسیع)
نگهداری پیشگیرانه
عملیات اضطراری
رفع خرابی های مقطعی و در حد محدود
بررسی دستور العمل تعمیر و نگهداری در ایالات متحده آمریکا
بررسی دستور العمل های تعمیر و نگهداری در کشورهای اروپایی
سامانه مدیریت تعمیر و نگهداری در راه آهن هند
مقدمه
نیازها و بخش های اساسی سیستم مدیریت خط
طرح تعمیر و نگهداری در سیستم مدیریت راه آهن هند
سطوح بازرسی در سیستم مدیریت راه آهن هند
انواع تعمیر و نگهداری از دید DTM
تعمیر و نگهداری سیستماتیک
بازرسی دوره ای و تعمیر و نگهداری بر اساس نیاز
عملیات تعمیر و نگهداری تصادفی (اتفاقی)
ساختار سازمانی DTM هند
گروه های کاری و تجهیزاتی در DTM
سازمان دهی DTM
تشکیل واحدها
نظارت
خلاصه و جمع بندی
فصل سوم
مقدمه
نگاهی به روشهای تعمیر و مرمت در آیین نامه های معتبر جهانی
آیین نامه UIC
ترک های ستاره ای در سوراخ های ریل
شکست عرضی ناگهانی ریل
خرابی کله تخم مرغی
پوسته شدن (پلیسه شدن)
پوسته شدن گوشه های داخلی قارچ ریل
سوختگی های موضعی سطح کلاهک
سوختگی پیوسته روی قارچ ریل
ترک های قائم طولی در جان ریل
ترک های قائم طولی در کف ریل
ناهمواری های موجی شکل یا کاریوگیشن
فصل چهارم
فهرست دستور العمل های تعمیر و مرمت خطوط راه آهن اداره کل خط و ابنیه
فهرست شرکت خدماتی خط و ابنیه فنی (تراورس)
دستورالعمل تعویض ریل
دستورالعمل تعویض تراورس های فرسوده یا شکسته
دستورالعمل پیچ بندی پابندها
دستورالعمل تنظیم دور در قوس ها
دستورالعمل اصلاح دیلم خط
دستورالعمل زیرکوبی با استفاده از روش دستی و مکانیزه
ماشین زیرکوب
زیرکوبی دستی (سنتی)
دستورالعمل شیروانی ساز
دستورالعمل علف زنی
دستورالعمل بالاست ریزی به منظور تامین کسری بالاست
روش اجرایی انجام برنامه نگهداری و تعمیرات سوزن
روش اجرایی جوشکاری
دستورالعمل حفاری و تفکیک بالاست روی پل و آبرو
فصل پنجم
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

فهرست جداول:
مقایسه هزینه های سیستم های مختلف
کیلومتراژ مسیر راه آهن هند را توجه به عرض خط های مختلف آن نشان می دهد
ماشین های در دسترس و پیشنهادی در نهمین برنامه 5 ساله
حداقل برنامه بازرسی برای بازرسان خط و ابنیه مسیر و مهندسان راه آهن هند
چارت کاری و سطح نظارت در هر مورد
کد گذاری عیوب ریل UIC

فهرست اشکال:
ماشین زیرکوبی تقاطعات و سوزن ها
ماشین زیرکوبی پیوسته
ماشین سرند بالاست
ماشین نصب سوزن
ماشین نصب سوزن
ترک افقی جان و قارچ ریل
ترک های ستاره ای در سوراخ های ریل
شکست عرضی ناگهانی
خرابی شبیه لکه تخم مرغی
پوسته شدن ریل
پلیسه شدن به صورت رشته باریک
پلیسه ایجاد شده در قارچ ریل
عیب ناشی از یک لغزش چرخ روی ریل

چکیده:
طراحی اجزاء خطوط سنتی راه آهن بر اساس تحمل بار و انتقال آن به لایه های پایین‌ تر با افزایش سطح تماس صورت گرفته است. سه عامل مصالح غیر همجنس، اتصالات ضعیف ادوات روسازی و بار گذاری دینامیکی، تصادفی و تکراری آن باعث شده است که روسازی خط نیاز به یک سامانه نگهداری و تعمیر داشته باشد. این تفکر تا سال 1960 بر طراحی خطوط راه آهن حاکم بود. ژاپنی ها با توجه به رشد اقتصادی کشور بعد از جنگ جهانی دوم و جهت کاهش هزینه های نیرو انسانی، خصوصاً بخش کارگری و افزایش نقش حمل و نقل ریلی به فکر اصلاح خطوط سنتی و طراحی خطوط مدرن افتادند و برای اولین بار خطوط بی نیاز به تعمیر را مطرح کردند. این نوع خطوط در 40 سال گذشته ذر راه آهن های مختلف با طرح‌های مختلف طراحی اجرا شده است به طوری که قطارهای سریع با سرعت های بیش از 300km/h بر روی آن ها در حال حرکت میباشند.
در خصوص تعمیر و نگهداری خطوط سنتی در طول 40 سال گذشته سعی شده است که با مکانیزه نمودن نگهداری از پرسنل کارگری کاسته شود؛ ولی با این حال همراه با ماشین‌های مکانیزه فعالیت‌های جاری نگهداری توسط کارگران صورت میگیرد و علی رغم سرمایه گذاری برای تامین ماشین آلات، هنوز نیاز به نیروی انسانی (بخش کارگری) منتفی نشده است.
برای تامین ایمنی سیر و حرکت و اطمینان از وضعیت خط لازم است که سامانه ای قابل اعتماد برای تعمیر و نگهداری خطوط طراحی و پیاده شود. سامانه تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن از سه مقوله ارزیابی و تشخیص عیوب، برنامه ریزی و ارائه روش برای برطرف کردن عیوب و اطمینان از حذف یا کم شدن عیب (نظارت) تشکیل میشود. در پروژه حاضر با بررسی روشها و دستور العمل‌های موجود در ایران و در عرصه جهانی سعی شده ابتدا به بررسی نقاط ضعف و قوت موجود در این روشها پرداخته شود و در ادامه با تشریح عیوب مختلف اجزاء خط، روشهای ارزیابی و تشخیص آن ها، روش اجرایی بر طرف کردن آن ها و ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای تعمیرات را همراه با برنامه دقیق تعمیر ارائه شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آيين نامه, ابزار, ابنيه, ارزيابی, بازرسی, تجهيزات, تعمير و نگهداری, تعميرات, خطوط راه آهن, دانلود پا,

تعداد صفحات:18
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
تعیین خرابی خطوط فشار قوی برق
خطوط انتقال هوایی
تخریب ناشی از یونیزاسیون (تخلیه جزئی) – پدیده درخت آبی
تاریخچه
تسمه
چرخ های هرزگرد
محل نصب دوربین
پردازش تصویر دیجیتال
داده های مورد نیاز برای پردازش تصویر
پردازش مرفولوژیکی تصویر
شناسایی ترک
نتیجه‌گیری
مراجع

فهرست اشکال:
روبات پردازشگر تصویر
تصویر بعد از تبدیل به مقیاس خاکستری
تصویر بعد از فیلترینگ و جداسازی پس زمینه
تصویر بعد از آستانه سازی محلی
تصویر بعد از تبدیل به مقیاس سیاه و سفید

چکیده:
مهم ترین گام در فرآیند نگهداری خطوط فشار قوی، شناخت نوع خرابی ها، وسعت و شدت آن ها است.
در زمینه عیب یابی و تعمیر کابل نیز فقدان یک مرجع و استاندارد مناسب مشهود است، اگر چه دانشگاه صنعت آب و برق در جزوه ای روش هایی جهت عیب یابی کابلها ارائه داده است اما اولاً این جزوه چندان به روز نیست و همچنین به مراکز دست اندر کار جهت استفاده و رعایت آن ابلاغ نشده است. در حال حاضز تعمیر کابل ها به صورت تجربی و در پایین ترین کیفیت صورت میگیرد، با وجود پیشرفت های عمده در خصوص ابزار و تجهیزات تعمیر کابل ها هنوز از متدهای منسوخ و مردود استفاده میشود. (بعنوان مثال با وجود آن که در مورد نوارهای پوششی امروزه در دنیا از نوارهای SIR1 و دیگر مواد جدید استفاده میشود. هنوز در کشور ما از نوارهای PVC با کیفیت نامناسب استفاده میگردد.) در اغلب موارد بعلت این که تعمیرات به نحو مناسبی صورت نمیپذیرد در این محلها، خرابی های مجدد، ایجاد تلفات بالا و دیگر مشکلات از این قبیل بروز مینمایند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابزار, برق, تجهیزات, تسمه, تصویر دیجیتال, تعمیر, تلفات, خطوط انتقال هوایی, دانلود پایان نامه, دیجیتا,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حفرات تشکیل دهنده هیدرات
دوازده وجهی با سطوح پنج ضلعی
چهارده وجهی
شانزده وجهی
رفتار فازی تشکیل هیدرات
فرآیند تشکیل و تجزیه هیدرات
شرایط تشکیل هیدرات و ویژگی عمومی مولکول های مهمان
طبیعت شیمیایی مولکول های مهمان
بررسی هندسی مولکول های مهمان
هیدرات بعنوان معضلی در صنعت نفت و گاز
فوائد هیدرات گازی
بهبود شرایط تشکیل هیدرات گازی
مواد بهبود دهنده هیدرات
مواد فعال سطحی
تشکیل مایسل توسط مواد فعال سطحی
هیدروتروپ ها
اثر مواد بهبود دهنده بر فرآیند تشکیل هیدرات
مکانیزم تاثیر گذاری مواد بهبود دهنده
فصل سوم
نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع و مآخذ
منابع لاتین

فهرست اشکال:
پیوند هیدروژنی میان چهار مولکول آب
ساختار کریستالی پایه برای یخ

چکیده:
با توجه به افزایش سهم گاز طبیعی در بازار مصرف جهانی، توجه به روشهای انتقال بدون خط لوله افزایش یافته است. بیشتر روشهایی مورد توجه قرار گرفته است که ظرفیت ذخیره سازی در آنها بالا و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند. یکی از ا ین روشها که امروزه بسیار مورد توجه است، روش حمل گاز توسط هیدرات می باشد. علاوه بر این امروزه کاربردهای صنعتی دیگری نیز برای این پدیده مطرح شده است و سبب شده است که توجه به آن در صنعت بیشتر از پیش باشد. در پژوهش حاضر برای آشنایی بیشتر با این پدیده در فصل اول هیدرات گازی معرفی شده، ساختارهای رایج آن و مطالعات عمده ای که در این زمینه صورت پذیرفته است، بصورت مشروح بیان شده است. با توجه به مشکلاتی که در زمینه استفاده از آن در صنعت وجود دارد، محققیق افزودن مواد بهبود دهنده به سیستم تشکیل هیدرات را پیشنهاد نموده اند. از این رو در فصل دوم به معرفی مواد بهبود دهنده و چگونگی تاثیر گذاری آنها پرداخته شده است. در فصل سوم مدل پایه محاسبات هیدرات معرفی شده سپس این مدل در حضور مواد بهبود دهنده مانند مواد فعال سطحی و هیدروتروپ ها اصلاح شده است، تا مدل پیشگوتری حاصل شود. در فصل چهارم نتایج حاصل از مدل سازی برای سیستم های مختلف تشکیل هیدرات برای مثال سیستم آب خالص، سیستم های شامل ماده بازدارنده متانول و سیستم های شامل انواع مواد بهبود دهنده رایج با نتایج تجربی مقایسه شده است و نشان داده شده است که مدل با دقت بالایی قادر است فشار تشکیل هیدرات را در دمای مورد نظر پیش بینی نماید. در فصل پنجم نتایج کلی حاصل از این پژوهش ارائه شده است و در ادامه پیشنهاداتی جهت ادامه این تحقیق برای علاقمندان به مطالعه این پدیده بیان گردیده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اقتصاد, حمل گاز, خط لوله, دانلود پایان نامه, ساختار كريستالی, سيستم, شيميايی, شیمی, صنعت, مایسل, متا,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:106
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : تلفات خطوط فشار ضعیف
مقدمه
تعریف تلفات
انواع تلفات
تلفات توان
تلفات انرژی
عوامل موثر بر تلفات
تغییر در سطح مقطع هادی ها
وضعیت اتصالات
نحوه اتصال مشترکین
نامتعادلی بار
نوع بار
ضریب قدرت
خازن گذاری
چند فازه بودن شبکه
مصارف روشنایی
روش های محاسبه تلفات در شبکه توزیع
روش اندازه گیری
روش محاسباتی
تلفات ناشی از تجهیزات مصرفی
تلفات ناشی از عوامل مدیریتی
استفاده غیر مجاز از برق
تلفات در روشنایی معابر
تلفات ناشی از عوامل فنی – مدیریتی
عدم بالانس خطوط و فیدرها
پایین بودن ضریب قدرت شبکه
افت ولتاژ شبکه
یک کیلو وات تلفات چقدر از ظرفیت اسمی نیروگاه را هدر میدهد؟
تلفات در نقاط مختلف شبکه
افت ظرفیت
مصرف داخلی
تلفات مسیر
ذخیره تولید
تعیین درصد افت توان
نتیجه
بهینه سازی و ساماندهی و کاهش تلفات شبکه
شناخت وضعیت شبکه موجود و موارد ضعف شبکه
پیشنهاد طرح های مناسب
حذف ترمینال ها
نصب یا منتقل نمودن پست های توزیع در مراکز نقل بار
طراحی مناسب شبکه های توزیع
فصل دوم : راهکارهای مناسب جهت کاهش تلفات
خازن گذاری
دستورالعمل های موجود
مدل سازی
مدل فیدر
مدل بار
توزیع بار
تابع هدف
خازن های مورد استفاده
آرایش های ممکن برای یک فیدر ساده
شناسایی پارامترهای تاثیر گذار
بازه تغییرات مشخصات فیدر
بازه تغییرات مشخصات بار
بازه تغییرات توزیع بار
استخراج یک روند از میان تمام آرایش ها
نکات عملی در خصوص خازن گذاری
عدم یکسان بودن هادی های فیدر
توزیع غیر یکنواخت بار فیدر
ترکیب توزیع بار یکنواخت و متمرکز
دستورالعمل کلی
خازن گذاری روی یک سکشن
خازن گذاری روی فیدر با شاخه های جانبی
نتایج عددی
فیدر ساده با بار توزیع شده
فیدر ساده با بار توزیع شده و بار انتهای فیدر
فیدر توزیع با چندین شاخه
نتیجه گیری و پیشنهادات
روش دوم – تجدید آرایش شبکه
چکیده
آرایش بهینه شبکه توزیع
نمایش آرایش های شبکه
معادل گذاری برای شاخه های سری و موازی
تعیین کلیه آرایش های ممکن یک شبکه با استفاده از معادل گذاری
شاخه های غیر سری و غیر موازی
تعیین کلیه آرایش های شعاعی برای یک شبکه توزیع نمونه
تعیین آرایش بهینه دارای کمترین تلفات
نتایج
متعادل سازی ولتاژ و بهبود کیفیت توان با استفاده از جبران سازی خازنی
مقدمه
توزیع انرژی در شبکه های نامتعادل
شبیه سازی مدار اولیه
مروری بر روابط
بررسی روش های سنتی
ایجاد تعادل بار تا حدامکان
تاثیرات زمین کردن نول شبکه
متعادل سازی ولتاژ با جبران ساز خازنی
تئوری حل مسئله
مطالعه عددی
نتیجه گیری و پیشنهادات
اصلاح اتصالات ثابت
مقدمه
اتصالات
ویژگی های اتصالات ثابت
افزایش مقاومت الکتریکی
نوسانات ولتاژ و جریان
قطع جریان انرژی
مقاومت نقاط اتصال
مقاومت فشاری
مقاومت لایه اس براساس اثر تونل
مقاومت لایه چسبنده
مقاومت ناشی از گرد و خاک
اثر عبور جریان الکتریکی در اتصالات
اثر حرارتی
اثر فشردگی
اثر کششی
نتیجه
نتیجه نهایی
منابع و ماخذ

مقدمه:
بخشی از انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروگاه ها در حد فاصل تولید تا مصرف به هدر میروند، همچنین مقدار قابل توجهی از این انرژی در داخل نیروگاه ها صرف مصارف داخلی میشوند. طبق نظر برخی از کارشناسان این انرژی که صرف تاسیسات میشود جزو تلفات محسوب نمیشوند. همچنین در مورد ترانسفورماتورهایی که سیستم خنک کننده آن ها و یا سیستم گردش روغن آن ها توسط پمپ کار میکند این انرژی مصرف شده برای پمپ ها را جزو تلفات محاسبه نمیکنند. اما نظرات دیگری نیز در مورد تلفات وجود دارد و تلفات از دیدگاه های مختلف تعاریف متفاوتی دارد. در این جا ابتدا تلفات را تعریف کرده و سپس عوامل موثر بر ایجاد تلفات را بیان میکنیم و در آخر راه حل های کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف را بررسی میکنیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرايش شبکه, افت ولتاژ شبكه, بهينه سازی, ترانسفورماتور, تلفات, خازن, خطوط فشار ضعيف, دانلود پایان نام,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:98
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
نهضت کیفیت
ISO/TS 16949 زبان مشترک صنعت خودرو و قطعه سازی
استاندارد ISO 9000
الزامات سیستم مدیریت کیفیت تامین کنندگان سازه گستر سایپا
نیازمندی های استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت
سیستم های مدیریت کیفیت – نیازمندی های ویژه برای استفاده از ISO 9001:2000 در سازمان های تولید کننده و تامین کننده قطعات خودرو
کاربرد
اصطلاحات و تعاریف
اصلاحات تعاریف خاص صنعت خودرو
سازمان مسئول طراحی
خطا ناپذیر سازی
آزمایشگاه
ساخت
بخش های دور از محل کار
کارگاه
مشخصه ویژه
سیستم مدیریت کیفیت
الزامات عمومی
الزامات عمومی – تکمیلی
الزامات مربوط به مستندات
کلیات
نظامنامه کیفیت
نظامنامه کیفیت – تکمیلی
کنترل مدارک
کنترل مدارک – تکمیلی
مشخصه های مهندسی
کنترل سوابق
نگهداری سوابق
تعهد مدیریت
کارایی فرآیند
مشتری محوری
خط مشی کیفیت
خط مشی کیفیت – تکمیلی
اهداف کیفیت – تکمیلی
طرح تجاری سازمان
مسئولیت، اختیار و ارتباطات
بازنگری مدیریت
مدیریت منابع
فراهم نمودن منابع
منابع انسانی
کلیات
زیر ساخت
محیط کار
پدید آوردن محصول
طرحریزی پدیدآوری محصول
فرآیندهای مرتبط با مشتری
طراحی و تکوین
خرید
فرآیند خرید
تولید و ارائه خدمات
کنترل تولید و ارائه خدمات
کنترل وسائل پایش و اندازه گیری
اندازه گیری، تحلیل و بهبود
کلیات
پایش و اندازه گیری
کنترل محصول نامنطبق
تجزیه و تحلیل داده ها
بهبود
آدیت محصول – آدیت فرآیند
آدیت محصول
کلیات
تعاریف و هدف آدیت محصول
تهیه و طرحریزی آدیت های محصول
انجام آدیت محصول
تجزیه و تحلیل نتایج آدیت
آدیت فرآیند
هدف
دامنه کاربرد
منابع
شرح
روش امتیازدهی
DPE
درجه بندی کلی
حمل و نقل
بسته بندی و ارسال
ابزاری قدرتمند برای کنترل فرآیند (SPC)
کیفیت دادهای اندازه گیری
ابزارهای اندازه گیری
منابع

چکیده:
خودرو فقط یک کالا یا محصول صنعتی نیست. بلکه به تنهایی یک فرهنگ است. شمول آن بر حوزه های متنوع و گسترده علوم و فنون، تجارب و مهارت های انسانی، شیوه های گوناگون مدیریت و انجام کارها، تاثیر آن بر شئون مختلف زندگی اجتماعی و آرایش شهرها و از همه مهم تر حضور روز افزون و غیر قابل اجتناب دیدگاه های زیبایی شناسانه و … از آن چیزی فراتر از یک کالای صنعتی معمولی ساخته است.

مقدمه:
خودرو فقط یک کالا یا محصول صنعتی نیست. بلکه به تنهایی یک فرهنگ است. شمول آن بر حوزه های متنوع و گسترده علوم و فنون، تجارب و مهارت های انسانی، شیوه های گوناگون مدیریت و انجام کارها، تاثیر آن بر شئون مختلف زندگی اجتماعی و آرایش شهرها و از همه مهم تر حضور روز افزون و غیر قابل اجتناب دیدگاه های زیبایی شناسانه و … از آن چیزی فراتر از یک کالای صنعتی معمولی ساخته است.
مانند هر عرصه صنعتی دیگر رقابت در این عرصه نیز مبتنی است بر تولید هر روز کامل تر، کاراتر، ایمن تر و زیباتر آن. بر همین اساس، شاخص های کیفی محصول که تا چند دهه پیش انتظار می رفت با تاکید بر کنترل ویژگی های خود محصول تولیدی حاصل آید، امروزه با استقرار نظام های کیفیت تضمین میشوند. نظام های کیفیت را میتوان تلاش برای ارتقاء فرهنگ تولید و مناسبات داخلی آن دانست، با این فرض منطقی، که کیفیت پدیده ای تصادفی نبوده و برای تحقیق آن بایستی به فرآیند تولید رویکردی سیستمی داشت. برای صنعت خودروسازی ما که چند دهه قدمت دارد. هم اکنون کیفیت به چالشی سرنوشت ساز تبدیل شده است. به نحوی که بدون تحقق آن نه در بازارهای جهانی خودرو جایی خوا هیم داشت و نه در بازار قطعات آن. بر این اساس است که بایستی نهضت کیفیت را با نهایت درایت و هوشمندی سازماندهی کرد، توسعه داده و پیش برانیم. توفیق در این کار زار بزرگ، نه تنها اثبات شایستگی ها و قابلیت های صنعتگران ماست، بلکه بسیاری از ملاحظات اقتصادی کشور را نیز پاسخگو تواند بود.
هر جا که هستیم و هر چه که تولید میکنیم، یک واشر کوچک و معمولی یا یک مجموعه بزرگ و پیچیده فرقی نمیکند، فرهنگ کیفیت بایستی ناظر بر فرآیند کار ما باشد. این امر حاصل نخواهد شد مگر با:
1) تمرکز فعالیت های سازمان حول مفهوم رضایت مشتری.
2) توسعه آموزشی در همه سطوح.
3) رواج فرهنگ کار گروهی
محور های فوق همگی، ارکان عمده و اصلی نظام های مختلف کیفیت هستند، که خوشبختانه در کشور ما روز به روز از اقبال و پذیرش بیشتر و همه جانبه ای برخوردار شده و میشوند. پایبندی مستمر به موازین این نظام ها آینده روشن صنایع مارا در برخواهد داشت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمايشگاه, ارائه خدمات, ارتباطات, ارسال, اندازه گيری, بسته بندی, تامين كنندگان, حمل و نقل, خريد, خط ,

تاريخ : 1 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:42
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران
تاریخچه
مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی
رابطه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران
دیدگاه های گوناگون نسبت به اخلاق مدیریت
نگرش سودمندی
نگرش فردی
نگرش مبتنی بر حقوق اخلاقی
نگرش مبتنی بر عدالت (عادلانه)
عوامل محیطی تاثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران
محیط زیست
اجتماع
اخلاق
حقوق بشر
بازار
نگرش و ارزش ها
نیروی کار
افراد معلول
مکاتب فکری
مکتب کلاسیک
مکتب نئوکلاسیک
مکتب تئوری ذینفعان
مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و توسعه پایدار
چگونه میتوان مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران را اندازه گیری کرد
منافع سهامداران و کارکنان
منافع جامعه و مردم
ملاحظات زیست محیطی
کد اخلاق
البته برای تدوین کد اخلاق مراحل زیر را باید طی کرد
کد رفتار
در تدوین کدهای رفتار از دستورالعمل های زیر پیروی کنید
خط مشی ها و رویه ها
اکنون برای تدوین خط مشی ها و رویه های کارآمد و مفید به دستورالعمل ها و راهنمایی های زیر توجه کنید
پنج اصل اخلاقی ویژه مدیران
راهبران اخلاق مدار به دیگران احترام میگذارند
راهبران اخلاق مدار، خدمتگذار دیگرانند
راهبران اخلاق مدار، عادل هستند
راهبران اخلاق مدار، صادق هستند
رهبران اخلاق مدار، اجتماع گرا هستند
اهم دلایل موافقت نسبت به اخلاق و مسئولیت اجتماعی
اهم دلایل مخالفت با انجام اخلاق و مسئولیت های اجتماعی
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
با پیشرفت صنعت و تکنولوژی بالطبع تغییرات محیط و اجتماع، تاثیرات شرکت ها بر جامعه مورد توجه قرار گرفته است. از آن جایی که گردانندگان شرکت ها مدیران هستند و نظرات آنان تاثیر گذاراست. لذا توجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آن ها در قبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران مورد بحث سال های اخیر بوده است
در مقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران و نیز اهمیت آن در جامعه فعلی و بیان تعاریف و دیدگاه های گوناگون و رابطه بین اخلاق و مسئولیت اجتماعی، ارتباط آن را با توسعه پایدار و این که چه نقشی میتواند در تامین اهداف شرکت ایفا نمایند مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنین مکاتب موجود در این زمینه و این که عواملی محیطی تاثیر گذار بر اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی میباشد. در پایان روش های اندازه گیری اخلاق و مسئولیت اجتماعی آورده شده است و نیز اهم دلایل موافقت و مخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست و اربیان گردیده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اخلاق, بازار, توسعه پایدار, تکنولوژی, حقوق بشر, خدمتگذار, خط مشی, دانلود پروژه, رويه, سهامداران, صنع,

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژه‌های کلیدی
مقدمه
مفاهیم نظری
عوامل فشار شغلی خارج از سازمان (فراسازمانی)
عوامل فشار درون سازمانی (عصبی روانی و یا استرس)
سیاست ها
ساختارها
شرایط عینی
مراحل و فرآیندها
عوامل فشار (عصبی، روانی) گروهی
عدم انسجام گروهی
عدم حمایت اجتماعی
عوامل فشار (عصبی، روانی) فردی
تعارض نقش
ابهام در نقش
اهداف پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیه‌های فرعی
روش‌شناسی پژوهش
تجزیه و تحلیل یافته‌ها
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
منابع

چکیده:
در دنیای پیشرفته و فراصنعتی امروز، فشارهای روانی سازمانی در زندگی شغلی افراد، مشکلات فراوانی ایجاد نموده است. نگرانی افراد نسبت به کار و مسائل مربوط به محیط‌ کاری، محیط اجتماعی، اقتصادی و نیازهای متفاوت، انتظارات سازمان از کارمند یا تغییر در تکنولوژی، مشکلات مدیریتی، سیستم‌های پیچیده اطلاعاتی و ترس افراد از عقب افتادگی اطلاعات و غیره، همه باعث میشوند تا افراد بیشتر اوقات زندگی روزمره و زندگی کاری را همراه با هیجانات، تنش ها، نگرانی ها و بیم و امیدهای گوناگون به پایان برسانند که در اکثر موارد با ظرفیت های بدنی و روانی آن ها سازگار نیست. پژوهش حاضر در سال 1378 در یک سازمان دولتی انجام گردید و هدف آن شناسایی، تشخیص، ارزیابی و مقایسه عوامل فشارزای سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان است.
این تحقیق از نوع کاربردی بوده است. جامعه آماری در این تحقیق، شامل کارکنان اداره آموزش و پرورش است که از سه گروه، مدیران ارشد و مدیران میانی، سرپرستان و سایر کارکنان تشکیل میشوند. این پژوهش توصیفی- پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی است و یافته‌های آن از طریق کتابخانه‌ای و میدانی، با کمک پرسشنامه گردآوری و از طریق آمار توصیفی و استباطی شش فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که بین عملکرد کارکنان (متغیر وابسته) با عوامل فشارزای سازمانی (متغیر مستقل)؛ نظیر خط مشی سازمانی، ساختار سازمانی، فرآیند سازمانی، تعارض نقش، گرانباری نقش و روابط بین افراد، رابطه‌ای معنادار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد کارکنان تحت تاثیر عوامل فشارزای سازمانی است. در پایان نیز، برای غلبه بر عوامل فشارزای سازمانی و افزایش عملکرد کارکنان در سازمان، پیشنهادهایی ارائه میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استرس, انسجام گروهی, ترس, تکنولوژی, جامعه آماری, خط مشی سازمانی, دانلود پروژه, درون سازمانی, ساختار,

تاريخ : 24 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – معرفی محصول
ویژگی ها
استانداردهای محصول
طول عمر محصول
موارد کاربرد
تولید کنندگان رقیب
نقش باتری در خودرو
مشخصات فنی
درخت محصول
نقشه انفجاری محصول
لیست قطعات
لیست مواد اولیه
تعیین میزان تولید
سهم رقبا
واردات و صادرات
سهم قابل کسب از بازار
فصل دوم – طراحی فرآیند تولید
بررسی و طراحی فرآیند ساخت
جدول و محاسبه ماشین آلات
جدول و محاسبات نیروی انسانی
فصل سوم – طراحی الگوی جریان مواد و طرح استقرار ماشین آلات
نمودار فرآیند جریان
نمودار مونتاژ
نمودار فرآیند عملیات
جدول از – به ارتباط کمی بین بخش های مختلف تولیدی
نمودار رابطه فعالیت ها
جدول مواد اولیه و تجهیزات لازم
فصل چهارم – طرح فضای تولید
تعیین ایستگاه های کاری
طرح فضای تولید
بالانس خط تولید
تعیین مساحت ایستگاه های کاری
فصل پنجم – طراحی فعالیتهای خدماتی و کمک تولیدی
طرح قسمت های دریافت و ارسال
کروکی بخش دریافت و ارسال
جدول فعالیت ها
تعداد کارکنان
مساحت بخش ها
نمای از بالای پارکینگ
نمای از بالای نگهبانی و سرویس بهداشتی
نمای از بالای سالن غذا خوری
نمای از بالای آبدارخانه
فصل ششم – تخصیص فضای کارخانه به فعالیت ها
نمودار رابطه فعالیت ها
طرح فضای تولید
محل مسیر های رفت وآمد روی نقشه استقرار
پیوست

معرفی محصول:
باتری ها مولدهایی هستند که انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. باتری ها معمولا از کنار هم قرار دادن حداقل دو صفحه فلزی یا آلیاژی متفاوت در داخل یک محلول شیمیایی به وجود می آیند. یکی از این دو صفحه دارای خاصیت الکترون دهی بیشتر (مثبت یا آند) و دیگری دارای خاصیت الکترون گیری بیشتر (منفی یا کاتد) میباشد. محلول شیمیایی که باعث ایجاد ارتباط بین این دو صفحه میگردد، الکترولیت نامیده میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آبدارخانه, الکترون دهی, انرژی شیمیایی, باتری خودرو, بازار, بالانس خط تولید, تولید, جدول از به, خط تو,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:51
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیدهای قدرت
عمل قطع و وصل کلیدها
اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکرد کلیدها شوند
اشکالات ناشی از عدم عملکرد صحیح کلید
تاثیر عملکرد کلیدهای فشار قوی بر پایداری سیستم
عکس العمل مکانیکی بروز عیب در شبکه
خصوصیات عمده و مهم کلیدهای فشار قوی
تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه‌ای که دارند
روش های خاموش کردن جرقه
ازدیاد طول جرقه
تشدید خنک کردن
مقطع کردن قوس
خلاء
خاموشی در نقطه صفر جریان
قطع جرقه در کلید
طبقه بندی کلیدها از نظر عوامل موثر در خاموش کردن جرقه
خاموش کننده خودی
خاموش کننده خارجی
انواع کلیدهای قدرت (دیژنگتورها)
کلیدهای روغنی
کلیدهای کم روغن
کلیدهای هوایی
کلیدهای خلاء
کلیدهای گازی
مشخصات الکتریکی کلیدها
فصل دوم
سکسیونر یا کلید بدون بار (Disconector switch)
انواع سکسیونر
سکسیونر نوع تیغه ای
سکسیونر نوع کشویی
سکسیونر نوع دورانی یا افقی
سکسیونر پانتوگراف یا قیچی ای
انتخاب سکسیونر از نظر نوع و مشخصات
سکسیونر قابل قطع زیربار
شرایط استفاده از سکسیونر قابل قطع زیربار
سکسیونر زمین
روش های قطع و وصل یا مکانیزم عمل کننده
دستی
موتوری
فنر شارژ شده
روش پنوماتیک
روش هیدرولیک
منابع و ماخذ

کلیدهای قدرت:
در یک پست فشار قوی کلید قدرت تقریباً یکی از اساسی ترین اجزاء آن میباشد. کلیدهای قدرت نقش اصلی در قطع و وصل نمودن و دارد و خارج کردن نیروگاه ها و مصرف کننده‌ها و خطوط انتقال در شبکه را به عهده دارند. به طور کلی مانور در شبکه جهت تغییر در سیستم توزیع و انتقال انرژی توسط کلیدهای قدرت صورت میپذیرد. در زمان ایجاد عیب یا خطایی بر روی شبکه کلیدها قسمت عیب دیده را به سرعت از مدار خارج نموده و بدین وسیله از آسیب رسیدن به نیروگاه ها و وسایل تجهیزات پست که ایجاد آن ها هزینه های هنگفتی را به وجود آورده جلوگیری
میگردد.
به طور کلی عملکرد صحیح و به موقع کلیدها بسیار اهمیت دارد. کلیدها دستور قطع و یا وصل را از طریق سیستم های کنترل و یا سیستم های حفاظت (رله های حفاظتی) دریافت مینمایند سیستم های کنترل بیشتر جهت انجام مانور در شبکه به کار برده میشوند و حال این که سیستم های حفاظتی در موقع بروز عیب یا خطاء و به صورت اتوماتیک فرمان قطع را به کلیدها میدهند.
در موقع قطع و وصل جریان به وسیله کلید جرقه تولید میشود. در موقع وصل، شروع جرقه زمانی است که فاصله کافی بین دو کنتاکت کلید، جهت تحمل ولتاژ نباشد و در موقعی که کلید بسته شود و جرقه خاموش گردد که البته بسته شدن کلیدها ممکن است باعث ایجاد اضافه ولتاژهایی را بنماید که منجر به خسارت دیدن کلید و یا تجهیزات دیگر شود. به طور کلی به علت وجود شرایط مناسب تر در موقع وصل، قدرت وصل یک کلید در حدود 5/2 برابر قدرت قطع آن میباشد مطالعه در مورد شرایط شبکه در موقع قطع کلیدها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که بایستی در طراحی کلیدها مورد توجه قرار گیرد. وضعیت قطع جریان برای مدارهای اندکتیو یا خازنی و یا اهمی با یکدیگر متفاوت میباشد در زیر شرح مختصری در مورد قطع مدارهای مختلف ارائه میگردد. معمولاً جدا شدن کنتاکتهای کلید پس از دریافت فرمان قطع در لحظه ایی اتفاق می افتد که جریان صفر نمیباشد و لذا به محض جدا شدن کنتاکترا جرقه در دو سر کنتاکتها به وجود می آید، در موقعی که جریان به مقدار صفر میرسد جرقه میتواند خاموش شود لیکن اگر فاصله بین دو کنتاکت به مقدار کافی جهت تحمل ولتاژ دو سر آن نرسیده باشد مجدداً جرقه تولید خواهد شد و جرقه تا رسیدن جریان به مقدار صفر در نیم سیکل بعدی ادامه خواهد داشت همان گونه که مطلع میباشید در یک مدار سلفی خالص جریان نسبت به ولتاژ به مقدار 90درجه تاخیر فاز دارد و موقعی که جریان به مقدار صفر میرسد ولتاژ به حداکثر مقدار خود خواهد رسید که این موضوع باعث میشود که احتمال برقراری مجدد جرقه در مدارهای سلفی را زیاد نماید. به هر حال در این حالت بین دو کنتاکت بایستی فاصله به حد کافی جهت تحمل حداکثر ولتاژ دو سر کنتاکت وجود داشته باشد که این موضوع باعث طولانی شدن زمان جرقه میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اهم, برق, خازن, خطوط انتقال, دانلود پروژه, ديژنگتور, رله, رله های حفاظتی, سكسيونر, سيستم توزيع, شبكه,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گزارش کارورزی در شرکت ایسکرا
پیشگفتار
میزان رضایت دانشجو از این دوره
معرفی شرکت
تاریخچه شرکت
دیدگاه شرکت ایسکرا
ارزش های شرکت
اهداف شرکت
خط تولید
واحد تحقیق و توسعه
آزمایشگاه
قطعات
استراتوژی خرید
معیار تامین کننده ها
کیفیت
صادرات
محصولات
استارت
دفتر شرکت
کارخانه
چارت سازمانی
منشور اخلاقی شرکت ایسکرا
نظام اداری و منابع انسانی
بهره وری نیروی کار و مکانیزه های افزایش آنها
عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار
کنترل کیفیت جامع
ری بریکر
پاساژها
رینگ
بررسی تقسیم کار
تعریف جدول تقسیم کار
مزایای تهیه جدول تقسیم کار
محدودیت های جدول تقسیم کار
خط تولید
تعادل خط تولید
ایجاد انبار موجودی نیمه ساخته
تعویض کارگران
شرایط فعلی نگهداری و تعمیرات و امور مدیریت فنی در منابع ایران
ایجاد خطرات جانی برای کارکنان
پایین آمدن کیفیت محصولات ساخته شده
طراحی محل کار از نظر ارگودرفر
کار کردن به صورت ایستاده یا نشسته
طراحی محل کار از دیدگاه فیزیولوژی
انتقادات و پیشنهادات
تعریف حمل و نقل مواد
محدوده بحث
نکات مرتبط با بکارگیری نیروی انسانی
جمع آوری اطلاعات دقیق در مورد مشکلات
اهداف اجرایی سیستم پیشنهادها
نمودار OPC
تبلیغات شرکت ایسکرا
نقاط قوت و ضعف، نتیجه گیری و پیشنهادات
نقاط ضعف شرکت ایسکرا کاشان
نقاط مثبت شرکت ایسکرا
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات دیگر
نتیجه گیری


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمايشگاه, استارت, امور مديريت فنی, بهره وری, خط توليد, دانلود, رينگ, صادرات, فيزيولوژی, قطعات, كارخ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
تئوری موضوع
بخش اول
مروری بر ASP.NET
صفحات سرور فعال (ASP)
مزایای ASP
معایب ASP
ASP.NET
محیط کاری NET
زبان مشترک زمان اجرا (CLR)
زبان‌های کامپایلری ASP.NET
وژوال استودیونت
مولفه‌های جدید محیط کاری NET
فرم‌های وب
سرویس‌های XML وب
ADO.NET
محیط کاری NET
زبان‌های NET
کتابخانه کلاس NET
ASP.NET
محدودیت‌های اسکریپت
مشکلات پیکربندی وب سایت
فقدان ساختار برنامه کاربردی
محدودیت‌های حالت
ویژوال استودیونت
تشخیص خطای خودکار
ابزارهای اشکال‌زدایی
کمک رسانی خودکار
مشخصات زبان مشترک (CLS)
سرویس‌های COM+
انواع فایل‌ها در ASP.NET
aspx
ascx
asmx
Web.congig
global.asax
disco یاvsdisco
csیاbv
vbproj,suo,sln,csproj
بخش دوم
فرم‌ها و کنترل‌های وب
عناصر تشکیل دهنده وب
کنترل‌های سرور HTML
کنترل‌های سرور وب
کنترل‌های پایه
کنترل‌های اعتبارسنجی و پیشرفته
کنترل‌های پیشرفته
کنترل‌های داده‌ای
کنترل‌های پایه‌ای
Label
TexBox
Button
CheckBox
CheckBoxlist
RadioButton
RadioButtonlist
HyperLink
LinkButton
ImageButton
Image
ListBox
DropDownlist
Panel
Table
TableRow
TableCell
کنترل‌های اعتبارسنجی
RequiredFieldValidator
RangeValidation
CompareValidator
RegularExpressionValidator
ValidationSummary
CustomValidator
کنترل‌های پیشرفته
calendar
AdRotator
کنترل‌های داده‌ای
Datalist
DataGrid
Repeator
بخش سوم
کنترل‌های رادیویی، انتخابی و لیست‌ها
کنترل‌ RadioButton
کنترل‌ RadioButtonList
کنترل DropDownList
افزودن گزینه‌ها به لیست
بخش چهارم
پیوندها و فرمت‌ بندی کنترل‌ها
ایجاد پیوند
کنترل HyperLink
مدیریت حالت کنترل‌ها
استفاده از حالت تماس برای تبادل اطلاعات
ردیابی تماس
بخش پنجم
بانک های اطلاعاتی
سیستم‌های مدیریت بانک اطلاعاتی
مفهوم بانک اطلاعاتی رابطه‌ای
مراحل طراحی بانک اطلاعاتی
دستیابی به بانک اطلاعاتی ADO.NET
اشیا و متدهای ADO.NET
مهم ترین اشیا و عملیات ADO.NET
بخش ششم
تامین امنیت در وب سایت
تعیین خواسته‌های امنیت
مفاهیم امنیت
تشخیص هویت
تعیین مجوز
تقلید
راهبردهای تامین امنیت
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

چکیده:
این رساله که پایان نامه تحصیلی میباشد، مشتمل بر بخش هایی است که توصیف هایی از واحد درسی پروژه عملی، تحت عنوان مکانیزاسیون تولید مجله تحت وب را به دست میدهد و شامل فصول اصلی: ابزار و روش ها، تحلیل و طراحی، پیاده سازی میباشد. در هر فصل قسمت خاصی از این پروژه مورد بحث قرار گرفته است.

پیشگفتار:
موضوع انتخاب شده برای پروژه پایان نامه ای که شرح آن را پیش رو دارید،‌ مکانیزاسیون تولید مجله تحت وب می باشد. از آنجایی که در عصر حاضر، با توجه به گسترش به کارگیری کامپیوتر و استفاده از اینترنت میتوان از بسیاری موارد که منجر به اتلاف وقت و مصرف بی مورد کاغذ میشود، جلوگیری کرد، موضوع مجله را مدنظر قرار داده ایم تا با پیاده سازی مراحل تقلید آن تحت وب، در جهت کاهش هزینه ها گامی برداشته باشیم.
در این زمینه با انتقال جایگاه افراد مسئول، به حوزه اینترنت، مکانیزاسیون تولید شکل میگیرد. در قسمت تئوری موضوع به چگونگی شکل گیری وظایف پرداخته شده است.
امید به اینکه مکتوب حاضر مورد توجه و تایید استاد محترم واقع گردد.

تئوری موضوع:
در موضوع منتخب این رساله،‌ افراد مسئول در تولید، عبارتند از: مدیر مسئول، ویرایشگر، خبرنگاران و نویسندگان ثابت و افتخاری. از جمله وظایفی که تحت وب انجام میگیرد بطور اجمالی عبارت است از:
خبرنگاران و نویسندگانی که میتوانند در هر موقعیت مکانی باشند، بعد از عضویت در سایت، مطالب خود را هر ماه به مجله ارسال میدارند. ویرایشگر پس از بررسی مطالب ارسالی و تایید اولیه آن ها توسط مدیر مسئول ویرایش و تایید نهایی هر مطلب را به عهده دارد. نهایتاً پس از تایید نهایی، مطالب تایید شده بصورت اتوماتیک، با توجه به تاریخ، در هر صفحه جای میگیرد و خوانندگان قادر به استفاده از مطالب مندرج خواهد بود.
البته مدیر مسئول وظایف دیگری از قبیل نظارت بر اعضاء سایت و کارکردشان و استفاده از آرشیو مجله را نیز به عهده دارد، که در هر زمینه امکانات و دسترسی های لازم بصورت سیستماتیک برای مدیر مسئول فوق فراهم میباشد.
علاوه بر مطالب فوق، بازدیدکنندگان سایت قادرند نظرات و پیشنهادات خود را پس از مطالعه مطالب ماهانه، برای مجله ارسال کنند. و همچنین یک موتور جستجو نیز در سایت قرار داده شده تا افراد قادر به جستجوی مطالب مورد نظرشان باشند.
مشاهده آرشیو مطالب از امکانات دیگری است که بازدیدکنندگان به آن دسترسی دارند. علاوه بر امکان ارتباط میان اعضاء و مسئولین تولید مجله با هم، بازدیدکنندگان سایت نیز قادرند با مدیر مسئول از طریق ایمیل ارتباط برقرار کنند.
بطور کلی این سایت امکان تولید و دسترسی به مطالب فراهم آمده برای بازدیدکنندگان را از طریق وب فراهم می آورد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
asp, اسكريپت, اعتبارسنجی, امنيت, بانک اطلاعاتی, برنامه كاربردی, تبادل اطلاعات, تحت وب, تشخيص خطای خو,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
دوره امویان
نقاشی دیواری در دوره عباسی
دوره سلجوقیان
دوره ساسانیان
دوره صفویه
دوره هخامنشی
دوره تیموریان
سیری در نقاشی های دیواری غارهای دوشه
غار آلتامیر و غار لاسکو
دوره مصر
دوره هنر
دوره چین
دختر نوشیروان
نقاشی های بزرگ دیواری ساسانی
شادروان استاد احمد علی کهزاد
کشف کتیبه‌ خط کوفی و نقاشی دیواری ایلخانی در فیروزکوه
نقاشی های دیواری صفوی


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احمد علی کهزاد, امويان, ايران, تيموريان, جهان, خط كوفی, دانلود, دوره عباسی, ساسانيان, سلجوقيان, صفوي,

تعداد صفحات:101
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
امواج الکترومغناطیسی
میدان های الکتریکی و مغناطیسی
امواج متحرک روی یک خط انتقال
فتون ها و امواج
فتون ها
میدان های الکترو مغناطیسی در فرکانس قدرت
فصل دوم
ثابت‌های خطوط انتقال
جنس‌ هادی و ساختمان آن
مقاومت خط
ضریب القایی خط
خطوط سه فاز
هادی های متساوی الفاصله
مساوی کردن ولتاژهای القایی به وسیله پیچیدن خط
ظرفیت خط
ظرفیت خط سه‌فاز
فصل سوم
محاسبه پارامترهای خط انتقال و کابل ها قدرت برش اجزاء محدود
مدل ریاضی
معادلات میدان ها
انرژی و تلفات
فصل چهارم
تداخل امواج الکترو مغناطیسی با شبکه‌های مخابراتی
اثرات الکترو مغناطیسی
اثرات الکترو استاتیکی
کاهش اثر تداخل
فصل پنجم
تاثیر میدان های الکترو مغناطیسی 50 هرتز بر جنین مرغ، قبل یا در حین انکوباسیون
مقدمه
شرح تحقیق
نتیجه‌گیری
فصل ششم
میدان های الکترو مغناطیسی ELF و سلامت انسان
استانداردهای حدود تابش
استانداردهای حریم خطوط انتقال برق در ایران
اندازه‌گیری شدت میدان های ELF
بحث و تفسیر نتایج اندازه‌گیری شدت میدان در مشهد مقدس
پیشنهادات
فصل هفتم
اثر امواج الکترو مغناطیسی در فرکانس های قدرت بر انسان
استانداردهای ایمنی
بررسی پارامترهای EM در بدن
آثار و سندروم های حاصل
اثر امواج الکترو مغناطیسی روی شیردهی گاوها و حیوانات دیگر
اثر میدان های مغناطیسی فرکانس پایین
فصل هشتم
بررسی آثار بیولوژیک خطوط انتقال و توزیع نیرو و مروری بر حد حریم مجاز اطراف آن
پدیده فیزیکی
اثرات بیولوژیک
اثرات کرونا در محیط زیست
اثرات میدان مغناطیسی روی موجودات زنده
بررسی شدت میدان های الکتریکی در اطراف خطوط انتقال نیرو
منابع

فهرست اشکال:
جهت حرکت پرتو الکترو مغناطیسی و میدان های الکتریکی و مغناطیسی آن
میدان های الکتریکی و مغناطیسی در اطراف یک سیم
امواج متحرک روی یک خط انتقال باز
پارامترهای یک موج عرضی
نظریه ذره‌ای بودن پرتوهای الکترو مغناطیسی
ضریب القاء خط هوایی
ضریب القاء خط سه فاز
ظرفیت خط هوایی
ظرفیت خطوط سه فاز
خط تک فاز
یک باس سه فاز
خطوط هم پتانسیل مغناطیسی در لحظه Wt=210
خطوط قدرت و تلقن مجاور یکدیگر
نمودار جابجا کردن دو خط قدرت و یک خط تلفن
دو روش جابجا کردن
حفاظت مدار مخابراتی

چکیده:
مقاله گردآوری شده در مورد بررسی امواج الکترو مغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تاثیرات آن: شامل قسمت های متنوع امواج و میدان های الکترو مغناطیسی، اندازه‌گیری ثابت های خط انتقال با استفاده از روش های تحلیلی و اجزا محدود، بررسی و تداخل امواج با شبکه‌های مخابراتی، راه های کاهش تداخل، اثرات امواج بر موجودات زنده و سلامتی انسان، بررسی حدود مجاز اطراف سیم های فشار قوی و جریم مجاز در ایران و دیگر موارد میباشد.
از آن جایی که توسعه روزافزون صنایع و همچنین افزایش استفاده از تجهیزات رفاهی برق در واحدهای مسکونی، توسعه و گسترش شبکه‌ها و افزایش میزان تولید را به طور جدی باعث گردیده و گسترش شبکه‌ها انتقال، به وجود آورنده نوعی آلودگی بوده که به نظر من نقش نامطلوب آن در سلامت و بهداشت فرد و جامعه برتر از آلودگی های دیگر است.
در این پروژه سعی شده که مجموعه‌ای از تحقیقات انجام شده اثرات امواج الکترو مغناطیسی در نقاط مختلف جهان را جمع‌آوری شود و تا حدود عملی راه های پیشگیری و کاهش اثرات بیان گردد.

مقدمه:
اهمیت و نقش امواج الکترو مغناطیسی از قدیم‌ الایام در زمینه‌هایی چون ارتباطات و مخابرات و رادار موضوعی بوده که همگان از آن واقف بوده‌اند ولی از آن جایی که درس میدان ها و امواج یکی از دروس اختصاصی رشته مخابرات بوده که بعنوان پایه دروس دیگر مهندسی الکترو مغناطیسی تلقی میشود و زمینه تخصص های مختلفی را مانند نظریه و تکنیک میکروویو، آنتن، انتشارات امواج، نظیر امواج الکترو مغناطیسی و غیره را فراهم میسازد.
امروزه نقش میدان مغناطیسی در جوامع صنعتی بیش از پیش در سلامت و بهداشت فرد و جامعه حائز اهمیت میباشد. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و طراحی و ساخت سیستم های متعدد در واقع هدف از آن ها برداشتن قسمتی از مشکلات بشر بوده است، گرفتاری های، بیشتری عارض نسل بشر بوده است.
صدمات نه تنها در تکنولوژی گسترده بلکه حتی در مقیاس های کوچک مثل پرتوافکنی ایزوتوپ های دستگاه های عکاسی کوچک نیز به وجود آمده‌اند. صدمات وارده را میتوان به چهار قسمت تقسیم کرد:
1) صدمات اقتصادی
2) صدمات تکنولوژی
3) صدمات جسمی
4) صدمات روحی و روانی
البته خود صدمات روحی و روانی در نهایت منجر به صدمات جسمانی میشود و صدمات جسمانی ممکن است در تمام حالات صدمات عصبی را شامل شوند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استانداردهای ايمنی, الكترو مغناطيسی, امواج, امواج متحرک, برق, بيولوژيک, تلفات, توزيع نيرو, خط تلفن, ,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول – طرح کلی تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهداف تحقیق
اهداف کلی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف عملیاتی واژه های تحقیق
بدخطی
دانش آموزان
ابتدایی
فصل دوم – ادبیات تحقیق
ادبیات نظری تحقیق
تاریخچه خط
تاریخچه خط در ایران
اهمیت نگارش
مراحل نگارش
عوامل موثر در نگارش
انواع بد خطی
اهمیت خوشنویسی در دوره ابتدایی
عوامل موثر در کم رنگ کردن هنر خوشنویسی در مدارس
آموزش و پرورش
مدرسه
خانواده
علل بدخطی دانش آموزان در دوره ابتدایی
بررسی ریشه بد خطی
تناقص در رسم الخط های موجود پایه اول ابتدایی
بدخطی و خوش خطی در دانش آموزان
مفهوم ادراک جنبشی و نقش آن در نوشتن
مهارت حرکتی ظریف
هماهنگی چشم و دست
حافظه دیداری
ادبیات پژوهشی تحقیق
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه تحقیق
روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
مراحل جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق (روش های آماری)
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل داده ها
سوال شماره 1
تجزیه و تحلیل سوال 1 مربوط به فرضیه شماره 1
سوال شماره 2
تجزیه و تحلیل سوال 2 مربوط به فرضیه شماره 1
سوال شماره 3
تجزیه و تحلیل سوال 3 مربوط به فرضیه شماره 1
سوال شماره 4
تجزیه و تحلیل سوال 4 مربوط به فرضیه شماره 1
سوال شماره 5
تجزیه و تحلیل سوال 5 مربوط به فرضیه شماره 1
سوال شماره 6
تجزیه و تحلیل سوال 6 مربوط به فرضیه شماره 2
سوال شماره 7
تجزیه و تحلیل سوال 7 مربوط به فرضیه شماره 2
سوال شماره 8
تجزیه و تحلیل سوال 8 مربوط به فرضیه شماره 2
سوال شماره 9
تجزیه و تحلیل سوال 9 مربوط به فرضیه شماره 3
سوال شماره 10
تجزیه و تحلیل سوال 10 مربوط به فرضیه شماره 3
سوال شماره 11
تجزیه و تحلیل سوال 11 مربوط به فرضیه شماره 4
سوال شماره 12
تجزیه و تحلیل سوال 12مربوط به فرضیه شماره 4
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل ششم – ضمائم تحقیق
پرسشنامه
منابع و مأخذ

چکیده تحقیق:
با توجه به اهمیت مسئله ارتباط در جهان و همچنین خط و نوشتن بعنوان یکی از عوامل موثر در جهان کنونی میبایست سعی فراوان صورت گیرد تا افراد با سواد با خطی خوش افکار خود را به دیگران منتقل کنند و خوشنویسی و درست نویسی را هم بعنوان یک علم و هم بعنوان یک هنر فرا گیرند. لذا میبایست با بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان تلاش برای رفع آن از طرف افراد متخصص صورت میگیرد.
بنابراین در این تحقیق سعی شده است که عوامل موثر بر خط دانش آموزان بررسی شود.
فرضیه های تحقیق:
1) عدم آمادگی دانش آموزان در زمینه های جسمی، روحی و آموزشی موجب بدخطی دانش آموزان میشود.
2) نامناسب بودن روش و وسائل کار موجب بد خطی دانش آموزان میشود.
3) بدخطی دانش آموزان مربوط به تکالیف بیش از حد توسط معلم و یا بی توجهی خانواده ها می باشد.
4) بد خطی دانش آموزان تاثیر منفی در کیفیت دروس مخصوصاً درس دیکته دارد.
ادبیات تحقیق در فصل دوم مورد مسئله بدخطی و اهمیت خوشنویسی و اهمیت خوشنویسی صحبت می کند.
فصل سوم روش تحقیق است. روش این تحقیق زمینه یابی است. جامعه تحقیق ما 116 نفر از معلمان خانم مقطع ابتدایی شهر اردکان میباشد که از این تعداد 90 نفر به صورت تصادفی و براساس جدول مورگان انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است که شامل دوازده سؤال و هر سؤال دارای چهار گزینه خیلی زیاد، زیاد، کم و خیلی کم است. پرسشنامه علل و عوامل بدخطی را از نظر معلمان مقطع ابتدایی را مورد سنجش قرار میدهد.
در مورد جمع آوری اطلاعات باید گفت که پرسشنامه تهیه شده در اختیار معلمان قرار گرفت. معلمان به تمامی سوالات پاسخ دادند. فراوانی و درصد هر سوال با استفاده از روش آماری مشخص و روی نمودار ستونی نمایش داده شد.
در این تحقیق از روش آماری توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
فصل چهارم در مورد تجزیه و تحلیل داده های تحقیق است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و اجرای آن بر روی نمونه تصادفی و نتایج اجرایی این پرسشنامه با رسم نمودار ستونی، میزان و درصد پاسخ به هر سوال را نمایش داده شده و آنگاه به تحلیل جداگانه هر سوال پرداخته شده است. لازم به ذکر است که در قسمت نمودار، فراوانی هر سوال را به صورت درصد در قسمت محور عمودی و نمودار گزینه های مربوط به هر سوال در محور افقی نمایش داده شده است.
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری در مورد داده های تحقیق است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها در مورد سوالات اطلاعات زیر بدست آمده است:
در رابطه با سوال شماره 1 مربوط به فرضیه شماره 1 چنین نتیجه گیری می شود که 67% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین عدم آمادگی جسمی دانش آموزان در بد خطی آنان اثر دارد.
در مورد سوال 2 مربوط به فرضیه شماره 1 چنین نتیجه گیری می شود که 75% از معلمان به این سوال نظر موافق دارند بنابراین عدم آمادگی روحی و خواست درونی دانش آموزان در بد خطی آنان اثر گذار است.
در مورد سوال 3 مربوطه به فرضیه 1 چنین نتیجه گیری می شود که 73% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین عدم آموزش کافی به دانش آموزان در بد خطیشان اثر گذار است.
در رابطه با سوال شماره 4 مربوط به فرضیه شماره 1 می توان چنین نتیجه گیری کرد که 87% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین آموزش خط در کلاس اول در میزان خوش خطی دانش آموزان اثر دارد.
در رابطه با سوال 5 مربوط به فرضیه شماره 1 می توان چنین نتیجه گیری کرد که 60% از معلمان نسبت به این سوال موافق هستند بنابراین شرکت دانش آموزان در کلاس آمادگی در خوش خطی اثر دارد.
در رابطه با سوال 6 مربوط به فرضیه شماره 2 چنین نتیجه گیری می شود که 65% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین کیفیت وسایل نوشتاری در خوش خطی تأثیر دارد.
در رابطه با سوال 7 از فرضیه شماره 2 چنین نتیجه گیری می شود که 94% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین استفاده از روش های مناسب برای آموزش خوشنویسی بر خط دانش آموزان تأثیر دارد.
در رابطه با سوال 8 مربوط به فرضیه شماره 2 چنین نتیجه گیری می شود که 86% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین استفاده از معلمین هنر در دوره ابتدایی در خوش خطی دانش آموزان اثر دارد.
در رابطه با سوال 9 از فرضیه شماره 3 چنین نتیجه گیری می شود که 74% از معلمان نسبت به این سوال موافق هستند بنابراین تکالیف بیش از حد و عدم بررسی آن توسط معلم در بد خطی دانش آموزان اثر دارد.
در رابطه با سوال شماره 10 مربوط به فرضیه شماره 3 چنین نتیجه گیری می شود که 78% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین بی توجهی خانواده ها به هنگام نوشتن تکالیف و عدم راهنمایی دانش آموزان در بد خطی آنان اثر دارد.
در رابطه با سوال شماره 11 مربوط به فرضیه شماره 4 چنین نتیجه گیری می شود که 62% از معلمان نسبت به این سوال نظر موافق دارند بنابراین بد خطی دانش آموزان در دروسشان مخصوصاً درس دیکته اثر دارد.
در رابطه با سوال شماره 12 مربوط به فرضیه شماره 4 می توان چنین نتیجه گیری کرد که 39% از معلمان نسبت به این سوال موافق هستند بنابراین بد خطی دانش آموزان در معدلشان اثر گذار است.
فصل ششم ضمائم است. ضمائم شامل پرسشنامه و فهرست منابع و مأخذ است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش و پرورش, آموزشی, بد خطی, تاریخچه خط, تحقیق, تکالیف, جسمی, حافظه دیداری, خانواده, خوش خطی, دانش,

تعداد صفحات:16
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
انواع خرابی
ترک ها
ترک های موزائیکی (پوست ماری – سوسماری)
وصله سطحی
وصله عمقی
ترک برشی
ترک انقباضی
تر ک های بین دو خط
ترک های انعکاسی
ترک های هلالی (لغزشی)
تغییر شکلهای سطح رویه
روکش آسفالتی
موج
گودی مسیر چرخ ها (شیار شدن)
نشت موضعی
تورم
خرد و کنده شدن ها
چاله ها
پر کردن چاله ها
جدا شدن دانه ها
لغزنده شدن سطح روسازی
رو زدن قیر
پلها
مساله نگهداری پل
خرابیهای جزئی (غیر سازه ای)
خرابی جزئی (سازه ای)
خرابیهای جزئی (ایمنی)
خرابی های عمده
سنگ ریزی در هم
دیوار حایل
آب شستگی بستر رود
ناحیه آب شسته خشک باشد
ناحیه آب شسته مستغرق باشد
توریسنگها
وسایل کنترل ترافیک
فعالیت های عادی
تمیز کاری
رنگ آمیزی مجدد
رنگ آمیزی مجدد سطوح فولادی
رنگ آمیزی مجدد سطوح چوبی
رنگ آمیزی مجدد بتون یا سطوح سنگی
تعمیر تابلو ها در محل
تعمیر در کارگاه
فعالیت های دوره ای
تعمیر و نگهداری نرده های محافظ و تیرک های مربوطه
خط کشی سواره رو

به طور کلی انواع خرابی ها به دو دسته تقسیم میشوند:
1- خرابی های بنیادی
2- خرابی های سطحی
خرابی های بنیادی به علت عدم قدرت باربری کافی بستر راه و صدمه های وارد شده اتفاق می افتد.
خرابی های سطحی به علت ناهمواری زیاد سطح جاده، بهره برداری از مسیر راه را با اشکال مواجه میکند
تشخیص نوع خرابی راه بسیار مهم است چرا که عمل مرمت و بهسازی راه بر اساس تشخیص نوع خرابی انجام می شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ايمنی, بتون, بستر رود, بهسازی, تابلو, تعمير و نگهداری, تورم, تيرک, خط كشی, خط كشی سواره رو, دانلود, ,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:98
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
معرفی
پست 20 کیلو ولت خازن گذاری شده
پست 20 کیلو ولت زمین کننده نوتر سیستم
انواع ترانسفورماتورها
اهداف
تعاریف
عنصر پست 20 کیلو ولتی
واحد پست 20 کیلو ولتی
بانک پست 20 کیلو ولتی
تجهیزات پست 20 کیلو ولت
وسیله تخلیه پست 20 کیلو ولت
ترمینال های خط
ولتاژ نامی Un
سطح عایقی U1
خروجی نامی
جریان نامی
تلفات پست 20 کیلو ولت
تانژانت زاویه تلفات (tan)
حداکثر ولتاژ سیستم Um
دمای هوای محیط
دمای هوای خنک کننده
دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست 20 کیلو ولت
دمای استاندارد آزمایش
طراحی و ساخت
توان واحد پست 20 کیلو ولتی
اضافه بار قابل قبول
حداکثر ولتاژ قابل قبول
حداکثر جریان قابل قبول
پلاک شناسایی پست 20 کیلو ولت
مشخصات کلی پست 20 کیلو ولت
تعاریف
جریان نامی دائمی
آزمایشات معمول (Routine tets)
اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ
کلیات
پست 20 کیلو ولت نوع خشک
پست 20 کیلو ولت نوع روغنی
کنترانس ها
مقدمه
معرفی
طراحی
تعاریف
جریان دائم نامی IN
جریان هجومی نامی
اندوکتانس نامی
فاکتور Q
جریان هجومی نامی
سطح عایقی
افزایش دما
پلاک شناسایی
اطلاعاتی که باید هر ترانسفورماتور داده شود
آزمایش ها
آزمایش های معمول
اندازه گیری مقاومت سیم پیچ
اندازه گیری اندوکتانس
آزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزا
آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی
تلرانسلها
مقدمه
معرفی
طراحی
تعاریف
جریان نامی با فرکانس سیستم IN
ولتاژ نامی با فرکانس سیستم
جریان نامی با فرکانس تنظیم IA
ولتاژ نامی با فرکانس تنظیم UA
فرکانس تنظیم نامی fA
اندوکتانس نامی LA
فاکتور Q نامی QA
جریان کوتاه مدت نامی IKN
مقادیر نامی
مقادیر ولتاژ و جریان نامی
جریان کوتاه مدت نامی
فاکتور Q نامی
ضعیف ولتاژ و جریان
سطح عایقی
پلاک شناسایی
اطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده شود
آزمایش ها
اطلاعات کلی در مورد آزمایش های انجام شده، نمونه و خاص در بخش های بعدی آمده است.
اندازه گیری اندوکتانس
آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی
اندازه گیری فاکتور Q
اندازه گیری تلفات
تعیین نحوه افزایش دما
تلرانس
مقدمه
طراحی
تعاریف
سیم پیچ اصلی
ولتاژ نامی
جریان زمین نامی
مقادیر نامی
ولتاژ نامی سیم پیچ اصلی
جریان زمین نامی
امپدانس توالی صفر نامی
سطح عایق
پلاک شناسایی
نوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتور
آزمایش ها
آزمایش های نمونه
آزمایش های خاص
اندازه گیری امپدانس توالی صفر
افزایش درجه حرارت در جریان زمین نامی
تعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدت
تلرانسها
آزمایشات پست 20 کیلو ولت
کلیات آزمایش های پست 20 کیلو ولت به دو نوع زیر میباشند
جزئیات آزمایشات
تلفات پست 20 کیلو ولت
آزمایش معلول
آزمایش نمونه
آزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه)
آزمایشات ولتاژ
برای واحدهای پست 20 کیلو ولتی
برای بانک های پست 20 کیلو ولتی
آزمایش یونیزاسیون پست 20 کیلو ولت (آزمایش نمونه)
سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست 20 کیلو ولت و زمین
مقدمه
معرفی
تعاریف
ولتاژ نامی
جریان نامی
محدوده تنظیم
سیم پیچ کمکی
سیم پیچ ثانویه
ولتاژ نامی
جریان نامی
محدوده تنظیم
افزایش درجه حرارت سیم پیچ
سطح عایقی
پلاک شناسایی
آزمایش ها
آزمایش های نمونه
آزمایش های خاص
اندازه گیری ولتاژ بی باری
آزمایش افزایش درجه حرارت
آزمایش های دی الکتریک
برای عایق غیریکنواخت
تلرانس ها
مقدمه
معرفی
حالات مطالعه شده‌ ترانسفورماتور و نتایج تشخیصی سیستم
ایجاد سیستم
انتخاب روشهای گوناگون تفسیر خطای پست
داده‌های تحلیل گاز محلول در روغن (خطای پست) برای کاربر
تست برای شرایط خطا دار ترانسفورماتور
تشخیص خطاهای ترانسفورماتور
روش نسبیت چهارگانه‌ راجر
ضمیمه A 82
ضمیمه B 83
ضمیمه c 84
ضمیمه D 85
ضمیمه E 86
ضمیمه F 86
ضمیمه G 87
منابع و ماخذ


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمایش, افزایش دما, امپدانس, اندوکتانس, ترانسفورماتور, تلفات, جریان نامی, حداکثر ولتاژ, خازن, خطای پ,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گزارش کارورزی راه آهن
پیشگفتار
میزان رضایت دانشجو از این دوره
فصل اول
مقدمه
مقدمه
راه آهن سراسری
تکمیل خطوط ریلی
ساخت و توسعه خطوط ریلی
بهره‌ برداری
فصل دوم
معرفی محل کارآموزی
چشم انداز
ماموریت سازمان
نمودار تشکیلاتی
ادارات کل و دفاتر ستادی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم
فعالیت های انجام شده توسط کارآموز
صنعت ریل سازی راه آهن
تاریخچه تولید ریل در ذوب آهن اصفهان
تعمیر و نگهداری به روش سنتی در شرکت راه آهن
تعریف سوزن
آچار کشی ( پیچ شروپ، پابند، اتصالی، پیچ های ریل هادی وانگشتی ها)
تعویض تراورس چوبی
لایروبی کانال، لایروبی پل ها و تقویت اطراف آن
فنر کوبی
علف زنی در مناطق کویری بوته زنی
دیلم کاری
تنظیم عرض خط
شیروانی سازی
آچار کشی پابند ریل
آچار کشی پیچ شروپ
زوال ریزی ترانشه
تقویت خاکریز، تقویت سیل بند ها
آچار کشی پیچ اتصالی
تعویض اتصالی
تعویض پیچ و مهره اتصالی
ماسه روبی خط
نصب تابلو ها
پارامترهای تعمیرات و نگهداری در شبکه راه آهن
فصل چهارم
پیشنهادات و نتایج
نتیجه گیری
نقاط ضعف
نقاط مثبت
منابع

مقدمه:
کارآموزی یک نوع نظام آموزشی است که در آن به کارآموزان با توجه به مهارتهای مورد نیازشان، آموزش داده میشود. دوره‌های کارآموزی شامل مشاغل صنعتی و یا آموزش به افرادی که به دنبال مجوز برای فعالیت در یک حرفه هستند، میشود. کارآموزان، مهارتهای مورد نیاز در پیشه خود را در دوره‌های کارآموزی می آموزند. معمولا بیشتر آموزش‌های دوره کارآموزی، در حین کار برای یک کار فرما که آموزش کارآموز را برعهده دارد انجام میگیرد؛ در عوض آن، کارآموزان نیز پس از کسب مهارتهای لازم، برای مدت معینی که بر روی آن با کارفرما به توافق رسیده‌اند، کار خود را در محل، ادامه میدهند. بمنظور پیشرفت بیشتر در دوره‌ها، آموزش‌های نظری نیز در آنها گنجانده میشوند که به شکل رسمی در دوره‌های ۴ الی ۶ ساله، در محل کار و همچنین در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای یا دانشگاه‌ها، در حالیکه همزمان زیر نظر کارفرما هستند، انجام میگیرد.
کشور ایران، در حال حاضر دارای ۱۰۳۹۲ کیلومتر (انتهای سال ۱۳۹۲) شبکه ریلی استاندارد و ۹۶ کیلومتر (میرجاوه-زاهدان) خطوط ریلی عریض است. ساخت و توسعه خطوط ریلی در ایران توسط معاونت ساخت و توسعه راه آهن انجام میپذیرد. نگهداری و تعمیر و هم‌چنین بهره‌برداری از این شبکه ریلی بر عهده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, آچار کشی, بهره‌ برداری, تعمییرات و نگهداری, توسعه, خاکریز, خطوط ریلی, دانلود, دیلم کاری, ذوب ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تعریف مفاهیم
حرکات اصلاحی
خط ثقل
مرکز ثقل
صفحه شطرنجی
خط شاقولی
هنجار و ناهنجار
وضعیت بدنی استاندارد
تعریف ارگونومی
تست نیویورک
مزایای وضعیت بدنی مطلوب
علائم و نشانه‌های قابل رویت وضعیت بدنی نامطلوب
عواض وضعیت بدنی نامطلوب
علل عمومی وضعیت بدنی نامطلوب یا پاسچر ضعیف
رهنمودهایی برای بهبود پاسچر یا وضعیت بدنی
عدم تعادل عضلانی
ساختار ستون فقرات و اندام ها
سیستم اسکلتی انسان
اهمیت بررسی ستون فقرات و ناهنجاری های آن
نحوه شکل‌ گیری ستون فقرات
ساختار ستون فقرات
میزان استقامت ستون فقرات
استفاده از شاخص‌ دلماس جهت بررسی وضعیت ستون فقرات
بررسی تعامل عضلات، مفاصل و خط ثقل بدن
استفاده از خط شاقولی برای تشخیص ناهنجاری های بدن
ناهنجاری های شایع ستون فقرات
سرکج
سر به جلو
پشت کج
نحوه اندازه‌ گیری طول اندام های تحتانی
ارزیابی لگن
پشت گرد
کمر گود
تست کوتاهی عضلات سوئز خاصره‌ای
تست کوتاهی عضلات چهار سر ران
تست کوتاهی عضلات همسترینگ
نحوه اندازه‌گیری قوس کمر
پشت تابدار
کمر صاف
پشت صاف
کمرصاف
پشت صاف
کتف بالدار
ناهنجارهای شایع اندام تحتانی
اهمیت بررسی ناهنجارهای اندام تحتانی
زانوی ضربدری
تست کوتاهی عضله کشنده پهن نیام
زانوی پرانتزی
زانوی خم
زانوی عقب رفته
پای چرخیده به داخل
پای چرخیده به خارج
پای واروس
کف پای صاف
کف پای گود
شست کج
انگشت چکشی
انگشت چنگالی
ناهنجاری های شایع اندام فوقانی
اهمیت بررسی ناهنجاری های اندام فوقانی
شانه نامتقارن
افزایش زاویه حمل – کوبیتوس و الگوس
کاهش زاویه حمل – کوبیتوس واروس
انگشت گردن قویی
انگشت جا تکمه‌ا ی
اصول ارگونومی در وضعیت های نشستن – ایستادن – خوابیده – حمل اشیا
روش نوین در ارزیابی ناهنجاری های ستون فقرات
ارزیابی ناهنجاری های جسمانی با استفاده از نرم افزار حرکات اصلاحی
منابع

تعریف حرکات اصلاحی:
حرکات اصلاحی به مجموعه حرکات کششی و تقویی اطلاق میشود که انجام آن ها، ضمن تقویت عضلات و یا ایجاد کشش در ‌آن ها، باعث تغییر شکل در جهت اصلاح مفاصل و عضلات و در نتیجه وضعیت بدنی میشود.
در کودکان دبستانی و نوجوانان دوره راهنمایی در سنین رشد هستند و هنوز صفحه رشد (اپیفیز) استخوان هایشان بسته نشده و قابل انعطاف است، حرکات ورزشی و اصلاحی بیش ترین تاثیر را در اصلاح وضعیت قامتی دارد، لذا توجه به حرکات اصلاحی در این سنین از اهمیت خاصی برخوردار است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی, ارگونومی, استقامت, اندام, انگشت, تربیت بدنی, تست نیویورک, حرکات اصلاحی, خط ثقل, خط شاقولی, ,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
برخی از ابزارهای مورد استفاده نابینایان
صفحات نمایش بریل
صفحه خوان ها
علامت گذار صفحات وب
یکپارچه سازی فراداده ها برای بهبود دسترس پذیری صفحات وب
تبدیل صفحات بصری به نمونه های لامسه
بهبود استفاده از صفحه کلید هنگام کار با مرورگرهای وب
مقایسه رفتار کاربران بینا و نابینا در هنگام جستجو
چاپگر و اسکنر بریل
انگشتانه بریل
لپ تاپ سایفو
چگونگی تعیین نیازمندی ها
دنیای جدیدی برای نابینایان
قدم های برداشته شده
سیستم عامل برای نابینایان فارسی زبان
ساختار کلی
سیستم عامل رایج برای نابینایان

مقدمه:
جوامع بشری با پیشرفت و مدرنیته شدن، به سوی ماشینی شدن و کامپیوتری شدن در حرکت هستند، در این بین افرادی هستند که به دلیل داشتن نواقص جسمی نمی توانستند که از این پیشرفت ها بهره مند شوند و هم چون افرادی عادی زندگی کنند، به همین دلیل بود که با همت و اراده برخی افراد نرم افزارهای مناسب برای این قشر آماده و تولید شد از میان این قشر، قشر نابینایان بود که در سال های اخیر با پیشرفت های چشمگیری مواجه شد و آوازه استفاده از تکنولوژی آن ها زبان زد دیگر قشرها شد و با همت دیگران و متولیان امر این راه مساعد گردید و نیز قشر نابینایان با همت خود کاری کردن بس بزرگ و ناباورانه برای سایرین که پیش خود فکر می کردند که رایانه برای این قشر زیادیست و نمی توانند انجام دهند، اما این قشر به آن ها ثابت کردن که می توانند، به شرطی که به این افراد اعتماد شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, سیستم عامل, کامپیوتر, نابینایان, خط بریل, صفحات وب, چاپگر, اسکنر, لپ تاپ ,

تاريخ : 9 آبان 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:70
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اشکانیان
ارشک شاه و سلسله اشکانیان
سقوط اشکانیان
حدود و متصرفات ایران در زمتن اشکانیان
مذهب اشکانی
خط و زبان در دوره اشکانی
پادشاهانی بدون دین واحد و رسمی
هنر در جامعه اشکانی
دوران آشور قدیم
معماری
مهرهای استوانه ای
دوران آشور میانی
هنر هوری ـ میتانی و ارتباط آن با هنر آشور میانه
معماری
هنرها
سبک شاخص آشوری: بیداری آشوری ها
معماری
مهرهای استوانه ای
دوران آشور جدید: عصر امپراطوری
قرن نهم ق.م: از آشور ناصرپال دوم تا شلمانزر سوم
امپراطوری آشور
تیگلات پیله‌سر سوم
شلمانزر پنجم
هنر آشوری
هنر آشور قدیم
هنور هوری ـ میتای و آشور میانه
اوج شکوفایی هنر آشور میانه در قرن 13 ق.م
هنر دوره آشور بانیال
منابع

اشکانیان:
در شما خاوری ایران که اینک کشورهای آسیای میانه قرار دارند، قومی دیگری به نام پارتیان معماری کاملاً متفاوتی را تکوین بخشید. پارتیان با حرکت به سوی باختر، مقدار زیادی از قلمرو سلوکیان را تسخیر کردند، ولی برای مدتی هر دو شاهنشاهی وجود داشت. معماری پارتیان، با ترکیب عناصر یونانی و ایرانی شیوه جدید و بی نظیری را در معماری به وجود آورد و با تجدید حیات مجدد به ویژگیهای نمادی طرح ایرانی پرداخت.
دو ارکان مهم پارتیان در زمینه معماری، یکی دستیابی به گنبد روی گوشواره و دیگری، تکوین ایوان طاقدار است که هر دو رشد معماری ایرانی در دوره‌های واپسین، نقش حیاتی داشت. متاسفانه از این آثار، چندان چیزی سالم باقی نمانده و اغلب بناهای قابل مطالعه، در بیرون از خاک اصلی ایران واقع است، یعنی در بین‌النهرین و قسمت شمال شرقی. این امر، سرعت گسترش نیروی پارتیان را در سراسر فلات ایران نشان میدهد. با این که، هنر پارتی در حدود سال 250 ق.م شناخته شده است، با این همه در واقع از زمان پادشاهی مهرداد دوم از سلسله اشکانی در سال 123 ق.م معلومات ما درباره معماری گسترده پارتی شکل میگیرد. از ویرانه‌های کاخ بزرگ مربوط به سده دوم میلادی در الحضر (عرق کنونی)، اگر هم نخستین نوآوریهای پارتی را نتوان دید، ولی آن قدر رد پا و نشانه هست که بتوانیم استعدادهای پارتی را بازشناسیم.
کاخ آشور، که یکی از بناهای اشکانی مربوط به قرن اول میلادی است، با اضافاتی از قرن سوم، بازهم نقشه جالب‌ تری را دست کم از لحاظ پیشرفت‌های بعدی ایرانیان، ارائه میدهد. در آن نخستین نمونه چهار ایوان را میبینیم که به یک حیاط چهارگوش مرکزی مشرف است. این طرح با تغییرات اندکی، همان نقشه چهار ایوان است که شالوده مسجدها، مدرسه‌ها و کاروانسراهای ایرانی را در قرون بعد تشکیل میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, معماری, کاخ آشور, اشکانیان, سلسله, مذهب, خط, زبان, آشور میانه, عصر امپراط,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تقدیر و تشکر
فصل اول : معرفی محل کار آموزی
تاریخچه شرکت
معرفی خط های تولید
نمای کلی فرآیند تولید شیر سویا
فرآیند تولید آرد و پروتئین بافت دار سویا
نمای کلی فرآیند تولید آرد و TSP
فرآیند تولید اسنک
نمای کلی فرآیند تولید اسنک
فصل دوم : معرفی سیستم مدیریت کیفیت
سیستم مدیریت کیفیت
مزایای استقرار مدیریت کیفیت
فرآیندهای PDCA
طرح
اجرا
بررسی
اقدام
اسقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردiso 9001:2000
مراحل و الزامات استقرار
دامنه کاربرد
الزامات عمومی
الزامات مستندسازی
مسئولیت مدیریت
مدیریت منابع
پدیدآوری محصول
فصل سوم : چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
طبقه بندی وظایف
وظایف نمایندگان واحد تضمین کیفیت
نگاهی به اجرای ISO 9001:2008
نتیجه
منابع

مقدمه :
در تمامی کارخانه های تولیدی مسئول فنی کارخانه، مسئولیت های زیادی دارد تا محصول مورد نظر تمامی مراحل تولید خود را طی کند تا به دست مصرف کننده برسد همچنین اختیارات مسئول فنی نیز محدود است که این مسئله مانع از انجام درست مسئولیت ها می شود.
پس نقص عمده ای که منجر به بروز مشکلات فراوانی برای انجام مسئولیت های فنی می باشد، گستردگی مسئولیت ها و محدودیت اختیارات است و در بسیاری از شرکت های تولیدی مسئولین فنی با تلاش و پیگیری خود موجب برقراری ارتباط مناسب با بخش های مختلف کارخانه که در کیفیت محصول دخالت دارند می گردد که به سادگی قابل انجام نیست.
طبق راهنمایی ها و دستورالعمل های اداره کل نظارت بر امور تولید محصول، سیستم تضمین کیفیت Assurance Quality این مسئولیت ها را به عهده دارد و مسئول فنی یکی از اعضای این سیستم است .
تضمین کیفیت Assurance Quality خود یکی از عناصر اصلی مدیریت کیفیت Management Quality است . به عبارتی شورای تضمین کیفیت اطمینان می دهد که محصولات تولید شده از سلامت، کیفیت و کارآیی مطلوب برخوردار بوده و رضایت مشتری را به همراه دارد.
از آنجایی که تضمین کیفیت بخشی از سیستم مدیریت کیفیت است ما این پروژه را به بررسی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2000 وچگونگی پیاده سازی این استاندارد در کارخانه اختصاص دادیم که چگونه توانسته است محصولاتی با کیفیت بالا همراه با رضایت مشتری تولید کند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, تضمین کیفیت, خط تولید, شیر سویا, آرد, تولید, استقرار, مدیریت کیفیت, مستند سا,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخچه
خط تولید
سیلوی آرد
آسیا کردن ضایعات
شکر
اهداف استفاده از شکر در بیسکویت سازی
روغن
بیسکویت
سالن خمیرزنی
انواع خمیرها و سیستم‌ها
بسته‌بندی بیسکویت
ویژگی بیسکویت
هدف
دامنه کاربرد
تعاریف و اصطلاحات
بیسکویت
مغزی
پوشش
رطوبت
خاکستر
ویژگیهای عمومی بیسکویت
ویژگیهای اختصاصی بیسکویت
رطوبت
حجم مخصوص
اندیس پراکسید چربی
نان سوخاری
بسته‌بندی نان سوخاری
ویژگی نان سوخاری
مواد اصلی
سایر مواد اولیه
بخش میکروب‌شناسی
آزمایش آب
تست‌های تاییدی
تست تکمیلی
شمارش‌ کلی میکروب ها
بخش کنترل کیفی
آزمایشگاه شیمی
آزمایشات آرد
درصد جذب آب در آرد
گلوتن خشک و مرطوب
اندازه ذرات
PH
اندازه گیری پروتئین
روش میکروکلدال
ارگانولپتیک
آزمایشات آب
آزمون سختی آب
آزمون قلیائیت آب
آزمون کلر آب
آزمایشات روغن
نقطه ذوب
استاندارد روغن
اسیدیته
پراکسید
آزمایشات اسانس
بریکس ضریب شکست
حلالیت
ماندگاری
ارگانولپتیک
آزمایشات نمک
اندازه گیری قلیائین نمک
تعیین مواد غیر محلول در آب نمک
خاکستر کل
آزمایشات قند
PH
رطوبت
ظرفیت استخراج روغن از محصول نهایی
مرحله تقطیر
مرحله تیتراسیون

تاریخچه:
کارخانه ویتانا در سال 1337 در زمینی به مساحت 40 هزار مترمربع در کیلومتر 11 جاده قدیم کرج احداث گردیده و مؤسس آن آقای تهرانچی بوده که در ابتدای امر عمده تولیدات این شرکت انواع بیسکویت مخصوصاً بیسکویت مادر بوده است و متعاقباً در سال های 1342 با وارد نمودن ماشین‌آلات نان سوخاری به عنوان اولین تولید کننده نان سوخاری در ایران مطرح گردید و به دنبال آن سالن های تولید ویفر و تافی و آبنبات به سیستم تولید این شرکت افزوده گردید که در این راستا شرکت با پوشش دادن سهم بازار داخلی در زمینه صادرات به کشورهای کویت و آسیای میانه مبادرت ورزیده است.
پس از انقلاب اسلامی این شرکت مصادره گردیده و تحت پوشش سازمان بنیاد انقلاب اسلامی به فعالیت خود ادامه داد از سال 1365 این شرکت در وضعیت انتقال مدیریتی روبرو بوده است و تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران آغاز بر کار نمود و در نهایت در سال 1379 به دنبال سیاست‌گذاری شرکت های تحت پوشش به بخش خصوصی شرکت ویتانا سهام خود را واگذار و در حال حاضر تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذار البرز میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, ویتانا, خط تولید, سیلوی ارد, شکر, بیسکویت سازی, روغن, سالن خمیر زنی, خمیر, ر,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:80
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
نگاهی به خطوط ششگانه (اقلام ستّه)
اختراع نوشتن
تاریخچه پیدایش خط و الفبا
سلطانعلی مشهدی
یاقوت مستعصمی
خط شکسته نستعلیق
میرعماد حسنی
تاریخچه خط 2
تاریخچه خط 1
خوشنویسی
مکتب سقاخانه و تاثیر آن بر نوآوری در خطاطی
مدرنیست ها و اقلام قدی
خط ناخنیگونه‌ای
تاریخچه انجمن
تکامل خوشنویسی در ایران
سیر تکامل خوسنویسی در ایران
مدخلی بر اطلس چهارده قرن هنراسلامی
قاعده ی نسبت
فهرست و خلاصه قواعد کلی خط
چگونگی گتراشیدن قلم
تراشیدن قلم
چهار مرحله تراش قلم
کوبیسم (cubism)
سمبولیسم (Symbolism)
منابع

پیشگفتار:
انجمن خوشنویسان ایران از سال 1329 با همت استادان بزرگواری چون زنده یاد سید حسین میرخانی و دیگر استادان والامقام نظیر شادروانان علی اکبر کاوه، ابراهیم بوذری و سید حسن میرخانی، با اهتمام زنده یاد دکتر مهدی بیانی محقق و استاد دانشگاه و تنی چند از عالی همتان فرهنگ خواه، با همکاری وزارت فرهنگ و هنر وقت تاسیس و راه اندازی شد و نام کلاس های آزاد خوشنویسی زینت بخش این خانه عشق و دلدادگی گردید. این نهاد اصیل و مردمی بنیاد نامه رسمی خود را با نام انجمن خوشنویسان ایران در تاریخ 19 شهریور ماه 1346 اخذ و فعالیت های درخشان و تاثیر گذار خود را پی گرفت. انجمن خوشنویسان ایران به تدریج و در آغاز دهه سوم حیات پربار خود دوره رونق و گسترش را تجربه کرد و در مواجهه با رویکرد وسیع و پرشور اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان اقدام به تاسیس فراگیر شعب در سراسر کشور نمود که این روند همچنان ادامه دارد.
سر گذشت پیدایش خط در دوران قبل از اسلام بحث دیگری دارد، ولیکن در دوره اسلامی و مقارن قرنهای اول و دوم هجری برپایه خطی موسوم به نبطی و حجازی، خط کوفی شکل گرفت ودر دوره های بعد به ترتیب و تدریج خطوط سته ، ثلث، نسخ، ریحان، رقاع، محقق، و توقیع، و سپس، خط تعلیق به دست هنرمندان ایرانی ابداع شد، تا نوبت به قرن هشتم و ظهور خط نستعلیق رسید، این قلم از تلفیق خط نسخ و تعلیق و نوعی خط تحریر که در بین مردم ایران رایج بود و به وجود آمد و اندکی بعد، در قرن دهم خط شکسته نستعلیق پدیدار شد. خطوط رایج در ایران اسلامی عبارتند از ثلث، نسخ، نستعلیق و شکسته نستعلیق، این خطوط از مواریث گرانقدر ملت با فرهنگ ایران به شمار آمده و در موزه های بزرگ دنیا چون جواهرات بی نظیر نگهداری می شوند که موجب افتخار و نشانه ظرافت طبع ملت کمال طلب و هنردوست و هنر آفرین ایران است.
هنر خوشنویسی و نستعلیق ویژگی هنر ناب را در ساختار هندسی خود دارد و با نمود بارز خود در منزلت و جایگاهی قرار گرفته است که نهضت امپرسیونیزم و آبستره می خواهد به آن برسد و ساختار هندسی و ریاضی هنر خوشنویسی و وجود تناسبهای ایزدی و طلایی در این هنر ویزگی ها و امتیازات خاصی به این هنر بخشیده است، میدان و محتوای هنر خوشنویسی که مبتنی بر دستاوردهای ملی و دینی است از طرفی در ذهن و قلب مردم جاری است و مردم با آن آشنایی بصری وسیع دارند و این نگرش قداست خاصی برای این هنر ایجاد کرده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, خوشنویسی, اختراع, الفبا, خط شکسته, سقاخانه, هنر اسلامی, تراشیدن قلم, سمبو,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:87
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
تدوین استراتژی(strategy formulation)
اهمیت استراتژی و تصمیم گیری استراتژیک
تصمیم گیری چیست؟
مفهوم نامه
استراتژی
مدیریت استراتژیک
تصمیم استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک
تدوین استراتژی
اجرای استراتژی
ماموریت
استراتزیک بازرگانی
برنامه استراتژیک
خط مشی
استراتژی
تعریف استراتژی
تمرکز کالا/بازار
بردار یا جهت رشد
هم توانی (هم افزایی)
استراتژی خطی
استراتژی انطباقی
استراتژی تفسیری
در امور نظامی
در نظریه بازی
در مدیریت
در فرهنگ لغات
استراتژی به معنای الگو
استراتژی به معنای موضع
استراتژی به معنای دیدگاه
مدیریت استراتژیک
تعریف مدیریت استراتژی
تعریف مدیریت استراتژیک(گری هامل)
اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک
استراتژیست ها
بیا نیه مأموریت (Mission Statement)
فرصت ها و تهدیدات خارجی (Threats Extemal opportunities and)
نقاط قوت وضعف داخلی (Internal Strengths and Weaknesses)
هدف های بلند مدت (Objectives Long-term)
استراتژی ها
سیاست ها (Policies)
الگوی مدیریت استراتژیک
تدوین استراتژی
تدوین پیش نیازها
مأموریت
کانون توجه کجاست؟(منابع انسانی،تکنولوژی،نمای سازمانی )
آرمان
ویژگی های آرمان
ویژگی اصلی آرمان
ویژگی فرعی آرمان
ارزش
فرق ارزش واستراتژی بنیادی
رویکردهای تدوین استراتژی
رویکرد تجویزی(برنامه ریزی استراتژی)
رویکرد توصیفی(استراتژی خلاقانه)
رویکرد پیش تجربی (اقتضایی)
بررسی عوامل داخلی در تدوین استراتژی
الگوی زنجیره ارزش دارایی هادر سازمان
بررسی عوامل خارجی در تدوین استراتژی
ماهیت محیط سازمان
محیط دور( کلان)
ابعاد اقتصادی و تکنولوژیکی
ابعاد اجتماعی و فرهنگی
محیط نزدیک (محیط صنعت)
الگوی پورتر(5نیروی رقابتی)
رقابت بین فروشندگان صنعت
ابزار های مورد استفاده برای رقابت
شدت ناشی از ورود رقبای جدید
تهدید محصولات جانشین
قدرت چانه زنی خریداران
قدرت چانه زنی تدارک کنندگان
تحلیل SWOT
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصت ها
تهدیدها
اجرای استراتژی
ساختار وروابط سازمانی
رفتار و فرآیندهای سازمانی
رهبری بالای موسسه
ارزیابی استراتژی
هدف ارزیابی استراتژی
اصول ارزیابی استراتژی
پایداری
هماهنگی
برتری
امکان پذیری
مطالعه موردی
برنامه ریزی استراتژیک معاونت پژوهشی
ذینفع هاStakeholders
داخلی
خارجی
بیا نیه رسالت، مأموریت ها واهداف کلی معاونت پژوهشی
چشم انداز
رسالت
ارزش ها
توسعه فرهنگ پژوهش
استقرار عدالت اجتماعی
تأمین رضایت خدمت گیرندگان
رسیدن به خود کفایی
مجموعه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصت ها
تهدیدها
موقعیت استراتژیک معاونت پژوهشی
استراتژی رشد
استراتژی تغییر جهت
استراتژی تنوع
استراتژی تدافعی
فعالیت در راستای اهداف
بر آورد بودجه جهت دستیابی به اهداف عینی


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مدیریت, مدیریت استراتژیک, استراتژی, تصمیم گیری, برنامه ریزی, بازرگانی, خط,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
نمای شماتیک از برد الکترونیکی
نمای اصلی برد(قسمت الکترونیک)
نمای کلی پروژه
فصل اول :سخت افزار
Plc
موتور گیربکسی
سنسور مادون قرمز
میکرو کنترلر
Lcd
خلاصه فصل
فصل دوم: نرم افزار
برنامه plc
برنامهAVR
خلاصه فصل
منابع

چکیده:
لازم است قبل از شروع به بحث مختصری راجع به کل پروژه توضیحاتی را ذکر کنم. پروژه من در اصل برنامه نویسی plcاست اما از آنجایی که من در پروژه از قسمت الکترونیکی نیز استفاده کردم با راهنمای های استاد راهنما لازم دانستم که در مورد این قسمت نیز در این مستندات توضیحاتی را ذکر کنم. حال اصل موضوع از این قرار است که ما در کارخانه ها دیده ام که افرادی را برای کنترل نوار نقاله گذاشته اند که این امر علاوه بر هزینه های زیاد، خطاهای انسانی را نیز در بر دارد .اما با پیشرفت تکنولوژی ماجول های قابل برنامه ریزی وارد بازار صنعت شده که از آن جمله بهترین و در دسترس ترین و با تنوع زیاد را شاید بتوان plc نام برد که این مشکلات را حل کرد. که ما از این ماجول plc که از نوع خاص آن logoاستفاده کردیم و فرمانی را توسط این ماجول به موتور نوار نقاله مبنی بر راه اندازی و کنترل نوار نقاله دادیم. بعد از این مرحله وارد قسمت الکترونیکی مدار شدیم که شمردن کالاها روی نوار نقاله بود که این کار توسط مادون قرمز و بعد خروجی مادون به ورودی avrو استفاده از کانتر avr برای شمردن کالاهاو سپس نمایش برروی lcd که به قسمت خروجی avr وصل است. که در فصل اول در مورد سخت افزارهای به کار رفته در این پروژه صحبت میکنیم و در فصل دوم در مورد نرم افزارهای که یکی plc و دیگری avr است بحث خواهیم کرد لازم به ذکر است در پایان هر فصل اهداف کلی به عنوان خلاصه فصل بیان شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کنترل, کامپیوتر, سخت افزار, کارخانه, خط تولید, PLC, برد الکترونیک, موتور ,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:16
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تعریف جوشکاری
جوشکاری اصطکاکی
متدهای جوشکاری اصطکاکی
محدودیتهای جوشکاری اصطکاکی
مزایای جوشکاری اصطکاکی
جوشکاری با لیزر
مزایای جوشکاری لیزر
جوشکاری مافوق صوت
قاعده کلی جوشکاری مافوق صوت
دلایل استفاده از مافوق صوت در جوشکاری
جوشکاری زیرپودری
جوشکاری درزیر آب
طبقه بندی
جوشکاری مرطوب
جوشکاری بیش فشار (جوشکاری خشک)
جوشکاری خال ، شکاف وطرح
فرآیندهای اساسی
توصیف مهم و عمومی
اصول عملیات
منـابـع


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, جوشکاری, مهندسی مکانیک, فشار, خطوط انتقال, الکترود, مواد, زمان تولید, فلز,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:98
نوع فایل:word
رشته مهندسی برق و الکترونیک
فهرست مطالب:
مقدمه
قوانین مسابقه
مسابقات سال 2005
تعریف
مشخصه های طراحی
میدان مسابقه
امتیازدهی
منطق فازی
مجموعه های فازی
متغیرهای زبانی
استدلال و استنتاج تقریبی
الکترونیک ربات
شماتیک مدار
تغذیه ربات
بینایی ربات
مغز ربات
واسط برنامه ریزی
حرکت ربات
قطعات بکار رفته در مدار ربات هوشمند
کنترل
روش های غیرکلاسیک کنترل
کنترل کننده های فازی
کنترل کننده های عصبی
کنترل کننده های فازی-عصبی
کنترل فازی استفاده شده در ربات هوشمند
هوشمندی و کامپیوتر
فلوچارت برنامه
برنامه ربات هوشمند به زبان ++C
برنامه ریزی میکروکنترلر
مکانیک ربات

فهرست تصاویر و جداول:
انواع مسیرهای مسابقه ربات خط یاب
جدول امتیازات مسابقه ربات خط یاب
مدار میکرو، استپ موتورها و درایورهایشان
مدار مقایسه کننده ها و سنسورها
مدار LEDها
مدار بایاسینگ سنسورهای مادون قرمز
شماتیک کلی مدار
رگولاتور و مدار آن
مدار داخلی مقایسه کننده LM324
ساختار و موقعیت پایه های سنسور JK15013
انواع میکروکنترلرهای AVR بر حسب پسوند
ولتاژهای عملیاتی و فرکانس های کاری میکروکنترلر سری ATmega32
فیوز بیت های میکروکنترلر سری ATmega32
انواع بسته بندی های میکروکنترلر سری ATmega32
معرفی پورت های I/O میکروکنترلر سری ATmega32
مشخصه بعضی از انواع استپ موتورها
مدار داخلی درایور ULN2003
نمایش سیمپیچ های استاتور در یک موتور پله ای 4 فاز
راه اندازی استپ موتور به روش تک فاز
راه اندازی استپ موتور به روش دو فاز
راه اندازی استپ موتور به روش Half-Step
نمونه یک تابع گوسی
دیاگرام بلوکی یک سیستم کنترل کننده فازی
دیاگرام کلی یک سیستم کنترلی فازی-عصبی
انواع حالاتی که ربات خط یاب میتواند روی خط قرار گیرد
فضای ورودی و توابع عضویت ربات هوشمند فازی
فضای خروجی ربات هوشمند فازی
خروجی های ربات هوشمند فازی
فلوچارت اصلی برنامه ربات خط یاب هوشمند
فلوچارت بخش ورودی و تعیین سرعت در ربات خط یاب هوشمند
فلوچارت تعیین زمان تاخیر بین استپ ها و تعیین جهت چرخش موتورها
فلوچارت تصمیم گیری در زمان ندیدن خط
فلوچارت فرمان حرکت ربات

مقدمه
قرن بیست و یکم، سن کودکی علم انسان است که در پی عصر انقلاب صنعتی و سیستم های بزرگ مکانیکی، عصر بخار و عصر جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات که به ترتیب در قرون هجدهم، نوزدهم و بیستم شکوفا شدند، آمده است. قرن بیست و یکم، عصر تکنولوژی اطلاعات و سیستم های هوشمند است. مادر تمام این علوم، قویترین نیروی خلقت یعنی قوه تخیل انسان میباشد. انسان برای دستیابی آسان تر به آرزوها و خواسته هایش و به عبارتی، خواسته یا ناخواسته بمنظور پیشرفت و تکامل خویش، همواره در تخیلاتش، به دنبال استفاده از ماشین هایی جهت برآورده کردن نیازهای خود بوده است که نمونه های بارز آن را در بسیاری از نوشته ها و فیلم های علمی و تخیلی میتوان دید. در این بین نویسندگانی چون «هوگو گرنسبک» و «ایزاک آسیموف» بررسی های زیادی را در زمینه ماشین های اتوماتیک، هوش مصنوعی و ربات ها انجام داده اند. به ویژه آثار «هوگو گرنسبک» که در بسیاری از داستان های خود مفاهیم الکترونیک را به کار برده است.
هرچند کلمۀ «ربات» اولین بار در سال 1921 توسط رمان نویسی اهل چکسلواکی بنام «کارل کاپک» در یکی از کتاب هایش به کار رفت، ولی منشأ علم رباتیک را بایستی در زمان یونان باستان دانست، آن زمانی که اولین مجسمه های متحرک ساخته شدند.
«کارل کاپک» در کتا ب خود خدمتگزاران مکانیکی را به نمایش در آورد که قادر بودند کلیه کارهای یک انسان را انجام دهند. در واقع «ربات» معادل کلمه «کارگر» در زبان چک و به معنی «برده» میباشد. از آن زمان تا کنون ربات را بعنوان موجودی مکانیکی که توانایی انجام بعضی از کارها یا حداقل تقلید یکی از رفتارهای انسان را دارد، میشناسند.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, کنترل فازی, ربات خط یاب, الکترونیک, تغذیه ربات, مدار, کنترل, کامپیوتر, رب,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه ساخت خودرو در ایران
فصل اول
تاریخچه تأسیس شرکت ایران خودرو
سال شمار تولید انواع خودرو های سواری و کار
خودروهای تولیدی در ایران خودرو
خودروهای باری تولید شده در شرکت ایران خودرو
کارخانه موتور سازی ایران خودرو
کارخانه لوازم تکمیلی و تزئینی
برخی از سالن های موجود در این شرکت
معرفی انواع گروه های خدمات فنی مهندسی
خطوط اصلی سالن مونتاژ
فصل دوم
پروسه تولید سمند (سمند – زون 1- تریم 4)
سمند – زون 2- تریم یک
سمند – زون 8 و7 خط نهایی
سمند – زون 9 – ساب موتور
پروسه فرآیند تولید در سالن مونتاژ 2
مدول 1 مونتاژ دربهای پژو 405 و پارس ، سمند
فصل سوم
نتایج و پیشنهادات
برخی از نتایج بدست آمده در این پروژه کارآموزی
برخی از پیشنهادات به نظر رسیده در این پروژه کارآموزی
برخی از نمودارهای فرآیند تولید و ضایعات در سالن مونتاژ
تولید خودروهای سواری از بدو تأسیس تا پایان سال 1385
مشخصات فنی خودروی پژو GLX-405
پیش بینی برنامه کلان تولید و تأمین 1386 محصولات سواری
برنامه کلان تولید 1386 محصولات سواری
پیش بینی توزیع ماهیانه برنامه تولید و تأمین 1386
آمار تولید کلیه محصولات سواری از بدو تأسیس تا پایان سال 1385
نمای کلی از سالن تولید مونتاژ 2
روند نمرات منحنی مغایرت های آدیت فرآیند در سال مونتاژ2
نمودار مربوط به ضایعات مونتاژ 2
روند هزینه ضایعات در مدیریت مونتاژ در مقایسه با هدف
آخری وضعیت مغایرت های کنترل فرآیند
منابع و ماخذ

مقدمه
تاریخچه ساخت خودرو در ایران
تولید خودرو در ایران به سال 1337 (1958 میلادی) بر میگردد که در آن سال ظاهرا با 000/000/200 ریال سرمایه گذاری کارخانه مونتاژ «جیپ» احداث شده است . در آن زمان تمام اجزای این خودرو به صورت کیت (CKD) وارد و فقط عملیات مونتاژ در داخل انجام میشد.سال 1339 شمسی آغازی برای خودروی سواری بود چون شرکت صنعتی «سایکا» در جاده آبعلی ساخته شد و تحت لیسانس شرکت فیات ایتالیا به مونتاژ فیات 1100 پرداخت .
طی سال های 1345 و 1346 دو واحد خودروساز دیگر اعلام موجودیت کردند و تولید پیکان در شرکت ایران خودرو (ایران ناسیونال سابق) و تولید اتومبیل ژیان در شرکت سایپا شروع شد.در سال 1346 شرکت چیپ (پارس خودرو فعلی) نیز اقدام به مونتاژ سواری آریا و شاهین کرد و بدین ترتیب سال 1346 سه شرکت خودروسازی در ایران وجود داشتند که تنوع نسبتاً زیادی از محصولات را عرضه میکردند.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, ایران خودرو, سالن مونتاژ, موتور سازی, خط تولید, سمند, ساب موتور, پروسه تولید,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:113
نوع فتیل:word
رشته مهندسی مکانیک – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه
1-1 : تاریخچه جوشکاری
2- 1 : تعاریف و اصطلاحات کاربردی در فرآیند جوشکاری
3- 1 : اهمیت و کاربرد جوشکاری
فصل دوم : فرآیندهای متداول جوشکاری
1- 2 : حالت ماده در حین جوشکاری ( حالت جامد – مایع )
2-2 : میزان استفاده از حرارت خارجی و فشار
فصل سوم : فرآیندهای متداول جوشکاری خطوط انتقال
1-3 : جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار (Shielded Metal Arc Welding)
2- 3 :جوشکاری تحت پوشش گازهای محافظ با الکترود مصرفی Gas Metal Arc Welding
فصل چهارم : معرفی عیوب اصلی جوش
فصل پنجم : بررسی روند بازرسی در فرآیند جوشکاری
1-5 : ضرورت بازرسی
2-5 : خصوصیات بازرس
فصل ششم : بررسی آماری و اقتصادی عیوب در خطوط لوله صنایع پتروشیمی
1-6 : هزینه مواد، بازرسی وتست ها
2-6 : وقفه در زمان تولید
فصل هفتم : نتایج و بحث
فصل هشتم : نتیجه گیری نهایی
فصل نهم : منابع

تاریخچه جوشکاری
جوشکاری یا فن فلزات از دیر باز مورد توجه بشر بوده است و در ابتدا ظروف آشپزخانه و جواهرات و امروزه در صنایع کشتی سازی وهوافضا کاربرد بسیاری دارد.
طبق مدارکی که در کتابهاواستانداردها آمده است جوشکاری 8200 سال قدمت دارد.
در حدود 2200 سال قبل از میلاد،از لحیم کاری برای ساخت قطعات جواهر استفاده میشد.
در حدود 1500 سال قبل از میلاد، قطعات را به روش جوشکاری پتکی به هم متصل میکردند.
سال 1783 میلادی لیچتنبرگ قوس الکتریکی را کشف کرد.
سال 1809 میلادی دیوی فیزیکدان انگلیسی از قوس الکتریکی به عنوان یک منبع نور استفاده کرد.
سال 1867 میلادی الیکاتاسن جوشکاری مقاومتی را اختراع کرد.
سال 1885 برنادوس اولین فرآیند جوشکاری قوسی را تجربه کرد.
سال 1890 میلادی فرآیند جوشکاری قوسی به وسیله ذوب الکترود فلزی انجام گرفت.
سال 1891 میلادی جوشکاری اکسی استیلن کشف شد.
سال 1895 میلادی،سال توسعه فرآیند تقطیر هوا به وسیله ون لینده بود.
سال 1896 ” دارگر ” نازل های تورچ جوشکاری را توسعه داد.
سال 1901 برای اولین بار استیلن حل شده در استن مورد استفاده قرار گرفت.
سال 1908 ” گیلبرگ ” الکترودها را تکامل داد.
سال 1920 استفاده از الکترود تنگستن،تحت پوشش گازهای محافظ مورد استفاده قرار گرفت.
سال 1965 جوشکاری لیزر مورد استفاده قرار گرفت.
دانشمندان امروزه بر این باور هستند که سیر اختراعات فرآیندهای جوشکاری امروزه متوقف شده و از این به بعد در جهت تکامل فرآیندهای اختراع شده پیش خواهیم رفت.

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, جوشکاری, مهندسی مکانیک, فشار, خطوط انتقال, الکترود, مواد, زمان تولید, فلز,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:28

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

تاریخچه

بازدید از خط تولید ذوب آهن

توضیحاتی درباره ی محل کارآموزی

Limit swich

آفتامات ها

سلسین

انواع ترمز های مورد استفاده در نورد 650

تایمر زمان سنج

لامپ های جیوه ای        

ماشین های مورد استفاده در نورد 650

بررسی مکانیزم های مورد استفاده در نورد 650

مکانیزم اره های برش گرم

جرثقیل های سقفی

مکانیزم اره سرد

برش وارد لئونارد

بحث حفاظت در مدارات روسی       

بازدید از نیروگاه حرارتی

پیشنهادات

منابع

تاریخچه ذوب آهن اصفهان

ایران در قرون و اعصار گذشته از جهت آشنایی با نحوه ی به دست آوردن آهن و فولاد همسطح و همتراز دیگر جوامع و تمدن های بزرگ بود. اما در سه قرن اخیر به لحاظ افزایش سرعت تحولات در زمینه ی تکنولوژی تولید فولاد در کشورهای صنعتی و نیاز روز افزون به محصولات فولادی ایران در زمره ی وارد کنندگان محصولات فلزی قرار گرفت و ایجاد یک کارخانه ذوب آهن که مادر صنایع محسوب می شود به عنوان یک آرمان ملی از دوره ی قاجار مطرح بود. که همواره با موانع متعددی از جمله مشکلات سیاسی داخلی و خارجی و محدودیت های مالی مواجه بود. تا اینکه در چهارچوب پروتکل همکاری های فنی و اقتصادی بین دولتین ایران و شوروی سابق ، احداث کارخانه ذوب آهن مورد توافق قرار گرفت و موافقت نامه ای به امضاء رسید که در 23 دی 1344 به تصویب مجلس رسید یکی از اصول این توافق نامه همکاری دولت شوروی در زمینه ی احداث کارخانه ی ذوب آهن در ایران بود بر همین اساس شرکت ملی ذوب آهن ایران قراردادی با موسسه «تیاژ پروم اکسپرت شوروی» برای تهیه طرح و تجهیزات لازم کارخانه و تجهیز معادن سنگ آهن منعقد کرد.

                                                   لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش, کارآموزی, دانلود, ذوب آهن, اصفهان, کارخانه, خط تولید, ترمز, لامپ, جیوه, مکانیزم, مدارات, نیرو,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:67

نوع فایل:word

فهرست:

پیشگفتار

تاریخچه تاسیس ایران خودرو

کنترل کیفی

سیستم واکنش سریع

دستورالعملهای اجرایی ارزشیابی بدنه

دستورالعملهای اجرایی ارزشیابی محصول در بدنه سازی

دستورالعملهای فنی اندازه گیری با شابلون ها

دستورالعملهای اجرایی آریت وضعیت ابعادی نواحی خاص باشابلون ها

دستور العمل اجرایی و ارزیابی و آدیت سیلر

دستورالعمل فنی ارزیابی و کنترل و کنترل نقطه جوش ها و جوش Co2

برخی از کدهای ایرادات در سالن بدنه سازی

خط تولید پژو 206 در سالن بدنه سازی

سالن برش و پرس

سالن رنگ

سالن تکمیل کاری

واحد آنالیز

 

پیشگفتار

سیستم ممیزی و ارزیابی محصول باید به عنوان نماینده مشتری در شرکت قادر به اندازه گیری نوسانات و تغییرات سطح کیفی محصول و اعلام سریع آن به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب باشد. به منظور تعیین سطح کیفیت محصول و اندازه گیری آن از سیستم های هدفگذاری کیفی استفاده می شود. در سیستم های هدفگذاری معمولا با توجه به چندین پارامتر از جمله اهمیت محصول ، قیمت محصول ، اهداف استراژیک شرکت و … برای هر محصول یک هدف کیفی تعیین می گردد و برنامه های کیفیت در راستای دستیابی به این اهداف طرحریزی می شود. سیستم ممیزی در هر گام از زمان باید قادر به محاسبه پارامترهای مهمی چون فاصله از هدف، عوامل اصلی انحراف از هدف ، عوامل اصلی بهبود یا افت کیفیت و بسیاری نتایج و محاسبات پردازش شده دیگر باشد. و درصورتیکه سطح کیفیت خودرو از حد خاصی کمتر شد هشدارهای لازم را اعلام نماید. بدین منظور هرگاه که فاصله از هدف به حد خاصی می رسد به صورت خودکار و توسط سیستم با پردازش اطلاعات مربوط به ایرادات عوامل اصلی انحراف از هدف تعیین و با ارسال هشدار کیفی به متوالیان مربوط اعلام می گردد. مدیریت ارشد شرکت با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت MIS شرکت از وضعیت کیفی محصولات مختلف در هر لحظه از زمان با خبر می شود و در صورت مشاهده تغییرات محسوس قادر به اجرای عملیات بازدارنده مناسب می باشد.

                                    جهت دانلود کليک نماييد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش, کارآموزی, دانلود, ایران خودرو, کنترل فرآیند, کارخانه, بدنه, شابلون, جوش, خط تولید, پژو, سالن ,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:35

نوع فایل:word

فهرست:

فصل اول:

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

نمودار سازمانی شرکت

پرسنل تولیدی

پرسنل اداری- مدیریتی

فصل دوم :

ارزیابی و شرح مراحل مختلف طرح ریزی

استقراربراساس محل ثابت

استقرارخط تولید

استقرار کارگاهی

استقرار(تکنولوژی) گروهی

آنالیز انتخاب تکنولوژی تولید

تهیه نقشه استقرار موجود و مستند کردن سیستم جریان مواد

رسم نمودار فرآیند عملیات برای محصول

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز

ابزارآلات و تجهیزات جانبی مورد نیاز

تعیین ماشین آلات مورد نیاز

تعیین بخشهای تولید

استقرار ماشین آلات تولیدی در بخش های مختلف

تعیین مساحت مورد نیاز هر بخش

طرح ریزی بخش های تولید

روش حلزونی

روش جدول بندی سفر

طرح ریزی قسمت های غیر تولیدی

تهیه لیست وسایل اداری و تعداد آن ها

نهایی کردن طرح

فصل سوم:

تحلیل ها ، نتایج و پیشنهادات

تحلیل ریسک( Risk Analysis)

راه‌های مقابله با این خطرات

نمودار ها

عکس ها

جهت دانلود کليک نماييد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
کارآموزی, طرح ریزی, کارخانه, پارس قطران, خط تولید, ماشین آلات, ابزار آلات, استقرار, دانلود,

<-BloTitle->
<-BloText->