خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
تاسيسات شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 25 خرداد 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:135

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

كليد واژه ها

فصل اول  – كليات تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

هدف اصلي

اهداف فرعي

سئوالات تحقيق

سئوال اصلي

سئوالات فرعي

فرضيه هاي تحقيق

فرضيه اصلي

فرضيه هاي فرعي

مدل مفهومي تحقيق

متغير هاي تحقيق

تعريف اصطلاحات و واژه ها

تعاريف نظري

مديريت

سيستم

تعاريف عملياتي

اطلاعات

فناوري اطلاعات

تصميم گيري

ارزيابي عملكرد

توليد

گاز

كيفيت

هزينه

فصل دوم – ادبيات

تاريخچه شركت

موقعيت جغرافيايي

اهداف ساخت

واحد استحصال اتان

خوراك واحد محصولات نهايي

مهندسي و تداركات كالا

واحد اتيل بنزن

خوراك واحد

محصول نهايي

ساختماني و نصب

واحداستايرن منومر

محصولات نهايي

مهندسي و تداركات كالا

ساختمان و نصب

بخش برون واحدي

مهندسي و تداركات مخازن دو جداره و متعلقات

ساختمان و نصب مخازن دو جداره و تاسيسات جانبي

مفهيم و مقاصد كلي اطلاعات

توصيف داده ها و تبيين رخدادها

پيش بيني و ارزيابي

پيشنهاد راهكارها

امنيت اطلاعات

تهديد ها و انواع آن

تفاوت ويروس و كرم اينترنتي

تروجان چيست؟

حمله Dos چيست؟

دانلود نا آگاهانه چيست؟

كي لاكر (Keylogger) چيست؟

BOTNET چيست؟

بد افزار جاسوسي (SPYWARE) چيست؟

چگونه خود را از نرم افزار هاي تبهكارانه محافظت كنيم؟

محافظت

سيستم

سيستم هاي بسته

سيستم هاي باز

ضرورت اطلاعات

سير تحول و تكامل سيستم هاي اطلاعاتي

سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر رايانه

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS)

سيستم هاي پردازش تراكنش (TPS)

سيستم پشتيبان تصميم گيري (DSS)

سيستم هاي اطلاعاتي مديران جرايي (EIS)

سيستم هاي خبره يا مبتني بر دانش (KBS)

سيستم اتوماسيون اداري (OAS)

سيستم مديريت دانش (KMS)

اهميت اطلاعات

سيستم هاي اطلاعاتي منابع انساني

محدوديت هاي سيستم هاي اطلاعاتي

فناوري

فناوري اطلاعات

زمينه هاي فناوري اطلاعات

تأثير فناوري اطلاعات بر سازمان

جايگاه فناوري اطلاعات در ايران

ماهيت فناوري اطلاعات و ارتباطات

نتيجه گيري

فناوري اطلاعات و ارتباطات

بخش دوم – صنعت نفت و گاز

تاريخچه پيدايش گاز و صنعت گاز در ايران

بخش سوم – توليد

مقدمه

تعريف توليد

سيستم هاي اطلاعات توليد

تفاوت سيستم اطلاعات با فناوري اطلاعات

توليد يكپارچه اي رايانه اي

توليد به كمك رايانه و سيستم اجرايي توليد

شبكه همكاري توليد

كنترل فرآيند

بخش چهارم – كيفيت

تعريف كيفيت

تعريف كيفيت از ديدگاه فلسفي

تعريف كيفيت مبتني بر محصول

تعريف كفيت مبتني بر مصرف كننده

تعريف كيفيت مبتني بر توليد

ابعاد كيفيت

رقابت در ابعاد كيفيت

بخش پنجم – هزينه

تعريف هزينه

هزينه فرصت

هزينه هاي صريح يا آشكار

هزينه هاي ضمني يا غير آشكار

هزينه از نظر زمان

هزينه هاي بلند مدت

هزينه هاي كوتاه مدت

هزينه هاي متغير

هزينه هاي ثابت

هزينه كل

هزينه هاي متوسط كل (ATC)

هزينه نهايي (MC)

هزينه هاي ثابت متوسط (AFC)

بخش ششم – بهره وري

بهره وري

بهره وري از ديدگاه اقتصاد دانان

بهره وري از ديدگاه مهندسان

بهره وري از ديدگاه مديران

پي آمد هاي مثبت بهره وري

موانع بهره وري

عومل موثر بر افزايش بهره وري

مولفه هاي بهره وري

بخش هفتم – پيشينه تحقيق

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه

روش تحقيق

نوع تحقيق

تبيين و توصيف سئوالات

عوامل موثر بر ميزان توليد به شرح زير مي باشد

جامعه آماري

روش نمونه گيري

ابزار جمع آوري طلاعات

پرسشنامه

آشنايي با پرسشنامه

مشخصات فردي

سئوال هاي پرسشنامه

روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات

تحليلي توصيفي داده ها

تجزيه وتحليل استباطي داده ها

اعتبار يا روايي تحقيق

اعتماد يا پايايي تحقيق

آمار استنباطي

آزمون همبستگي پيرسون

آزمون نرماليتي متغير ها

قلمرو تحقيق

قلمرو زماني

قلمرو مكاني

قلمرو موضوعي

فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه

بخش اول – ويژگي جمعيت شناختي

تحصيلات

پست سازماني

آزمون ها

آزمون آلفاي كرونباخ

ضريب آلفاي كرونباخ در هفت سال اول

ضريب آلفاي كرونباخ در هفت سال دوم

ضريب آلفاي كرونباخ در هفت سال سوم

ضريب آلفاي كرونباخ در هفت سال چهارم

ضريب پايايي نهايي ابزار پژوهش

آزمون نرماليتي متغير ها

آزمون همبستگي پيرسون

آزمون همبستگي پيرسون با متغير اول

آزمون همبستگي پيرسون با متغير دوم

آزمون همبستگي پيرسون با متغير سوم

آزمون همبستگي با متغير چهارم

بخش دوم – آزمون فرضيات

فرصيه فرعي اول

فرصيه فرعي دوم

فرضيه فرعي سوم

فرضيه فرعي چهارم

اولويت بندي هر يك از ابعاد و گزينه ها

رتبه بندي هر يك از متغير هاي تحقيق

آزمون فريدمن براي گزينه هاي ميزان توليد

آزمون فريدمن براي گزينه هاي كيفيت محصول

آزمون فريد من براي گزينه هاي هزينه هاي توليد

آزمون فريد من براي گزينه هاي بهبود كارايي

اولويت بندي هر يك از ابعاد

فصل پنجم – نتيجه گيري، تفسير و پيشنهادات

مقدمه

نتيجه گيري

نتيجه حاصله از فرضيه اول

نتيجه حاصله از فرضيه دوم

نتيجه حاصله ازفرضيه سوم

نتيجه حاصله از فرضيه چهارم

محدوديت هاي تحقق

تفسير نتايج تحقيق

پيشنهاد ها

منابع تحقيق

منابع فارسي

منابع انگليسي

ضمائم تحقيق

چكيده:

در چند دهه اخير تكنولوژي مدرن اطلاعات بر موقعيت و عملكرد بسياري از جوامع، سازمان ها افراد اثرات قابل ملاحظه اي گذاشته و به موازات پيشرفت هاي شگرفي كه در اين زمينه به وجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمان ها و افراد هر روز بيش از گذشته به اين فناوري اطلاعات مدرن گره مي خورد.

بديهي است كه در چنين موقعيتي شناخت فناوري اطلاعات اهميت فزاينده اي يافته است. با توجه به اين واقعيات بايد گفت كه فناوري اطلاعات يكي از عوامل مهم محيطي به شمار مي آيد كه بر موقعيت، عملكرد و سرنوشت جوامع، سازمان ها وافراد اثرات جدي ميگذارد.

در اين پژوهش نقش فناوري اطلاعات در عملكرد مديران شركت پتروشيمي پارس عسلويه مورد بررسي قرار گرفت كه ابتدا تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد مديران و بعد از آن تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان توليد، كيفيت محصول، كاهش ميزان هزينه هاي توليد، افزايش بهبود كارآيي و اثربخشي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مقدمه:

جامعه جهاني در عصري به سر مي برد كه در آن اطلاعات و دانش را سرمايه اصلي و عامل اساسي رشد و توسعه يك جامعه مي شناسد تا آن جا كه (دانايي، توانايي است) شعار اصلي اين عصراست اطلاعات، ابزار و عامل اساسي به كارگيري دانش در عصر حاضر است. حقيقت اين است كه شاغلان بخش اطلاعات از بزرگ ترين طبقات فعال فناوري اطلاعات و از همه مهم ترين و عمده ترين ساختار هاي موجود در جامعه امروز جهاني است. پيدايش و گسترش اين ساختار متكي به سه عامل (تغييرات پويا و پيشرفت فناوري) (جهاني شدن تجارت) و (پيشرفت هاي اجتماعي) است. فناوري اطلاعات در پيوند بين فعاليت هاي مختلف يك سازمان و نيز ضامن بقا و تداوم فعاليت هاي يك سازمان است و بدون بهره مندي از آن نه تنها امكان استفاده از روشهاي نوين در سازمان فراهم نميشود و اينكه امكان رقابت يا سازمان هاي ديگر نيز از ميان خواهد رفت. از آن جا كه موقعيت و شيوه بخش نفت از يك سو و ضرورت بهره مندي از شيوه ها و روشهاي نوين از ديگر سو، مجهز شدن بخش نفت را به فناوري اطلاعات و نيز استفاده از روش ها و راه حل هاي نوين اجرايي – عملياتي در اولويت قرار گيرد و ترجيحاً در برنامه ريزي آموزشي مهندسي نفت محفوظ گردد. ره آورد عصر فناوري اطلاعات، كاهش اهميت نسبي پردازش اطلاعات است و آن ناشي از كاربرد قابل توجه فناوري اطلاعات در برنامه ريزي مديريت و استفاده راهبردي از آن در سازمان است.

بيان مسئله:

سازمان­ ها و شركت ها با به كار گيري و پياده سازي فناوري اطلاعات توانايي انجام بهتر و ساده تر وظايف خود را افزايش ميدهند و از اين طريق قادرند روش كار خود را دگرگون سازند. مزاياي كه IT در سازمان ها ايجاد ميكند از جمله در صرفه جويي هزينه ها، جلوگيري از خطاهاي انساني، افزايش بهبود كارآيي و اثر بخشي سازماني بسيار قابل تامل مي باشد به همين خاطر امروزه سرانه هزينه IT به ازاي يك نيروي انساني بعنوان يكي از شاخص هاي توسعه ملي كشور ها مطرح ميشود. IT باعث كاهش هزينه در اثر افزايش دسترسي به اطلاعات، پردازش و بازار يابي آن خواهد شد. در دهه اخير فناوري اطلاعات علاوه بر خودكار سازي ادارات در كاهش انواع هزينه هاي كيفيت نقش بسزايي را ايفا كرده است.

اين تحقيق به نقش و تاثير فناوري اطلاعات در صنعت نفت و مديريت فوايد و ميزان استفاده از تكنيك هاي فناوري اطلاعات در جهت برآورده كردن اهداف سازماني پرداخته و با استفاده از فناوري اطلاعات و سيستم مديريت اطلاعات جهت ارائه راهكار مناسب به مديران ارشد شركت هاي توليد نفت و گاز عسلويه بوده است.

اهميت و ضرورت تحقيق:

عصر فعلي را برخي عصر اطلاعات لقب داده اند. اين نام گذاري شايد به اين دليل باشد كه امروزه اطلاعات به جزء تفكيك ناپذير زندگي بشر تبديل شده است اگر چه اطلاعات از دير باز در زندگي بشر تاثير بسزايي داشته و انسان براي تصميم گيري ها و طي طريق همواره محتاج به آن بوده است ولي آن چه كه امروزه اهميت آن را صد چندان كرده شرايط نوين زندگي و افزايش سهم اطلاعات در آن است.

و همچنين برنامه ريزي ها، اكتشافات، تحقيقات بر اساس استفاده درست، سريع و به موقع از اطلاعات و سيستم اطلاعاتي كارآمد امكان پذير است. در بسياري از سازمان ها و شركت ها، فناوري اطلاعات بصورت يك سطح نيرومند در آمده كه در صحنه رقابت جهاني و افزايش تقاضا از نظر سرعت، كيفيت، ارزش نقش بسيار مهمي ايفا ميكند.

اهداف تحقيق :

هدف اصلي : بررسي و شناخت سطح فناوري اطلاعات در حيطه مديريت ارشد شركت پتروشيمي پارس عسلويه و ارائه راه حل هاي مناسب.

اهداف فرعي :

بررسي و شناخت سطح فناوري اطلاعات در سطوح مديريت اجرايي و فني و تاثير آن بر ميزان توليد، هزينه، سطح كيفيت محصولات

شناخت تاثيرات سطح فناوري اطلاعات جهت ارائه اطلاعات دقيق به سطوح مديران اجرايي و فني براي تصميم گيري، برنامه ريزي، رهبري، كنترل.

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابعاد كيفيت, ارتباطات, ارزيابي, ارزيابي عملكرد, افزايش بهبود كارآيي, اقتصاد دانان, بهره وري, تاسيسات,

تاريخ : 25 خرداد 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:51

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول – محاسبه بار حرارتي اتاق ها

بارهاي حرارتي بدست آمده از فضا ها به وسيله نرم افزار كرير

محاسبه بار حرارتي اتاق ها

مشخصات رادياتور

بار حرارتي آبدارخانه

محاسبه قطر لوله كشي رادياتور ها

محاسبه ميزان آب گرم مصرفي ساختمان و بار حرارتي آن

انتخاب ديگ

محاسبه و انتخاب مشعل

محاسبه حجم منبع انبساط باز

انتخاب پمپ سيركولاتور

محاسبه قطر لوله رفت و برگشت منبع انبساط

محاسبه قطر كلكتورهاي رفت و برگشت

فصل دوم – محاسبه قطر لوله هاي آب سرد و گرم

سيستم توزيع آب در ساختمان با فشار آب شهر

محاسبه نرخ تقريبي افت فشار در سيستم

محاسبه قطر لوله اصلي ساختمان

محاسبه افت فشار در كنتور آب

محاسبه قطر لوله ي آب

فصل سوم – محاسبه فاضلاب

تعيين قطر نامي لوله مورد نياز

محاسبه قطر لوله هاي اصلي قائم و فرعي قسمت غربي ساختمان

تعيين قطر لوله افقي اصلي

تعيين قطر نامي لوله هواكش فاضلاب

اندازه گذاري لوله ها در لوله كشي آب باران

تعيين قطر نامي لوله هاي قائم

تعيين قطر نامي لوله هاي افقي

فصل چهارم – سيستم آتش نشاني

شيلنگ قرقره

منابع


فهرست جداول و نمودارها:

مشخصات رادياتور

نرخ افت فشار

نام وسايل بهداشتي

نمودار جريان آب

نمودار افت فشار كنتور

نمودار جريان آب براي لوله هاي نيمه خشن

جدول اندازه گذاري شاخه هاي افقي و لوله هاي قائم فاضلاب

اندازه گذاري لوله  اصلي افقي پايين ترين قسمت و شاخه هاي افقي آن

جدول تعيين قطر لوله هواكش

قطر نامي لوله هاي آب باران بام

قطر نامي لوله هاي افقي باران


مقدمه:

با پيشرفت معماري و شهر سازي و عمليات بلند مرتبه سازي تاسيسات عريض و طويل كارخانجات به خانه هاي مردم نيز كشيده شد .

از آنجاييكه در دنياي امروز، تامين آسايش و ايمني بشر يكي از هدفهاي اصلي بوده و سعي شده كه با استفاده و به كارگيري تاسيسات مكانيكي، در طراحي و اجراي ساختمان سازي اين امر محقق گردد.

با به كارگيري علوم و تكنولوژي مربوطه جهت طرح و محاسبه و نصب و راه اندازي تاسيسات حرارتي و برودتي نظير تاسيسات حرارت مركزي و تهويه مطبوع ساختمان ها، تاسيسات برودتي و سردخانه ها، تاسيسات بهداشتي و گاز رساني، اطفا حريق و آسانسور و نيز توليد دستگاه هاي حرارتي و برودتي كه اساس آن ها مبتني بر تبديل انرژي و انتقال حرارت و جرم است، آسايش انسان را در كنار بهره وري مناسب از انرژي مد نظر قرار داده است.

تاسيسات حرارتي و برودتي يا خودماني تر بگوييم سرما ساز و گرما بخش آپارتمان هاي چند ده واحدي همه نيازمند اين بودند كه با قدرت و استحكام نيازهاي ساكنين خود را پاسخگو باشند.

با توجه به رشد روز افزون تاسيسات دانش مبارزه با طبيعت است. بر خلاف جاذبه آب را بالا كشيدن، گرما در فصل سرد و سرما در فصل گرم، هواي تازه در اجتماعي از انسان ها، تخليه گازها از محل توليد و … . تاسيسات دانش رفاه جانداران در مبارزه‌اي تمام عيار با طبيعت است. در دنياي امروز تامين آسايش بشر يكي از هدفهاي اصلي بوده و سعي شده است با استفاده و به كارگيري تاسيسات، در طراحي و اجراي ساختمان سازي اين امر مهم پي گيري شود؛ لذا فراگيري و شناخت علم تاسيسات براي كليه دست اندركاران تاسيسات ساختماني يكي از مباحث مهم و ضروري محسوب ميشود.

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آبدارخانه, افت فشار, بار حرارتي, تاسيسات, دانلود پايان نامه, رادياتور, ساختمان, شهر سازي, شيلنگ, فاض,

تاريخ : 28 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:151
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : تاریخچه تونلسازی
تعاریف مربوط به تونل ها
عمق تونل
شکل و اندازه تونل
وضعیت لایه بندی و جنس زمین
نحوه ساخت تونل
پوشش داخلی تونل
گزارشی از یک پروژه تونلسازی در نوع خود بی نظیر
پروژه تونل SMART
SMART درخشش مهندسی در اعماق زمین
روش ساخت تونل
ایمنی تونل
معرفی پروژه تونل رسالت
اهداف پروژه
مشخصات پروژه تونل رسالت
مطالعات اولیه
پایدار سازی
روشهای حفاری و خاک برداری Excavating Procedure
ابزار دقیق و رفتار سنجی
سیستم های تاسیساتی تونل
سیستم تهویه
سیستم اعلام و اطفاء حریق
سیستم روشنایی
سیستم تامین برق
انواع علامت ها و تابلوها
تابلوهای پیام رسان
مشخصات فنی تابلوها
پل – تونل ها (ترکیبی از پل و تونل)
پل – تونل اورساند بین سوئد و دانمارک
زمان بندی پروژه
پل اورساند
تونل اورساند
شبه جزیره و جزیره مصنوعی اورساند
پل – تونل واقع بر خلیج ChesaPeak
پل – تونل هامپتون رودز Hampton.Roads
ماشین آلات اجرای تونل
ماشین آلات حفاری
آشنایی با ماشین حفاری TBM
تقسیم بندی ماشینهای
قسمتهای اصلی
نحوه تخلیه مواد حفر شده توسط ماشین
قیمت این ماشین ها
یونیت ترانشه زن ATM
ماشین آلات حمل
بونکر حمل کننده
لودر بغل ریز
ماشین آلات بتن ریزی
شاتکریت
مروری اجمالی بر شاتکریت و موارد کاربرد آن
بتن پاشی
قالب های رونده و لغزنده
قالب های لغزنده
قالب های لغزنده قائم
قالب های لغزنده افقی
قالب های رونده
قالب های پرنده
شاتکریت نسوز
خلاصه
مقدمه
شاتکریت و انواع آن
مزیت اجرایی شاتکریت تر به خشک
لزوم مطالعه
عوامل موثر در آسیب رساندن آتش به شاتکریت
آزمایشات و راه حل ها
نتیجه آزمایش
نتیجه گیری
فصل دوم
مقایسه الیاف فولادی با الیاف مصنوعی در مخلوط شاتکریت تر
چکیده
مقدمه
معرفی
توصیف صنایع الیاف مصنوعی
نتایج
تحلیل اجزای محدود روش چتری در تونلسازی
خلاصه
مکانیزم رفتاری روش چتری
مطالعات میدانی و عددی انجام شده
مدل اجزای محدود
مدل سطح تماس
شرایط مرزی
پارامترهای فیزیکی مصالح
پارامترهای فیزیکی تسلیح کننده ها
تاثیر قطر فورپول های کاربردی در پایداری تونل
تاثیر نحوه چینش و فاصله بین تسلیح کننده ها در پایداری تونل
بحث و نتیجه گیری
فصل سوم
حفاری در تونل و کیفیت تزریق ملات
چکیده
روش های تزریق دوغاب
مصالح ملات
ملات های شیمیایی
نتیجه گیری
منابع و مراجع

چکیده:
ساخت تونل به عواملی نظیر حفاری، نگهدارنده های سنگ و تزریق ملات سیمان بستگی دارد. در سال های اخیر تکنولوژی حفاری و سیستم نگهدارنده رشد فزاینده ای داشته است ولی تزریق ملات و روش های وابسته به آن دارای همان نرخ پیشرفت نبوده است.
در مقاله حاضر سعی شده علاوه بر شناخت کلی از تکنولوژی تزریق ملات بررسی تاثیر ملات بر روی کیفیت سنگ ها، هزینه هاو زمان بندی و نیز روش های تزریق، مصالح و ملات های کاربردی مورد استفاده در این تکنولوژی پرداخته شود.
همچنین در این مقاله مزایای استفاده از الیاف در شاتکریت در مقایسه با مش فولادی بیان شده. همچنین دو نوع الیاف قابل استفاده در شاتکریت (الیاف فولادی و الیاف مصنوعی) مورد مقایسه قرار گرفته. در نهایت این مقاله پاسخی به این سوال خواهد بود که چگونه الیاف با کارایی بالای پلی پروپیلن (HPP) که به تازگی استفاده از آنها رایج شده را با الیاف فولادی مورد مقایسه قرار دهیم. همچنین نتایج آزمایشات انجام شده ارائه گردیده است.

مقدمه:
رومی ها نیز در ساخت قنات‌ها و همچنین در حفاری تونلهای راه پر کار بودند. آن ها در ضمن اولین دوربین های مهندسی اولیه را در جهت کنترل تراز و حفاری تونلها به کار بردند.
این امر نشانگر این است که آن ها در تلاش هایشان جهت ایجاد حفریات به دنبال راهی برای بهبود شرایط زندگی خود بوده اند. پیش از تمدن روم باستان، در مصر، یونان، هند و خاور دور و ایتالیای شمالی، تماما تکنیک های تونل سازی دستی مورد استفاده قرار میگرفت که در اغلب آن ها نیز از فرایندهای مرتبط با آتش برای حفر تونلهای نظامی، انتقال آب و مقبره‌ها کمک گرفته شده است. در ایران نیز از چند هزار سال پیش، به منظور استفاده از آب های زیر زمینی تونلهایی موسوم به قنات حفر شده است که طول بعضی از آن ها به 70 کیلومتر و یا بیشتر نیز میرسد. تعداد قنات های ایران بالغ بر 50000 رشته برآورده شده است. جالب توجه است که این قناتهای متعدد، طویل و عمیق با وسائل بسیار ابتدایی حفر شده اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابزار دقیق, اطفاء حريق, الياف فولادی, الياف مصنوعی, ایمنی تونل, بتن ریزی, تابلو, تاسيسات, تكنولوژی, ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:152
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
شعله و احتراق
تعریف شعله
جبهه یا سطح شعله
انواع شعله ها
شعله ثابت
شعله انفجار
پیشروی یا زبانه کشیدن شعله
نرخ سوختن
تغییرات درجه حرارت در طول شعله
عوامل کنترل کننده نرخ سوختن یا سرعت شعله
روش های اندازه گیری سرعت شعله
روش مشعل بنسن
روش اندازه گیری سرعت شعله به روش متد حباب صابون
روش لوله شیشه ای
روش بمب کروی
اثر پارامترهای فیزیکی روی سرعت انتقال شعله
اثر درجه حرات
اثر فشار
اثر وضعیت مخلوط
اثر دیواره احتراق
اثر تلاطم
محدودیت قابلیت اشتعال
درجه حرارت اشتعال یا جرقه
جرقه شمع
تأخیر اشتعال
خود اشتعالی به وسیله تراکم آدیاباتیک
درجه حرارت تئوری شعله
تعادل شیمیایی و تجزیه
نمو دارهای احتراق
بازده حرارتی
فصل دوم
مشعل ها
ویژگی های مشعل خوب
مشعله ای سوخت جامد
مشعل های گازی
مشعل های پیش مخلوط کن
مشعل های بیرون مخلوط کن
مشعل های دو لوله ای و لوله در لوله
مشعل های بیرون مخلوط کن توربولانسی
مشعل های سوخت مایع
مشعل های فشار پایین
مشعل های فشار بالا
نفت کوره مشعل یا نفت مشعل
پوشش هوایی مشعل
مشعل های دارای سیستم کنترل طول شعله
انواع دیگر مشعل
مشعل های ترکیبی گاز – مایع
مشعل های دیواره تابشی
مشعل های دوار
مشعل های با شدت زیاد
مشعل با احتراق مرحله ای
مشعل های صوتی
مشعل های فنجانی دوار
مشعل های پیلوت
صدای مشعل و طرق جلوگیری از آن
سیستم های توزیع سوخت
فصل 3
مشعل های گازوئیلی
تعریف مشعل
مواد سوختنی
خصوصیات تکنیکی نفت گاز (گازوئیل)
مثلث احتراق
عمل احتراق گازوئیل
مقدار هوای لازم (تئوری و مازاد)
تعیین هوای اضافی (هوای مازاد)
ساختمان مشعل گازوئیلی
الکترو موتور
بادزن (فن یا پروانه)
پمپ گازوئیل
ساختمان مشعل گازوئیلی
نازل
انواع مشعل های گازوئیلی
انواع مشعل های اتمسفریک
خصوصیات گاز
مشعل گازی دمنده دار (فن دار)
شرح عملکرد مشعل های گازی
تنظیم گاز استارت
تنظیم گاز اصلی
شیر مغناطیسی گازی
کلید کنترل فشار
کلید کنترل فشار گاز
کلید کنترل فشار هوا
سیستم تشخیص شعله
مشعل های گازوئیل سوز
مشعل های گاز سوز با ظرفیت کم و متوسط
مشعل های گازسوز بزرگ، دوگانه و سه گانه سوز
فصل 4
مشعل دوسوخته DR2
مشعل دوسوخته DJ2
مشعل دوسوخته DP0-DPOsp
مشعل دوسوخته DPO
مشعل دوسوخته DPOsp
دیاگرام حرکت گازوئیل در مشعل های دو سوخته
مشعل دوسوخته DP1sp
مشعل دو سوخته DP2
مشعل دوسوخته DP2A
منابع

فهرست اشکال:
تغییر درجه حرارت در نقاط مختلف شعله
مشعل بنسن
تغییرات سرعت انتقال نسبت به درصد حجمی سوخت
روش اندازه گیری سرعت شعله به روش حباب صابون
تغییرات این سرعت در بمب کروی
اثر درجه حرارت بر سرعت
اثر فشار بر سرعت
مشعل با شعله دنباله دار
مشعل دارای چند لوله متحدالمرکز (تو در تو)
مشعل های مماسی (مشعل های زاویه ای)
مشعل دارای چند لوله متحدالمرکز با روش آتش کردن افقی
مشعل فشار پایین
مخلوط کننده تناسبی به همراه گاونر صفر
شماتیکی از یک نوع مخلوط کن انژکتوری
شماتیکی از یک نوع مشعل انژکتوری برای کار با هوا و گاز سوختی سرد
مشعل انژکتوری فشار بالا به همراه بلوک نسوز تونلی شکل
مشعل سوزنی
مشعل توربولانسی
دیاگرام یک مشعل ساده
مشعل دارای سیستم دو مرحله ای
تاثیر نحوه طراحی مشعل بر طول شعله
یک نمونه مشعل دو لوله ای بیرون مخلوط کن با ساختمانی ساده
مشعل سرعت بالا بیرون مخلوط کن با ساختمانی ساده
شماتیکی از یک نوع مشعل سرعت بالا (بیرون مخلوط کن) گاز – هوا
شماتیکی از یک نوع مشعل توربولانسی
مشعل سوخت مایع
مشعل توربولانسی برای سوزاندن نفت سنگین
مشعل فشار بالا برای سوخت مایع
اتمیزه کننده فشار بالا با ساختمانی ساده
شماتیکی از یک نوع مشعل چند سوختی
مشعل با شدت زیاد
مشعل با احتراق مرحله ای
مشعل صوتی
مشعل فنجانی دوار افقی
سیستم پلنیوم و مجاری هوای مشعل

فهرست جداول و نمودارها:
تعادل برخی از واکنش های احتراقی
گرمای ویژه با در نظر گرفتن آثار تفکیک در دماهای بالا
حداکثر دمای آدیاباتیک شعله در فشار یک اتمسفر
تغییرات دما بر حسب نسبت سوخت به هوا
نمودار احتراق نفت کوره بر اساس ارزش حرارتی خالص
نمودار احتراق سوخت گازی بر اساس ارزش حرارتی خالص
حرارت موجود ناشی از احتراق نفت کوره
نسبت پیشنهادی مساحت لوله هوا به مساحت لوله گاز برای سوخت های مختلف

چکیده:
با توجه به وجود مشکلاتی که در موتور خانه‌های تاسیساتی و اداره های بزرگ و همچنین کارخانجات صنعتی از نظر قحطی گاز و غیره وجود دارد میتوان از مشعل‌های دوگانه سوز در موتور خانه‌های تاسیساتی استفاده کرد.
معمولاً در مناطقی از قبیل مناطقی که سر خط لوله کشی سراسری گاز میباشند مشکلاتی همچون قعطی گاز و تعمیرات وجود دارد که برای جلوگیری از مشکلات گرمایشی در کارخانجات و اداره‌ها و همچنین ساختمان مسکونی از مشعل‌های دوگانه سوز، یا دو سوخته استفاده میشود. با استفاده از مشعل‌های دوگانه سوز (دو سوخته) میتوان با استفاده از یک مخزن ذخیره گازوئیل در موتورخانه در زمان قطعی گاز سوخت مشعل را تغییر داده و به جای گاز از گازوئیل برای گرم کردن آب دیگ استفاده کرد.

مقدمه:
در ادامه مطالبی در مورد کاهش مصرف انرژی و همچنین طول عمر مشعلهای دوگانه سوز برای اطلاع بیشتر آورده شده است.
مصرف انرژی کمتر و کاهش هزینه‌های انرژی و همچنین داشتن آسمان آبی بر چندین اصل استوار میباشند.
1) ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای ممیزی انرژی با هدف کاهش مصرف حامل‌های انرژی (برق، آب، گاز، گازوئیل، هوای فشرده و …) در مجموعه ساختمان‌های اداری، مسکونی، تجاری و کارخانجات بزرگ، شامل کنترل نقشه‌های معماری و تاسیساتی قبل از اجرای پروژه و کنترل نمودن و پای وضعیت انرژی مصرفی ساختمان‌های موجود و ارائه راهکارهای دارای توجیه اقتصادی با هدف کاهش مصرف انرژی و مدیریت بار انرژی مصرفی و داشتن محیطی سالم تر.
2) مشارکت با شرکت های پیشرو و فعال ارائه کننده خدمات بهینه سازی مصرف انرژی داخل کشور و سازندگان تجهیزات حرارتی و برودتی
3) مشارکت و همکاری با شرکت های خدمات رسان بهینه سازی مصرف انرژی خارج کشور در جهت تبادل تجارب و اطلاعات.
4) برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی مشعلهای موجود (ظرفیت و سوخت‌های گوناگون) با هدف بهینه سازی مصرف انرژی مشعل‌ها و نگهداری و تعمیرات بهینه آن ها.
5) مشارکت و همکاری با واحدهای آموزشی خارجی فعال در حوضه مسائل مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی و احتراق در جهت تبادل دانشجو و تجارب و اطلاعات.
6) انتشار کتاب و مقالات مرتبط با موضوعات بهینه سازی مصرف انرژی و احتراق و حضور فعال در سمینارهای داخلی و خارجی.
7) نگهداری و تعمیرات موتورخانه‌های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع و سردخانه‌های ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی و اقامتی، شرکت ها، صنایع کوچک و کارخانجات بزرگ با هدف بهینه سازی مصرف انرژی و استقرار سیستم‌های کنترل هوشمند مصرف انرژی و سیستم‌های نت پیشگیرانه و پیشگویانه با هدف کاهش مصارف انرژی، بالا بردن راندمان و عمر سیستم و داشتن محیط زیستی سالم تر.
8) تولید، فروش، مشارکت در تولید و ارائه مشاوره خرید کالاهای تاسیساتی و حرارتی و برودتی پربازده با مصرف انرژی کمتر.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتمسفريک, احتراق, الکترو موتور, بازده, تاسيسات, تجزیه, تعادل شیمیایی, تعميرات, جرقه, حرارت, دانلود پ,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
بخش اول
مطالعه ساختگاه و طراحی تونل
فصل اول
کلیات
آشنایی
مراحل تونل سازی
طبقه بندی تونل ها
تونل های حمل و نقل
تونل های صنعتی
تونل های معدنی
تاریخچه تونل سازی
فصل دوم
مطالعه ساختگاه تونل
آشنایی
جمع آوری اطلاعات
بررسی نقشه های توپوگرافی و عکس های هوایی منطقه
مطالعات زمین شناسی سطحی
مطالعات ژئوفیزیکی
حفر گمانه های اکتشافی
طراحی شبکه گمانه ها
افق های آبدار
مناطق برشی
سیستم حفر گمانه ها
ثبت نمودار گمانه
مطالعات آبشناسی
آزمایش لوفران
آزمایش لوژن
حفر گمانه های افقی
حفر گالری های اکتشافی
آزمایش های برجا
آزمایش بارگذاری صفحه ای
آزمایش جک تخت
آزمایش مغزه گیری مجدد
مطالعات آزمایشگاهی
ارزیابی ساختگاه تونل
مشخصات سنگ
خاک
آب زیرزمینی
بهسازی و آماده سازی زمین
بهسازی زمین های خاکی
استفاده از هوای فشرده
پیش زهکشی
تزریق دوغاب
یخبندان
بهسازی زمین های سنگی
هزینه های نسبی مطالعه ساختگاه تونل
فصل سوم
طراحی تونل
آشنایی
شکل و ابعاد مقطع تونل
تونل های معادن
شکل 3- 1
تونل های راه
شکل 3- 2
تونل های راه آهن
مقطع دایره
مقطع چهارگوش
مقطع D
مقطع نعل اسبی
شکل 3- 3
تونل های مترو
تونل های آب رسانی
شکل 3- 6
فصل چهارم
تجهیز کارگاه
آشنایی
احداث جاده دسترسی
تسطیح محل دهانه تونل
احداث ترانشه جلو تونل
احداث ایستگاه های نقشه برداری
احداث اطاقک نگهبانی دهانه تونل
احداث تاسیسات صنعتی مورد نیاز
کمپرسور خانه
نیروگاه برق
چراغخانه
مخزن آب
احداث تاسیسات اداری و رفاهی
انبار مواد منفجره
برنامه ریزی عملیات حفر تونل
فصل پنجم
حفر تونل به وسیله ماشین های بازویی
آشنایی
شکل 5- 1
اجزای دستگاه
بدنه
موتور
بازو
سر مته
ماشین با برش شعاعی
شکل 5- 2
ماشین با برش عرضی
ناخن های حفار
سیستم بارگیری
مشخصات دستگاه
شیوه حفاری به وسیله ماشین بازویی
حفاری به روش پودر کردن
حفاری به روش تراشه کردن
حفاری با استفاده از جت آب
قابلیت حفاری دستگاه های بازویی
انعطاف پذیری دستگاه برای حفر تونل در شرایط مختلف
مزایا و معایب دستگاه های بازویی
مزایا
معایب
فصل ششم
حفر تونل به وسیله ماشین های تمام مقطع
آشنایی
قسمت های مختلف ماشین
ابزار برش
ابزار برش برای ماشین های مخصوص زمین های نرم
ابزار برش برای ماشین های حفر سنگ
آرایه های ابزار برش در صفحه حفار
ابزار برش مرکزی
ابزار برش میانی
ابزار برش محیطی
چنگ زن ها
جک های رانش صفحه حفار
سیستم بارگیری و تخلیه مواد حفر شده
بازوی نصاب
نحوه کار ماشین
عمل حفر
مرحله اول : استقرار دستگاه
مرحله دوم : انجام چرخه حفاری
مرحله سوم : استقرار مجدد دستگاه
مرحله چهارم : جلو رفتن ماشین
تخلیه مواد
مکانیسم حفاری با ماشین
مبانی تئوری
عملکرد ماشین در سنگ های سخت
کاربرد ماشین در تونل های کوچک
داده های زمین شناختی لازم برای انتخاب ماشین
کنترل مسیر ماشین
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
هزینه نسبی مطالعات ساختگاه در مورد چند تونل

چکیده:
تونل ها و فضاهای زیزمینی برای مقاصد متنوعی ایجاد میشود که از آن میان میتوان موارد زیر را نام برد:
تونل های حمل و نقل و دسترسی، تونل های آب بر، فضاهای زیرزمینی بزرگ (ایستگاه های مترو، نیروگاه ها، انبارهای زیرزمینی و کارگاه های استخراج مواد معدنی).
طراحی هر یک از فضاهای فوق مستلزم دسترسی به داده‌های مناسب و به کارگیری تمهیدات ویژه است. در هر مورد طراح باید ضمن آگاهی دقیق از شرایط زمین، ابتدا در جهت بهبود کیفیت مصالحی که قرار است تونل در آن حفر شود، اقدام نماید. در بسیاری از زمین ها تونل های حفر شده نمیتوانند خودنگهدار باشند و برای پابرجا نگهداشتن آن ها باید از حایل هایی استفاده کرد.
به نظر میرسد که مهم ترین عامل در طراحی تونل، یا هر فضای زیرزمینی دیگر، تامین پایداری آن است. قرار گیری این گونه سازه‌ها در میان مصالح طبیعی، یعنی سنگ و خاک، باعث شده است که شرایط زمین شناسی نقش اصلی را در پایداری ایفا نمایند.

مطالعه ساختگاه و طراحی تونل:
قبل از آغاز عملیات احداث تونل، ساختگاه تونل باید مطالعه شود و پس از آن که اطلاعات کافی در این مورد به دست آمد، طراحی تونل انجام میگیرد. پس از طراحی نیز، محل کارگاه را باید تجهیز کرد تا زمینه کار برای آغاز عملیات حفر تونل آماده شود.

آشنایی:
در تعاریف قدیمی، تونل بعنوان یک راهرو طویل زیرزمینی تعریف شده است. تعاریف دیگر تونل به شرح زیر است:
(راهرو زیرزمینی افقی یا تقریبا افقی که از هر دو طرف به هوای آزاد مرتبط است).
(راهرو زیرزمینی افقی یا مورب که به منظور احداث شبکه معدن در سنگ ها حفر میشود و ممکن است در یک یا دو طرف به هوای آزاد راه داشته باشد).
در این جا مقصود از تونل، کلیه راهروهای زیرزمینی است که برای استخراج مواد معدنی، رفت و آمد اتومبیل ها، حرکت قطارها، انتقال لوله و کابل و نیز انتقال آب، احداث میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب زيرزمينی, آزمايش, آزمايش لوفران, آزمايش لوژن, احداث جاده, اكتشاف, انبار, تاسيسات, تونل, تونل سازی,

تاريخ : 24 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:121
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تاریخچه صنعت گوشت
اهمیت مصرف گوشت در رژیم غذایی
اطلاعات کلی مربوط به کارخانه
معرفی کارخانه
تاریخچه
مراحل تولید
پوشش و بسته‌بندی ها
بسته‌بندی وکیوم
ماشین آلات و تجهیزات
دستگاه برش گوشت منجمد (گیوتین)
چرخ گوشت
چرخ گوشت معمولی یا استاندارد
چرخ گوشت، مخلوط کن
دستگاه جدا کننده
دستگاه کاتر
میکسر
پرکن یا فیلر
دستگاه کلیپ زن
دستگاه یخ‌ساز
دستگاه پخت
دستگاه تولید دود
تاسیسات
سیستم حرارتی
سیستم برودتی
سیستم فاضلاب
فصل دوم
ویژگی های شیمیایی و فیزیک و شیمیایی مواد اولیه و محصولات
اطلاعات علمی و خصوصیات فیزیکی یا شیمیایی مواد اولیه
گوشت
چربی (روغن)
آب و یخ
عمل‌ آورنده‌ها
اتصال دهنده‌ها
پرکننده‌ها
اطلاعات علمی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محصول نهایی
انواع سوسیس
کالباس خام
کالباس حرارت دیده
آزمایشگاه های کنترل کیفی مواد اولیه و محصول نهایی
آزمایشات کنترل شیمیایی
آزمایشات حسی و ظاهری
نحوه انبارداری
انبار مواد اولیه
انبار محصولات
انبار قرنطینه
استانداردهای کیفی و بهداشتی
نحوه فروش و بازاریابی
فصل سوم
موقعیت شغلی کاردان و کارشناس صنایع غذایی
امور جاری و اهداف
فصل چهارم
نتیجه‌گیری
پیشنهادات

مقدمه:
گوشت و فرآورده‌های آن یکی از منابع پر ارزش پروتئینی در ارتباط با تغذیه بشر محسوب می گردد. در کشور ما صنایع گوشت به ویژه در ده سال اخیر یکی از مهم ترین و مسئله سازترین شاخه های صنایع غذایی به شمار آید. فرآورده‌های متنوع و گوناگونی که امروزه از گوشت های مختلف تهیه میگردند، بدون دانش فنی و اطلاعات کافی در زمینه گوشت و علوم وابسته به آن و همچنین تکنولوژی تهیه‌ فرآورده‌های گوشتی مسلماَ از کیفیت خوراکی و بهداشتی مناسبی برخوردار نخواهند بود. و استفاده بی رویه و نابهنجار از مواد افزودنی مختلف که بسیاری از آن ها خطرات جبران ناپذیری را برای مصرف کنندگان فراهم می ‌آورند نیز بیشتر ناشی از عدم آگاهی از تکنولوژی این صنعت می باشد. فرآورده های گوشتی فرآورده هایی را می نامند که لاآقل نیمی ا‌ز آن ها را گوشت تشکیل داده باشد. معمولاَ‌ زمانی که در کتب و مقالات علمی در رابطه با علوم و صنایع گوشت صرفاَ از گوشت نام برده می شود‏ منظور گوشت قرمز بوده و فرآورده هایی که از گوشت قرمز تهیه می گردند تحت عنوان فرآورده‌های گوشتی نامیده می شوند. فرآورده‌های گوشتی از جمله انواع کباب ها‏‏، استیک ها، سوسیس ها و کالباس های ادویه‌ دار، انواع ماهی، میگو و صدها غذای تهیه شده از انواع گوشت، منابع غذایی لذیذ هستند که میتوانند هر انسانی را از گرسنگی نجات داده و رشد جسمی و مغزی برای وی به ارمغان آورند. با ایجاد صنایع بزرگ از فرآورده های گوشتی نه تنها اقتصاد یک کشور شکوفا میشود بلکه شادابی و سلامتی نیز در افراد یک کشور و نسل های آینده پدیدار می گردد. جامعه سالم و ملتی که به سوی توسعه گام برمیدارد نباید از جهت تامین پروتئین به مثابه رکن اصلی تغذیه عقب بماند. امروزه اهمیت پروتئین حیوانی بعنوان یکی از نیازمندی های انسان بر کسی پوشیده نیست و در این میان گوشت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استفاده از فرآورده‌های گوشتی بعنوان تامین کننده قسمتی از پروتئین مصرفی و جایگزین آن به جای درصدی از گوشت مصرفی سرانه میتواند پاسخگوی مقداری از مشکلات اقتصادی – تغذیه‌ای جامعه باشد. به دلایل ذیل این گونه فرآورده‌ها میتواند مشکل را تا حدی حل و جایگزین شایسته برای گوشت باشند.
1) هزینه نهایی محصول تولید شده این فرآورده‌ها نسبت به گوشت پایین بوده و توانایی دسترسی طبقات کم درآمد به این محصولات بیشتر است.
2) با صرفه‌جویی متناسب در میزان گوشت کمبود تا حدی تعدیل می شود.
3) فرآورده‌های گوشتی علاوه بر این که دارای پروتئین حیوانی بخاطر وجود گوشت و احیانا‌َ تخم‌مرغ و کازئین می باشد دارای مقداری پروتئین گیاهی (سویا- آرد- سوخاری- گلوتنی) نیز می باشد.
4) گوشت خالص از نظر این که کربوهیدارت ها فقیر بوده و از این نظر تامین کننده احتیاجات بدن نیست در صورتی که در فرآورده‌های گوشتی این نقص تاحدی برطرف شده است.
5) استفاده از مواد پر کننده و توسعه دهنده و افزودنی ها در فرآورده‌های گوشتی موجب بروز کیفیت مناسب تر نسبت به گوشت خالص در برخی از صفات فیزیکی و ارگانوتیپتیکی میشوند.
از طرف دیگر فرهنگ شهری و عادات غذایی خاص حاصله از آن با اجبار موجب در رستوران ها و سلف سرویس ها میشود و با طبع تهیه و طبخ غذا در خانه نیز کاهش می بابد و توجه مردم به غذاهای آماده بیشتر معطوف می شود و بدیهی است فرآورده‌های گوشتی به ویژه محصولات حاصل از گوشت چرخ شده مانند همبرگر دارای اهمیت خاصی است. در حال حاضر شکل های مختلفی از گوشت چرخ شده تهیه می گردد و ماده اولیه آن به فرم های گوناگون و با ضخامت های مختلف توسط تولید کنندگان تولید و بصورت منجمد توزیع می شود. در کشورهای خارجی این محصولات را Patties مینامند که با توجه به نوع دامی که گوشت آن ها در تهیه آن بکار برده می شود نامگذرای شده‌اند. علاوه بر آن نام برگر نیز در این فرآوردها بسیار استعمال شده که معروف ترین آن برگر تهیه شده از گوشت گاو می باشد که اصطلاحاَ آن را همبرگر مینامند. بطور کلی در کشورهای مختلف از جمله ایران طی تکنولوژی خاصی گوشت های چرخ شده را تهیه و پس از فرمولاسیون فرم بندی و بسته بندی نموده و در تونل های مخصوص منجمد کرده و در سردخانه 18 درجه سانتیگراد به صورت یخ زده نگهداری میکنند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرد, استيک, اطلاعات كافی, انبار, انبار محصولات, بازاريابی, بسته بندی, تاسيسات, تخم مرغ, تغذيه, تكنول,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه ای بر کارآموزی
جایگاه سازمانی و تشکیلات اداره تدارکات
ورودی ها و خروجی ها
سیستم های اداره تدارکات
شرح فعالیت ها
شرح فعالیت های ریاست اداره تدارکات
شرح فعالیت های حسابداری
شرح فعالیت های تنظیم اسناد
شرح فعالیت های کارپردازی
شرح فعالیت های انبارها
انبار ملزومات
انبار ترابری
انبار مصالح ساختمانی و تاسیساتی
شرح فعالیت های کاردکس
شرح فعالیت های دفتر اداره تدارکات
اشکالات و نارسایی ها
مشخصات کلی سیستم کنترل موجودی و حسابداری انبار
گزارشات سیستم

مقدمه ای بر کارآموزی:
در زمینه اجرای کارآموزی اینجانب در سازمان نقشه برداری کشور در خصوص امکان سنجی، طراحی، ایجاد سیستم انبار اداره تدراکات گزارش حاضر به عنوان کارآموزی تهیه شده و جهت نمایاندن تصویر کلی و همه جانبه فعالیت های اداره تدارک، نه تنها سیستم انبار بلکه کلیه سیستم های موجود مورد شناخت قرار گرفته اند این گزارش حاصل مصاحبه با پرسنل اداره تدارکات و بازدید عینی از فعالیت های این اداره میباشد. ارتباطات اداره تدارکات با محیط بیرونی شامل مدیریت ها و واحدهای سازمان نقشه برداری و خارج از سازمان نیز در این گزارش ملحوظ نظر واقع شده است ولی با توجه به گسترش سازمان نقشه برداری و سیستم های اداری و مالی آن سازمان از فعالیت های اداره تدارکات گزارش تهیه گردیده این گزارش شامل نتایج و ادامه فعالیت های مذکور در سایر واحدهای سازمان نمیباشد و صرفاً در حیطه فعالیت های اداره تدارکات تهیه شده است، جهت ارائه بهتر ارتباطات و گردش اطلاعات اداره تدارکات از تکنیک نمودارهای مفهومی گردش اطلاعات(DFD) استفاده شده است تا کلیه ارتباطات و ورودی ها و خروجی های سیستم فعلی به سهولت در دسترس خواننده قرار گیرند.
در قسمت های دیگر گزارش، شرح ورودی ها و خروجی ها (فرمها، اطلاعات، درخواست ها و …) و شرح کلیه فعالیت هر یک از واحدهای اداره تدارکات ذکر گردیده است.
قسمت اشکالات و نارسایی ها شامل نتیجه گیری از آن بخش از روش های انجام کار است که غیر منطقی و غیر اصولی بوده و یا اطلاعات و نحوه گردش اطلاعات جهت انجام صحیح و به موقع امور ناکافی تشخیص داده شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباطات, امكان سنجی, انبار, تاسيسات, تداركات, ترابری, تنظيم اسناد, حسابداری, دانلود گزارش کارآموزی,,

تعداد صفحات:68
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تقدیم به
تشکر و قدردانی
چکیده
فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
هدف جزیی
فرضیه های تحقیق
محدودیت های تحقیق
محدودیت های قابل کنترل
محدودیت های غیر قابل کنترل
تعریف واژگان
مکان ورزشی
فضای روباز
فضای سر پوشیده
فضای چند منظوره
فضای تک منظوره
تجهیزات ورزشی
دروس عملی
دروس تئوری
اساتید عملی
اساتید تئوری
کارکنان
منابع انسانی
رضایت مندی
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه‌ تحقیق
مقدمه
تاریخچه اماکن و فضاهای ورزشی در ایران
بهره وری
آمار
آمار اماکن و تاسیسات ورزشی
ژیمنازیوم
استادیوم
زمان بهره برداری از اماکن و تاسیسات ورزشی
آمار منابع انسانی
پایه های علمی
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات خارج از کشور
فصل سوم
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری و نمونه آماری
روش جمع آوری اطلاعات و وسیله جمع آوری
روش تجزیه تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
فصل پنجم
مقدمه
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
منابع
پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

چکیده:
امروزه پدیده ورزش بعنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنایی همه جوامع به طور چشمگیری مورد توجه همگان قرار گرفته است و کشورهای مختلف برنامه های وسیعی را برای توسعه ورزش در جوامع خود طراحی و اجرا میکنند، به این منظور به بررسی وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی و منابع انسانی و تاثیر آن ها بر میزان مشارکت ورزش دانشجویان پرداخته میشود.
تحقیق حاضر به بررسی رضایت مندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در سال تحصیلی 88- 1387 میپردازد. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز میباشد و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری میباشد.
جمع آوری اطلاعات با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان دانشجویان تربیت بدنی صورت گرفت و سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که: 3/74 درصد از دانشجویان تربیت بدنی میزان رضایت مندی شان از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در حد متوسط، 8/17 درصد در حد ضعیف و 9/7 درصد در حد خوب میباشد.
همچنین اختلاف معنی داری در میزان رضایت مندی بین دانشجویان دختر و پسر ورودی سال های مختلف دیده نمیشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استاديوم, تاسيسات ورزشی, تجهيزات ورزشی, تحقيق, تربیت بدنی, جامعه آماری, دانشجويان, دانلود پایان نامه,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:139
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : تاریخچه شرکت
تاریخچه
فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی
مقدمه
تصفیه خانه شرکت نوش
سالن پاکت ساز
سالن تولید
چاه
مخازن سختی گیر
قسمت کولینگ
قسمت وکیوم مرکزی
سختی گیر رزینی ( Softner)
سردخانه
تصفیه فاضلاب
فصل سوم : پرتقال و ویژگی آن نکتار میوه کیوی
پیشگفتار
ویژگی های میوه پرتقال
نوشابه های میوه کیوی
نکتار میوه کیوی
آبمیوه کیوی و روش تهیه آن در صنعت
تهیه کنسانتره از آبمیوه کیوی
محصولات تخمیری میوه کیوی
نوشابه های تخمیری
فرآورده های مهم میوه کیوی
میان پرده
فصل چهارم : طراحی، ساخت و ارزیابی خشک کن پاششی میوه
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
داده های اولیه طراحی
مشخصات فرآیند
نتایج حاصل از آزمایشات اولیه به شرح زیر آمده است
مشخصات کلی طراحی خشک کن
طراحی اجزای خشک کن
طراحی محفظه خشک کن
گرمکن
انتخاب فن
انتخاب اتمایزر
طراحی سیستم کنترلی
ساخت خشک کن پاششی
ارزیابی خشک کن
نتیجه گیری
فصل پنجم : تصفیه، رزین های مبادله کننده UF-HPLC اسیدیته
تصفیه‌ اولیه
آشغال گیری
تصفیه ثانویه
تصفیه نهایی
رزین‌های مبادله کننده‌ یونی
مبادله کننده‌های یونی موادی هستند که دارای دو بخش
رزین‌های نوع قوی و نوع ضعیف
خواص مبادله کننده
کروماتوکرافی یا عملکرد بالا (کروماتوکرافی یا فشار بالا، HPLC )
محتوا
عملکرد
تولید کنندگان کروماتوگرافی های HPLC
اولترافلیتراسیون (UF) Ultra filtration
(UF) چیست؟
اسیدتیه
تاثیر CO2 محلول در آب در تاسیسات صنعتی
روش اندازه‌گیری
فصل ششم : آزمون، آموخته ها و نتایج و پیشنهادات
ایمنی در آزمایشگاه
مقررات کار در آزمایشگاه
طبقه بندی مواد شیمیایی تجاری
آشنایی با برخی از ابزارهای مهم آزمایشگاهی
طرز استفاده واکنش گرها و محلول ها
نشانه گذاری و تمیز کردن لوازم آزمایشگاهی
محلول سازی
محلول سازی از جامدات
محلول سازی از مایع
تعیین PH یک محلول
اسیدیته کردن محلول
دستگاه بریکس سنج Brix
تعیین درجه سختی آب
آزمایش نمونه
محاسبه
آزمایش اسیدیته
روش محاسبه
آزمایش Brix
آزمایش اندیس فرمالین
شرح آزمایش
محاسبات
منابع خطا
ویتامین ث
نظریات و پیشنهادات
منابع

مقدمه:
علم شیمی به علت ارتباط نزدیکش با صنایع شیمیایی و مهندسی شیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانش شیمی به مرحله ای از رشد رسیده است که میتواند خواص ماده،‌ چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن ها از هسته اتم گرفته،‌ تا کهکشان ها را بررسی کند. تبدیل مواد خام به فرآورده های شیمیایی با ارزش افزوده و با سود دهی زیاد، فرآیند شیمیایی نامیده میشود. فرآیندهای شیمیایی ممکن است یا به گونه مستقیم مورد استفاده قرار گیرد و یا این که مواد واسطه ای برای فرآورده های دیگر باشد. نیاز به مواد شیمیایی آلی و معدنی در مواد غذایی برای سلامتی بدن بر کسی پوشیده نیست. انسان برای رفع نیاز غذایی خود به کشاورزی و دامداری مشغول میباشد. یکی از این مواد غذایی مفید و با ارزش و پر طرفدار میوه و به ویژه آبمیوه میباشد که بعنوان مواد غذایی درجه اول از آن یاد میشود. پس مواد شیمیایی فراوانی که در صنعت آبمیوه مورد استفاده قرار میگیرد دلیلی محکم بر رابطه صنایع شیمیایی با صنایع آبمیوه میباشد. برخی از مواد شیمیایی نام آشنا در صنایع آبمیوه عبارتند از استون، کلروفرم، سود مایع،‌ اسید استیک اریو کروم بلاک تی،‌ نیترات منیزیم، اسید سولفوریک، نیترات نقره، ید،‌ کلسیم و غیره.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آبميوه, آزمايشگاه, استون, اسيد استيک, اسيد سولفوريک, اسيدتيه, اسیدیته, اولترافليتراسيون, تاسيسات صنع,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:84
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
چیلرهای تراکمی
چیلرهای جذبی
فصل دوم
محاسبات
محاسبات طراحی پروژه
طبقه همکف
طبقه اول
محاسبه ظرفیت و انتخاب دیگ
فصل سوم
مقایسه چیلرها
مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی
مقایسه فنی
مالی و سرمایه گذاری اولیه
هزینه های جاری
انعطاف پذیری کنترلی (کم کردن بار و یا خاموشی چیلر)
ظرفیت پایین تر برج های خنک کن و سیستم های پمپاژ به برج ها
قابلیت کارکرد در اقلیم های مختلف
عدم وجود مشکل در هنگام قطع برق
نگهداری و راهبری بسیار ساده
فضای اشغالی در موتور خانه
اثرات مخرب زیست محیطی چیلر جذبی در مقایسه با چیلر تراکمی
پرطرفدارترین سیستم های گرمایشی
مقایسه قیمت اجرای سیستم گرمایش کفی با شوفاژ
گرمایش کفی با مصالح و اجناس
شوفاژ
معایب سیستم شوفاژ
فصل چهارم
سیستم های گرمایش کفی
تاریخچه سیستم گرمایش کفی
آشنایی با سیستم های گرمایش از کف
آشنایی با سیستم های گرمایش از کف
فوائد استفاده از سیستم گرمایش کفی
روش های کنترل دما در سیستم گرمایش کفی
سیستم کنترل دمای به صورت دست
سیستم کنترل دمای اتوماتیک به صورت مکانیک
سیستم کنترل دمای اتوماتیک به صورت برقی
انواع منبع تامین کننده حرارتی ممکن جهت سیستم گرمایشی از کف
مدلسازی اتلاف گرمای سیستم گرمایش کف با استفاده از یک مدل دو بعدی متصل به زمین
مدل شبیه سازی انرژی ساختمان
آسایش و آرامش در بالاترین حد ممکن
ثابت بودن حرارت
سبکی وزن ساختمان، افزایش ارتفاع اتاق ها
صرفه جویی در مصرف سوخت
هوای پاکیزه تر و خشک نشدن هوا
تمیزی دیوارها و اثاثیه منزل
افزایش ارزش منزل
فصل پنجم
سیستم های تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش
مبنای مقایسه سیستم های تهویه مطبوع
سیستم سرمایش و گرمایش نوین و مطبوع با راندمان بالا
نحوه عملکرد سیستم
معایب سیستم های گرمایش و سرمایش رایج
رادیاتور و کولر آبی
سیستم مرکزی چیلر و فن کوئل
سیستم اسپیلت پانلی
مزایای سیستم های اسپلیت کانالی سرمایش – گرمایش
سیستم های تهویه مطبوع
آشنایی با اسپلیت یونیت کانالی
نحوه عملکری سیستم سرمایش و گرمایش دستگاه تهویه مطبوع داکت اسپلیت
کندانسور(Condensing unit)
هوارسان (Air handler)
ویژگی ها و مزایای استفاده از اسپلیت یونیت کانالی
مقایسه اسپلیت یونیت کانالی با سایر سیستم های تهویه مطبوع
تفاوت سیستم داکت اسپلیت با سیستم رادیاتوری و کولر آبی
تفاوت داکت اسپلیت با سیستم مرکزی چیلر و فن کویل
تفاوت داکت اسپلیت با سیستم رادیاتور و اسپلیت دیواری
روشهای نوین سیستم های گرمایشی و سرمایشی
سیستم گرمایش مرکزی
استفاده از بویلرهای با سایز مناسب
GHP سیستم سرمایشی – گرمایشی
تهویه مطبوع با استفاده از انرژی های تجدید پذیر
مزیت های استفاده از سیستم GHP
فعالیت های انجام شده در کشور
پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت مشکین شهر
پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت طالقان
پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت رشت
پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت اهواز
پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت بندرعباس
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع

فهرست اشکال:
سیستم
نمودار رشد ظرفیت نصب شده و برنامه توسعه پمپ حرارتی زمین گرمایی تا سال ٢٠۵٠ میلادی
شماتیک میزان نوسانات دمای هوا و خاک در یک سال
فرآیند سرمایشی پمپ حرارتی زمین گرمایی
فرآیند گرمایشی پمپ حرارتی زمین گرمایی
سیکل بسته افقی
سیکل بسته عمودی
سیکل باز
نمایی از پمپ حرارتی زمین گرمایی
نمودارهای پارامترهای مهم سایت طالقان در حالت گرمایش در اسفند ٨۵
محل احداث سیستم پمپ حرارتی در پست برق شهید سیادتی رشت
نمودار گرمایش سایت رشت در بهمن ماه
نمودار سرمایش سایت رشت در مرداد ماه
نمایی از محل احداث سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در شهر اهواز
منحنی دمای محیط، دمای دمنده و میزان توان مصرفی پمپ حرارتی زمین گرمایی درخرداد ماه اهواز
منحنی دمای محیط، دمای دمنده و میزان توان مصرفی پمپ حرارتی زمین گرمایی بندرعباس خرداد ماه
احداث سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در کتابخانه جهاد کشاورزی هرمزگان به صورت کویل زمینی سیکل باز
احداث سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در خانه خورشیدی طالقان برای منازل

فهرست جداول:
مقایسه دمای استاندارد و غیر استاندارد تابستانی و زمستانی برای شهر تهران
توان بالقوه سیستم های سرمایشی و گرمایشی جهت کاهش مصرف انرژی
مقایسه میزان ظرفیت انواع چیلر تراکمی و میزان مصرف برق هر یک به ازای واحد تن تبرید

چکیده:
تاسیسات مکانیکی ساختمان شامل تاسیسات گرمایی؛ تاسیسات سرمایی؛ تاسیسات بهداشتی (آب و فاضلاب)؛ تاسیسات تهویه مطبوع؛ تاسیسات استخر (استخر؛ جکوزی؛ سونا)؛ تاسیسات آتش نشانی (اعلام حریق؛ اطفا حریق ( تاسیسات گاز رسانی و مباحث دیگری نظیر آسانسور؛ پله برقی، فواره و آبنما؛ تاسیسات گازهای طبی، سیستم‌های بخار می باشد. تاسیسات مکانیکی به شاخه های مختلفی مانند صنعت، ساختمان، ورزشی، درمانی و مانند اینها تقسیم میشود. در مورد تاسیسات مکانیکی نظرات مختلفی وجود دارد اما میتوان گفت: تاسیسات مکانیکی دانش مبارزه با طبیعت است. بر خلاف جاذبه آب را بالا کشیدن، گرما در فصل سرد و سرما در فصل گرم، هوای تازه در اجتماعی از انسان ها، تخلیه گازها از محل تولید و… . تاسیسات مکانیکی دانش رفاه جانداران در مبارزه ای تمام عیار با طبیعت است. در دنیای امروز تامین آسایش بشر یکی از هدف های اصلی بوده و سعی شده است با استفاده و به کارگیری تاسیسات مکانیکی، در طراحی و اجرای ساختمان سازی این امر مهم پیگیری شود. لذا فراگیری و شناخت علم تاسیسات مکانیکی برای کلیه دست اندرکاران تاسیسات ساختمانی یکی از مباحث مهم و ضروری محسوب میشود. هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با طرح، محاسبه، اجرا، راه اندازی، سرویس و نگهداری تاسیسات بهداشتی، تاسیسات گرمایی، تاسیسات گاز رسانی ساختمان های مسکونی، راه اندازی و سرویس و تعمیر تاسیسات برودتی خانگی و تجاری، نقشه خوانی و نقشه کشی تاسیسات بهداشتی، حرارتی، گاز رسانی و برودتی و… آشنا میشوند. زمینه ها و عناوین شغلی رشته تاسیسات : -راه اندازی و تعمیرکاری دستگاه های سردکننده خانگی -راه اندازی و تعمیرکاری سیستم های حرارت مرکزی
-جوشکاری برق و گاز – لوله کش آب ساختمان – برق کاری و راه اندازی دستگاه های تاسیساتی با استفاده از لوله های فلزی و پلیمری – نقشه کش تاسیسات مکانیکی ساختمان -طراح، مجری و ناظر لوله کشی گاز خانگی و تجاری – نصاب و لوله کش تاسیسات حرارت مرکزی


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتوماتيک, اثرات مخرب, اسپيلت پانلی, انعطاف پذيری, برج های خنک كن, برق, تاسيسات, حرارت, دانلود, ديگ, ,

<-BloTitle->
<-BloText->