خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
اکتشافات شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت به نقاشی کودکان
کاربرد نتایج تحقیق
اهداف پژوهش
سوالات تحقیق
مفاهیم کلیدی
فصل دوم – ادبیات تحقیق
مقدمه
نقاشی چیست
سیر تحول نقاشی در کودک
عوامل موثر بر نقاشی کودک
انگیزه نقاشی
تحلیل و تفسیر نقاشی براساس معنی رمزی عناصر نقاشی
تفسیر کلی تست ترسیم آدمک
روش بررسی عواطف بر اساس تست ترسیم آدمک
روش تحلیل نقاشی آدمک
جنبه های کلی نقاشی
رمز گرایی رنگ ها
جنبه های تحلیلی نقاشی
نظریات نقاشی
پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش شناسی
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه گیری و روش نوشتن نمونه
متغیرها
ابزار پژوهش
روش اجرای پژوهش
تجزیه و تحلیل داده های آماری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
توصیف داده ها
تحلیل داده ها
فصل پنجم – نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات
مقدمه
آزمون فرضیات
فرضیه اصلی پژوهش
فرضیات فرعی پژوهش
پیشنهادات
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های پژوهش
منابع

مقدمه:
نقاشی کودکان یک پیام است آن چه را که او نمی تواند به لفظ در آورد به ما انتقال میدهد. بررسی و درک (زبان) نقاشی، اطلاعات ارزنده ای در اختیار والدین، مربیان، روانشناسان و همه کسانی میگذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان کودک هستند. اکتشافات نظام دار این قلمرو به آخرین دهه های قرن گذشته باز میگردد و بر قوانینی متکی است که خط شناسی نیز از آنها سود جسته است. همچنین دیدگاه روان تحلیل گری بر اساس بررسی گسترده معانی نمادهایی که در خواب دیده ها، اسطوره، افسانه ها و در زندگی باز یافته میشوند به غنای آن در قرن حاضر کمک کرده است.
کودک همهی مسائل زندگی خود را به واسطه نقاشی به تجزیه در می آورد. خود را می آزماید و (من) خویشتن را بنا می کند. خطوط ترسیمی، انعکاسی از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی به تنهایی به منزله ی جهانی است که به موازات افزایش هشیاری و دگرگونی های کودک، متحول میگردد.
کودکان با استفاده از شیوه های متفاوت، تصویر خود را از جهان ترسیم میکنند. بین فعالیت های کودک، نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تاثیر می پذیرد و به همین دلیل، به مقیاس وسیع در تشخیص روانی و روان درمانگری به کار گرفته میشود. کودک با محتوای ترسیمی و نیز با سبک ترسیمی خود، سازماندهی مشخصی را منعکس میکند. انتخاب رنگ ها، سازماندهی صفحه کاغذ، انواع محدود سازی های موضوع مورد تجسم، در حکم ابعاد صوری هستند که بر اساس تحلیل نقاشی به منزله یک فعالیت بیانی، میتوان به مفهوم آن ها دست یافت. ارزش بیانی نقاشی، مانند ارزش خط و حرکات طبیعی معنا دار، مورد قبول همه مولفان است و تولیدات رسمی وسیعا بعنوان یک وسیله تشخیص به کار گرفته میشوند (پیشین). روانشناسان، به اتکای ویژگی های صوری نقاشی ها و محتوای آنها و نیز بر اساس بیانات لفظی کودکان و باز خوردی که از خود نشان میدهند، به مواد و مصالحی بسیار غنی دست می یابند.
از زمان اشاعه فرافکن، یعنی از دهه 1940، بررسی های وسیعی به منظور یافتن روش هایی برای تشخیص ویژگی های مرضی انجام پذیرفته اند. کودکان، عواطف خود را در نقاشی هایشان فرافکنی میکنند و تفسیر آن چه بدین صورت انعکاس می یابد، راهی برای سنجش شخصیت است.
چرا که کودک با بیان مستقیم حالات عاطفی و شناختی خود، جلوه هایی از شخصیت خود را آشکار میکند. امروزه استفاده از نتایج این فعالیت به پیشرفت های تشخیصی قابل ملاحظه ای منتهی شده است.
مک هوور و آبرهام از آزمون ترسیم آدمک برای ایجاد موقعیت فرافکنی سود می جویند. طبق فرضیه بنیادی آن ها، در آزمون ترسیم آدمک، کودک تصویری را که از خود دارد فرافکنی میکند و تکمیل این ترسیم نخستین، با به ثمر رساندن ترسیم یک شخص از جنس مخالف، موجب میشود که چگونگی روابط کودک با تصویر خود و تصویری که از اطرافیان خود دارد، مشخص شود.
کرمن، بر اساس دستورالعمل ترسیم یک منظومه خانوادگی کوشش میکند تات چگونگی مسائل ارتباطی را روشن سازد وی پیشنهاد میکند، با استفاده از یک مصاحبه نیمه رهنمودی، معنای رمزهای محتوای نقاشی، با روشی که مشابه روش تست های فرافکن موضوعی است، تفسیر شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلالات, اکتشافات, تجزیه و تحلیل اطلاعات, جامعه آماری, دانش آموزان, دانلود, رنگ, روانشناسی, روش تحق,

<-BloTitle->
<-BloText->