خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
ارز شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 25 خرداد 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:135

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

كليد واژه ها

فصل اول  – كليات تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

هدف اصلي

اهداف فرعي

سئوالات تحقيق

سئوال اصلي

سئوالات فرعي

فرضيه هاي تحقيق

فرضيه اصلي

فرضيه هاي فرعي

مدل مفهومي تحقيق

متغير هاي تحقيق

تعريف اصطلاحات و واژه ها

تعاريف نظري

مديريت

سيستم

تعاريف عملياتي

اطلاعات

فناوري اطلاعات

تصميم گيري

ارزيابي عملكرد

توليد

گاز

كيفيت

هزينه

فصل دوم – ادبيات

تاريخچه شركت

موقعيت جغرافيايي

اهداف ساخت

واحد استحصال اتان

خوراك واحد محصولات نهايي

مهندسي و تداركات كالا

واحد اتيل بنزن

خوراك واحد

محصول نهايي

ساختماني و نصب

واحداستايرن منومر

محصولات نهايي

مهندسي و تداركات كالا

ساختمان و نصب

بخش برون واحدي

مهندسي و تداركات مخازن دو جداره و متعلقات

ساختمان و نصب مخازن دو جداره و تاسيسات جانبي

مفهيم و مقاصد كلي اطلاعات

توصيف داده ها و تبيين رخدادها

پيش بيني و ارزيابي

پيشنهاد راهكارها

امنيت اطلاعات

تهديد ها و انواع آن

تفاوت ويروس و كرم اينترنتي

تروجان چيست؟

حمله Dos چيست؟

دانلود نا آگاهانه چيست؟

كي لاكر (Keylogger) چيست؟

BOTNET چيست؟

بد افزار جاسوسي (SPYWARE) چيست؟

چگونه خود را از نرم افزار هاي تبهكارانه محافظت كنيم؟

محافظت

سيستم

سيستم هاي بسته

سيستم هاي باز

ضرورت اطلاعات

سير تحول و تكامل سيستم هاي اطلاعاتي

سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر رايانه

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS)

سيستم هاي پردازش تراكنش (TPS)

سيستم پشتيبان تصميم گيري (DSS)

سيستم هاي اطلاعاتي مديران جرايي (EIS)

سيستم هاي خبره يا مبتني بر دانش (KBS)

سيستم اتوماسيون اداري (OAS)

سيستم مديريت دانش (KMS)

اهميت اطلاعات

سيستم هاي اطلاعاتي منابع انساني

محدوديت هاي سيستم هاي اطلاعاتي

فناوري

فناوري اطلاعات

زمينه هاي فناوري اطلاعات

تأثير فناوري اطلاعات بر سازمان

جايگاه فناوري اطلاعات در ايران

ماهيت فناوري اطلاعات و ارتباطات

نتيجه گيري

فناوري اطلاعات و ارتباطات

بخش دوم – صنعت نفت و گاز

تاريخچه پيدايش گاز و صنعت گاز در ايران

بخش سوم – توليد

مقدمه

تعريف توليد

سيستم هاي اطلاعات توليد

تفاوت سيستم اطلاعات با فناوري اطلاعات

توليد يكپارچه اي رايانه اي

توليد به كمك رايانه و سيستم اجرايي توليد

شبكه همكاري توليد

كنترل فرآيند

بخش چهارم – كيفيت

تعريف كيفيت

تعريف كيفيت از ديدگاه فلسفي

تعريف كيفيت مبتني بر محصول

تعريف كفيت مبتني بر مصرف كننده

تعريف كيفيت مبتني بر توليد

ابعاد كيفيت

رقابت در ابعاد كيفيت

بخش پنجم – هزينه

تعريف هزينه

هزينه فرصت

هزينه هاي صريح يا آشكار

هزينه هاي ضمني يا غير آشكار

هزينه از نظر زمان

هزينه هاي بلند مدت

هزينه هاي كوتاه مدت

هزينه هاي متغير

هزينه هاي ثابت

هزينه كل

هزينه هاي متوسط كل (ATC)

هزينه نهايي (MC)

هزينه هاي ثابت متوسط (AFC)

بخش ششم – بهره وري

بهره وري

بهره وري از ديدگاه اقتصاد دانان

بهره وري از ديدگاه مهندسان

بهره وري از ديدگاه مديران

پي آمد هاي مثبت بهره وري

موانع بهره وري

عومل موثر بر افزايش بهره وري

مولفه هاي بهره وري

بخش هفتم – پيشينه تحقيق

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه

روش تحقيق

نوع تحقيق

تبيين و توصيف سئوالات

عوامل موثر بر ميزان توليد به شرح زير مي باشد

جامعه آماري

روش نمونه گيري

ابزار جمع آوري طلاعات

پرسشنامه

آشنايي با پرسشنامه

مشخصات فردي

سئوال هاي پرسشنامه

روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات

تحليلي توصيفي داده ها

تجزيه وتحليل استباطي داده ها

اعتبار يا روايي تحقيق

اعتماد يا پايايي تحقيق

آمار استنباطي

آزمون همبستگي پيرسون

آزمون نرماليتي متغير ها

قلمرو تحقيق

قلمرو زماني

قلمرو مكاني

قلمرو موضوعي

فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه

بخش اول – ويژگي جمعيت شناختي

تحصيلات

پست سازماني

آزمون ها

آزمون آلفاي كرونباخ

ضريب آلفاي كرونباخ در هفت سال اول

ضريب آلفاي كرونباخ در هفت سال دوم

ضريب آلفاي كرونباخ در هفت سال سوم

ضريب آلفاي كرونباخ در هفت سال چهارم

ضريب پايايي نهايي ابزار پژوهش

آزمون نرماليتي متغير ها

آزمون همبستگي پيرسون

آزمون همبستگي پيرسون با متغير اول

آزمون همبستگي پيرسون با متغير دوم

آزمون همبستگي پيرسون با متغير سوم

آزمون همبستگي با متغير چهارم

بخش دوم – آزمون فرضيات

فرصيه فرعي اول

فرصيه فرعي دوم

فرضيه فرعي سوم

فرضيه فرعي چهارم

اولويت بندي هر يك از ابعاد و گزينه ها

رتبه بندي هر يك از متغير هاي تحقيق

آزمون فريدمن براي گزينه هاي ميزان توليد

آزمون فريدمن براي گزينه هاي كيفيت محصول

آزمون فريد من براي گزينه هاي هزينه هاي توليد

آزمون فريد من براي گزينه هاي بهبود كارايي

اولويت بندي هر يك از ابعاد

فصل پنجم – نتيجه گيري، تفسير و پيشنهادات

مقدمه

نتيجه گيري

نتيجه حاصله از فرضيه اول

نتيجه حاصله از فرضيه دوم

نتيجه حاصله ازفرضيه سوم

نتيجه حاصله از فرضيه چهارم

محدوديت هاي تحقق

تفسير نتايج تحقيق

پيشنهاد ها

منابع تحقيق

منابع فارسي

منابع انگليسي

ضمائم تحقيق

چكيده:

در چند دهه اخير تكنولوژي مدرن اطلاعات بر موقعيت و عملكرد بسياري از جوامع، سازمان ها افراد اثرات قابل ملاحظه اي گذاشته و به موازات پيشرفت هاي شگرفي كه در اين زمينه به وجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمان ها و افراد هر روز بيش از گذشته به اين فناوري اطلاعات مدرن گره مي خورد.

بديهي است كه در چنين موقعيتي شناخت فناوري اطلاعات اهميت فزاينده اي يافته است. با توجه به اين واقعيات بايد گفت كه فناوري اطلاعات يكي از عوامل مهم محيطي به شمار مي آيد كه بر موقعيت، عملكرد و سرنوشت جوامع، سازمان ها وافراد اثرات جدي ميگذارد.

در اين پژوهش نقش فناوري اطلاعات در عملكرد مديران شركت پتروشيمي پارس عسلويه مورد بررسي قرار گرفت كه ابتدا تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد مديران و بعد از آن تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان توليد، كيفيت محصول، كاهش ميزان هزينه هاي توليد، افزايش بهبود كارآيي و اثربخشي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مقدمه:

جامعه جهاني در عصري به سر مي برد كه در آن اطلاعات و دانش را سرمايه اصلي و عامل اساسي رشد و توسعه يك جامعه مي شناسد تا آن جا كه (دانايي، توانايي است) شعار اصلي اين عصراست اطلاعات، ابزار و عامل اساسي به كارگيري دانش در عصر حاضر است. حقيقت اين است كه شاغلان بخش اطلاعات از بزرگ ترين طبقات فعال فناوري اطلاعات و از همه مهم ترين و عمده ترين ساختار هاي موجود در جامعه امروز جهاني است. پيدايش و گسترش اين ساختار متكي به سه عامل (تغييرات پويا و پيشرفت فناوري) (جهاني شدن تجارت) و (پيشرفت هاي اجتماعي) است. فناوري اطلاعات در پيوند بين فعاليت هاي مختلف يك سازمان و نيز ضامن بقا و تداوم فعاليت هاي يك سازمان است و بدون بهره مندي از آن نه تنها امكان استفاده از روشهاي نوين در سازمان فراهم نميشود و اينكه امكان رقابت يا سازمان هاي ديگر نيز از ميان خواهد رفت. از آن جا كه موقعيت و شيوه بخش نفت از يك سو و ضرورت بهره مندي از شيوه ها و روشهاي نوين از ديگر سو، مجهز شدن بخش نفت را به فناوري اطلاعات و نيز استفاده از روش ها و راه حل هاي نوين اجرايي – عملياتي در اولويت قرار گيرد و ترجيحاً در برنامه ريزي آموزشي مهندسي نفت محفوظ گردد. ره آورد عصر فناوري اطلاعات، كاهش اهميت نسبي پردازش اطلاعات است و آن ناشي از كاربرد قابل توجه فناوري اطلاعات در برنامه ريزي مديريت و استفاده راهبردي از آن در سازمان است.

بيان مسئله:

سازمان­ ها و شركت ها با به كار گيري و پياده سازي فناوري اطلاعات توانايي انجام بهتر و ساده تر وظايف خود را افزايش ميدهند و از اين طريق قادرند روش كار خود را دگرگون سازند. مزاياي كه IT در سازمان ها ايجاد ميكند از جمله در صرفه جويي هزينه ها، جلوگيري از خطاهاي انساني، افزايش بهبود كارآيي و اثر بخشي سازماني بسيار قابل تامل مي باشد به همين خاطر امروزه سرانه هزينه IT به ازاي يك نيروي انساني بعنوان يكي از شاخص هاي توسعه ملي كشور ها مطرح ميشود. IT باعث كاهش هزينه در اثر افزايش دسترسي به اطلاعات، پردازش و بازار يابي آن خواهد شد. در دهه اخير فناوري اطلاعات علاوه بر خودكار سازي ادارات در كاهش انواع هزينه هاي كيفيت نقش بسزايي را ايفا كرده است.

اين تحقيق به نقش و تاثير فناوري اطلاعات در صنعت نفت و مديريت فوايد و ميزان استفاده از تكنيك هاي فناوري اطلاعات در جهت برآورده كردن اهداف سازماني پرداخته و با استفاده از فناوري اطلاعات و سيستم مديريت اطلاعات جهت ارائه راهكار مناسب به مديران ارشد شركت هاي توليد نفت و گاز عسلويه بوده است.

اهميت و ضرورت تحقيق:

عصر فعلي را برخي عصر اطلاعات لقب داده اند. اين نام گذاري شايد به اين دليل باشد كه امروزه اطلاعات به جزء تفكيك ناپذير زندگي بشر تبديل شده است اگر چه اطلاعات از دير باز در زندگي بشر تاثير بسزايي داشته و انسان براي تصميم گيري ها و طي طريق همواره محتاج به آن بوده است ولي آن چه كه امروزه اهميت آن را صد چندان كرده شرايط نوين زندگي و افزايش سهم اطلاعات در آن است.

و همچنين برنامه ريزي ها، اكتشافات، تحقيقات بر اساس استفاده درست، سريع و به موقع از اطلاعات و سيستم اطلاعاتي كارآمد امكان پذير است. در بسياري از سازمان ها و شركت ها، فناوري اطلاعات بصورت يك سطح نيرومند در آمده كه در صحنه رقابت جهاني و افزايش تقاضا از نظر سرعت، كيفيت، ارزش نقش بسيار مهمي ايفا ميكند.

اهداف تحقيق :

هدف اصلي : بررسي و شناخت سطح فناوري اطلاعات در حيطه مديريت ارشد شركت پتروشيمي پارس عسلويه و ارائه راه حل هاي مناسب.

اهداف فرعي :

بررسي و شناخت سطح فناوري اطلاعات در سطوح مديريت اجرايي و فني و تاثير آن بر ميزان توليد، هزينه، سطح كيفيت محصولات

شناخت تاثيرات سطح فناوري اطلاعات جهت ارائه اطلاعات دقيق به سطوح مديران اجرايي و فني براي تصميم گيري، برنامه ريزي، رهبري، كنترل.

لينك دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابعاد كيفيت, ارتباطات, ارزيابي, ارزيابي عملكرد, افزايش بهبود كارآيي, اقتصاد دانان, بهره وري, تاسيسات,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:17

نوع فایل: word

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف بهداشت روان

تعریف سازمان جهانی

ویژگیهای افرادی که از نظر روانی سالم هستند

چند نشانه هشدار دهنده برای ضعف روانی

اهمیت توجه به بهداشت روانی کودکان

مشکلات بهداشت روان

اختلالات هیجانی جدی

عوامل

پرورش سلامت روان در کودکان

ویژگیهای بازی در هر دوره و زیر دوره‌ها بر اساس سطح رشدی کودک

مشکلات خانوادگی بر بهداشت روانی کودک تاثیرگذار است

اهمیت و ارزش بازی

بازی حسی – حرکتی یا تمرینی

بازی با بزرگسالان

بازی با اشیا یا بازی نمادی

متوقف کردن بازی

نقش عروسک بازی، در رشد و تکامل کلامی کودک

منابع

 

مقدمه:

بیماریهای روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی، از هیچ طبقه اقتصادی ـ اجتماعی خاصی، در مقابل آن ها مصونیت نداشته و خطری است که بشر را مرتبا تهدید میکند. خوشبختانه نهضت بهداشت روانی در نیم قرن اخیر، افکار غلط و خرافات در مورد این بیماریها را کنار گذاشته و نشان داده که اوّلا بیماریهای روانی، قابل پیشگیری بوده و ثانیا در صورتیکه مانند سایر بیماریها به موقع تشخیص داده و تحت درمان قرار گیرند به همان نسبت از مزمن شدن و عوارض آنها کاسته خواهد شد. در راستای همین ایده، بهداشت روانی که جزئی از بهداشت عمومی محسوب میشود به پیگیری موارد زیر میپردازد:

افزایش سطح بهداشت روانی از طریق ارتقاء آگاهیهای جامعه در مورد بیماریهای روانی

شناسایی و تشخیص زودرس اختلالات روانی و درمان آنها

پیشگیری از عوارض و عود بیماری و توانبخشی بیماران

پیشگیری از بروز بیماریهای روانی از طریق پیشگیری و درمان بیماریهای جسمی در کشور ایران نیز علی رغم آن که از زمان محمد بن زکریای رازی و بعد ابوعلی سینا به بیماران روانی (دیوانگان آن زمان) توجه داشته و برای آن ها از دستورات مختلف داروئی و روشهای گوناگونی همچون تلقین استفاده میکردند، ولی به طور رسمی در سال 1336 برنامه های روانشناسی و بهداشت روان از رادیوی ایران آغاز شد و در سال 1338 اداره بهداشت روانی در اداره کل بهداشت وزارت بهداری وقت، تشکیل گردید. اگرچه از سال 1319 تدریس بیماریهای روانپزشکی دانشگاه تهران آغاز شده بود با قبول استراتژی P.H.C توسط جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شبکه های بهداشتی درمانی در کشور، موضوع بهداشت روان به منزله جزء نهم خدمات اوّلیه بهداشتی پذیرفته شد و در حال حاضر نیز از موضوعات بسیار ضروری در کشور، مورد توجه قرار دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلالات روانی, ارزش بازی, بهداری, بهداشت روان, بهداشت روانی, بیماران, توانبخشی, تولد, دانلود, درمان,

تعداد صفحات:173

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چكيده

كلمات كليدي

فصل اول - موضوع تحقیق

مقدمه

بيان ضرورت تحقيق

موضوع تحقيق

بهره‌وری در ايران

لزوم توجه به بهره‌وری در ايران

سازمان بهره‌وری ملی ايران

بهره‌وری در صنايع كشور و صنعت خودرو

شواهد پايين بودن بهره‌وری در ايران و نازل بودن اكثر عوامل مرتبط با 5s

تاريخچه 5s

اهميت موضوع تحقيق

نوع تحقيق

قلمرو تحقيق

فرضيات تحقيق

تعريف متغير مستقل و وابسته

واژه های كليدی مورد استفاده

فصل دوم - ادبیات تحقیق

بهره‌وری بعنوان يک نظريه جامع

مفهوم عام بهره‌وری

مولفه های بهره‌وری

اهميت موضوع

تاريخچه بهره‌وری

روش های ارتقاء بهره‌وری

الگوی ماهواره‌ای

سيستم

شناسايی دقيق

ثبت كردن

دخالت دادن

آموزش

ارزيابی كردن

مدل وروم

شيوه های تحليل بهره‌وری

فنون بهبود بهره‌وری

بهبود بهره‌وری ارزش افزوده از طريق مديريت مالی

رويكرد سينک كيفيت در بهره‌وری Sink

چرخه بهره‌وری

روش نظام مند در بهبود بهره‌وری (Systematic)

عناصر روش سيستماتيک در بهبود بهره‌وری

دواير بهبود بهره‌وری (PIC)

ويژگیهای دواير بهبود بهره‌وری

هدف های دواير بهبود بهره‌وری

هدف‌های خاص

دواير بهبود بهره‌وری به حل چه مشكلاتی میپردازند؟

ساختار سازمانی برنامه‌های دواير بهبودی بهره‌وری

نقش‌های اصلی در برنامه دواير بهره‌وری

 

راهبردهای بهره‌وری

راهبرد تحول و نوآوری

راهبرد بهبود

عوامل موثر بر بهره‌وری

عوامل مطرح شده توسط سومانس

عوامل مطرح شده توسط پروكپنكو

عوامل موثر بر بهره‌وری يک سازمان

اندازه گيری بهره‌وری

اندازه گيری بهره‌وری كل

اندازه گيری بهره‌وری عامل سرمايه

اندازه گيری بهره‌وری عامل كار

اثر نوآوری بر بهره‌وری

فرهنگ بهره‌وری ملی و سازمانی

مشخصات حركت بهره‌وری

مشكلات بهره‌وری

سيستم 5s

تحول 5s

مفهوم 5s

5s كاربردی

درک درست 5s بايد به موارد ذيل توجه شود

تكنيک های كاربردی در 5s

فعاليت های جامع و بهم پيوسته

فوايد اجرای 5s

روش عملی اجرای 5s

نكات مهم و اساسی اجرای 5s

هفت سين صنعتی

5s يا 5T ؟

تاريخچه بهره‌وری در ايران خودرو

نحوه اجرای سيستم 5s در ايران خودرو

محدوده سرپرستی

نتايج حاصل از تعيين محدوده سرپرستی

نحوه تعيين و شناسايی حوزه سرپرستی

كمی راجع به خط‌كشی

 

سلسله مراتب

ملاحظات در خط كشی محل ورود و خروج كالا و پرسنل

خط كشی های محل عبور با احتياط

استفاده از دستورالعمل برچسب قرمز (Red Tag)

سيستم هدف گذاری هوشين

سيستم پيشنهادات

سيستم T.T.ROOM

اهداف و رسالت ها

توسعه بهره‌وری در ساپكو

كمی راجع به شركت ايساكو

فصل سوم - روش تحقیق

مقدمه

روش تحقيق پژوهش حاضر

تعريف جامعه

آشنايی با جامعه آماری

تاريخچه ايران خودرو

نحوه نمونه گيری و انتخاب شركت های مورد نظر

حجم نمونه و روش نمونه گيری

ابزار جمع آوری داده‌ها

پرسشنامه

روش های آماری مورد استفاد جهت تجزيه و تحليل داده‌ها

مراحل آزمون تحليل واريانس

همبستگی

بررسی اعتبار ابزار سنجش

روايی ابزار سنجش

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

نتايج آزمون تحليل رگرسيون

آزمون فرضيه اصلی

آزمون فرضيه های فرعی 1 تا 5

نتايج ضمنی تحقيق

آزمون تحليل واريانس فريدمن

بررسی همبستگی بين اجزاء سيستم 5S و بهره‌وری

تصميم گيری

فصل پنجم - نتایج و پیشنهادات

نتايج بدست آمده

پيشنهادها

پیوست

پرسشنامه

 

فهرست اشکال و جداول:

ابعاد تحقيق

روند توجه به بهره‌وری در قرن بيستم

الگوی ماهواره‌ای عملكرد

مقايسه دو استراتژی بهبود و نوآوری

عوامل موثر بر بهره‌وری از ديدگاه پروكوپنكو

فرآيند مديريت استراتژيک نوآوری

عوامل تشكيل دهنده فرهنگ بهره‌وری ملی

تركيب فرهنگ سازمانی

اصول،‌ اهداف و فعاليت های 5s

فعاليت های 5s

مربوط به ارزيابی اجرای 5s

معادل های فارسی - انگليسی و ژاپنی اصول 5s

نتايج حاصل از اجرای پروژه‌های توسعه بهره‌وری در ساپكو

 

 

 

چكيده:

امروزه بهره‌وری مفهومی بحث‌انگيز و موضوعی باب روز است كه در كتاب ها، مجلات و مقالات و روزنامه‌ها دائماً به چشم میخورد. مورد استفاده آن وقتی است كه هدف، ايجاد بهبود در ارائه كالا و خدمات باشد و ساده‌ترين رابطه تعريف شده برای آن نسبت به محصول نهايی (ستاده) با وسائل به كار رفته براي توليد آن (داده‌ها) است.

فن خانه تكانی صنعتی، آراستگی،‌ هفت سين صنعتی. 5s و يا 5T (كه با هر عنوانی ناميده شود، ماهيتاً تفاوتی نخواهند كرد.) كه از اساسی ترين شيوه‌های بهبود بهره‌وری است كه اخيراً در كشور ما از كارخانه‌های ژاپنی الگوبرداری شده است و ژاپنی ها پس از جنگ جهانی دوم آن را از فرهنگ صنعتی آمريكا اقتباس كرده‌اند. اما با فرهنگ ملی و سنتی خود ممزوج نموده و پديده‌ای بومی از آن پديد آورده‌اند كه در تمامی صنايع‌شان به كار گرفته میشود.

بطور مختصر اين اصول عبارتند از:

1) سوا كردن و تفكيک وسائل ضروری كار از غيرضروری ها (ساماندهی)

2) سرو سامان دادن و مرتب چيدن وسايل ضروری (نظم و ترتيب)

3) سپيدی و پاكيزگی محيط كار (نظافت)

4) سلامتی، بهداشت و ايمنی در محيط كار (استانداردسازی)

5) سازمان يافتگی و انضباط كاری (انضباط)

در برخی واحدهای توليدی اصول ششم و هفتمی كه عبارتند از :

6) سخت كوشی و با تمام نيرو كار كردن

7) سماجت در انجام كارهای خوب برای تبديل آن به عادت. به پنج اصل سابق افزوده و به كار گرفته میشود.

ادعا میشود در سيستم هايی كه مديريت كيفيت جامع (TQM) را اعمال نموده‌اند. اجرای فن «5s» بهترين راه برای ارتقاء بهره‌وری است. اجرای اين تكنيک میتواند مديران را در به كارگيری فنون مديريت نوين مانند مديريت ديداری Visual Management، عمليات بهبود مستمر يا كايزن KAIZEN برچسب قرمز Red Tug سيستم پيشنهادات Suggestion System و سيستم هدف گذاری هوشين C&J system ياری دهد.

صنايع خودروسازی كشور امروزه بالاترين درصد نقدينگی را در قياس با ساير صنايع به خود جذب میكند. لذا توليد به صرفه، بهره‌وری و سودآور بودن آن هم برای اين صنعت و هم برای افتصاد كشور اهميت بالايی دارد.

گروه صنعتی ايران خودرو بعنوان اولين سازنده اتومبيل در كشور موسسه‌ای كه در حال حاضر دو سوم از توليد اتومبيل و بازار داخل كشور آن را به خود اختصاص داده است، از سال 1373 با استقرار گروه جديد مديريتی، توجه خاصی به فنون امروزی مديريت و رويكردهای ارتقاء بهره‌وری مبذول داشته است. در اين راستا از سال 1375 فن 5S را در كارنجات تحت پوشش خود به اجرا درآورده كه نتايج چشمگيری هم از به كارگيری اين سيستم، عايد اين شركت شده است.

در گوشه و كنار صنايع ما مديران و واحدهايی هستند كه با هدف توسعه،‌ بهبود و بهره‌وری، سيستم 5S و با ديگر رويكردهای نوين مديريت را در كارگاه و كارخانه خود اجرا میکنند. اما ايران خودرو بعنوان شركتی بزرگ و موفق در بين شركت های ايرانی، توانسته نتايج بهتر و دلگرم كننده‌تری از اجرای اين سيستم كسب كند.

تصور ما از واحدهای صنعتی يک محيط روغنی، چرب و كثيف با فضايی مملو از دوده. براده فلزات و ديگر آلودگی هاست. امادر كارخانه‌هايی كه بطور موفق اين سيستم را اجرا كرده اند، چنين چيزی به چشم نمیخورد و به كارگيری اصطلاح كارخانه‌هايی كه بطور موفق اين سيستم را اجرا كرده‌اند، چنين چيزی به چشم نمیخورد و به كارگيری اصطلاح كارخانه‌های اتاق نشيمن برای آن ها دور از واقعيت نيست.

به اعتقاد من، ما ايرانيان ذاتاً مردمی پاكيزه هستيم و آن چه بايد متوجه آن باشيم صنعتی كردن اين مفاهيم ملی/ مذهبی و از خانه به كارخانه بردن آن هاست، تا خود را باور كنيم و دريابيم هيچكدام از اين اس‌ها واقعاً مطلب جديد و بديعی نيستند.

در استفاده از اين رويكرد، آموزش و فرهنگ‌سازی اولين عامل مهم محسوب میشود، چون انسان با كيفيت، محصول با كيفيت توليد میكند. و در كارخانه‌هايی كه خط توليد وجود دارد هر ايستگاه يا واحد توليدی،‌ ايستگاه قبلی است. به كارگيری سيستم 5S میتواند موجب بالارفتن روحيه كاركنان و علاقمندی آن ها به كار، بهبود ايمنی، كاهش آلودگی محيط كار، كاهش نرخ خرابی ماشين آلات و دستگاه ها، بهبود روش كنترل مديريتی،‌ كمک مشاركت جمعی و تقويت خود كنترلی همه كاركنان و در يک كلمه افزايش بهر‌ه‌وری میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, ارزش افزوده, استانداردسازی, استراتژيک, انضباط, ايران خودرو, ايساكو, بهبود ايمنی, بهره وری, خط,

تاريخ : 2 بهمن 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:24
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژگان کلیدی
مقدمه
تعریف مدیریت عملکرد
تعریف بهره‌ وری
اصول مدیریت بهره‌ وری
چرخه مدیریت بهبود بهره‌ وری
مرحله اندازه‌گیری بهره‌ وری
مرحله ارزیابی با تحلیل بهره‌ وری
مرحله برنامه‌ریزی بهره‌ وری
بهبود بهره‌ وری
بهره وری چگونه حاصل می شود؟
عوامل تاثیر گذار در اجرا و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد
مولفه های مدیریت عملکرد
اصول مديريت عملكرد
فرآيند مديريت عملكرد
مزايای مديريت عملكرد
از ديدگاه سازمانی
از ديدگاه سرپرستان
از ديدگاه كاركنان
معايب مديريت عملكرد
نتیجه‌ گیری و پیشنهادات
منابع

چكيده:
هدف از تاسيس هر موسسه، سازمان يا شركت تجاری، كسب سود و تداوم حيات آن میباشد. برای نيل به اين هدف سازمان ها سعی میكنند تا با افزايش بهره وری عوامل توليد، هزينه های خود را كاهش داده و بر سود خود بيافزايند. يكی از مهم ترين عوامل توليد در هر سازمانی نيروی انسانی آن میباشد. بهره وری در ساده ترين شكل آن به عنوان نسبت ستانده ها به داده ها يا بازدهی در نظر گرفته میشود. بهره وری نيروی كار از تقسيم ارزش افزوده بر متوسط تعداد شاغلين حاصل میشود. اين شاخص نشان میدهد كه بطور متوسط هر نفر نيروی انسانی شاغل چه ميزان ارزش افزوده ايجاد كرده است.
مديريت عملكرد رويكردی است كه با دادن آموزش های لازم به نيروی كار و همچنين برقراری يک نظام منصفانه در ارزيابی عملكرد كاركنان و نيز برقراری نظام های حقوق و مزايا و پاداش های مبتنی بر عملكرد، سعی در ايجاد همدلی بين كاركنان و سرپرستان دارد تا از اين طريق اهداف كاركنان را با اهداف سازمان همسو نموده و بر بهره وری نيروی انسانی بيافزايد.
اين مقاله سعی در توضيح مفاهيم مديريت عملكرد و بهره وری و نيز رابطه بين اين دو مفهوم دارد و میكوشد تا با ذكر اصول و فرآيند اجرای آن ها، يک چارچوب عملی برای اجرای مديريت عملكرد توام با افزايش بهره وری در سازمان ها را ارائه نمايد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, ارزش افزوده, افزايش بهره وری, برنامه ریزی, بهره وری, توليد, دانلود پروژه, سازمان, شركت تجاری,,

تعداد صفحات:156
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
ضرورت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن
شناخت اجزاء خط
روسازی و اهمیت آن
وضعیت روسازی
اجزاء روسازی خط آهن
زیرسازی خط آهن
سیستم زهکشی
خطوط مدرن
بررسی مزایا و معایب خطوط با بالاست و بدون بالاست
بررسی سیستم های بدون بالاست و مقایسه اقتصادی آن ها
پارامترهای تاثیر گذار بر خطوط راه آهن
ماهیت نیروهای ایجاد شده در خط آهن
نیروهای عمودی
نیروهای طولی
نیروهای جانبی (افقی)
ماهیت متفاوت اجزاء خط و طبیعت رفتاری هر یک از آن ها
ماهیت نگهداری و تعمیر دوره ای خط آهن
پارامتر سرعت و تاثیر آن بر خط آهن
پارامتر بار محوری و تاثیر آن بر خط آهن
پارامتر حجم ترافیک و تاثیر آن بر خط آهن
شناخت تعمیر و نگهداری
راهبرد مدیریت نگهداری و تعمیر خط آهن
روش های تعمیر و نگهداری خط آهن
انواع روش های نگهداری از بعد ابزار
روش های نگهداری از بعد زمانی
روش های نگهداری از بعد نوع عملیات
فصل دوم
مقدمه
تعمیر و نگهداری و ساختار اداری آن در کشورهای توسعه یافته
ساختار اداری
تعداد افراد مورد نیاز در اکیپ های مختلف
نیروی کار مورد نیاز برای واحد طول خط
روشهای بازدید و نگهداری بر اساس سامانه ریلر در راه آهن آمریکا
بازرسی خط
تعمیر و نگهداری در راه آهن آمریکا
تعمیر و نگهداری اساسی (در سطح وسیع)
نگهداری و تعمیر جزئی (در سطح جزئی)
انجام عملیات تعمیرات در راه آهن آمریکا
عملیات اساسی (در سطح وسیع)
نگهداری پیشگیرانه
عملیات اضطراری
رفع خرابی های مقطعی و در حد محدود
بررسی دستور العمل تعمیر و نگهداری در ایالات متحده آمریکا
بررسی دستور العمل های تعمیر و نگهداری در کشورهای اروپایی
سامانه مدیریت تعمیر و نگهداری در راه آهن هند
مقدمه
نیازها و بخش های اساسی سیستم مدیریت خط
طرح تعمیر و نگهداری در سیستم مدیریت راه آهن هند
سطوح بازرسی در سیستم مدیریت راه آهن هند
انواع تعمیر و نگهداری از دید DTM
تعمیر و نگهداری سیستماتیک
بازرسی دوره ای و تعمیر و نگهداری بر اساس نیاز
عملیات تعمیر و نگهداری تصادفی (اتفاقی)
ساختار سازمانی DTM هند
گروه های کاری و تجهیزاتی در DTM
سازمان دهی DTM
تشکیل واحدها
نظارت
خلاصه و جمع بندی
فصل سوم
مقدمه
نگاهی به روشهای تعمیر و مرمت در آیین نامه های معتبر جهانی
آیین نامه UIC
ترک های ستاره ای در سوراخ های ریل
شکست عرضی ناگهانی ریل
خرابی کله تخم مرغی
پوسته شدن (پلیسه شدن)
پوسته شدن گوشه های داخلی قارچ ریل
سوختگی های موضعی سطح کلاهک
سوختگی پیوسته روی قارچ ریل
ترک های قائم طولی در جان ریل
ترک های قائم طولی در کف ریل
ناهمواری های موجی شکل یا کاریوگیشن
فصل چهارم
فهرست دستور العمل های تعمیر و مرمت خطوط راه آهن اداره کل خط و ابنیه
فهرست شرکت خدماتی خط و ابنیه فنی (تراورس)
دستورالعمل تعویض ریل
دستورالعمل تعویض تراورس های فرسوده یا شکسته
دستورالعمل پیچ بندی پابندها
دستورالعمل تنظیم دور در قوس ها
دستورالعمل اصلاح دیلم خط
دستورالعمل زیرکوبی با استفاده از روش دستی و مکانیزه
ماشین زیرکوب
زیرکوبی دستی (سنتی)
دستورالعمل شیروانی ساز
دستورالعمل علف زنی
دستورالعمل بالاست ریزی به منظور تامین کسری بالاست
روش اجرایی انجام برنامه نگهداری و تعمیرات سوزن
روش اجرایی جوشکاری
دستورالعمل حفاری و تفکیک بالاست روی پل و آبرو
فصل پنجم
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

فهرست جداول:
مقایسه هزینه های سیستم های مختلف
کیلومتراژ مسیر راه آهن هند را توجه به عرض خط های مختلف آن نشان می دهد
ماشین های در دسترس و پیشنهادی در نهمین برنامه 5 ساله
حداقل برنامه بازرسی برای بازرسان خط و ابنیه مسیر و مهندسان راه آهن هند
چارت کاری و سطح نظارت در هر مورد
کد گذاری عیوب ریل UIC

فهرست اشکال:
ماشین زیرکوبی تقاطعات و سوزن ها
ماشین زیرکوبی پیوسته
ماشین سرند بالاست
ماشین نصب سوزن
ماشین نصب سوزن
ترک افقی جان و قارچ ریل
ترک های ستاره ای در سوراخ های ریل
شکست عرضی ناگهانی
خرابی شبیه لکه تخم مرغی
پوسته شدن ریل
پلیسه شدن به صورت رشته باریک
پلیسه ایجاد شده در قارچ ریل
عیب ناشی از یک لغزش چرخ روی ریل

چکیده:
طراحی اجزاء خطوط سنتی راه آهن بر اساس تحمل بار و انتقال آن به لایه های پایین‌ تر با افزایش سطح تماس صورت گرفته است. سه عامل مصالح غیر همجنس، اتصالات ضعیف ادوات روسازی و بار گذاری دینامیکی، تصادفی و تکراری آن باعث شده است که روسازی خط نیاز به یک سامانه نگهداری و تعمیر داشته باشد. این تفکر تا سال 1960 بر طراحی خطوط راه آهن حاکم بود. ژاپنی ها با توجه به رشد اقتصادی کشور بعد از جنگ جهانی دوم و جهت کاهش هزینه های نیرو انسانی، خصوصاً بخش کارگری و افزایش نقش حمل و نقل ریلی به فکر اصلاح خطوط سنتی و طراحی خطوط مدرن افتادند و برای اولین بار خطوط بی نیاز به تعمیر را مطرح کردند. این نوع خطوط در 40 سال گذشته ذر راه آهن های مختلف با طرح‌های مختلف طراحی اجرا شده است به طوری که قطارهای سریع با سرعت های بیش از 300km/h بر روی آن ها در حال حرکت میباشند.
در خصوص تعمیر و نگهداری خطوط سنتی در طول 40 سال گذشته سعی شده است که با مکانیزه نمودن نگهداری از پرسنل کارگری کاسته شود؛ ولی با این حال همراه با ماشین‌های مکانیزه فعالیت‌های جاری نگهداری توسط کارگران صورت میگیرد و علی رغم سرمایه گذاری برای تامین ماشین آلات، هنوز نیاز به نیروی انسانی (بخش کارگری) منتفی نشده است.
برای تامین ایمنی سیر و حرکت و اطمینان از وضعیت خط لازم است که سامانه ای قابل اعتماد برای تعمیر و نگهداری خطوط طراحی و پیاده شود. سامانه تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن از سه مقوله ارزیابی و تشخیص عیوب، برنامه ریزی و ارائه روش برای برطرف کردن عیوب و اطمینان از حذف یا کم شدن عیب (نظارت) تشکیل میشود. در پروژه حاضر با بررسی روشها و دستور العمل‌های موجود در ایران و در عرصه جهانی سعی شده ابتدا به بررسی نقاط ضعف و قوت موجود در این روشها پرداخته شود و در ادامه با تشریح عیوب مختلف اجزاء خط، روشهای ارزیابی و تشخیص آن ها، روش اجرایی بر طرف کردن آن ها و ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای تعمیرات را همراه با برنامه دقیق تعمیر ارائه شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آيين نامه, ابزار, ابنيه, ارزيابی, بازرسی, تجهيزات, تعمير و نگهداری, تعميرات, خطوط راه آهن, دانلود پا,

تاريخ : 1 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:98
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مفاهیم تعریف شده
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزئی
فرضیه تحقیق
سوالات تحقیق
مقدمه
تعریف مفاهیم
خشونت
خشونت در خانواده
ناکامی و خشونت
خشونت بعنوان یک پاسخ یاد گرفته شده
تعریف اعتیاد
اعتیاد جوانان و نوجوانان
مهم ترین علل و عوامل موثر بر گرایش به اعتیاد جوانان و نوجوانان
نوجوانان
مراحل ابتلا به اعتیاد
نقش عوامل خانوادگی موثر در گرایش به اعتیاد جوانان
عوارض خانوادگی اعتیاد
خصوصیات شخصی نوجوانان و جوانان با گرایش به اعتیاد
اختلالات روانپزشکی در جوانان و نوجوانان متمایل به مصرف مواد مخدر
افسردگی
اضطراب
اختلالات خانوادگی در نوجوانان با گرایش به مصرف مواد اعتیاد آور
خانواده پر تنش
خانواده تک سرپرست یا بی سرپرست
خانواده بد سرپرست
خانواده های دارای مشکل ارتباطی
خانواده های دارای مشکلات تربیتی
اختلالات شخصیتی مشترک در جوانان و نوجوانان متمایل به مصرف مواد اعتیاد آور
تاثیز میزان آگاهی خانواده ها و والدین راجع به اعتیاد
تاثیرات روانی توقعات والدین بر گرایش به اعتیاد فرزندان
خلاصه
نقش خانواده و تاثیرات آن بر گرایش به اعتیاد فرزندان
تاثیر عامل وراثت بر گرایش به اعتیاد فرزندان
نقش عوامل بازدارنده خانواده در گرایش به اعتیاد جوانانان
پیشگیری از اعتیاد در جوانان و نوجوانان
نقش خانواده در پیشگیری از گرایش به اعتیاد فرزندان
اقدامات پیشگیرانه از گرایش به اعتیاد فرزندان در خانواده
نتیجه گیری کلی
منابع و مآخذ
پرسشنامه
نتایج از SPSS با روش T

مقدمه:
این بحث از دیر باز در میان صاحب نظران و دست اندرکاران علوم اجتماعی و تربیتی رواج داشته است و آن چه در این تحقیق اهمیت زیر بنائی مییابد بررسی پدیده خشونت در خرده نظام های اجتماعی از جمله خانواده و در مرحله بعد اثری است که بر کل اجتماع میگذارد مانند گرایش به اعتیاد در فرزندان خانواده که به صورت پدیده ای شوم در کل جامعه و از نسلی به نسل دیگر تداوم مییابد و رفتارهای غلط خانواده می تواند یکی از عوامل تشدید کننده آن باشد. رفتار خشونت آمیز خانواده میتواند موجب کاهش اعتماد به نفس در فرزندان از بین رفتن اعتماد به نفس و عزت نفس در آنان، ایجاد احساس حقارت، خود کم بینی، بی ارزشی و …. میشود که در نتیجه آن فرزند به نوعی احساس سرخوردگی دچار میشود. او در محیط خارج از خانه و خانواده به دنبال جایگزین میگردد و اغلب در محیط های ظاهرا دوستانه اسباب اعتیاد به مواد مخدر برایش مهیا میباشد.
دکتر حسن رفیعی اعتیاد را یک مشکل بنهان، سریع التحول و ناشی از عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی میخواند و بیان می کند که متاسفانه تنها در زمینه عوامل زیستی شیوع اعتیاد در کشورمان تحقیقات بسیاری انجام شده است و از انجام پژوهش های بعدی در زمینه عوامل روانی و به ویژه عوامل اجتماعی اغفال شده است. طبق آمار و سوابق موجود ده درصد از فرزندان دارای پدر معتاد قطعا معتاد میشوند و این در حالی است که میزان شیوع اعتیاد در بین فرزندان دارای پدر غیر معتاد تنها 2 درصد است.
دکتر محمد رضا جهانی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: “پیشگیری از اعتیاد از سطوح پایین مدارس و با همیاری والدین و خانواده ها آغاز می شود و این امر همکاری دو جانبه خانواده ها و آموزش و پرورش را طلب میکند. نکته حائز اهمیت این جاست که طبق آمار موجود سن اعتیاد روز به روز کاهش مییابد.
در آخرین آمار گرفته شده سن اعتیاد در جوانان و نو جوانان به 18 تا 19 سال رسیده که بسیار نگران کننده است. دکتر تهمینه شکیب در گرد همایی مسئولان فنی مراکز درمان اعتیاد ضمن اشاره به پایین آمدن سن اعتیاد و خطرات بس از آن در جامعه اظهار داشت: “این امر از وارد آمدن آسیب های جدی در کوچک ترین خرده نظام ها همچون خانواده نشات میگیرد.
به گزارش گاردین به نقل از سازمان ملل، ایران بالاترین نسبت معتادان به هروئین و تریاک را در سراسر جهان دارد و یک نفر از هر 17 نفر جمعیت آن معتاد به مواد مخدر و 20 درصد از جمعیت 15 تا 60 ساله کشور در معرض سوء استفاده از مواد مخدر هستند.
با توجه به پایین بودن سن معتادین در کشورمان شاید بیشتر بتوان به نقش خانواده ها، به کار گیری خشونت و اعمال آن و تاثیرات سوء آن بر جوانان و نو جوانان پی برد.
این نکته را نباید نادیده بگیریم که عدم رویارویی با این مساله به منزله از دست دادن عزیزانمان است افزون بر این که زمینه انتقال آن را به نسلهای آینده نیز فراهم میکند.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
همان طوری که میدانیم بر اساس هرم های سنی کشور ما با جمعیتی بسیار جوان روبرو است و درصد بیشتری از جمعیت جامعه ما را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند. از طرفی اثرات تخریبی برخی نابسامانی های خانوادگی همچون خشونت والدین ممکن است سبب ساز یک سری انحرافات فردی و اجتماعی از جمله اعتیاد باشد. در جریان آموزش و پرورش خانواده و اجتماع عوارض نامطلوبی میگذارد، از قبیل الف- گرایش به اعتیاد در جوانان
ب- مانع شدن از ادامه تحصیل جوان یا نوجوان
ج- تاثیرات تخریبی آن تنها منحصر به فرد نمیشود
بلکه جامعه را به صورت یک کل در بر میگیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احساس حقارت, اختلالات خانوادگی, اضطراب, اعتماد به نفس, اعتیاد, اعتیاد جوانان, افسردگی, بی ارزشی, تحص,

تاريخ : 24 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
مفهوم تهاجم فرهنگی
خرده فرهنگ ها
تهاجم و تبادل فرهنگی
اصل گزینش
اصل تحصیل و جذب
اصل تولید فرهنگی
مراحل و ابعاد تهاجم فرهنگی
شناخت ملت ها
بی هویت کردن و از خود بیگانه ساختن ملت ها
تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی
بی ارزش ساختن ارزش های اخلاقی و ترغیب به رها شدن از قیود
تحقیر و تحریف تاریخ
تخریب و نفی هویت ملی
تخریب الگوها و اسوه های خودی
ترویج خط و زبان بیگانه
تحقیر استعداد و توان مردم
تعارض علم و دین
ناکارآمد نشان دادن دین
تحمیل فرهنگ
آموزش
تبلیغات
ارتباطات
انتشارات
تحقیقات
آسیب پذیری های ناشی از مشکلات نظری
آسیب پذیری های ناشی از اشکالات یا ویژگی های ساختاری
فرهنگی
اجتماعی
اقتصادی
سیاسی
آسیب پذیری های ناشی از اشکالات برنامه ریزی اجرا
سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی
سیاست های کلی
راهبردهای اجرایی
جوانان
آموزش و پرورش
دانشگاه ها و نظام آموزش عالی
حوزه های علمیه
مساجد
دستگاه های تبلیغی و رسانه های گروهی
برنامه های فرهنگی و هنری
مطبوعات
صدا و سیما
فهرست منابع

پیشگفتار:
فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم میتوان برخورد سطحی و صوری با آن کرد و هم میتوان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف آن نظر افکند. هم میتوان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به آن نگریست و درباره آن به داوری نشست و هم میتوان بعنوان یک ناظر بازیگر به اعماق و لایه های درونی آن دست یافت. اگر فرهنگ را معرفت مشترک تعریف کنیم و لایه های آن را از عمیق ترین تا سطحی ترین لایه به ترتیب جهان بینی، ارزش، هنجار، نماد، تکنولوژی مادی (مهارت به کارگیری و ساخت اشیاء) و تکنولوژی اجتماعی (مدیریت و سازماندهی اجتماعی) بدانیم، بطور قطع، فهم و درک عمیق لایه های گوناگون فرهنگ، روش شناسی متناظر و متناسب با خود را می طلبد و این امر مستلزم شناخت پارادایم های شناخت شناسی، مفروضات هستی شنانختی آن ها و اطلاع از توانمندی تکنیک های هر کدام از این روش شناسی هاست.
با هر پارادایم و تکنیکی نمیتوان به لایه های زیرین فرهنگ، به ویژه در سطوح جهان بینی و ارزش ها دست یافت مقاله فرهنگ شناسی، ضمن مرور بر تعاریف مختلف فرهنگ (عمومی) و ارائه تعریف پیشنهادی به بحث در مورد نحله های گوناگون شناخت شناسی و ملزومات هستی شناختی و تناسب آن ها برای مطالعه فرهنگ می پردازد.
بدون تردید توجه به فرهنگ و هویت فرهنگی و تاریخی بعنوان عمیق ترین لایه نظام اجتماعی در تحولات و دگرگونی های اجتماعی و سیاستگذاری ها و رفتارهای اجتماعی لازمه پویایی و بقاء یک نظام اجتماعی است. تاریخ یکصد ساله ایران گواهی است روش بر اهمیت فرهنگ و هویت دینی و تاثیر آن بر میزان موفقیت سیاست های اقتصادی، فرهنگی و حتی برنامه های سیاسی هر زمان بیگانه با فرهنگ و هویت ایم مرز وبوم بوده ایم، حاصلی جز ناکامی و شکست نداشته ایم. همان گونه که اشاره شد دست یابی به حاق و ذات بنیادین فرهنگ نیز کاری سهل الوصول نبوده و نیازمند روش شناسی مناسب و تحقیقات بنیادین و گسترده است.
مقاله تاملی بر نقش نهادهای مردمی در همبستگی اجتماعی، ضمن ریشه یابی یکی از مولفه های فرهنگ، یعنی هنجارها و نهادهای اجتماعی و مرور بر کارکردها و تنوع آن ها به نقش تعیین کننده آن ها در ایجاد همبستگی اجتماعی و تحکیم هویت اجتماعی در سطوح مختلف می پردازد. تعامل و تعاطی فرهنگ. جامعه و ارتباطات فرافرهنگی و فراجامعه ای یکی دیگر از محورهای این مقاله است که ناظر به تغییر و تحول نهادهای اجتماعی و معنادار بودن این تغییر و تحول برای گروه ها و اقشار مختلف است.
این مقاله ضمن پرداختن به تعریف خرده فرهنگ ها و عوامل پیدایی و تنوع آن ها، عامل انسانی دست یابی به وفاق اجتماعی و پایدار را در توجه به حق اجتماعی و مشارکت توسط سیاست گذاران و دولت مردان میداند. این مقاله با توجه به فرآیند تمایز یافتگی در جامعه، شکل گیری خرده فرهنگ ها را امری اجتناب ناپذیر میداند و رویش و تقویت آن ها به ویژه در بعد انجمنی و مدنی با عنایت به فرآیند انسجام و وحدت نمادین در جامعه را توصیه میکند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, آموزش عالی, آموزش و پرورش, ارتباطات, ارزش های اخلاقی, اعتقادات مذهبی, انتشارات, برنامه ریزی,,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:138
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف
چارچوب نظری تحقیق
مدل تحقیق
فرضیه ها
تعریف واژگان
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مبانی نظری تحقیق
هزینه سرمایه
تعیین هزینه های بخش های ترکیب سرمایه
مدل های هزینه سرمایه
اهرم مالی و ارزش گذاری
مفهوم ساختار سرمایه
عوامل موثر بر ساختار سرمایه
عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه
عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
ضرورت توجه به پارامتر های داخلی
دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه
الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات
الگوی میلر
انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی
تئوری توازی ایستا
تئوری سلسله مراتبی
نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری
دارایی های سرمایه ای
مالیات و ساختار سرمایه
مالیات بر درآمد شرکت
اثر هزینه های ورشکستگی
مالیات و هزینه های ورشکستگی
سایر نواقص بازار
اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست
تفاوت هزینه های وام گیری
هزینه های نمایندگی
سیگنال های مالی
تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده
ساختار مطلوب در عمل
انعطاف پذیری مالی
پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
نحوه جمع آوری اطلاعات
متغیر های مدل
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج حاصل از فرضیه ها
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها
نمونه آماری
جداول آماری
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
آزمون رمزی فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون چاو فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون مدل فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار
آزمون چاو فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار
آزمون مدل فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی روش بازار
آزمون رمزی فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی به روش بازار
آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار
آزمون چاو برای مدل 3
آزمون هاسمن برای مدل 3
آزمون گلجسر برای مدل 3
آزمون مدل 3
آزمون رمزی برای مدل 3
آزمون برش پاگان برای مدل 3
آزمون چاو برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون رمزی برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون مدل برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون نرمال بودن برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال
آزمون چاو برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار
آزمون مدل برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار
آزمون هاسمن برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار
چاو برای آزمون فرضیه دوم
برش پاگان برای آزمون فرضیه دوم
آزمون رمزی برای فرضیه دوم
آزمون هاسمن برای فرضیه دوم
آزمون هاسمن برای فرضیه دوم
آزمون نرمال بودن برای فرضیه دوم
توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند
توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک
جداول دهک ها برای فرضیه سوم
آزمون فرضیه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذیری
آزمون فرضیه 3 مدل 6 با انعطاف پذیری مالی
آزمون فرضیه سوم مدل 6 با نعطاف پذیری و با متغیرهای
شکل های نرمال سازی به روش جوهانسون

چکیده تحقیق:
هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکت های تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل میباشد روش تحقیق بصورت همبستگی است و از نظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه اول آزمون شد که آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینکه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شرکت ها قائلند. نتایج نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از آن است که بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان میکند که ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید میگردد.

مقدمه:
شرکت برای این که بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد و برای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت. وجوه مورد نیاز از منابع گوناگون و به شکلهای مختلف تامین میشوند ولی همه سرمایه را می توان در دو گروه اصلی قرارداد : وام و سهام
یکی از پیچیده ترین مساله هایی که دامنگیر مدیران مالی کنونی است، رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است و آن عبارت است از آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی و قیمت سهام شرکت.
تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت، همچون سایر تصمیمات مدیران مالی بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد. ارزش شرکت، مانند هر دارائی سرمایه، برابر ارزش فعلی بازدهی های آتی آن بر اساس یک نرخ تنزیل معین است. این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت، همان هزینه سرمایه است. مدیران بعنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد. وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دو گونه اند، دسته اول، بر جریانات نقدی حاصل از شرکت ادعائی ثابت داشته و بدهی ها نامیده می شوند. دسته دوم، باقیمانده این جریانات را نصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند. وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران، ارزان تر از وجوه دسته دوم هستند، لکن هرچه بدهی شرکت بیشت رشود ریسک ورشکستگی آن افزایش مییابد و سهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند و در صورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند، بازدهی بیشتری طلب میکنند.
در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته میشود و همچنین اشاره ای کوتاه به چارچوب نظری تحقیق میشود و هدف از تحقیق بیان میگردد. فرضیات و سئوالات تحقیق همراه با مدل تحقیق در ادامه توضیح داده شده و در نهایت در فصل اول تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی بیان میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش فعلی, ارزش نهايی, ارزش گذاری, انعطاف پذیری, اهرم مالی, بازار, بدهی, تحقیق, ثروت, حسابداری, دارا,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:Word
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف های ارزشیابی و امتحان
تهیه بانک سوالات استاندارد
ارزشیابی در سه مرحله انجام گیرد
ارزشیابی از آموخته های قبلی دانش آموزان
ارزشیابی مرحله ای از آموخته های دانش آموزان
ارزشیابی پایانی
بارم بندی سوال ها
تجزیه و تحلیل نتایج امتحان
روش تجزیه و تحلیل نتایج امتحان
استفاده از تجزیه و تحلیل نتایج امتحان در تدریس
روش های مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
منابع و ماخذ

مقدمه:
پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پروش است ولی میتوان از آن بعنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش یاد کرد. معمولاً پیشرفت تحصیلی بر اساس نتایج آزمون ها مورد سنجش قرار میگیرد و نمراتی که دانش آموزان در دروس مختلف کسب می نمایند نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آنان تلقی میکنند.
یک مرحله از طراحی آموزش، تعیین نظام ارزشیابی است. ارزشیابی صحیح اطلاعاتی از قبیل نقاط قوت و ضعف موجود در طرح، صحت و دقت نحوه ارزشیابی و میزان آمادگی شاگردان برای قبول آموزش های بعدی را در اختیار معلم قرار میدهد.
نتایج ارزشیابی تشخیص و مقایسه آن با ارزشیابی پایان تدریس میتواند معیار موثری باشد زیرا تا اطلاعات بدست آمده، از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار شود. نتیجه ارزشیابی و سنجش میزان یادگیری شاگردان میتواند نمایانگر موفقیت یا عدم موفقیت برنامه آموزشی باشد.
اگر نتایج ارزشیابی چندان رضایت بخش نباشد میتواند دلایل زیر را برای توجیه آن بکار برد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش و پروش, ارزشيابی, امتحان, بانک سوالات, برنامه آموزشی, تدريس, دانش آموزان, دانلود پروژه, دوره ع,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
واژه واقع گرایی
رئالیسم در فلسفه
رئالیسم در هنر و ادبیات
تاریخچه واقع گرایی (رئالیسم)
اصل استقلال (ناپیوستگی)
اصل قابلیت شناسایی
انواع واقع گرایی
هستی شناسی واقع گرایان
واقع گرایی تعقلی (قدیمی)
واقع گرایی طبیعی (علمی)
واقع گرایان تعقلی
واقع گرایی طبیعی یا علمی
تاثیر هستی شناسی واقع گرایان در تربیت
تربیت از دیدگاه واقع گرایان تعقلی
تربیت از دیدگاه واقع گرایان طبیعی (علمی)
شناخت شناسی واقع گرایان
شناخت شناسی واقع گرایان طبیعی و تاثیر آن در تربیت
شناخت شناسی واقع گرایان تعقلی و تاثیر آن در تربیت
ابزارهای تفکر و تفاهم
علوم تجربی و طبیعی
علوم مربوط به تحلیل جامعه انسانی
ارزش شناسی واقع گرایان
نقد و بررسی تربیت بر پایه واقع گرایی
پیشگامان واقعگرایی در فلسفه آموزش و پرورش
واقع گرایی در یک نگاه

مقدمه:
فلسفه های آ. پ، هدف ها و ارزش هایی را بررسی میکنند که نظام های تربیتی متضمن آن ها هستند و آن ها را رشد و گسترش میدهند. هر گونه تربیت یقیناً و طبعاً دارای مبنای فلسفی است که همه فعالیت های مدیران و معلمان در مقاطع مختلف آموزشی حتما از آن مبنای فلسفی متاثر خواهند شد و نگرش و گرایش های ایشان را نسبت به امور و مسائل و کارکردهای تربیتی در جامعه به ویژه در محیط های آموزشی، آنان را فلسفه تربیتی میخوانیم بدیهی است که چگونگی (وسعت و عمق) فلسفه تربیتی هر معلم، چگونگی فعالیت های تربیتی (تربیت و تدریس و مدیریت آموزشی) او را تعیین میکند.
هر فلسفه تربیتی (فلسفه آ. پ) معمولاً پیشگامی دارد که فیلسوف آن نامیده میشود او کسی است که بیش از سایر متفکران به امر آ. پ پرداخته، وسیع تر و عمیق تر از آن ها درباره آ.پ اندیشیده و نظرها یا آرای تازه و ابتکاری اظهار کرده است.
هر فلسفه آ. پ ارتباط دارد به افکار و عقاید ما در اینکه:
الف) مردم چگونه باید باشند؟
ب) چگونه باید زندگی کنند؟
بنابراین یک فلسفه تربیتی سعی خواهد کرد:
مجموعه ای از هدف های تربیتی را روشن کند.
آن هدف ها را زیر نور ارزش های اخلاقی عمومی توجیه کند.
تحت تاثیر همین هدف های مشخص هست که خواهیم توانست آن چه را که کودکان و نوجوانان ما باید یاد بگیرند را تعیین کنیم.
بحث در مورد مکاتب فلسفی به این منظور است که ببینیم:
چه مسایلی در آ. پ مطرح شده اند؟ چه نوع دیدهایی درباره آن ها وجود دارد؟
چه روش هایی برای سودبخشی کردن فعالیت های معلم پیشنهاد میشوند؟
مفاهیم تربیتی چگونه تجزیه و تحلیل میشوند؟ و توجیه مسائل تربیتی چگونه است؟
همان طور که گفته شد فلسفه آ. پ دارای مکاتبی است که ما در این جا به شرح مکتب واقع گرایی (رئالیسم) و دو مکتب عمده آن (واقع گرایی قدیمی، تعقلی و واقع گرایی طبیعی یا علمی) در مورد جهان، انسان، شناخت و ارزش و تاثیر آن ها بر تفکرات و کردارهای تربیتی و توانایی نقد و بررسی رفتارهای تربیتی مبتنی بر این فلسفه خواهیم پرداخت.
واژه واقع گرایی:
واقع گرایی ترجمه واژه رئالیسم (Realism) میباشد که از ریشه لاتین رس (Res) به معنای شیی و واقعیت گرفته شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش و پرورش, ادبيات, ارزش های اخلاقی, تدريس, تربيت, تعقل, جامعه, دانلود پروژه, رئاليسم, رشد, شناخت,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:54
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
برنامه ریزی استراتژیک
مدلهای برنامه ریزی استراتژیکی
اصلی – باز
افزودنی – باز
اصلی – موفقیت خوب
افزودنی – موقعیت خوب
مجموعه اطلاعات
ابزار و ارزشیابی
مدل پیشنهاد شده
ایده
ماموریت
اهداف
سیاست کیفیت و مداخله برنامه ریزی
ارزش مدیریت نتیجه طبیعی برای ارزش آگاهانه است
برنامه ریزی اجرایی
ارزیابی و بازخورد
نتیجه گیری
منابع

فهرست اشکال:
چهار استراتژی کلی
مرحل طراحی استراتژیک
برنامه‌ریزی استراتژیک برای TQm
تحلیل SWOT از یک موسسه آموزشی
فرم برنامه ریزی آموزشگاهی
شکل برنامه ریزی برای یک مداخله کوتاه مدت (یک کازان)
ارزش نسبی هر ساعت معلم و کارمند غیر معلم
سوالات نمونه برای توسعه برنامه ریزی اجرایی

مقدمه:
مدیریت کیفیت جامع TQM، برای فرازیر(1997) پیوستگی پیشرفت کیفیت است.
(CQT)، CQT‌ صرفاً واژه فنی نیست. دلایل مهمی برای معنی کلی وجود دارد. این جا تاکید در تداوم (پیوستگی) کوشش ها در پیشرفت کیفیت است، بعلاوه کیفیت
مثل یک سفر بی پایان است. مثل یک موضوع تمرین شده کیفیت به طور قرار دادی در لیست آیتم هایی که در موسسه آموزشی مدیریت میشود شکل نمیگیرد.
سطوح مدیریت کیفیت شبیه دلفین ها است مثلاً زمانی که یک بحرانی یا یک رانش ناگهانی که بستگی به تغییر در گارد نگهبان موسسه دارد یا چالش های خارجی و تهدید و غیره وجود دارد.
چالشی که از پس جهانی شدن می آید در یک مقایسه تند، TQM فلسفه طرح شده توسعه را تشویق میکند. این دلالت بر این دارد که روش این جا و حالا یا مدیریت وضع کننده مناسب نیست، موسسه نیاز به ایده آتی جایی که آن قصد رفتن به 5 سال یا 10 سال بعدی را دارند. ایده و پیش بینی درون اهداف و فعالیت ها تبدیل شده اند، روش های کامل کننده آن ها به دقت توضیح داده شده بودند. از این رو برنامه ریزی یک عنصر سازنده ضروری در قبول TQM در موسسات آموزشی میشود. تقریباً هر نویسنده ای عبارت برنامه ریزی استراتژیک را نسبت به برنامه ریزی به کار برده است.
چرا برنامه ریزی استراتژیک؟
آن چه معنی ای میدهد؟


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
tqm, ارزیابی, استراتژی, ایده, بازخورد, برنامه ريزی, برنامه ریزی اجرایی, برنامه ریزی استراتژیک, دانلو,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخچه و مقدمه
تاریخچه ماکارونی در ایران
فصل اول
غلات
گندم و ویژگی های آرد و ماکارنی
گندم
خصوصیات گندم
میزان پروتئین
خاکستر
رطوبت
کیفیت پروتئین
میزان چربی
نشاسته
اندازه ذرات
تجانس ذرات
اختلاف واریته ها
ویژگی های عمومی
بو و طعم
رنگ
آفت و آفت زدگی
آلودگی های میکروبی
میزان فلزات سنگین
باقیمانده سموم
مواد خارجی
ذرات شن
ویژگی های اختصاصی
خصوصیات کیفی آردهای مصرفی در داخل برای تولید ماکارونی
انواع ماکارونی
ابعاد
انواع فرآورده های توپر
ورمیشل
اسپاگتی
نودل اکسترود شده
انواع مخصوص (ماکارونی های فرمی)
انواع فرآورده های توخالی
ماکارونی
الباو (ماکارونی زانوئی شکل)
سایر فرآورده ها
فرآورده های غلطکی
فرآورده های غلطکی نقش دار
راویولی
رشته آش و پلو
ارزش غذایی فرآورده های ماکارونی
کالری
پروتئین ها (اسید آمینه)
ویتامین ها و مواد معدنی
موقعیت و محل کارخانه
فصل دوم
مواد اولیه مورد استفاده در تولید ماکارونی
سمولینا
میزان رطوبت مناسب سمولینا
میزان خاکستر در سمولینا
میزان سبوس در سمولینا
گلوتن موجود در سمولینا
آب
تخم مرغ
مواد افزودنی مجاز
نمک
ال سیتئین هیدروکلراید
منوودی گلیسرید
بتاکاروتن
ویتامین C
پودر اسفناج یا آب اسفناج
ویتامین های گروه B
غنی کردن ماکارونی
فصل سوم
ساخت ماکارونی
روش های ساخت انواع ماکارونی به تفصیل
روش غیر پیوسته
روش پیوسته یا مداوم Countinious Process
انتقال دهنده ها
انتقال دهنده افقی
انتقال دهنده های عمودی
انتقال دهنده بادی
فصل چهارم
روش های خشک کردن
یک روش دیگر خشک کردن
مرحله خشک کردن سریع
مرحله کوتاه میانی
مرحله نهایی
خشک کردن اولیه
اهداف خشک کردن اولیه
خشک کردن میانی
خشک کردن نهایی
روش طبق های نوری
استوانه های چرخان
تونل های خشک کن
خشک کردن محصولات بلند (رشته ای)
یک دیاگرام (طرح) خشک کردن موفقیت آمیز
منحنی خشک کردن
فصل پنجم
گرمخانه های ماکارونی
سیستم گرمایش
فن ها
سیستم مکش رطوبت
سنسورها یا حس کننده ها
نور
رادیاتورها
فصل ششم
بسته بندی و برش
بسته بندی توسط کارگر
بسته بندی اتوماتیک
ویژگی بسته بندی مطابق استاندارد
فصل هفتم
نگهداری و انبار کردن محصول
فصل هشتم
بهداشت کارخانه
رعایت بهداشت توسط کارگران خط تولید
استفاده از عینک
استفاده از گوشی
استفاده از دستکش
استفاده از روپوش
استفاده از چکمه های مخصوص
رعایت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندی و انبار
نظافت قسمت های مختلف کارخانه
انبار آرد
خط تولید
گرمخانه ها
انبار نگهداری محصول
آزمایشگاه کنترل کیفی
فصل نهم
آزمایشگاه – کنترل کیفی
آزمایشات شیمیایی ماکارونی
تعیین PH ماکارونی
آزمایش پخت
آزمایش جهت تعیین وزن مواد جامد در آب
آزمایش رطوبت
طرز تهیه محیط های کشت
تهیه محیط کشت پلیت کانت آکار
پلیت
تهیه محیط کشت فنل رد آکار
دستور تهیه سوسپانسیون زرده تخم مرغ
تهیه کشت محیط سوبرو دکستروز آکار
طریقه کشت و شمارش آزمون های میکروبی
طرز عمل کشت
طریقه کشت برای تشخیص با سیلوس یرئوس
طریقه کشت کپک
آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه
الک کردن سمولینا
آزمون آلودگی به بقایای حشرات
اندازه ذرات سمولینا
خاکستر
آزمون فعالیت آنزیم لیپواکسیداز
سایر آزمون ها
کنترل کیفیت فرآورده نهایی
ترک خودرگی رشته های ماکارونی طی مرحله خشک کردن
کنترل PH
نشاسته در آب پخت
آزمون قوام رشته ها Bitetest
انحنا پذیری یا مقاومت به خمش
وجود لک
رنگ
چسبندگی رشته ها
افزایش وزن حین پخت
سایر آزمون ها
Grit test
ارزیابی حسی محصول نهایی
فصل دهم
استاندار (213) ویژگی های ماکارونی
هدف
دامن کاربرد
تعاریف و اصطلاحات
سمولینا
ماکارونی
اسپاگتی
ورمیشل
رطوبت
پروتئین
خاکستر
خاکستر غیر محلول در اسید
ذرات تیره
فعالیت لیپواکسیداز
وزن ماکارونی پخته شده
مقدار مواد جدا شده
ویژگی ها
مواد اولیه اصلی
سمولینا
ویژگی های عمومی
ویژگی های عمومی ماکارونی
بسته بندی و نشانه گذاری
نمونه برداری
روش های آزمون
وسائل مورد نیاز
معرف های مورد نیاز
اندازه گیری ذرات تیره
تعیین کیفیت پخت ماکارونی
روش کار
میزان وزن ماکارونی پخته شده
فصل یازدهم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها
بالا بردن کیفیت
بالا بردن کیفیت بسته بندی
کاهش قیمت فروش
تبلیغات و بازاریابی
مشکلات موجود بر سر راه تولید آرد با کیفیت مطلوب
منابع و ماخذ

تاریخچه و مقدمه:
بر طبق گواهی افسانه های قدیمی برای اولین بار مارکوپولو (Marco polo) در قرن 13 پس از بازگشت از چین غذایی آردی شبیه به ماکارونی را به دربار هدیه کرد. به طور کلی برای مردم آن زمان علی الخصوص دریانوردان حمل و نگهداری آذوقه سفر امری مهم تلقی میشد چرا که گاه سفر چندین ماه به طول می انجامید و آن ها نیاز به غذایی داشتند که فاسد و خراب نشود. همچنین مرغوبیت و ارزش غذایی خود را حفظ کند. ظاهر همه این ویژگی ها در ماکارونی وجود دارد این محصول در طی نگهداری به مدت طولانی طعم مزه و کیفیت خود را حفظ مینماید.
هر چند تولید ماکارونی از یک ریشه تاریخی منشا میگیرد اما بطور وسیع در قرن بیستم با تغییرات اساسی وارد بازار مصرف عمومی و تجارت گردید در اولیل این قرن و قبل از صنعتی شدن تولیدات تهیه و تولید این محصول به صورت خانگی و یا به مقادیر کم، در کارگاه های کوچک انجام میشود و در مجموع مقدار قابل توجهی را در بر نمی گرفت. طبق بررسی، از سال 1850 میلادی تولید به صورت ماشینی و صنعتی با ابداع و اختراع ماشین های پرس کننده خمیر شروع شد مجموعه ای از این ماشین آلات متشکل از یک سیستم ورز دهنده خمیر (kneading device) با پیستون و سیلندر مربوطه و یک صفحه مشبک که منتهی از یک مارپیچ بودند کار تولید را در مقیاس صنعتی شروع کردند. در آغاز قرن بیستم لوازم موجود برای ساخت ماکارونی شامل مخلوط کن و پرس و قفسه های مخصوص خشک کردن ساخته شدند در سال 1934 یک شرکت فرانسوی که قبلا اکسترودرهای ساده میساخت سیستم پیوسته را جایگزین نمود و در همان سال ها سوئیسی ها پرس های مداوم اتوماتیک را مورد بهره برداری قرار دادند امروزه این ماشین آلات به سیستم های تولید پیوسته تبدیل شده اند و میتوانند با ظرفیت های بسیار بالا کار کنند استفاده نیروی انسانی برای این سیستم ها نیز بسیار اندک است تولید در این سیستم ها نیازمند دقت فراوان و ماده اولیه همگون میباشد.

تاریخچه ماکارونی در ایران:
در ایران در سال 1315 اولین کارخانه ماکارونی بنام نوبل در تهران راه اندازی شد که عمده تولیدات آن برای سفارتخانه ها و خارجیان مقیم ایران مصرف میگردید. سپس کارگاهی در خیابان طالقانی مقابل سفارت سابق آمریکا احداث شد این واحد دارای یک پرس یک سیلندری بود سیستم آرد و الک در طبقه پایین تر قرار داشت آرد توسط مارپیچ به مخلوط کن و رشته ساز منتقل میشد ماکارونی ها پس از برش در روی نی های خیزران آویخته میشدند و سپس به گرمخانه انتقال می یافتند عمده تولید این واحد نیز برای خارجیان مقیم تهران اختصاص داشت بقایای این کارگاه تا سال 1373 در محل باقی بود در حال حاضر حدود 250 واحد فعال ماکارونی در ایران دایر است ظرفیت کل این واحدها حدود 340 هزارتن در سال میباشد حدود یک سوم این و احدها در استان تهران مستقرند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرد, آفت, آلودگی های ميكروبی, ارزش غذايی, اسيد آمينه, اسپاگتی, انبار كردن محصول, بتاكاروتن, بسته بند,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:19
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف تورم
انواع تورم
از دیدگاه میزان تورم
از دیدگاه عوامل موثر بر تورم
عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاه های مختلف
انتظارات و تورم
نظریه ساختار گرایان در خصوص تورم (تورم ساختاری)
تورم در ایران
نقدینگی بالا
تورم به خاطر کسری بودجه دولت
تورم ساختاری
تورم به خاطر تغییرات نرخ ارز
بررسی روند تورم در ایران
قبل از 1338
طی دوره 57-1338
تورم طی دوره 67-1358
روند تورم در طول برنامه اول توسعه (72-1368)
روند تورم در طول برنامه دوم توسعه (78-1373)
تورم در طول سال های 82-1379
بررسی سیاست های اتخاذ شده در قبال تورم و بررسی اثرات آن
کنترل نقدینگی
تثبیت نرخ ارز
افزایش واردات
ایجاد صندوق ذخیره ارزی
تثبیت قیمت کالاهای ضروری
پی نوشت
منابع و ماخذ

مقدمه:
تورم بعنوان یکی از مشکلات موجود در اقتصاد که همواره موجب نگرانی دولت مردان هر کشوری میباشد، در اقتصاد مطرح است. تورم میتواند هم بعنوان معلول ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم علت بسیاری از پدیده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مطرح باشد. بدون شک پدیده ای با این ابعاد برای هر دولتی بسیار قابل توجه است لذا به ترتیب به موارد زیر پرداخته میشود:
تعریف تورم
انواع تورم
عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاه های مختلف
تورم در ایران و دیدگاه های مختلف در رابطه با آن


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افزايش واردات, اقتصاد, برنامه اول توسعه, برنامه دوم توسعه, تغييرات نرخ ارز, تورم, دانلود, صندوق ذخير,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:89
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم – پیشینه تحقیق
سابقه پژوهش
نظریه هایدر
جونز ودیویس
هارولد کلی
شیور
سه بعدی واینر
خطاها و سوگیری اسناد
سوگیری مربوط به جنس
اسنادها در مورد خود
عاملان در برابر ناظران
سبک های انتسابی
انتساب های درماندگی انسان
اسناد مربوط به بازده
اسناد بعد از موفقیت و شکست
اسنادها و رفتار
تعریف استثنایی
گروه بندی دانش آموزان استثنایی
تاریخچه عقب ماندگی ذهنی
تعریف عقب ماندگی ذهنی
رفتار سازشی
طبقه بندی کودکان عقب مانده
گروه آموزش پذیر
تحقیقات داخلی و خارجی
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
روش طرح و تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار تحقیق
روش اجرای تحقیق
روش تجزیه و تحلیل
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت هاو مشکلات
منابع
ضمائم

مقدمه:
هر ساله میزان قابل توجهی از منابع انسانی و اقتصادی جامعه به علت عقب ماندگی ذهنی دانش آموزان در سنین مختلف به هدر میرود. هرچند تلاش های از قبیل توجه به مسائل بهداشتی و تغذیه نوزادان و جلوگیری از حامله شدن مادران در سنین بالا، ناسازگاری های خونی، اختلافات هورمونی … انجام میشود ولیکن این مسئله همچنان یکی از مشکلات اساسی هر جامعه ای میباشد.
یکی از مسائلی که در زندگی کودکان عقب مانده ذهنی ممکن است زیاد باشد مسئله شکست بیشتر در زندگی آن ها باشد. در واقع شکست یک پیامد منفی است که اگر به طور مکرر رخ بدهد منجر به کاهش انگیزه در افراد شود به خصوص اگر این فرد عقب مانده ذهنی باشد که باعث ارزشیابی نادرست آن ها از خود و نادیده گرفتن توانایی ها و در نتیجه احساس ضعف و ناتوانی در آن ها می گردد.
عوامل زیادی در موفقیت و شکست دانش آموزان دخالت دارند و طبق تحقیقات انجام شده یکی از این عوامل نحوه اسناد دادن آن ها میباشد بدین معنی که اسناد نامطلوب منجر به کاهش انگیزش در آن ها میشود. تئوری اسناد از تئوری های شناختی انگیزش است که هدف آن بررسی شیوهایی است که افراد، رویدادها و حوادث را تعیین کرده و به دنبال روابط روابط علت و معلولی بین آن ها هستند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلافات هورمونی, ارزشيابی, اسناد, تجزيه و تحليل اطلاعات, تحقيق, تحقيقات, جامعه, حوادث, دانش آموزان,,

تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
موضوع تحقیق
مساله‌های تحقیق
هدف و اهمیت تحقیق
فرضیه تحقیق
مشخص کردن متغیرها
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
فصل دوم – ادبیات تحقیق
تاریخچه و تعریف
شکل‌گیری شخصیت
عوامل ارثی
عوامل محیطی
نظریه‌های شخصیت
نظریه روان پویایی
ارزیابی
نظریه صفات
نظریه یادگیری
نظریه پدیدار شناختی
دیدگاهی در مورد دیدگاه ها
ارزیابی شخصیت
طبقه‌بندی آزمون ها
انواع آزمون ها
فصل سوم – روش تحقیق
روش و نوع تحقیق
جامعه تحقیق
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار تحقیق
روش اجرا
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
جدول خی دو
تفسیر
فصل پنجم – خلاصه بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه بحث
محدودیت ها و مشکلات
پیشنهادات
فهرست منابع
پیوست نمونه پرسشنامه اجرا شده

چکیده:
موضوع تحقیق حاضر عبارت است از مقایسه تفاوت ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر، روانشناسی، معماری. فرض تحقیق نیز عبارت است از این که بین ویژگی های کامپیوتر، روانشناسی، معماری رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته‌های کامپیوتر، روانشناسی و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است، و نمونه تحقیق از هر گروه تحصیلی به تعداد 30 نفر انتخاب شده که مجموعاً 90 نفر میباشند. ابزار مورد استفاده آزمون شخصیت آیزنک است بر طبق استف اده از روش آماری جدول خی 2 فرض تحقیق شد بدین معنی که دانشجویان هر رشته ویژگی های شخصیتی خاصی دارند.

مقدمه:
برخی از روانشناسان اروپایی و آمریکایی هر وقت میخواهند از ریشه‌های اختلاف نظر درباره موضوعی حرف بزنند از داستان پیلی در تاریکی مولوی مثالی می آورند. داستانی که در آن سه نفر که تا به حال فیل ندیده‌اند در اطاقی تاریک فیلی را لمس میکنند و بر اساس آن قسمت از بدن فیل که به دستشان می آید تصویری خاص و مطابق شناخت خود، از فیل عنوان میکنند.
این داستان، در مورد روانشناسان مصداق دارد. آن ها بنا به اطلاعات اولیه خود و بنا به دیدگاه خاصی که دارند اشخاص را به صورت های مختلف در نظر میگیرند. از آنجا که نمیتوان شخصیت را بطور عینی لمس کرد و کلیت آن را یکسان در نظر گرفت، مفاهیم مربوط به آن مانند داستان لمس فیل در تاریکی است.
نظریه پردزاان، شخصیت را به صورت الگوهای رفتاری تقریباً ثابت و الگوهای فکری و هیجانی تقریباً ثابت که از شخصی به شخص دیگر تغییر مییابند، تعریف میکنند. این رفتارها شیوه سازگاری فرد با الزام های زندگی را نشان میدهند. پس میتوان گفت که شخصیت یعنی فرقه ای رفتاری مشاهده شده در افراد.
از آن جا که رشته‌های تحصیلی و در نتیجه رشته‌های شغلی متفاوت دارای ویژگی های متفاوتی هستند که هر کدام از آن ها با جنبه‌ای خاص از شخصیت یک فرد سازگار است،‌ به نظر میرسد لازم است که بین ویژگی های شغلی و ویژگی های شخصیتی فرد هماهنگی وجود داشته باشد تا پیشرفت در کار حاصل آید. امروزه به موازات گسترش اجتماعات و رشد جمعیت، تعداد افراد لازم‌التعلیم افزایش پیدا کرده و همچنین با پیشرفت علوم و تکنولوژی، تخصص و مهارت در کار نیز مورد تاکید قرار گرفته است و بنابراین برخلاف گذشته مشاغل از طریق استاد – شاگردی و توسط پدر به فرزند تعلیم داده نمیشود و به فرد و خصایص ویژه‌اش توجه میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلاف نظر, ارزيابی, تجزيه و تحليل, تحقيق, تخصص و مهارت, دانشجويان, دانلود پایان نامه, روانشناسی, رو,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
محتوای مقصد و منظور فرهنگی انقلاب
عاشورا، پیامی به‌ بانوان‌
پیام های عاشورا
مشارکت‌ زنان‌ در جهاد
زن در باستان
ام الفارسیه
رابعه اصفهانی
ورکانیه
عقیلی
عفیفه
تاج النساء
بانوان اصفهان از قرن پنجم تا هفتم
ام محمد اصفهانی (آمنه)
ام سلمه حسن آبادی (آمنه)
ام النجم اصفهانی
تقیه
ام الفتوح لبنانی
سخن آخر
چکیده
منابع و مآخذ

پیشگفتار:
انقلاب اسلامی ایران، تنها یک جهاد و مبارزه سیاسی برای تغییر یک حکومت یا رژیم طغیانگر و ظالم و مستبد نــبود، بلکه نهضت بیداری یک ملت در برابر صف خودکامگی، استعمار و از خودبیگانگی بود.
حرکت بیداری برای مقابله با استعمار و برکندن مبانی فرهنگی، اعتقادی و آئینی یک ملت بود. حـماسه‌ای برای احیاء آئـین و فکر و اندیشه دینی، اعتقادی و باورهای دیرین و پا بر جای یک ملت بزرگ بود. یک حماسه عظیم بود که با همــت و غیـرت مردمی بپاخاسته، برای صیانت از ارزش های دین باورانه خود بسیج شدند.
اینچنین حرکتی توانست، با دست آویزی به اصول و آرمان‌هــا و ارزش‌های مکتبی خود، تحـولات بسـیار گســترده‌ای را در سنگرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین اقتصادی و منطـقه‌ای مارا در جهان به دنبال داشته است. باید از بهترین تعبیر نهضت‌های اسلامی برای این عملکردها و پیامدهای عظیم و امیدبخــش به دنـبال آن از کلمه تجـدید حیات اسـتفاده کنیم و این چنین در یک نگاه فرهنگی میتوانیم این را حیات طیبه یک ملت بخوانیم.
و اگر در بحث‌ها و گفتمان انقلاب یا همین حیات طیبه خوب نگاه افکنیم این‌گونه میبینیم که:
- آرمان‌ها و آئین و اصول فرهنگ اسلامی تکیه گاه و سنگر رهایی بخش برای دستیابی به پیروزی ملت و انقلاب بود.
- بهره‌بری از فرامین و تعالیم اسلام و ائمه هدی
- ایجاد و املای عدالت اجتماعی به ویژه عزت بخشیدن به قشر عظیم زنان و رد زمینه‌های تبعیض در قوانین جامعه
- پرهیز از وابستگی و قطع هر گونه ریشه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی
- گزینه خود باوری به آن چه استعداد و توانایی به حساب آید
- سخت کوشی، همبستگی و جهاد برای استقلال برای رسیدن به تکامل
- ضرورت توجه به خطر از خودبیگانگی فرهنگی
- توسعه تعلیم و تربیت عمومی و عالی در همه نقاط کشور و به حداقل رساندن گزینه بی سوادی
و خود این اهداف و وجود سرشار گزینه‌های بالا باعث شکل و حجم بخشی به هدف‌های فرهنگی در این راستا است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آئين, اجتماعی, ارزش های مكتبی, استعمار, اسلام, ام الفارسيه, انقلاب اسلامی ايران, باستان, بانوان , تا,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:48
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو شبان گستر
سخن کارآموز
مقدمه
فصل اول – معرفی محل کارآموزی
شرح مختصری از ایران خودرو
معرفی نمایندگی
آشنایی با نمایندگی ایران خودرو
تعمیر گاه
نمایشگاه ایران خودرو
پارکینگ
کارواش
قسمت های اداری
مدیر عامل
مدیران
بخش های نمایندگی
بخش فروش محصولات
بخش خدمات پس از فروش مشتریان
گارانتی
کارت طلایی
برنامه های توسعه شبکه
توسعه شبکه برای خودروهای جدید
نمودار سازمانی نمایندگی شبان گستر
منشور اخلاقی کارکنان نمایندگی مجاز شبان گستر
فصل دوم – فعالیت های واگذارشده به کارآموز
خدمات فنی تعمیرگاهی
تامین قطعات یدکی
خدمات فروش
فصل سوم – عناوین مربوط به شرح تفصیلی آموخته ها
آموزش
پذیرش خودرو
تعمیر و رفع عیب خودرو
ترخیص خودروی تعمیر شده
فصل چهارم – گزارشات
گزارش هفتگی
گزارش ماهانه
ارزیابی

مقدمه:
ما در دنیایی بسیار پیچیده و پویا زندگی میکنیم که دو ویژگی عمده دارد. منابع محدود و نیازهای نامحدود در امکانات و عدم محدودیت نیازها و خواسته های بشری است که توجه روز افزون به بهره وری را باعث شده از یک سو، جمعیت رو به ازدیاد، گستره نیازهای بشری را سر تصاعدی داده و از سویی دیگر، منابع کاهنده، برای دهان هایی که هر لحظه به جهان گشوده میشوند، جز از آینده نه چندان امید بخش دارند. در چنین شرایط عقل ایجاب میکند که نیک اندیشان، دورنگران و آینده سازان جامعه، اولاً خود تصویری روشن از واقعیت به دست آورند و ثانیاً راه چاره های مناسبی برای بقا در چنین دنیایی پر تحول و پر شتابی بیندیشد لزوم موجودیت در جهانی این چنین پیچیده و سرشار از رقابت، بهره گیری از الگوهای نوین مدیریتی است که تفکر خلاق و نگرش تغییر پذیری را تعمیم دهند و با بکارگیری توانایی های ذهنی، بینشی و احساسی، در پی ایجاد افکار نو و مفاهیم جدید باشند. در نهایت نیز ایده های نوین را در بستر واقعیت پیاده سازند و کاربرد عملی بخشند در چنین حالتی است که میتوان ضریب بقا را با کیفیتی برتر افزایش داد. امروز دیگر نمیتوان با تمسک به روشهای سنتی و رویدادهای قدیمی و کهنه در دنیایی که به سرعت در حال حرکت است، با کیفیت خوب، ادامه حیات دارد اگر تاکنون بخشی از میراث فرهنگی و در وجدان جمعی مردم ما را بی توجهی به کار و تلاش و فردی و ارزش گذاری در نقش شانسی و تصادف در جهت دهی به زندگی تشکیل میداده است تا هم اکنون وقت آن رسیده که با القاء، تلقین و تربیت برنامه ریزی شده، ارتباط بین تلاش و بهره مندی از موهبت های مادی و معنوی، پر رنگ شود. این تلاش نیز باید تلاشی علمی و آگاهانه باشد و گرنه به صرف بیهوده وقت، یعنی با ارزش ترین سرمایه ای که در اختیار جامعه قرار دارد، منجر خواهد شد. بهره گیری از این منبع تجدید ناشدنی، که قابلیت ذخیره شدن را نیز ندارد، نهایت دقت و باریک بینی را میطلبد. همواره نمیتوان از نیروی کار انتظار داشت که بیشتر و تندتر کار کند. در این جا لازم است که به بهینه سازی روشها و اصلاح شیوه های کاری اقدام شود تا با صرف زمان کمتر ستاده های مناسب تر و مفیدتر، عاید گردد. امروز جهانیان سخن، کسی را می شنوند که ارزش شنیدن را داشته باشد کالای کسی را می طلبند که ارزش داشتن را داشته باشد و خلاصه، آنی می ماند که ارزش بودن را داشته باشد برای تنفس در جوی این چنین، مدیران ما ناچارند به جز علم و آگاهی مجهز شوند و در چهارچوب امکانات ترکیب معقولی از عوامل کار (نیروی انسانی، مواد، تسهیلات و زمان) را تدارک بینند و با توجه به آخرین پیشرفتی هماهنگی ها لازم را در استفاده موثر از عوامل مزبور به عمل بیاورند. سازمانی پویا و پایاست که هدف های خود را با شرایط و نیازهای محیطی تطبیق دهد و انعطاف لازم را برای تغییر در ساختار درونی خود که با تغییرات محیطی سازگار باشد، نشان دهند و مسئولیت های اجتماعی خود را با کیفیتی برتر انجام دهد.
کارآموزی یک نوع نظام آموزشی است که در آن به کارآموزان با توجه به مهارت‌های مورد نیازشان، آموزش داده میشود. دوره‌های کارآموزی شامل مشاغل صنعتی و یا آموزش به افرادی که به دنبال مجوز برای فعالیت در یک حرفه هستند، میشود. کارآموزان، مهارت‌های مورد نیاز در پیشه خود را در دوره‌های کارآموزی می آموزند. معمولا بیشتر آموزش‌های دوره کارآموزی، در حین کار برای یک کارفرما که آموزش کارآموز را برعهده دارد انجام میگیرد؛ در عوض آن، کارآموزان نیز پس از کسب مهارت‌های لازم، برای مدت معینی که بر روی آن با کارفرما به توافق رسیده‌اند، کار خود را در محل، ادامه میدهند. بمنظور پیشرفت بیشتر در دوره‌ها، آموزش‌های نظری نیز در آنها گنجانده میشوند که به شکل رسمی در دوره‌های ۴ الی ۶ ساله، در محل کار و همچنین در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای یا دانشگاه‌ها، در حالیکه همزمان زیر نظر کارفرما هستند، انجام میگیرد.
به منظور ساماندهی امور و خدمات دهی مطلوب معمولاً در هر نمایندگی، قسمت های مختلف به فراخور نوع فعالیت با شرح وظایف تعریف شده، مشخص گردیده که در نمایندگی محل کارآموزی اینجانب نیز این امر رعایت شده است. این نمایندگی شامل دو بخش اصلی ذیل میباشد بخش فروش محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو عرضه شده در سبد فروش کارخانه. خدمات پس از فروش مشتریانی که از محصولات ایران خودرو استفاده مینمایند.
بخش فروش محصولات : دراین بخش متقاضی خرید محصولات ایرن خودرو به دو صورت میتواند عملیات خرید خودروی خود را انجام دهد شخص متقاضی با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت ایران خودرو، باتوجه به محصولات عرضه شده در سبد فروش شرکت و نحوه فروش اعم از پیش فروش، تحویل فوری یا فروش اقساطی، خودروی خود را انتخاب کرده و سپس نمایندگی مورد نظر خود برای دریافت خودرو را تعیین مینماید . در حالتی دیگر شخص متقاضی با مراجعه به نمایندگی و ارائه مدارک مورد نیاز، توسط کاربر بخش فروش نمایندگی ثبت نام شده و سایر مراحل براساس دستورالعمل های موجود شرکت طی میشود. در هر نمایندگی فردی بعنوان کارگزار وجود دارد که وظیفه انجام امور اداری از جمله تبادل اسناد و مدارک فی مابین نمایندگی و شرکت اصلی را برعهده دارد و یکی از پرسنل نمایندگی محسوب میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, ارزيابی, تامين قطعات, تعمیر گاه, خدمات فروش, خدمات فنی, دانلود, شبکه, فروش محصولات, كارت طلاي,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
نظریه
اثر خود مثبت گویی
برنامه ریزی اولیه یا تجربه برنامه ریزی
منظور اصلی
سلطه جویی
اولویت دادن به احساس در مقابل منطق در برخی تصمیم گیری ها
اقرار به این که چیزی را نمیدانید با درک نمی کنید
جای نگرانی نیست که من ناقص هستم، باید خودم باشم
حقوق مشابه
گاهی اوقات خودتان را نفر اول در نظر بگیرید
دقاع از حق خود، چشم پوشی از حق خود
فنون یا روش های قاطعیت
پذیرش انتقاد
پاسخ ابهام آلود
کاوشگری در زمینه های انتقاد
روش دور باطل یا صفحه سوزن خورده
مشخص نمودن نتیجه
ارتباط و زبان غیر گفتاری
انواع ارتباطات مبتنی به حرکات بدن: زبان غیر گفتاری
ژست
حرکات دست و سر
چهره
چشمان
آهنگ صدا

پیشگفتار :
تئوری های مدیریتی بعنوان مجموعه ای متحول و مرتبط با شرایط اقتصادی – صنعتی و دگرگونی های سیاسی – اجتماعی همواره بصورت بستری مناسب در ارایه روش های کابردی و سامان سازمانی مورد استفاده قرار داشته است. این مجموعه هم اکنون بعنوان علوم مدیریتی، گسترده دامنه داری از چارچوب های علمی، همچون اقتصاد، ریاضیات و آمار، روانشناسی، جامعه شناسی، مهندسی و دانش سیاسی را در برمیگیرد. از همین روست که الگوسازی مدیریت در سال های اخیر، بیش از پیش، از جنبه مفهومی و نظریه پردازی صرف، به مدل های کاربردی و مبتنی بر دیدگاه های بین رشته ای گرایش یافته است.
فرآیند علمی تر شدن دانش مدیریت، بر پایه علوم غیر کمی و نظریه های کیفی نیز تقویت شده است که از جمله مهم ترین آن ها باید از تئوری ها و الگوهای عقلایی مربوط به مدیریت رفتار سازمانی نام برد. این شاخه از دانش مدیریت، به شدت تحت تاثیر دانش روانشناسی قرار داشته و رابطه تنگاتنگی را با علوم رفتاری ایجاد کرده است. شناخت انسان و تجزیه و تحلیل کنش و واکنش های انسانی در یک مجموعه سازمانی، ادراک ما را از واقعیت های مدیریتی و ساختار علمی مجموعه های انسانی – تکنولوژیک و فعالیت های سازمان – مدیریتی بطور چشمگیری افزایش داده است (Kahen 1997). به بیان دیگر، تلفیق منطقی دانش مبتنی بر واقعیت روانشناسی و چارچوب های نظری مدیریت، موجب پیدایش مفاهیم و الگوهای نوین کاربردی شده است که مقوله قاطعیت از جمله تازه ترین آن هاست.
چه در زمینه مدیریت و چه درباره موضوعات دیگری مانند رهبری، مباحثه قانع کردن دیگران،‌ هدایت، مذاکره، فروش یا ارزشیابی بحث کنیم، همه این موارد را میتوان در یک موضوع به نام : کُنش متقابل انسانی، خلاصه کرد.
به دلیل پیامدهای کنش متقابل انسانی در اثر بخشی فعالیت، عنوان این فصل، وارونه سازی یا معکوس کردن اثر دومینو نام گذاری شده است.
گاهی در امور اداری اشتباهی رخ میدهد که پیش از پی بردن به آن، اثر متقابلی بصورت یک واکنش زنجیره ای ایجاد میشود. باید توجه داشت که در بازی دومینو، اثر را نمیتوان معکوس یا وارونه کرد.
اما در مدیریت این کار شدنی است. میتوان با یک تغییر به ظاهر کوچک، یک واکنش زنجیره ای مثبت ایجاد کرد.
دنیای مدیریت، روز به روز پیچیده تر میشود؛ رد شرایط بسیار متغیر و متحول اقتصاد کنونی، اغلب شرکت ها در تلاشند تا با شناخت و فراهم سازی خواسته های مشتریان، از رقبای خود پیشی گیرند که در همین چارچوب،‌ تناقضی را میتوان دید.
در بحث پیرامون فردی که به یک مشتری خدمت میکند، یا کارکنانی که در مراحل گوناگونه فرآیند تولید، مشکلات مربوط به کیفیت کالا را برطرف میسازند و یا مدیری که افراد را به عملکرد بهتر تشویق میکند، در واقع، این کنش متقابل انسانی است که مورد بحث قرار میگیرد. افزون بر این، اثر کنش متقابل، بیشتر به ساختار و چگونگی طرز بیان بستگی دارد تا به محتوا یا آن چه بیان میشود. نحوه واکنش افراد نیز به نگرش ها، ارزش ها و اعتقادات آنان وابسته است.
بطور کلی، واقعیات و مطالعات نشان داده است که اثر گذارترین عامل بر کارکنان در محیط کار، همانا مدیران اند. با وجود این، در بسیاری از سازمان ها این عامل، در بهترین حالت، کمک کننده نیت و در بدترین حالت، ضد بهره وری است.
برخی مدیران بر این باورند که انسان ها در حقیقت تنبل و از کار و مسئولیت گریزانند و بنابراین با تمایلات اولیه برانگیخته میشوند. حاصل این نگرش، سبک استبدادی خواهد بود؛ بدین ترتیب که تمام قدرت در دست مدیری می افتد که میکوشد تا با نظارت دقیق و اعمال پاداش یا تنبیه،‌ کارآیی کارکنان ناراضی را افزایش دهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آهنگ صدا, اجتماع, ارزشيابی, اقتصاد, برنامه ريزی, تكنولوژيک, جامعه شناسی, حركات بدن, حركات دست و سر, ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مفاهیم اساسی تصمیم گیری
تصمیم گیری تحت شرایط ریسک
تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان
عناصر تصمیم
اصول چهارگانه تصمیم گیری هوشمند و خلاق
هدف گذاری و انعطاف پذیری
آگاهی و اضطراب
واقعیت گرایی و خوش بینی
عملگرایی و خارق العاده بودن
ارزیابی شخصی
ارزیابی پاسخ ها
منشاء عدم اطمینان ها
تفکر دقت افزایی
نظم در بی نظمی ها
در نظریه عمومی سیستمی
فناوری افراطی
قاعده تصمیم بیز
چاره یابی در وضعیت های غامض
فرآیند و مراحل تفکر (یا تصمیم گیری)
شناسایی وضعیت غامض و تجزیه آن
تعیین اولویت ها
اهمیت
فوریت
گرایش
راهکارهای عملی برای تصمیم گیری
تصمیمات گذشته خودم، بهترین مربیان من هستند
استفاده از شیوه ماکپم در انتخاب‌های هوشمندانه
منابع

مقدمه:
شناخت قرائن و نشانه های تحول در زندگی، شرایط اولیه پذیرش اصول چند سویه روش های تصمیم گیری و برنامه ریزی هوشمند و خلاق است. توان بهره‌گیری از پیام، ادراک و کشف جوهره تجربیات موفق و ناموفق زندگی است که در طول زندگی، مسیرهای درست و نادرست رسیدن به هدف های فردی و سازمانی را تعیین میکنند. الهام گیری از این شناخت و مکاشفه، چشم اندازهای آینده را شفاف و به روشنی ترسیم میکند.
تصمیم گیری، جوهره مدیریت است و مدیر کسی است که هر لحظه باید تصمیم بگیرد. تمامی تلاش های مدیران، در یک نقطه به بار نشسته و نتایج عینی خود را بروز میدهد و آن نقطه گزینشی است که از بین گزینه های مختلف صورت گرفته و بعنوان تصمیم مدیر تعیین مییابد. علت خوب یا بد شدن کارها یا موفقیت و شکست در دستیابی به اهداف تا حد زیادی در گرو همین لحظه و تصمیمی است که گرفته‌ میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آگاهی, ارزيابی, اضطراب, اطمينان, انعطاف پذيری, برنامه ريزی, تصميم گيری, تصمیم گیری, خلاق, خوش بينی, ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
نباتات علوفه‌ای
مقدمه
فواید سیلو کردن نباتات علوفه‌ای
جو
خصوصیات گیاه‌شناسی جو
طبقه‌بندی جو بدون پوشینه
دانه لخت
دانه پوست‌دار
طبقه‌بندی زراعی
انواع جو بدون پوشینه زراعی (لخت)
جو دو پر
جوهای چندپر
زمان کاشت
عملیات زراعی (تهیه زمین)
عملیات کاشت
عمق بذر
آبیاری مزرعه
تناوب زراعی
تراکم مناسب
برداشت جو بدون پوشینه
ساختمان شیمیایی دانه جو
کربوهیدرات‌ها
چربی
پروتئین
ذرت علوفه‌ای
مقدمه
خصوصیات بوتانیکی ذرت
برگ
ریشه
ارزش غذایی ذرت
رشد
اکولوژی ذرت
دلایل تولید بیشتر ذرت در مناطق گرمسیر
مهمترین واریته‌های ذرت
عملیات زراعی
آبیاری
عملیات کاشت
انتخاب زمین و عملیات شخم
عملیات تهیه زمین
تغذیه کودی
کودهای آلی
کودهای شیمیایی
ازت
مقدار مورد نیاز کود ازت
فسفر
پتاسیم
گوگرد
عناصر کم مصرف
سولفات روی
انتخاب بذر
میزان بذر
تاریخ کاشت
مبارزه با علف های هرز
آبیاری
برداشت
توصیه ها
یونجه
مقدمه
گیاه شناسی یونجه
تاریخ کاشت
کشت پاییزه
کشت بهاره
ارقام مختلف یونجه
یونجه بغدادی
یونجه همدانی
یونجه یزدی
یونجه بمی
کودهای مورد نیاز یونجه
آهک و گچ
ازت
فسفر
پتاس
عناصر غذایی ثانویه
کود حیوانی
میزان آب مورد نیاز
مهم ترین آفات و علف هرز یونجه
برداشت یونجه
منابع

مقدمه:
استان گلستان با مساحتی بالغ بر 2200000 هکتار در شمال کشور قرار داشته و در ضلع شرقی دریای خزر واقع شده و از دو بخش جلگه‌ای و دشت در شمال و بخش کوهستانی در جنوبت تشکیل شده که از شمال به جمهوری ترکمنستان، از جنوب به استان سمنان، از طرف شرق به استان خراسان و از غرب به دریای خزر و استان مازندران هم‌مرز است.
استان گلستان 75/1درصد کل سطح کشور را به خود اختصاص داده که از این سطح حدود 430000 هکتار اراضی جنگلی، 1126000 هکتار مرتع و بیش از 630000 هکتار اراضی زراعی است که تحت کاربرد کشت بیش از 720 نوع محصولات زراعی و باغی قرار دارد. نوع آب و هوای استان متفاوت بوده و از اقلیم نیمه خشک تا معتدل کوهستانی متغیر است. میزان متوسط ریزش‌های جوی در مناطق غرب استان و در ارتفاعات جنوبی 700 میلیمتر، در نواحی شمال شرقی و نوار مرزی 200 میلیمتر در نوسان است. متوسط بارندگی استان، 450-400 میلیمتر میباشد.
محصولات غالب استان گلستان شامل گندم، جو، برنج، پنبه، سویا، کلزا، آفتابگردان، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی و ذرت میباشد. سطح زیر کشت نباتات علوفه‌ای در استان اعم از ذرت، جو، یونجه، شبدر برسیم، سورگوم و ذرت علوفه‌ای، حدود 90-80 هزار هکتار میباشد. در حال حاضر ظرفیت و پتانسیل تولید نباتات علوفه‌ای در استان قابل ملاحظه است، به گونه‌ای که اگر مشکلات در سطح استان مرتفع گردد، میتواند یکی از مراکز مهم تولید انواع علوفه در سطح کشور باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آبياری, آفات, اراضی جنگلی, اراضی زراعی, ارزش غذايی, ازت, اكولوژی, بذر, برداشت, برگ, جو, دانلود, ذرت,,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
مراحل برنامه ریزی
سطوح برنامه ریزی
اصول کلی برنامه ریزی
فصل دوم
ضرورت برنامه ریزی و توسعه منابع آب
اهداف کلی برنامه ریزی
زمینه های مختلف برنامه ریزی
مصارف خانگی، شهری و صنعتی
آبیاری و تامین نیازهای کشاورزی
کنترل سیلاب
تنظیم و کنترل کیفیت آب
فرآیند برنامه ریزی و توسعه منابع آب
ویژگی ها و برخی مشخصات برنامه ریزی توسعه منابع آب
فصل سوم
تعاریف و مفاهیم
معیارهای ارزیابی اقتصادی طرح ها
تجزیه و تحلیل منافع و هزینه های طرح
فصل چهارم
وضعیت منابع آب کشور
خالص نیاز آبی گیاه
خالص آب مورد نیاز
راندمان آبیاری
جمع آب استحصالی
الگوی کشت
قیمت محصولات
ضرایب حق النظاره
محاسبه نیاز آبی
منابع و ماخذ
جداول و ضمائم

مقدمه:
استان خراسان با مساحتی حدود ۳۱۳۰۰۰ کیلومتر مربع حدود ۲۰ ٪ خاک کشور را تشکیل میدهد. متوسط بارندگی استان به میزان ۱۶۰ میلیمتر برآورد شده است که بین ۸۰ میلیمتر در جنوب و ۴۰۰ میلیمتر در شمال استان متغیر است. میزان متوسط بارندگی در استان تقریبا معادل ۶۴٪ بارندگی کشور است و ۱٨٪ بارندگی جهان است.
بنابراین خراسان جزء مناطق خشک کشور بشمار می آید و استحصال آب نقش حیاتی در زندگی مردم دارد. میزان آب استحصال شده از منابع آب های سطحی و زیر زمینی معادل ۹⁄۱۱ میلیارد متر مکعب می باشد که از این مقدار ۲⁄۹ میلیارد متر مکعب از منابع زیرزمینی و ۳ میلیارد متر مکعب از منابع سطحی مورد استفاده قرار میگیرد.
علاوه بر آن حدود ۵⁄۱ میلیارد مترمکعب از جریان های سطحی از مرزها خارج یا وارد کویر میگردد لذا استان خراسان در زمینه منابع آب و مدیریت بر آن نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد.
از طرفی بالاترین میزان برداشت از منابع آب های زیرزمینی کشور از دشت های خراسان انجام می گیرد و ۳۱ ٪ دشت های ممنوعه کشور در این استان قرار دارد. همین امر باعث ایجاد دغدغه هایی برای مسئولین در جهت تامین آب شرب شهرستان های استان شده است.
به همین جهت باید برای جلوگیری از ایجاد بحران، برنامه هایی مدون درزمینه استفاده بهینه از آب دشت های استان انجام پذیرید.
در این پروﮊه سعی شده است با توجه به سطح زیر کشت بهینه ای که بر اساس الگوی کشت و دیگر عوامل موثر، بدست می آید به همراه آن سیستم استفاده بهینه از آب نیز معین شود و در نتیجه توجیه اقتصادی با تجزیه و تحلیل اطلاعات، مطالعه و بررسی گردیده و نتیجه آن مشخص گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آبیاری, ارزیابی, ارزیابی اقتصادی طرح, استان خراسان, بارندگی, برداشت, برنامه ریزی, بهینه سازی, توجیه ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
مشخصات کلی چای
نام چای در نقاط مختلف جهان
چای از نظر گیاه‌شناسی
چای و ارزش غذایی آن
ترکیبات شیمیایی چای
چای در پزشکی
فصل دوم
مناطق چای خیز جهان
چای بومی مناطق نیمه استوایی و گرم و مرطوب
گسترش چای در کشورهای جهان
انواع بوته‌های چای و سن آن
زمین‌های قابل کشت چای
آب و هوا و رطوبت و درجه گرما
فصل سوم
تاریخ چای
تاریخ پیدایش چای در جهان
تاریخ مصرف چای در ایران
تاریخ کشت چای در ایران
فصل چهارم
روش کشت چای
انتخاب بذر چای
تهیه خزانه و کشت بذر چای در آن
فصل پنجم
پلاس
تعریف پلاس
انواع پلاس
اتاق پلاس
پلاس به شیوه قدیم به رفه‌های حصیری یا چتایی و پارچه‌ای
پلاس به روش جدید در داخل تراف (یا پلاس به اصطلاح محلی تغاری)
مدت زمان پلاس
اثرات فیزیکی پلاس
اثرات شیمیایی پلاس
فصل ششم
مالش
تعریف مالش و مقصود اصلی آن
تعداد دفعات مالش و مدت زمان آن
غربال کردن برگ سبز پس از مالش
فصل هفتم
تخمیر (اکسیداسیون)
فصل هشتم
خشک کردن چای
مقدار اسید آمینه در غنچه و برگ‌های چای
مقدار کاتیشن در غنچه و برگ چای
مقدار کافئین در غنچه و برگ چای
اصطلاحات مربوط به ظاهر چای
اصطلاحات مربوط به برگ دم شده چای
اصطلاحات مربوط به خواص نوشابه چای
فصل نهم
کارخانجات چای در ایران
اولین کارخانه چای سازی دولتی در ایران
فصل دهم
اطلاعات آمار و بازرگانی چای
بازرگانی چای در جهان و ایران
کشورهای وارد کننده چای
کشورهای صادر کننده چای
بازارهای جهانی چای
چه وقت به خودکفایی در کشت چای میرسیم؟
فصل یازدهم
آفات و بیماری های مهم چای
روشهای مختلف مباره با آفات چای
بیماری های متداول چای


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب و هوا, آفات, ارزش غذایی, اسيد آمينه, اكسيداسيون, بازرگانی, بذر چای, برگ های چای, بيماری, تخمير, د,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
فلور میکروبی یک نوع ماهی تخمیری
ایزوله کردن میکرو ارگانیسم های momoni
ماهی تخمیر شده Som-fak
فصل دوم
تخمیر و فلورمیکروبی Plaa-som، یک فرآورده ماهی تخمیری تایوانی تهیه شده با مقادیر مختلف نمک
مواد و روش ها
تولید plaa-som
آنالیز شیمیایی
آنالیز میکروبی
فنوتیپ (ویژگی های ظاهری) باکتری های اسید لاکتیک و مخمرها
آنالیز شیمیایی
تغییرات میکروبی
توصیف فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری های اسید لاکتیک
شناسایی و تعیین مخمرها
فصل سوم
شاخص های کنترل ایمنی برای یک محصول ماهی تخمیر شده تایلندی
مقدمه
تغییرات شیمیایی در طی تخمیر
تغییرات میکروبیولوژیکی در طی تخمیر
فصل چهارم
نقش آمین های بیوژنیک در ایمنی غذا و سلامتی انسان
فهرست منابع و مراجع

فلور میکروبی یک نوع ماهی تخمیری (Momoni):
ادویه های تخمیر شده بعنوان عوامل طعم دهنده در سوپ و سس ها در آفریقا مورد استفاده قرار میگیرند. بر عکس در کشورهای آسیـایی محصولات ماهی تخمیر شده معمولاً بخشی از رژیم غذایی سنتی مردم نیستند. در غنا یکی از محصولات ماهی تخمیر شده بنام momoni عموماً بعنوان چاشنی برای تهیه سس ها مورد استفاده قرار میگیرد.
تخمیر میکروبی ماهی در تولید سس ها و خمیر های مختلف ماهی رخ میدهد. سس ها و خمیرهای ماهی غلظت بالایی از نمک دارند ( 15-25 درصد وزنی/ وزنی) و بنابراین ارزش غذایی آن ها به خاطر اینکه نمیتوانند در مقادیر زیاد مصرف شوند محدود است.
Terasi هم یک غذای تخمیری بومی است که در اندونزی از خمیر ماهی یا میگو با تخمیر طبیعی در حضور غلظت بالای نمک تهیه میشود. برای تهیه momoni انواع مختلفی از ماهی ها به کار برده میشود. ماهی ها تمیز شده و امحاء و احشاء آن ها بیرون آورده شده و به وسیله آب به خوبی شسته میشوند سپس نمک زنی انجام میشود که مقدار آن 310-294 گرم به ازای هر کیلو گرم ماهی میباشد. نواحی روده و شکم ماهی شدیدتر نمک زده میشوند. ماهی ها در سبدهایی که روی آن با سینی های آلومینیومی پوشانده شده و یا سبدهایی از جنس کنف قرار میگیرند و اجازه میدهند در طول 5-1 روز تخمیر اتفاق بیفتد. قبل از فروش ماهی های تخمیر شده در آب نمک شسته میشوند و با نمک مالیده شده و به قطعات کوچک بریده میشوند، این قطعات کوچک در آفتاب در سینی های چوبی و در هوای آزاد برای چند ساعت خشک میشوند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آمين های بيوژنيک, آناليز شيميايی, آناليز ميکروبی, ارزش غذايی, ارگانيسم, اسيد لاکتيک, ايزوله, ايمنی غ,

تعداد صفحات:122
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
چارچوب نظری
مدل آماری تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
تعیین و اندازه گیری متغیرهای کنترل
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف علمی
اهداف کاربردی
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حدود مطالعاتی
قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول – مبانی نظری
تئوری نمایندگی
مفروضات تئوری نمایندگی
اهداف تئوری نمایندگی
مشکلات نمایندگی
عدم تقارن اطلاعاتی
مفهوم عدم تقارن اطلاعات
کژگزینی
کژاخلاقی
عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار
اهمیت اجتماعی کارکرد مناسب بازارهای اوراق بهادار
لزوم وضع مقررات در بازارهای اوراق بهادار
تئوری‌های وضع مقررات
تئوری منافع عمومی
تئوری گروه ذینفع
قانونمند کردن فعالیت‌های اقتصادی
انگیزه‌های خصوصی تولید اطلاعات
انگیزه‌های قراردادی برای تولید اطلاعات
انگیزه‌های مبتنی بر بازار برای تولید اطلاعات
سایر انگیزه‌های تولید اطلاعات
جمع‌بندی
میزان کفایت اطلاعات
ارزش شرکت
نقدشوندگی
معرفی معیارهای نقدشوندگی
بخش دوم – پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی تحقیق
مطالعه کاتسرینا سالاوی باردوس، 2010
مطالعه جفری ان جی، 2010
مطالعه مونیکا اسپینوسا، مایکل تاپیا، مارکو ترومبتا، 2008
مطالعه، 2006
مطالعه مونیکا اسپینوسا، مایکل تاپیا، مارکو ترومبتا ، 2005
مطالعه اسلی ایچیوگلو، شانتارام هچ، جان امسی درمت، 2005
پیشینه داخلی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
روش یا روش های نمونه گیری
مدل آماری تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
تعیین و اندازه گیری متغیرهای کنترل
تدوین فرضیات تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش های گردآوری اطلاعات
روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها
تعریف رگرسیون
تحلیل رگرسیون
رگرسیون چند متغیره
مفروضات رگرسیون خطی و آزمون فرضیه ها
آزمون های آماری لازم در مدل
آزمون معنادار بودن مدل خط رگرسیون
آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون
ارزیابی توان پیش بینی مدل های بدست آمده (پس آزمون)
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
توصیف نمونه
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
محاسبه ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیات رگرسیون
خلاصه تجزیه وتحلیل هابه تفکیک هر فرضیه
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ششم
خلاصه نتیجه گیری
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
نتیجه فرضیه اصلی اول
نتیجه فرضیه اصلی دوم
نتیجه فرضیه اصلی سوم
نتیجه فرضیه اصلی چهارم
نتیجه فرضیه اصلی پنجم
نتیجه فرضیه اصلی ششم
نتیجه گیری کلی
پیشنهادهای تحقیق
محدودیت‌های تحقیق
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق
آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به متغیر مستقل
آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به معیارهای نقدشوندگی
آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به متغیرهای کنترل
نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها (آزمون کولموگروف-اسمیرنف)
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و تعداد روزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد روزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد روزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمایه
خلاصه نتیجه فرضیات

فهرست نمودارها:
مدل مفهومی تحقیق
رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی
مدل مفهومی تحقیق

چکیده:
باتوجه به اهمیت روزافزون نقد شوندگی، شناخت در مورد عوامل مؤثر بر آن میتوان در بهبودآن یاری بخش باشد. تحقیق حاضر برای گردآوری شواهدی در ارتباط با ارزش سهام شرکت و نقدشوندگی سهام شرکت صورت پذیرفته است. دراین تحقیق با استفاده از Q توبین سطح ارزش سهام شرکت ها تعیین و پس ازمشاهده اثر متغیرهای کنترل (اهرم مالی، اندازه شرکت، عملکرد دوره جاری و نسبت ارزش دفتری به بازار) و تاثیرآن بر متغیرهای نقدشوندگی برای 68 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 83 تا 89 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون مقطعی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نقدینگی وارزش سهام رابطه مثبت وجود دارد. مفهوم نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بازار ایران به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج تحقیقاتی که در زمینه نقد شوندگی سهام در بازار اوراق بهادارایران انجام شده است نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند لذا بررسی نقش عاملی بنام ارزش شرکت دراین خصوص دارای اهمیت بسزایی است.

مقدمه:
اطلاعات مالی اساسی ارزشیابی را در بورس اوراق بهادار تشکیل میدهد. صورت های مالی، در بردارنده اطلاعات مهمی است که سهامداران در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری در سهام از آن استفاده میکنند. اطلاعات مالی در جهت دهی پس اندازها و تخصیص منابع اقتصادی محدود، موثراست. وجوداطلاعات حسابداری، مقایسه شرکت ها را امکان پذیر می سازد و با تقویت تخصیص موثر منابع، به توسعه اقتصادی و نهایتآ افزایش رفاه عمومی کمک میکند. نقدشوندگی یکی از اصلی ترین عومل تعریف قیمت اوراق بهادار سهم به حساب می آید. در فصل اول پس از تعریف موضوع و بیان مساله به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین نوع روش تحقیق و اهداف کلی تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویزه بیان میکنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است دراین فصل آورده شده است و در ادامه به مدل تحلیلی، متغیرهای عملیاتی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش سهام, ارزش شرکت, اطلاعات, اطلاعات مالی, بازار, بورس اوراق بهادار, تحقیق, تولید, جامعه آماری, حس,

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
متدولوژی تحقیق
ارزیابی محیط کلان بین المللی
ارزیابی عوامل سیاسی
ارزیابی عوامل اقتصادی
ارزیابی عوامل اجتماعی
ارزیابی عوامل تکنولوژیک
ارزیابی بازار منطقه و بررسی تقاضای داخلی
آمار تولید فولاد در دنیا به تفکیک کشور
آمار مصرف داخلی فولاد در دنیا به تفکیک ناحیه
ارزیابی شرایط صنعت فولاد در داخل کشور
تهدید جدید الورودها
چانه زنی تامین کنندگان
چانه زنی مشتریان
شدت رقابت
کالای جانشین
منابع

چکیده:
امروزه ورود به بازارهای بین المللی از اهمیت روزافزونی در فضای کسب و کار برخوردار است. بسیاری از شرکت ها و صنایع بزرگ به دنبال ارزیابی شرایط بازارهای مختلف و اتخاذ استراتژی های متناسب با آن بازار می باشند. ایران نیز که برای ورود به بازارهای مختلف بین المللی برنامه ریزی می کند خارج از این قاعده نیست. همان طور که مشخص است سیاست گذاران کشور بر روی سه صنعت مادر تمرکز دارند و در تلاش اند با این صنایع بتوانند به بازارهای جهانی راه یابند. این صنایع را میتوان به نوعی موتورهای توسعه اقتصادی نیز دانست.
1) صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
2) صنعت خودروسازی
3) صنعت تولید فولاد و محصولات فولادی
در این مقاله سعی بر آن است تا از بین صنایع فوق الذکر شرایط رقابت بین المللی صنعت فولاد مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی توانمندی های رقابتی ابتدا کشورهای بزرگ تولید کننده فولا شناسایی شده و سپس عوامل تاثیر گذار به دو گروه طبقه بندی خواهد شد. گروه اول عواملی هستند که بعنوان فاکتورهای محیطی در آن ها یاد میشود. این عوامل عمدتا برای شرکت های تولیدی غیر قابل کنترل بوده و در پاره ای از موارد توسط سیاست های مختلف دولت و دیگر کشورها تحت تاثیر قرار می گیرند. اما گروه دوم عواملی است که در لایه های مختلف خود صنعت فولاد وجود دارند. در مورد عوامل گروه اول با نظر خبرگان اولویت بندی صورت گرفته و مقایسه بین کشورهای عمده تولید کننده فولاد و ایران صورت خواهد گرفت.
در بخش دوم با استفاده از مدل عامل نیروی رقابتی مایکل پورتر عوامل تاثیرگذار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس استراتژی های کلانی که در سطح ملی میتواند مورد استفاده قرار گیرد، این استراتژی ها عمدتا در جهت تقویت صنعت فولاد بوده و می تواند در دو جنبه عمومی طبقه بندی شود که عبارتند از:
1) کاهش بهای تمام شده کالا
2) استراتژی های ادغام تولید کنندگان فولاد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی, ارزیابی بازار, اقتصاد, بازارهای بین المللی, بازارهای جهانی, تامين كنندگان, تحقیق, تقاضا, تو,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:29
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
پیشینه تحقیق
بیان مسئله
مدخلی بر مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی بازاریابی
مسئولیت اجتماعی مدیران
صاحبان سهام
کارکنان
مشتریان
محیط طبیعی
ارزش ها و هنجارهای فرهنگی
حقوق‌ مصرف‌ کننده‌ چیست؟
حقوق مصرف کنندگان در ایران
شرایط مساعد برای حفظ حقوق مصرف کنندگان
مشکلات بازاریابی در صنعت بیمه ایران
نقش بازاریابی اجتماعی در رعایت حقوق مصرف کنندگان
آموزش مدیران
نظم دهندگی دولت
قوانین مستقیم
قوانین غیرمستقیم
تاثیر رسانه‌های گروهی
نظام گزینش مدیریت
ارزشیابی جامع عملکرد مدیریت
حسابرسی مستقل اجتماعی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
هدف از این مقاله بررسی نقش بازاریابی به خصوص بازاریابی اجتماعی در توسعه صنعت بیمه میباشد. امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل، افراد یک خانواده برای تامین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده توسط دیگران هستند. از این رو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات یک نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است که هر گونه اختلال در تولید و توزیع آن ها میتواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیان های مادی صدمات و زیان های معنوی را نیز متوجه مصرف کننده نماید. شاید کسی تصور نمیکرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکت ها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاه ها وارد ادبیات بازاریابی شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, ارزشيابی, اقتصاد, بازاريابی, تحقیق, توسعه, حسابرسی مستقل, خدمات, دانلود, دولت, صاحبان سهام, ص,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:271
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
معنای لغوی محاربه
محاربه در قرآن کریم
اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه
اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت
فصل دوم
ماهیت محاربه
مفاد آیه محاربه
بررسی عنوان محاربه
بررسی عنوان افساد در زمین
مراد از افساد در زمین
جمع میان دو عنوان محارب و مفسد فى الارض
آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل میباشد
بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب
بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه
بکار بردن سلاح
تحقق خارجی ترس و ارعاب
قصد قتل یا سرقت
عمومیت متعلق محاربه
دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب
دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب
قائلان به حبس
قائلان به غیر حبس
محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه
آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم
فصل سوم
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه
محاربه و بغی
معنای لغوی بغی
معنای اصطلاحی بغی
بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)
نظریات مختلف در مورد بغی (جرم سیاسی)
آیا باغی کسی است که بر امام معصوم خروج نماید
شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی
رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات
تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی
مزایای مجرمین سیاسی
مقایسه بین محارب و باغی
محاربه و تروریسم
مفهوم تروریسم
تعاریف گسترده تروریسم
تعریف محدود تروریسم
تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل
انواع تروریسم از نظر هدف
انواع تروریسم از نظر عامل
تعریف حقوقی تروریسم
مقایسه تروریسم و محارب
فصل چهارم
محاربه در قوانین موضوعه ایران
رکن قانونی
رکن مادی
عنصر معنوی
ارزیابی انتقادی عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه
نقد و ارزیابی کلی
زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم
ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم
از نظر شرع
دیدگاه حقوقی عرفی
بررسی موردی جرایم در حکم محاربه
جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی
بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق
قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی
براندازی حکومت اسلامی
نامزد تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا
تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی
تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم
همکاری با دولت های خارجی متخاصم
سوء قصد به جان رهبر یا یکی از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید
جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور
اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور
تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی به وسیله اسلحه
راهزنی در راه ها و شوارع
سرقت مسلحانه در شب
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی
نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه
منابع

چکیده:
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. بطور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است.
در بررسی موارد مشابه «بغی» و «تروریسم» پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آنجا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آسايش عمومی, ارزيابی, اشرار, اموال, ترس و ارعاب, تروريسم, تظاهر, جرم سياسی, حبس, حقوق, حكومت اسلامی,,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:118
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده
فصل اول – کلیات
مقدمه
مروری بر فصول پایان‌نامه
فصل دوم – پایگاه داده فعال
مدیریت داده
مدیریت قوانین
تعریف قانون
رویداد
شرط
واکنش
مدل اجرایی
اولویت اجرایی در قوانین
معماری پایگاه داده فعال
آشکارساز رویداد
ارزیابی شرط
زمان بندی
اجرا
نمونه‌های پیاده‌سازی شده
Starburst
Ariel
NAOS
نتیجه
فصل سوم – مفاهیم فازی
مجموعه‌های فازی
عملگرهای فازی
استنتاج فازی
ابهام‌زدایی
نتیجه
فصل چهارم – پایگاه داده فعال فازی
تعریف فازی قوانین
رویداد فازی
رویدادهای مرکب
انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مرکب
شرط فازی
واکنش فازی
تعیین فازی موقعیت زمان بندی
معماری و مدل اجرایی قوانین
آشکارساز رویداد
بررسی شرط
اجرا
زمان بندی
نتیجه
بخش دوم – کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوشت برداری فازی، نتایج آزمایشات
فصل پنجم – رونوشت برداری فازی
رونوشت برداری
رونوشت برداری همگام
رونوشت برداری ناهمگام
ماشین پایه رونوشت برداری داده
مقایسه دو روش همگام و ناهمگام
رونوشت برداری فازی
استفاده از تریگرها برای فازی نمودن رونوشت برداری
کمیت سنج های فازی
روش محاسبه کمیت سنج های فازی
کمیت سنج عمومی
کمیت سنج جزئی
کمیت سنج جزئی توسعه یافته
روش جدید محاسبه حد آستانه در تریگرهای فازی برای رونوشت برداری فازی
معماری ماشین رونوشت بردار فازی
مثال
کارایی
ترافیک در رونوشت برداری مشتاق
ترافیک در رونوشت برداری تنبل
ترافیک در رونوشت برداری فازی
مقایسه تئوری هزینه رونوشت برداری فازی و تنبل
جمع بندی
فصل ششم – پیاده سازی
Fuzzy SQL Server
عملکرد اجزای Fuzzy SQL Server
پیاده سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده غیر فازی
اجزاء تریگر فازی در پایگاه داده غیر فازی
جداول سیستمی مورد نیاز
مثال
کارهای آتی
مراجع و منابع
واژه نامه لاتین
واژه نامه فارسی

مقدمه:
با ایجاد سیستم‌های مدیریت پایگاه داده عمده مشکلات ساختار، پشتیبانی و مدیریت داده‌های حجیم در سیستم‌های فایلی برطرف شد اما توجهی به جنبه‌های رفتاری پایگاه داده نشد. به این معنا که با استفاده از قیود جامعیت شاید بتوان از منفی شدن مبلغ حقوق کارمندان جلوگیری نمود اما نمیتوان مانع از بیشتر شدن حقوق آنها از مدیرانشان شد. در چنین مواردی کاربران پایگاه داده با اجرای یک پرس و جو موارد نقض محدودیت‌هایی از این قبیل را پیدا نموده و خود اقدام به اصلاح آنها مینمایند.
مواردی این چنین و نیز گزارشات مدیریتی در آغاز ماه از جمله کارهای مشخص و دارای ضابطه‌ای میباشند که انجام آن‌ها تکراری و قابل تفویض به سیستم است.
کاربران غیرمجاز با استفاده از یک سری گزارشات، غیرمستقیم به اطلاعات کلیدی دست یافته و اقدام به تغییر آن‌ها مینمایند. پیدا نمودن چنین تغییراتی که معمولاً بعد از گزارشات اتفاق می افتند، به راحتی امکان‌پذیر نیست. همان طور که مشاهده میشود در یک پایگاه داده معمولی ردیابی رویدادهایی که در سیستم اتفاق افتاده‌اند (رخدادها) نیز ممکن نبوده و نیاز به یک سیستم با پشتیبانی جنبه‌های رفتاری میباشد.
یک پایگاه داده فعال نظیر Oracle قادر به تشخیص رویدادهای نظیر اضافه، حذف و تغییر مقادیر در پایگاه داده میباشد. به عبارت دیگر این سیستم‌ها با ایجاد تغییر در یک قلم داده عکس‌العمل نشان میدهند.
پایگاه داده فعال با افزودن قوانین به پایگاه‌های داده امکان تعامل (کنش و واکنش) بین سیستم و پایگاه داده را ایجاد نمود. این نوع پایگاه داده دارای دو بخش مدیریت داده و مدیریت قوانین میباشد. بخش مدیریت داده مسئول حفظ خواص پایگاه داده در سیستم‌های کاربردی بوده و بخش دوم با مدیریت قوانین مسئول واکنش به رویدادهای سیستم میباشد. در این نوع پایگاه داده طراحان سیستم قادرند با تعریف قوانین که نزدیک ترین بیان به زبان طبیعی میباشد، سیستم را وادار به عکس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم نمایند.
پایگاه داده فعال با استفاده از قوانین قادر به (پشتیبانی گسترده‌تر قیود جامعیت و سازگاری داده‌ها، واکنش در مقابل رخدادهای سیستم کاربردی، عدم اجرای تقاضاهای مشکوک، ردیابی رویدادها، گزارشات ماهانه و…) میباشد.
همان طور که گفته شد آن چه که بطور معمول باعث میشود یک پایگاه داده را فعال بدانیم، عکس‌العمل سیستم در مقابل وضعیت‌هایی است که در پایگاه داده و یا حتی خارج از آن به وجود می آید. این وضعیت‌ها میتواند شامل یک حذف غیرمجاز و یا تغییر وضعیت پایگاه داده باشد. باید توجه داشت که داشتن تعامل برای یک پایگاه داده لازم اما کافی نیست. بسیاری از سیستم‌های پایگاه داده با رعایت اصول پایه‌ای که در زیر به آن اشاره میشود بطور عام پایگاه داده فعال نامیده میشوند.
این گونه سیستم‌ها باید یک پایگاه داده باشند، یعنی در صورتی که کاربر فراموش کرد، سیستم مورد نظر پایگاه داده فعال است بتواند از آن بعنوان یک پایگاه داده معمولی استفاده نماید (در صورت لزوم بتوان بعنوان یک پایگاه داده معمولی از آن استفاده نمود).
در این گونه سیستم‌ها باید امکان تعریف و مدیریت قوانین وجود داشته باشد. این قوانین در پایگاه داده فعال دارای سه جزء رویداد، شرط و واکنش میباشند.
این سیستم‌ها باید دارای یک مدل اجرایی باشند. به این ترتیب که با بروز رویداد و صحت شرط، واکنش قانون اجرا شود. یک پایگاه داده فعال باید قادر به آشکارسازی رویدادها و بررسی شرط قوانین فعال و اجرای فرامین واکنش باشد.
علاوه بر موارد فوق، بهتر است در این سیستم‌ها محیط مناسبی برای تعریف و امکان کامپایل کردن قوانین فراهم شود که به کاربر در تعریف قوانین کمک کند.
فازی سازی پایگاه‌های داده فعال با هدف نزدیک تر نمودن زبان بیان قوانین به زبان طبیعی طراحان مطرح شد. اغلب تقاضاهای کاربران پایگاه داده فعال، فازی میباشد. به عنوان نمونه در تقاضاهایی نظیر عدم تعلق پاداش به کارمندان کم‌کار، افزایش فشارخون، محاسبه حقوق کارمندان در پایان هر ماه و… از کلمات فازی استفاده شده است که عدم پشتیبانی مفاهیم فازی و به کار بردن مقادیر دقیق منجر به حصول نتایج نامطلوب در برخی سیستم‌های کاربردی میشود.
تفاوت اصلی در فازی سازی پایگاه داده فعال با سایر سیستم‌های فازی، در نوع تعریف قوانین میباشد. به این ترتیب که در تعریف قوانین در اینجا از سه جزء اصلی رویداد، شرط و واکنش استفاده میشود در صورتی که سیستم‌های مبتنی بر قانون عموماً از دو جزء شرط و واکنش تشکیل شده‌اند اما فازی نمودن شرط و واکنش قوانین در پایگاه‌های داده فعال تفاوت چندانی با شرط و واکنش فازی در سیستم‌های مبتنی بر قانون ندارد و در فازی نمودن رویداد نیز میتوان از همان سیاق رویدادهای فازی استفاده نمود این بحث توسط ولسکی و بوازیز در مطرح شده است.
در این پایان‌نامه سعی شده است بحث‌های مطرح شده در پایگاه‌های داده فعال فازی به طور خلاصه بررسی شود. همچنین در ادامه با معرفی عمل رونوشت برداری و بکارگیری قوانین فازی (تریگرهای فازی) در عمل رونوشت برداری روش بهبود یافته جدیدی معرفی میشود.

مروری بر فصول پایان‌نامه:
در ادامه این پایان‌نامه در فصل دوم مفاهیم پایگاه داده فعال ارائه شده است. همچنین مدل اجرایی، نمونه‌هایی از این نوع پایگاه داده و برخی کاربردهای پایگاه داده فعال در ادامه این فصل آمده است.
در فصل سوم مختصری از مفاهیم فازی ارائه شده است.
فصل چهارم شامل چگونگی پشتیبانی مفاهیم فازی در بخش‌های مختلف یک پایگاه داده فعال میباشد.
فصل پنجم به بیان طرح استفاده از تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال جهت ارائه روش جدید رونوشت برداری فازی میپردازد و مزایای استفاده از روش رونوشت برداری فازی نسبت به روش های مرسوم قدیمی غیر فازی با یک نمونه پیاده‌سازی شده مقایسه میگردد.
فصل ششم به بیان چگونگی پیاده سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال غیر فازی و نیز پیاده سازی رونوشت برداری فازی به وسیله آن میپردازد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمایش, آشكارساز, ارزيابی, ترافيک, تریگر, دانلود, رديابی, رويداد, شرط فازی, قانون, كنش و واكنش, مدير,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان میکند.
دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
نحوه فروش اموال منقول
محل فروش
زمان فروش
موعد فروش
آگهی فروش
دعوت از طرفین
اخطار به محکوم له جهت حضور
اخطار به محکوم علیه جهت حضور
اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده
جلسه فروش
حضار اجباری در جلسه فروش
حضار اختیاری
نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده
موارد رد
مبلغ فروش
مبلغ کارشناسی یا ارزیاب
مبلغ توافق
قیمت مزایده
نحوه پرداخت
پرداخت نقدی
پرداخت به وعده
فروش قسمتی از مال توقیف شده
اتمام عملیات مزایده در اموال منقول
موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم
فروش اموال غیر منقول
مندرجات آگهی فروش غیر منقول
اتمام عملیات مزایده در اموال غیر منقول
مبحث سوم
تخلفات دادورز
تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری
تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه
مبحث چهارم
اجرای اسناد رسمی
مراجع صدور اجراییه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت اموال منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غیرمنقول
گفتار چهارم
حراج
آگهی فروش
مکان حراج
دعوت از طرفین
زمان حراج
مبلغ حراج
موارد رد شرکت در حراج
جلسه حراج
موارد بی اعتباری حراج
موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتی
تعریف مناقصه
مناقصه
طبقه‌بندی معاملات
طبقه‌بندی انواع مناقصات
اعضا کمیسیون مناقصه
ضمانت‌نامه برای مناقصه
انعقاد قرارداد
تجدید و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزایده
استثنائات وارده در انجام مزایده
اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی
فروش اموال غیرمنقول دولتی
نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی
بورس
ارکان بورس
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسانها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی به وجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جز نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه میکند و او را انجام تعهد باز میدارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرار داده است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتیکه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، میتواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتیکه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له میتواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند و در این صورت یا خودش مال معرفی میکند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصر از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آگهی فروش, احكام مدنی, ارزياب, اسناد رسمی, اموال غيرمنقول, اموال منقول, بازداشت, بورس, تخلفات اداری,,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:82
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیش گفتار
فصل اول – مواد اولیه تولید لواشک و آلوچه فرآوری شده
میوه ها
طبقه بندی میوه ها
میوه های آلویی
میوه های توتی یا انگوری
میوه های سیبی
سیب
گلابی ها
میوه های آلویی
گیلاس ها
هلو ها
شاه توت ها، تمشک ها و توت فرنگی ها
میوه های توتی و انگوری
میوه های خانواده مرکبات
میوه های توتی دیگر
ترکیب شیمیایی میوه ها
پکتین
نشاسته
آب
اسید های آلی
شیرین کننده های طبیعی
نمک طعام
تمر هندی
قره قروت
فصل دوم – اصول آماده سازی و فرآورش لواشک و آلوچه فرآوری شده
اصول آماده سازی
شستشو
جدا سازی
تجهیزات خرد کردن
اصول فرآورش لواشک و آلوچه فرآوری شده
فصل سوم – فرآیند تولید لواشک و آلوچه فرآوری شده
لواشک
آلوچه (گوجه درختی)
ویژگی های لواشک و آلوچه فرآوری شده
فرآیند تولید لواشک
فرآیند تولید آلوچه فرآوری شده
فساد لواشک و آلوچه فرآوری شده
فصل چهارم – آزمون لواشک و آلوچه فرآوری شده
نمونه برداری
آزمون عوامل ناپذیرفتنی
آزمون رنگ
آزمون بو و طعم
آزمون ضخامت لواشک
آزمون های شیمیایی
آزمون های میکروبی
فصل پنجم – کلیات در راستای شناسایی محصول
تعریف
ویژگی ها
ویژگی های فیزیکی
ویژگی های شیمیایی
مواد افزودنی
هزینه نیروی انسانی مورد نیاز
مدیریت
کارکنان خط تولید
مساحت سالن تولید
مساحت آزمایشگاه و بخش کنترل کیفی طراحی و مهندسی و برنامه ریزی تولید
مساحت تعمیرگاه و تاسیسات
مساحت ساختمان های اداری، رفاهی خدماتی
مخزن خیساندن
شستشو
خرد کن
دیگ پخت
صافی
تغلیظ کننده
خشک کن
دستگاه نورد و برش
بسته بندی
کنترل کیفیت حین تولید
کنترل کیفیت محصول
منابع مورد استفاده

فهرست جداول:
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پکتین
ویژگی های شکر سفید
ترکیبات قره قروت در یک صد گرم قسمت خوراکی

پیش گفتار:
لواشک و آلوچه فرآورده هایی هستند که از گوشت برخی انواع میوه پس از عملیاتهای جداسازی، شستشو، پخت و … و افزودن مواد اختیاری مجاز مانند نمک، شکر و اسیدهای آلی تولید میگردند. این محصولات غالبا از میوه های درجه 2 (که بازار پسندی کمتری دارند) و میوه های مازاد در مصرف بازار تهیه میشوند. لواشک و آلوچه فرآوری شده از دیرباز بعنوان تنقلات مصرفی خانوارهای ایرانی کاربرد داشته است. تولید این محصول علاوه بر جلوگیری از ضایعات میوه ها به دلیل ارزش غذایی بالا به ویژه از نظر میزان مواد معدنی و ویتامین، قابلیت نگهداری طولانی مدت و طعم مطلوب همواره مورد توجه بوده است. این فرآورده ها به عنوان چاشنی نیز در مواد غذایی گوناگون استفاده می شوند.
امروزه ازدیاد محصولات کشاورزی و بالا رفتن فرهنگ جامعه در جهت مصرف فرآورده های غذایی بهداشتی سبب گردیده است که تولید محصولات مذکور از قالب سنتی به نیمه سنتی و صنعتی سوق یابد. به دلیل دسترسی آسان به مواد اولیه سهولت تهیه و هزینه سرمایه گذاری اولیه اندک، صنعت تولید لواشک و آلوچه فرآوری شده بهداشتی به سرعت گسترش یافته است.
ارائه محصولاتی با کیفیت مطلوب چندان ساده نمی باشد. از یک سو ماهیت محصولات تولیدی که جزء تنقلات سنتی کشورمان می باشند، زمینه مناسبی را برای صادرات این فرآورده ایجاد می نماید و از سوی دیگر قشر اصلی مصرف کنندگان داخلی این محصولات که کودکان می باشند لزوم توجه به کیفیت بهداشتی و مرغوبیت کالاهای مذکور را حائز اهمیت به سزایی می نماید. لذا انجام پژوهش توسط واحدهای تحقیق و توسعه کارخانجات مربوطه و نیز دانشکده های صنایع غذایی، کشاورزی و تغذیه کشور ضروری میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمایشگاه, آلوچه فرآوری شده, آماده سازی, ارزش غذایی, اسید های آلی, انگور, برنامه ریزی تولید, بسته بن,

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیات فرعی
سوالات پژوهش
سوال اصلی
سوالات فرعی
چارچوب نظری پژوهش
مدل پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
تعریف واژگان کلیدی
فصل دوم – ادبیات پژوهش
مقدمه
برند
مفاهیم کلیدی برند
تعریف برند از نظر انجمن بازاریابی آمریکا
تعریف برند و ریشه لغوی برند
تعریف برند از دید کیفیت و ارزش
تعریف برند از دید کلی و جامع نگر
تاریخچه نام تجاری یا برند
تعابیر مختلف از نام تجاری یا برند
نام تجاری به عنوان یک آرم
نام تجاری به عنوان ابزاری قانونی
نام تجاری به عنوان شرکت
نام تجاری به عنوان یک میان بر
نام تجاری به عنوان یک کاهش دهنده ریسک
نام تجاری به عنوان موضع یابی
نام تجاری به عنوان شخصیت
نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها
نام تجاری به عنوان چشم انداز
نام تجاری به عنوان اضافه ارزش
نام تجاری به عنوان هویت
نام تجاری به عنوان تصویر ذهنی
نام تجاری به عنوان رابطه
نام تجاری به عنوان عامل وفاداری
اهمیت برند
برای مشتریان
برای شرکت ها
برند سازی
ارزش برند
ارزش مالی نام تجاری
سرمایه گذاری برای توسعه برند
محاسبه ارزش برند
انواع برند
خصوصیات یک برند خوب
تصویر برند
تعاریف تصویر برند
مروری بر مفاهیم تصویر برند
ابعاد تصویر برند
شخصیت برند
ویژگی های محصول
فواید استفاده از یک برند
اندازه‌گیری تصویر محصول در ذهن مشتری
انواع تصویر
تصویر علامت تجاری
تصویر محصول
تصویر تداعی کننده
تصویر استفاده کننده
تصویر استفاده
تصویر ذهنی
پیشینه تحقیق
پژوهش های داخلی
پژوهش های خارجی
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
مدل پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و نمونه گیری
نحوه گردآوری داده ها
ابزار پژوهش
اعتبار و روایی
روش جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
تحلیل توصیفی مقدماتی
آزمون نرمال بودن متغیرها
بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش
فرضیات فرعی پژوهش
آزمون رگرسیون چندگانه
تحلیل مدل پژوهش
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری فرضیه ها
یافته های پژوهش
نتایج پژوهش
محدودیت ها و مشکلات پژوهش
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات به محققان بعدی
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی
خروجی های نرم افزار SPSS

فهرست جداول:
ابعاد پرسشنامه و سوالات مربوط به هر بعد
توزیع افراد بر حسب جنسیت
توزیع افراد بر حسب گروه سنی
توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات
میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه
آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای تصویر برند و عرضه
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و عرضه محصولات
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و عرضه محصولات
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق عرضه محصولات
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و خدمات عرضه شده
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و خدمات عرضه شده
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیش بینی تصویر برند از طریق خدمات عرضه شده
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و مناسب بودن برند
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و مناسب بودن برند
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق مناسب بودن برند
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و کیفیت برند
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و کیفیت برند
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق کیفیت برند
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و تنوع برند
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و تنوع برند
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق تنوع برند
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و جو برند
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و جو برند
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق جو برند
نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق ابعاد عرضه محصولات

فهرست نمودارها:
مدل پژوهش (واهی و پاسوان)
توزیع افراد بر حسب جنسیت
توزیع افراد بر حسب گروه های سنی
توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات
ضریب همبستگی بین هر بعد از عرضه و تصویر برند

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تصویر برند شرکت مواد غذایی بهروز و عرضه از دیدگاه مشتریان در شهرستان کاشان صورت گرفته است. این پژوهش براساس مدل معرفی شده توسط واهی و پاسوان انجام میگیرد. این مدل برای اثر گذاری بر تصویر برند پنج بعد معرفی شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مشتریان محصولات شرکت مواد غذایی بهروز در شهرستان کاشان میباشد. با استفاده از فرومول کوکران حجم نمونه 150 برآورد شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه طراحی شده توسط واهی و پاسوان با عنوان تصویر برند شرکتهای خصوصی استفاده خواهد شد. این پرسشنامه در 23 سوال تدوین شده است. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر تصویر برند و عرضه محصولات به ترتیب 737/0 و 691/0 بوده است. همچنین برای ابعاد خدمات عرضه شده، مناسب بودن برند، کیفیت برند، تنوع برند و جو برند به ترتیب 658/0، 805/0، 742/0، 731/0 و 683/0 بدست آمده است. در نهایت مشاهده شد که سطح تحصیلات بیشتر افراد کارشناسی بوده است و مقاطع کاردانی و دیپلم در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین مشخص شد بین تصویر برند شرکت مواد غذایی بهروز و عرضه محصولات رابطه معنی داری وجود دارد. از طرف دیگر، بین بین تصویر برند، مناسب بودن برند، کیفیت برند، تنوع برند و جو برند شرکت مواد غذایی بهروز و خدمات عرضه شده رابطه معنی داری وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرم, آزمون همبستگی پیرسون, ابزاری قانونی, ارزش برند, ارزش مالی, انجمن بازاریابی آمریکا, اهمیت برند, ,

تاريخ : 21 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهای اصلی
سوالهای فرعی
گفتار سوم : فرضیه ها
گفتار چهارم : روش تحقیق
گفتار پنجم : معرفی مباحث
مبحث دوم : معانی و مفاهیم
گفتار اول : دلیل
گفتار دوم : حقیقت و واقعیت
دیدگاه‌ جامعه‌ شناسی
دیدگاه ارزش‌‌ شناسی
مبانی فقهی
دیدگاه قانونی
فصل دوم : تحصیل دلیل
مبحث اول : تحصیل دلیل در امور حقوقی
مبحث دوم : تحصیل دلیل در امور کیفری
مبحث سوم : حدود تحصیل دلیل و کشف واقع
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
یکی از مسائل قابل تاًمل در فرآیند دادرسی کیفری تحصیل دلیل توسط مقام صلاحیت دار برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت است. با توجه به تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی کننده در دادگاه میتوان گفت دادسرا به عنوان اصلی ترین مرجع در تحصیل دلیل نقش مهمی را بر عهده دارد. در این ارتباط موضوع قابل بحث تعیین حدودی برای کشف امر واقع است و تاثیری که از این حیث بر دادرسی عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پیدا کردن از مبانی چنین امری و ضرورت تاسیس آن در دادرسی کیفری به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیحی از روند رسیدگی های کیفری در نظام قضایی داشته باشیم.

مقدمه:
سیستم قضایی کشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات میان افراد، قائل به تفکیک رسیدگی به امور حقوقی و کیفری شده است، بی شک هر یک از این دو نوع رسیدگی دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص خود میباشند که البته علت این امر را میتوان در منشا و اهداف متفاوت هر یک از این دو، عنوان کرد.
بنابراین باید گفت هر یک از این دو نوع رسیدگی در کیفیت و نحوه تحصیل دلیل نیز با هم متفاوت هستند و دارای تشریفات خاصی در رسیدگی میباشند. البته در این راه رعایت اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی چه در امور حقوقی وچه در امور کیفری لازم و ضروری است، در امور حقوقی قاضی در حکم داور است و از هر گونه تحصیل دلیل منع شده است و این قاعده درست در جهت همان اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور کیفری تحصیل دلیل و کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت مهم ترین تکلیف و وظیفه قاضی صادر کننده حکم میباشد و علت این تفاوت را میتوان در منشاء و هدف رسیدگی، یا به عبارت بهتر در موضوعات کیفری و حقوقی و جنبه عمومی و خصوصی آن ها جستجو کرد. بدین ترتیب مسئله مورد بحث ما دراین تحقیق تحصیل دلیل و حدود کشف واقع و نقش آن بر دادرسی عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا باید گفت تحصیل دلیل به چه معنا است و این که مصداق بارز اعمال تحصیل دلیل در امور کیفری در کجاست ؟ و دیگر آن که کشف واقع چیست و حدود آن تا کجاست ؟ آیا میتوان گفت قاضی دادگاه برای کشف واقع مجاز به انجام هر اقدامی میباشد؟ به عبارت بهتر، آیا کشف واقع مجوز هر اقدامی از سوی قاضی دادگاه میباشد؟ آیا کشف واقع از سوی قاضی تنها بر اساس ادله و مدارک ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی میباشد، یا این که نه قاضی میتواند حتی براساس دلایل و مدارکی که خارج از ادله ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی است نیز کشف واقع نماید، بر فرض صحیح بودن مورد دوم، آیا این گونه تحصیل دلیل کردن با اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی در تعارض نمیباشد؟


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلافات, ارزش‌‌ شناسی, امور حقوقی, امور كيفری, تحصيل دليل, تعارض, جامعه‌ شناسی, حقوق, حقوق كيفری, د,

تعداد صفحات:133
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات پژو هش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف
اهداف کلی
متغیر های پژوهش
فرضیه ها
تعاریف عملیاتی
پیشینه تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
مهندسی مجدد سازمان ها چیست؟
مهندسی مجدد عرصه ای نو برای مدیریت و مهندسی صنایع
قاعده های مهندسی مجدد
روش انجام گرفتن مهندسی مجدد
طراحی مجدد
ابزار گزینی مجدد
هماهنگی مجدد
مدیریت تولید و IE
فرآیند گرایی
ورودی های فرآیند تبدیل
فرآیند تبدیل
خروجی های فرآیند تبدیل
فرآیندهای سازمانی (کسب و کار)
خواص عناصر فرآیندی
پیشرفت های مهندسی صنایع و استفاده از آن ها در مهندسی مجدد
بانک آمریکا و ایتالیا
پیش زمینه و ضرورت نیاز به دگرگونی
تعریف چشم انداز آینده
برنامه ریزی تفصیلی استقرار و پیاده سازی دگرگونی
تکنیک های استقرار
رهبری فعال و آشکار
استفاده از نمونه کوچک آزمایشی
برنامه ریزی و مرحله بندی استقرار
ارتباطات
بررسی نتایج به دست آمده
درس های فرا گرفته شده
شرکت فورد
زمینه – ضرورت دگرگونی
از بین بردن الگوی مدیریت / کارکنان
تحول به سوی کیفیت و تاثیر دکتر ادوارد دمینگ
ترویج یک چشم انداز
پـی ریزی کیفیت : برتری جامع کیفیت فورد
نیاز فوری به تیم های میان فعالیت های
متدولوژی بهبود فرآیند فورد
پروژه های چندگانه مهندسی مجدد
درس های فرا گرفته شده
بیمارستان کینگستون
زمینه و ضرورت نیاز به دگرگونی
تجزیه و تحلیل مقدماتی
مرحله مطالعات تفصیلی
برنامه ریزی استقرار رو پیاده سازی دگرگونی
مرحله استقرار – تکنیک های کلیدی
مرحله بندی استقرار
آموزش تیم های تازه تاسیس میان فعالیتی مراقبت متمرکز از بیماران
استفاده از سیستم های جدید تکنولوژی اطلاعاتی
ارتباطات
مدیریت بر مقاومت ناشی از نیروی خارج از بیمارستان
حمایت فعال و ملموس رهبری از برنامه دگرگونی
کنترل و ارزیابی
درس های فرا گرفته
تجربه شک شرکت ـ بل اتلانتیک
نقش فن آوری اطلاعات در مهندسی مجدد
نمونه آماری
بررسی پروژه های مهندسی مجدد
مهندسی مجدد سازمان ها چیست؟
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
روش اجرای پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
دستور اجرای تست
روش نمره‌گذاری تست انگیزه
جامعه، نمونه و روش نمونه برداری
فرمول حجم نمونه
روش گردآوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق
مقدمه
آمار توصیفی
جنسیت
سن
تحصیلات
نوع فعالیت
آمار استنباطی
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث پیرامون فرضیات تحقیق
فرضیه ها
انتظار می رود مقاوت کارکنان در طرح های جدید وجود داشته باشد
انتظار همکاری کارکنان در طرح های جدید است.
انتظار انتظار تعامل مدیریت در فضای طرح های جدید وجود دارد
انتظار می رود همکاران در طرح های جدید مدیریت کنند
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهاد به محققان آتی
منابع
پیوست ها
پرسشنامه
خروجی نرم افزار SPSS

فهرست جداول:
فرآیند تبدیل
توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی مورد مطالعه به تفکیک سن،‌ تحصیلات و شغل
توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک نوع تحصیلات
همبستگی مولفه های رهبری و تحصیلات
مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه یک
مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه دوم
مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه سوم
مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه چهارم

چکیده:
هدف : مهندسی مجدد، موتور محرکه برای پیشرفت در انسان و سازمانها است و برای تغییر رفتار در فراگیران باید به عوامل مرتبط با آیتم های و میزان تاثیر آن ها پی برد. لذا این مطالعه با هدف برسی مهندسی مجدد در بهبود فعالیت کارکنان اداره مخابرات صورت گرفته است.
مواد و روشها : در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی جامعه آماری کلیه کارمندان شاغل به بودند. تعداد 100 نفر از ایشان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده های مربوط به مهندسی مجدد از آزمون خود ساخته استفاده شد، برای تعیین عوامل مرتبط از پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر 5 رهبری برابر گرا و محیط کاری و تعهد سازمانی و حمایت مدیریتی و مقاوت کارکنان بود که 3 گزینه ای (هر 21 سوال) که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تایید شده بود، استفاده گردید. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، t مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معنی داری 5% >_ p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که تعداد نمونه شرکت کننده 98 نفربود که 11 پرسشنامه نا صحیح بود و 87 عدد پرسش نامه صحیح بود و یافته های فرضیات پژوهش معنادار بودن فرضیه و منفی بودن یک فرضیه دیگر را نشان میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آنالیز, اداره مخابرات, ارتباطات, ارزيابی, استقرار, بازار, برنامه ريزی, تحصيلات, تعهد سازمانی, تغییر ,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
نگاهی به تاریخچه سیستم های اطلاعاتی سنتی
MIS، ظهور یک پارادایم علمی جدید
ویژگیهای سیستم اطلاعات مدیریت
ابهامات مفهومی پارادایم MIS کلاسیک
استقلال MIS نسبت به کامپیوتر
سیر تحول سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه
مدل سایبرنتیک MIS کلاسیک
تکامل سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه
تمرکز بر داده
تمرکز جدید بر اطلاعات
تمرکز بر سیستم های تصمیم گیری
تمرکز جاری بر ارتباطات
تمرکز بالقوه بر مشاوره با استفاده از سیستم های خبره
از سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر دانش تا سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر یاد گیری
برخی از دلایل عدم پیشرفت مناسب سیستم اطلاعات مدیریت
نتیجه گیری
سوالات
منابع

فهرست نمودارها:
نمودار درصد نیروی کار
نمودار فناوری در گذر زمان
نمودار مدل سایبرنتیکی
نمودار مدل سیستمی یا جامع MIS
نمودار مدل کلاسیک TPS

چکیده:
دانش MIS، یکی از شاخه های علوم اطلاعات و یا به عبارتی دیگر، از علوم سیستم ها محسوب میشود که سابقه ای کمتر از چهل سال دارد. گرچه این پارادایم علمی جدید تاکنون تحولات و دگرگونی های چشم گیری را تجربه نموده است، اما در مقایسه با علوم مرتبط به خود مانند تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی و علوم شناختی، هنوز راه طولانی و پر فراز و نشیبی را در پیش رو خواهد داشت.
مفهوم MIS، که در سال 1965 در آمریکا شکل گرفت به سرعت در اکثر مراکز آکادمیک جهان و به خصوص دپارتمان های مدیریت نفوذ پیدا کرده و فراگیر شده است. میتوان گفت این گرایش علمی تقریبا دو سوم سیر تکاملی خود را تا سال 1990 پیموده و از آن تاریخ به بعد تحول قابل ملاحظه ای نداشته است.
بسیاری از محققین و دانشمندان علوم اطلاعات، مطالعات و تحقیقات مهمی را پیرامون تحولات MIS انجام داده و هر کدام از زاویه و دیدگاه مختلفی به مسئله نگریسته و تحلیل هایی را ارایه کرده اند. در این مقاله تحلیلی بر منشا سیستم های اطلاعاتی مدیریت و سیر تحولات آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
MIS, ارتباطات, ارزیابی, اطلاعات, تحول, تصمیم گیری, تکنولوژی, داده, دانشمندان, دانلود, دپارتمان, دیدگ,

تعداد صفحات:192
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله تحقیق
چارچوب نظری
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف علمی تحقیق
اهداف کاربردی تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول) نظریه های مربوط به سرمایه فکری
تعاریف مختلف سرمایه فکری
بخش دوم) مدلهای طبقه بندی سرمایه فکری
ادوینسون و مالونه
روس و همکارانش
بونتیس
بروکینگ
سویبی
استوارت
یوستک و همکارانش
پتی
چن و همکارانش
پتی و گویتر
هانناس و لوونداهل
طبقه بندی مر و اسچوما
لیم و دالیمور
طبقه بندی نورتون و کاپلان
طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک
بخش سوم) روشهای اندازه گیری سرمایه فکری
طبقه بندی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری
ارزش افزوده اقتصادی
کارت نمره متوازن
ترازنامه نامرئی
کنترل دارایی های ناملموس
روش جهت یابی تجاری اسکاندیا
شاخص سرمایه فکری
نرخ بازده داراییها
روش تشکیل سرمایه بازار
کارگزار تکنولوژی
روش سرمایه فکری مستقیم
روشهای مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری
مدل مدیریت سرمایه فکری
کیوی توبین
هوش سرمایه انسانی
مدل کارگزار فناوری
روش ارزش گذاری جامع
ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدلهای سنجش سرمایه فکری
طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن
روشهای محاسبه مستقیم سرمایه فکری
روشهای برآورد ارزش بازاری سرمایه
روشهای برگشت داراییها
روشهای کارت امتیاز
نحوه محاسبه سرمایه فکری (با استفاده از مدل پالیک) و شاخص های عملکرد مالی شرکت ها
محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک
شاخص های عملکرد مالی
بخش پنجم) سوابق تحقیق
پژوهشهای مشابه انجام شده در داخل
پژوهشهای مشابه انجام شده در خارج از کشور
تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
روشهای گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
مدل مفهومی تحقیق
جامعه آماری تحقیق
آزمون فرضیه ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون همبستگی
رگرسیون چندگانه
آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف)
آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن)
چند هم خطی
شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش
متغیر های تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
شاخص های توصیفی متغیرها
روش آزمون فرضیه های تحقیق
بررسی اعتبار مدل
تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته
تجزیه و تحلیل فرضیه اول
آزمون فرضیه فرعی اول
آزمون فرضیه فرعی دوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q شرکت از شاخص های ارزش بازار رابطه وجود دارد
آزمون فرضیه فرعی سوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازارهر سهم به عایدی (P/E) شرکت از شاخص های ارزش بازار رابطه وجود دارد
آزمون فرضیه اصلی اول : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و شاخص های ارزش بازار به عنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد
فرضیه اصلی دوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت سودآوری به عنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد
آزمون فرضیه اصلی سوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت های فعالیت به عنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد
آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت های بازده سرمایه به عنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد
آزمون فرضیه فرعی چهارم : بین مولفه های سرمایه سرمایه فکری و شاخص ROE از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد
آزمون فرضیه فرعی پنجم : بین مولفه سرمایه سرمایه فکری و شاخص ASR از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد
نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت های بازده سرمایه به عنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد
آزمون فرضیه اصلی پنجم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و شاخص مبتنی برارزش آفرینی EVA به عنوان معیار نوین عملکرد مالی شرکت وجود دارد
آزمون فرضیه اصلی ششم : بین اندازه شرکت با میانگین سرمایه فکری و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد
خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها
نتیجه فرضیه فرعی اول
نتیجه فرضیه فرعی دوم
نتیجه فرضیه فرعی سوم
نتیجه فرضیه اصلی اول
فرضیه اصلی دوم
نتیجه فرضیه اصلی سوم
فرضیه اصلی چهارم
نتیجه فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی پنجم
نتیجه فرضیه اصلی چهارم
نتیجه فرضیه اصلی پنجم
نتیجه فرضیه اصلی ششم
نتیجه گیری کلی تحقیق
پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
اسامی شرکت های نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده
خروجی های آماری از نرم افزار SPSS
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
طبقه بندی پتی و گویتر
ویژگیهای اصلی سیستم اندازه گیری
مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری (رودو و لیلرت)
خلاصه روشهای اندازه گیری سرمایه فکری
روشهای ارزشیابی سرمایه فکری IC ( گردآوری اریک سویبی)
شاخص ها و گروه های سنجش عملکرد مالی شرکت ها
خلاصه جامعه آماری و حجم نمونه ها
شاخص ها و گروه های عملکرد مالی
شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع
شاخص های توصیف کننده متغیرهای وابسته تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال
شاخص های توصیف کننده متغیرهای مستقل تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال
آزمون نرمال بودن – متغیر وابسته
ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و بازار به ارزش دفتری
تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار
ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار
ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار
ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q
تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q
ضریب همبستگی، تعیین وآزمون دوربین واتسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q
ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q
ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت P/E
تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت P/E
ضریب همبستگی، تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت P/E
ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت P/E
ضریب مولفه های سرمایه فکری و شاخص های ارزش بازار (P/E .TOBIN Q. MBV)
ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنا داری و تعداد نمونه آماری بین مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری
تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری – بازده دارایی ها
ضریب همبستگی، تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری – بازده دارایی ها (ROA)
ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری (ROA)
ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت – گردش دارایی
تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت
ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت – گردش دارایی
ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت فعالیت
ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری مولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام ROE
تحلیل واریانس رگرسیون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ROE
ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوربین واتسون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ROE
ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام ROE
ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR
تحلیل واریانس رگرسیون بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR
ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین رمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR
ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده صاحبان سهام ASR
ضریب مولفه های سرمایه فکری و شاخص های بازده سرمایه (ROE .ASR)
ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی
تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی EVA
ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی
ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی
ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی اندازه شرکت و مولفه های سرمایه فکری با عملکرد مالی
تجزیه و تحلیل ضرایب معادله رگرسیون اندازه شرکت، سرمایه فکری و شاخص های عملکرد مالی
خلاصه نتایج

فهرست نمودارها:
طرح ارزش اسکاندیا
مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس
طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود
مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آن ها
طبقه بندی اولیه توسط هانناس و لوونداهل
طبقـــه بندی لــوونداهــل
طبقه بندی لیم و دالیمور
چارچوب کارت امتیازی متوازن
طبقه بندی کنفدراسیون تجاری دانمارک
شبکه منابع و فعالیت های ناملموس
مدل طبقه بندی دارایی های یک شرکت
مدل تبیینی تحقیق
نمودار پراکندگی متغیر ارزش بازاری به دفتری
نمودار مقایسه ای بین مولفه های سرمایه فکری و مجموع ارزش بازاری به دفتری طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر نسبت TOBIN Q
نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت P/E طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر نسبت نسبت P/E
نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت سودآوری طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر نسبت سودآوری
نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت فعالیت طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر نسبت فعالیت
نمودار مقایسه ای سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهامROE طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر بازده دفتری صاحبان سهام ROE
نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر بازده صاحبان سهام ASR
نمودارمقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر ارزش افزوده اقتصادی

چکیده:
سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود بعنوان مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری میباشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمانها میشود.
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری میباشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری)، ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار، سودآوری، فعالیت، بازده سرمایه، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی میباشد. نمونه انتخابی شامل 73 شرکت به صورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.
یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی میباشد. با توجه به این نتایج میتوان توجه مدیران، سهامداران، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندی های درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکت ها، پیشنهاد کرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
SPSS, آزمون همبستگی, اتحاديه های تجاری, ارزش بازار, استوارت, اقتصاد, بازار, بروكينگ, بونتيس, تكنولوژ,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه
تعریف حسابداری اجتماعی
مفروضات سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مفاهیم حسابداری اجتماعی
مفهوم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مشکلات تفکیک هزینه های اجتماعی و اقتصادی
معیارهای تفکیک هزینه های اجتماعی از اقتصادی
مشکلات مربوط به ارتباط هزینه ها و منافع اجتماعی
ماهیت حسابداری اجتماعی
پیشینه بحث و آرای مطروحه
حد و مرز مسئولیت‌ها
نقد آرای مطرح در نظام آنگلوساکسون
متن مصاحبه حسابداری مسئولیت های اجتماعی در کشور آمریکا
دیدگاه های مسئولیت اجتماعی
نظریات
هزینه های اجتماعی در سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی
اهداف حسابداری اجتماعی
هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی
رویکردهای مسوولیت های اجتماعی شرکت ها
برنامه ریزی اهداف اجتماعی
سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی
مسئولیت های اجتماعی – اخلاقیات سازمانی
مزایای حسابداری اجتماعی و دلایل پیاده سازی آن
سود و مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
هدف از ارائه این مقاله آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. سپس به استفاده کنندگان از حسابداری اجتماعی اشاره شده است. در این مقاله همچنین به تاریخچه و بعد از آن به اهداف حسابداری اجتماعی و مزایای آن و سپس به مشکلات پیاده سازی حسابداری و گزارشگری اجتماعی اشاره شده است.
بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزش های اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمان ها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزش های اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، میتواند معضلاتی بزرگ برای سازمان ها به وجود آورد. به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمان ها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست، حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی، حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمان ها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، میتواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده، در‌ نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، میتواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماع, اجرای سيستم, اخلاقیات سازمانی, ارزش های اخلاقی, استفاده کنندگان, اقتصاد, اقدامات, برنامه ريز,

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات پژوهش
بیان مسئله
اهداف تحقیق
ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
متغیرهای پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات پژوهش
تعریف عزت نفس
عزت نفس
ویژگی های شخصی که عزت نفس بالا دارد
ویژگی های شخصی که عزت نفس پایین دارد
عوامل موثر بر عزت نفس
نظریات عزت نفس
رضایت شغلی
تلفیق زندگی کاری و خانوادگی
رابطه شخصیت متناسب با موفقیت شغلی
عوامل موثر در رضایت شغلی
افزایش رضایت شغلی
غنی‌سازی شغلی
مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها
زمان کاری شناور
رضایت شغلی در سازمان
عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان
تاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی
رضایت درونی و رضایت بیرونی
رضایت شغلی کارکنان کلید طلایی رضایت مشتریان
نظریات رضایت شغلی
پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه وروش نمونه گیری
ابزار سنجش
روش تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم : تحلیل توصیفی
آمار توصیفی
جداول نمرات
آمار استنباطی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه
نتیجه گیری
پیشنهادات مربوط به افزایش رضایت شغلی
پیشنهاد برای بالا بردن عزت نفس
منبع

فهرست جداول:
فراوانی و درصد فراوانی
فراوانی و درصد فراوانی سن
فراوانی و درصد فراوانی سابقه کاری
فراوانی نمرات عزت نفس زنان و مردان
فراوانی نمرات رضایت شغلی زنان و مردان
میزان همبستگی عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان
میزان رابطه سن کارکنان با رضایت شغلی آنان
میزان رضایت شغلی کارکنان زن و مرد
تفاوت عزت نفس در میان زنان و مردان
میزان رابطه سابقه کاری کارکنان با عزت نفس آنان

بیان مسئله:
جوامع امروزی را جوامع سازمانی مینامند زیرا در این جوامع انسانها هر جایی که زندگی میکنند و هر کاری که انجام میدهند با سازمان های مختلف در ارتباط اند و سازمانها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشکیل داده است.
امروزه نقش و اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است. سوالی که ذهن همه صنعت گران را به خود مشغول ساخته این است که آیا مدیران در شکل گیری خلاقیت و نوآوری کارکنان سهم دارند ؟ تنها میتوانیم بگوییم که این روند توسط مدیران زمانی به بهترین شکل خود محقق میشود که اگر مدیران از سلامت و عزت نفس بالا برخوردار باشند، میتوان امیدوار بود که کارکنان بتوانند با رضایت شغلی بیشتر به انجام امر بپردازند.
بنابراین میتوان این گونه پنداشت که عدم تعادل روانی؛ عزت نفس پایین و رضایت شغلی کم می تواند بر روند رو به رشد سازمان آثاری منفی بر جای میگذارد. لذا باید اطلاعاتی در باره این جنبه های شخصیتی و شغلی مدیران و کارکنان در اختیار داشت تا در صورتی که هر کدام از این جنبه ها نواقص و نقاط صعفی وجود دارد، با اقدامات شایسته اصلاح و بهبود یابد. از همین رو در این پژوهش سعی شده که با مطالعه روی میزان عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان به این امر مهم دست یابیم که سازمان چه تاثیری میتواند داشته باشد تا افراد از جمله مدیران و کارکنان بتوانند در آن به نحوه مطلوب انجام وظیفه نمایند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابزار سنجش, ارزیابی, دانلود, رضايت بيرونی, رضايت درونی, رضايت مشتريان, رضایت شغلی, زمان کاری, زن, زن,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:162
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف عام
اهداف خاص
فرضیات پژوهش
سوالات پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
تعاریف نظری
فصل دوم – ادبیات پژوهش
هوش عاطفی چیست؟
اندازه گیری هوش عاطفی
آموزش و تقویت هوش عاطفی
ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری
اهمیت هوش عاطفی در چیست؟
هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل میکند؟
هوش عاطفی و عملکرد اثر بخش
نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری
آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان
هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار
چارچوب قابلیت هوش عاطفی
قابلیت فردی
قابلیت های اجتماعی
هوش هیجانی، رهبری فضا و عملکرد سازمانی
خوشه مدیریت بر خود – کنترل حالت درونی – تکانه ها و منابع
خوشه آگاهی اجتماعی
خوشه مدیریت روابط
هوش عاطفی و پیشرفت شغلی
چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی
مرحله اول – توصیف شغل
مرحله دوم – انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی
مرحله سوم – ارزشیابی و معرفی افراد شایسته
هوش عاطفی و آموزش
روش هایی صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی
هوش عاطفی و اصلاح مدیریت
تعلیم و آموزش هوش عاطفی
روش صحیح آموزش هوش عاطفی
جلب توجه مدیران
آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه
رشد و توسعه هوش عاطفی
آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟
پیشینه پژوهش
رابطه هوش هیجانی با سبک های مدیریت تعارض
هوش هیجانی عاملی موثر در رهبری موفق
رهبری عاطفی
ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا
هوش هیجانی در سازمان چگونه عمل میکند
هوش هیجانی و عملکرد اثر بخش
نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری
سبک رهبری ویژگی خصوصیات مرتبط با هوش عاطفی
آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان
هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار
بررسی دلالت‌ سبکهای مدیریت و رابطه آن با هوش عاطفی
مدیریت و سبک های رهبری
مروری بر پژوهش‌ ها
سبک های رهبری و مدیریت مدیران
سبک های رهبری و مدیریت مدیران
سبک های مدیریتی
رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی
رهبران آزاد منش و رهبران مستبد
شبکه مدیریت
مدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتی از دیدگاه اسلام
آثار و نتایج مدیریت مشارکتی
مدیریت کیفیت جامع
مدیریت در سیره پیامبر(ص)
مدیریت
اقدامات مدیریتی مهم
فنون رهبری
رهبری در مدیریت
ویژگی های یک رهبر سازمانی برجسته
سرپرستی کارکنان
رهبری فرآیند طراحی
ایجاد فضای روانی مناسب
فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش
تحقیقات انجام شده
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران
جمع‌بندی
سخن پایانی
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری مورد مطالعه
حجم نمونه
روش های گردآوری اطلاعات
روش کتابخانه ای
روش میدانی
پرسشنامه
تعیین روایی پرسشنامه
تعیین اعتبار (پایایی) پرسشنامه
جامعه آماری
توصیف نمونه و تعیین حجم نمونه
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ها
فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها
نتایج توصیفی
نتایج استنباطی
نتایج آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – ارائه نتایج، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش
نتایج پژوهش
نتایج آزمون فرضیه ها
محدودیت های پژوهش
پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
پیشنهاد به محققان آتی
فهرست منابع و مآخذ
پیوست ها
پرسشنامه
جداول اصلی

فهرست جداول:
تابعیت های فردی و قابلیت های اجتماعی
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب نوع استخدام
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های 1 تا 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های 9 تا 16
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های 17 تا 25
ارزیابی میزان هوش عاطفی مدیران
ارزیابی میزان تعهد فردی مدیران
ارزیابی میزان توانایی مدیران
ارزیابی میزان مشارکت مدیران
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم پژوهش
بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارمندان مورد مطالعه بر حسب نوع استخدام
ارزیابی میزان هوش عاطفی مدیران
ارزیابی میزان تعهد فردی مدیران
ارزیابی میزان توانایی مدیران
ارزیابی میزان مشارکت مدیران

چکیده:
در این پژوهش به بررسی رابطه هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران پرداخته میشود. جامعه آماری ما از بین مدیران شهرستان کاشان انتخاب شده است. در این پژوهش حجم نمونه، تعداد 331 نفر از بین جامعه آماری انتخاب شده است.
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است در این پژوهش، ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است، بدین صورت که در بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش میدانی استفاده شده است.
جامعه ما از مدیران شهرستان کاشان انتخاب شدند. در این پژوهش تجزیه و تحلیل یافته ها در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه های پژوهش می پردازیم.
هرچه سطح هوش عاطفی مدیران بالاتر باشد در سبک مدیریت مشارکتی موفق تر خواهند بود و از تعهد فردی و توانایی بالاتری برخوردار هستند.
بحث هوش عاطفی در ابتدا در رشته روانشناسی مطرح شد و طی دو دهه گذشته و در پی پژوهش های بسیار زیاد امروزه به یکی از مهم ترین مباحث علوم اجتماعی تبدیل شده است. اما قابل تأمل ترین حوزه ای که هوش عاطفی در آن وارد شده است، حوزه مدیریت و مباحث سازمانی است.
بررسی و تحقیقات نشان میدهد هوش عاطفی در حیطه سازمان و به ویژه در حوزه کاری میتواند الگویی موفق برای سازمان و ادارات باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, اجتماع, ارزشيابی, ارزيابی, افراد شايسته, انگيزش, برنامه, تعهد فردی مدیران, تقويت, توانایی مدی,

تعداد صفحات:129
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف جرئی
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
روش پژوهش
ابزار پژوهش
جامعه آماری پژوهش
نمونه و روش نمونه گیری
اعتبار(روایی) ابزار سنجش
پایایی ابزار سنجش
تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیت تحقیق
فصل دوم – ادبیات پژوهش
مقدمه
تاریخچه بانکداری الکترونیک
بانکداری دوره قدیم
بانکداری قرون وسطی (قرون پنج تا پانزدهم میلادی)
بانکداری در دوره جدید
مفاهیم و تعاریف بانکداری الکترونیک
موارد اهمیت بانکداری الکترونیک
بانکداری متمرکز الکترونیکی
روش های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک
تلفن بانک
دستگاه خودپرداز (ATM)
دستگاه نقطه پایانه فروش (pos)
دستگاه pin pad
بانکداری اینترنتی
تلفن همراه
روش های پرداخت در بانکداری الکترونیک
پول الکترونیک
چک الکترونیک
کارت های الکترونیکی
سطوح بانکداری اینترنتی
مزایای بانکداری الکترونیک
معایب بانکداری الکترونیک
مشتری
وفاداری
رضایت مشتری
تعریف رضایت مشتری
برنامه اندازه گیری رضایت مشتری
هدف های رایج اندازه گیری رضایت مشتری
مدیریت ارتباط با مشتریان
ضرورت به کارگیری CRM
مزایای استفاده از سامانه CRM
راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی در صنعت بانکداری
خدمات
مفهوم خدمت
ویژگی های خاص خدمات بانکی
کیفیت خدمات
سروکوآل (ابزار سنجش کیفیت خدمات)
BSQ (ابزار سنجش کیفیت خدمات بانکی)
فصل سوم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
آمار توصیفی
فصل چهارم – بحث و نتیجه گیری
جمع بندی
آزمون فرضیات
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
ضمائم و پیوست ها
پرسشنامه
Spss
Abstract

فهرست اشکال:
تلفن بانک
دستگاه ATM
یک دستگاه POS
دستگاه pin pad
بانکداری اینترنتی
تلفن همراه

فهرست نمودارها:
سهم درگاه های خودپرداز و پایانه فروش از عملیات بانکداری الکترونیکی از 85 تا 90
جنس
تحصیلات
سن
هیستوگرام وب سایت
هیستوگرام امنیت
هیستوگرام خدمات
هیستوگرام سرعت

فهرست جداول:
آمار ابزارها و و تجهیزات الکترونیکی تا سال 1390
میزان استفاده از ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک (سهم انواع مختلف کارت های بانکی از 86 تا 90)
نسبت کارت به درگاه های مختلف پرداخت از سال 83 تا 90
متوسط تعداد تراکنش درگاه های مختلف از سال 85 تا 90
مبلغ تراکنش های ماهانه درگاه های مختلف به ریال از 85 تا 90
مبلغ متوسط تراکنش هر دستگاه و متوسط مبلغ هر تراکنش درگاه های مختلف به ریال از 85 تا 90
فراوانی جنسیت
فراوانی تحصیلات
فراوانی سن
فراوانی گویه های استراتژی دانش
فراوانی گویه های امنیت بانکداری الکترونیک
فراوانی گویه های خدمات بانکداری الکترونیک
فراوانی گویه های سرعت عملیات
آمار توصیفی متغیر وب سایت
آمار توصیفی متغیر امنیت
آمار توصیفی متغیر خدمات
آمار توصیفی متغیر سرعت

چکیده:
در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده ای که در زمینه های فناوری و توسعه ارتباطات به وجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری الکترونیکی موجب کاهش فاصله جغرافیایی شده است. و همچنین کاهش فاصله زمانی بین بانک و مشتری شد. و همچنین کاهش هزینه های ارائه خدمات بانکی و نقل و انتقال پول و افزایش رقابت بین بانک ها شده است. و باعث بالابردن کیفیت خدمات و در نهابت موجب تغییر ساختار هزینه ای بانک ها و بهینه شدن صنعت بانکداری کشور میگردد. که به تبع آن ایجاد بستر مناسب و فرهنگ سازی در زمینه بانکداری الکترونیکی مهم ترین عامل پیشبرد اهداف ذکر شده میباشد. این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی در شعب بانک ملت شهر کاشان طراحی گردیده است. روش پژوهش توصیفی (پیمایشی) و جامعه آماری شامل کلیه ای از مشتریان بانک ملت شهر کاشان شعبه کمال الملک میباشد. حجم نمونه پژوهش 100 نفر از مشتریان بانک ملت هستند. که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. و پرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید. نتایج آماری آزمون تی نشان داد که وب سایت، امنیت، خدمات و سرعت عملیات بانک ملت در رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که ویژگی های خدمات بانکداری الکترونیک از جمله سهولت در یادگیری و کاربرد استفاده از آن، مفید بودن خدمات شامل: عدم محدودیت های مکانی و زمانی، سرعت بخشیدن به کارها، امنیت این خدمات و حفاظت از داده های شخصی و اطمینان از صحیح بودن آن ها باعث گرایش مشتریان به استفاده از این خدمات میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ATM, آزمون تی, ابزار سنجش, ابزار پژوهش, ارزیابی, امنیت, بانكداری, بانک ملت, بانکداری الکترونیک, بانک,

تعداد صفحات:114
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
تعریف مفهومی و عملیاتی
موضوع
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها
مفهومی
عملیاتی
فصل دوم
تاریخچه بازی
اشاره ای گذرا به تاریخچه روانشناسی کودک
بازی از دیدگاه اسلام
بازی از نظر قرآن
بازی در کردار و گفتار معصومین
بازی از دید روانشناسی قدیم
بازی از دید روانشناسی جدید
تعریف بازی و فرق آن با کار
بازی و رشد اجتماعی
ارزش بازی برای کودکان
شرط مقررات خوب و جامع
فوائد بازی
چرا بازی برای رشد کودکان ضرورت دارد؟
انواع بازی
بازی سمبلیک
بازی و بیان کلامی
عوامل مؤثر در بازی
رشداجتماعی کودک
رفتار اجتماعی کودک
اصول رشد شناختی اجتماعی کودک
مراحل رشد ذهنی اجتماعی کودک کودکستانی و مهد کودکی
بازی درمانی
ارزش بدنی
ارزش عقلی
ارزش شناسایی شخصیت
ارزش تربیتی درمانی
فصل سوم
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار پژوهش
روش های آماری
نمره گذاری
دستورالعمل نمره گذاری
فصل چهارم
محاسبات آماری توصیفی
جداول و نمودارها
محاسبات آمار استنباطی
بحث و نتیجه گیری
فصل پنجم
خلاصه
یافته های اساسی مربوط به فرضیات تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات تحقیق
منابع
ضمائم
تست رشد اجتماعی وایلند

چکیده:
در این تحقیق به بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران پرداخته شد، بدین ترتیب پس از تدوین سوال و فرضیه دال بر اثبات ثبت بازی درمهد کودک بخصوص بازی گروهی و با قاعده در مهد کودک بر میزان رشد اجتماعی، بررسی مباحث نظری و بخصوص نظریه وایلند در محیط رشد اجتماعی تأکید شد، پس از آن تعداد و 60 نفر بعنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ای گزینش شدند و از پرسشنامه وایلند بر روی آن ها اجرا گردید. سپس از طریق آزمون t استیودنت گروه های مستقل با آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید که میانگین رشد اجتماعی کودکی یا کودکانی که در مهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام میدهند در مقایسه با کودکانی که در مهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام نمیدهند، بالاتر است و این تفاوت از لحاظ آماری در سطح 1 0 / 0 معنادار میباشد. بنابراین میتوان نتیجه گیری نمود که بازی گروهی و با قاعده در مهد کودک میتوان تأثیر مثبتی را در افزایش رشد اجتماعی کودکان ایفا نماید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش بدنی, ارزش عقلی, بازی, بازی درمانی, بازی گروهی, تست رشد اجتماعی وايلند, دانلود, ديدگاه اسلام, ر,

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیه های پژوهش
فرضیات اصلی پژوهش
فرضیات فرعی پژوهش
تعاریف پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
قلمرو پژوهش
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
قلمرو موضوعی
فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
رضایت از زندگی
تفاوت های بومی در زمینه رضایت از زندگی
دید گاه های مربوط به رضایت از زندگی
دیدگاه سیلگمن
دیدگاه مزلو
انواع رضایت از زندگی
قناعت و رضایت
رضایت یا توهم
رضایت و شکر
هوش اخلاقی
هوش اخلاقی در افراد
چگونگی پرورش هوش اخلاقی در کودکان
هفت فضلیت هوش اخلاقی
همدلی
وجدان
خویشتنداری
احترام
مهربانی
تحمل و بردباری
انصاف
انتقال ارزش ها، پایه هوش اخلاقی
مفهوم هوش اخلاقی
عناصر هوش اخلاقی
فوائد هوش اخلاقی
رشد یا پرورش هوش اخلاقی
آموزش ارزش ها؛ آموزش هوش اخلاقی
توصیه های لازم برای آموزش هوش اخلاقی
هوش اخلاقی در سازمان ها
هوش اخلاقی در جامعه
خرده آزمون های هوش اخلاقی
شادکامی
تعاریف شادی و شادکامی
تعریف شادی از نظر وسمن وریکس
تعریف شادی از دید ون هو ون
تعریف شادی از نظر اد دنیر
دیدگاه سلیگمن
مفهوم احساس شادمانی
چگونگی سنجش میزان احساس شادمانی
شادمانی به عنوان جزء اصلی کیفیت زندگی
رویکرد های اندازه گیری کیفیت زندگی درجوامع
ارتباط شادی با سن و جنسیت و نژاد
رابطه بین شادی با درآمد و کار
رابطه بین ایمان وشادی
ارتباط احساس شادی با عزت نفس و برون گرایی
پیشینه پژوهش
پژوهش های خارجی
پژوهش داخلی
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و نمونه گیری
نحوه گردآوری داده ها
ابزار پژوهش
پرسشنامه رضایت از زندگی
اعتبار و روایی
نمره گذاری
پرسشنامه هوش اخلاقی
اعتبار و روایی
روش نمره گذاری
پرسشنامه شادکامی آکسفورد
اعتبار و روایی
روش نمره گذاری
روش جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ‌ها
تحلیل داده ها
بررسی فرضیات اصلی پژوهش
بررسی فرضیات فرعی پژوهش
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها
فرضیات اصلی پژوهش
فرضیات فرعی پژوهش
یافته های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات برای پژوهش های آتی
محدودیت های پژوهش
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)
پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل
پرسشنامه شادکامی آکسفورد
خروجی های SPSS

فهرست جداول:
میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه
آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق
شاخصه‌های توصیفی میزان رضایت از زندگی به تفکیک دختر و پسر
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رضایت از زندگی بین دختر و پسر
شاخصه‌های توصیفی میزان هوش اخلاقی به تفکیک دختر و پسر
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات هوش اخلاقی بین دختر و پسر
شاخصه‌های توصیفی میزان شادکامی به تفکیک دختر و پسر
نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات شادکامی بین دختر و پسر
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هوش اخلاقی و رضایت از زندگی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شادکامی و رضایت از زندگی
شاخص کفایت مدل رابطه هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی
تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی
خلاصه تحلیل رگرسیون چندگانه در مورد متغیرهای مستقل برای پیش‌بینی رضایت از زندگی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین عمل کردن مبتنی بر اصول و رضایت از زندگی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین راستگویی و رضایت از زندگی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین استقامت برای حق و رضایت از زندگی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین وفای به عهد و رضایت از زندگی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مسئولیت‌ پذیری و رضایت از زندگی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اقرار به اشتباهات و رضایت از زندگی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین فعالانه علاقه‌مند بودن به دیگران و رضایت از زندگی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی در بخشش اشتباهات خود و رضایت از زندگی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی در بخشش اشتباهات دیگران و رضایت از زندگی

چکیده:
احساس سعادت و رضایت از زندگی اگرچه تا حد زیادی به شرایط فردی بستگی دارد، اما تاثیر عوامل اجتماعی در بروز یا افول ان بسیار پررنگ تر است. هوش اخلاقی میتواند گستره و ژرفای توانمندی های فکری و عاطفی را در همه مراحل وابعاد زندگی نمایان کند و نیکی و نیک خویی را پدید آورد. طبق بسیاری از تئوری های هیجان شادکامی یکی از شش هیجان بزرگ یعنی، تعجب، ترس، خشم، شادکامی، تنفر و نگرانی است شادکامی را وابسته به فراوانی و درجه عواطف مثبت بالذت، سطوح بالای رضایت از زندگی و نبود احساسات منفی نظیر افسردگی و اضطراب دانسته اند مسئله پژوهش حاضر این میباشد که آیا رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی بر افراد تاثیر گذار هست یا خیر؟ روش این پژوهش توصیفی-استنباطی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کاشان می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش با به صورت تصادفی است که مقدار نمونه 80 نفر انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه رضایت از زندگی، پرسشنامه هوش اخلاقی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد میباشد. نتیجه پژوهش این بود که بین هوش اخلاقی و شادکامی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمون همبستگی پیرسون, آموزش, احترام, اشتباهات, انتقال ارزش, انصاف, بردباری, بررسی, برون گرايی, تحمل,,

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
فرضیات تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
حدود مطالعاتی
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
تئوری پرتفوی
تئوری مالی استاندارد
فرضیه بازار کارا
نظریه بازار کارای سرمایه
مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM)
مدل سه عاملی فاما – فرنچ
استثناهای مالی
اعلامیه های سود
برگشت بلند مدت
روندهای کوتاه مدت
اثر اندازه
قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی
قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها
فرض منطقی بودن سرمایه گذاران
واکنش به اطلاعات غیر اساسی
اثر ژانویه
اثر روزهای هفته
مالی رفتاری
محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار
زیان گریزی
حسابداری ذهنی
کنترل شخصی
پشیمان گریزی
روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری
نمایندگی
اطمینان بیش از حد
لنگر اندازی
سفسطه سفته بازان
تورش در دسترس بودن
مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا
استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس
تعاریف و ادبیات موضوعی
استراتژی معکوس
استراتژی مومنتوم
تجزیه بازده
منابع سودهای مومنتوم و معکوس
توضیحات رفتاری
استراتژی معکوس
استراتژی مومنتوم
مومنتوم سود
مومنتوم صنعت
مومنتوم قیمت
پوشش تحلیل گر
اندازه
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
حجم معاملات
توضیحات مبتنی بر ریسک
استراتژی معکوس
تورش های ریز ساختار
استراتژی مومنتوم
تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع تحقیق
خلاصه فصل دوم
فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
سوال و فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
تخمین مدل رگرسیون با داده های ترکیبی
جامعه و نمونه آماری
روش گردآوری اطلاعات
مدل اجرای تحقیق
نحوه محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق
اندازه شرکت
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV)
حجم معاملات بازار سهام (TV)
سود مومنتوم
سود معکوس
روش تحقیق
نرخ بازده سهام
دوره تشکیل – دوره نگهداری
طبقه بندی براساس اندازه
طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV)
طبقه بندی براساس حجم معاملات ((Trading VOLUME
روش آزمون فرضیات تحقیق
آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t
آزمون رگرسیون
آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F)
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
یافته های تحقیق
آمار توصیفی
آمار استنباطی
نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه موضوع و روش تحقیق
خلاصه یافته های تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق
نتیجه گیری
بررسی تطبیقی یافته ها
پیشنهادها
ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق
برای سرمایه گذاران
برای مسئولین
ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی
محدودیت های تحقیق
خلاصه فصل
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
شرکت های نمونه تحقیق
دوره های 6 ماهه تشکیل و نگهداری
دوره های 12 ماهه تشکیل و نگهداری
دوره های 24 ماهه تشکیل و نگهداری
آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس اندازه شرکت در دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه مومنتوم
آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه مومنتوم
آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس حجم معاملات شرکت در دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه مومنتوم
نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه سوم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه چهارم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
خلاصه یافته های تحقیق

فهرست نمودارها:
سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک
روابط میان رشته ای و مالی رفتاری
تابع ارزش کانمن و تورسکی
اصول مالیه رفتاری

چکیده:
مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افق های زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم میباشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار میگیرند، سعی میشود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. یعنی اوراق بهاداری که عملکرد خوبی (بدی) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. در حالی که وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علی رغم اینکه به نظر میرسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر بعنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی میتوانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست.
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1380 – 1387 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6 ماهه ارتباط معناداری وجود دارد. در خصوص حجم معاملات شرکت نیز میتوان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل و نگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و 24 ماهه تشکیل و نگهداری معنی دار نمی باشد، ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دورهای تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دورهای تشکیل و نگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش بازار, ارزش دفتری, استاندارد, استراتژی, بازار, بازار سهام, بازارهای مالی, بلند مدت, جامعه, حجم ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
الیاف سلولز طبیعی
پنبه
خصوصیات گیاهی
ایجاد نپ
مشخصات قسمت های مختلف ساختمان تار پنبه ( مقطع عرضی)
لایه
لایه اولیه
لایه دوم
کانال لومن
مواد تشکیل دهنده الیاف سلولزی (پنبه)
اثر حرارت
اثر زمان
اثر نور خورشید
خواص شیمیایی پنبه
اثر میکرو ارگانیسم ها
اثر طول الیاف در خواص نساجی آن ها
فصل دوم
شستشو
شستشوی کالای پنبه ای
تغییرات حاصل در روی پنبه در اثر جوشیدن در محلول قلیائی
قدرت تمییز کنندگی محلول شستشو یا درجه تمییزی کالای شسته شده
فصل سوم
سفیدگری
سفیدگری کالای سلولزی
سفیدگری کالای سلولزی با پراکسیده
سفیدگری کالای سلولزی با آب اکسیژنه
ارزش آب اکسیژنه
روش تعیین ارزش آب اکسیژنه
عمل سفید کنندگی آب اکسیژنه، تجزیه و ترکیب آن با سلولز
تجزیه وفعال شدن آب اکسیژنه بوسیله قلیائی
اسیدی کردن کالا پس از سفیدگری
فصل چهارم
رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های راکتیو
نکات مهم در رابطه با رنگرزی رنگینه های راکتیو
رنگرزی رمق کشی (غیر مداوم) با رنگینه های راکتیو
فصل پنجم
پاک کننده های مصنوعی
طبقه بندی پاک کننده های مصنوعی
پاک کننده های آنیونی
پاک کننده های کاتیونی
پاک کننده های آمفولیتیک
پاک کننده های غیریونی
اثر مواد تعاونی در پاک کننده ها
مواد سازنده
مواد پر کننده
مواد افزودنی
فصل ششم
مواد مورد نیاز
محاسبات
محاسبات برای عملیات پخت و سفیدگری
محاسبات برای عملیات خنثی سازی با اسید استیک
محاسبات برای عملیات رنگرزی با رنگ راکتیو
محاسبات برای عملیات شستشوی نهایی قلیایی
محاسبات عملیات شستشو با پودرهای شوینده
روش کار
روش انجام تست استحکام و اسپکتوفتومتری
فصل هفتم
نتایج حاصل از دستگاه اسپکتروفتومتری روی پساب شستشوی کالا با پودرهای شوینده
رنگ قرمز با طول موج 544
رنگ آبی با طول موج 609
تست اسپکتروفتومتری روی پساب سومین مرحله شستشو
رنگ قرمز با طول موج 544
رنگ آبی با طول موج 609
تست استحکام
نمونه های قرمز
نمونه های آبی
تست استحکام نمونه ها پس از سومین مرحله شستشو با پودرهای شوینده
نمونه های قرمز
نمونه های آبی
نتیجه گیری
ثبات شستشوئی
استحکام
فصل هشتم
منابع

پنبه:
اگر چه الیاف ساقه ای در نوع خود دارای ارزشی در صنعت نساجی است ولی اهمیت آنها هرگز به پنبه نمی رسد. از خصوصیات مهم این الیاف، استحکام زیاد در پارچه، داشتن قدرت و قابلیت انعطاف در مقابل هرگونه عملیات ریسندگی و بافندگی و تمایل به جذب رنگ های متفاوت است. همین خصوصیات باعث شده است که با وجود افزایش الیاف مصنوعی، پنبه اهمیت خودش را حفظ کند و مقدار محصول و مصرف آن همواره افزایش یابد.
تاریخ تولید پارچه های پنبه ای به دوران تمدن اولیه مصر قدیم میرسد، مصرف پارچه پنبه ای عمر طولانی چند هزار ساله دارد. پنبه ماده نساجی ارزنده ای است که هنوز هیچ لیفی تاکنون نتوانسته است جای آن را بگیرد. از خصوصیات ویژه این لیف، سهولت کشت و زرع، قیمت مناسب و نسبتاً ارزان، سبکی، نرمی، خنکی، دوام، استحکام و بسیاری از مزایای دیگر را باید نام برد.
نظریه استحکام زیاد و مقاومت ویژه ای که در برابر عوامل قلیایی دارد به ویژه در مناطق حاره و در معرض آفتاب سوزان، البسه پنبه ای می توانند بارها و بارها شستشو شوند و به خاطر جذب رطوبت سریع آن بعنوان لباس نجات در مناطق گرمسیری به کار روند.
از لحاظ مصارف صنعتی نیز پنبه دارای شرایط منحصر به فردست به ویژه در صنایع دریانوردی و ماهیگیری از طناب ها و تورهای پنبه ای استفاده زیاد به عمل می آید. در این مورد باید اشاره کرد که بشر ار ابتدای آشنایی خود به دریانوردی و صید ماهی از این لیف استفاده کرده است.
پنبه قابلیت دارد که بخوبی رنگرزی و چاپ بشود و به این منظور کلاس های مختلف رنگ نظیر پیگمنت، مستقیم، آزوئیک، خمی گوگردی، راکتیو و نفتل دایر می شوند.
صرف نظر از مصارف پوششی و صنعتی، پنبه در انواع بی شماری از پارچه های دکوراسیون و چادرهای صحرایی، قالی و مشابه آنها نیز به کار میرود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب اکسیژنه, آزوئیک, آفتاب سوزان, آمفولیتیک, آنیون, ارزان, استحکام, اسپکتوفتومتری, اسید استیک, البسه ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:79
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : مقدمات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
حدود مطالعاتی
تعریف عملیاتی
قصه و داستان
تعریف تربیت
معنی لغوی تربیت
معنای اصطلاحی تربیت
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات نظری
مقدمه
نقش و کاربرد قصه در ادب فارسی
تاریخچه قصه
جایگاه قصه
نقش قصه
نگاهی به زندگی مولوی
مولانا و خانواده او
موقعیت خانواده و اجتماع در زمان رشد مولانا
پدر مولانا
جوانی مولانا
اوضاع اجتماع و حکومت در دوره مولانا
مثنوی
پیشینه عملی تحقیق
کتاب
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
تاریخچه تحلیل محتوا
تعریف تحلیل محتوا
مراحل تحلیل محتوا
محورهای مناسب برای تحلیل محتوا
کاربرد تحلیل محتوا
جامعه آماری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل
فصل چهارم : بحث و نتیجه‌ گیری
خلاصه یافته ها
آرامش درونی
عبرت آموزی در اثر قصه و داستان
ایجاد بصیرت و شناخت
ارایه الگوهای مناسب
نتیجه
پیشنهادها
محدودیت‌های تحقیق
منابع

چکیده:
هنر و تعلیم و تربیت از آغاز آفرینش انسان با یکدیگر پیوند خورده اند. این دو تاثیر و تاثر عمیق و وثیق بر یکدیگر دارند، به گونه ای که مانایی و پایایی هنر منوط به رعایت تعلیم و تربیت، و آغاز تعلیم و تربیت که کلمه و کلام میباشد، منوط به استفاده از هنر است. یکی از بزرگترین دانشمندان اسلامی که با استفاده از هنر قصه به هدایت، تبلیغ و تربیت افراد می پرداخت جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی است. وی برای این امر دلایلی را مطرح میفرماید که در این مقاله به بیان آن ها میپردازیم.
مولوی معتقد است : قصه و نقل حکایات آموزنده یکی از ابزارهایی است که باعث آرامش خاطر روحی و روانی افراد می شود. شنیدن و گذر بر احوال شخصیت ها و قهرمان های قصه و تطبیق شرایط خود با آنها به ما بینشی میدهد تا ضمن سنجش و ارزیابی رفتار و اندیشه خود به اصلاح و تقویت آنها بپردازیم. مولوی پیام ها و گزاره های مفهومی نهفته در محتوای قصه ها و حکایات را یکی از مهمترین عوامل آگاهی و بینش متربیان میداند و نقش این پیام ها را در تربیت و هدایت انسان ها بسیار مفید میداند، به گونه ای که تامل و تفکر در محتوای قصه ها افراد را از گرفتار شدن در رنج ها و محنت ها میرهاند. روش قصه سرایی و حکایت پردازی یکی از بهترین وسیله های ایجاد الگوهای ذهنی و رفتاری برای مربیان و القای غیر مستقیم مفاهیم به آنان می باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرامش درونی, آفرینش انسان, ادبیات, ارزیابی, الگوهای مناسب, اندیشه, بصیرت, تربیت, تعلیم, حکایات آموزن,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:103
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
چارچوب نظری و مدل تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
تعاریف واژه ها
تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
سیاستهای سازمانی
تعاریف مختلف از سیاستهای سازمانی
راههای کاهش اثرات ناشی از سیاستهای سازمانی
تعهد سازمانی
تعاریف مختلف از تعهد سازمانی
اهمیت تعهد سازمانی
انواع تعهد سازمانی
تعهد نسبت به مشتری
تعهد نسبت به سازمان
تعهد نسبت به خود
تعهد نسبت به مردم
تعهد نسبت به وظیفه تکلیف
تعهد نسبت به سیاست های سازمانی (تعهد سیاسی)
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی
الگوهای چند بعدی تعهد
عوامل مؤثر در تعهد سازمانی کارکنان
نظام اداری
شالوده سازمانی
نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی
تعهد متوسط
تعهد زیاد
مطالعه ماتیو و زاجاک
ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی
عوامل مؤثر بر تعهد به سیاست ها (تعهد سیاسی)
تأثیرات ناشی از تعهد به سیاست ها روی رفتار شهروندی سازمان
نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن در سازمان
قصد ماندن در سازمان
اهمیت و ضرورت قصد ماندن در سازمان
هزینه های ترک خدمت کارکنان
تاثیر انواع تعهد سازمانی بر ترک خدمت طبق مدل آلن و مییر
نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل
پیشینیه نظری پژوهش
پیشینه میدانی پژوهش
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
شفافیت نقش
تضاد نقش
تعهد به سیاست های سازمان (تعهد سیاسی)
وجدان کاری
ویژگی شهروندی سازمانی (فضیلت شهروندی)
روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل عامل تاییدی
مدل معادلات ساختاری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
آمار توصیفی
تعداد و درصد وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان
تعداد و درصد وضعیت تجربه پاسخ دهندگان
تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی اثرات متغیرها بر یکدیگر
آزمون های نیکویی برازش
آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق
نتیجه فرضیه اول
نتیجه فرضیه دوم
نتیجه فرضیه سوم
نتیجه فرضیه چهارم
نتیجه فرضیه پنجم
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
سایر پیشنهادات
محدودیت های تحقیق و پیشهادات برای محققین آینده
محدودیتها
پیشنهادات برای محققین آینده

مقدمه:
سازماندهی و نگهداری نظام سازمانی یکی از مهم ترین وظایف و مسئولیت های مدیر محسوب میشود و انجام چنین وظیفه خطیری بدان معناست که تعهد سازمانی کارمندان و احساس مسئولیت شاغلان رشد روزافزونی یابد. بنابراین مدیر یک سازمان، در واقع مسئول و نوع تعهد کارمندان نسبت به ارزشهای رسمی و سیاست های سازمانی است.
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی در روانشناسی، خصوصا روانشناسی اجتماعی بوده است. همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک سازمان ها و ادغام شرکت ها در یکدیگر عده ای از صاحب نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت همچون: ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بررسی آن بی مورد است. اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان میتواند مورد تحقیق قرار گیرد.
پایبندی به گروه، متعهد بودن به اهداف و التزام به شرایط تیم شاید معنایی دقیق از تعهد باشد. تعهد به کار و تیم کاری در شرایط سخت کاری مهم تر و سرنوشت سازتر است. شاید زمان مناسب برای آزمایش تعهد کارمندان، در مشکلات و سختی های کاری باشد. البته تعهد اعضای گروه هنگامی استوارتر خواهد بود که مبتنی بر ارزش های اخلاقی و فطری (انسانی) بوده و همچنین در نتیجه انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد زیرا که اجبار و تحمیل در جهت عکس تعهد عمل میکند.
آنچه که قابل تأمل به نظر میرسد این نکته است که تعهد به کار و تیم کاری، ارتباط با استعداد و هوش افراد ندارد، اگرچه سطح دانش و آگاهی های اعضا، سطح تعهد را بالا و بالاتر میبرد.
بررسی رابطه میان تعهد کارمندان با سیاست های سازمانی از آن جهت حائز اهمیت است که میتواند بر رفتار کارمند اثر بگذارد و تحقیقات نشان میدهند که بین تعهد کاری، غیبت و جابجایی کارکنان رابطه معکوس وجود دارد. برای پیش بینی و توجیه رفتار افراد تعهد به مراتب بیش از رضایت شغلی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین تعهد کارمندان بر میزان وفاداری آن ها به سازمان و رضایت مندی ارباب رجوع نیز اثر گذار است.
در این فصل شمایی کلی از تحقیق ارائه شده است، بدین صورت که ابتدا به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است و سپس از آن چهارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مبحث دیگری است که در این فصل به آن پرداخته شده است و در ادامه اهداف محقق از انجام این تحقیق در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن فرضیات تحقیق آورده شده است.
پس از آن بطور خلاصه روش تحقیق مورد استفاده توضیح داده شده است. در پایان نیز پس از ارائه تعریف مفهومی، تعاریف عملیاتی مربوط به هریک از شاخص ها به طور جداگانه بیان شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماعی, ارزش های اخلاقی, تحصیلات, ترک شغل, تعهد سازمانی, تعهد کارمند, دانلود, روانشناسی, زاجاک, ساز,

تعداد صفحات:135
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
تعریف مساله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزیی
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل آماری
محدودیت های پژوهش
تعریف اصطلاحات
فصل دوم – ادبیات تحقیق
مقدمه
پیشینه و تاریخچه پژوهش
ادبیات پژوهش
تعاریف اضطراب
انواع اضطراب و نگرانی
علائم و نشانه های اضطراب
آثار اضطراب
ریشه های اضطراب
اختلالات اضطرابی در دوره نوجوانی
راه های غلبه بر اضطراب
تعریف اضطراب امتحان
امتحان و اضطراب
امتحان چیست ؟
ارزشیابی مستمر، نه امتحان سنتی
روزهای امتحان و نگرانی های آن
دانش آموزان و روز های امتحان
هدف ارزشیابی و امتحان
چگونگی سوالات امتحان و اضطراب دانش آموزان
انواع اضطراب امتحان
اضطراب تسهیل کننده یا تسریع کننده
اضطراب ناتوان کننده
عوامل ایجاد اضطراب امتحان
عوامل فردی و شخصیتی
عوامل آموزشگاهی و جامعه ای
عوامل خانوادگی
نظریه دانشمندان درباره اضطراب امتحان
راه کار هایی برای مقابله بر اضطراب امتحان
خلاصه فصل دوم
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده های آماری
مقدمه
روشهای آماری
فصل پنجم – یافته های پژوهش
مقدمه
نتایج پژوهش
فصل ششم – پیشنهادات
پیشنهادات
پیشنهادات ناشی از بررسی فرضیه ها
سایر پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
فصل هفتم – فهرست منابع و ضمائم
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
پیوست ها
پرسشنامه

فهرست جداول:
علائم جسمانی – روانی اضطراب
جدول شماه گویه های متغیرهای پژوهش
توزیع فراوانی وقتی در حال امتحان دادن هستم نگران میشوم
توزیع فراوانی وقتی معلم از من سوال می پرسد نگران میشوم
توزیع فراوانی در طول سال تحصیلی در مورد قبولی خود نگرانم
توزیع فراوانی قبل از امتحان خیلی نگرانم
توزیع فراوانی وقتی بعد از امتحان در مورد خوب و بد شدن آن نگران می شوم
توزیع فراوانی وقتی بارها آرزو کرده ام ای کاش نگران امتحان نبودم
توزیع فراوانی بعضی اوقات خواب می بینم در امتحان نمره پایینی می گیرم
توزیع فراوانی بعضی وقتها خواب می بینم به دلیل درس نخواندن معلم از دستم ناراحت شده است.
توزیع فراوانی از اینکه معلم از من سوال هایی بپرسد و جواب غلط بدهم می اضطرابم
توزیع فراوانی فکر می کنم نگرانی من در مدرسه بیشتر از بچه هاست
توزیع فراوانی گاهی خواب می بینم معلم درس می پرسد و من نمی توانم جواب بدهم
توزیع فراوانی اگر پاسخ معلم را بلد نباشم بغض جلوی گلویم را می گیرد
توزیع فراوانی در منزل در مورد عملکرد خود در مدرسه نگران هستند.
توزیع فراوانی وقتی امتحان مشکلی دارم مطالب را فراموش می کنم
توزیع فراوانی وقتی معلم می گوید می خواهد امتحان بگیرد اعصابم خورد می شود
توزیع فراوانی وقتی معلم از من می خواهد مقابل دانش آموزان با صدای بلند صحبت کنم می اضطرابم
توزیع فراوانی وقتی به رختخواب می روم از نحوه عملکرد فردایم نگرانم
توزیع فراوانی وقتی معلم می گوید می خواهم ببینم درس امروز را چقدر یاد گرفته اید نگران می شوم.
توزیع فراوانی هنگامی که معلم می خواهد امتحان بگیرد و عملکرد ضعیفی داشته باشم می اضطرابم
توزیع فراوانی گاهی خواب می بینم همسالانم کارهایی انجام می دهند که من نمی توانم انجام بدهم
توزیع فراوانی وقتی معلم تدریس می کند احساس می کنم بچه های دیگر بهتر متوجه میشوند
توزیع فراوانی در جلسه امتحان کمی دستم می لرزد
توزیع فراوانی از امتحان می اضطرابم
توزیع فراوانی در راه مدرسه نگران هستم که معلم امروز امتحان بگیرد
توزیع فراوانی در جلسه امتحان با خود فکر می کنم امتحان را بد خواهم داد
توزیع فراوانی وقتی معلم از من می خواهد روی تخته مطلبی بنویسم دستم می لرزد
آزمون ضریب همبستگی فرضیه یک
آزمون ضریب همبستگی فرضیه دو
آزمون ضریب همبستگی فرضیه سه
آزمون ضریب همبستگی فرضیه چهار
جدول ANOVA
رگرسیون گام به گام متغیرهای پیش بینی
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی وقتی در حال امتحان دادن هستم نگران میشوم
توزیع فراوانی وقتی معلم از من سوال می پرسد نگران میشوم
توزیع فراوانی در طول سال تحصیلی در مورد قبولی خود نگرانم
توزیع فراوانی در طول سال تحصیلی در مورد قبولی خود نگرانم
توزیع فراوانی وقتی بعد از امتحان در مورد خوب و بد شدن آن نگران می شوم
توزیع فراوانی وقتی بارها آرزو کرده ام ای کاش نگران امتحان نبودم
توزیع فراوانی بعضی اوقات خواب می بینم در امتحان نمره پایینی می گیرم
توزیع فراوانی بعضی وقتها خواب می بینم به دلیل درس نخواندن معلم از دستم ناراحت شده است
توزیع فراوانی از اینکه معلم از من سوالهایی بپرسد و جواب غلط بدهم میاضطرابم
توزیع فراوانی فکر می کنم نگرانی من در مدرسه بیشتر از بچه هاست
توزیع فراوانی گاهی خواب می بینم معلم درس می پرسد و من نمی توانم جواب بدهم
توزیع فراوانی اگر پاسخ معلم را بلد نباشم بغض جلوی گلویم را می گیرد
توزیع فراوانی در منزل در مورد عملکرد خود در مدرسه نگران هستند.
توزیع فراوانی وقتی امتحان مشکلی دارم مطالب را فراموش می کنم
توزیع فراوانی وقتی معلم می گوید می خواهد امتحان بگیرد اعصابم خورد می شود
توزیع فراوانی وقتی معلم از من می خواهد مقابل دانش آموزان با صدای بلند صحبت کنم می اضطرابم
توزیع فراوانی وقتی به رختخواب می روم از نحوه عملکرد فردایم نگرانم
توزیع فراوانی وقتی معلم می گوید می خواهم ببینم درس امروز را چقدر یاد گرفته اید نگران می شوم
توزیع فراوانی هنگامیکه معلم می خواهد امتحان بگیرد و عملکرد ضعیفی داشته باشم می اضطرابم.
توزیع فراوانی گاهی خواب می بینم همسالانم کارهایی انجام می دهند که من نمی توانم انجام بدهم.
توزیع فراوانی وقتی معلم تدریس می کند احساس می کنم بچه های دیگر بهتر متوجه می شوند
توزیع فراوانی در جلسه امتحان کمی دستم می لرزد
توزیع فراوانی از امتحان می اضطرابم
توزیع فراوانی در راه مدرسه نگران هستم که معلم امروز امتحان بگیرد.
توزیع فراوانی در جلسه امتحان با خود فکر می کنم امتحان را بد خواهم داد
توزیع فراوانی وقتی معلم از من می خواهد روی تخته مطلبی بنویسم دستم می لرزد

چکیده:
این پروژه ای است پیرامون میزان اضطراب از امتحانات در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان کاشان که مشتمل است بر تعریف اضطراب، ویژگی ها و آثار و نشانه های اضطراب امتحان، علل و عوامل موثر در ایجاد اضطراب امتحان
در این تحقیق به تعریف اضطراب، احساس افراد مضطرب میپردازیم و اینکه علل و عوامل موثر در ایجاد اضطراب امتحان کدام اند؟ و در مورد نظریه های دانشمندان، انواع اضطراب و نگرانی، عوامل ایجاد اضطراب امتحان اشاره کردیم.
اضطراب یک احساس منتظر و ناخوشایند و اغلب مبهم با علت نامعلوم میباشد که باید آن را از اضطراب که یک علت معلوم و خارجی دارد تفکیک کرد. اضطراب اغلب با احساس های جسمانی مثل تنگی نفس، تپش قلب، تعرق، سردرد و میل جبری برای دفع ادرار و بی قراری همراه است.
نگرانی و اضطراب لازمه حیات و تضمین کننده، سعی و تلاش انسان هاست. اما هنگامی که آن قدر شدت مییابد که منجر به کاهش عملکرد فرد میباشد و بعنوان یک اختلال مطرح میگردد. نگرانی ها در مورد مسائل متعدد رخ میدهد و از جمله آنها اضطراب امتحان است که یکی از عوامل افت تحصیلی دانش آموزان محسوب میشود.
هدف از نوشتن این پژوهش و انتخاب موضوع به این علت است که در میان روانشناسان این مبحث مورد توجه زیادی قرار گرفته است چون اضطراب امتحان در مورد دانش آموزان به وفور دیده میشود. لذا با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته و همچنین آمار گیری و جدول فراوانی درصد اضطراب امتحان را در بین دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان نشان کمی دهد. از نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان دریافت که با شناسایی علل و دلایل به وجود آمدن اضطراب امتحان، می تواند ما را در بررسی هر چه بهتر این علل و پیشگیری و درمان آموزشگاهی و جامعه ای که هر کدام از این ها به شاخه هایی تقسیم می شوند و در آخر به این نکته توجه داشته باشیم که برای درمان اضطراب باید درصدد رفع علل آن باشیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمون ضریب همبستگی, ارزشیابی مستمر, اضطراب, امتحان, امتحان سنتی, امتحان و اضطراب, امتحانات, ترس, جام,

تعداد صفحات:188
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله
چهارچوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حدود مطالعاتی
تعریف واژه ها واصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
تعریف حسابرسی
انواع حسابرسی
انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار
انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
انواع حسابرسی از نظر زمان انجام کار
انواع حسابرسی از نظر شیوه انجام کار
انواع حسابرسی از دیدگاه دیگر
معیارهای ارزیابی اطلاعات
مربوط بودن
تایید پذیری (قابلیت رسیدگی)
عاری بودن از سو گیری
کمیت پذیری
عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی
نقش اصلی حسابرسی
بعد کنترلی
بعد اعتبار بخشی
مفاهیم مهم حسابرسی
شواهد حسابرسی
انواع شواهد در حسابرسی
ماهیت شواهد حسابرسی
مراقبت های حرفه ای
ارایه منصفانه
استقلال حسابرس
اصول اخلاقی
نقش و جایگاه حسابرسی
نقش اقتصادی حسابرس
قانون تجارت و حسابرسی مستقل
محوریت استاندارد های حسابداری وحسابرسی
ابعاد نظام کنترل مالی در ایران
گزارش حسابرسی
موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد
موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس تاثیر ندارد
انواع گزارش های حسابرسی
معیارهای عملکرد
شاخص های عملکرد مالی
روش های تجزیه و تحلیل مالی
نسبت های مالی
ارتباط بین اهداف حسابداری و نسبت های مالی
طبقه بندی نسبت ها
نسبت های مالی مورد استفاده در این تحقیق
نسبت های نقدینگی
نسبت های سودآوری
نسبت های سرمایه گذاری
نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی
سایر نسبت های مالی استفاده در تحقیق
استفاده کنندگان نسبت های مالی
محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی
نسبت های مالی و شاخص های عملکرد شرکت های موفق
کاربرد نسبت های مالی در پیش بینی ناتوانی مالی
انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی
مدل آلتمن
مدل زیمسکی
مدل شیراتا
ویژگی های شرکت های ورشکسته
روش های تحلیلی
ارتباط بین معیارهای عملکرد و گزارش حسابرس
مسئولیت حسابرس در رابطه با تداوم فعالیت شرکت
تحقیقات انجام یافته مرتبط با تداوم فعالیت
سایر متغیرهای تحقیق
اندازه شرکت و اظهار نظر حسابرس
تحقیقات مرتبط با اندازه شرکت
پیش بینی اظهار نظر حسابرس
انواع الگوهای پیش بینی اظهار نظر حسابرس
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
جامعه آماری تحقیق
روش تحقیق
روش جمع آوری داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مدل
ویژگی های یک مدل خوب
رگرسیون
رگرسیون لجستیک
متغیرهای عملیاتی تحقیق
جنبه نوآوری تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
خلاصه یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
ارایه مدل رگرسیون چند گانه
مدل لجستیک با استفاده از روش ENTER
مدل لجستیک با استفاده از روش Backward Stepwise (پس روند)
مدل لجستیک با واردکردن تمامی متغیرها
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق در مورد فرضیه ها
یافته های به دست آمده در مورد فرضیه اول
یافته های به دست آمده در مورد فرضیه دوم
یافته های به دست آمده در مورد فرضیه سوم
تفسیر کلی نتایج تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهایی برای کاربران نتایج تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده
پیوستها
پیوست الف) تعاریف جدول نسبت های مالی
پیوست ب) خروجی نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
نوع بنگاه های اقتصادی و مکانیزم های کنترل آن ها (در شرایط کنونی آن ها)
نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی
شرکت های دریافت کننده گزارش مقبول
شرکت دریافت کننده گزارش مشروط
یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهار نظر مقبول
یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهارنظر غیر مقبول (مشروط)
توزیع فراوانی دو متغیر بحران مالی واظهار نظر حسابرس
نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نسبت های مالی
نتایج آزمون t برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه
نتایج آزمون کروسکال والیس برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه
نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای اندازه شرکت
نتایج آزمون t برای میانگین اندازه دو جامعه
نتایج آزمون کای دو متغیر بحران مالی واظهار نظرحسابرس
نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل براظهار نظر حسابرس
جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل و اظهار نظر حسابرس
مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل
ضرایب متغیرها و سطح معنی داری آنها
نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس
مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده بااستفاده از مدل
ضرایب متغیرها وسطح معنی داری آنها
نتایج آزمون کای دوبرای تاثیر متغیر های مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس
مقادیرمشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل
ضرایب متغیر ها وسطح معنی داری آنها
خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق
فرایند انتخاب جامعه آماری موردمطالعه به روش غربال گیری

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس میباشد. بنابراین سعی گردیده است تا با انتخاب نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد شناسایی قرار گیرد. متغیرهای مورد بررسی شامل نسبت های مالی به دست آمده از صورتهای مالی، اندازه شرکت و متغیر بحران مالی شرکت ها است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی – همبستگی است.
نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه نشان داد که از بین نسبت های مالی، متغیرهای نسبت جاری، سود خالص به کل دارایی ها، سود ناخالص به کل داریی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی، سود خالص به دارایی های ثابت و سرمایه در گردش به کل دارایی بر اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد و اندازه شرکت تاثیری بر اظهار نظر حسابرس ندارد. همچنین بین اظهار نظر حسابرس و بحران مالی رابطه معنی داری وجود ندارد.
آزمون لجستیک برای دوگروه متغیرها بررسی شد. در روش اول متغیرهایی که تفاوت معنی داری بین دو گروه داشتند وارد مدل شدند که از بین آن ها متغیرهای سود قبل از بهره و مالیات بیشترین تاثیر را بر اظهار نظر حسابرس دارد و در روش دوم تمام متغیرها بدون هیچ محدودیتی وارد مدل شدند که نتایج به دست آمده نشان داد متغیرهای سود عملیاتی به فروش، موجودی کالا به فروش، میزان دارایی و میزان فروش قابلیت پیش بینی اظهار نظر حسابرس را دارند.

مقدمه:
اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، بدون وجوداطلاعات معتبر و قابل اعتماد امکان پذیر نیست. جریان سرمایه ها زمانی به سوی فعالیت های اقتصادی بهینه سرازیر میشود که تصمیمات صاحبان سرمایه در زمینه سرمایه گذاری، متکی بر اطلاعات مربوط و قابل اعتماد باشد. افرادی میتوانند نقش اعتبار دهی را ایفا کنند که دارای استقلال و صلاحیت فنی لازم برای اجرای رسیدگی باشند تا جامعه بتواند از بی طرفی و واقع بینی آنان اطمینان حاصل نماید. به عبارتی حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل یکی از بهترین نوع حفاظت از منافع سرمایه گذاران است. محصول نهایی و اصلی فرآیند حسابرسی اظهار نظر حسابرس میباشد که در قالب گزارش حسابرسی بیان میشود. در تحقیق حاضر سعی شده است تا توانایی پیش بینی نوع اظهار نظر حسابرس با استفاده از معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بررسی گردد. امید است نتایج این تحقیق، زمینه ای را هرچند ناچیز، جهت انجام تحقیقات بعدی فراهم آورد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, ارزیابی, عملکرد مالی, حسابداری, حسابرسی, کمیت پذیری, اصول اخلاقی, کنترل مالی, مع,

تعداد صفحات:179
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
روش‌ تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه
تعریف، مفاهیم و ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده
دلایل عدم استفاده از چند نرخی در مالیات بر ارزش افزوده
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
انواع مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس پایه مالیاتی
بر اساس روش محاسبه
ساختار نرخ گذاری مالیات بر ارزش افزوده
نرخ واحد و نرخ های چندگانه
نرخ های موثر
نرخ های مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمرکی
نرخ های جغرافیایی
نرخ گذاری صفر
معافیت ها
مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده
درآمد زا بودن مالیات بر ارزش افزوده
کاهش فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی
تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای
نوسازی و ایجاد تحول در نظام مالیاتی
سهولت کنترل و حسابرسی
کمترین تاثیرات منفی
اثر نزولی مالیات بر ارزش افزوده
اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت ها
اثر مالیات بر ارزش افزوده در توسعه صادرات
اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
مالیات برارزش افزوده در ایران
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر پس انداز
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت جهانی
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر کسری بودجه دولت
اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی
تحلیلی از تورم و تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم
مروری بر تورم
بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در تحلیل های نظری
تجریبات برخی کشورهای در حال توسعه در به کارگیری مالیات بر ارزش افزوده
بولیوی
هندوراس
کلمبیا
قبرس
اندونزی
مروری بر پژوهش های انجام شده در سایر کشورها
پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش‌ شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
محاسبه ارزش افزوده
محاسبه‌ مالیات بر ارزش افزوده
الگوهای اقتصادسنجی
الگوی رابطه‌ بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
الگوی رابطه‌ بین مالیات بر سود شرکت ها و نرخ تورم
الگوی بازده مالیاتی
انتخاب شرکت های نمونه
روش جمع‌آوری اطلاعات
روش آزمون فرضیه
آزمون کشش‌ قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
آزمون کشش قیمتی مالیات بر سود شرکت ها
آزمون همبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
آزمون همبستگی بین مالیات بر سود شرکت ها و نرخ تورم
آزمون مقایسه کشش قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر سود شرکت ها
آزمون مقایسه همبستگی بین مالیات بر ارزش افــــزوده و نرخ تورم با همبستگی بین
مالیات بر سود شرکت ها و نرخ تورم
اثر درآمــد ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات کنــونی شرکتها و واحدهای اقتصادی در استان مازندران
تجزیه و تحلیل داده‌ها
خلاصه فصل
فصل چهارم : جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
آمار توصیفی
چگونگی آزمون اعتبار مدلهای تحقیق
آزمون معناداری مدلهای تحقیق
آزمون کشش قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
آزمون کشش قیمتی مالیات بر سود شرکت ها
آزمون مقایسه کشش قیمتی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود شرکت ها
آزمون هبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
آزمون همبستگی بین مالیات بر سود شرکت ها و نرخ تورم
آزمون مقایسه همبستگی مالیات بـــر ارزش افزوده و مالیات بر سود شرکت هـــا با نرخ تورم
آزمون درآمد زایی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مالیات بر سود شرکتها
مقایسه مالیات کنونی و مالیات بر ارزش افـــزوده شرکت ها و واحدهای اقتصادی استان مازندران
خلاصه فصل
فصل پنجم : نتیجه‌ گیری و پیشنهادها
مقدمه
خلاصه تحقیق و نتیجه‌ گیری
محدودیت و موانع تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهاد برای تحقیق های آتی
خلاصه فصل
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
پیوست‌ها
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
جدول مرجع استخراج داده ها
جدول آمار توصیفی
جدول نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
جدول نتایج حاصل از تحلیل مدل رگرسیون
جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل و کنترلی بر متغیر وابسته
جدول آنالیز(تحلیل)واریانس به صورت تجمیعی
جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل بر متغیر وابسته
جدول آنالیز ( تحلیل ) واریانس
جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل بر متغیر وابسته
جدول آنالیز ( تحلیل ) واریانس
جدول برآورد کشش مالیات کنونی شرکتها نسبت به ارزش افـــزوده در استان مازندران در سناریوهای مختلف در سال 1389
نتایج آزمون برابـــــری میانگین مالیات های کنونی و مالیات بر ارزش افزوده شرکتها و واحدهای اقتصادی استان مازندران در سناریوهای مختلف در سال 89

چکیده:
در پژوهش حاضر مطابق با فرضیه اول، و با استفاده از داده‌های 100 شرکت از مجموعه شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 85-89 به منظور مقایسه کشش قیمتی و همبستگی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود شرکت ها نسبت به نرخ تورم با بهره‌گیری از روشهای اقتصاد سنجی به بوته آزمون گذارده‌ایم. برای آزمون فرضیه دوم بر اساس اطلاعات موجود در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران در سال 1389، از مجموع کل 19576 پرونده مالیاتی شرکت ها، تعداد 7856 پرونده، مشمول مالیات بوده اند. در تحقیق حاضر نمونه ای با حجم 365 پرونده به صورت تصادفی از ادارات امور مالیاتی شهرستانهای استان مازندران انتخاب شد که در نهایت، اطلاعات مورد نیاز در مورد 357 پرونده به صورت کامل استخراج گردید. همچنین به دلیل تفاوت به نسبت قابل توجه، بین عملکرد شرکت ها و واحدهای اقتصادی موجود در استان مازندران، تحلیل آماری مربوط به این واحدها در پنج سناریو صورت گرفته است. نتایج تخمین فرضیه اول، به روش OLS نشان میدهد، میزان کشش قیمتی و همبستگی مالیات برارزش افزوده در مقایسه با مالیات بر سود شرکت ها نسبت به تورم بالاتر میباشد، در نتیجه میتوان این گزاره را مطرح کرد که: مالیات برارزش افزوده نسبت به مالیات بر سود شرکت ها توانایی بیشتری برای افزایش درآمدهای دولت در مقابل افزایش تورم داراست. نتایج حاصل از برآورد الگوهای رگرسیونی و همچنین آزمون تفاوت میانگین ها فرضیه دوم با استفاده از نرم افزار SPSS مالیات های کنونی و مالیات بر ارزش افزوده نشان میدهد که مالیات کنونی شرکت ها و واحدهای اقتصادی استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آن ها تغییر نکرده است . همچنین یکی دیگر از نتایج فرضیه دوم این است که خاصیت درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در نرخ پایین 3 درصد مورد تردید قرار دارد. لذا در مورد نرخ مناسب این مالیات؛ یعنی نرخ 10 درصد که در لایحه قبلی مالیات بر ارزش افزوده کشور ارائه شده و در حقیقت نرخی است که اغلب کشورهای جهان نیز در بدو معرفی مالیات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند پیشنهاد میشود.

مقدمه:
در اغلب کشورهای جهان به توسعه مالیاتی بعنوان منبعی برای تامین هر چه بیشتر درآمدهای دولت از طریق مالیات توجه خاص شده است. دولت ها از مالیات بعنوان یکی از شاخصه های دموکراسی برای تعامل با مردم و همچنین قیمت و بهای خدمات پرداختی به آن ها میدانند. برای رهایی از اقتصاد بیمار متکی به درآمدهای نفتی، عوارض گمرکی و … به کشورهای در حال توسعه به اصلاح ساختاری توصیه شده است یکی از این اصلاحات اصلاح ساختار مالی است.
تاکید مراجع بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اصلاح ساختار مالی و حتی مشروط نمودن اعطای تسهیلات و کمک های مالی به این نوع اصلاحات بیانگر اهمیت ویژه و خاص آن میباشد. اما نمی توان برای اصلاح ساختار مالی، مالیات بر ارزش افزوده را به دولت ها هدیه داد. بدیهی است بایستی شرایط اقتصادی و اجتماعی را بررسی و مدنظر قرار داد. قبل از تصمیم به این نوع اصلاح در ساختار مالیاتی کشورها، مالیات غیر مستقیم بر گروه کوچکی از اقلام از قبیل الکل و توتون و غیره و مالیات مستقیم نیز بر کل درآمد تعلق میگرفت.
نابسامانی های مربوط به دریافت مالیات از سرمایــه برگشتی از یک ســو و نیاز دولت به افزایش
درآمدهای خود از سوی دیگر و همچنین با توجه به سیاست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با هدف کاهش بار مالیاتی بر پایه درآمد از طریق تعدیل نرخ های مالیاتی افزایش معافیت های مالیاتی صورت گرفت، دولت مردان را به این فکر واداشت تا موضوع مالیات بر ارزش افزوده را مطرح نمایند.
این نوع مالیات جزء اقلام اولویت دار از نظر درآمدزایی محسوب میگردد و حتی در برخی از کشورها نزدیک به نیمی از درآمدهای مالیاتی از این طریق تامین میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, مالیات, ارزش افزوده, درآمدزایی, روش محاسبه, عوارض گمرکی, نرخ گداری, سهولت کنترل, ,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:168
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
روش کار تحقیق
تعاریف
ساختار پایان نامه
فصل دوم : آشنایی با ادبیات موضوع
مقدمه
مهندسی نرم افزار
چرخه تکوین نرم افزار
چرخه حیات محصول
در صورت نبود چرخه حیات محصول
مراحل و فازهای چرخه حیات نرم افزار
مدل های چرخه حیات محصول
استانداردهای چرخه حیات نرم افزار
کیفیت
مفهوم کیفیت
کیفیت نرم افزار
اهمیت کیفیت نرم افزار
فصل سوم : متریک های نرم افزاری
مقدمه
انواع متریک ها
متدولوژی
انواع محصولات نرم افزاری
روشهای تولید نرم افزار
انواع ساختارهای تشکیلاتی
مستندات
فصل چهارم : الگوی پیشنهادی
مقدمه
اندازه گیری
فرآیند اندازه گیری
اهداف الگوی پیشنهادی
الگوی پیشنهادی
پیشنهاد سیکل متریک های نرم افزاری بر طبق چرخه برنامه ریزی/اجرا/ بررسی/ اقدام اصلاحی
استاندارد 12207 ISO/IEC به عنوان پایه الگو
ویژگی های الگو
فصل پنجم : نتایج و ارزیابی
مقدمه
متریک های مدیریت
متریک های ریسک
وزن دهی به زیر متریک های تعریف شده
روند ارزیابی، تحلیل و نمایش نتایج
نمونه سازی سه پروژه جهت پایش متریک های پیشنهادی
نتایج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متریک های ریسک
نتایج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متریک های مدیریت
مقایسه سه پروژه در خصوص متریک های ریسک و مدیریت
فصل ششم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه
دستاورد پایان نامه
پیشنهادات آتی
پیوست الف
پیوست ب
پیوست ج
فهرست نام ها
منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی

فهرست شکلها:
فازهای چرخه تولید نرم افزار
ساختار استاندارد ایزو 12207:2008
حوزه های دانش مدیریت پروژه
بخش بندی یک فرآیند به فعالیتهای برنامه ریزی/اجرا/بررسی/ اقدام اصلاحی
پیشنهاد سیکل متریک های نرم افزاری بر طبق مدل برنامه ریزی/اجرا/بررسی/ اقدام اصلاحی
سطح اول الگوی پیشنهادی
سطح دوم الگوی پیشنهادی
سطح سوم الگوی پیشنهادی
وظایف، فعالیت اکتساب
وظایف، فعالیت عرضه

فهرست جداول:
استانداردهای ایزو در مدیریت پروژه و کیفیت نرم افزار
انواع محصولات نرم افزاری و ویژگی هایشان
روشهای تولید نرم افزار و ویژگی هایشان
انواع ساختارهای تشکیلاتی و ویژگی هایشان
متریک های ریسک و وزن دهی به زیرمتریک هایش
متریک های مدیریت و وزن دهی به زیر متریک هایش
امتیازدهی به متریک ریسک پروژه 1
امتیازدهی به متریک ریسک پروژه 2
امتیازدهی به متریک ریسک پروژه 3
امتیازدهی به متریک مدیریت پروژه 1
امتیازدهی به متریک مدیریت پروژه 2
امتیازدهی به متریک مدیریت پروژه 3

فهرست نمودارها:
مقایسه 3 پروژه در امتیازدهی به متریک ریسک
مقایسه 3 پروژه در امتیازدهی به متریک مدیریت
مقایسه 3 پروژه در امتیازدهی به متریک های ریسک و مدیریت

چکیده:
کیفیت نرم افزار، شاخص حیاتی و مهمی برای تولید نرم افزارها است که ضمن بالا بردن
بهره وری، به ایجاد نرم افزارهای قدرتمند و شکست ناپذیر منجر میگردد. بطوری که میتوان گفت تضمین کیفیت مهم ترین اصل و برنامه در تولید نرم افزارها است.
راهکاری که به منظور تضمین کیفیت نرم افزار و ارتقا آن پیشنهاد میگردد، مقوله اندازه گیری است. ما حصل فرآیند اندازه گیری بدست آوردن مجموعه ای از متریک ها است.
متریک های نرم افزاری، کاربردی پیوسته از تکنیکهای مبتنی بر اندازه گیری در فرآیند توسعه نرم افزار به منظور فراهم کردن به موقع اطلاعات مدیریتی معنادار به همراه به کارگیری این تکنیک ها در بهبود فرآیند هستند. بنابراین نیازمند استخراج متریک های مربوطه در راستای هدف مورد نظر هستیم.
در این پایان نامه، با مد نظر قرار دادن اهمیت وجود متریک های نرم افزاری، بهره گیری از مدل
فرآیند های چرخه حیات نرم افزار استاندارد بین المللیISO/IEC 12207 و فرآیند اندازه گیری برنامه ریزی/اجرا/ بررسی/اقدام اصلاحی، الگویی به منظور پایش فرآیند تولید نرم افزار ارائه شده است. همچنین نمونه زیر متریک هایی برای ارزیابی متریک های ریسک و مدیریت به عنوان عناصری ضروری جهت پایش فرآیند تولید نرم افزار ارائه و توسط تابعی مقادیر کیفی آنها تبدیل به مقادیر کمی شده اند.

مقدمه:
امروزه برای هر شرکتی که با موضوع فناوری اطلاعات و صنعت نرم افزار سروکار دارد، توسعه و بهبود کیفیت مراحل تولید نرم افزار و افزایش کارایی و بهره وری افراد درگیر با آن به امر مهمی تبدیل شده است. همزمان با قدرتمند شدن کامپیوترها، تقاضا برای نرم افزارهای قوی تر نیز افزایش یافته و به دلیل این که فناوری نقش بسیار حیاتی در پیشبرد کسب و کار ایفاد میکند، مشکلات
نرم افزار، مشکلات مهمی محسوب میشوند که بر روی عملکرد بسیاری از شرکتها تاثیر گذارند. امروزه، بسیاری از شرکت ها دریافتند که اغلب مشکلات نرم افزاری، تکنیکی هستند و مهندسی نرم افزار متفاوت با سایر مهندسی ها است؛ زیرا محصولات نرم افزاری فکری بوده اما محصولات سایر مهندسی ها و دیگر علوم ملموس و فیزیکی هستند. در مرکزیت هر مهندسی، اندازه گیری وجود دارد که روشی بر پایه استانداردها یا قراردادهای شناخته شده است. اگر به اندازه گیری کارایی سیستم، میزان کارآمد بودن سازمان یا شرکت یا حتی داده هایی که مورد استفاده قرار میگیرند نپردازیم، مسلما امکان کنترل روند کار را نخواهیم داشت که در نتیجه، اعمالی که بمنظور پیشرفت انجام میشوند تنها بر مبنای حدس و تخمین خواهند بود. چرا که تنها ثبت اطلاعات امروز است که امکان مقایسه را فراهم می آورد. همانطور که پاتریک هنری نیز با گفته خود، این مطلب را تایید میکند:
” هیچ راهی را برای قضاوت در آینده نمیشناسم، مگر با استفاده از گذشته”.
اندازه گیری را میتوان در سرتاسر پروژه نرم افزاری به هدف بهبود بخشیدن فرآیند نرم افزاری، کنترل کیفیت، ارزیابی بهره وری و کنترل پروژه به کار برد. استفاده از اندازه گیری به مهندس نرم افزار در ارزیابی محصولات فنی یاری رسانده و وی را قادر به تصمیم گیری تاکتیکی به موازات پیشرفت پروژه میسازد. در این میان، متریک های نرم افزاری گستره وسیعی از اندازه گیری ها را برای
نرم افزارهای کامپیوتری در بر میگیرند. میتوان چنین بیان نمود که تلاش جهت بهبود فرآیندهای یک سازمان، بدون ابزار مناسب اندازه گیری، متریک های صحیح و استانداردهای عملکرد، کاری بیهوده است.
لذا ارائه الگویی مطابق با استانداردها که بتوان با استناد و استفاده از آن به کنترل و پایش فرآیند تولید نرم افزار پرداخته و راهی را جهت رفع مشکلات ناشی از عدم توجه به این مقوله مهم بیان نمود، ضروری است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, کامپیوتر, نرم افزار, ارزیابی, شناسایی, متریک, ریسک, محصولات نرم افزاری, مهندسی نر,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول
پیش گفتار
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف ها ی پژوهش
سوالات پژوهش
پیشینه تحقیق
جامعه مورد بررسی
روش تحقیق
کلید واژگان
بخش دوم
فرهنگ
فرهنگ از منظر صاحب نظران علوم اجتماعی
خصوصیات فرهنگ
فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد
فرهنگ پدیده ای فراگیر است
فرهنگ امری مشترک است
فرهنگ یاد گرفتنی است
فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی
سطح های فرهنگ
طبقه بندی فرهنگ ها
ابداع فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری
نوسازی مفهوم فرهنگ
عناصرمهم در فرهنگ پذیری
روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری
انواع فرهنگ پذیری
انواع فرهنگ پذیری از منظری دیگر
آژانس های فرهنگ پذیری
ماهیت رسانه
رسانه و فرهنگ پذیری
کارکردهای رسانه ها
رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی
طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه
تلویزیون
ویژگی های تلویزیون
تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی
تلویزیون از دید نظریه پردازان
قدرت تلویزیون
کارکردهای مثبت تلویزیون
جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان
کارکردهای منفی تلویزیون
نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی
کودک کیست
ویژگی های کودک در دوره ابتدایی
قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون
ارتباط کودک و تلویزیون
کودکان قربانیان تلویزیون
چهارچوب نظری
نظریه فرهنگ و شخصیت
نظریه کنش متقابل نمادین
نظریه کارکردگرایی
بخش سوم
مقدمه
تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان
تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان
تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان
تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذیه
تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان
سوالات پرسیده شده از والدین
مصاحبه با والدین
مصاحبه با مربیان
نتیجه گیری
فهرست منابع
چکیده انگلیسی

فهرست نمودارها:
نمودار سطح تحصیلات والدین
حدود ساعات تماشای تلویزیون
اولیت تماشای برنامه های تلویزیون
علت تماشای تلویزیون

چکیده:
رسانه ها بعنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزشهای جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آنها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی میکنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگها و ارزشها و الگوهای سنتی میشوند و در این رهگذر رسانه ها، بعنوان عاملان تغییر و تحول در ارزشها و هنجارها مطرح هستند و بطوری که سنت ها را به مبارزه میطلبند و بصورت یک عامل مؤثر در دگرگونی نگرشها و رفتارهای نسل جدید عمل میکنند و همین امر می تواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است و در مقابل، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده میشود تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین میکنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، این که به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند. بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه، بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام میگیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون بعنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتابخانه ای از 50 دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه 3 تهران مصاحبه به عمل آمد و محقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت و طی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها، عادات و علایق، الگوهای فراغت،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, علوم اجتماعی, تحلیل مردم شناختی, فرهنگ پذیری, خانواده, تلویزیون, ماهیت رسانه, ارزش سنت,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راه های پیشگیری از آن
بخش اول : عوامل بروز جرایم جنسی به عنف
گفتار اول : عوامل شخصی (مستقیم)
اختلالات روانی و شخصیتی
اختلالات جنسی
اختلال عملکرد جنسی
اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم)
ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه
الکل
نقش رسانه‌ها
مشکلات اقتصادی و فقر
خانواده
بخش دوم : راه های پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی
گفتار اول : پیشگیری اصلاحی
رفع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی
نقش تربیتی خانواده و ازدواج
گسترش ارزش های اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاری های فرهنگی
گفتار دوم : پیشگیری وضعی
محافظت از آماج های جرم
آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا
پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزه دیده
فهرست منابع

چکیده:
در سیاست جنایی ایران، بزه‌ دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌ دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلندمدت آن بر عواطف و روان بزه‌ دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه میکند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن اینکه قانون گذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌ کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌ دیده و جبران تاملات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌ دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیتهای مناسب بزه کاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز میباشد.
علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌ دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌ دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیردولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.
البته ظرفیتهای قانونی موجود (خصوصا مقررات شکلی) در صورتیکه به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌ برداری قرار گیرد میتواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, پایان نامه, روانشناسی, جرایم, اختلالات روانی, پارافیلیا, ناهنجاری های اخلاقی, ارزش اخل,

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات و سوالات تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها در تحقیق
قلمرو تحقیق
واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
فصل دوم: ادبیات موضوع
معرفی شرکت
ماهیت انگیزش
اهمیت انگیزش
چهارچوب انگیزش
دیدگاه های تاریخی در انگیزش
دیدگاه های اولیه انگیزش
دیدگاه مدیریت علمی
دیدگاه روابط انسانی
نظریه های انگیزش
نظریه های محتوایی (تئوری نیازها)
نظریه های فرایندی انگیزش
نظریه های معاصر انگیزش
رابطه بین نیاز و انگیزش
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیت های تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
توصیف داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
پیوست ها

چکیده:
در شرکت های خدماتی افراد عنصر اصلی سازمان محسوب میشوند. بالطبع افراد موجود در این سازمان ها دارای یکسری نیاز هستند که با برآوردن این نیازها، انگیزش در آنان افزایش می یابد. در تحقیق حاضر به دنبال شناسایی نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان هستیم. روش تحقیق، روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار مطالعه مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ بوده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است.
حجم نمونه برابر با 20 نفر از کارکنان اداره مذکور بود. از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج حاصله مشخص گردید که ترکیب نیازهای شدید کارکنان در مقطع زمانی انجام پژوهش نیاز به کسب موفقیت، نیاز ایمنی، نیاز به رشد و پیشرفت، نیاز به نظم، نیازهای زیستی، نیاز به استقلال، نیازهای اجتماعی بوده که با نادیده گرفته شدن این نیازها، میزان انگیزش کارکنان تقلیل یافته است.

مقدمه:
نیروی انسانی موجود در هر جامعه عامل اساسی و تعیین کننده ای است که با شرکت مستقیم در تولید و خدمات یا به صورت اعمال تراوشات فکری در انواع فعالیت ها موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را فراهم میسازد. عملکرد نیروی انسانی بعنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.
توانایی ها و مهارت ها تنها فرد را قادر میسازد، عملکرد نیروی انسانی بعنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.
توانایی ها و مهارت ها تنها فرد را قادر میسازد که وظیفه اش را انجام دهد اما برای این که او کارش را به نحو مطلوب انجام دهد نیاز به انگیزش دارد.
انگیزش به معنای تحرک درآوردن رفتار فعال برای ارضای نیاز است. بعضی از نیازها مانند احتیاح زیستی به آب و هوا، غذا، خواب، سرپناه جزو نیازهای اولیه است و سایر نیازها را میتوان بعنوان نیازهای ثانویه تلقی کرد که مانند نیاز به قدر و منزلت، مقام، وابستگی به دیگران، محبت و موفقیت و … که درجه شدت این نیازها در اشخاص مختلف متفاوت است. در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم که نیازهای کارکنان شرکت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم که مهم ترین عامل مؤثر بر نظام انگیزش به شمار میرود. در سنجش نیازهای شدید کارکنان از مدل پنج طبقه ای سلسله مراتب نیازهای مازلو که به ترتیب عبارتند از نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، امنیت، اجتماعی و تعلق، احترام و خودشکوفایی و همچنین نیازهای آشکار ماری، تئوری دو عاملی هرزبرگ و تئوری مک کلند بعنوان الگو استفاده شده است.
ترکیب نیازهای شدید کارکنان وضعیت انگیزشی آنان را نشان خواهد داد و با مطالعه و بررسی بیشتر مشخص خواهد گردید که سازمان مذکور تا چه حد به ارضای این نیازها توجه جدی دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, نیازها, ارزیابی, انگیزش, امور اداری, روانشناسی, شرکت گاز, مدیریت علمی, رو,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
آفات مهم و کلیدی ذرت
کرم مفتولی (Agriotes elongatus, Marsch)
مشخصات ظاهری
زیست‌شناسی
مدیریت تلفیقی آفت
روش‌های زراعی
روش مکانیکی
روش‌های بیولوژیک
روش‌های شیمیایی
مگس بذر و گیاهچه (Hylemia platura, Meign)
مشخصات ظاهری
نحوه خسارت
زیست‌شناسی
مدیریت تلفیقی آفت
کلاغ (Corvus corone L)
شته ذرت (Rhopalosiphum maidis Fitch)
مشخصات ظاهری
تریپس ذرت (Anaphothrips spp)
مشخصات ظاهری
زیست‌شناسی
مدیریت تلفیقی آفت
کنه تارتن (Tetranychus urticae, koch)
مشخصات ظاهری
زیست‌شناسی
نحوه خسارت
مدیریت تلفیقی آفت
زنجره‌های ذرت (Corn leafhoppers)
مشخصات
نحوه خسارت
مدیریت تلفیقی آفت
کرم برگ‌ خوار ذرت (Spodoptera exigua, Hbn)
مشخصات ظاهری
زیست‌شناسی
مدیریت تلفیقی آفت
کرم طوقه‌ بر (Agrotis segetum Schiff)
مشخصات ظاهری
نحوه خسارت
زیست‌شناسی
مدیریت تلفیقی آفت
کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت (Ostrinia nubilalis Hb)
مشخصات ظاهری
نحوه خسارت
زیست‌شناسی
مدیریت تلفیقی آفت
کرم برگ‌ خوار ذرت (Mythimna lareyi Dup)
مشخصات ظاهری
نحوه خسارت
زیست‌شناسی
مدیریت تلفیقی آفت
کرم ذرت (Sesamia cretica Led)
مشخصات ظاهری
نحوه خسارت
زیست‌شناسی
مدیریت تلفیقی آفت
کرم بلال ذرت (Heliothis zea Boddie)
مشخصات ظاهری
نحوه خسارت
زیست‌شناسی
مدیریت تلفیقی آفت
آفات انباری
بید غلات
مشخصات حشره
زیست‌شناسی
شپشه گندم
مشخصات حشره
زیست‌شناسی
سوسک کشیش
مشخصات حشره
زیست‌شناسی
شب‌پره هندی
مشخصات حشره
زیست‌شناسی
مدیریت تلفیقی آفات انباری

منابع

فهرست جداول:
آفات مهم و کلیدی ذرت

پیشگفتار:
افزایش سرسام‌آور جمعیت دنیا (روزانه 250 هزار نفر)، نیاز روزافزون آنان به غذا و ناکافی بودن منابع غذایی از سال‌های قبل، بخش عظیمی از مردم جهان را مواجه با پدیده شوم گرسنگی و سوء تغذیه نموده است. راه مقابله با این پدیده رنج‌آور، جز با استفاده بهینه از منابع آب و خاک و تکنولوژی پیشرفته و توسعه کشت و کار محصولات با عملکرد بالا میسر نیست.
در میان محصولات تامین کننده منابع غذایی، ذرت با توجه به ویژگیهای خاص خود، یکی از این محصولات امیدبخش است که امروزه در سطح بسیار وسیعی مورد کشت و کار قرار گرفته است. هرچند که کشت و کار این محصول از قرون گذشته در دنیا متداول بوده و بخش قابل ملاحظه‌ای از نیازهای غذایی و دام را تامین میکرده است، اما توسعه کشت این محصول در این هنوز به اندازه کافی نیست و امید میرود که با حمایت‌های لازم، شاهد توسعه و رشد فزاینده این محصول باشیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کشاورزی, آبیاری, ترکیب شیمیایی, محصول, خاک, آب, مدیریت, زهکشی, ارزیابی, خ,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
عوامل موثر بر مطلوبیت آب آبیاری
ترکیب شیمیایی آب آبیاری
محصول تحت آبیاری
خاک تحت آبیاری
آب و هوا
مدیریت آبیاری و زهکشی
ارزیابی کیفیت آب آبیاری
خطرشوری (غلظت کل املاح محلول)
خطرسدیم
شاخص نفوذپذیری
خطر بی کربنات
خطر کلر
خطر بور
سایر عناصر کم مصرف
خطر منیزیم
خلاصه و نتیجه‌گیری
منابع

ترکیب شیمیایی آب آبیاری:
به طورکلی کیفیت آب آبیاری را میتوان با توجه به دو عامل اصلی زیر تعیین نمود.
الف: مقدار کل املاح محلول:
که برحسب گرم برلیتر یا میلی اکی والان برلیتر بیان میشود. مقدار کل املاح محلول را میتوان به وسیله هدایت الکتریکی نیز اندازه گرفت.
ب: ترکیب یونی آب آبیاری:
برای تعیین کیفیت آب بایستی علاوه بر غلظت کل املاح محلول، ترکیبات آنیونی و کاتیونی موجود در آب آبیاری را نیز تعیین نمود. نسبت بعضی از یون ها نیز در تعیین کیفیت آب مؤثراست. که در فصل پنجم به تفصیل بیان شده است. فقط در شرایط خاص بایستی مقدار عناصر کم مصرف را درآب آبیاری تعیین نمود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کشاورزی, آبیاری, ترکیب شیمیایی, محصول, خاک, آب, مدیریت, زهکشی, ارزیابی, خ,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
رشته محیط زیست، شیلات، کشاورزی
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی
تاریخچه فعالیت صنعتی درایران
توسعه صنعتی و محیط زیست
نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی
روش های جلوگیری از آلودگی
وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان
فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن
ساختارهای حمایتی و هدایتی
اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی
اقدامات زیست محیطی در شهرک های صنعتی
اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی – آموزشی اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن
فعالیت های مهندسی مبتنی بر کنترل آلودگی
فعالیت های مبتنی بر پایش و پیشگیری از آلودگی
ارزیابی اثرات توسعه
سیستم مدیریت زیست محیطی
بهره وری سبز
تولید پاکتر
بازیافت مواد
ممیزی محیط زیست
فعالیت های مبتنی بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست
زمینه سازی جهت کنترل آلودگی خودروهای تولید داخل
حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن
فصل دوم : راهبردهای زیست محیطی در صنعت
نادیده گرفتن مشکل
رقیق کردن
کنترل آلودگی در انتهای خط
پیشگیری از آلودگی
شیوه های اصلی راهبرد تولید پاکتر
وی‍‍‍ژگیهای رویکرد تولید پاکتر
تنوع و گستردگی
حفاظت محیط زیست
سادگی
خلاقیت و نوآوری
مقبولیت
بازدهی اقتصادی
مقایسه رویکرد کنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاکتر
تولید پاکتر و توسعه پایدار
دلایل سرمایه گذاری در تولید پاکتر
سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاکتر
موانع و مشکلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاکتر
موانع ناشی از فقدان درک صحیح
موانع ساختاری
موانع مربوط به کمبو اطلاعات
موانع فنی
موانع اقتصادی
فصل سوم : نگاهی اجمالی به محیط زیست
تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست
هدف
وظایف اساسی سازمان
تشکیلات سازمان
دفاتر مستقل
دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
اداره کل نظارت و بررسی
حراست
ادارات کل استان ها
معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی
دفتر آموزش زیست محیطی
دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی
دفتر مشارکت های مردمی
معاونت محیط زیست انسانی
دفتر ارزیابی زیست محیطی
دفتر بررسی آلودگی هوا
دفتر بررسی آلودگی آب و خاک
دفتر امور آزمایشگاه ها
معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
دفتر زیستگاه ها و امور مناطق
دفتر امور حیات وحش و آبزیان
دفتر موزه تاریخ طبیعی
دفتر محیط زیست دریایی
معاونت پشتیبانی و امور مجلس
فصل چهارم : دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاکتر
فاز اول : برنامه ریزی و سازماندهی
کسب توافق مدیریت واحد
تشکیل تیم پروژه
توسعه سیاست ها، اقدامات و اهداف زیست محیطی
برنامه ریزی و ارزیابی تولید پاکتر
فاز دوم : پیش ارزیابی
توصیف شرکت و نمودارهای جریانی
بازرسی عینی و دقیق
انتخاب نقاط تمرکز
فاز سوم : ارزیابی
جمع آوری اطلاعات کمی
موازنه مواد
شناسایی گزینه های تولید پاکتر
ثبت و مرتب سازی گزینه ها
فاز چهارم : بررسی و مطالعات امکان سنجی
امکان سنجی اولیه
امکان سنجی فنی
امکان سنجی اقتصادی
امکان سنجی زیست محیطی
ملاحظات مراحل ارزیابی
انتخاب گزینه ها برای اجرای نهایی
فاز پنجم : اجرا و استمرار
آماده سازی یک برنامه اجرایی
اجرای گزینه های منتخب
فهرست منابع

مقدمه:
امروزه مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملکرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات مثبت گروه های داوطلب ایجاد وحدت رویه بین واحدهای استفاده کننده از خدمات زیست محیطی و بالاخره شناخت فراگیر و سهل الوصول شرکت های مشاور طراح و سازنده تجهیزات و تاسیسات مربوطه دارای اولویت مهمی میباشد. خوشبختانه دسترسی به شبکه های جهانی اطلاعات، دستیابی به بخشی از موارد فوق را تسهیل نموده ولیکن با نگاهی واقع بینانه فقر اطلاعاتی غیر قابل انکاری در حوزه محیط زیست صنعتی کشور مشهود است که انجام اقدامات موثر و ضربتی را توجیه پذیر و الزامی مینماید.
تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست، حاکی از تحول رو به تکامل رویکردهای زیست محیطی میباشد که در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار میگیرند. در چند دهه اخیر، تحول های مختلف صنعتی عبارت بوده اند از نادیده گرفتن مشکل، رقیق کردن(Dilution)، کنترل آلودگی در انتهای خط(End-of-pipe)، بازیافت، استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی (Pollution Prevention) که هر یک از این رویکردها در دوره زمانی خاصی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آن ها، اخیراً توجه به رویکردهای بیولوژیک رشد فزاینده ای یافته است.
روشهای مختلف تصفیه بیولوژیک پساب شهری و صنعتی، طی نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت و شاید لجن فعال به عنوان متداولترین آن ها مطرح گردید. اما واقعیت این است که روشهای هوازی تصفیه پساب دارای یک محدودیت اساسی میباشند زیرا هزینه های جاری تصفیه خانه های پساب با استفاده از روشهای متعارف بسیار بالاست به عنوان مثال در روش لجن فعال، تنها مصرف برق برای حذف هر تن … حدود 1200 کیلو وات ساعت است که نیازمند برق ارزان و یا پرداختی ماهانه بسیار زیاد خواهد بود. براین اساس توسعه روشهای تصفیه روش تصفیه بی هوازی برای تصفیه پساب های شهری و صنعتی در سال های اخیر رویکرد سرمایه گذاری در سیستم های تصفیه متحول ساخته است. تصفیه بی هوازی که همیشه به علت وجود محدودیت در تولید بوی نامطبوع به فراموشی سپرده میشد، امروزه به دلیل ظرفیت قابل قبول در تصفیه پساب های با بالا، با هدف استفاده مهندسین، سرپرستان و تکنسین های تصفیه خانه های پساب به عنوان قدم اول در این زمینه مطرح می گردد و بدون شک در قرن جدید سایر روش های تصفیه فاضلاب را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, توسعه صنعتی, محیط زیست, ارزیابی, صنایع, فعالیت صنعتی, آلودگی, صنعت, کارکن,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:66
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق
تقاضا
زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات
کیفیت کالا
تبلیغ
فرهنگ مصرف در جامعه
اختلاف قیمت
مناطق آزاد
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق
تفاوت نرخ ارز
مبادلات مرزی
بازارچه‌های مرزی
قاچاق از طریق ترانزیت
قاچاق از طریق ورود موقت کالا
اسکله‌های غیرمجاز
بالا نبودن ریسک تجارت پنهان
دمپینگ
کالاهای ممنوعه و لوکس
تورم
فصل سوم: سیاستهای دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق
سیاستهای حمایتی دولت در مورد واردات
کنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات
کنترل نرخ صادرات و واردات کالا
اختلال سیاست تجاری و مالی دولت
بوروکراسی اداری
سیاست ارزی و اقتصادی
ناهنماهنگی ارگان‌های مسئول مبارزه با قاچاق
عدم تجهیز نیروی انتظامی
کم ارزیابی نمودن کالاها
فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها
ملوانان و کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور
پیله‌وری
وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه
تقابل ملت با دولت
سنت و قانون گریزی
تحریم اقتصادی (بایکوت)
رابطه
فساد اداری
رانت‌خواران
فقدان آموزش و تخصص
کالای زیر یک میلیون تومان
قاچاق از لحاظ حقوق تطبیقی و بین‌المللی
سرعت عمل در امر ارتکاب قاچاق
فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق
مبارزه فیزیکی
ایجاد اشتغال
کیفیت و رقابت
تقلیل سود بازرگانی
اجازه ورود کالای لوکس و لوازم بهداشتی و مواد خوراکی
کاهش تشریفات و مقررات
شناسایی رانت‌خواران و عوامل نفوذی در مراجع رسمی و قاچاقچیان عمده
تبلیغات
سایر
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

مقدمه:
یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق مییابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهم ترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمیشود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز از تبعات قاچاق محسوب میشو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, فقه اسلامی, قاچاق کالا, قاچاق ارز, ارز, تقاضا, کیفیت کالا, تبلیغ, ف,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:186
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
روش تحقیق
مفهوم آمادگی الکترونیکی
تعاریف آمادگی الکترونیکی
اهداف آمادگی الکترونیکی
فرایند توسعه آمادگی الکترونیکی در یک کشور
ضرورت ها و روش های ارزیابی آمادگی الکترونیکی
اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکی
ضرورت های آمادگی الکترونیکی
مؤلفه های آمادگی الکترونیکی
عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی
مزایای آمادگی الکترونیکی
موانع تحقق آمادگی الکترونیکی
گزارش اجلاس جهانی اقتصاد
رتبه بندی اکونومیست اینتلیجنس
جامعه اطلاعاتی
فناوری مولد (جامعه صنعتی)
ساختار کلی یا چهار چوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی
قابلیت های دسترسی به زیر ساخت
ظرفیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
فرصت های ارزش زا
شناسایی مدل های آمادگی الکترونیکی و استخراج معیارهای آن
معیار های کلان سنجش آمادگی الکترونیکی
بررسی کلی مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی
مدل CSPP
مدل McConnel International
مدل CID
مدل APEC
مدل EIU
مدل Mosaic
مدلITU
مدل CIDCM
مدل هیکس
مدل MIT
متدولوژی های مورد استفاده مدل ها
دسته بندی مدل ها در جامعه و اقتصاد الکترونیک
بررسی آمادگی الکترونیکی به تفکیک حوزه ها
آمادگی الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط
آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک
بررسی مدلهای آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک
آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان ها
معیار های ارزیابی آمادگی الکترونیک سازمان ها در ایران
مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در 2007 و 2008
مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در 2008 و 2009
ارائه معیارهای بهینه برای کشور به تفکیک حوزه ها
سازمان های دولتی
سازمان های تجاری
بنگاه های اقتصادی
جامعه اطلاعاتی
جمع بندی نهایی
منابع

مقدمه:
آمادگی الکترونیکی توانایی پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در جوامع بوده و دارای چهار مؤلفه بنگاه های اقتصادی، شهروندان، زیرساخت ها و دولت ها است. اهمیت ارزیابی الکترونیکی در تبیین تفاوت کشورهای مختلف در میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد شکاف دیجیتالی است. اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتالی، ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایه گذاری خارجی و اهداف اجتماعی همچون کاهش شکاف دیجیتالی، بهره مندی افراد و سازمان ها از اطلاعات کیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان از جمله دستاوردهای آمادگی الکترونیکی به شمار میروند.
برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدل های متفاوتی از جمله: MOSAIC، APEC، CID، CSPP، EIU ، ITU و… وجود دارند که هر کدام شاخص ها و روش های متفاوتی را برای سنجش آمادگی الکترونیکی ارائه می دهند.

چکیده:
منظور از آمادگی الکترونیکی (E – Readiness) توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن در جوامع می باشد. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی جوامع تأثیر گذار است. مطالعه چگونگی به کارگیری این فناوری در کلیه زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع حائز اهمیت است. در این راستا ارزیابی آمادگی الکترونیکی جوامع و سازمان ها برای استفاده مؤثر از این فناوری مقدمه برنامه ریزی بهینه بمنظور نیل به اهداف سازمانی است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, برق, الکترونیک, ارزیابی, فناوری اطلاعات, ارتباطات, مدل, جامعه, اقتصاد, سا,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:87
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
ادبیات موضوع و سیر تکامل نظریه ها ( توسعه صادرات )
صادرات و رشد اقتصادی
استراتژی تجارت بین الملل
رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات
بازار یابی بین المللی
تحقیقات بازار صادرات
تشویق و توسعه صادرات
قیمت گذاری
پیشنهاد قیمت صادراتی
مکاتبه در صادرات
نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات
عوامل مؤثر در توسعه صادرات
مروری بر بازرگانی خارجی ایران
فصل دوم – جمهوری خلق چین
بخش اول
جغرافیای طبیعی
بخش دوم
جغرافیای انسانی
بخش سوم
جغرافیای سیاسی
بخش چهارم
اوضاع اقتصادی چین
صادرات
واردات
فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
بخش اول
روابط سیاسی
بخش دوم
روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین
صادرات غیر نفتی ایران به چین
واردات ایران از چین
فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین
بخش اول
صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران
بخش دوم
صادرات غیر نفتی ایران به چین
ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین
فصل پنجم – نتیجه گیری
منابع

مقدمه
سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاد دانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت می نگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد می کردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه “آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارت های معروف “تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاد دانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.
در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصت ها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون می دانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید می کند.
در بعد راهبردها،می توان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح می کنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده می شود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاست های حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.
در بعد برون نگری، سیاست های تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آن ها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان می دهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.
بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت “که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از 80 درصد عرضه ارز را تأمین کرده” تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, مدیریت صنعتی, صادرات غیر نفتی, رشد اقتصادی, ارزش پول, توسعه صادرات, قیمت ,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
تخقیق درس روش تحقیق
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش های مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
متغیرهای عملیاتی
محدودهایت های تحقیق
تعاریف عملیاتی
منابع و مآخذ
پرسشنامه

پیشگفتار:
یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز میباشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح میشود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و… صرف میشود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار میگیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه میباشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم میشود.
مطالعات نشان میدهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان میدهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده میباشد. از آنجا که بیمه های عمر و پس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل میدهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص میدهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول و حفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, روش تحقیق, بیمه عمر, پس انداز, توسعه اقتصادی, جامعه, تولید ناخالص, ارزش پ,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:185
نوع فایل:word
رشته مدیریت
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: طرح تحقیق
عنوان کامل پژوهش
هدف پژوهش
اهمیت مسئله(نظری علمی)
سوال ها یا فرضیه های پژوهش
تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی
مشخص کردن نقش متغیرها
طرح پژوهش
جامعه و گروه نمونه مورد بررسی
روش نمونه برداری
ابزار گرد آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک
3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف
تاریخچه کشاورزی
نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه
1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده
نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل
اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید
ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد
اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی
اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت
مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده
معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی
نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی
وضعیت کلی کشاورزی در کشور
موقعیت جغرافیایی ایران
چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟
سیاست های کشاورزی دولت
نگاهی به استان خراسان
خاک شناسی
خاک چیست
شناسایی خاک در ایران
پروفیل خاک
بافت خاک
ساختمان خاک
اجزای معدنی خاک
هوموس
ذرات فعال خاک (هوموس و رس)
انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها
زمین های آهک دار
زمین های بدون آهک
واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک)
اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا
مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک
آبیاری
وضعیت آب در خاک
تعریف آبیاری
روش های مختلف آبیاری
سیستم های آبیاری بر دو گونه اند
آبیاری بارانی
انواع سیستم های آبیاری بارانی
آبیاری قطره ای
آبیاری زیر زمینی
آبخیزداری
منابع آبهای زیرزمینی
چاه ها
حشره شناسی
رابطه انسان با حشرات
ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند )
ارتباط مضر بین انسان و حشرات
روش های مبارزه با آفات نباتی
مبارزه فیزیکی
مبارزه زراعی
مبارزه بیولوژیک
مبارزه روانی
مبارزه ژنتیک
مبارزه شیمیایی
مبارزه تلفیقی
حشره کش ها یا سموم
فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است
انواع سموم حشره کش
سموم حشره کش به دو دسته تقسیم میشوند
حشره کش های معدنی
حشره کش های آلی گیاهی
حشره کش های آلی کلره
سموم فسفره آلی
سموم گوگردی آلی
سموم از نظر نحوه اثر
سموم داخلی یا گوارشی
سوم تماسی یا خارجی
سموم نفوذی
سموم جذبی(سیستمیک)
سموم تنفسی
سموم تدخینی
چغندر قند
پنبه
آفات جالیز
آفات مهم گیاهان زراعی
آفات مهم غلات
آفات درختان میوه
آفات مهم درختان پسته
آفات انار
مبارزه با علف هرز
مبارزه با موش ها
اصلاح نباتات
اثرات اصلاح نبات در کشاورزی
منابع طبیعی
اهمیت و نقش منابع طبیعی
تعریف جنگل
تعریف جنگل داری
از نقطه نظر اقتصادی
از نقطه نظر کشاورزی
از نقطه نظر بهداشتی
فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند
نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور
مرتع
بیابان
بیابان زائی و مبارزه با آن
مشاغل مربوط
تعریف مکانیزاسیون
فوائد ماشینی کردن کشاورزی
آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران
انواع اتصالات در ادوات کشاورزی
تراکتور و تکامل آن
طبقه بندی تراکتورها
هدف های خاک ورزی عبارتند از
روش های خاک ورزی
گاو آهن
انواع گاوآهن و موارد استفاده آن
گاو آهن برگردان دار
ادوات خاک ورزی ثانویه
کولتیواتورها
دیسک ها (هرس بشقابی)
دیسک ها
دیسک یک راهه
دیسک دو زانویی
دیسک یک زانویی (افست)
انواع تسطیح کن
غلتک ها یا خرد کننده ها
کاشت محصولات
بذر افشانی
بذر کاری
بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری
کپه کاری
ماشین آلات کاشت
ردیف کارها
ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند
ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند
ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند
اندازه ردیف کارها
خطی کارها
انواع خطی کارهای غلات
بذر پاش ها
کارنده های مخصوص (سیب زمینی کار و نشاء کار)
نشاء کار
سیب زمینی کارها
ادوات داشت
سمپاش ها
اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش
مخزن
به هم زن
صافی
بوم
نازل یا افشانک
ماشین های برداشت
دروگر
ماشین های برداشت غلات
ماشین های برداشت سیب زمینی
ماشین برداشت چغندرقند
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
مصاحبه با مزرعه داران
مزایا و معایب مکانیزه کردن مراحل کشاورزی
توجیه اقتصادی مکانیزاسیون
مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاه ها
توسعه کشاورزی چه مزایایی دارد؟
جامعه آماری
منابع اطلاعات
فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها
ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
بررسی فرضیه ها
فرضیه2
فرضیه 3
فرضیه 4
تحلیل یافته های مصاحبه ای
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4
پیشنهادات
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 4
سایر پیشنهادات
فهرست منابع

مقدمه:
انسان برای تامین نیازهای روزمره خود را پیش رو داشت. ابتدا شکار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه کشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود. با توجه به خطراتی که در شکار حیوانات انسان را تهدید میکرد، لذا تمایل به سمت کشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جاییکه در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در کره زمین پیشه کشاورزی را برگزیدند. کشاورزان با سه عامل زمین، نیروی کار و آب روبرو هستند که اهمیت هر سه مورد به نوع خود بسیار مهم بوده و میباشد.
امروزه با مکانیزه شدن صنعت کشاورزی نوع محصولات و تنوع فصلی آن ها و نیز مقدار تولید آن ها تفاوت های بسیاری بوده است با استفاده از ابزار آلاتی مانند کمباین، تراکتور و دستگاه های مخصوص شخم زنیف سم پاشیهای هوایی و نیروی انسانی کمتری درگیر کشاورزی میشود که این امر موجب کاهش هزینه تولید در مجموع، و از طرف دیگر افزایش بیکاری را سبب میشود.
امروزه کشاورزی سنتی در مقایسه با سال های گذشته بسیار کمتر شده است. اکثر کشاورزان یا کوچ کرده و به شهره های بزرگ آمده اند و یا آن هایی که توان مالی داشته اند با سیستم های امروزه خود را وقف داده و از سیستم های نوین آبیاری و ماشین آلات کشاورزی استفاده میکنند.
در سال های اخیر با استفاده از تکنولوژی نانو، تولید محصولات فصلی، در تمام فصول امکان پذیر شده است که این امر به منزله انقلابی در کشاورزی بحساب می آید.از این رو میتوان گفت دیگر میتوان کشاورز را به همان دیدگاه قدیم نگریست بلکه نیازمند توجه و دیدگاه علمی و دقیق میباشد.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کشاورزی, مدیریت, منابع طبیعی, جامعه, نیروی انسانی, ارزش افزوده, جغرافیا, ,

تاريخ : 19 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:132
نوع فایل:word
مدیریت صنعتی
فهرست مطالب:
فصل اول:
مقدمه
فصل دوم:
تاریخچه موضوع
تاریخچه مدل تعالی EFQM
تاریخچه جوایز کیفیت در جهان-تعالی سازمانی
فصل سوم:
کلیات و مبانی موضوع
نگاهی به مدل تعالی سازمانی بر اساسEFQM
دیدگاه فرآیندگرا در استاندارد مدیریت کیفیت
اندازه گیری جهت ارزیابی فعالیتهای تجاری سازمان
تقسیم بندی انواع فرآیندها
نتایج حاصله از بهبود مستمر فرآیند
فصل چهارم:
تشریح مبانی و مفاهیم موضوع
درک مطلب برای بعضی مفاهیم موضوع
مدل تعالی EFQM چیست؟
ارزش ها و مفاهیم بنیادین در مدل EFQM
معیارهای 9 گانه مدل EFQM
نحوه امتیازدهی در مدل EFQM
روش های خودارزیابی در مدل EFQM
منطق رادار (RADAR)در مدل EFQM
سطوح سر آمدی در مدل EFQM و فرآیند دریافت جایزه
سطوح تعالی
ماموریت EFQM چیست؟
اصول و مبانی مدل تعالی سازمانی
مدل تعالی EFQM و ارتباطات درون سازمانی
تعاریف ویژه ارتباط
انواع ارتباط
سبک های ارتباطی در سازمان
نقش روابط عمومی در نهادینه کردن ارتباطات سازمانی
فصل پنجم:
نتیجه گیری
فصل ششم:
مطاله موردی CASE STUDY
معیار 5(فرآیندها)
معیار 6(نتایج مشتری)
فصل هفتم :
منابع و مآخذ

مقدمه:
هر سازمان چیزی بیش از مجموعه فراورده ها و خدمات است. سازمان ها جوامعی انسانی هستند که مانند هر جامعه دیگری دارای ساختار، فرهنگ، قوانین و روابط خاص خود است.امروزه تغییرات گسترده و پیشرفتهای به دست آمده در عرصه فناوری اطلاعاتی چند دهه گذشته، ضرورت تجدید نظر در مسائل مختلف از جمله ساختارهای سازمانی را اجتناب ناپذیر کرده است. سرعت، شاید مهم ترین مزیت رقابتی در هزاره سوم عصر جدید یعنی فناوری و اطلاعات باشد. برای کاهش زمان پاسخ گویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل بطور کامل جدیدی از سازمان ها به وجود آید. سازمانهای مجازی که امروزه با سرعت بالایی در حال شکل گیری هستند میتوانند پاسخی به این نیازهای جدید باشند.
مفهوم سازمانهای مجازی:
سازمان مجازی در فرنگ دیریت، واژه ای نو است که گونه جدیدی از سازمان ها را معرفی میکند. در ساختار جدید مجازی تلاش میشود تا ضمن کوچک نگه داشتن واحدهای سازمانی که متضمن مزایای بسیاری است،از گستردگی سازمانهای بزرگ که لازمه تحقق هدف های کلان و فرآگیر است بهره برده شود. در سازمان مجازی، واحدهای کوچک خودکفا به یاری سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی به هم پیوند می خورد و از اتحاد سازمانهای کوچک، شبکه ای عظیم از سازمانها به وجود می آید که قادر به انجام ماموریت های بزرگی است.

لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کیفیت, تعالی سازمان, مبانی, EFQM, استاندارد, فرآیند, ارزیابی, سطوح سرآمدی,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:43
تئع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
انتخاب‌ موضوع‌ تحقیق
ضوابط‌ و معیارهای‌ انتخاب‌ موضوع‌
عنوان تحقیق
بیان مساله تحقیق

پیشینه‌، منابع‌، بازنگری‌ منابع‌ و اطلاعات‌ موجود (LITERATURE REVIEW)

طراحی تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه یا سوالات مهم
تعریف مفاهیم و متغیرها
مقیاس اندازه گیری (مقیاس متغیر)
جامعه مورد مطالعه

اجرا
روش های جمع آوری اطلاعات
استفاده از اطلاعات و مدارک موجود
مشاهده
مصاحبه
پرسشنامه
روائی و پایائی
گردآوری داده ها
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
برنامه ریزی اجرا نمونه جدول گانت برای برنامه زمانبندی طرح تحقیق
ملاحظات اخلاقی
محدودیت های پژوهش

گزارش تحقیق

ارزیابی
نمودار گردش پایان نامه دوره کارشناسی گروه طراحی پارچه ولباس

پایان نامه تحصیلی یا پرژه را چگونه تدوین کنیم!
مقدمه
عنوان تحقیق
پیشگفتار و تشکر و قدر دانی
فهرست مطالب
فصل اول ـ طرح تحقیق
فصل دوم پیشینه تاریخی موضوع تحقیق
فصل سوم روش تحقیق
فصل چهارم ـ یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها
فصل پنجم ـ خلاصه تحقیق و پیشنهادها
پیشنهاد ها
فهرست منابع و مآخذ
پیوست
منابع و مراجع

مقدمه
در طول سالیان و از ابتدای حیات بشر،انسان همیشه با تحقیق سروکار داشته است .انچه در اینجا اهمیت دارد آن که تحقیقی می تواند راهگشا باشد که بر اساس اصول و موازین علمی صورت پذیرد.
تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن،پیدا کردن ،یافتن یا جستجوی حقیقت آورده شده است. تعاریف به عمل آمده از تحقیق و پژوهش فراوانند. تحقیق به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدی دانسته اند که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به یک موضوع را نشان می دهد. در جایی دیگر آن را حقیقت پژوهی نامیده اند و گروهی از دانشمندان این گونه تحقیق را عملی منظم که در نتیجه آن پاسخ هایی برای سوالات مندرج در موضوع تحقیق بدست خواهد آمد تعریف کرده اند.
تحقیق‌ به‌ معنای تولید دانش‌ است‌ نه‌ انتقال‌ آن‌. فرایند پژوهش‌ با کشف‌ و یادگیری چیزهای نوین‌ همراه‌ است‌،یعنی فرایندی اندیشه‌ای،ادراکی و نوآور.
عدم‌توجه‌ و اهمیت‌ ندادن‌ به‌ امر پژوهش‌،نادیده‌ پنداشتن‌ توان‌ بالقوه‌ی پژوهش‌ در آگاه‌کردن‌ انسان‌ است‌. پژوهش‌ اولویت‌ ملی و زیربنای توسعه‌ی هر کشور است‌. بنابراین‌ اگر خواهان‌ آینده‌ای بهتر هستیم‌، باید بدون‌ مقاومت‌ یا منفی بافی (از جمله‌ این‌ که‌ پژوهش‌ کار مردم‌ کشورهای درحال‌ توسعه‌ نیست‌،یا پژوهش‌ در رشته‌هایی مانند هنرها امکان‌پذیر نیست‌ که‌ میتواند ناشی از ضعف‌ در روش‌ شناسی تحقیق‌ باشد) با بهره‌گیری از روش‌ شناسی علمی در همه‌ی زمینه‌های اجتماعی از جمله‌ هنر به‌ پژوهش‌ بپردازیم‌. هرگاه‌ هنر توأم‌ با پژوهش‌، نوآوری و خلاقیت‌ باشد، میتواند به‌ درک کلی روح‌ جامعه‌ برسد.
جان دیوئی معتقد است: « اولین مرحله تحقیق احساس وجود یک مشکل است؛ به این معنی که پژوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکلی روبرو گردیده است که در حل آن ابهام یا تردید دارد و نمی تواند در مقابل آن ساکت بماند.» بنابراین این نقطه آغازین در انجام هرگونه پژوهش یا تحقیق بسیار مهم است و نقش آموزش افراد برای مسئله یابی که در برخی نظام های آموزش و پرورش برآن بسیار تأکید می شود نیز از همین امر نشأت می گیرد. هرچه ضرورت پرسش در هنگام تدریس برای فراگیر بیشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خود را برای طرح سوالات بیشتر فعال سازد، میتوان انتظار داشت که در آینده نیاز به تحقیق و پیشرفت در او ارتقا یابد.

"لینک دانلود"


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه, تدوین, پروژه, روش تحقیق, مدیریت, طرح, ارزیابی, پژوهش, مشاهده, مصاحبه, موضوع, منابع, اطلا,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->


آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:32

نوع فایل:

فهرست مطالب:

چکیده   
فصل اول:
مقدمه   
فصل دوم:
صفحه وب و اندازه های سایت
فصل سوم:
معماری سایت
فصل چهارم:
توسعه یک نمونه مدل پیش بینی شده
فصل پنجم:
فراهم کردن زمینه های حساس پیش بینی مدل ها   
فصل ششم:
تهیه پروفیل ها   
فصل هفتم:
ارزیابی کیفیت طراحی وب   
فصل هشتم:
نتیجه و کارهای آینده   
فصل نهم:
مراجع   
ضمائم   
ضمیمه 1: اصل مقاله   
ضمیمه 2: فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی   
ضمیمه 3: فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی   

 
فهرست اشکال و جداول
شکل 1-2   
شکل 2-3   
شکل 3-7   
شکل 4-7   
جدول 1-2   
جدول 2-6

چکیده:

همان طوری که می دانید امروزه اینترنت و و ب جهانی نقش مهمی در علم و اقتصاد و خیلی از زمینه ها بازی می کند. پس تمام علوم و فرآیندهایی که منجر به بهبود و ارتقای اینترنت و کارکرد آن شوند. از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهند بود.

طراحی وب سایت که موضوع این مقاله می باشد به منزله بلوک های ساختمانی و پایه اصلی اینترنت می باشند. پس به تبع موارد گفته شده هر دستاوردی که باعث تسهیل این فرآیند شود. از اهمیت برخوردار است.

در این مقاله ما در مورد پروژه ای به نام webtango صحبت می کنیم. که با استفاده از مقیاس های کمی جنبه های اطلاعاتی حرکتی و گرافیکی یک وب سایت، قصد دارد به طراحان غیر حرفه ای جهت بهبود سایت هایشان کمک کند.

چیزی که کار ما را از بیشتر کارهای دیگر برجسته می سازد. این است که این ابزار بر پایه مقیاس های مشتق شده تجربی است که روی هزاران صفحه وب محاسبه شده است.

امید است که این مقاله رهنمودی باشد به سمت بالا بردن سطح علمی شما سروران.ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کیفیت, ارزیابی, پروفیل, نمونه, مدل, سایت, معماری, اینترنت, محاسبه, مقاله,,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:135

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

تاریخچه بانکداری در ایران

تاریخچه بانک رفاه کارگران

معرفی بانک رفاه کارگران

بانک استقراضی ایران

چارت سازمانی

موقعیت و آدرس بانک

تسهیلات ارضی و صادراتی بانک رفاه

تسهیلات قبل از صدور کالا

مبلغ تسهیلات

مدت بازپرداخت تسهیلات

نرخ تسهیلات

وثایق

نحوه اعطای تسهیلات

اعمال نظارت بانک

ارائه مدارک مربوط به صادرات انجام شده

بازپرداخت

تسهیلات بعد از صدور کالا

مبلغ تسهیلات

مدت بازپرداخت تسهیلات

نرخ تسهیلاتی پرداختی

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات

نحوه اعطای تسهیلات

اعمال نظارت بانک

بازپرداخت

تسهیلات ارزی

نوع تسهیلات

سقف فردی تسهیلات

کارمزد تعهد

نرخ سود تسهیلات

دوره بازپرداخت

عقد قرارداد وثایق

انواع خدمات ریالی و ارزی بانک رفاه

انواع سپرده های بانکی

حساب قرض الحسنه پس انداز

قرض الحسنه پس انداز عادی

قرض الحسنه پس انداز ویژه

حساب قرض الحسنه جاری

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به

این سیستم

حساب جاری دومنظوره

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

حساب سپرده کوتاه مدت ویژه

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت

سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم

شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت

انواع تسهیلات بانک رفاه

سایر خدمت بانک رفاه

انواع واحدهای مربوط به حسابداری

حسابرسی

انواع حسابرسان

وظایف سازمان حسابرسی

حسابداری دولتی

خصوصیات حسابداری دولتی

اصول کلی حسابداری دولتی

حسابداری بودجه

تهیه و تنظیم بودجه در بانک

مسئول بودجه در بانک

حسابداری مالی

حسابداری مدیریت

انواع حسابهای مورد استفاده

هزینه ها

حساب های انتظامی

تنخواه گردان

سپرده

حساب بستانکاران

حواله (عهده شعبه ها)

سرمایه

دارائی جاری

دارائی ثابت

نقطه سر به سر

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج

برنامه های جاری و در دست اقدام

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان

ثبت عملیات مربوط به سپرده

بستن حساب سپرده

کاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی

بستن حسابها در پایان سال

حسابهای سنواتی

فرم های مورد استفاده در حسابداری

پیشنهادات و انتقادات

فرم ها

پیوست ها

                                              لینک دانلود


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش, کارآموزی, بانک, رفاه کارگران, چارت سازمانی, آدرس, تسهیلات, صادرات, ارز, بازپرداخت, سو,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:41

نوع فایل:word

فهرست:

مقدمه

چکیده

ویژگی های عمومی بازارهای کشاورزی

اشکال گوناگون بازار

بازاریابی بین المللی

انواع سیاستهای رقابتی

نظام تجارت بین الملل

چگونگی غلبه بر موانع رقابت

تصمیم گیری در خصوص حضور در بازار بین المللی

برنامه بازار یابی

مفهوم کانل جامع در بازاریابی بین المللی

نتیجه گیری

فهرست منابع

 

مقدمه

مسائل کشاورزی پیچیده اند و رابطه آنها با پاره ای عوامل اقتصادی ،مالی ، فنی و جمعیتی است. هر نوشته ای راجع به بازارهای کشاورزی ، حتی اگر در حد این کتاب موجز باشد ، ضرورتا بایستی مسائل بسیار متنوعی را مورد بررسی قرار دهد.

قبل از هر چیز ، باید بدانیم مشکلات بازارهای کشاورزی چیست؟ خصوصیات فنی آن کدام است ؟ مشکلات بین المللی محصولات عمده کشاورزی چگونه سازمان می یابد ؟

اما این را هم باید بدانیم که با کدام روش و با چه تشکیلاتی ، قوای عمومی و صاحبان مشاغل ذیربط ، اقدامات روزمره ناشی از این نابرابری را عمل به آنها ضروری است اعمال می کنند؟

نخستین اصل در مشکلات بین المللی صنایع غذایی وجود فراورده ها و خدمات و ارایه اصولی آنها برای تامین نیازها و ایجاد رضایت خریداران است .

دیگر مشکل در صنایع غذایی همراه نبودن صنعت با بخش کشاورزی است و همچنین نداشتن اصولی برای بازار فروش است.

طی برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، با اعمال سیاستهای تشویقی ، پیشرفت قابل توجهی در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی به عمل آمده که بهره برداری از آنها صنایع غذایی را متحول کرده است .

صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر وابستگی ارزی در حداقل و از نظر ارزش افزوده داخلی در میان صنایع کشور قرار دارند.

                                           جهت دانلود کليک نماييد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پایان نامه, دانلود, صنایع غذایی, محصول, بازار, کشاورزی, بین الملل, اقتصادی, مالی, فنی, ارز, ,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
رآپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word

فهرست:

مراحل انجام کار

محصولات مدنظر

نمودار سازمانی

فاز2 : نمودار OPC

نمودارFPC

نمودار کف کارخانه

دیاگرام جریان 

نمودار تقدم تاخر

نمودار دست راست-چپ

نمودار از-به

نمودار رابطه

متعادل کردن خطوط به روش Rpw

فاز3: شرح عناصر

زمان سنجی

محاسبه ی متوسط زمان نرمال

محاسبه ی زمان استاندارد

جهت دانلود کليک نماييد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پایان نامه, دانلود, ارزیابی کار و زمان, کارخانه, ریسندگی, کیاشهر, نمودار, OPC, FPC, دیاگرام ج,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:80

نوع فایل:word

فهرست

فاز 1

معرفی کارخانه

چارت سازمانی

نقشه انفجاری

لیست محصولات

بررسی چند محصول

شرح مختصر فنی و غیر فنی محصول

لیست مواد اولیه

لیست قطعات ساختنی

لیست قطعات خریدنی

لیست ابزار آلات

لیست ماشین آلات

جدول فرآیند عملیات

فاز دوم

نمودار OPC

نمودار FPC

نمودار مونتاژ

دیاگرام جریان

جدول انسان ماشین

جدول فرآیند مونتاژ

جدول فرآیند جریان

جدول فعالیت دست ها

بررسی منتقدانه

جهت دانلود کليک نماييد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه, پایان نامه, دانلود, ارزیابی کار و زمان, کارخانه, قطعات, محصول, ماشین آلات, مونتاژ, فرآیند, جر,

تاريخ : 17 خرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:73

نوع فایل:word

رشته مهندسی صنایع

فهرست:

فصل اول: مقدمه‎ای بر مدیریت ریسک در یک سیستم

عنوان                                                                                                         صفحه

1-1- مقدمه بر مدیریت ریسک در یک محیط صنعتی

1-3- فرآیند ایمنی سیستم

1-4- تشریح فرایند ایمنی سیستم

1-4-1- شناسایی خطر

1-4-2- آنالیز خطر

1-4-3- کنترل خطر

فصل دوم: ارزیابی ریسک

2-1- تعریف ریسک

2-2- مفهوم ریسک

2-3- اصول دوازده­گانه مدیریت ریسک

2-4- شناسایی ریسک در یک سیستم

2-5- رویکرد عمومی ارزیابی ریسک

2-6- فرآیند ارزیابی ریسک

2-7-تشریح ارزیابی ریسک

2-8- کاربردهای ارزیابی ریسک

2-9- ارزیابی ریسک

2-10- روش­های مختلف ارزیابی ریسک

2-11- معیارهای عمومی ریسک

2-12- رویکرد عمومی ارزیابی ریسک

2-13- زمان مناسب برای ارزیابی ریسک

2-14- مراحل انجام ارزیابی ریسک

2-15- ملاحظاتی برای انجام یک ارزیابی ریسک رسمی

2-16- تعیین سطوح ریسک

2-17- جدول ماتریس احتمال وقوع – شدت عواقب

2-18- کنترل ریسک

2-19- برخی از اقدامات کنترلی ریسک

2-20- پذیرش ریسک

2-21- الگوی فرایند ارزیابی ریسک

2-22- محاسبه یا اندازه­گیری مقدار ریسک

2-23- ماتریس ارزیابی ریسک

2-24- عوامل موثر بر میزان ریسک قابل قبول

2-25- مراحل اساسی ارزیابی ریسک

2-26- چرا ارزیابی ریسک مهم است؟

2-27- شکل فرایند ارزیابی ریسک

2-28- مقدمات ارزیابی ریسک

فصل سوم: تشریح روش‌های مختلف ارزیابی ریسک

3-1- ارزیابی ریسک بر اساس روش FMEA (تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن)

3-2- ارزیابی ریسک بر اساس روش Willian Fine

3-3- ارزیابی ریسک بر اساس روش Rolin Geronsin

3-4- ارزیابی ریسک بر اساس استانداردهای آمریکا

3-5- ارزیابی ریسک بر اساس روش Nigel Bauer

3-6- ارزیابی ریسک بر اساس روش فرانک و مورگان

3-7- ارزیابی ریسک بر اساس روش Urban kjellen

3-8- ارزیابی ریسک بر اساس روش Covello and Merkhofer

3-9- ارزیابی ریسک بر اساس روش 3D- دانشگاه ملبورن

3-10- ارزیابی ریسک بر اساس روش John Greeh

3-11- ارزیابی ریسک به روش (Hazan)

فصل چهارم: سیستم مدیریت ریسک در کشورهای مختلف

4-1- سیستم مدیریت ریسک در کشور انگلستان

4-2- فرایند مدیریت ریسک

4-2-1- شناسایی خطرهای ممکن

4-2-2- ارزیابی وخامت عواقب خطرهای شناسایی شده

4-2-3- محاسبه یا تخمین احتمال وقوع سوانح و حوادث

4-2-4- تعیین وضعیت ریسک

4-2-5- تعیین نحوه برخورد با ریسک بر اساس وضعیت آن

4-3- قانون پذیرش ریسک

4-4- سیستم مدیریت ریسک در ایالات متحده آمریکا

4-5- مفهوم خطر

4-6- مفهوم ریسک

4-7- شکل فرایند ایمنی سیستم

4-8- گام‎های فرایند ایمن سازی سیستم

4-8-1- تعریف اهداف

4-8-2- تعریف سیستم

4-8-3- شناسایی خطر و عواقب آن

4-8-4- تجزیه و تحلیل ریسک

4-8-5- ارزیابی ریسک (تعیین میزان اهمیت و اولویت ریسک)

4-8-6- تصمیم‎گیری

4-8-7- کنترل و اعتبار سنجی

4-8-8- اصلاح فرایند/ سیستم

4-9- سیستم مدیریت ریسک در کشور استرالیا

4-10- فرایند مدیریت ریسک

4-10-1- شناسایی خطرات

4-10-2- تجزیه و تحلیل ریسک

4-10-3- ارزیابی ریسک

4-10-4- اجزای اقدامات پیشگیرانه

4-10-5- پایش و بازنگری اطلاعات

4-11- مثال کاربردی سیستم مدیریت ریسک

4-12- نتیجه‏ گیری

فهرست منابع و مراجع

جهت دانلود کليک نماييد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه, دانلود, پروژه, مهندسی صنایع, مدیریت ریسک, ایمنی سیستم, ریسک, ارزیابی, ,

<-BloTitle->
<-BloText->