خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
اعضای هیئت علمی شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:186
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف ویژه
فرضیه‌های تحقیق
پیش‌ فرض‌ های تحقیق
محدودیت‌ های تحقیق
محدودیت‌ هایی که توسط محقق اعمال شده
محدودیت‌ های خارج از کنترل محقق
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری تحقیق
فرهنگ سازمانی
تعریف فرهنگ
تعریف فرهنگ سازمانی
اهمیت فرهنگ سازمانی
سطح فرهنگ سازمان
الگوی وظایف فرهنگ سازمانی
انواع فرهنگ سازمانی
طبقه‌بندی هاریسون و هندی
طبقه‌بندی جفری سانی فیلد
طبقه ‌بندی اقتضایی
طبقه‌بندی کتز دوریس و میلر
فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ‌های سازمانی
الگوهای اساسی فرهنگ سازمانی
الگوی پارسونز
الگوی اوشی
الگوی لیت وین و استرینگر
الگوی کرت لوین
الگوی رابینز
الگوی حسن زارعی متین
الگوی منوچهر کیا
الگوی مارشال ساشکین
فرهنگ و خلاقیت
سبکهای رهبری
تعاریف رهبری
شایستگی های رهبری
مکاتب رهبری
مکتب صفات شخصی
نگرش ابرمرد
نگرش ویژگی های شخصی
مکتب رفتاری
مکتب اقتضایی
خلاقیت
تعریف خلاقیت
تفاوت خلاقیت و نوآوری
نظریه‌های خلاقیت
نظریه کهن
نظریه‌ تداعی گرایی و رفتار گرایی
نظریه انسان‌ گرایی
نظریه عصب‌ شناختی
فرآیند خلاقیت
فرآیند خلاقیت از نظر مالاگا
عوامل توسعه خلاقیت
عوامل موثر بر خلاقیت سازمانی
نقش مدیریت در خلاقیت
خلاصه و نتیجه‌ گیری از مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق
تحقیقات مربوط به فرهنگ سازمانی و سبک رهبری
تحقیقات مربوط به خلاقیت، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری
فصل سوم – روش تحقیق
روش تحقیق
روش تحقیق همبستگی دو متغیری
روش تحلیل رگرسیون
روش اجرای تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
روش برآورد حجم نمونه
جمع آوری داده ها
ابزار گردآوری داده‌ها
پرسشنامه خلاقیت
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
روایی پرسشنامه
اعتبار پرسشنامه
روشهای تجزیه و تحلیل داده‏ ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
فرضیه اول
فرضیه دوم
بررسی فرضیات
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهایی برای محققین دیگر
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
فرهنگ‌های سازمانی و انواع شخصیت
مقایسه ارزشهای فرهنگی در موسسات ژاپنی، آمریکایی نوع Z
طبقه‌بندی تئوری های رهبری
ویژگی های شخصی و خصوصیات شخصیتی رهبری
گروه نمونه به تفکیک وضعیت تاهل
گروه نمونه به تفکیک جنسیت
گروه نمونه بر حسب مرتبه علمی
گروه نمونه به تفکیک تحصیلات
گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت
گروه نمونه بر حسب سابقه تدریس
گروه نمونه به تفکیک سن
میانگین و انحراف معیار در گروه نمونه
آزمون کالموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده ها با جامعه نرمال
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون

فهرست اشکال:
مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی
فرهنگ به عنوان زمینه‌ای برای رفتارهای خلاق
سطوح فرهنگ سازمانی
وظایف فرهنگ سازمانی
شبکه مدیریت بلیک و موتون
زنجیره رهبری تانن بام و اشمیت
مدل رهبری وضعی هرسی و بلانچارد
رابطه سبکهای رهبری مطلوب و عوامل سه‌گانه موقعیت
اجزاء اصلی تئوری مسیر- هدف
افزودن بعد اثر بخشی
تاثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت و نوآوری سازمانی

فهرست نمودارها:
گروه نمونه به تفکیک وضعیت تاهل
گروه نمونه به تفکیک جنسیت
گروه نمونه بر حسب مرتبه علمی
گروه نمونه به تفکیک تحصیلات
گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت
گروه نمونه بر حسب سابقه تدریس
گروه نمونه به تفکیک سن

چکیده
امروزه عصر نوین مدیریت، کلیه مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان‌ها را متوجه این واقعیت نموده است که برای دست یابی به حداکثر اثر بخشی سازمانی به فکر استفاده از اندیشه‌های خلاق باشند. کامینگز و اولدهام دریافتند که حمایت مدیریت از افکار جدید با مشخصه‌های خلاقیت به ویژه در کارکنانی که مستعد خلاقیت میباشند، ارتباط دارد. آمابیل و گریسکیویز بر این عقیده‌اند که مدیران به عنوان عنصر مهمی از عوامل زمینه‌ای در محیط کار میباشند که بر خلاقیت اثر میگذارند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که آیا فرهنگ سازمانی و سبک رهبری در دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی میتوانند از اجزاء پیش‌ بینی کننده و عوامل مرتبط با خلاقیت اعضای هیئت علمی باشند؟ هدف کلی از انجام این تحقیق، بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط معنی دار بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران با خلاقیت اعضای هیئت علمی گروه‌های تربیت بدنی در دانشگاه‌های منتخب کشور است تا از این طریق و پس از مشخص شدن میزان خلاقیت و موارد پیش‌بین آن بتوان گام موثری در افزایش خلاقیت، در جامعه مورد نظر برداشت. این پژوهش بر مبنای تئوری تریانیدز و سبک رهبری رابینز طراحی شده است. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی منتخب کشور بودند. که تقریبا 360 نفر می باشند. که از بین آن ها تعداد 186 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد اما بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری رابطه معنی داری وجود نداشت. فرهنگ سازمانی و سبک رهبری آن پیش بینی کننده معنی داری برای خلاقیت در جامعه تحت مطالعه هستند که سهم عامل فرهنگ در پیش بینی خلاقیت در سازمان 40 درصد و سهم عامل فرهنگ سازمانی 27 درصد میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اعضای هیئت علمی, افزايش خلاقيت, الگوی اوشی, الگوی رابينز, الگوی كرت لوين, الگوی پارسونز, تحليل رگرسي,

<-BloTitle->
<-BloText->