خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مادران با پیشرفت تحصیلی شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف فرعی
فرفیه های پژوهش
فرضیه کلی
فرضیه های جزیی
تعریف نظری و عملیاتی
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات پژوهش
بخش اول – شخصیت و ویژگی های شخصیت
شخصیت چیست؟
ویژگی‌های شخصیت
مطالعه شخصیت
تاریخ‌های مهم در روانشناسی شخصیت
نظریه‌های شخصیت
افراد مهم در روانشناسی شخصیت
واژه‌های کلیدی شخصیت
بخش دوم – پیشرفت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟
وضعیت فرهنگی خانواده
آرامش روانی و عاطفی خانواده
نوع دوستان دانش آموز و ویژگی های آن ها
آموزش های تقویتی
انجام منظم تکالیف درسی در منزل
آشنایی والدین با ویژگی های روانی فرزندان
رفتار معلم و نوع برخورد او در کلاس
افت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟
ضریب هوشی پایین
بیسواد بودن والدین و عدم رفع اشکالات درسی دانش آموز
مدرسه هراسی و ترس از معلم
نداشتن ارتباط بین والدین و مدرسه
نبودن آرامش روانی و عاطفی در منزل
بکار بردن واژه های تحقیر آمیز در منزل
روش مطالعه غلط و معنی دار نبودن آموخته ها
کارا نبودن معلم در تدریس
اختلات شخصیتی و مشکلات جسمانی کودک
اضطراب در امتحان و ترس از نمره کم
از دیگرعوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
برنامه درسی
کتاب های درسی و مواد آموزشی
معلم، روش تدریس و تربیت معلم
نقش اقتصاد در خانواده
مسکن و وضع اقتصادی خانواده
تاثیر انگیزش در پیشرفت تحصیلی
انگیزه پیشرفت چیست؟
ویژگی های افراد پیشرفت گرا چیست؟
آموزش انگیزه پیشرفت
بخش سوم – پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
خلاصه و جمع بندی تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO)
توصیف آزمون
شرایط آزمودنی ها
نحوه تکمیل پاسخنامه
نمره گذاری
اعتبار و روایی آزمون NEO
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
جدول توصیفی
جدول استنباطی
تحلیل عاملی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه
پیشنهادات
پیشنهادات بنیادی
پیشنهادات کاربردی
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
نتایج آزمون KMO و بارتلت
مشخصه های آماری عامل های استخراج شده
ماترس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل اول
ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل دوم
ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل سوم
ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل چهارم
ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل پنجم

چکیده:
هدف – هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مادران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی مدارس دولتی شهرستان کاشان که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بوده اند، است.
روش – جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهرستان کاشان که در سال 94-1393 مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه پژوهش حاضر به حجم 60 نفر دانش آموز (30 نفر دانش آموز دختر و 30 نفر دانش آموز پسر) از مقطع پنجم دبستان انتخاب گردیده است.
روش نمونه گیری پژوهش از نوع تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیده است.
در این پژوهش برای سنجش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه پنج عاملی NEO -FFI استفاده شد است.
برای سنجش سطح عملکرد تحصیلی نیز از نمرات دانش آموزان در پایان ترم در مقطع پنجم دبستان استفاده گردیده است.
یافته ها : بین معدل دانش آموزان و عامل های روانرنجوری N ،دلپذیری A و وجدان C رابطه معنی داری یافت شد. و بین معدل دانش آموزان با عوامل برونگرایی E،انعطاف پذیری O و جنسیت رابطه معنی داری یافت نشد.
نتیجه گیری : میان صفات شخصیتی مادران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرامش روانی, تاریخ‌, تحقیر آمیز, ترس, جامعه آماری, خانواده, دانش آموز, دانلود, دلپذيری, روانشناسی, ر,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->