خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نظارت دیوان محاسبات بر افزایش درآمدهای مالیاتی در شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه ها
متغیر های پژوهش
تعاریف نظری
قلمرو تحقیق
ساختار کلی تحقیق
فصل دوم – ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول – دیوان محاسبات
قبل از اسلام
دیوان محاسبات از صدراسلام تا قبل از مشروطه
دیوان محاسبات در دوره مشروطه
دیوان محاسبات بعد از انقلاب
اهداف دیوان محاسبات
وظایف و اختیارات دیوان محاسبات
سازمان و تشکیلات دیوان
معانی دیوان در لغت
دیوان محاسبات آمریکا
دیوان محاسبات انگلستان
دیوان محاسبات ژاپن
دیوان محاسبات چین
دیوان محاسبات ترکیه
بخش سوم – اصطلاحات و ادبیات مالی در بخش دولتی
نظام اقتصادی در ایران
دستگاه اجرایی
وزارتخانه
موسسه دولتی
شرکت دولتی
نهاد عمومی غیر دولتی
بودجه کل کشور
سال مالی
دریافت های دولت
درآمد
درآمد عمومی
سایر منابع تامین اعتبار
مسئولیت وصول درآمدها
بخش چهارم – نظارت بودجه ای
نظارت بودجه در ایران
انواع نظارت بودجه ای در ایران
دستگاه های نظارتی در ایران
مسئولیت پاسخگویی عمومی
استفاده کنندگان حسابداری دولتی
بخش پنجم – سازمان امور مالیاتی و ارکان آن
شورای عالی مالیاتی
هیئت عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
ادارات امور مالیاتی
بخش ششم – مالیات و مفاهیم مربوطه
بیان مالیات
نگاهی به ادبیات مالیات
مالیات و سیاست های اقتصادی
مالیات و اقتصاد جهانی
مفهوم کلی مالیات
مالیات در ایران
قانون مالیات
پایه و نرخ مالیات
عوامل تشخیص مالیات
طبقه بندی انواع مالیات
پرهیز مالیاتی و فرار مالیاتی
اشخاص مشمول مالیات
اشخاص معاف از مالیات
طبقه بندی مالیات بر اساس قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 در ایران
اصول حاکم بر حقوق مالیات
اصول مالیات
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق در داخل کشور
پیشینه تحقیق در خارج کشور
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
تنظیم مسئله تحقیق
قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
تدوین فرضیه
فرضیات تحقیق
آزمون های مورد استفاده
نرم افزار کامپیوتری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
نتایج تحقیق
محدودیت های تحقیق
موانع تحقیق
پیشنهادها
پیشنهادات حاصل از یافته های تحقیق
پیشنهاد برای تحقیقات آتی
فهرست منابع و مآخذ
چکیده لاتین

فهرست جداول:
آزمون کلموگروف – اسمیرنف جهت نرمالی سنجی داده ها مالیات
شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای مالیات تشخیصی قبل و بعد از نظارت
آزمون کلموگروف – اسمیرنف جهت نرمالی سنجی داده ها بدهی
شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای بدهی معوق قبل و بعد از نظارت
آزمون کلموگروف – اسمیرنف جهت نرمالی سنجی داده ها شناسایی مالیاتی
شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای شناسایی مالیات قبل و بعد از نظارت
توصیف رتبه های آزمون ویلکاکسون برای فرضیه اول تحقیق
آزمون ویلکاکسون برای فرضیه اول تحقیق
توصیف رتبه های آزمون ویلکاکسون برای فرضیه دوم تحقیق
آزمون ویلکاکسون برای فرضیه دوم تحقیق
توصیف رتبه های آزمون ویلکاکسون برای فرضیه سوم تحقیق
آزمون ویلکاکسون برای فرضیه سوم تحقیق

فهرست نمودارها:
فراوانی و نرمال سنجی داده های متغیر مالیلت تشخیصی قبل از نظارت
فراوانی و نرمال سنجی داده های متغیر مالیات تشخیصی بعد از نظارت
مقایسه میانگین مالیات تشخیصی قبل و بعد از نظارت
فروانی و نرمال سنجی داده های متغیر بدهی معوق قبل از نظارت
فروانی و نرمال سنجی داده های متغیر بدهی معوق بعد از نظارت
مقایسه میانگین بدهی معوق قبل و بعد از نظارت
فراوانی و نرمال سنجی داده های متغیر شناسایی مالیات قبل از نظارت
فروانی و نرمال سنجی داده های متغیر شناسایی مالیات بعد از نظارت
مقایسه میانگین شناسایی مالیات قبل و بعد از نظارت

چکیده:
مالیات یکی از قدیمی ترین ابزار تامین مالی دولت ها میباشد. که با گذر زمان جایگاه این منبع تامین مالی ارتقا چشم‌گیری داشته است ضمن آن که شفافیت مالیاتی از حیث امکان ردیابی مالیات پرداختی شهروندان، نمادی از دموکراسی جامعه تلقی میگردد. علیرغم محاسن بهره مندی از نظام مالیاتی، کاربرد این نظام در کشورهای کمتر توسعه یافته در حد مطلوبی نمی باشد. از جمله ایران که به واسطه وجود ذخایر عظیم ثروت از جمله نفت و گاز بهره‌مندی از منابع مالیاتی محور توجه منابع تامین مالی دولت نبوده است. در سال های اخیر با توجه به تغییرات گسترده در عرصه جهانی، لزوم بهره مندی از منابع مالیاتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به گونه ای که بند 51 سند چشم‌انداز بیست ساله و ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور قطع اتکا به درآمدهای نفتی را جهت تامین مخارج جاری کشور تجویز نموده است. در ایران مطابق با ماده 219 قانون مالیات های مستقیم شناسایی و وصول مالیات، ماموریت سازمان امور مالیاتی کشور میباشد. در این راستا مجلس شورای اسلامی برای ارزیابی تحقق اهداف مذکور، عملکرد سازمان امور مالیاتی را از طریق بازوی نظارتی خود،دیوان محاسبات کشور، مورد ارزیابی قرار میدهد. در این پژوهش آثار نظارت دیوان محاسبات بر درآمدهای مالیاتی استان تهران مورد بررسی قرار میگیرد. بداین صورت که میزان درآمدهای مالیاتی قبل و بعد از نظارت و اقدامات دیوان محاسبات ارزیابی شده است. نتایج حاکی است که بین میزان درآمد مالیاتی قبل و بعد از نظارت دیوان محاسبات اختلاف معنی دار وجود دارد. بدین صورت که نظارت به عمل آمده باعث افزایش در درآمدهای مالیاتی و همچنین افزایش وصول آن شده است. ضمن آن که اقدامات دیوان مذکور از طریق شناسایی درآمدهای مربوط به فعالیت های مشمول مالیات کتمان شده برای سازمان امور مالیاتی، سبب کاهش در فرار مالیاتی شده است.ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, نظارت, دیوان محاسابت, افزایش درآمد, دوره مشروطه, صدراسلام, قبل از اسلام, بعد از ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->