خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
دانلود پایان نامه سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم E شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول - طرح تحقيق
مقدمه
ويژگی های سيستم ERP
بيان مسئله
ضرورت انجام تحقيق
اهداف تحقيق
فرض های اساسی تحقيق
واژگان كليدی
فصل دوم - ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول
معرفی و ويژگی ها
سير تكاملی ERP
معرفی جامع ERP
ERP از ديدگاه مديريتی
تفاوت بين ERP يک بانک اطلاعات مركزی
ERP در ايران
راحل بهره برداری از يک راه حل ERP
بررسی هزينه ها و امكان سنجی ERP
استقرار پلكانی ERP راهی برای كاهش هزينه
مهندسی مجدد (BPR) و تفاوت آن با ERP
مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری
مختصری از MRPII, MRP (از زير سيستم های ERP)
ERPII
تفاوت ERPII, ERP
ERP, MIS
عوامل موثر در پيروزی و شکست پروژه های ERP
انواع روش های پياده سازی ERP از لحاظ وسعت فعاليت
مباحث انسانی در پياده سازی پروژه های ERP (نقش نيروی انسانی در انجام پروژه)
اجزای تشکيل دهنده سيستم های ERP
امنيت در سيستم های برنامه ريزی منابع سازمانی
مزايا و معايب به کارگيری ERP
چرا سازمان به ERP نياز دارد؟ (لزوم پياده سازی)
گزينه های پياده سازی ERP
معرفی دو عرضه کننده عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR
بخش دوم
معرفی شرکت آب منطقه ای استان يزد
معرفی سازمان
فصل سوم - روش تحقيق
کليات روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماری
قلمرو تحقيق
نمونه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
روش سنجش روايی
روش سنجش پايايی
روش تحليل آماری داده ها جهت آزمون فرضيه ها
فصل چهارم - تجزيه و تحليل اطلاعات
كليات
نمودارها و جداول آماری
آزمون فرض سوالات پرسشنامه
آزمون فرض گروه های مختلف سوالات پرسشنامه
حمايت مديران
ظرفيت تغيير پذيری
وجود زير ساخت های مناسب
برگزاری دوره های آموزشی
به کارگيری افراد به صورت تيم های کاری
قدرت پيش بينی و برنامه ريزی سازمان
استفاده کارآمداز گروه مشاوران
بهره وری مناسب مهندسان حوزه فناوری اطلاعات
پايايی و روايی پرسش نامه
فصل پنجم - نتيجه گيری و پيشنهادات
مقدمه
نتيجه گيری همراه با پيشنهادات
پيشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب
تيم پروژه
منابع و ماخذ

فهرست نمودارها:
بانک اطلاعاتی مركزی در يک نگاه
سيستم ERP در يک سازمان

چكيده:
ساليان متمادی است كه برنامه های كاربردی مورد استفاده در سازمان بصورت مجزا و جزيره ای ارائه میشود كه اين برنامه ها هيچ ارتباطی با يكديگر ندارند و به طور مستقل وظايف خود را انجام میدهند.
امروزه با توسعه سازمانها و ضرروتهای ايجاد شده در زمينه دقت، صحت و دسترسی تمامی افراد در كليه سطوح سازمان به اطلاعاتی يكپارچه استفاده از سيستمی جامع و كامل كه تمامی اين خصوصيات را به طور يكجا فراهم سازد امری اجتناب ناپذير است. در اين زمينه با كمک پديده ای به نام ERP میتوان به اين مهم نائل گرديد.
اما ERP چيست؟ يا برنامه ريزی منابع سازمان سعی دارد تا عملكرد همه واحدهای شركت را در يک سيستم كامپيوتری يكپارچه نموده و نيازهای مختلف خاص هر واحد را پاسخ گويد.
ERP از طريق يک پايگاه داده واحد انجام میشود، لذا واحدهای مختلف میتوانند اطلاعات را ساده تر به اشتراک گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتیكه شركت های ارائه كننده، نرم افزار را به درستی نصب كنند مزايای متعددی را برای سازمان به همراه خواهد داشت كه به نكات ذيل میتوان اشاره نمود:
كاهش هزينه ها
افزايش بهره وری در سازمان
افزايش بازده سرمايه گذاری
افزايش قابليت رقابت پذيری
دسترسی سريع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص
تسريع در گردش موجودی و نقدينگی
كاهش سرمايه راكد
بهبود كيفيت در تمام امور
كاهش زمان و دوباره كاری و ...
نرم افزارهای ERP از ماژول های گوناگون (مالی، منابع انسانی، توليد، فروش، خريد و ...) تشكيل شده است. اغلب نرم افزارهای ERP آن قدر منعطف هستند كه شركت های خريدار قادرند تعدادی از ماژول های مورد نياز يا همه آن ها را نصب كنند. بعنوان مثال شركت خريدار قادر است فقط ماژول های منابع انسانی و مالی را از اين بسته نرم افزاری، خريداری، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذكر اين نكته ضروری است كه ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی سازمان از نظر بانک های اطلاعاتی و فرآيندهای سازمانی محسوب شده و به منزله نرم افزاری برای پشتيبانی فرآيندهای داخلی سازمان میباشد.
در اين پروژه سعی بر اين بوده است تا با تجزيه و تحليل های دقيق و بررسی ابعاد گوناگون سازمان، ميزان آمادگی سازمان را جهت به كارگيری سيستم ERP برآورد نمايد، در پايان نيز با ارائه پيشنهادات و راهكارهايی سازمان را در اجرا و استفاده صحيح اين سيستم ياری مینمايد.

مقدمه:
سازمان های امروزی در جهت جهانی شدن رقابت میكنند كه اين رقابت به سطوح بی سابقه ای منجر شده است. بازارهای رقابت جهانی و سازمان ها به يافتن راه حل های كاری بهتر با ساختارهای انعطاف پذير و قابل اطمينانی نياز دارند. بسياری از زير ساختارهای سازمانی و تشكيلاتی توسط سيستم های اطلاعاتی ( كه فرآيندهای كاری را بطور مستقيم و يا غير مستقيم در جهت رشد و ابقاء سازمان پشتيبانی میكنند). توانمندتر شده اند. با اداره بهتر اين فرآيندهای مزايای رقابتی قوی تر از طريق كاهش هزينه، افزايش توليد و بهبود سرويس دهی مشتريان حاصل شوند. در دو دهه گذشته گرايش خاصی به راه حلی متمركز كه فرآيندهای كاری را بهبود میدهند ايجاد شده است. اين راه حل عبارتست از برنامه ريزی منابع سازمان (ERP).
ERP بسته های نرم افزاری هستند كه در قالب سيستم های اطلاعاتی قابل پيكربندی هستند. در اين سيستم ها سعی بر اين است كه بهترين رويه های موجود و جاری در فرآيندهای مربوطه در قالب يک بسته نرم افزاری ارائه گردد. بطور كلی هدف اصلی اين سيستم ها را می توان تمركز و منطقی سازی اطلاعات و جريان آن در سازمان دانست كه اين كار ممكن است با تاثيرات عميق در سازمان مربوطه از جمله مهندسی مجدد فرآيندهای كسب و كار همراه باشد. سيستم های ERP حول تفكر برنامه های كاربردی پيش ساخته تكامل يافته اند.
فروشندگان، برنامه های كاربردی را برای هر بخش توليد میكنند و سازمان ها بر حسب نياز آن را خريداری میكنند. در اين برنامه های كاربردی مدلهای گردش كار جاسازی شده اند. هر يک از اين برنامه ها در بردارنده داده ها و اطلاعاتی میباشند كه به واسطه اين اطلاعات فرآيندهای سازمانی را كنترل مینمايند. در سيستم های ERP معمولاً مدل گردش كار در نرم افزار برنامه کاربردی جاسازی میشود. به منظور شکل دهی فرآيند گردش کار، بيشتر پارامترهايی كه ERP دارد به طريق مختلفی انعطاف پذير است. مثلاً جريان يک تعيين نيازمندی از طرف مشتری در يک سازمان را در نظر بگيرد كه از مرحله اعلام درخواست تا رسيدگی به درخواست وی توسط يک نرم افزار كنترل میشود. يعنی ابتدای مشتری درخواست خود را نماينده خود دريافت نموده سپس تغييرات نيازمندی خود را در برنامه كاربردی مربوط ثبت میكند. سپس با اعمال نظر مدير اعتباری و مدير توليد و مدير فروش تغييرات مورد نظر اعمال میشود. سيستم های ERP جهت خودكار كردن وظايف كاری پديد آمده اند و راه حل اطلاعاتی يكپارچه ای در سرتاسر زير ساختار سازمانی ارائه میدهند. بطور متداول شركت ها به جهت برآوردن نيازهای هر يک از سيستم های وظيفه مند نظير حسابداری، خريد، برنامه ريزی و موجودی، برنامه های كاربردی كامپيوتری مجزايی ايجاد میكنند. چنين سيستم هايی درون جزاير متناقص اطلاعاتی رشد میكنند، بنابراين تحكيم و اتحادشان ممكن نمیباشد.
در نتيجه راه حل سيستم های ERP توانايی اداره كردن را فراهم كرده و اطلاعات و سرويس های دپارتمان های سرتاسر يک سازمان را يک پارچه مینمايند. اين راه حل به سازمان ها اجازه میدهد كه تمام منابع شان را تعيين اداره كنند و بدين وسيله آنها به واسطه يكپارچگی تمام اطلاعات در ميان فرآيندهای كاری مختلف هزينه ها را كاهش داده و كارايی را افزايش میدهند.
ERP دو مزيت عمده ارائه میكند كه در سيستم های سازمانی غير يكپارچه وجود ندارد.
1) يک نگرش يكپارچه سازمانی از تمامی فعاليت ها و وظايف سازمانی و بخش ها است.
2) يک پايگاه داده ای از سازمان كه تمامی فعاليت ها در آن نگهداری و پردازش و تحت نظارت و كنترل قرار میگيرد.

ويژگیهای سيستم ERP:
در يک جمع بندی میتوان گفت سيستم های ERP تنها حاصل اجتماع فرآيندها و وظايف مختلف سازمانی در قالب يک بسته نرم افزاری نيست بلكه حداقل بايد دارای چند مشخصه كليدی باشد تا بتواند بعنوان يک راه حل درست مطرح شود اين ويژگی ها عبارتند از :
انعطاف پذيری : سيستم های ERP بايد بتواند به نيازمندی متغير سازمان ها و شركت های استفاده كننده پاسخ دهند.
همچين اين سيستم بايد به گونه ای باشد كه هر جزئی از بسته نرم افزاری بتواند بدون تاثير در روش های ديگر در هر سازمانی تغيير كرده، اضافه يا حذف شود.
فراگير بودن : سيستم های ERP بايد وظايف سازمانی مختلفی را پشتيبانی كنند و متناسب با طيف وسيعی از سازمان ها مورد استفاده قرار گيرند.
فراشكتری :اين سيستم ها بايد بصورت Online به شركتهای ديگر از جمله مشتريان و تامين كنندگان متصل باشند بهترين روش های موجود: مجموعه ای از بهترين روشهای مورد استفاده و تجربی شده در جهان بايد در اين نرم افزار گردآوری شده باشد.
شبيه سازی واقعيت : بنای طراحی و استفاده از اين نرم افزار شبيه سازی اقدامات و فرآيندهايی است كه در سازمان انجام میگيرد.ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افزايش توليد, امكان سنجی, انعطاف پذير, بانک اطلاعات, بانک اطلاعاتی, برنامه ريزی, بهبود كيفيت, توليد,,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->