خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:17
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه کشتی
گارد در ورزش کشتی
انواع گاردها با توجه به نوع کشتی
گارد آزاد
گارد فرنگی
انواع گارد با توجه به روش قراردادن پاها
گارد چپ
گارد راست
گارد جفت (ژاپنی)
انواع گارد با توجه به میزان خم شدن به جلو
گارد باز
گارد بسته
انواع گارد با توجه به تقابل گاردهای دو کشتی گیر در مقابل هم
گارد موافق
هر دو چپ گارد
هر دو راست گارد
هر دو جفت گارد
گارد مخالف
مجری راست و مدافع چپ
مجری چپ و مدافع راست
گارد مختلط
مجری جفت و مدافع چپ
مجری جفت و مدافع راست
مجری راست و مدافع جفت
مجری چپ و مدافع جفت
بهترین فاصله در گارد
سرشاخ شدن
زیر سر بیرون
فن زیر سر تو
فن دست تو
فن بارانداز
فن سر زیر بغل
فن میانکوب
فن کمر
فن پس کاسه
فن برات
فن یک دست و یک پا
یک دست و یک پای موافق در گارد موافق از داخل
یک دست و یک پای موافق در گارد مخالف از داخل

مقدمه:
ورزش بعنوان یکی از مقولات اجتماعی پیوند دهنده میلیاردها انسان در اقصی نقاط عالم است و گاه در این نقش چنان قدرتمند ظاهر میگردد که ندرتاً بتوان مقوله ای چنان جذاب را در بین جماعت بشر یافت و نام برد که بتواند این چنین ایفای نقش کند، آنگاه که ورزش در قالب هنر و در اوج خلاقیت از چارچوب های متصوره بیرون میرود، انسان را در نهایت شگفتی به تحسین وامی دارد. گرایش این گونه انسان ها به ورزش به لحاظ ماهیت آن آمیزه ای است از قدرت، استقامت، هنر و ریاضت، و لذت بردن از پرداختن و تماشای آن شاید تمایل فطری آدمی باشد به کمال مطلق، در میان ورزش ها، آن دسته که شکل سنت و مذهب یافته اند، طبعاً دارای ابعاد دیگری میباشند که علاوه بر تمایل ذاتی به آن ها، تقدس نیز یافته اند، چرا که گذشته های فرهنگی ملل را تداعی می کند و حامل ویژگی هایی هستند که در تار و پود فرهنگ این ملت ها بافته شده و در باورهای آن ها جایگاهی ویژه دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, تربیت بدنی, کشتی, تکنیک, تاریخچه, گارد, فن در کشتی, گارد آزاد, گارد فرنگی,

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش
اهداف ویژه پژوهش
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش
فرضیه های فرعی پژوهش
پیش فرض های پژوهش
محدودیت های پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
بخش اول: مبانی نظری پژوهش
مفهوم تربیت بدنی
تعریف ورزش
ورزش
تعاریف ورزش همگانی
مفهوم جهانی ورزش
مفهوم ورزش
کیفیت زندگی
حق به دنبال خوشحالی بودن
انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی
فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی
تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار
طبقه بندی ورزش های همگانی
گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت
تعادل در ورزش
مفهوم فراغت
توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان
فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن
نگرش و چارچوب مفهومی آن
تعریف نگرش
گرایش به ورزش و فعالیت بدنی
انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی
بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش
بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور
بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
متغیرهای پژوهش
اعتبار و روایی ابزار پژوهش
شیوه جمع آوری داده ها
روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق
مشخصات فردی افراد تحت بررسی
بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی
توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی
مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی
بخش دوم: استنباط فرضیه های تحقیق
سایر یافته های پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه پژوهش
یافته های اصلی پژوهش
سایر یافته های پژوهش
بحث و تحلیل و نتیجه گیری
روش های گسترش ورزش همگانی
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
پیشنهادات برای محققین دیگر
منابع

فهرست جداول:
مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده
رشد مشارکت مردم آلمان
حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان
سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات
توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته
توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز
توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت
آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت
توزیع فراوانی عامل اجتماعی
آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی
توزیع فراوانی عامل درمانی
آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی
توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی
آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی
توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها
آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها
توزیع فراوانی عامل اختصاصی
آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی
توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده
میانگین نمرات مربوط به عوامل
میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس
آزمون مربوط به فرضیه اصلی
آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول
آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم
آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم
آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم
آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم
آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم
عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل
عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات
عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل
توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات
توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته
توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها
مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی
توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده
میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی
عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل
عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات
عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن
مدل سلسله مراتبی ورزش (مول )
طبقه بندی ورزش همگانی

مقدمه:
ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی میباشد.
ورزش بعنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر میباشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روانشناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.
تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آن ها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت میکنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلا ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.
در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر، بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد ، 2002).
این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقا فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن میباشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, ورزش, تربیت بدنی, مجموعه ورزشی, ورزش ایران باستان, توریسم, جهانگردی, المپ,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:70
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه
تعریف و طبیعت هوش مصنوعی
فلسفه هوش مصنوعی
مدیریت پیچیدگی
چند سئوال و جواب
سیستم های خبره
مزایای سیستم‌های خبره
انسان متخصص در مقایسه با سیستم های خبره
مثالی برای درک کار سیستم های خبره
سیستم های خبره چه هستند؟
تکنیک های جستجو
جستجو کورکورانه
نمایش دانش
قوانین تولید
مزایای قوانین
قوانین هیوریستیک
قوانین محدوده (دامنه)
دانش رویه ای
معایب سیستم های تولید قانون
شبکه های معنایی
مزایای توارث
قاب ها
نمونه هایی از اشیا قاب
منطق
منطق گزاره ای
منطق محصولات
استنتاج
عملکرد موتور استنتاج
استراتژی های استنتاج
استنتاج قیاسی
استنتاج استقرایی
استنتاج انتزاعی
کاربرد سیستم های خبره
واسط های هوشمند
دلایل بدبینی نسبت به سیستم های خبره
آینده سیستم های خبره
ابزار های توسعه سیستم های خبره
زبان های برنامه نویسی
پوسته های سیستم خبره
ابزار های هوش مصنوعی
ارزیابی پوسته های سیستم خبره
منابع

مقدمه:
هوش مصنوعی (artificial intelligence) را باید عرصه پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانش‌ها، علوم، و فنون قدیم و جدید دانست. ریشه‌ها و ایده‌های اصلی آن را باید در فلسفه، زبان‌شناسی، ریاضیات، روانشناسی، نورولوژی، و فیزیولوژی نشان گرفت و شاخه‌ها، فروع، و کاربردهای گونا‌گون و فراوان آن را در علوم رایانه، علوم مهندسی، علوم زیست‌شناسی و پزشکی، علوم ارتباطات و زمینه‌های بسیار دیگر.
هدف هوش مصنوعی به طور کلی ساخت ماشینی است که بتواند «فکر» کند. اما برای دسته بندی و تعریف ماشین های متفکر، میبایست به تعریف «هوش» پرداخت. همچنین به تعاریفی برای «آگاهی» و «درک» نیز نیازمندیم و در نهایت به معیاری برای سنجش هوش یک ماشین نیازمندیم.
با وجودی که برآورده سازی نیازهای صنایع نظامی، مهمترین عامل توسعه و رشد هوش مصنوعی بوده‌است، هم اکنون از فراورده‌های این شاخه از علوم در صنایع پزشکی، رباتیک، پیش بینی وضع هوا، نقشه‌برداری و شناسایی عوارض، تشخیص صدا، تشخیص گفتار و دست خط و بازی‌ها و نرم افزارهای رایانه‌ای استفاده میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کامپیوتر, حسگر, بیسیم, نرم افزار, شبکه, مسیر یابی, سخت افزار, شایعه پراکن,

تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معرفی بانک اطلاعاتی سیستم دفترچه تلفن و یادداشت های روزانه
معرفی بانک اطلاعاتی
بانک اطلاعاتی چیست؟
استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده
استفاده از بانک های اطلاعاتی
مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی
معایب استفاده از سیستم بانک اطلاعاتی
بانک اطلاعاتی و ویژوال بیسیک
ساختار بانک اطلاعاتی
جدول در بانک اطلاعاتی
سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها
پایگاه داده‌های پیمایشی
پایگاه داده‌های رابطه‌ای
پایگاه داده‌های چند بعدی
پایگاه داده‌های شی
ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها
سیستم‌های متداول مدیریت پایگاه داده‌ها
تعریف کلی از اکسس Access
اجزا بانک اطلاعاتی اکسس
نمودار گردش داده (DFD)
فرآیندها
فایل ها یا انبار داده
نهادهای خارجی
جریان های داده
توصیف سیستم ها با نمودارهای جریان داده
ویژگی های DFD خوب
تفاوت های بین فلو چارت ها و نمودارهای جریان داده
فصل دوم : طراحی پایگاه داده دفترچه تلفن و یادداشت های روزانه
طراحی پایگاه داده دفترچه تلفن و یادداشت های روزانه
جدول اطلاعات تلفن
جدول یادداشت های روزانه
فصل سوم : ویژوال بیسیک
مقدمه
سبک های برنامه نویسی
سبک برنامه نویسی سنتی
برنامه نویسی ساخت یا فته
برنامه نویسی شی گرا
فرم های برنامه
انواع داده ای
داده های عددی
انواع غیر عددی
راه اندازی ویژوال بیسیک
پنجره Project
پنجره Properties
پنجره Form Layout
جعبه ابزار
فصل چهارم : راهنمای استفاده از سیستم دفترچه تلفن و یادداشت های روزانه
وارد کردن رمز عبور
صفحه اصلی برنامه
ثبت دفترچه تلفن
ویرایش دفترچه تلفن
حذف از دفترچه تلفن
جستجو در دفترچه تلفن
چاپ لیست دفترچه تلفن
یاداشت های روزانه
جستجو در یاداشت های روزانه
راهنما
فصل پنجم : ضمیمه ها
ضمیمه 1
ضمیمه 2
ضمیمه 3
ضمیمه 4

فهرست اشکال:
سیستم پردازش فایل
نمونه ای از جدول اطلاعاتی در بانک اطلاعاتی
DFD سیستم دفترچه تلفن و یادداشتهای روزانه
نمونه ای از فرم
صفحه اول ویژوال بیسیک
صفحه ای از ویژوال بیسیک که حاوی فرم است
پنجره Project
معرفی عناصر موجود در جعبه ابزار
وارد کردن رمز عبور
صفحه اصلی برنامه
ثبت در دفترچه تلفن
ویرایش دفترچه تلفن
حذف از لیست اطلاعات
جستجو در دفترچه تلفن
چاپ لیست دفترچه تلفن
ثبت اطلاعات روزانه
جستجو در یاداشت های روزانه
نمایش اطلاعات
راهنما

فهرست جداول:
انواع فیلدها در بانک اطلاعاتی اکسس
انواع فیلدهای عددی در بانک اطلاعاتی اکسس
جدول اطلاعات تلفن
جدول یادداشت های روزانه
مربوط به انواع داده های عددی
مربوط به انواع غیر عددی
انواع داده های عددی در ویژوال بیسیک
انواع داده های غیر عددی در ویژوا ل بیسیک
جدول عملگرهای حسابی
جدول عملگرهای رابطه ای
جدول عملگرهای منطق

مقدمه:
سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، مجموعه‌ای پیچیده از برنامه‌های نرم‌افزاری است که ذخیره سازی و بازیابی داده‌های سازمان از قبیل فیلدها، رکوردها و فایل‌ها را در پایگاه داده‌ها، کنترل میکند. این سیستم، کنترل امنیت و صحت پایگاه داده‌ها را نیز بر عهده دارد. سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، درخواست‌های داده را از برنامه میپذیرد و به سیستم عامل دستور میدهد تا داده‌های مناسب را انتقال دهد. هنگامی که چنین سیستمی مورد استفاده قرار میگیرد، اگر نیازمندی ای اطلاعاتی سازمانی تغییر یابد، سیستم‌های اطلاعاتی نیز آسان تر تغییر خواهند یافت. سیستم مذکور از صحت پایگاه داده‌ها پشتیبانی میکند. بدین ترتیب که اجازه نمیدهد بیش از یک کاربر در هر لحظه، یک رکورد را به روز رسانی کند. این سیستم رکوردهای تکراری را در خارج پایگاه داده‌ها نگاه میدارد. این سیستم روشی برای ورود و به روز رسانی تعاملی پایگاه داده‌ها فراهم می‌آورد.طراحی پایگاه داده‌ها، فرآیند تصمیم گیری درباره نحوه سازماندهی این داده‌ها در انواع رکوردها و برقراری ارتباط بین رکوردهاست. سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها میتواند ساختار داده‌ها و ارتباط آن ها را در سازمان بطور اثر بخش نشان دهد.
امروزه استفاده از رایانه و نرم افزارهای کاربردی، یکی از ضروریات زندگی بشر بوده و حذف آن از زندگی تا حدود زیادی غیر قابل تصور میباشد. در این میان برنامه نویسی و تهیه نرم افزار های کاربردی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و رفته رفته، باید برنامه ها و نرم افزارهای کابردی قوی تر، با رابط کاربری بهتر و تولید آسان و سریع تر، تهیه کرد. نرم افزارهایی که توسط زبان های برنامه سازی تحت سیستم عامل داس تهیه میگردید، تا حدود زیادی شامل این سه مقوله نمیشدند و خود سیستم عامل داس، از لحاظ رابط کاربری ضعیف بوده و مناسب نبود. با بوجود آمدن سیستم عامل ویندوز، زبان های برنامه سازی تحت این سیستم نیز ایجاد شد که قادرند نرم افزارهایی با سرعت بالاتر و رابط گرافیکی بهتر تولید کنند. از جمله این زبان های برنامه سازی میتوان به زبان برنامه نویسی VISUAL BASIC اشاره کرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کامپیوتر, حسگر, بیسیم, نرم افزار, شبکه, مسیر یابی, سخت افزار, شایعه پراکن,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : شبکه های بی سیم و تکنولوژی WI-FI
شبکه های بی سیم و تکنولوژی WI-FI
Wi-Fi چیست و چگونه کار میکند؟
ترکیب سیستم Wi-Fi با رایانه
شبکه های بی سیم (Wi-Fi)
فصل دوم : امنیت در شبکه های بی سیم
امنیت در شبکه های بی سیم
منشا ضعف امنیتی در شبکه های بی سیم و خطرات معمول
شبکه های محلی بی سیم
امنیت در شبکه های محلی بر اساس استاندارد 11 . 802
سرویسهای امنیتی WEP _ Authentication
Authentication با روز نگاری Rc4
سرویسهای امنیتی Integrity, 802,11b – privacy
ضعفهای اولیه امنیتی WEP
استفاده از کلیدهای ثابت WEP
ضعف در الگوریتم
استفاده از CRC رمز نشده
خطر ها، حملات امنیتی
فصل سوم : ده نکته اساسی در امنیت شبکه های WI-FI
ده نکته اساسی در امنیت شبکه های WI-FI
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
شبکه های بی سیم (Wireless) یکی از تکنولوژی های جذابی هستند که توانسته اند توجه بسیاری را به سوی خود جلب نمایند و عده ای را نیز مسحور خود نموده اند. هرچند این تکنولوژی جذابیت و موارد کاربرد بالایی دارد ولی مهم ترین مرحله که تعیین کننده میزان رضایت از آن را به دنبال خواهد داشت ارزیابی نیاز ها و توقعات و مقایسه آن با امکانات و قابلیت های این تکنولوژی است.امروزه امنیت شبکه یک مساله مهم برای ادارات و شرکت های دولتی و سازمان های بزرگ و کوچک است تهدیدهای پیشرفته از تروریست های فضای سایبر کارمندان ناراضی و هکرهای رویکردی سیستمانیکا برای امنیت شبکه می طلبد. در بررسی روشما واستاندارد های امن سازی شبکه های محلی بی سیم مبتنی براستاندارد IEEE802.11 میپردازیم .با طرح قابلیت امنیتی این استاندارد میتوان از محدودیت آن آگاه شد استاندارد 802011 سروس های مجزا و مشخصی را برای تامین یک محیط امن در اختیار قرار می دهد دراین سروس اغلب توسط پروتکلWEP تامین می گردد وظیفه آن امن سازی میان مخدوم و نقاط استرسی بی سیم است در حال حاضر تنها پروتکل که امنیت اطلاعات و ارتباطات را در شبکه های بی سیم براساس استاندارد 802.11 فراهم می کند WEPاست این پروتکل نوع استفاده از آن همواره امکان نفوذ به شبکه های بی سیم راهر نحوی ولو سخت و پیچیده فراهم می کند و بسیار از حملات بر روی شبکه های سیمی دارای اشتراک است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, شبکه, امنیت, پروژه, پایان نامه, کامپیوتر, شبکه بی سیم, WIFI, سیستم, رایانه, ضعف امنیتی, سورس,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب
ضرورت بحث
طرح و تقسیم مطالب
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرا تعهد و مفاهیم سازنده آن
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
مبحث دوم: تعریف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
مبحث سوم
نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات
منابع

تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصه اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.
بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر بعنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.
قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم میکند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شرط علم, قدرت, اجرای تعهد, اعمال حقوقی, نظام حقوقی, رکن عقد, شرط قد,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
خلاصه تحقیق
مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول: حقوق زن
فصل دوم: نکاح
فصل سوم: طلاق
فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج
بخش دوم: نکاح
فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان
گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان
گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح
گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود
گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام
فصل دوم: شرایط نکاح
گفتار اول: اختلاف جنسی
گفتار دوم: اراده
گفتار سوم: توکل در عقد
گفتار چهارم: شرط خیار در عقد
گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج
گفتار ششم: نکاح سفید
گفتار هفتم: نکاح جنون
فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح
گفتار اول: قرابت
گفتار دوم: شواهد داشتن
گفتار سوم: عده‌ی زن
گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم
گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام
کفر
لعان
احرام
گفتار ششم: خارجی بودن
نکاح مرد ایرانی با خارجی
نکاح زن ایرانی با خارجی
بخش سوم: طلاق
فصل اول: مفهوم طلاق
فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق
فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف
فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق
فصل پنجم: شرایط طلاق
گفتار اول: قصد و رضای شوهر
گفتار دوم: اهلیت
طلاق مجنون
طلاق سفیه
گفتار سوم: شرایط لازم در زن
پاکیزگی زن
جدایی جسمی زن و مرد
فصل ششم: تشریفات طلاق
گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه
گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق
گفتار چهارم: ثبت طلاق
فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن
گفتار اول: آثار طلاق بائن
گفتار دوم: آثار طلاق رجعی
فصل هشتم: عده
گفتار اول: تعریف عده
گفتار دوم: اقسام عده
عده‌ی وفات
عده‌ی طلاق
عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت
فصل نهم: قوانین طلاق
بخش چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج
فصل اول: تعریف قاعده
فصل دوم: مستندات قاعده
گفتار اول: کتاب
گفتار دوم: سنت
گفتار سوم: عقل
گفتار چهارم: اجماع
فصل سوم: محدوده‌ی قاعده
فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده
فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی 113ق.م.
فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار
این ماده (1130)
فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی 1130 ق.م.
فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه
فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی 1130 ق.م
فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و
حرج واقعی
گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج
گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن
گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و
حرج زن
فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج
گفتار اول: ملاک عرف
گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد
نتیجه
پیشنهاد
نمونه‌ی دادخواست
منابع و ماخذ

خلاصه:
بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.
در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.
در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.
یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.
یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.
یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.
همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق زن, نکاح, طلاق, عسر و حرج, ازدواج, ادیان, ایران باستان, دین مسیح, دی,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول: کلیات
گفتار اول: تعریف عقد وکالت
گفتار دوم: وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم: اقسام وکالت
بند اول: وکالت مطلق
بند دوم: وکالت مقید
بند سوم: شرایط وکالت
مبحث دوم: اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول:اهلیت موکل
گفتار دوم: اهلیت وکیل
گفتار سوم: اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم: موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم: مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم: تعهدات وکیل
گفتار اول: تقصیر وکیل
گفتار دوم: یدامانی وکیل
گفتار سوم: تعدد وکلا
گفتار چهارم: فوت یکی از وکلا
مبحث چهارم: تعهدات موکل
گفتار اول: تعهدات وکیل برای موکل است
گفتار دوم: مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم: طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول: به عزل وکیل توسط موکل
بند اول: عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
گفتار دوم: خواص و ماهیت عقد جایز
گفتار سوم: نقص ماده 678 قانون مدنی
گفتار چهارم: به استعفای وکیل
گفتار پنجم: به فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول: فوت موکل یا وکیل
بند دوم: جنون موکل یا وکیل
بند سوم: حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم: از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم: انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم: انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت میپردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه میگیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم میخورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر این که امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی میکنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد میکنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م میبینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد میکند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهم ترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون میشود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آن ها تفسیری را بر گزیند که عقلایی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتاب های مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی میشود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و بطور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جایی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت میپردازیم قبل از این که وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پیگیری مطالب بپردازد:
1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلی میتوان وکالت داد؟
3-آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره میشود یا نه؟
4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است. وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت میگردد؟
6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, عقد, وکالت, مقید, وکیل, موکل, شخص ثالث, یدامانی, وکلا, عزل, ابلاغ, قانون ,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول :‌کلیات
مقدمه
بخش اول : پیش درآمد
بخش دوم: واژه شناسی لوث
معنای لغوی لوث
معنای اصطلاحی
بخش سوم: مشروعیت لوث
مبحث اول: احادیث
مبحث دوم: توجیهات عقلانی
مبحث سوم: نظر فقها
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث
مبحث چهارم: تعارض ادله
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی
فصل دوم: احکام، آثار و اجرای لوث
بخش اول: لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است
موارد لوث از نظر حقوقدانان
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث
نتیجه گیری
پیوست شماره 1 : مقالات
پیوست شماره 2 : استفتائات
منابع و مآخذ

مقدمه:
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است.
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح میشود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث» مطرح میگردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا میشود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد.
از آن جا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, نظام حقوقی, لوث, مشروعیت, فقها, ادله, حقوق جزا, اهل سنت, قسامه, اما,

تاريخ : 8 مهر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
سخن نگارنده
مقدمه
انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی
مسئولیت انتظامی و اداری
مسئولیت کیفری
مسئولیت مدنی
تفاوت ها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی
مباحث تکمیلی
فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تاریخچه
بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سال های 1316 و 1354 و مقایسه آن دو
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تعریف تخلف
تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی
تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار
مبنای حقوقی تخلفات انتظامی
مبنای قانونی تخلفات انتظامی
دسته بندی کلی تخلفات
تخلفات پرسنلی
تخلفات مالی
تخلفات اداری
تخلفات شغلی و حرفه ای
رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده ‌29 آئین نامه
بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده 29 آئین نامه
بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین
ماده 86 قانون ثبت
ماده یک لایحه قانونی تصفیه
فصل سوم : انواع مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تعاریف
تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
مبانی قانونی مجازات های انتظامی
ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت و موارد آن
ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی، تعلیق و موارد آن
تفاوت های چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق
تبصره ماده 10 قانون الحاق
مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران
مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن
تعریف مرور زمان
مرور زمان جرم
مرور زمان مجازات
مرور زمان جزائی
مرور زمان تخلف انتظامی
مرور زمان تعقیب انتظامی
مرور زمان انتظامی
نظر فقهای شورای نگهبان
نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع

سخن نگارنده :
سپاس و ستایش درگاه ایزد منان را سزاست که اول چیزی که برعرصه خلقت پدیدار کرد، همانا قلم بود و امر کرد او را که: «بنویس» قلم عرض کرد: «چه بنویسم؟» فرمود: «بنویس در کتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجایی که کانون محترم سردفتران و دفتریاران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتی جهت احراز سمت سردفتری اسناد رسمی، مبادرت به تقاضای تنظیم رساله ای علمی – تحقیقی از متقاضیان منصب مزبور می نماید؛ لذا این جانب رساله ای با عنوان حاضر انتخاب کرده و مدتی را صرف پژوهش، تنظیم و ارائه آن به کانون نمودم.
همان گونه که تقریرات این مکتوب، خود گویاست قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی خصوصاً در زمینه تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران علی رغم داشتن مواد پر تعداد قانونی و آئین نامه ای؛ دچار مشکل کاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضی موارد – از یکسو – و جامع نبودن و قدیمی بودن مقررات – از سوی دیگر – است. لذا در هنگام بحث و بررسی ذهن محقق به کرات ناگزیر از بازگشت به سمت اصول کلی حقوقی از قبیل: اصل تفسیر بنفع متهم، اصل عدم عطف قوانین بماسبق، اصل برائت و … میشود که این گونه تمسکات، خود نشانه اجمال و بعضاً عدم شفافیت کافی در خصوص بررسی هرگونه مقرراتی میباشد.
از آن جا که تنها داننده، تنها بی عیب و تنها بی نیاز خداست، لذا در متن حاضر نیز امکان وجود اشتباهات یا کاستی هائی منتفی نیست . باشد که با مطالعه این متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانه خویش بهره‌مند سازند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, مجازات, تعلیق, اجرا, محکومیت تعزیری, مدت معین, خسارت, رابطه علت و م,

<-BloTitle->
<-BloText->