خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیش گفتار
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول : تاریخچه
مبحث اول : تاریخچه فقهی
مبحث دوم : تاریخچه داخلی
مبحث سوم : تاریخچه داوری تجاری بین المللی
فصل دوم : مفهوم داوری
مبحث اول : تعریف داوری
مبحث دوم : ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.
ویژگی اول : متکی بودن داوری به قرار داد
ویژگی دوم : قاطع دعوا بودن رای داور
ویژگی سوم : نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها
ویژگی چهارم : مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی
مبحث دوم : تفاوت داوری با برخی مفاهیم
داوری و میانجیگری و سازش
داوری و دادرسی خصوصی
داوری و دادرسی قضایی
مبحث سوم : انگیزه های مراجعه به داوری
سرعت و سادگی در روند رسیدگی
هزینه
انتخاب رسیدگی کننده ای خبره
سری بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوری
مبحث اول : تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری
گفتار اول : داوری اختیاری
گفتار دوم : داوری اجباری
نوع اول : برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.
نوع دوم : طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.
مبحث دوم : تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران
گفتار اول : داوری موردی (اتفاقی)
گفتار دوم : داوری سازمانی
انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی
گروه اول : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام
گروه دوم : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص
گروه سوم : سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام
مراکز داوری سازمانی در ایران
مبحث سوم : تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی
اصل تبعیت سرزمینی
اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی
اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی
گفتار اول : داوری داخلی
گفتار دوم : داوری خارجی
گفتار سوم : داوری های بین المللی
مبحث چهارم : تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن
گفتار اول : داوری تجاری
مبحث پنجم : تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی
گفتار اول : داوری به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوری به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقی داوری
منابع داخلی
قانون اساسی اصل 139
قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501)
بیانیه های الجزایر
قانون داوری تجاری بین المللی
قوانین متفرقه
منابع بین المللی
اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی
قانون نمونه آنسیترال
مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری
کنوانسیون نیویورک
بیانیه الجزایر
اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی
مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی
مقررات مؤسسه داوری جهانی
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوری
مبحث دوم : قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری
گفتار اول : قوانین عمومی حاکم بر قراردادها
قصد طرفین و رضای آن ها
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوری
مبحث چهارم : اشکال موافقت نامه داوری
حالت اول : موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری
حالت دوم : موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه
حالت سوم : ترکیبی از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوری
گفتار اول : بررسی نظریات
گفتار دوم : بررسی مقررات داوری
فصل دوم : شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری
مبحث اول : شرایط طرفین
مبحث دوم : شرایط داور
مبحث سوم : شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری
گفتار اول : تجاری بودن
گفتار دوم : معلوم و معین بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوری
فصل سوم : شکل و فرم قرارداد داوری
مبحث اول : کلیات
گفتار اول : کتبی بودن قرارداد داوری
گفتار دوم : مستقل یا وابسته بودن توافق داوری
گفتار سوم : محتوای قرارداد داوری
مبحث دوم : جزئیات
گفتار اول : تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن
گفتار دوم : تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری
گفتار سوم : محل داوری
گفتار چهارم : تعیین داور
گفتار پنجم : درج و پیش بینی موارد اختیاری
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوری
مبحث اول : آثار عمده قانونی
گفتار اول : سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی
گفتار دوم : اصل نسبی بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعی موافقت نامه داوری
بخش سوم
فصل اول : آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی
مبحث اول : مراجعه به داوری
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسیدگی داور
مبحث سوم : پایان داوری
گفتار اول : موارد زوال داوری
گفتار دوم : صدور رأی داور
مبحث چهارم : جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن
گفتار اول : جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور
گفتار دوم : آیین شکایت از رأی داور
مبحث پنجم : اجرای رأی داوری
فصل دوم : آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بی طرفی داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی
نتیجه گیری
منابع
منابع فارسی
کتب
مجلّات و مقالات
قوانین و کنوانسیون ها
منابع لاتین
پیوست ها
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چکیده:
مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد. برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری ( که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم. ولی بخشهای بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی میدهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوه ی مقننه ارائه خواهیم داشت. سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.
بخش اول این تحقیق همان طور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است. بسیار مفصل بوده و قابل استفاده برای عموم میباشد. چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آن هاست. ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود بررسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد. لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
سالانه پرونده های بی شماری اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری ها مطرح میشود که رسیدگی به این حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزینه سنگینی برای جامعه و به ویژه قوه قضاییه است. از این رو می بایستی به دنبال راهکارهای مفیدی بود که علاوه بر جلوگیری گسترش این گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف کمترین هزینه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود یکی از این راهکارها در کنار تشکیل شوراهای حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوری و رجوع به داور است؛ نهادی که متأسفانه به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی عمومی نسبت به قوانین داوری تاکنون به نحو شایسته ای گسترش نیافته و به نوعی مهجور مانده است. در مجموع ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود. بنابراین در ابتدا داوری بعنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است. در عین حال، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آن ها طریق عادی رفع اختلاف گردید، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آن ها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی، مقررات داوری به صورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد. قانون داوری تجاری بین المللی ایران شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد، لذا دز عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی ایجاد کرده است، از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود. سعی ما در این جا ارائه راهکارهایی در جهت رفع این مشکلات است. بنابراین در این پژوهش بیان میشود که قرارداد داوری باید شروط و محتوایی داشته باشد تا در ایران قابل شناسایی و اجرا باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, پایان نامه, رشته حقوق, اصول حاکم بر داوری, دادگاه, رای داور, دادرسی قضایی, روند رسیدگی,

تعداد صفحات:89
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مبادی تحقیق
مقدمه
موضوع تحقیق و تبیین آن
بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)
انگیزه محقق در انتخاب موضوع
هدف تحقیق
ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)
واژه ها و اصطلاحات این تحقیق
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
سابقه نظری تحقیق
تاریخچه
سابقه عملی تحقیق
بررسی پژوهش های مشابه موضوع تحقیق در جهان
بررسی پژوهش های مشابه موضوع تحقیق در ایران
بررسی پژوهش های مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق
نقد و بررسی پ‍ژوهش های انجام شده مشابه موضوع تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق (متدلوژی)
فرضیات
تعریف فرضیه
انواع فرضیه
فرضیات این تحقیق
سوالات پژوهشی
جامعه آماری و نمونه گیری
تعریف جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق
تعریف نمونه گیری
انواع نمونه گیری
نمونه گیری در این تحقیق
جمع آوری اطلاعات
تعریف روش جمع آوری اطلاعات
انواع روش های جمع آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق
تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات
تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات
روش تحقیق
تعریف روش تحقیق
انواع و روش های تحقیق
نوع و روش این تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل سوالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)
تجزیه و تحلیل سوالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)
تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای)
فصل پنجم : تفسیر نتایج پژوهش
نتیجه تحقیق
نتایج کلی و فرضیات
نتایج کلی سوالات تشریحی
پیشنهادات و نظرات اصلاحی
پیشنهادات محقق
استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان
مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهش های مشابه این موضوع
محدودیت ها و مشکلات این تحقیق
فهرست منابع (کتابنامه)
پیوست (ضمائم)
نمونه پرسشنامه

چکیده:
امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است،‌ پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سالهای اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.
در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت با زندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیک است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را بر آن داشته تا با اجرای سیاست های مناسب فرهنگی،‌ ورزشی،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند این ها از هدر رفتن آن جلوگیری کند.
این تحقیق با طرح این سؤال که در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد اوقات فراغت خود را به انجام چه کارهایی میپردازند؟ آغاز میشود و با هدف بررسی چگونگی نحوه گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیت های فراغت و کم و کیف پرداختن به هر کدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امکانات در نحوه گذران اوقات فراغت میباشد.
این تحقیق شامل 7 سؤال پژوهشی که میزان اوقات فراغت،‌ سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون، ‌اینترنت، موسیقی، …،‌ مطالعه علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه گذران اوقات فراغتشان،‌ خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را میسنجد که نتایج به طور کامل در فصل پنجم آمده است.
اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و در قالب جداول فراوانی،‌ درصدها،‌ نمودارها تجزیه و تحلیل شده است.
جامعه آماری نیز 120 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد هستند که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پایایی تحقیق هم از طریق آلفای کرابناخ (69%)‌ سنجیده شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, روانشناسی, پروژه, اوقات فراغت, دانش آوزان, پژوهش, تحقیق, متدلوژی, جامعه آماری, نم,

تعداد صفحات:102
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
چارچوب نظری تحقیق
سوالات اساسی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل دوم : مباحث نظری
بخش اول
بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان دوره وسطی
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان
عدل در قرآن
بخش دوم
پیشنه تحقیق
فصل سوم
بخش اول
نگاهی کوتاه به زندگی علمی، سیاسی و فرهنگی
نظام رهبری
بخش دوم
عصر و زندگی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی
فصل چهارم
بخش اول
تعاریف فارابی از عدالت
بخش دوم
تعاریف عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسی خواجه نصیر
بخش سوم
تفاوت ها و شباهت های مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف
بخش چهارم
فضیلت از دیدگاه فارابی چیست؟
اقسام فضائل
بخش پنجم
مراتب عدل
اهمیت عدل در بقاء نوع بشری
فصل پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
پژوهش مفهوم بنیادین عدالت، در تفکر هر اندیشمند سیاسى در خور اهتمامى والاست؛ زیرا بررسى این مقوله، مىتواند ما را با زوایاى متعددى از آراى آن ها آشنا سازد. در حقیقت، مفهوم کانونى عدالت، داراى اهمیتى کم نظیر در عرصه هاى نظرى و عملى سیاست و اجتماع بوده و از جامع ترین غایات دینى و سیاسى به شمار می آید. که در این خصوص دانشمندان و فیلسوفان بسیاری، مباحث گسترده اى را به بررسى مفهوم عدالت اختصاص داده اند. از جمله دانشمندانی که به بررسی مفهوم عدالت پرداخته اند فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی میباشند که محقق در این رساله به بررسی عدالت از دیدگاه آن دو و این که عدالت از نگاه ایشان چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارد و این که آیا نظرات این دو فیلسوف بزرگ در مبحث عدالت ریشه در قرآن و اسلام دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است و آیا عدالت جزوی از فضیلت است یا عین آن یا غیر از آن و یا موهوب است یا مکسوب و اهمیت آن در بقای نوع بشری چیست و در نهایت این که چرا این دو اندیشمند علی رغم تاکیدشان بر عدالت در مدینه اساس یک حکومت و جامعه عادلانه را بطور شفاف ترسیم نکردند روش هایی که محقق در تحقیق خود به کار میبرد شامل: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی میباشد. بنابراین مسیر تحقیق به گونه ای پیش رفت که فرضیات فوق با توجه و استناد به مباحث خود اندیشمندان ذکر شده مورد تایید و تاکید قرار گرفت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, بررسی تطبیقی, مفهوم عدالت, فارابی, خواجه نصیرالدین طوسی, مفهوم عدالت, فیلسوف, عدل,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
رشته کشاورزی
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه
فصل 1 : گیاه شناسی
آشنایی با کاکتوس ها و مرفولوژی آن ها
تفاوت کاکتوس ها با گیاهان گوشتی
فیزیولوژی و متابولیسم گیاه
سیستم ریشه
خاک
آبیاری مناسب
نور و حرارت
چگونگی کاربرد نور مصنوعی
کود
به گل نشاندن
هوای مناسب
خواب زمستانی (استراحت گیاهی)
گزینش گلدان مناسب برای کاکتوس ها
فصل 2 : روش های تکثیر و ازدیاد
انواع تکثیر
روش جنسی (ازدیاد به وسیله بذر)
نشا کردن گیاهان دانه زاد کاکتوس و گیاهان گوشتی
دلایل استفاده روش غیر جنسی
قلمه زدن
پیوند زدن
پیوند سطحی
پیوند شکافی
پیوند مورب
پیوند خواب
فصل 3 : اصول نگهداری و مراقبت
روش نگهداری در جایگاه سرپوشیده (فضای بسته)
روش نگهداری بیرون از جایگاه سرپوشیده (فضای باز)
روش نگهداری و پرورش کاکتوس در فروردین ماه
روش نگهداری و پرورش کاکتوس در اردیبهشت ماه
روش نگهداری و پرورش کاکتوس در خرداد ماه
روش نگهداری و پرورش کاکتوس در تیر ماه
روش نگهداری و پرورش کاکتوس در مرداد ماه
روش نگهداری و پرورش کاکتوس در شهریور ماه
روش نگهداری و پرورش کاکتوس در مهر ماه
روش نگهداری و پرورش کاکتوس در آبان ماه
روش نگهداری و پرورش کاکتوس در آذر ماه
روش نگهداری و پرورش کاکتوس در دی ماه
روش نگهداری و پرورش کاکتوس در بهمن و اسفند ماه
فصل 4 : برخی بیماری ها و آفات مضرر کاکتوس
نشانه ها و علل بیماری ها
روش های پیشگیری و درمان
حشرات و آفات مضرر
شته
شپشک های سپردار
شپشک های آردآلود
تریپیس ها و کندها
حلزون های صدف دار و بی صدف
خفاش ها و کاکتوس ها – رشته های نامرئی توازن
فصل 5 : طبقه بندی کاکتوس ها و آشنایی با چند جنس از آن ها
طبقه بندی کاکتوس
زیر خانواده سرئه
سرئنه (Cereanae)
هلیوسرئنه (Hylocereus)
اکینوسرئنه (Echinocereanae)
اکینوکاکتانه (Echinocactanea)
کاکتانه (Cactanae)
کوری فانتانه (Coryphanthanae)
اپی فیلانه (Epiphyllanae)
ریسپالیدانه (Rhipsalidanae)
جنس فرشته (بشقابی) (Aeonium WEBB. crassulaceae)
جنس فرشته (درختی) (Aeonium arboretum WEBB)
جنس زبانک ها Adromischus LEM. (crassulaceae)
اپونتیا (Opungtia)
پرسیکا (Pereskia)
سرئوس (Cereus)
برزی کاکتوس (Borzi cactus)
تلوکاکتوس (Thelo cactus)
زیگوکاکتوس (Zygo cactus)
فروکاکتوس (Fero cactus)
نوتوکاکتوس (Noto cactus)
لوبی ویا (Lobivia)
فصل 6
نتیجه گیری
خلاصه
منابع

چکیده:
در حدود ده هزار گونه از گیاهان گلدار یعنی حدود 3 درصد کل گونه های شناخته شده و 12 درصد از کل خانواده های گیاهی تحت عنوان گیاهان گوشتی معرفی شده اند. یکی از گروه های جذاب و مورد توجه گیاهان گوشتی را کاکتوس ها تشکیل میدهند.
کاکتوس ها به دلیل تنوع زیاد در شکل ظاهری، طرز آرایش خارها و تیغ ها، گوناگونی رنگ و اندازه گل ها، رشد کند و نامحسوس بعنوان گیاهان گلخانه ای و پرورشی مورد توجه بسیاری از کلکسیونرها میباشند و بطور کلی شرایط گرم و خشک را میپسندند.
سعی شد با ایجاد شرایط مناسب گلخانه ای مجموعه ای از گیاهان گوشتی و کاکتوس ها از نظر مشخصات مورفولوژیکی و روش کشت و پرورش و تکثیر مورد مطالعه قرار گیرد. به خصوص گونه هایی از جنس Mammillaria که به خوبی در شرایط گلخانه ای رشد نموده و در بیشتر مواقع سال به گل بودند از نظر مورفولوژیکی و آناتومی مورد مطالعه قرار گرفتند.

مقدمه:
کاکتوس از واژه یونانی آن Kaktos به معنای گیاه خاردار یا سوزش دار گرفته شده است. کاکتوس ها از گروه گیاهان گوشتی و از رده دو لپه ای های جدا گلبرگ که سر دسته تیره ویژه ای به نام CACTACEAE میباشند و با تیره های دیگر دو لپه ای ها، تفاوت های کلی دارند. زیرا ساقه این گیاهان بسیار ضخیم و از حالت استوانه خارج و برگ ها نیز شکل اصلی خود را از دست داده اند و به صورت خارها و تیغ های کوچک در نقاط گوناگون درآمده اند.
کاکتوس ها در زبان فارسی از دیدگاه شکل ساقه ها به نام هایی چون: گل مار، زبان مادر شوهر و … نیز معروف هستند. زادگاه و رویشگاه آن ها قاره آمریکا است و پس از رده ارکیده ها، بزرگ ترین تیره گیاهان را پدید آورده اند.
کاکتوس ها تیره بزرگی از گیاهان را تشکیل میدهند که از آمریکا منشاء گرفته اند و بعدا در سایر نقاط پرانده گردیده اند. برخی بومی گستره گرم و سوزان آمریکای مرکزی و جنوبی و در پاره ای پهنه های جهان که آب و هوایی همانند آمریکا دارند، نیز دیده میشوند. در دشت های بزرگ و جنگل های آفریقای جنوبی، استرالیا، مکزیک، پاراگوئه که در بیشتر سال دارای آب و هوای خشک هستند نیز کاکتوس ها را در گستره های بزرگی میتوان دید.
کاکتوس ها در اندازه و شکل های گوناگون دیده میشوند. برخی بسیار کوتاه و در ماسه های بیابانی پنهان بوده و از برخی گونه های آن نیز درختان غول پیکری پدید می آید که بلندی آن ها گاه به 15-20 متر هم میرسد.
همگی این گیاهان نیز دارای شیره هستند و از همین رو است که مقدار فراوانی رطوبت را در خود نگاه میدارند و گاه همین ویژگی، تشنگانی را که در بیابان های و دشت های بزرگ و خشک و سوزان، به دام افتاده اند از مرگ رهانیده است، تفاوت بزرگ و پایه ای کاکتوس ها از سایر گیاهان به سبب توانایی و استواری شگفت انگیز آن ها در برابر دگرگونی ها و شرایط سخت و نامساعد طبیعی است چرا که این گیاهان در نامناسب ترین و دشوارترین شرایط رشد نموده و برای بقاء نسل و زندگی، پایداری نشان داده و شکل های گوناگون به خود میگیرند.
این گیاهان اهمیت اقتصادی و کاربردهای فراوان دارند. در برخی مناطق پوشش گیاه اصلی را تشکیل میدهند و در زمینه های مختلفی همچون تأمین غذا، سوخت، از انواع درختی بعنوان چرب، از میوه و ساقه برخی از انواع گوشتی مخصوصا آپونتیاسه ها بعنوان خوراک دام استفاده میکنند.
بیشتر جذابیت کاکتوس ها این است که ساقه آن با شکل عجیب بدون برگ با خارهای زیاد باید گل هایی به آن زیبایی تولید کند.
بسیاری بر این باور بوده و هستند که خارهای کاکتوس سمی است ولی این تصور غلطی است. فراوانی گل های رنگی و خارها یک مجموعه جالب و تقریبا باور نکردنی را به وجود می آورد و رایج ترین جنبه حیایت آن ها مقاومت شان را به دوره های طولانی بی آبی و کم آبی است.
این گیاهان به آسانی در کنار پنجره ها، ایوان ها یا در گوشه ای از باغچه قابل استقرار بوده، گلدهی آن ها با حداقل توجه و رسیدگی صورت میگیرد.
تنوع روز افزون کاکتوس ها به واسطه دو رگ گیری های مداوم همه روزه بر تعداد علاقه مندان می افزاید و علاقه جمع آوری کنندگان را تداوم می بخشند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, کشاورزی, گیاه شناسی, کاکتوس, اصول نگهداری, مرفولوژی, سیستم ریشه, خاک, آبیاری مناسب, نو,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:92
نوع فایل:word
رشته مهندسی شیمی
فهرست مطالب:
تاریخچه
شرکت تولید‌ دارو
گسترش فعالیت
توسعه آزمایشگاه
کنترل و آنالیز
تحقیقات پایه
محصولات شرکت
محصولات دارویی
محصولات بهداشتی
آشنایی با دارو
تعریف دارو
تاریخ مربوطه به محصولات دارویی
تاریخ ساخت
انقضا تاریخ مصرف
مدت پایداری
کنترل مواد اولیه و اجازه استفاده در تولید
کنترل‌ها در حین ساخت
اشکال دارویی
مراحل تولید
بخش تهیه پودر گرانول غیر استیل
گرانول سازی
مراحل ساخت گرانول
کنترل پودرها و گرانول خوراکی
نام ماشین‌ های گرانول سازی
تهیه گرانولاسیون
اصول اساسی تولید قرص
ویژگیهای قرص
شیوه های تولید قرص
تعاریف
ماشین ضربه‌ای
تراکم
خروج قرص
ماشین دوار
هدایت کننده پایین رو
مواد کمکی در قرص ها
مواد تشکیل‌دهنده وزن یا حجیم‌کننده قرص
مواد چسبنده ذرات
مواد چرب‌ کننده و سرد‌ دهنده
مواد باز کننده قرص
رنگ ها
مواد معطر طعم دهنده
مواد شیرین‌ کننده
نقش مواد کمکی در فرمولاسیون قرص
پر‌کننده‌ها
چسباننده‌ها
انواع چسباننده
باز کننده ها
پودرها
رنگ ها
خوشبو کننده‌ها و چاشنی ها
انواع قرصها
بررسی بعضی اشکالات تولید قرص
تغییرات فاحش اوزن
پوسته شدن با Capping‌
سبب پر شدن و چسبیدن
Mottlig یا خال بودن رنگ
جذب رطوبت در نوار آلومینیوم یا P. V. C
دراژه‌ سازی
روکش‌ قندی
روکش سلولزی
دلیل استفاده از روکش در قرص‌ها
بسته بندی جامدات
قسمت سلفون زنی
پر کردن ویال در اندازه های مختلف
قسمت پودر ساشه
دلایل تغییر رنگ
بخش روکش دادن Coating
گزارش بخش جامدات تولید دارو
بخش گرانول‌سازی
بررسی ساخت گرانول سه مرحله احتیاج میباشد
قرص سازی
محلول ها
تهیه محلول‌ها
محلول آبی
روش تهیه ماده تزریقی
سوسپانسیون
محلول غیر آبی
گزارش کار بخش مایعات
قسمت شربت‌سازی
مایعات
نکات مهم در قسمت پرکنی شربت
شیشه های شربت
سوسپانسیون‌ها
شستشوی شیشه
شستشوی با آب شهر
شستشوی با آب مقطر
خشک کردن
مراحل پرکنی شربت
بسته بندی شربت و سوسپانسیون
قسمت قطره
تهیه مایعات استریل و آسپتیک
بخش تهیه قطره های چشمی، گوش و بینی
آزمایشات این محلول ها
آزمایشات فزیکی شامل تعیین PH
آزمایشات میکروبی
کنترل حجم ها در حین پر شدن
کنترل عینی (اپتیک)
بخش تهیه محلول های تزریقی
نیمه جامدات
پماد
انواع پایه های پماد
پایه های هیدرو کربنی
پایه های جاذب
پایه های پاک شونده با آب
پایه های محلول در آب
پمادها به دو دسته تقسیم میشوند
پمادهای هیدروفوب
پمادهای هیدرو فیل (جذب کننده آب)
تهیه پماد ویکس
شیاف
هیوسین
ایندومتاسین
پیزاکودیل
دستگاه ها قاب‌ گیری شیاف
بسته بندی شیافت
آنتی بیوتیک
آنتی بیوکت ها با منشا قارچی
کپسول
تفاوت آموکسی سیلین با آمپی سیلین
فرق پودر کپسول و سوسپانسیون
اطاق توزین کپسول
بخش کپسول پرکنی
بسته بندی کپسول ها
بسته بندی به صورت استریپ
بسته بندی به صورت بلیستر
بسته بندی شربت ها سوسپانسیون
شرایط و نکات مهم در بخش کپسول پر کنی
لابراتور
آزمایش‌های فیزیکی
زمان باز شدن
زمان حلالیت
دستگاه حلالیت زنبیلی
مدل بیچه‌ای
اندازه گیری سختی قرص
قابلیت خرد شدن یا فرسایش
بازرسی ماکروسکوپی قرص‌ها
اندازه‌گیری وزن
کنترل خواص شیمیایی
تغییر رنگ محلول یا ایجاد و رنگ قوی
بو
رسوب
تولید ترکیبات جدید با نقطه جذب مشخص
کنترل میکروبی
کنترل بهداشتی
شامپو
تعیین PH
ویسکوزیته
اندازه گیری میزان اکتیو شامپو یا ماده موثر
اندازه باقیمانده خشک Residive
تست پایداری
خمیر دندان
اندازه گیری PH
اندازه گیری ویسکوزیته
اندازه گیری میزان کف
تست پایداری
اندزه‌گیری کربنات کلسیم یا فسفات کلسیم
منابع

آشنایی با دارو:
تعریف دارو:
دارو به ماده‌ای اطلاق میشود که برای بهبود درمان و یا جلوگیری از ابتلا به بیماری تجویز میگردد و یا به عبارت دیگر جسمی است غیر از مواد غذایی که در اعمال فیزیولوژی بدن موثر بوده و کتاب‌هارسمی داروسازی یا مزنومر‌های دارویی آن را پذیرفته‌اند. همچنین دارو میتواند با تغییراتی که در بدن ایجاد میکند
1ـ بروز بیماری پیشگیری مییکند مانند واکسن آنتی بیوتیک (برای ورود به مناطق آلوده) هورمون‌ها یا جانشین مواد درون زا
2- موجب درمان بیماری میشود مانند اکثر دارو‌ها.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, کنترل کیفیت, تولید محصولات دارویی, بهداشتی, مهندسی شیمی, توسعه آزمایشگاه, آشنایی با دا,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول
پیش گفتار
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف ها ی پژوهش
سوالات پژوهش
پیشینه تحقیق
جامعه مورد بررسی
روش تحقیق
کلید واژگان
بخش دوم
فرهنگ
فرهنگ از منظر صاحب نظران علوم اجتماعی
خصوصیات فرهنگ
فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد
فرهنگ پدیده ای فراگیر است
فرهنگ امری مشترک است
فرهنگ یاد گرفتنی است
فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی
سطح های فرهنگ
طبقه بندی فرهنگ ها
ابداع فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری
نوسازی مفهوم فرهنگ
عناصرمهم در فرهنگ پذیری
روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری
انواع فرهنگ پذیری
انواع فرهنگ پذیری از منظری دیگر
آژانس های فرهنگ پذیری
ماهیت رسانه
رسانه و فرهنگ پذیری
کارکردهای رسانه ها
رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی
طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه
تلویزیون
ویژگی های تلویزیون
تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی
تلویزیون از دید نظریه پردازان
قدرت تلویزیون
کارکردهای مثبت تلویزیون
جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان
کارکردهای منفی تلویزیون
نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی
کودک کیست
ویژگی های کودک در دوره ابتدایی
قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون
ارتباط کودک و تلویزیون
کودکان قربانیان تلویزیون
چهارچوب نظری
نظریه فرهنگ و شخصیت
نظریه کنش متقابل نمادین
نظریه کارکردگرایی
بخش سوم
مقدمه
تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان
تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان
تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان
تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذیه
تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان
سوالات پرسیده شده از والدین
مصاحبه با والدین
مصاحبه با مربیان
نتیجه گیری
فهرست منابع
چکیده انگلیسی

فهرست نمودارها:
نمودار سطح تحصیلات والدین
حدود ساعات تماشای تلویزیون
اولیت تماشای برنامه های تلویزیون
علت تماشای تلویزیون

چکیده:
رسانه ها بعنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزشهای جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آنها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی میکنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگها و ارزشها و الگوهای سنتی میشوند و در این رهگذر رسانه ها، بعنوان عاملان تغییر و تحول در ارزشها و هنجارها مطرح هستند و بطوری که سنت ها را به مبارزه میطلبند و بصورت یک عامل مؤثر در دگرگونی نگرشها و رفتارهای نسل جدید عمل میکنند و همین امر می تواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است و در مقابل، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده میشود تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین میکنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، این که به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند. بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه، بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام میگیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون بعنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتابخانه ای از 50 دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه 3 تهران مصاحبه به عمل آمد و محقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت و طی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها، عادات و علایق، الگوهای فراغت،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, علوم اجتماعی, تحلیل مردم شناختی, فرهنگ پذیری, خانواده, تلویزیون, ماهیت رسانه, ارزش سنت,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راه های پیشگیری از آن
بخش اول : عوامل بروز جرایم جنسی به عنف
گفتار اول : عوامل شخصی (مستقیم)
اختلالات روانی و شخصیتی
اختلالات جنسی
اختلال عملکرد جنسی
اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم)
ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه
الکل
نقش رسانه‌ها
مشکلات اقتصادی و فقر
خانواده
بخش دوم : راه های پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی
گفتار اول : پیشگیری اصلاحی
رفع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی
نقش تربیتی خانواده و ازدواج
گسترش ارزش های اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاری های فرهنگی
گفتار دوم : پیشگیری وضعی
محافظت از آماج های جرم
آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا
پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزه دیده
فهرست منابع

چکیده:
در سیاست جنایی ایران، بزه‌ دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌ دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلندمدت آن بر عواطف و روان بزه‌ دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه میکند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن اینکه قانون گذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌ کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌ دیده و جبران تاملات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌ دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیتهای مناسب بزه کاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز میباشد.
علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌ دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌ دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیردولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.
البته ظرفیتهای قانونی موجود (خصوصا مقررات شکلی) در صورتیکه به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌ برداری قرار گیرد میتواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, پایان نامه, روانشناسی, جرایم, اختلالات روانی, پارافیلیا, ناهنجاری های اخلاقی, ارزش اخل,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
رشته زبان و ادبیات فارسی
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
پرسشهای مطالعاتی
پرسش (هدف) اصلی
پرسشهای فرعی (جزعی)
حدود مطالعاتی
تعاریف مفهومی اصطلاحات
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
تعلیم و تربیت
معنای مثنوی
شرح حال مولوی
شمس در قونیه
شور و حال مولوی
آثار مولانا
مثنوی معنوی
کتابهای تاثیر گذار در مثنوی
انسان از دیدگاه مولانا در مثنوی
بخش اول : عوامل موثر در تربیت انسان
هم نشینی
پیر و مرشد
دعا
عبادت
مشورت در امور
بخش دوم : موانع تربیتی
شیطان نفس
دنیا پرستی
وهم و خیال
کبر و خودبینی
حرص و طمع
بخش سوم : فضایل اخلاقی
کرامت نفس
درد مندی وآگاهی
سخاوت و بخشندگی
خاموشی
راستگویی
تواضع
بخش چهارم : ویژگی ها خاص تربیتی در مثنوی
عشق و نقش تربیتی آن
بخش پنجم : قصه تمثیل و نقش تربیتی آن
تحقیقات انجام شده در ایران
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
جمع بندی فصل دوم
نظر مولوی در باره تعلیم و تربیت
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
روشهای جمع‌آوری اطلاعات
فصل چهارم : بحث و نتیجه‌ گیری
خلاصه یافته‌ها
پاسخ به پرسشهای مطالعاتی
پیشنهادها
مشکلات تحقیق
منابع

چکیده:
در این پژوهش کوشیده شده تا اندیشه‌های ذهنی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، عارف و شاعر سده‌ هفتم هجری در باره‌ تعلیم و تربیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد. پژوهنده در این مجموعه در نظر دارد تا با ارائه بیت‌هایی از مثنوی مولوی و عرضه مثال‌های روشن به تبین تعلیم و تربیت در طی طریق کمالات انسانی بپردازد و آن ها را یک جا و در باره‌ موضوع تعلیم و تربیت دسته بندی کند.
محقق با مراجعه به کتابخانه‌ها و پژوهشکده‌ها از چندین کتاب مرتبط با موضوع بهره گرفته تا پیشینه موضوع از لحاظ علمی غنای بیشتری یابد.
برای انتخاب روش تحقیق ( کتابخانه‌ای) ابتدا اندیشه‌های فکری مولوی در مثنوی مورد بررسی قرار گرفته و سپس آثار بزرگانی را که در مثنوی مولوی دست به قلم برده‌اند بررسی شده و در آخر مطالب مورد نظر در باب تعلیم و تربیت جمع آوری و طبقه بندی گردیده‌ است.
است از محدودیت ها میتوان به پراکندگی موضوعی ادبیات مثنوی و یک دست نبودن آن ها اشاره کرد. که در نهایت در فصل چهارم به سوالات تحقیق پاسخگویی شده است. از مهم ترین نتایج پژوهش این است که از نظر مولوی هدف از تعلیم و تربیت انسان ها رسیدن به عشق الهی است که حتی ملکوتیان را هم در آن راهی نیست، برای رسیدن به این مقام باید پلکان ترقی را پیمود و مقام قرب الهی رسید.

مقدمه:
ارزش تعلیم و تربیت آدمی و زیان هایی که بر اثر فقدان یا نقصان آن دامن گیر فرد و جامعه تواند شد، از سویی، و احتمال انحراف آن از مسیر صحیح در مدت نسبتا طولانی رشد کودک از سوی دیگر، ایجاب میکند که فعالیتهای مربوط به تعلیم و تربیت به درستی صورت گیرد.
این تحقیق برآن است تا دیدگاه‌های تربیتی مولوی را که مثنوی بطور پراکنده و ضمن داستانها و تمثیلات فراوان آمده‌ بیان نماید و آنها را به طور مدون و قابل استفاده دسته‌بندی کند. از آنجا که در مثنوی تعلیم و تربیت به صورت منظم و طبقه بندی شده، مطرح نشده‌است و مولوی غرض و مقصود خود را در قالب قصه‌ها و تمثیلات به صورت پراکنده بیان میکند. از این رو لازم مینمود رساله یا تحقیقی مستقل که دیدگاه‌های تربیتی مولوی را بصورت منسجم و یک جاگردآوری شده، فراهم شود. نگارنده با احساس این خلا وانگیزه‌ پاسخگویی به چنین نیازی، این موضوع را برای پژوهش انتخاب نموده است.
در این تحقیق به دلیل وسعت موضوع و غنای مثنوی، مبنای کاربرد دفاتر ششگانه‌ مثنوی گذارده وسعی شده تا حد امکان از پرداختن به نظرات دیگران پرهیز شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, ادبیات, مولوی, مثنوی, تعلیم و تربیت, آثار مولانا, شرح حال مولوی, مثنوی معنوی, هم ,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:51
نوع فایل:word
رشته زبان و ادبیات فارسی
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
پرسشهای مطالعاتی
حدود مطالعاتی
متغییر های تحقیق
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
پیشینه تحقیق
حافظ کیست؟
مقابله با تزویر و ریا
مقابله با تذویر و ریا
امید به عفو و رحمت الهی
نماز و نیایش
اعتقاد به روز قیامت و داوری
دستگیری از دیگران
صداقت و راستگویی
دوری از هم صحبت بد
آزادگی و وارستگی
تسلیم و رضا
ارزش استفاده از وقت
ارزش دوست و دوستی
وفا به عهد
تاثیر دعا کردن
بر حذر داشتن از ظلم و ستم
بلندنظری و وسعت دید در طریق معرفت
ادب
مراعات حال دیگران
پند پذیری و نصیحت
ناپایداری جهان
غرور و خودبینی
قرآن و اشعار حافظ
معانی اخبار احادیث در اشعار حافظ
جمع بندی فصل دوم
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه یافته‌ها
پاسخ به پرسشهای مطالعاتی
بحث و نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ

چکیده:
پژوهش ارائه شده تحت عنوان جلوه های تربیتی در اشعار حافظ میباشد. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش همانطور که در فصل سوم اشاره شده است به روش کتابخانه‌ای میباشد در این تحقیق بیشتر حول اشعار حافظ و مسائل تربیتی و اخلاقی اشعار حافظ از جمله: اندیشه‌ها یا خلاقی حافظ، تأثیر قران و اخبار و احادیث در اشعار حافظ مورد بررسی قرار گرفته است.
این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است و پرسشهای در مورد عرفان حافظ جامعه نگری و آئین و طریقت حافظ مطرح شده است و در فصل آخر به آن پاسخ داده شده است.

مقدمه:
مقوله تربیت از ابتدایی ترین و اساسی ترین نیازهای زندگی بشری است و نه تنها تربیت لازمه جدایی ناپذیر زندگی، بلکه متن آن بوده است و زندگی، از گهواره تا گور جلوه ای از آن است. انسان تنها در پرتو تربیت صحیح است که بعنوان موجودی هدفمند و اندیشمند به اهداف و آرمانهای خود دست می‌یابد و قله رفیع سعادت مطلوب خویش را فتح مینماید؛ از این رهگذر برای انسان مسلمان تربیت اسلامی ضرورتی مضاعف دارد زیرا انسانی که گردنبند مروارید دین و بندگی خالق متعال را برگردن آویخته جز در پرتو صحیح اسلامی به مدال افتخار عبودیت و تسلیم نائل نمی‌آید، از سوی دیگر چنین انسان مسلمانی برای پیمودن راه سعادت و بندگی احتیاج به الگوهای مطمئن دارد تا هم راه صحیح بندگی و سعادت را طی کند و سریعتر به مقصد برسد. از این رو معصومین علیهم السلام که از گوهر عصمت و مصونیت از خطا و اشتباه برخوردارند بهترین الگوهای تربیتی بوده و هستند و همچنین بزرگانی که از پیروان ائمه معصومین بوده و هستند؛ میتوانند الگوی مناسبی باشند.
ادبیات هر ملت بازتاب فرهنگ و تمدن آن ملت است. خلق کنندگان ادبیات، یعنی شاعران و نویسندگان، همواره در میان مردم می زیسته اند و روش زندگی آنان مطابق با زندگی مردم بوده است. آنها همچنین از آداب و رسومی پیروی میکرده اند که در جامعه مرسوم بوده است و خود را ملزم به اطاعت از این آداب و رسوم و قوانین که فرهنگ و تمدن جامعه را تشکیل میدهد؛ میدانسته اند. شاعران بعنوان عضوی روشن فکر جامعه نه تنها تأثیر زیادی بر جامعه ای که در آن می‌زیسته اند. گذاشته‌اند؛ بلکه تأثیر زیادی نیز پذیرفته‌اند و این اثر گذاری و اثر پذیری را میتوان در لابه لای اشعارشان دریافت. بدون شک خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی گوهر تابناک و ستاره درخشان آسمان ادب ایران و گل پر طراوت و زیبای باغ شاعران جهان است، انسانی روشن فکر، وارسته و ادیب و آزاده بود که نه تنها از عقاید و افکار مردم زمان خود اطلاع کامل داشت بلکه مردی بود که از میراث ادبی نیاکان، اجداد، ملیت خود مطلع بوده و بدان افتخار میکرده. او حافظ قرآن بود و به اسلام عشق میورزید. مسلمانی پاک و اهل طریقی منزه و پرهیزکار بود که تمام ذرات جسم و جان و همچنین زندگی اش را وقف انسانیت کرده بود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, اشعار حافظ, ادبیات فارسی, جلوه های تربیتی, تزویر, رحمت الهی, عفو, ریا, صداقت, راس,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
رشته روانشناسی
فهرست مطالب:
مقدمه
پیشینه نظری
نظریه وابستگی
عوامل افزاینده‌ تاثیرات منفی طلاق
کودکان شیرخوار و نوپا
سنین 3 تا 9 سال
سنین 9 به بالا
وضعیت اقتصادی – اجتماعی
رابطه با هر والد قبل از طلاق
دعواهای ادامه دار بین همسران
درک فقدان والد غیر سرپرست
استفاده از کودک بعنوان یک سلاح بر علیه والد دیگر
کیفیت رابطه
برخورد کودکان با طلاق
والد در زندگی روزانه
تاسف – احساس ناراحتی از دست دادن خانواده
اثرات کوتاه مدت طلاق بر بچه ها
سازگاری های بعد از طلاق
اثرات دراز مدت طلاق
تاثیر تعارض های وفاداری روی کودک
چرا والدین بچه ها را وادار به انتخاب میکنند؟
خشم داشتن نسبت به همسر سابق
موجه جلوه دادن طلاق
اعمال کنترل کردن
احساس شکست
ائتلاف و اتحاد خانوادگی
رسم موافقتنامه همکاری خانوادگی
اعمال موثر در کاهش تاثیرات منفی طلاق
منابع

مقدمه:
وقتی تصمیم برای انجام طلاق گرفته میشود، چه تاثیری بر والدین و فرزندان به وجود می آورد؟ به یاد داشته باشید گرچه طلاق جوانب حقوقی دارد بیشتر جوانب عاطفی طلاق بیرون از دادگاه رخ میدهد. والدین باید یاد بگیرند که چگونه با تاثیرات طلاق هم برای خود و هم برای فرزندانشان کنار بیایند.
نکته مهمی که باید خاطر نشان کنیم این است که این موضوع مورد اختلاف و بحث است که آیا اثرات منفی طلاق نتیجه خود طلاق است یا نتیجه مشاجرات داخل خانه که منجر به طلاق میشود. به عبارت دیگر آیا صدماتی که به کودک وارد می آید، برخاسته از تغییر در ساختار خانواده است که در نتیجه طلاق انجام میشود یا نتیجه کشمکش والدین، فشار اقتصادی، یا نداشتن والدین خوب؟ اگر اثرات به کشمکش با خانواده مربوط میشود و تنها به جدایی والدین ربط نداشته باشد این اثرات ممکن است خیلی گسترده باشند. اگر چنین باشد بچه هایی که در خانواده بدون طلاق زندگی میکنند نیز احتمال دارد با مشکلات مشابهی برخورد کنند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, اثرات روانی, طلاق, کودک, روانشناسی, نظریه وابستگی, کودکان شیر خوار, نوپا, وضعیت اقتصاد,

<-BloTitle->
<-BloText->