خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:89
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات
مقدمه
طرح مسئله
اهداف پژوهش
فرضیات تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
فصل دوم – نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش
مقدمه
تاریخچه رضایت شغلی
مفهوم رضایت شغلی
نظریه های رضایت شغلی
عوامل موثر بر اشتغال مناسب
پژوهشهای داخل کشور
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش نمونه برداری
ابزار اندازه گیری
روش آماری
فصل چهارم – یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم – نتیجه گیری
نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع
ضمائم

چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان میباشد فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارت اند از رابطه بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت آیا معنی دار است؟ فرضیه دوم این پژوهش : رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن است؟ و فرضیه سوم این که استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان است؟
گروه نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از کارمندان استانداری زنجان که 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشکیل دادند که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آن ها دو آزمون رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت انجام شد که پس از آن، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و t استفاده شد که نتیجه به دست آمده به شرح زیر میباشد:
بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت رابطه معنی داری وجود دارد.
رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن : تفاوت معنی داری وجود ندارد.
استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

مقدمه:
اشتغال یکی از اساسی ترین فعالیتهای زندگی انسان به شمار میرود و هر کس به خاطر امرار معاش و تداوم زندگی باید ساعاتی از اوقاتش را کار کند. اشتغال واقعه ای است از زندگی انسان که برای همه انسانها در برهه ای از زمان اتفاق می افتد و هیچ کس را گریزی از آن نیست. همچنین بقا و رشد جامعه به اشتغال آن وابسته است. اشتغال صحیح و گزینش افراد مناسب برای انجام مشاغل از مهم ترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه و تأمین کننده سلامت افراد و نیل به خودکفایی و بی نیازی از دیگران میباشد. همچنین جوامعی که انسانهای فعال و کارآمد دارند بر زندگی خود حاکمند و به انواع گوناگون در تعیین شیوه زندگی جوامع دیگر تاثیر میگذارد. رضایت شغلی تعیین کننده مهمی در رضایت از زندگی است و تمام رفتارها و روابط انسانها به طور مستقیم و غیر مستقیم از چگونگی اشتغال آن ها متأثر میباشد. مفاسد اجتماعی به دلایل متعدد ریشه مهمی در بیکاری دارند و از طریق اشتغال میتوان نابسامانی ها را برطرف کرد.
پرواضح است افرادی می توانند از شغل خویش راضی باشند که تمامی عوامل مؤثر در رضایت شغلی را به نوعی داشته باشند و تمامی عوامل منفی را که به نوعی رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار میدهند تقلیل دهند. همچنین خداوند در قرآن کریم میفرمایند : «هر کسی امید لقای پروردگارش را دارد باید عمل صالح انجام دهد»
گاهی موقعیت های سخت و ناگوار شغلی و عدم تغییر شغل در افراد باعث میشود فرد دچار رنجش روز افزون مشاغل و درونی شدن و نارضایتی فرد گردد. همانطور که میدانیم زمان و استفاده بهینه از زمان هم باعث رضایت شغلی در فرد خواهد شد.
زمان از جمله نعمتهای گرانبهایی است که نیازمند برنامه ریزی دقیق میباشد و این امر ملاحظاتی را میطلبد و افرادی که قصد دارند وقت خود را برای انجام امور متنوع زندگی سازماندهی کنند باید ملاحظات را رعایت نمایند و به این صورت است که افراد باید کار خود را در نظر داشته باشند یعنی کاری را که میخواهند انجام دهند نیازمند چه زمانی است که بتوانند کار را به درستی و با رضایت کامل انجام دهند. برتری افرادی که زمان خود را مدیریت میکنند در این است که در زمان مساوی کارهای بیشتری نسبت به دیگران انجام میدهند و از لحظات زندگی شان به بهترین شکل استفاده میکنند، و همچنین به رضایت شغلی هم دست مییابد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, رضایت شغلی, استفاده بهین از زمان, کارمند, پژوهش, تجزیه و تحلیل داده, اشتغال, کارآمد, ف,

تعداد صفحات:87
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسأله
چارچوب نظری تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
حدود مطالعاتی
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
انواع حسابداری
حسابداری در ایران
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی
اهمیت حسابداری در اقتصاد ایران
تغییر در حسابداری
تغییر دراصول و روش های حسابداری ( تغییر در رویه حسابداری)
تغییر در برآوردهای حسابداری
تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر
اجزای عملکرد مالی
صورتهای گزارش عملکرد مالی
صورت حساب سود و زیان
صورت سود و زیان جامع
جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته در صورتهای مالی
جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته
نحوه ارائه گردش حساب سود (زیان) انباشته
اصلاح اشتباهات دوره های قبل
آثار تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره های قبل
انواع گزارش های مالی
واحدهای اقتصادی و واحدهای گزارشگر
استفاده کنندگان صورت های مالی
سرمایه گذاران
سرمایه گذاران بالقوه
استفاده کنندگان وام،اعتبار و سایر تسهیلات مالی
فروشندگان کالا و خدمات
مشتریان
مدیریت
کارکنان
دولت
جامعه
سایر استفاده کنندگان
هدف های گزارشگری مالی
مطالعات پیشین
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه
روش گردآوری داده ها و ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری اطلاعات
روایی و پایایی(اعتبار) ابزار اندازه گیری داده ها
روایی
پایایی(اعتبار)
روش های تجزیه وتحلیل آماری
آزمون z
میزان خطا و نحوه قضاوت
ناحیه بحرانی
ناحیه بحرانی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
یافته های توصیفی
تجزیه و تحلیل اطلاعات
نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه نتایج
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
زمینه تحقیقات آتی
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین 

فهرست جداول:
مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده در تحقیق
مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده در تحقیق
تعداد و درصد جنسیت پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد وضعیت سنی پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد تجربه پاسخ دهنده گان
آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks)
نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز
نتایج آماری سنجش فرضیه اول
نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز
نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه دوم
نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز
نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه سوم
نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز
نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه چهارم

فهرست نمودارها:
هیستوگرام فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
هیستوگرام فراوانی سن پاسخ دهندگان
هیستوگرام فراوانی تجربه پاسخ دهندگان

چکیده:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک میکند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت در مورد مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.
برای آن که صورتهای مالی یک واحد تجاری با صورتهای سال های قبل آن و همچنین با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورتهای مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود.
مفهوم «ثبات رویه» شخصیت حسابداری را ملزوم میکند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب می کند، برای کلیه رویدادهای مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد. امروزه مدیریت به دلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آن ها بدین قرارند:
1- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد )
2- تمایل مدیریت به هموار سازی سود
3- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست
4- کاهش هزینه های نمایندگی
5- اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد وروند سود واحد تجاری را مخدوش کند.
تغییر در روش حسابدای یعنی تغییر از یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر. در نتیجه تغییر از یک روش پذیرفته نشده به یک روش پذیرفته شده، تغییر در روش حسابداری نیست بلکه اصلاح اشتباه محسوب میشود و همچنین تغییر از یک روش پذیرفته شده به یک روش پذیرفته نشده اشتباه محسوب میشود.
هدف این تحقیق بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکتهای خصوصی است.
یافته های حاصل از آزمون های تجربی دراین تحقیق نشان داد که تغییرات حسابداری(تغییر در رویه حسابداری، تغییر در برآورد و تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر) با پیشرفت شرکت های خصوصی رابطه معنی داری دارد و بالا رفتن این تغییرات میتواند باعث پیشرفت شرکتهای خصوصی گردد.

مقدمه:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک میکند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سال های قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارش های مالی توسط حسابداران تهیه میشود. حسابداری بمنظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری برای جواب گویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکت ها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری میتوان بدست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سویی سوق دهند که کم ترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت ها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است.
یکی از عوامل مهمی که موجب مفیدتر شدن اطلاعات مالی میشود، ویژگی قابلیت مقایسه آن ها با یکدیگر است. فراهم آوردن شرایطی که بتوان اطلاعات مالی دوره های مختلف یک واحد تجاری را با یکدیگر مقایسه کرد، باعث میشود تا استفاده کنندگان صورتهای مالی بتوانند نقاط ضعف و قوت و وضعیت مالی واحد تجاری را به طور نسبی ارزیابی کنند. ایجاد شرایط لازم برای قابل مقایسه ساختن اطلاعات مالی واحدهای تجاری مختلف به مراتب مشکل تر از فراهم آوردن شرایط ضروری برای قابل مقایسه ساختن اطلاعات مالی دوره های مختلف یک واحد تجاری است. زیرا واحدهای تجاری مختلف برای گزارشگری وضعیت هایی با ماهیت مشابه ممکن است از اصول و روش های متفاوت حسابداری استفاده کنند. از این رو استفاده کنندگان صورت های مالی باید از سایر روشهای حسابداری که می تواند مورد استفاده قرار گیرد نیز مطلع باشند تا بتوانند تعدیلات لازم را برای قابل مقایسه ساختن صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف انجام دهند. برای آن که صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود. به دلیل وجود مفهوم رعایت یکنواختی، تغییر در روش های حسابداری معمولا به آسانی صورت نمی گیرد (برزگری، 1375،49).
اما یکی از موضوعات فراروی تهیه کنندگان این است که اگر در دوره فعالیت موسسه یا شرکت و بر اثر گذشت زمان اطلاعات جدیدی بدست آید که مدیریت شرکت ناگزیر شود روش حسابداری خود که برای دارائی، بدهیها، درآمد، هزینه و یا سایر حساب های موسسه و شرکت استفاده می نموده را تغییر دهد یا متوجه شود که در محاسبات خویش اشتباه نموده ویا حتی با بدست آمدن اطلاعات جدید ناگزیر شود برآوردهای صورت گرفته که در حساب های خویش اعمال نموده را اصلاح نماید، در این صورت جهت حفظ ویژگی قابلیت مقایسه و کمک به استفاده کنندگان باید این کار را انجام دهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حسابداری, اصلاح اشتباهات, انواع حسابداری, رویه حسابداری, گزارش عملکرد مال,

تعداد صفحات:179
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
روش‌ تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه
تعریف، مفاهیم و ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده
دلایل عدم استفاده از چند نرخی در مالیات بر ارزش افزوده
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
انواع مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس پایه مالیاتی
بر اساس روش محاسبه
ساختار نرخ گذاری مالیات بر ارزش افزوده
نرخ واحد و نرخ های چندگانه
نرخ های موثر
نرخ های مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمرکی
نرخ های جغرافیایی
نرخ گذاری صفر
معافیت ها
مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده
درآمد زا بودن مالیات بر ارزش افزوده
کاهش فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی
تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای
نوسازی و ایجاد تحول در نظام مالیاتی
سهولت کنترل و حسابرسی
کمترین تاثیرات منفی
اثر نزولی مالیات بر ارزش افزوده
اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت ها
اثر مالیات بر ارزش افزوده در توسعه صادرات
اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
مالیات برارزش افزوده در ایران
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر پس انداز
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت جهانی
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر کسری بودجه دولت
اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی
تحلیلی از تورم و تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم
مروری بر تورم
بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در تحلیل های نظری
تجریبات برخی کشورهای در حال توسعه در به کارگیری مالیات بر ارزش افزوده
بولیوی
هندوراس
کلمبیا
قبرس
اندونزی
مروری بر پژوهش های انجام شده در سایر کشورها
پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش‌ شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
محاسبه ارزش افزوده
محاسبه‌ مالیات بر ارزش افزوده
الگوهای اقتصادسنجی
الگوی رابطه‌ بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
الگوی رابطه‌ بین مالیات بر سود شرکت ها و نرخ تورم
الگوی بازده مالیاتی
انتخاب شرکت های نمونه
روش جمع‌آوری اطلاعات
روش آزمون فرضیه
آزمون کشش‌ قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
آزمون کشش قیمتی مالیات بر سود شرکت ها
آزمون همبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
آزمون همبستگی بین مالیات بر سود شرکت ها و نرخ تورم
آزمون مقایسه کشش قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر سود شرکت ها
آزمون مقایسه همبستگی بین مالیات بر ارزش افــــزوده و نرخ تورم با همبستگی بین
مالیات بر سود شرکت ها و نرخ تورم
اثر درآمــد ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات کنــونی شرکتها و واحدهای اقتصادی در استان مازندران
تجزیه و تحلیل داده‌ها
خلاصه فصل
فصل چهارم : جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
آمار توصیفی
چگونگی آزمون اعتبار مدلهای تحقیق
آزمون معناداری مدلهای تحقیق
آزمون کشش قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
آزمون کشش قیمتی مالیات بر سود شرکت ها
آزمون مقایسه کشش قیمتی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود شرکت ها
آزمون هبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
آزمون همبستگی بین مالیات بر سود شرکت ها و نرخ تورم
آزمون مقایسه همبستگی مالیات بـــر ارزش افزوده و مالیات بر سود شرکت هـــا با نرخ تورم
آزمون درآمد زایی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مالیات بر سود شرکتها
مقایسه مالیات کنونی و مالیات بر ارزش افـــزوده شرکت ها و واحدهای اقتصادی استان مازندران
خلاصه فصل
فصل پنجم : نتیجه‌ گیری و پیشنهادها
مقدمه
خلاصه تحقیق و نتیجه‌ گیری
محدودیت و موانع تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهاد برای تحقیق های آتی
خلاصه فصل
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
پیوست‌ها
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
جدول مرجع استخراج داده ها
جدول آمار توصیفی
جدول نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
جدول نتایج حاصل از تحلیل مدل رگرسیون
جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل و کنترلی بر متغیر وابسته
جدول آنالیز(تحلیل)واریانس به صورت تجمیعی
جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل بر متغیر وابسته
جدول آنالیز ( تحلیل ) واریانس
جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل بر متغیر وابسته
جدول آنالیز ( تحلیل ) واریانس
جدول برآورد کشش مالیات کنونی شرکتها نسبت به ارزش افـــزوده در استان مازندران در سناریوهای مختلف در سال 1389
نتایج آزمون برابـــــری میانگین مالیات های کنونی و مالیات بر ارزش افزوده شرکتها و واحدهای اقتصادی استان مازندران در سناریوهای مختلف در سال 89

چکیده:
در پژوهش حاضر مطابق با فرضیه اول، و با استفاده از داده‌های 100 شرکت از مجموعه شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 85-89 به منظور مقایسه کشش قیمتی و همبستگی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود شرکت ها نسبت به نرخ تورم با بهره‌گیری از روشهای اقتصاد سنجی به بوته آزمون گذارده‌ایم. برای آزمون فرضیه دوم بر اساس اطلاعات موجود در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران در سال 1389، از مجموع کل 19576 پرونده مالیاتی شرکت ها، تعداد 7856 پرونده، مشمول مالیات بوده اند. در تحقیق حاضر نمونه ای با حجم 365 پرونده به صورت تصادفی از ادارات امور مالیاتی شهرستانهای استان مازندران انتخاب شد که در نهایت، اطلاعات مورد نیاز در مورد 357 پرونده به صورت کامل استخراج گردید. همچنین به دلیل تفاوت به نسبت قابل توجه، بین عملکرد شرکت ها و واحدهای اقتصادی موجود در استان مازندران، تحلیل آماری مربوط به این واحدها در پنج سناریو صورت گرفته است. نتایج تخمین فرضیه اول، به روش OLS نشان میدهد، میزان کشش قیمتی و همبستگی مالیات برارزش افزوده در مقایسه با مالیات بر سود شرکت ها نسبت به تورم بالاتر میباشد، در نتیجه میتوان این گزاره را مطرح کرد که: مالیات برارزش افزوده نسبت به مالیات بر سود شرکت ها توانایی بیشتری برای افزایش درآمدهای دولت در مقابل افزایش تورم داراست. نتایج حاصل از برآورد الگوهای رگرسیونی و همچنین آزمون تفاوت میانگین ها فرضیه دوم با استفاده از نرم افزار SPSS مالیات های کنونی و مالیات بر ارزش افزوده نشان میدهد که مالیات کنونی شرکت ها و واحدهای اقتصادی استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آن ها تغییر نکرده است . همچنین یکی دیگر از نتایج فرضیه دوم این است که خاصیت درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در نرخ پایین 3 درصد مورد تردید قرار دارد. لذا در مورد نرخ مناسب این مالیات؛ یعنی نرخ 10 درصد که در لایحه قبلی مالیات بر ارزش افزوده کشور ارائه شده و در حقیقت نرخی است که اغلب کشورهای جهان نیز در بدو معرفی مالیات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند پیشنهاد میشود.

مقدمه:
در اغلب کشورهای جهان به توسعه مالیاتی بعنوان منبعی برای تامین هر چه بیشتر درآمدهای دولت از طریق مالیات توجه خاص شده است. دولت ها از مالیات بعنوان یکی از شاخصه های دموکراسی برای تعامل با مردم و همچنین قیمت و بهای خدمات پرداختی به آن ها میدانند. برای رهایی از اقتصاد بیمار متکی به درآمدهای نفتی، عوارض گمرکی و … به کشورهای در حال توسعه به اصلاح ساختاری توصیه شده است یکی از این اصلاحات اصلاح ساختار مالی است.
تاکید مراجع بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اصلاح ساختار مالی و حتی مشروط نمودن اعطای تسهیلات و کمک های مالی به این نوع اصلاحات بیانگر اهمیت ویژه و خاص آن میباشد. اما نمی توان برای اصلاح ساختار مالی، مالیات بر ارزش افزوده را به دولت ها هدیه داد. بدیهی است بایستی شرایط اقتصادی و اجتماعی را بررسی و مدنظر قرار داد. قبل از تصمیم به این نوع اصلاح در ساختار مالیاتی کشورها، مالیات غیر مستقیم بر گروه کوچکی از اقلام از قبیل الکل و توتون و غیره و مالیات مستقیم نیز بر کل درآمد تعلق میگرفت.
نابسامانی های مربوط به دریافت مالیات از سرمایــه برگشتی از یک ســو و نیاز دولت به افزایش
درآمدهای خود از سوی دیگر و همچنین با توجه به سیاست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با هدف کاهش بار مالیاتی بر پایه درآمد از طریق تعدیل نرخ های مالیاتی افزایش معافیت های مالیاتی صورت گرفت، دولت مردان را به این فکر واداشت تا موضوع مالیات بر ارزش افزوده را مطرح نمایند.
این نوع مالیات جزء اقلام اولویت دار از نظر درآمدزایی محسوب میگردد و حتی در برخی از کشورها نزدیک به نیمی از درآمدهای مالیاتی از این طریق تامین میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, مالیات, ارزش افزوده, درآمدزایی, روش محاسبه, عوارض گمرکی, نرخ گداری, سهولت کنترل, ,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:61
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
تاریخچه شرکت
پیشگفتار
ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
کارفرما
پیمانکار
قرارداد
انواع قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای مقطوع
قراردادهای اساسی
قرار داد مدیریت اجرائی
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکار
مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
خدمات تحقیقاتی و بنیادی
مطالعات شناسایی طرح
تهیه طرح مقدماتی
تهیه نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح
مرحله 2 : ارجاع کار به پیمانکار
تکثیر اسناد و مدارک مناقصه
دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح
مناقصه عمومی
مناقصه محدود
ترک مناقصه
توافق قیمت
تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه
انتخاب پیمانکار
مرحله 3 : انعقاد قرارداد با پیمانکار
موضوع پیمان
مبلغ پیمان
مدت پنهان
تاییدات و تعهدات پیمانکار
تعهدات و اختیارات کارفرما
ضمانت نامه انجام تعهدات
پیش پرداخت و ترتیب واریز آن
جریمه تاخیر
مرحله 4 : اجراء کار ( شروع عملیات )
تحویل، تاسیس و تجهیز کارگاه
مخارج دوره اجرای طرح
مخارج اجرای طرح به وسیله کارگاه
مخارج اجرای طرح به وسیله دفتر مرکزی
تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
پرداخت وجه صورت وضعیت موقت
مرحله 5 – خاتمه کار
تحویل موقت
برچیدن کارگاه
ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت
ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
تهیه صورت وضعیت قطعی
تهیه صورت حساب قطعی
استرداد نصف وجه الضمان ( سپرده حسن انجام کار )
تحویل قطعی
استرداد نصف دیگر وجه الزمان ( سپرده حسن انجام کار)
هزینه نگهداری در دوره تضمین
انتقال دارایی مورد پیمان که به دستگاه مسئول بهره برداری
سازمان بر اساس وظایف
قسمت بر آورده و مهندسین
قسمت اجرای عملیات ( قسمت ساخت )
قسمت حسابداری
روسای کارگاه ها
وقت نگهداران
انبار داران
نگهبانان
فصل دوم
حقوق دستمزد
تعریف
دستمزد مستقیم
دستمزد غیر مستقیم
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری
حقوق و دستمزد کارکنان عادی
حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین
حقوق و دستمزد متغیر ( پاداش عملکرد – بهره وری )
افزایش عمومی
فوق العاده ها
چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد
روش سنتی دستی
روش پیشرفته و مکانیزه
جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل
تعداد نسخه احکام پرسنلی
تنظیم لیست حقوق و دستمزد
جمع آوری کارکرد ماهانه پرسنل شرکت ها
محاسبه حقوق و دستمزد
پرداخت حقوق و دستمزد
پرداخت به صورت نقدی
پرداخت به صورت صدور چک در وجه هر یک از کارکنان
پرداخت از طریق سیستم بانکی
ارسال لیست مالیات به اداره دارایی و امور اقتصادی
صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد
تبصره
نوبت کاری
تسهیم (تخصیص) حقوق و دستمزد
پرداخت خالص حقوق و دستمزد
پرداخت یا واریز کسورات
فصل سوم
انبار
تعریف انبار
انواع انبارها
تعریف انبارداری
وظایف انباردار
کدگذاری کالاها
تعریف و فواید کد گذاری
انواع روش های کد گذاری
سیستم کدینگ انبار
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن
انواع فرم های انبار
کارت انبار
برگ درخواست جنس از انبار
حواله انبار (برگ مصرف کالا)
رسید موقت انبار
رسید انبار
کارت حساب انبار
برگ کنترل اسناد
برگ درخواست تأمین کالا
انبارگردانی و کنترل انبارها
گردش فیزیکی
سیستم ارزیابی ادواری موجودی ها
عوامل مؤثر در تکمیل وارسال برگ درخواست سفارش مواد
حد تجدید سفارش
نحوه ثبت مواد صادره از انبار
تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورت های مالی
حسابرسی انبار
حسابرسی انبارگردانی و موجودی مواد و کالا
آزمون های محتوا 5 هدف را دنبال میکنند
روش شمارش دائم
روش شمارش مقطعی
اما واحد انبار چه نقشی دارد؟
بررسی و مطالعه دستورالعمل شمارش موجودی ها یا انبارگردانی
نتیجه گیری و پیشنهاد
پیوست ها
منابع

چکیده:
اینجانب که در شرکت توانکاران صعنت پارس مشغول گذراندن دوره کارآموزی خود بودم در واقع این شرکت یک نوع شرکت پیمانکاری بوده که انواع کارهای خدماتی شهری و . . . را انجام می دهد. یک گزارش کامل تهیه کرده ام که شامل تعریف شرکت پیمانکاری اصول کارکرد این نوع شرکت ها و انواع قراردادها بحث کارگران و کارفرمایان، بخش حقوق و دستمزد نحوه ثبت و پرداخت حقوق، تعریف انبار در شرکت ها قسمتهای مختلف آن که در آن جا مشغول به کار بودم و مختصری از نحوه حسابرسی انبار را در این گزارش ذکر کردم که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه:
حسابداری یکی از علومی‌است که همه روزه اکثر افراد با آن سر و کار دارند و برخی بصورت تخصصی و برخی بصورت تجربی از آن استفاده میکنند. حسابداری این امکان را به ما میدهد که میزان سود دهی و هزینه‌ها را بصورت علمی و دلخواه تغییر دهیم. اطلاعات مربوط به‌این رشته، مورد استفاده عموم مردم از مدیران صنایع، سرمایه‌گذاران، تجار و اصناف تا استفاده‌کنندگان محصولات و خدمات میباشد و باعث میشود تا اعداد و ارقام نامفهوم و گیج‌ کننده بصورت اطلاعات جالب توجه و قابل نتیجه‌گیری در دسترس قرار گیرد.
فراگیری این فن به صورت تخصصی، نه تنها بصورت یک حرفه مطرح بلکه در زندگی خصوصی و شخصی نیز کارساز میباشد. بطور مثال نحوه صحیح بودجه‌ بندی، تقسیم هزینه، تعیین قیمت تمام شده، روشهای پیمانکاری، معاملات اوراق بهادار، تعیین استهلاک داراییها، انواع سرمایه‌ گذاری، حسابداری با توجه به تورم و … از بحث‌‌های ارائه شده در این گروه میباشد. در پایان شاید بتوان حسابداری را به عنوان پایه اصلی صنعت، تولید و ارائه خدمات معرفی کرد. چرا که بدون وجود حسابداری و ثبت دقیق و نتیجه‌ گیری صحیح از اطلاعات، پایه اصلی شرکت که همان سرمایه و نقدینگی است به لرزه درآمده و چه بسا که شرکت را به انحلال بکشاند.
تنوع موسسات و گوناگونی فعالیت های مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حل های متناسبی را برای نگهداری حساب های فعالیت های گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورت های مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیت های مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام میشود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حل های متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.
ارجاع طرح های ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرح های یاد شده و انجام دادن فعالیت های ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیت های عمده اقتصادی است که نیازمند روش های مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیت های مالی، تهیه و تنظیم گزارش های درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورت های مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.
حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز بعنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتاب ها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روش ها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روش های مناسبی برای نگهداری حساب ها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورتهای مالی موسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی ساز و کارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, حسابداری, حقوق و دستمزد, حسابرسی انبار, شرکت, پیمانکاری, کارفرما, پیمانکار, ,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:53
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جقه
جغه
جیغه
معنی لغوی بوته
هخامنشی
اشکانی
ساسانیان
سقوط ساسانی و ظهور اسلام
افشار و زند
قاجاریه
پهلوی تا انقلاب معاصر
بررسی نگاره بته جقه در هنرهای سنتی منطقه کرمان
چکیده
استفاده در هنرهای سنتی و معماری منطقه کرمان است
بته جقه در کرمان
آئین زرتشتی
صنایع هنری با عناصر تزئینی مشترک
خردورزی و خلاقیت هنرمندان
نتیجه گیری
بته کشمیری
بته ترمه
بته کج (کج بته)
بته جقه برگی
بوته در دوره های گوناگون
هخامنشی
ساسانیان
سقوط ساسانی و ظهور اسلام
پانوشت ها

مقدمه:
بته‌جـقه یکی از نقشهای تزئینی ایرانی است. این نقش از سرو ایرانی که از نمادهای زرتشتی بوده سرچشمه گرفته و بعدها در شرق رواج زیادی گرفته و طغراهای سلطان‌های عثمانی هم در همین نقش طراحی شده است.
در آمریکا این نقش را “Paisley” (نام شهری در اسکاتلند) یا “Persian pickles” به معنی ” خیار شور ایرانی” می‌نامند.
عده‌ای این نقش را سرو که نشانه آزادگی ایرانیان است میدادند که از سر فروتنی سر خود را خم نموده است. عده‌ای دیگر آن را بعنوان سرو میدانند که در دوران مزدکیان نشانه آزادگی آنان بوده و پس از شکست مزدک سر خود را از شرمساری به زیر انداخته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, پایان نامه, هنر, بته جقه, ایران, پاکستان, هندوستان, هخامنشی, اشکانی, ساسانیان, ظهور اس,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بیان مسئله
عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج
عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد
عوامل موثر بر اختلاف سن زن و مرد در هنگام ازدواج عوامل موثر بر افزایش و کاهش میزان ازدواج
عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن و مرد
عوامل موثر بر نسبت جنسی در جامعه
اهداف
هدف کلی
اهداف اختصاصی
اهداف کاربردی
سئوال ها
فرضیات
روش تحقیق
نمونه گیری
ملاحظات اخلاقی
پیش آزمایی
نتیجه بررسی
تحلیل داده ها
بررسی وضع موجود
هرم سنی به تفکیک استان ها
هرم سنی به تفکیک روستا و شهر
هرم سنی به تفکیک روستا و شهر در کل کشور
گروه های سنی
گروه های سنی 11 تا 20 سال
گروه های سنی کمتر از 10 سال
گروه های سنی ازدواج
سن ازدواج در زن و مرد
مقایسه اختلاف سن زوجین نسبت به سن زن
مقایسه اختلاف سن زوجین نسبت به سن مرد
مقایسه اختلاف سن زوجین و سال ازدواج
مقایسه اختلاف سن زوجین و وضعیت تحصیلی زنان
برآورد وضعیت الگوی سنی ازدواج در آینده کشور
آغاز بحران
برآورد رقمی
برآورد شرایط ایده آل
پیشگیری
نتیجه گیری
منابع

بیان مسئله:
کنترل میزان رشد جمعیت یکی از مهم ترین شاخص های توسعه به حساب می آید. جمعیت دنیا در سال 1950 دو و نیم میلیارد نفر بوده و اکنون از مرز 6 ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی میشود در سال 2025 میلادی به 5/8 میلیارد نفر برسد طی همین سال ها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت 10 میلیونی 100 سال قبل اکنون به نزدیک به 7 برابر رسیده است.
کشور جمهوری اسلامی ایران که در دوران سال های اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا و در حدود 7/2 (که تا 4/3 نیز ذکر شده است) و در سال های اخیر این میزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردی تا 2/1 نیز ذکر شده) کاهش یافت این کاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرح ها و برنامه های کنترل جمعیت در سال های اخیر بوده است.
هرم سنی جمعیت ایران در سال های اول بعد از انقلاب شکلی مخروطی با قاعده پهن به خود گرفت که این شکل نشانگر رشد جمعیت بالا است و در سال های بعد این رشد به سرعت کنترل و باعث تغییر در شکل نمودار فوق گردید به طوریکه اکنون یک ناحیه فرو رفته در قاعده مخروط را میتوان به وضوح مشاهده کرد مشابه این تغییر را میتوان در نمودار رشد جمعیت کشورهای اروپایی و به خصوص در کشور آلمان پس از جنگ جهانی اول مشاهده نمود که البته این تغییر شکل نمودار در اروپا در بین گروه جوانان و افراد میانسال (به ویژه مردان ) و به دلیل کشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالیکه تغییر شکل مزبور در کشور ما ناشی از کنترل رشد جمعیت و تنظیم خانواده میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, الگوی سنتی, ازدواج, علوم اجتماعی, عوامل موثر ازدواج, ازدواج مجدد, شرایط ایده آل, ,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده برنامه
مقدمه ای بر Vb.net
برنامه نویسی مبتنی بر DOS در مقابل ویندوز
تاریخچه ویژوال بیسیک
نصب VB.NET
مقدمه ای بر Sql server 2000
تاریخچه SQL
حوزه و وسعت
واژه‌های کلیدی SQL
دستورات بازیابی داده
دستورات عملیات داده
دستورات تراکنش داده
دستورات تعریف داده
دستورات کنترل داده
معایب SQL
محاسن SQL
مدل‌های مشابه SQL
منابع
فرم اصلی برنامه
فرم موجودی انبار
فرم ورود کالا
فرم خروج کالا
فرم مرجوعی کالا
فرم جستجو
فرم جستجو پیشرفته
جداول اطلاعات
جدول موجودی
جدول مشتری

چکیده برنامه :
مکانیزه کردن انبار یک کارخانه برای آسانتر و سریع تر شدن سطح دسترسی انباردار به اطلاعات انبار می باشد.
این برنامه این امکان را برای انباردار فراهم آورده تا انباردار با زدن چند کلید از آخرین موجودی انبار و خروجی و ورودی انبار و همچنین موقعیت یک مرسوله ( از نظر تاریخ ورودی و تاریخ خروجی آن ) با خبر شود.اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعات Vb.net محیط برنامه نویسی این پروژه SQL Server 2000 ( که این بانک از امنیت بالایی برای حفاظت اطلاعات را دارا می باشد) ذخیره میشود.
این برنامه دسترسی ما به ورود کالا، خروج کالا، موجودی، مرجوعی و جستجو را علاوه بر منوی بالا توسط کلیدهای میان بر راحت تر می کند و با کلیک بر روی آیکون های فوق اطلاعات آن سریعا به نمایش در می آید.
برنامه تنها با وجود دو جدول اطلاعات، موجودی و مشتری اطلاعات را ذخیره و بازیابی می کند و این امر باعث کم حجم تر شدن برنامه و در نتیجه سرعت بالاتر آن شد.
از جمله قابلیت های این برنامه میتوان به جستجو بین دو بازه زمانی (جستجو پیشرفته) و چاپ آن از طریق پرینتر (کریستال ریپرت) که این قابلیت به کاربر این امکان را میدهد که در کوتاه ترین زمان ممکن اطلاعات را بصورت کتبی در اختیار داشته باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, مکانیزه, انبار کارخانه, کامپیوتر, برنامه نویسی, ویژوال بیسیک, حوزه و وسعت, فرم اص,

تعداد صفحات:215
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : کلیات
بیان مسئله
فرضیه های تحقیق
ادبیات تحقیق
متغیرهای تحقیق
اهمیت تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
مراحل انجام کار
بودجه بندی زمانی و مالی تحقیق
محدودیت های تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری
مروری بر سنجش از دور
تعریف سنجش از دور و سیستم های آن
چگونگی انعکاس طیفی پدیده های سطح زمین
انعکاس طیفی گیاهان
انعکاس طیفی خاک
انعکاس طیفی آب
انعکاس طیفی برف و ابر
ماهواره ها در سنجش از دور
سازمان فضایی هندوستان
IRS (India Remote Sensing)
تفسیر اطلاعات ماهواره ای
تفسیر چشمی اطلاعات ماهواره ای
عناصر تصویر
تن (Tone)
بافت
شکل
اندازه
سایه
پدیده تغییرات زمانی
الگو
کاربرد های عمده تفسیر چشمی اطلاعات ماهواره ای
به هنگام کردن نقشه های موجود
بررسی تغییرات پدیدههای زمینی و کنترل آنها
تجزیه و تحلیل و تفسیر قومی اطلاعات ماهواره ای
اصول مبنایی
طبقه بندی اطلاعات (تصاویر ماهواره ای)
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
اجری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
فرمت های داده های GIS
تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی
کابرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی
نمونه از به کار گیری GIS در تولید کشاورزی
سنجش از دور و GIS 2-6-1 ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشاورزی به کمک سنجش از دور و GIS
مقدمه ای بر تعریف «توسعه»
توسعه چیست؟
تعریف کشاورزی
توسعه کشاورزی
توسعه کشاورزی پایدار : مفاهیم و موانع
الگوهای توسعه کشاورزی
الگوی بهره برداری از منابع
الگوی حفاظت
الگوی موقعیت
الگوی نسشه
الگوی نهاده های پربازده
الگوی نوآوری القایی
نظریه فون تون (دوایرمتحدالمرکز)
آزمون نظریه فون تونن در روستای قوچ حصار با توجه به تصاویر ماهواره ای و GIS
فصل سوم : ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
ارتفاع متوسط منطقه
ویژگی های طبیعی منطقه
زمین شناسی منطقه
ژئومورفولوژی
منابع خاک
ویژگی های انسان
وجه روستا و قدرت آن
ویژگی های اجتماعی
جمعیت روستای قوچ حصار
ویژگی های اقتصادی
سیمای کل اقتصادی ، شامل شناسایی وضعیت کلی اشتغال در روستا و تعیین درصد اشتغال در بخش های عمده فعالیت
انواع و میزان عمده روستا
فعالیت های کشاورزی
دامداری و پرورش طیور
فعالیت های صنعتی و صنایع دستی
خدمات
ویژگی های کالبدی روستا
شکل روستا
شبکه های ارتباطی داخل روستا
وضعیت کاربری اراضی وضع موجود در روستا
مسکونی
تجاری
اداری
آموزشی
درمانی
تعیین سطوح ، سرانه ها و استاندارد های موجود کاربر های مختلف در سطح روستا
جدول آمار نفوس و مسکن روستاهای قوچ حصار
فصل چهارم : تحلیل داده ها
مقدمه ای بر تحلیل داده ها و روش انجام کار
آماده سازی تصویر در محیط نرم افزاری ERDAS
به کار گیری روش جستجوی الگو در GIS به منظور تعیی سطح کشت بهینه محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای
روش انجام کار
تشکیل مدل شبکه آبیاری در GIS
نعیین نیاز آبی و میزان آب تأیین شده در شبکه
تعیین سطح کشت بهینه با استفاده از روش جستجوی الگو
روش های Dilect search
پارامترهای تشکیل دهنده مدل تعیین سطح کشت بهینه مزرعهای در روستای قوچ حصار
نتیجه گیری
ارتقاء دقت ارزیابی مساحت زیر کشت اراضی کشاورزی با اسافاده از تلفیق داده های سنجش از دور GIS
روش انجام کار
اختلاط طیف بیش از یک نوع پوشش در پیکسل
پیکسل های مختلط
روش های طبقه بندی زیر پیکسلی (تجزیه اختلاط طیفی)
روش تجزیه خطی اختلاط طیفی
ارزیابی دقت تخمین مساحت
مطالعه و ارزیابی دقت تخمین مساحت به کمک تصویر IRS
نتایج
تقریب مساحت قطعات کشاورزی
پردازش مرز قطعات کشاورزی
بحث بر روی ارزیابی مساحت
تلفیق کاربرد تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور و GIS در پیش بینی اثرات زیست محیطی توسعه کشاورزی
روش کار
تهیه و آماده سازی تصاویر ماهواره ای
تصحیح تصاویر ماهواره ای
تصحیح هندسی
تصحیح رادیومتریک
بارزسازی تصاویر ماهواره ای
اندازه گیری صحرایی
روابط رگریسیونی
نتایج و بحث
مدل رگریسیونی تغییرات مساحت پوشش گیاهی
تعیین میزان صحت طبقی بندی تصاویر ماهواره ای در محیط GIS
نتایج رگریسیون اثرات توسعه کشاورزی بر بیوماس پوشش زراعی
برآورد بیوماس بر اساس تصاویر ماهواره ای
نتیجه گیری و پیشنهاد
مدل های رگریسیونی اثرات توسعه کشاورزی بر پوشش زراعی از نظر سطح
مدل های رگریسیونی پیش بینی اثرات توسعه کشاورزی بر پوشش زراعی از نظر بیوماس
فصل پنجم : نتایج وپیشنهادات
خلاصه
آزمون فرضیات
نتایج و پیشنهادات

پیشگفتار:
انسان پس از سال ها تجربه پی برد که برای جلوگیری از فقر و ضایع شدن منابع طبیعی، باید به همراه طبیعت حرکت نموده و از سرزمین خود به اندازه توان و پتانسیل تولیدی آن بهره برداری نماید.
امروزه، افزایش جمعیت و بروز تحولات عمده در بهره برداری و نیز توسعه تکنولوژی، انسان را به فکر یافتن شیوه هایی نوین جهت بهره برداری بهینه و پایدار از سرزمین انداخته است.
فن استفاده از هوا و فضا برای جمع آوری اطلاعات زمین و مطالعه و شناسایی این منابع برای تماس فیزیکی با آن ها، امروزه بعنوان تکنولوژی سنجش از دور (Remote Sensing )، بصورت گسترده مورد استفاده کشورهای مختلف به خصوص کشورهای قدرتمند قرار میگیرد.
و در زمان های کوتاه، حجم قابل توجهی از اطلاعات زمینی، جمع آوری شده و در برنامه ریزی های مختلف بعنوان اطلاعات پایه ای و مبنا مورد استفاده قرار میگیرد.
با توجه به پوشش وسیع تصاویر ماهواره ای و به ویژه تکراری بودن آن ها امروزه از چنین تصاویری در مطالعات مختلف منابع زمینی و تهیه نقشه های گوناگون از جمله :
بهنگام کردن نقشه های موجود، بررسی تغییرات پدیده های زمینی و کنترل آن ها، تهیه نقشه های کاربری اراضی و قابلیت اراضی، کنترل فرسایش خاک و کویر زدایی.
مطالعه آب های سطحی و شبکه رودخانه ها و بررسی تغییرات آب های ساحلی، شناسایی مناطق دستخوش آفات و بیماری های گیاهی و مناطق آتش سوزی، شناسایی معادن، کنترل مناطق شهری و نحوه گسترش شهر ها، بررسی آلودگی آب ها، راه سازی و….. استفاده میگردد.
اکنون بسیاری از کشورهای جهان با درک کامل اهمیت ورود و دستیابی به تکنولوژی فضایی و بهره برداری های صلح آمیز از منابع زمین و حفظ امنیت ملی خود به طریق گوناگون اقدام نموده اند.
بنابراین در این راستا و با توجه به اهمیت تصاویر ماهواره ای و اطلاعات استخراج شده از آن و کاربردهای فراوانی که در زمینه های مختلف دارد.
این تحقیق که جهت استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای و نیز ایجاد بستر GIS انجام گرفته در اختیار پژوهشگران و کاربران مختلف قرار میگیرد.
امید است قدمی در راستای گسترش این رشته علمی برداشته شده باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, زمین شناسی, جغرافیا, تصاویر ماهواره ای, سیستم اطلاعات جغرافیایی, کشاورزی, انعکاس ,

تعداد صفحات:92
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله
چار چوب نظری
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حدود مطالعاتی
تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
دیدگاه بازار کارا
ویژگیهای بازار کارا
انواع کارآیی بازار
شواهد تجربی عدم تایید کارایی بازار
تئوری گام تصادفی
مالی رفتاری
ابعاد مالی رفتاری
مالی رفتاری و رفتار بازده سهام عادی
تئوری دورنما
ابتکارات و اریب‌ها
نقدی بر مالی رفتاری و مالی استاندارد(مدرن)
پدیده تلاطم
شیوه های اندازه گیری تلاطم
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
فرضیه های تحقیق
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش جمع آوری اطلاعات
تعریف عملیاتی متغییرها
روش تحقیق
روش سنجش فرضیات تحقیق
روش های آماری
روش های رایانه ای
مدل های سنجش فرضیات تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
آمار توصیفی
آمار استنباطی
آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه های سوم و چهارم
آزمون فرضیه های اول و دوم
خلاصه نتایج تحقیق
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه پژوهش
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
بررسی نتایج
پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
آمار توصیفی بازدهی شرکتها
آمار بازدهی ماهانه شرکتهای کوچک و بزرگ
آمار توصیفی تلاطم شرکت ها
آمار توصیفی تلاطم شرکت های بزرگ و کوچک
آزمون دیکی فولر برای سری زمانی بازدهی شرکت های بزرگ
آزمون دیکی فولر برای سری زمانی بازدهی شرکت های کوچک
آزمون دیکی فولر برای سری زمانی تلاطم شرکت های بزرگ
آزمون دیکی فولر برای سری زمانی تلاطم شرکت های کوچک
آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه
تلاطم بازدهی شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدل (var)
تلاطم بازدهی شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده از مدل(var)
آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه
تلاطم نوسانات شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدل var
تلاطم نوسانات شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده ار مدل var
پدیده تلاطم نوسانات قیمت از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک و بالعکس
خلاصه نتایج تحقیق

فهرست نمودارها:
توزیع بازدهی شرکتهای بزرگ
توزیع بازدهی شرکتهای کوچک

چکیده:
حجم گسترده ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه بازار کارا جهت تبیین رفتار قیمت ها پرداخته است. اوایل دهه 70 میلادی نظریه بازار کارا به بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید.
بیشتر مدلهای مالی درآن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیر کلان اقتصادی پرداخته و با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی واقتصادی در یک نظریه جذاب داشتند اما وجود برخی شواهد تجربی واستثناهای بازار که توسط مدل های رایج فرضیه بازار کارا قابل تبیین نبودند، زمینه ساز پیدایش نظریه ای به نام مالی رفتاری گردید. مالی رفتاری شامل بخش گسترده ای از جنبه های روانشناسی و علوم اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه بازار کارا دارد.
در بسیاری ازسری های زمانی،خصوصاً سری های زمانی مالی، ویژگی واریانس ناهمسانی مشاهده میشود و جهت تحلیل و مدلسازی آن ها باید از مدلهایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر بگیرند. در این راستا، از مدل GARCH که بعنوان یکی از بهترین تکنیک های مدل سازی تلاطم در بازارهای مالی به شمار میرود استفاده شده است. این پژوهش با استفاده ازVAR-BEKK جهت سنجش فرضیات پژوهش، به بررسی تلاطم در بازدهی و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران از 01/01/1385 تا 31/4/1390 میپردازد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود تلاطم در نوسانات قیمت سهام و بازده سهام از شرکتهای بزرگ به شرکتهای کوچک میباشد.

مقدمه:
موضوع تلاطم بازار سهام طی چند دهه اخیر از جمله موضوعات مهم و مورد توجه در ادبیات مالی بوده است. کارکرد اصلی بازارهای مالی دراقتصاد، فراهم نمودن روشی برای هدایت و تخصیص سرمایه ها از سوی دارندگان منابع مالی مازاد به سوی سرمایه گذارانی با نیاز به منابع مالی میباشد. درحین این فرآیند، قیمت دارایی های مالی به واسطه نوسانات در فعالیت های اقتصادی، باشکلی از تلاطم قیمت مواجه میشوند که این نوسانات در قیمت ها به عنوان رخدادی معمول در عملکرد بازار محسوب میگردند. لیکن با یافتن الگوهای تلاطمی برای سهام مختلف موجود در بازار و استفاده از قابلیت پیش بینی قیمت سهام میتوان روند هموارتر و کاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود. از جمله الگوهای تلاطمی بازده سهام، الگوهای تلاطم خوشه ای میباشد که در این تحقیق در پی آزمودن تشابهات و تفاوت های میان الگوهای تلاطم بازده میان سهام داخل گروه های صنایع مختلف جهت دست یابی به الگوهایی برای پیش بینی میباشیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پایان نامه, حسابداری, نوسانات قیمت سهام, دیدگاه بازار کارا, مالی, بورس اوراق بهادار, پدیده تل,

تاريخ : 1 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:77
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مهاجرت اعراب به ایران
حملات عرب پس از اسلام
فتوحات اعراب در زمان عمر
نبرد قادسیه
علل شکست ایرانیان در نبرد قادسیه
برتری سپاه عرب
فتح ویه اردشیر
فتح تیسفون
جنگ جلولاء
بنای کوفه
فتح خوزستان
فتح نهاوند
منابع و مأخذ

مهاجرت اعراب به ایران:
مهاجرت اعراب به ایران از راه خشکی و از سمت عراق بوده است. و از روزگاران بس کهن مردم فقیر آن سرزمین که سامی نژاد هستند پی در پی در جستجوی چراگاه و زمینه های بارور به سوی شمال کوچ میکردند از سه هزار سال پیش از میلاد مسیح آبادی های شمالی این سرزمین که کشورهای عراق، سوریه، فلسطین، لبنان کنونی که هلال خصیت نامیده میشد، یعنی سرزمین هلالی بار آور، مورد توجه عرب ها بادیه قرار گرفت، و برنشان این کوچ های پیاپی دراز تاریخ ساکنان این سرزمین توانستند با کوچ های پی در پی، دولت های سامی نژاد قدیم چون اگر، بابل و دولت های آرامی و کنعاتی فنیقی و بحرانی را در هلال پیدار سازند، اکنون از این رو تیرهای سامی نژاد مزبور ناگریز در جستجوی چراگاه و آب با حواشی خود از آن جا به سرزمین های آباد شمالی کوچ نمایند. بنابراین عراق و سوریه و فلسطین که شبه جزیره عربستان در مسان آن ها واقع و دریا یا کوهستان یابند میانه آنها نبود از روزگار دیرین کوچگاه عرب ها بوده است.
از جمله قبایلی که در اواخر سلسله اشکانی و اوایل روزگار ساسانیان به ایران آمدند یکی طوایف بنوالعلم بوده که به داخل ایران مهاجرت کرد، این قبیله در پیش از اسلام در ایالت خوزستانی در هویزه و مناذرکبری در شمال غربی اهواز مسکن داشتند و از بومیان آن جا به شمار میرفتند و در هنگام حمله اعراب به ایران به یاری هم فراوان خود برخاستند با مهمانداران ایرانی خویش جنگیدند و چون عرب ها بر خوزستان دست یافتند. به بصره که شهری جدید الاحداث بود کوچیدند در زمان ساسانیان در ایان پادشاهی اردشیر اول (41- 266) قابل ازد در کرمان تحت فرمانروایی ایران سکونت اختیار کرده بودند البته در بحرین نیز قبایل بنی تمیم و عبد القیس زیر نفوذ ایران بودند، در حیره نیز تنوفیان بر بخش بزرگی از عربستان حکومت داشتند و عموماً خراج گذار دولت ایران به شمار میرفتند و در واقع رغیب ایران بودند، بنابراین از روزگار دیرین ایران به درجات مختلف با اعراب نزدیکی و مناسبات دوستانه داشته است. ولی با این حال، ایرانیان حتی المقدور از مهاجرت اعراب به ایران جلوگیری میکردند و در این زمان عشایر بسیاری از اعراب صحرانورد دو روی به مهاجرت آورده و به مرزهای ایران نزدیک شده بودند و اگر جلوگیری ساسانیان از ایشان توسط دولت دست نشانده حمیره نبود در اندک زمانی سراسر عراق و خوزستان و پارسی را عشایر عرب فرا می گرفتند، چون این عشایر فقیر در مرزهای ایران خطر بزرگی برای کشور به شمار میرفتند، شخص یاران ساسانی همواره مراتب جلوگیری از ایسان بودند. حتی پادشاهان عرب حیره که تحت حمایت ایران بودند وظیفه مهم ایشان نگاه داری مرزها و دوراندن آن عشایر عرب از خاک ایران بود، چنان که همین وظیفه را عنانیان پادشاهان دست نشانده روم در مرزهای سوریه انجام میدادند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه, تاریخ, تحقیق, نبرد قادسیه, مهاجرت اعراب, فتح تیسفون, جنگ جلولا, بنای کوفه, فتح خوزستان,

<-BloTitle->
<-BloText->