خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:186
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف کلی و جزیی
سوالات ویژه
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
تاریخچه اختلال‌های یادگیری
نظریات مرتبط با نارسایی ویژه در یادگیری
مراحل رشد پیاژه
نظریات رشدی
کاربرد نظریات رشدی در نارسایی ویژه در یادگیری
ویژگیهای کودکان با نارساییهای ویژه در یادگیری
علل احتمالی نارسایی ویژه در یادگیری
طبقه‌بندی نارساییهای ویژه در کودکان
هوش‌های چندگانه و ناتوانی های یادگیری
ویژگی های معلم نارسایی های ویژه در یادگیری
مطالعات مغزی
ارتباط نوشتاری در نظامک یکپارچه زبان
روش فرنال
ناتوانی در ریاضیات
رفتار اجتماعی و هیجانی
راهبردهای ایجاد اعتماد به نفس
پیامدهای ناتوانی های خواندن
نارساخوانی
مطالعات تشریحی مغز مرده
علوم اعصاب و مطالعه مغز
اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی
الگوی رشد ناهماهنگ
دشواری در انجام دادن تکالیف تحصیلی و یادگیری
نقش معلم در اجرای موفق‌تر برنامه‌های درسی
یادگیری مبتنی بر مغز
تئوریهای شناخت مغز و آموزش
پیامدهای پژوهش های مغز در برنامه درسی
فعالیت های یادگیری
یادگیری پیش‌دبستانی – دستگاه‌های ادراکی
مفهوم جهت ادراکی
اضافه بار دستگاه‌های ادراکی
ادراک شنیداری
ادراک دیداری
روابط فضایی
ادراک کل و جزء
ادراک بساوایی و حرکتی
نظام‌های زبان‌شناختی
زبان شفاهی
اشکال گوناگون زبان
زبان به منزله فرآیند برقراری ارتباط
نظریه‌های چگونگی فراگیری زبان در کودکان
نظریه‌های فطری نگر
نظریه‌های شناختی
نظریه‌های اجتماعی
مشکلات زبانی دانش‌آموزان دچار ناتوانی های یادگیری
اختلالات زبانی
گوش دادن
درک واژه‌ها و مفاهیم، درک جمله
تخصص‌های پزشکی که با ناتوانی های یادگیری سر و کار دارند
سایر تخصص‌های پزشکی
الگوهای برنامه درسی دوره اول کودکی
تمرین خاص رشد ذهنی
برنامه درسی غنی سازی
استفاده از فناوری برای کودکان خردسال دچار ناتوانی
آموزش بالینی
چرخه آموزش بالینی
ملاحظات زیست محیطی
طبقه‌بندی روش های تدریس
رویکردهای پردازش شناختی
رویکردهای راهبردی یادگیری
تحلیل برنامه درس
رویکرد فنون ویژه
رویکرد آموزش و پرورش
مهار متغیرهای آموزش
پژوهش‌ در داخل کشور
پژوهش در خارج کشور
جمع‌بندی
فصل سوم – روش‌شناسی تحقیق
مقدمه
روش و نوع تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
جدول تناظر سوالات پرسشنامه یا سوالات
روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
بخش اول – مقدمه
بررسی ویژگیهای دموگرافیک نمونه‌ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات
بررسی سوال اول تحقیق
بررسی سوال دوم تحقیق
بررسی سوال سوم تحقیق
بررسی سوال چهارم تحقیق
بررسی سوال پنجم تحقیق
بررسی سوال ششم تحقیق
بخش دوم – تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره یک
تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره دو
تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره سه
تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره چهار
تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره پنج
تحلیل آماری مربوط به سوال ویژه شماره شش
فصل پنجم – خلاصه، نتیجه‌گیری، پیشنهادات
جمع‌بندی
یافته‌های تحقیق
بحث و تفسیر
پاسخ به سوال تحقیق
محدودیت‌های تحت کنترل محقق
پیشنهادات
منابع
ضمائم

فهرست جداول:
تناظر سوالات پرسشنامه با سوالات تحقیق
 اطلاعات مربوط به جنسیت
 اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی
اطلاعات مربوط به سابقه خدمت
توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه اول تحقیق
توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه دوم تحقیق
توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه سوم تحقیق
توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه چهارم تحقیق
توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه پنجم تحقیق
توزیع پاسخگویان برحسب سوال ویژه ششم تحقیق
سوال ویژه اول
سوال ویژه دوم
سوال ویژه سوم
 سوال ویژه چهارم
سوال ویژه پنجم
سوال ویژه ششم
نتایج تحلیل آماری سوال شماره اول
نتایج تحلیل آماری سوال شماره دوم
 نتایج تحلیل آماری سوال شماره سوم
نتایج تحلیل آماری سوال شماره چهارم
نتایج تحلیل آماری سوال شماره پنجم
نتایج تحلیل آماری سوال شماره ششم

فهرست نمودارها:
نمودار ستونی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب جنسیت
نمودار ستونی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب مدرک تحصیلی
نمودار ستونی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب سابقه خدمت

چکیده:
اصطلاح نارسایی در یادگیری بوسیله روان‌شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار میگیرد در حالی که متخصصان پزشکی اختلال یادگیری را ترجیح میدهند مشکل یادگیری به یکی از منابع زیر نسبت داده میشود:
1: آسیبهای عصبی
2: بدکاری و نارسایی در فهم و درک مطالب
3: اختلال حسی
4: بی نظمی و آشفتگی زبان
5: عقب‌ماندگی ذهنی
6: محرومیت فرهنگی
7: نقص و نارسایی زبان
8: مشکلات آموزشی
این پایان‌نامه به منظور دستیابی به نقطه نظرات و دیدگاه‌های معلمان در زمینه رابطه اختلال‌های یادگیری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان آمل انجام گردید.
محقق در این تحقیق به دنبال رابطه بین عوامل نارسایی در فهمو درک مطلب یادگیرنده، عقب‌ماندگی ذهنی، اختلال حسی، محرومیت فرهنگی، نقض و نارسایی زبان، مشکلات آموزشی به عنوان عوامل اختلال در یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان میباشد جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان آمل تعداد 1002 نفر میباشد. حجم نمونه در این تحقیق 278 نفر میباشد که برای برآورد حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده است. روش نمونه‌گیری که از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است
ابزار گردآوری اطلاعات:
الف) کتابخانه‌ای : با استفاده از کتاب ها، مجلات و مقالات
ب) پرسشنامه: که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 85% میباشد.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
الف) روش توصیفی، جهت دسته‌بندی داده‌ها، تنظیم جداول، محاسبه درصدها و انحراف معیار و واریانس و پراکندگی ب) روش آمار استنباطی : از آزمون T-test استفاده شده است.
نتایج بدست آمده تحقیق با توجه به سوال‌های ویژه اول و داده‌های فصل چهارم و تفسیر فصل پنجم نشان میدهد که شش سوال ویژه تحقیق مورد تأئید قرار گرفته است.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و برای آمار استنباطی از آزمون T-test استفاده شده است که نشان میدهد T مشاهده شده هر یک از شش سوال ویژه تحقیق از T جدول (96/1) با درجه آزادی 277 و سطح معناداری 5% بزرگ‌تر است در نتیجه فرض صفر رد شده و فرضیه تحقیق تأئید میگردد و سپس میتوان نتیجه گرفت که بین شش متغیر عامل اختلال در یادگیری با متغیر عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, اختلال, یادگیری, عملکرد تحصیلی, دانش آموزان, یادگیری, روانشناسی, اختلال در یادگی,

تعداد صفحات:151
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق
متغیرهای تحقیق
پرسش‎های تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‎های تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
مدل تحقیق
تعاریف عملیاتی
ساختار تحقیق
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول – مبانی نظری
مقدمه
بخش اول – مبانی نظری مدیریت هزینه
مقدمه
تعریف هزینه، اصطلاحات و طبقه بندی آن
طبقه بندی هزینه ها
هزینه و کاهش هزینه ها
مدیریت هزینه
ساختار هزینه گذاری موسسه های بانکی
طبقه بندی هزینه ها در موسسه های بانکی
سیستم های هزینه گذاری های جزئی
سیستم های هزینه گذاری های کامل
محدودیت های سیستم های هزینه گذاری سنتی در بانک های پس انداز
اهداف و نظام مدیریت هزینه
انواع استراتژی های مدیریت هزینه
طبقه بندی استراتژی های مدیریت هزینه
محتوای تحلیل استراتژی های هزینه
بخش دوم – مبانی نظری سودآوری
مقدمه
تعریف سود
مربوط بودن مفهوم سود
مفهوم سنتی سود حسابداری
ماهیت مفهوم اقتصادی سود
پیش بینی سود
سودآوری چیست؟
نسبت های سودآوری
نسبت سود ناخالص به فروش
نسبت سود عملیاتی به فروش
نسبت سود خالص به فروش
بازده کل دارایی ها
خالص بازده دارایی ها
نسبت های نشان دهنده سودآوری برحسب سرمایه گذاری
نسبت های نشان دهنده سودآوری برحسب فروش
مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی)
سود به عنوان معیار کارآیی
سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی
نگاهی به سازمان مورد مطالعه (بانک پارسیان)
بخش سوم – پیشینه تحقیق
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته
مروری بر پژوهشهای انجام شده در ایران
مروری بر پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران
مدل تحلیلی
فصل سوم – روش انجام تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
از نظر زمانی
از نظر هدف
از نظر چگونگی بدست آوردن داده ها
از نظر روش گردآوری اطلاعات
مقیاس پرسش نامه ها
جامعه آماری
روش نمونه گیری
حجم نمونه
روایی و پایایی ابزار تحقیق
روایی ابزار اندازه گیری
پایایی ابزار اندازه گیری
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
فصل چهارم – تجـزیه و تحـلیل داده‌هـا
مقدمه
توصیف داده های جمعیت شناختی و عمومی به کمک آمار توصیفی
خصوصیات جامعه آماری
آمار توصیفی سوالات
متغیر مستقل (مدیریت هزینه)
متغیر وابسته (سودآوری)
آزمون ضریب همبستگی پیرسون
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی1
فرضیه فرعی2
آزمون کروسکال – والیس
آزمون کروسکال- والیس بین جنسیت کارکنان و متغیر مدیریت هزینه
آزمون کروسکال- والیس بین جنسیت کارکنان و متغیر سودآوری
آزمون کروسکال- والیس بین سن کارکنان و متغیر مدیریت هزینه
آزمون کروسکال- والیس بین سن کارکنان و متغیر سودآوری
آزمون کروسکال- والیس بین سابقه خدمت کارکنان و متغیر سودآوری
آزمون کروسکال- والیس بین سابقه خدمت کارکنان و متغیر سودآوری
آزمون کروسکال- والیس بین میزان تحصیلات کارکنان و متغیر مدیریت هزینه
آزمون کروسکال- والیس بین میزان تحصیلات کارکنان و متغیر سودآوری
آزمون کروسکال- والیس بین رشته تحصیلی کارکنان و متغیر مدیریت هزینه
آزمون کروسکال- والیس بین رشته تحصیلی کارکنان و متغیر سودآوری
آزمون کروسکال- والیس بین پست سازمانی کارکنان و متغیر مدیریت هزینه
آزمون کروسکال- والیس بین پست سازمانی کارکنان و متغیر سودآوری
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری براساس آمار توصیفی
نتیجه گیری فرضیات
نتیجه گیری آزمون کروسکال – والیس
نتیجه گیری با توجه به تحقیق های انجام شده
موانع تحقیق
پیشنهادها
پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق
پیشنهادها برای تحقیقات بعدی
فهرست منابع و مأخذ
پیوست ها
چکیده لاتین

فهرست جداول:
جدول 1-1
جدول 2-2 مقایسه مبانی نظری رویکردهای مدیریت هزینه
جدول 3-1 ارتباط سوالات با ابعاد
جدول 3-2 مقیاس پرسشنامه ها
جدول 3-3 بررسی پایایی پرسشنامه
جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت
جدول 4-2 توزیع فراوانی سن
جدول 4-3 توزیع فراوانی سابقه خدمت
جدول 4-4 توزیع فراوانی تحصیلات
جدول 4-5 توزیع فراوانی رشته تحصیلی
جدول 4-6 توزیع فراوانی پست سازمانی
جدول 4-7 توزیع فراوانی سوالات مدیریت هزینه
ادامه جدول 4-7 توزیع فراوانی سوالات مدیریت هزینه
جدول 4-8 توزیع فراوانی سوالات سودآوری
جدول 4-9 ضریب همبستگی فرضیه اصلی
جدول 4-10 ضریب همبستگی فرضیه فرعی 1
جدول 4-11 ضریب همبستگی فرضیه فرعی 2
جدول4-12 آزمون کروسکال- والیس، جنسیت کارکنان و مدیریت هزینه
جدول4-13 آزمون کروسکال- والیس، جنسیت کارکنان و سودآوری
جدول4-14 آزمون کروسکال- والیس، سن کارکنان و مدیریت هزینه
جدول4-15 آزمون کروسکال- والیس، سن کارکنان و سودآوری
جدول4-16 آزمون کروسکال- والیس، سابقه خدمت کارکنان و سودآوری
جدول4-17 آزمون کروسکال- والیس، سابقه خدمت کارکنان و سودآوری
جدول 4-18 آزمون کروسکال- والیس، جنسیت کارکنان و مدیریت هزینه
جدول4-19 آزمون کروسکال- والیس، میزان تحصیلات کارکنان و سودآوری
جدول4-20 آزمون کروسکال- والیس، رشته تحصیلی کارکنان و مدیریت هزینه
جدول4-21 آزمون کروسکال- والیس، رشته تحصیلی کارکنان و سودآوری
جدول4-22 آزمون کروسکال- والیس، پست سازمانی کارکنان و مدیریت هزینه
جدول4-23 آزمون کروسکال- والیس، پست سازمانی کارکنان و سودآوری

فهرست نمودارها:
نمودار 4-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
نمودار 4-2 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان
نمودار 4-3 توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان
نمودار 4-4 توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
نمودار 4-5 توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان
نمودار 4-6 توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان

فهرست شکل ها:
شکل 1-1 رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته
شکل 1- 2 رابطه بین متغیرهای مستقل، وابسته، تعدیل کننده
شکل 2-1 دسته بندی هزینه ها براساس کارکرد
شکل 2-2 طبقه بندی های مختلف از هزینه ها
شکل 2-3 نظام اصلی مدیریت هزینه
شکل 2-4 خودارزیابی مستمر
شکل 2-5 تعهد و اعتقاد مدیریت عالی
شکل 2-6 مشارکت کارکنان
شکل 2-7 ارتباط بین روشهای مختلف

چکیده
مدیریت هزینه: عبارت است از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایت مندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه ها با کاربست ابزارها انجام میدهد. که با توجه به مقاله منبع در این پژوهش مدیریت هزینه را با دو بعد شناسایی و کنترل هزینه یابی مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار میدهیم. آقای عالی ور در کتاب خود میگوید: سود یا زیان خالص به ترتیب عبارتست از مازاد یا کمبود درآمدها نسبت به هزینه های برای یک دوره مالی معین که معرف افزایش یا کاهش خالص در حقوق صاحبان سرمایه و ناشی از فعالیت های انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری میشود. در نتیجه این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر مدیریت هزینه با سودآوری بانک پرداخته شده است. روش نمونه گیری دراین پژوهش، نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک پارسیان استان کردستان (346نفر) است که باتوجه به آن حجم نمونه از طریق فرمول کوچران، برابر 182 نفر تعیین شد. اهداف این تحقیق کاربردی و مهمترین آن بررسی اینکه آیا مدیریت صحیح هزینه ها می تواند از طریق کاهش هزینه ها، سود را در بانک پارسیان افزایش داد. و روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. داده های مربوط به متغیرها به وسیله پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، جمع آوری گردید. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار علوم اجتماعی (spss) انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از این است که رابطه بین سیستم هزینه یابی کارآمد و سودآوری بانکها معنادار است و رابطه بین شناسایی و کنترل هزینه های مالی و همچنین غیرمالی با سودآوری نیز معناداراست بدین طریق فرضیه های اصلی و فرعی این تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. و چون عدد بدست آمده برای هزینه های غیرمالی بیشتر بوده تاثیر این مولفه بر سودآوری بانکها به مراتب بیشتر از هزینه های مالی می باشد و و با آزمون کروسکال-والیس متوجه شدیم که نظریات کارکنان (از نظر جنسیت، سابقه کار، سن، پست سازمانی، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات) راجع به مدیریت هزینه وسودآوری سازمان یکسان نمی باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, تجزیه و تحلیل, سیستم هزینه یابی, بانک, هزینه, کاهش هزینه ها, مدیریت هزینه, هزینه,

تعداد صفحات:95
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
سئوالات فرعی تحقیق
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی
متغیرهای تحقیق
متغیر های مستقل
متغیر وابسته
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی (جامعه آماری)
قلمرو زمانی
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
موانع و محدودیت های تحقیق
تعاریف واژه ها و اصطلاحات
گردشگری
گردشگر
مسافر
جاذبه های تاریخی
جاذبه های طبیعی
صنعت گردشگری
مشارکت
امنیت
اعتماد به نظام
رسانه ها
پژوهش در صنعت گردشگری
سازمان جهانی جهانگردی
فصل دوم – ادبیات پژوهش
مقدمه
تعاریف و اصطلاحات گردشگری
تعریف گردشگری
تعریف گردشگر
مسافر
گردشگر
بازدید کننده
تور
تاریخچه گردشگری
گردشگری در جهان اسلام و قرآن کریم
گردشگری در دنیای حاضر
اَشکال گردشگری
گردشگری با انگیزه ماجرا جویان
گردشگری روستایی
گردشگری بوم شناختی (اکوتوریسم)
گردشگری حمل و نقل آبی
گردشگری مسکونی
گردشگری مذهبی
گردشگری قومی
گردشگری نوستالوژیک
گردشگری با توجه به هدف
گردشگری فراغتی و سرگرمی
گردشگری فرهنگی، اجتماعی و مذهبی
گردشگری ورزشی
گردشگری تجارت و کسب و کار
گردشگری سمینارها و کنفرانس ها
اهداف توسعه گردشگری
مزایای عمده گردشگری
برخی از نقاط ضعف گردشگری
گردشگری در ایران
جاذبه های گردشگری در ایران
جاذبه های فرهنگی ایران
جاذبه ها و مناظر طبیعی ایران
موانع توسعه گردشگری در ایران
برخی از مشکلات و موانع گردشگری در ایران
گردشگری در خوزستان
پیشینه تاریخی خوزستان
موقعیت جغرافیایی – حدود و مساحت
آثار باستانی و بناهای تاریخی و مذهبی خوزستان
ویرانه های شهر قدیم اهواز
گورستان زرتشتیان
مقبره علی بن مهزیار اهوازی
مقبره حضرت سید عباس
شهر باستانی شوش
چغازنبیل (معبد زیگورات)
دستگاه های امنیتی در گردشگری
امنیت
امنیت قضایی
امنیت دسته جمعی
عوامل تهدید کننده امنیت
تجاوز
ستم گری و ستم پذیری
تهدید و ارعاب
رابطه بین جهانگردی و جرم
مشارکت
شرایط عمده اجرای مشارکت
کارکردهای مشارکت اجتماعی
مشارکت مردم و رابطه آن با امنیت
اعتماد به نظام جمهوری اسلامی
جهانگردی و رسانه ها
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری
شیوه نمونه گیری و حجم نمونه
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات
پایایی و روائی پرسشنامه
پایایی (Reliablity)
روائی (validity)
چارچوب نظری تحقیق
فصل چهارم – یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های دریافتی
آمار تو صیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم – بحث و تفسیر
مقدمه
نتیجه گیری پژوهش
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادات برای محققین آتی
منابع
Abstract

چکیده:
انسان پیشرفته امروزی به دلیل انگیزه ها و دلایل متعالی تری چون آشنایی با فرهنگ و تمدن های دیگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت مینماید. اقدام و اشتیاق انسان به مسافرت در دنیای کنونی، صنعت بزرگی به نام صنعت جهانگردی را به وجود آورده است که منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب می شود.
در جهان حاضر توسعه و پیشرفت رمز ماندگاری و حیات پویا و مقتدرانه ملت ها، جوامع، فرهنگ ها و تمدن ها به شمار میرود. بـدون تـوسعه و حـرکت در سیـر تعالـی و ترقی نمیتوان فقط به افتخارات گذشته متکی بود.
لذا توسعه صنعت گردشگری به وسیله ایجاد انگیزه و بررسی راههای تقویت مشارکت مردم در این توسعه، برای این صنعت امری حیاتی است.
امروزه گردشگری و صنعت جهانگردی منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب میشود و بسیاری از آن ها از این منبع درآمد برای ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی استفاده میکنند.
لذا پژوهشگر در این تحقیق بر آن است تا بتواند راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری – گردشگری داخلی- را مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل با توجه به مبنای نظری تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته به منظور سنجش وضعیت موجود گردشگری و نقش رسانه ها و اعتماد مردم به دستگاه های امنیتی و قضایی و نیز اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران در توسعه این صنعت استفاده شد.
جامعه نمونه این مطالعه 200 نفر از شهرستان های (شوش، آبادان، دشت آزادگان، رامهرمز و اهواز) میباشد.
هدف کلی این پژوهش شناسایی راه های تقویت مشارکت مردم در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان است.

نتایج بدست آمده نشان داد:
فرضیه اصلی : اعتماد مردم به نظام حاکم، دستگاه قضایی و امنیتی و اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است.
فرضیه فرعی اول: اعتماد مردم به نظام حاکم بر جامعه بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است
فرضیه فرعی دوم: اعتماد مردم به دستگاه قضایی و امنیتی بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است
فرضیه فرعی سوم: اعتماد مردم به اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است نتایج بدست آمده نشان داد
1- ایجاد جو اعتماد در کشور نسبت به نظام حاکم میباشد. به عبارت دیگر در پرتو اعتماد و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی مردم میتوانند با طیب خاطر و اطمینان کامل سرمایه هایشان را در زمینه توسعه صنعت گردشگری به کار اندازند همچنین گردشگران نیز با احساس امنیت کامل مکانی را جهت گردشگری انتخاب مینمایند.
2- تحقیق حاضر نشان میدهد که پاسخ دهندگان به پرسشنامه معتقدند که افزایش امنیت داخلی و اجرای عدالت و انصاف و قانون گرایی باعث تقویت مشارکت مردم در این صنعت میشود.
3- همچنین در این تحقیق نشان داده شده است که به طور کلی رسانه ها در زمره عوامل تاثیر گزار بر مشارکت مردم در رشد صنعت گردشگری میباشد. تبلیغات مناسب در زمینه معرفی راه های سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی و همچنین حمایت دولت از مشارکت مردم در زمینه این صنعت و از سوی دیگر معرفی جاذبه های هر استان در زمینه گردشگری از عوامل موثری می باشد که میتواند باعث تقویت مشارکت و سرمایه گذاری مردم در این صنعت می باشد. اطلاع رسانی در عمق مشارکت نهفته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, صنعت گردشگری, مشارکت, نمونه گیری, گردشگری, گردشگر, مسافر, جهان اسلام, قرآن کریم,,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:91
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
پرسش یا فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی
معرفی متغیرهای مستقل و وابسته
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
تاریخچه اعتیاد
بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش
بررسی پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور
نقد و بررسی پژوهش های انجام شده
فصل سوم : متودولوژی
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
روش محاسبه حجم نمونه
فصل چهارم : یافته های پژوهش
بررسی و توصیف و تحلیل داده ها
توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها
تحلیل داده ها (تحلیل بر اساس داده های آماری)
سایر یافته های پژوهش
فصل پنجم : نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به ترتیب ارائه داده ها
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات کاربردی از نتایج بدست آمده و پیشنهاد برای مراحل بعدی
فصل ششم : ضمائم، منابع و مأخذ
ضمائم
منابع و مآخذ

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان رفسنجان انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر میگذارد و فرضیه ها و سوال های متعددی در پژوهش بیان شده است که مورد بررسی قرار گرفته جامعه آماری با مشورت استاد راهنما دویست نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه میباشد که شامل سوال پنج گزینه ای میباشد و شامل یک جدول فراوانی و یک نمودار هیستوگرام میباشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زیر است:
الف- عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ب- عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ج- وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
د- وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ر- میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ز- میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
نتایج تحقیق با توجه به یافته ها در آخر ارائه شده است.

مقدمه:
اعتیاد عبارت است از حالتی که استعمال متوالی یا متناوب ماده مخدر در فرد ایجاد میکند. با استعمال مواد مخدر تحریک پذیری سلول های عصبی در دستگاه عصبی افزایش می یابد، در نتیجه داروی بیشتری لازم است تا او را به حالت تعادل برگرداند.
اعتیاد همراه با بی دردی مزمن است که سبب افت تمامی فعالیت ها میشود. افراد معتاد افرادی هستند، ناتوان، کم تجربه، لذت طلب و در اکثر این افراد شروع به اعتیاد برای برطرف کردن یک حالت روانی یا بیماری روانی است که شایع ترین آن افسردگی میباشد که در همه گروه های سنی و اجتماعی دیده میشود.
اعتیاد خطر بزرگی برای ارزش های اسلامی جامعه محسوب میشود. دروغ گفتن، دزدی کردن، خیانت و حتی پشت پا زدن به ناموس، همه از عوارض اعتیاد است به این دلیل باید روی برنامه های اخلاقی کار شود.
در زمینه فکری و فلسفه زندگی، معتادان بی اعتنا به زندگی، بدبین، منفی باف، بی هدف، بی بند و بار، بی هیجان و بی توجه به ارزش های حاکم بر جامعه هستند. فرد معتاد در اولین تجربه ها حالت هایی پیدا میکند که تا به حال احساس نکرده و این حالت است که فرد را به طرف اعتیاد می کشاند.
با توجه به مواردی که ذکر شده مصرف بیش از حد مواد مخدر یکی از بزرگ ترین مشکلات قرن حاضر است، بطوریکه تقریباً تمام کشورهای جهان سعی دارند برنامه هایی برای پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به اجرا گذارند، ولی اغلب این برنامه ها کمتر مؤثر واقع میشود، چرا که سوداگران و سودجویان با صرف هزینه های گزاف، گاهی تا چند برابر بودجه دولت ها برای طرح برنامه؛، بازار خود را رونق میبخشند. سوداگران مرگ از ناآگاهی و مشکلات گوناگون جوانان برای گسترش و رونق بازارهای خود سوء استفاده می کنند و به راه های مختلف قربانیان بیشتری را در دام مخوف خویش گرفتار می سازند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, بررسی, شناخت, اعتیاد, تاریخچه اعتیاد, متودولوژی, حجم نمونه, تحلیل داده, عوامل اج,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گیربکس اتوماتیک
مزایای سیستم
اجزاء و قطعات سیستم گیربکس اتوماتیک هوشمند
عیوب گیربکس های اتوماتیک
کدهای مربوط به عیوب مختلف گیربکس
الگوریتم عیب یابی گیربکس اتوماتیک ZF 4HP20
پروسه عیب یابی
بررسی های اولیه
عیب یابی سریع
نشتی روغن گیربکس اتوماتیک
تجهیزات عیب یابی گیربکس اتوماتیک
الگوریتم های عیب یابی
لیست عیوب احتمالی گیربکس اتوماتیک
سیگنال سرعت موتور
سرعت ورودی گیربکس اتوماتیک
سرعت خروجی گیربکس اتوماتیک
سوئیچ چند کاره
نتیجه گیری
مراجع

چکیده:
با پیچیده تر شدن سیستم های اتومبیل نیاز به یکپارچه سازی تحقیقات علمی و نرم افزارهای مهندسی رو به افزایش است. بعنوان ابزار شبیه سازی میتوان از نرم افزارهای مختلف برای مدلسازی فرآیند سیستم های مختلف خودرو نظیر سیستم گیربکس اتوماتیک استفاده نمود. برای عیب یابی سیستم گیربکس اتوماتیک نیز یک سری الگوریتم تعریف شده است. در این مقاله در فصل یک مطالب مقدماتی در زمینه گیربکس های اتوماتیک ارائه میشود. سپس در فصل دو به بررسی عیوب گیربکس های اتوماتیک و کدهای عیوب آن می پردازیم. در پایان نیز الگوریتم و پروسه عیب یابی گیربکس اتوماتیک و متعلقات آن را مورد بررسی و پژوهش قرار میدهیم.

مقدمه:
کلاچ گیری در خودرو یکی از عملیات مکرر رانندگی است که به ویژه در شرایط ترافیکی سنگین شهری تنشهای عصبی و خستگی های بسیار مزمن و شدیدی را برای رانندگان ایجاد میکند. به علاوه استفاده از پدال کلاچ برای جانبازان و معلولین و کلیه رانندگانی که از دردهای مزمن کمر، پا و ستون فقرات رنج میبرند، غیر ممکن یا بسیار مشکل است. کاهش فعالیتهای فیزیکی راننده با حذف عمل کلاچ گیری و عدم نیاز به دقت و تمرکز لازم برای سنکرونیزه کردن عمل کلاچ گیری با دیگر عملیات هدایت خودرو (مانند فرمان حرکت و تعویض دنده و هدایت خودرو)، باعث عدم خستگی و تمرکز بیشتر بر روی هدایت خودرو میشود. کاهش تنشهای ناشی از خستگی، علاوه بر افزایش ایمنی رانندگی و بهبود مشکلات ترافیکی، برخوردهای عصبی رانندگان خودرو را نیز کاهش میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, مکانیک, الگوریتم, عیب یابی, گیربکس اتوماتیک, هوشمند, مزایای سیستم, پروسه عیب یابی, نش,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:86
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
معاونت در جرم
مقدمه
تعریف معاونت بطور کلی
تعریف معاونت
تعریف معاونت در حقوق
تعریف معاونت در حقوق جزا
تاریخچه معاونت
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم (از دیدگاه گلدوزیان)
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم (از دیدگاه قانونی)
قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت
بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم
تفاوت معاونت و شرکت در جرم
وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم
وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه
وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه
وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات
تحقق معاونت در جرم
مصادیق معاونت در قانون
معاونت در جرم در حقوق تطبیقی
معاونت در جرایم غیر عمدی
معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران
معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی
معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه
مجازات معاونت در جرم
تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم
تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم
کیفیت مجازت معاون جرم
معاونت در جرایم عمدی
تعریف حدود
قصاص
تعزیرات
بارزترین مشخصه تعزیرات
معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن
معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

مقدمه:
قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.
انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.
چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.
با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانون گزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره … از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارض ها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, معاونت, جرائم, حدود, قصاص, تعزیرات, حقوق, حقوق جزا, جرم, کیفر, عنصر قانونی, عنصر مادی,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
شرکت چیست
شرکت مدنی
شرکت تجارتی
انواع شرکت های تجارتی
شرکت سهامی
تابعیت شرکت
مفهوم و فایده تابعیت شرکت تجاری
طرز تعیین تابعیت شرکت های تجاری
وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
تغییر تابعیت شرکت
تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق ایران
تابعیت شرکت و تعهدات سهام داران
مقررات مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی
مرجع ثبت شرکت
منابع
Abstract

چکیده:
اینکه شرکت تجاری،‏ مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشد،‏ امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آن جا که قبول شده است،‏ مفهومی یکسان داشته باشد. اولین باری که در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در دادگاه تعارضات مطرح شد،‏ تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده میتواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیین تابعیت شرکت ها بحث و جدل های فراوان در گرفته است،‏ چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین الملل. موضوع این مقاله بررسی این مجادلات است و این که،‏ امروزه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل،‏ تابعیت شرکت به چه مفهومی است و چه معیارهایی برای تعیین آن به کار رفته میشود.

مقدمه:
تابعیت در لغت به معنی تابع بودن و پیروی کردن است. در اصطلاح تابعیت عبارت است از رابطه‌ای سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط میسازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی میشود ماند تابعیت هر کس نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما، در حقوق‌های مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب، اجنبی یا کافر محسوب میشد.
تابعیت ممکن است به صورت ایقاع باشد، مانند موارد ذکر شده در ماده 976 قانون مدنی و یا به صورت قرارداد و عقد باشد، مانند موارد مندرج در ماده 979 به بعد قانون مدنی.
شرکت نیز در لغت به معنی شریک شدن و همدست شدن در کاری می‌باشد. شرکت در اصطلاح حقوقی عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در شیء معین به نحوه اشاعه. یعنی اگر چند نفر بر یک شیء به طور مشاع حقوقی داشته باشند، شریک در آن مال بوده و از اجتماع آنها شرکت به وجود می‌آید، خواه به حکم قانون باشد؛ شرکت قانونی یا قهری است، مانند شرکت وراث در ترکه. یا به تراضی و اختیاری باشد. شرکت عقدی یا شرکت قراردادی هم ممکن است به صورت شرکت تجاری باشد یا به صورت شرکت مدنی. در شرکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید. البته اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.
شرکت تجاری نیز نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت صورت میگیرد و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌شود و گاهی خود آن شخصیت حقوقی نه عقد شرکت را هم شرکت نامند. این اصطلاح در مقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود.
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هااست. زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار میگردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن ها است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, تابعیت, شرکت های تجاری, شرکت مدنی, شرکت سهامی, ثبت شرکت, سهام داران, اشخاص حقیقی, داد,

تعداد صفحات:95
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – مقدمه و معرفی
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیات تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مبانی نظری
تغییر پذیری تمرین
سودمندی تغییر پذیری در اجرای آینده
تغییر پذیری در مهارتهای بسته
تغییر پذیری تمرین در مهارت باز
سازماندهی تمرین تغییر پذیر
تداخل ضمنی
اثر تداخل ضمنی
توجیهات نظری در مورد اثر تداخل ضمنی
فرضیه بازسازی طرح عمل
فرضیه تلاش شناختی
عوامل محدود کننده اثر تداخل ضمنی
ویژگیهای شرکت کنندگان
ویژگیهای تکلیف
پیشینه تحقیقات
فصل سوم – روش تحقیق
نوع تحقیق
طرح و نگاره تحقیق
جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر کنترل شده
ابزار تحقیق
شیوه اجرای تحقیق و جمع آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف آماره های متغیرهای اندازه گیری شده
آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات برخاسته از تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آینده
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی
پیوست ها

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه دو شیوه متداول آموزشی (سنتی، مدرن) بر اکتساب، یاد داری مولفه های مهارتهای شنا با توجه به اثر تداخل ضمنی میباشد. بمنظور انجام این تحقیق بیست دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان شرکت کردند، شرکت کنندگان مهارتهای پایه ای آب را با موفقیت سپری کردند. سپس بطور تصادفی در دو گروه تمرینی، نزدیک به مسدود (شیوه آموزش سنتی) و نزدیک به تصادفی (شیوه آموزش مدرن) قرار گرفتند. آزمون اکتساب و بعد از 72 ساعت بی تمرینی آزمون یادداری از مولفه های پا، دست و هماهنگی در چهار رشته کرال سینه، کرال پشت، قورباغه و پروانه، از آن ها گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و با استفاده از نرم افزار PASW مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (P=<0/05). و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اکتساب مولفه هماهنگی مهارت شنای قورباغه در گروه تمرین نزدیک به مسدود، نسبت به گروه تمرین نزدیک به تصادفی بهتر بوده است. که ممکن است به دلیل پیچیدگی و عدم عناصر مشابه این مهارت نسبت به سایر مهارتهای شنا و همچنین ویژگیهای شرکت کنندگان از جمله سطح مهارت آن ها بوده باشد، نتایج تحقیقات در مولفه های مهارتهای کرال سینه و کرال پشت و پروانه بین دو گروه تمرینی نزدیک به مسدود و نزدیک به تصادفی در آزمون اکتساب و یادداری، تفاوت معنی داری را نشان نداد که نشانگر عدم تعمیم پذیری اثر تداخل ضمنی در شرایط کاربردی است و در یادگیری مهارت شنا هر دو شیوه تمرینی خصوصاً در مولفه هایی که عناصر مشابه دارند میتواند مفید باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, آموزش سنتی, آموزش مدرن, شنا, تربیت بدنی, ورزش, سلامتی, تندرستی, یادگیری, تداخل ض,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
زمینه
عوامل مؤثر در آموزش
شاگرد
توصیه‌هایی در شیوه‌های تدریس
استــاد
ویژگیهای استاد
داشتن و اطلاعات کافی
آشنایی با شیوه‌های تدریس
شخصیت
قدرت و رهبری
تفکر حرفه‌ای
بهسازی شیوه تدریس
مداومت در استفاده از شیوه صحیح تدریس
ارزیابی شیوه‌های تدریس
رفع معایب شیوه تدریس
دستیابی به بهترین شیوه تدریس
توجه به جنبه‌های خاصی از آموزش
عوامل مؤثر در بهسازی شیوه‌های تدریس
تدریس
تهیه
ارائه
اجرا (عمل)
آزمون
مرور / بحث و انتقاد
ارتباط تدریس و یادگیری
عوامل مؤثر در کیفیت درس
ارزشیابی کیفیت تدریس
مهارت های ارائه درس
مقدمه‌چینی (مهارت زمینه‌سازی)
جمع‌بندی (اختتام)
تنوع انگیزه‌ها
حرکات معلم
تمرکز بخشی رفتاری
تغییرات در الگوهای سخنرانی
تغییر در واکنشهای متقابل
کانال های ارتباطی حسی
واضح بودن توضیح
تداوم
سادگی
روشن بودن
استفاده از مثال‌ها
طرح سوال و پرسش
عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی
هدف
آمادگی
انگیزش
فعالیت
تمرکز
سازماندهی
پاسخ
فهم
تمرین یا تکرار
واکنش نسبت به ناکامی
نمودار عوامل مؤثر در تدریس از نظر پروفسور شولمن
الـگوی تـدریـس
خانواده اجتماعی
یاران در یادگیری (از تفحص دو نفری تا گروهی)
ایفای نقش (بررسی ارزش ها و رفتار اجتماعی)
کاوشگری به روش محاکم قضایی (یادگیری تفکر در باب خط مشی اجتماعی)
تطبیق با تفاوت های فردی (نظریه سیستم‌های مفهومی)
خانواده اطلاعات‌ پردازی
تفکر استقرایی (گردآوری، سازماندهی، کنترل اطلاعات اولیه)
دریافت مفاهیم (مهارت‌های اساسی تفکر)
یادسپاری (دریافت درست حقایق)
یادگیری از عرضه مطالب (پیش‌سازمان دهنده‌ها)
آموزش کاوشگری ( از حقایق تا نظریه‌ها)
بدیعه‌پردازی (افزایش تفکر خلاق)
عقل رشد یابنده (وفق دادن الگوها با رشد شناختی)
خانواده فردی (قراردادن فرد در کانون توجه)
تدریسی که امر و فرمان در آن نباشد (غیردستوری)
مفاهیم خود (الگوسازی حالات خوب نشو و نما)
خانواده سیستم‌های رفتاری (نظریه رفتار)
یادگیری تسلط‌ یاب، آموزش مستقیم و نظریه‌های یادگیری اجتماعی
خودگردانی در یادگیری (استفاده از بازخورد برای تغییر رفتار)
تربیت و خودتربیتی: یادگیری از شبیه‌سازها ( از مهارت های اساسی تا اکتشافات فضایی)
شرایط یادگیری (دقیق ساختن آموزش)
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

مقدمه:
دنیای امروز دنیایی است با ابعاد و ویژگی های مختلف و گوناگون که ماهیت این ابعاد نحوه زندگی را در جوامع و کشورهای مختلف روشن مینماید. برای زیستن در این جهان پارامترها و فاکتورهای بسیاری وجود دارد که در صورت آگاهی از روش صحیح برخورد با این عوامل و استفاده از این روش ها میتوان به بهترین نحو زیست به جرأت میتوان یکی از مهم ترین مواردیکه از ابتدای خلقت تاکنون بشر یا آن برخورد داشته و سعی در بهبود آن همواره در نظرش بوده را آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت دانست. با مراجعه به قرآن کریم در می یابیم که حتی قبل از این که انسان پای به عالم خاکی بگذارد نیز در حال آموزش بوده است. خداوند به آدم (ع) علم اسرار آفرینش را آموخت تا از اسرار معنوی و مادی جهان آگاه یابد. این آیه مؤید چند نکته اساس و مهم میباشد که به این شرح میباشد.
الف- اهمیت آموزش و پرورش در زندگی
ب- اینکه اولین آموزگار انسان خداوند متعال میباشد
ج- این که اولین دانش‌آموز حضرت آدم بوده است
باید این مسئله را دانست که برای دست یابی به آموزش بهتر و مفیدتر نیاز به آگاهی و استفاده از مواردی میباشد که مهم ترین آن‌ها شیوه تدریس معلم در کلاس درس میباشد. با نگاهی به گذشته متوجه میشویم که در هر عصر و دوره‌ای با توجه به تعداد شاگردان، موضوع درس و شخص مدرس شیوه‌ها متفاوت بود و با گذشت زمان و نحوه تحقیقات مختلف بر تنوع و تعداد این شیوه‌ها افزوده شده است. و بایستی اذعان داشت که هدف از پیدایش و استفاده از این شیوه‌ها یادگیری و فهم هر چه بیشتر مطالب و موضوعات درسی و در نهایت رشد همه جانبه دانش‌آموز میباشد، بدیهی است که هر آموزگاری در کلاس درس از روش یا روش هایی استفاده مینماید که این روش ها با توجه به عواملی از قبیل ماهیت و محتوای درس، سن و سال دانش‌آموز، علاقمندی وی به مطلب آموزشی و … میتواند در رشد همه جانبه فراگیران مفید و یا بی بهره واقع شوند پس در تعیین و استفاده از این روش ها هم بایستی دقت و اهتمام لازم را به عمل آورده، و این که کدامیک از روش ها مفیدتر میباشد را تشخیص دهد.
امروزه در شناساندن روش های مناسب آموزش و پرورش تحقیقات فراوانی صورت گرفته است. دفتر بین‌المللی تعلیم و تربیت وابسته به یونسکو تعداد بیش از 300 روش تدریس شناخته شده را ذکر مینماید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, الگوهای تدریس, یادگیری, دانش آموز, آموزش, استاد, روانشناسی, علوم اجتماعی, شیوه تدریس,,

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بتن اسفنجی اتوکلاو (AAC)
فرآیند اتوکلاو به محصول مقاومت و استحکام میدهد
بلوک های ساختمانی AAC
ویژگی محصول
وزن سبک
فرآورده‌های حرارتی
عایق حرارتی
اینرسی حرارتی
مقاومت در برابر آتش
بلوک های حرارتی AAC
آینده روشن
مواد کامپوزیت
ساختار مواد کامپوزیت
خواص مواد کامپوزیت
مواد کامپوزیت در ساختمان
نتایج
تصاویر
منابع

چکیده:
از محصولات بتنی هستند که دارای یک ترکیب خاص از خاصیت گرمایی مانند ضریب هدایت گرمایی پایین و اینرسی گرمایی بالا میباشد. بلوک های ساختمانی AAC یک عایق حرارتی در میان دیوار ایجاد میکند و بلوک های حرارتی AAC یک عایق حرارتی برای پشت‌ بام میباشد به خاطر اینکه این مواد عایق حرارتی خوبی هستند میزان اتلاف گرما و سرما را به طور چشمگیری کاهش میدهند و زندگی راحتی را فراهم میکنند کاهش اتلاف انرژی به وسیله کاهش انرژی رد و بدل شده انجام میگیرد.
مواد کامپوزیتی از ساختار بنیانی ساخته میشوند (پلاستیک سختی ناپذیر یا پلیمر قابل ارتجاع) که با توجه به کارآیی بالای آن ها و ترکیبات مسلح شده با مصنوعات کربن یا تارهای آرمید در مراکز مهم صنعتی مانند هوانوردی، دارویی، ساختمانی، ورزشی، سرگرمی و…. استفاده میگردند مواد کامپوزیتی در بهبود عایق های حرارتی و صوتی نقش مهمی را ایفا میکنند در ساختمان های تجاری و در مناطق زلزله‌خیز با خاصیت جذب انرژی بالا کاربرد فراوانی دارند دوام، مقاومت در برابر خستگی، عایق حرارتی و صوتی و الکتریکی، از ویژگی های عمده این مواد میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, بتن اسفنجی, مواد کامپوزیت, عمران, معماری, عایقکاری, مقاومت و استحکام, فرآیند اتوکلاو,,

<-BloTitle->
<-BloText->