خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:108
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه تحقیق
هدف تحقیق
فایده و اهمیت تحقیق
ضرورت اجرای تحقیق
عوارض مشکل مورد تحقیق
تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق
فصل دوم
تاریخ تعلیم و تربیت کرولال ها در جهان و ایران
روش های آموزش و پرورش دانش‌ آموزان ناشنوا
تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی
نظریه‌های مختلف در رشد زبان
تئوری مربوط به رغبت
پیشینه تحقیق
فصل سوم
جامعه تحقیق
نمونه تحقیق
روش نمونه‌برداری
ابزار تحقیق
اعتبار یا پایایی تست
روایی
فصل چهارم
محاسبات آماری
جدول توزیع فراوان سوالات
فصل پنجم
خلاصه یک تا چهار
پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
منابع تحقیق
پرسشنامه

چکیده تحقیق:
بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث میشوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب میکنند که با خصوصیات فردی آن ها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزش های اجتماعی بدون در نظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب میکنند.
به طور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و بررسی رغبت ها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا میباشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاک هایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم میباشد تعیین نمود.
فرض صفر در این تحقیق این است که تفاوتی بین رغبت های شغلی دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجود ندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می باشد و نمونه تحقیق شامل 50 نفر عادی و 5 نفر ناشنوا می باشد.
روش نمونه‌برداری به صورت نمونه‌برداری کومه‌ای یا در دسترس است که به دلیل راحتی و در دسترس بودن دانش‌آموزان از این روش استفاده میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, رغبت, شغل, روانشناسی, علوم اجتماعی, ناشنوا, کر و لال, فیزیولوژی, آموزش و پرورش, رشد زبان, دس,

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه ها
متغیر های پژوهش
تعاریف نظری
قلمرو تحقیق
ساختار کلی تحقیق
فصل دوم – ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول – دیوان محاسبات
قبل از اسلام
دیوان محاسبات از صدراسلام تا قبل از مشروطه
دیوان محاسبات در دوره مشروطه
دیوان محاسبات بعد از انقلاب
اهداف دیوان محاسبات
وظایف و اختیارات دیوان محاسبات
سازمان و تشکیلات دیوان
معانی دیوان در لغت
دیوان محاسبات آمریکا
دیوان محاسبات انگلستان
دیوان محاسبات ژاپن
دیوان محاسبات چین
دیوان محاسبات ترکیه
بخش سوم – اصطلاحات و ادبیات مالی در بخش دولتی
نظام اقتصادی در ایران
دستگاه اجرایی
وزارتخانه
موسسه دولتی
شرکت دولتی
نهاد عمومی غیر دولتی
بودجه کل کشور
سال مالی
دریافت های دولت
درآمد
درآمد عمومی
سایر منابع تامین اعتبار
مسئولیت وصول درآمدها
بخش چهارم – نظارت بودجه ای
نظارت بودجه در ایران
انواع نظارت بودجه ای در ایران
دستگاه های نظارتی در ایران
مسئولیت پاسخگویی عمومی
استفاده کنندگان حسابداری دولتی
بخش پنجم – سازمان امور مالیاتی و ارکان آن
شورای عالی مالیاتی
هیئت عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
ادارات امور مالیاتی
بخش ششم – مالیات و مفاهیم مربوطه
بیان مالیات
نگاهی به ادبیات مالیات
مالیات و سیاست های اقتصادی
مالیات و اقتصاد جهانی
مفهوم کلی مالیات
مالیات در ایران
قانون مالیات
پایه و نرخ مالیات
عوامل تشخیص مالیات
طبقه بندی انواع مالیات
پرهیز مالیاتی و فرار مالیاتی
اشخاص مشمول مالیات
اشخاص معاف از مالیات
طبقه بندی مالیات بر اساس قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 در ایران
اصول حاکم بر حقوق مالیات
اصول مالیات
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق در داخل کشور
پیشینه تحقیق در خارج کشور
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
تنظیم مسئله تحقیق
قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
تدوین فرضیه
فرضیات تحقیق
آزمون های مورد استفاده
نرم افزار کامپیوتری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
نتایج تحقیق
محدودیت های تحقیق
موانع تحقیق
پیشنهادها
پیشنهادات حاصل از یافته های تحقیق
پیشنهاد برای تحقیقات آتی
فهرست منابع و مآخذ
چکیده لاتین

فهرست جداول:
آزمون کلموگروف – اسمیرنف جهت نرمالی سنجی داده ها مالیات
شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای مالیات تشخیصی قبل و بعد از نظارت
آزمون کلموگروف – اسمیرنف جهت نرمالی سنجی داده ها بدهی
شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای بدهی معوق قبل و بعد از نظارت
آزمون کلموگروف – اسمیرنف جهت نرمالی سنجی داده ها شناسایی مالیاتی
شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای شناسایی مالیات قبل و بعد از نظارت
توصیف رتبه های آزمون ویلکاکسون برای فرضیه اول تحقیق
آزمون ویلکاکسون برای فرضیه اول تحقیق
توصیف رتبه های آزمون ویلکاکسون برای فرضیه دوم تحقیق
آزمون ویلکاکسون برای فرضیه دوم تحقیق
توصیف رتبه های آزمون ویلکاکسون برای فرضیه سوم تحقیق
آزمون ویلکاکسون برای فرضیه سوم تحقیق

فهرست نمودارها:
فراوانی و نرمال سنجی داده های متغیر مالیلت تشخیصی قبل از نظارت
فراوانی و نرمال سنجی داده های متغیر مالیات تشخیصی بعد از نظارت
مقایسه میانگین مالیات تشخیصی قبل و بعد از نظارت
فروانی و نرمال سنجی داده های متغیر بدهی معوق قبل از نظارت
فروانی و نرمال سنجی داده های متغیر بدهی معوق بعد از نظارت
مقایسه میانگین بدهی معوق قبل و بعد از نظارت
فراوانی و نرمال سنجی داده های متغیر شناسایی مالیات قبل از نظارت
فروانی و نرمال سنجی داده های متغیر شناسایی مالیات بعد از نظارت
مقایسه میانگین شناسایی مالیات قبل و بعد از نظارت

چکیده:
مالیات یکی از قدیمی ترین ابزار تامین مالی دولت ها میباشد. که با گذر زمان جایگاه این منبع تامین مالی ارتقا چشم‌گیری داشته است ضمن آن که شفافیت مالیاتی از حیث امکان ردیابی مالیات پرداختی شهروندان، نمادی از دموکراسی جامعه تلقی میگردد. علیرغم محاسن بهره مندی از نظام مالیاتی، کاربرد این نظام در کشورهای کمتر توسعه یافته در حد مطلوبی نمی باشد. از جمله ایران که به واسطه وجود ذخایر عظیم ثروت از جمله نفت و گاز بهره‌مندی از منابع مالیاتی محور توجه منابع تامین مالی دولت نبوده است. در سال های اخیر با توجه به تغییرات گسترده در عرصه جهانی، لزوم بهره مندی از منابع مالیاتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به گونه ای که بند 51 سند چشم‌انداز بیست ساله و ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور قطع اتکا به درآمدهای نفتی را جهت تامین مخارج جاری کشور تجویز نموده است. در ایران مطابق با ماده 219 قانون مالیات های مستقیم شناسایی و وصول مالیات، ماموریت سازمان امور مالیاتی کشور میباشد. در این راستا مجلس شورای اسلامی برای ارزیابی تحقق اهداف مذکور، عملکرد سازمان امور مالیاتی را از طریق بازوی نظارتی خود،دیوان محاسبات کشور، مورد ارزیابی قرار میدهد. در این پژوهش آثار نظارت دیوان محاسبات بر درآمدهای مالیاتی استان تهران مورد بررسی قرار میگیرد. بداین صورت که میزان درآمدهای مالیاتی قبل و بعد از نظارت و اقدامات دیوان محاسبات ارزیابی شده است. نتایج حاکی است که بین میزان درآمد مالیاتی قبل و بعد از نظارت دیوان محاسبات اختلاف معنی دار وجود دارد. بدین صورت که نظارت به عمل آمده باعث افزایش در درآمدهای مالیاتی و همچنین افزایش وصول آن شده است. ضمن آن که اقدامات دیوان مذکور از طریق شناسایی درآمدهای مربوط به فعالیت های مشمول مالیات کتمان شده برای سازمان امور مالیاتی، سبب کاهش در فرار مالیاتی شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, نظارت, دیوان محاسابت, افزایش درآمد, دوره مشروطه, صدراسلام, قبل از اسلام, بعد از ,

تعداد صفحات:188
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله
چهارچوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حدود مطالعاتی
تعریف واژه ها واصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
تعریف حسابرسی
انواع حسابرسی
انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار
انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
انواع حسابرسی از نظر زمان انجام کار
انواع حسابرسی از نظر شیوه انجام کار
انواع حسابرسی از دیدگاه دیگر
معیارهای ارزیابی اطلاعات
مربوط بودن
تایید پذیری (قابلیت رسیدگی)
عاری بودن از سو گیری
کمیت پذیری
عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی
نقش اصلی حسابرسی
بعد کنترلی
بعد اعتبار بخشی
مفاهیم مهم حسابرسی
شواهد حسابرسی
انواع شواهد در حسابرسی
ماهیت شواهد حسابرسی
مراقبت های حرفه ای
ارایه منصفانه
استقلال حسابرس
اصول اخلاقی
نقش و جایگاه حسابرسی
نقش اقتصادی حسابرس
قانون تجارت و حسابرسی مستقل
محوریت استاندارد های حسابداری وحسابرسی
ابعاد نظام کنترل مالی در ایران
گزارش حسابرسی
موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد
موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس تاثیر ندارد
انواع گزارش های حسابرسی
معیارهای عملکرد
شاخص های عملکرد مالی
روش های تجزیه و تحلیل مالی
نسبت های مالی
ارتباط بین اهداف حسابداری و نسبت های مالی
طبقه بندی نسبت ها
نسبت های مالی مورد استفاده در این تحقیق
نسبت های نقدینگی
نسبت های سودآوری
نسبت های سرمایه گذاری
نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی
سایر نسبت های مالی استفاده در تحقیق
استفاده کنندگان نسبت های مالی
محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی
نسبت های مالی و شاخص های عملکرد شرکت های موفق
کاربرد نسبت های مالی در پیش بینی ناتوانی مالی
انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی
مدل آلتمن
مدل زیمسکی
مدل شیراتا
ویژگی های شرکت های ورشکسته
روش های تحلیلی
ارتباط بین معیارهای عملکرد و گزارش حسابرس
مسئولیت حسابرس در رابطه با تداوم فعالیت شرکت
تحقیقات انجام یافته مرتبط با تداوم فعالیت
سایر متغیرهای تحقیق
اندازه شرکت و اظهار نظر حسابرس
تحقیقات مرتبط با اندازه شرکت
پیش بینی اظهار نظر حسابرس
انواع الگوهای پیش بینی اظهار نظر حسابرس
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
جامعه آماری تحقیق
روش تحقیق
روش جمع آوری داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مدل
ویژگی های یک مدل خوب
رگرسیون
رگرسیون لجستیک
متغیرهای عملیاتی تحقیق
جنبه نوآوری تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
خلاصه یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
ارایه مدل رگرسیون چند گانه
مدل لجستیک با استفاده از روش ENTER
مدل لجستیک با استفاده از روش Backward Stepwise (پس روند)
مدل لجستیک با واردکردن تمامی متغیرها
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق در مورد فرضیه ها
یافته های به دست آمده در مورد فرضیه اول
یافته های به دست آمده در مورد فرضیه دوم
یافته های به دست آمده در مورد فرضیه سوم
تفسیر کلی نتایج تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهایی برای کاربران نتایج تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده
پیوستها
پیوست الف) تعاریف جدول نسبت های مالی
پیوست ب) خروجی نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
نوع بنگاه های اقتصادی و مکانیزم های کنترل آن ها (در شرایط کنونی آن ها)
نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی
شرکت های دریافت کننده گزارش مقبول
شرکت دریافت کننده گزارش مشروط
یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهار نظر مقبول
یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهارنظر غیر مقبول (مشروط)
توزیع فراوانی دو متغیر بحران مالی واظهار نظر حسابرس
نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نسبت های مالی
نتایج آزمون t برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه
نتایج آزمون کروسکال والیس برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه
نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای اندازه شرکت
نتایج آزمون t برای میانگین اندازه دو جامعه
نتایج آزمون کای دو متغیر بحران مالی واظهار نظرحسابرس
نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل براظهار نظر حسابرس
جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل و اظهار نظر حسابرس
مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل
ضرایب متغیرها و سطح معنی داری آنها
نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس
مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده بااستفاده از مدل
ضرایب متغیرها وسطح معنی داری آنها
نتایج آزمون کای دوبرای تاثیر متغیر های مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس
مقادیرمشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل
ضرایب متغیر ها وسطح معنی داری آنها
خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق
فرایند انتخاب جامعه آماری موردمطالعه به روش غربال گیری

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس میباشد. بنابراین سعی گردیده است تا با انتخاب نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد شناسایی قرار گیرد. متغیرهای مورد بررسی شامل نسبت های مالی به دست آمده از صورتهای مالی، اندازه شرکت و متغیر بحران مالی شرکت ها است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی – همبستگی است.
نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه نشان داد که از بین نسبت های مالی، متغیرهای نسبت جاری، سود خالص به کل دارایی ها، سود ناخالص به کل داریی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی، سود خالص به دارایی های ثابت و سرمایه در گردش به کل دارایی بر اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد و اندازه شرکت تاثیری بر اظهار نظر حسابرس ندارد. همچنین بین اظهار نظر حسابرس و بحران مالی رابطه معنی داری وجود ندارد.
آزمون لجستیک برای دوگروه متغیرها بررسی شد. در روش اول متغیرهایی که تفاوت معنی داری بین دو گروه داشتند وارد مدل شدند که از بین آن ها متغیرهای سود قبل از بهره و مالیات بیشترین تاثیر را بر اظهار نظر حسابرس دارد و در روش دوم تمام متغیرها بدون هیچ محدودیتی وارد مدل شدند که نتایج به دست آمده نشان داد متغیرهای سود عملیاتی به فروش، موجودی کالا به فروش، میزان دارایی و میزان فروش قابلیت پیش بینی اظهار نظر حسابرس را دارند.

مقدمه:
اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، بدون وجوداطلاعات معتبر و قابل اعتماد امکان پذیر نیست. جریان سرمایه ها زمانی به سوی فعالیت های اقتصادی بهینه سرازیر میشود که تصمیمات صاحبان سرمایه در زمینه سرمایه گذاری، متکی بر اطلاعات مربوط و قابل اعتماد باشد. افرادی میتوانند نقش اعتبار دهی را ایفا کنند که دارای استقلال و صلاحیت فنی لازم برای اجرای رسیدگی باشند تا جامعه بتواند از بی طرفی و واقع بینی آنان اطمینان حاصل نماید. به عبارتی حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل یکی از بهترین نوع حفاظت از منافع سرمایه گذاران است. محصول نهایی و اصلی فرآیند حسابرسی اظهار نظر حسابرس میباشد که در قالب گزارش حسابرسی بیان میشود. در تحقیق حاضر سعی شده است تا توانایی پیش بینی نوع اظهار نظر حسابرس با استفاده از معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بررسی گردد. امید است نتایج این تحقیق، زمینه ای را هرچند ناچیز، جهت انجام تحقیقات بعدی فراهم آورد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, ارزیابی, عملکرد مالی, حسابداری, حسابرسی, کمیت پذیری, اصول اخلاقی, کنترل مالی, مع,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:82
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه : معرفی آنتن ها
روش انجام تحقیق
مبانی آنتن
فصل دوم
معرفی آنتن های آرایه ای
فرکانس‌های مخابراتی
باندهای فرکانسی
آنتن های آرایه فازی
اصول آرایه فازی
ترکیبات آرایه فازی
محاسبه ی خروجی آرایه چهار نقطه ای
هدایت بیم
مقایسه تغذیه گره ای موازی و متوالی
انواع phase shifter
پارامترهای آنتن آرایه فازی
نمودار پرتو افکنی آنتن ها
دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی
نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی
نمودار پرتو افکنی در فضای آزاد و در مجاورت زمین
نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده
جهت دهندگی آنتن ها
پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان
شعاع های فرعی آنتن ها
مقاومت پرتو افکنی آنتن
امپدانس ورودی آنتن
سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها
طول موثر آنتن
پهنای نوار فرکانس آنتن ها
پلاریزاسیون آنتن ها
پلاریزاسیون خطی
پلاریزاسیون دایره ای
پلاریزاسیون بیضوی
آرایه های آنتن
ضریب آرایه برای آرایه های خطی
آرایه های خطی با فاصله گذاری یکسان و تحریک یکنواخت
عبارت ضریب آرایه
پویش تابه اصلی و پهنای تابه
آرایه سر آتش عادی
آرایه سر آتش هانسن – وودیارد
انواع آرایه ها
آرایه های خطی
آرایه های مسطح
ویژگی های آرایه فازی
تکنولوژی شیفت دهنده فاز
تکنولوژی شیفت دهنده فاز دیالکتریک ولتاژ
فصل چهارم
شبیه سازی آنتن آرایه ی در نرم افزار HFSS
روند طراحی در نرم افزار HFSS
نتایج شبیه سازی
فصل پنجم
نتیجه گیری
مراجع

پیشگفتار:
از سال 1877 که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و مهندسین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند. امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته باشیم.
در این پایان نامه، در ابتدا و در فصل اول به معرفی مقدمه ای درباره آنتن ها و معرفی آن ها می پردازیم. در فصل بعدی به انواع آنتن ها را معرفی می نمائیم. در این فصل تمرکز اصلی بر روی آنتن های آرایه ای می باشد. برای این منظور ساختار این آنتن ها را مورد بررسی قرار داده و ویژگی ها و کاربردهای این نوع از آنتن های را مورد بررسی قرار می دهیم.
در فصل سوم، پارامترهای مهم در طراحی آنتن های آرایه ای را مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور به توضیح کامل و جامع این پارامترها می پردازیم.
در فصل چهارم شبیه سازی آنتن های آرایه ای را در نرم افزار HFSS مورد بررسی قرار میدهیم. در این فصل روند کامل این شبیه سازی را ارائه داده و نتایج را مورد بررسی قرار میدهیم.
در فصل پنجم نیز از بحث حاضر نتیجه گیری میکنیم. در این فصل سعی میکنیم که نتایج مطلوب این آنتن ها را ارائه دهیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, طراحی, شبیه سازی, آنتن های آرایه ای, آنتن, آرایه فازی, پارامتر, پرتو افکنی, دستگ,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:68
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – سنسورها و انواع آن
تعریف عبارت سنسور
تکنیک هایی در تولید سنسور
فصل دوم – معرفی سنسورهای نوری
سنسورهای نوری
مقاومت های نوری
سایر مواد نیمه هادی برای سنسورهای نوری
فوتو ترانزیستور، فوتودیود و فوتو دارلینگتون
فصل سوم – انواع مختلف آشکار ساز نوری
انواع مختلف سنسور نوری
اشکال کاربردی سنسورهای نوری
فصل چهارم – بررسی کاربرد سنسور نوری در زمینه های مختلف
حسگر ها در رباتیک
کاربرد سنسور در دوربین دیجیتال
فصل پنجم – مثال و شبیه سازی
مدار الکترونیکی روبات نوریاب
مدار کلید حساس به نور
منابع و ماخذ

مقدمه :
سنسورها از نظر کیفی مرحله جدیدی را در استفاده هر چه بیشتر از همه امکاناتی که توسط علم میکرو الکترونیک به وجود آمده است، به ویژه در زمینه پردازش اطلاعات عرضه می کند. سنسورها رابط بین سیستم کنترل الکتریکی از یک طرف و محیط، عملیات، رشته کارها یا ماشین از طرف دیگر هستند. درگذشته تکامل سنسور قادر به هم گامی با سرعت تکامل در صنعت میکروالکترونیک نبوده است. در واقع در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 تکامل سنسور در سطح بین المللی بین سه و پنج سال عقب تر از تکامل علم میکروالکترونیک در نظر گرفته میشد. این حقیقت که ساخت عناصر میکروالکترونیک غالباً بسیار ارزانتر از وسائل اندازه گیری کننده ای (سنسورهایی) بود که آن ها احتیاج داشتند یک مانع جدی در ازدیاد و متنوع نمودن کاربرد میکرو الکترونیک پردازشگر اطلاعات در گستره وسیعی از عملیات و رشته کارها بود. چنین اختلافی بین علم میکرو الکترونیک مدرن و تکنولوژی اندازه گیری کننده کلاسیکی تنها توانست به واسطه ظهور تکنولوژی سنسورهای مدرن برطرف شود. به این دلیل، امروزه سنسورها بعنوان یکی از عناصر کلیدی جهت تکامل پیوسته و شتابان علم میکروالکترونیک شمرده می شوند.
کار تحقیقاتی و تکاملی گسترده در شاخه های مختلف تکنولوژی سنسور در سطح بین المللی آغاز شد. حاصل این فعالیت آنست که امروزه تجارت سنسور از یکی از بالاترین نرخ های رشد سالانه بهره مند میباشد. از آن جا که سنسورها وسیله اساسی برای بدست آوردن همه اطلاعات لازم در رابطه با وضعیت های مختلف عملیات و محیط هستند (در مفهوم عام کلمه)، بنابراین آن ها در امکانات کاملا جدیدی را به روی اتوماسیون طیفی از عملیات در صنعت، منزل، کارخانه، کاربردهای طبی، و سایر بخش ها می گشایند .این مثال ها برای کارخانه های تمام اتوماتیک و مجتمع آینده تنها میتواند به کمک سنسور ها تحقق یابد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, آشکار سازی, سنسور, تکنیک, سنسور نوری, مقاومت, مواد نیمه هادی, فوتو ترانزیستور, فوتو د,

تعداد صفحات:145
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
جامعه آماری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تعریف واژه ها
محدودیت های تحقیق
مراحل انجام تحقیق
فصل دوم – مبانی نظری و سوابق تحقیق
مقدمه
مبانی نظری
خلاقیت
نظریه های خلاقیت
نظریه کهن
نظریه تداعی گرایی و رفتار گرایی
نظریه انسان گرایی
نظریه شناخت گرایی
نظریه گشتالت
نظریه اسکاکتل
نظریه گیلفورد
نظریه تورنس
نظریه آمابیل
نظریه عصب شناختی
فرآیند خلاقیت
فرآیند خلاقیت از نظر هلم هولتز
فرآیند خلاقیت از نظر والاس
فرآیند خلاقیت از نظر اسبورن
فرآیند خلاقیت از نظر استین
فرآیند خلاقیت از نظر عابدی
فرآیند خلاقیت از نظر آلبرشت
فرآیند خلاقیت از نظر مالاگا
مولفه های خلاقیت
مؤلفه های خلاقیت
عوامل موثر بر خلاقیت
عوامل توسعه خلاقیت
عوامل فردی
عوامل محیطی
عوامل بازدارنده و موانع خلاقیت
سایر عوامل تأثیر گذار در خلاقیت
ویژگی های افراد خلاق
ویژگی های گروه خلاق
تکنیک های توسعه خلاقیت
یورش فکری یا کنکاش مغزی
مدل سینکتیکس یا فن قیاسی
تکنیک دلفی
تکنیک گروه اسمی (گروه بندی گزینشی)
ارتباط اجباری
الگو برداری از طبیعت
ضرورت و اهمیت خلاقیت
نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی
نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه فردی
نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی
تقسیم بندی سازمان ها بر اساس میزان خلاقیت
نقش مدیر در پرورش خلاقیت
تحقیقات انجام یافته در رابطه با موضوع تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
جمع بندی
بخش دوم ساختار سازمانی
تعریف ساختار سازمانی
وظایف ساختار سازمانی
متغیرهای اثر گذار بر روی ساختار سازمانی
انواع سازمان ها
ویژگی های سازمان های مکانیکی
ویژگی های سازمان های ارگانیکی
انواع ساختارهای سازمانی
ساختار ساده
بوروکراسی ماشینی
بوروکراسی حرفهای
ساختار بخشی (شعبه ای)
ساختار ادهوکراسی
ساختار ماتریسی (حرفه ای)
نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریسی
معایب عمده ساختار ماتریسی
رابطه استراتژی – ساختار
انواع سازمان های استراتژیک
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی پرسش نامه خلاقیت فیفر
جامعه آماری و نمونه گیری
فصل چهارم – یافته های تحقیق
مقدمه
توصیف داده ها
آزمون فرضیه های تحقیق
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
مقدمه
پیشنهادات کاربردی بر مبنای فرضیه های تحقیق
پیشنهاد برای پژوهش های آینده
مشکلات و محدودیت‌های تحقیق
منابع

فهرست جداول:
عوامل فردی (درونی) پیش برنده و باز دارنده خلاقیت
عوامل محیطی (بیرونی) پیش برنده و باز دارنده خلاقیت
طبقه‌ بندی عمده استراتژی – ساختار
راهنمای امتیاز بندی پرسشنامه خلاقیت فیفر
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین پیچیدگی سازمانی و خلاقیت مدیران
نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین تمرکز سازمانی و خلاقیت مدیران
نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین پیچیدگی سازمانی و خلاقیت مدیران
نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه تحصیلات مدیران و خلاقیت
نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین سابقه کار و خلاقیت مدیران
نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین وضعیت فرهنگی –محیطی سازمان و خلاقیت مدیران

فهرست اشکال:
فرآیند خلاقیت از دیدگاه آلبرشت (1987)
مؤلفه های خلاقیت
وضعیت روابط متقابل نهادهای بنیادین در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه
مقایسه نتایج تحقیقات ریباوت، آلتشولور و زلاتین
تقسیم بندی سازمان ها بر اساس میزان خلاقیت (الوانی، 1373)
تعیین کننده بودن استراتژی در تعیین ساختار سازمان
نیمرخ خلاقیت شخصی پاسخگویان

فهرست نمودارها:
ساختارساده
بوروکراسی ماشینی
ساختار بوروکراسی حرفه ای
ساختار بخشی
ساختار ادهوکراسی
سازمان در فرآیند توسعه از دیدگاه چندلر

چکیده:
ساختار سازمانی میتواند موجب خلاقیت مدیران گردد و نیز خلاقیت مدیران نیز می تواند ساختارهای سازمانی مناسب را به وجود آورد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد می باشد. نمونه گیری به روش هدفمند بوده است. از پرسشنامه های خلاقیت فیفر و ساختار سازمانی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین پیچیدگی سازمانی، تمرکز، و رسمیت و خلاقیت مدیران رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سطح تحصیلات و سابقه کار مدیران و خلاقیت آن ها رابطه معنادار وجود دارد.

مقدمه:
پدیده خلاقیت و نوآوری مثل انسان از خصیصه های انسانی، در آحاد نوع بشر یافت میشود و این انگیزش ها و شرایط محیطی و فردی است که عامل خلاقیت را آشکار میکند. خلاقیت بعنوان یک حالت روانی و ذهنی که در قلمرو علم روانشناسی است، آشکار میشود و از آنجا که عمده کار و فعالیت انسان در سازمانها انجام میشود، عامل ایجاد و پرورش خلاقیت در محدوده علم و هنر مدیریت قرار میگیرد و مدیران میتوانند پیدایش خلاقیت را در سازمان ها با ایجاد زمینه ها و بستر مناسب همچون ساختار سازمانی مناسب، تسریع یا با ایجاد فضای نامناسب آن را خنثی کنند. عوامل متعددی در درون یک سازمان بر توان خلاقیت و نوآوری افراد تأثیر می گذارند. یکی از مهمترین عوامل، تسهیل و تقویت توان خلاقیت و نوآوری در سازمان، ساختار مناسب و تشکیلات مناسب با اهداف مورد نظر است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, ساختار سازمانی, خلاقیت مدیران, پتروشیمی, مدیریت, انسان گرایی, نظریه گشتالت, اسکا,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:96
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه دیالیز
دیالیز چیست؟
اصول دیالیز
کلیه
آناتومی کلیه ها
آناتومی دستگاه ادراری
ساختار کلیه
نحوه تشکیل ادرار
کلیه ها چگونه کار می کنند؟
فرآیند کلیه ها
بیماری کلیه
ده عامل اصلی بیماری کلیه
نشانه های هشدار دهنده بیماری های کلیوی و دستگاه ادراری
دیالیز
دیابت و دیالیز
علائم از کار افتادن کلیه
روشهای جایگزین کلیه (دیالیز)
کدام نوع دیالیز برای بیماران بهتر است؟
آیا دیالیز صفایی می تواند خطر عفونت را کاهش دهد؟
پیوند کلیه
رژیم غذایی بیماران دیالیزی
آیا با کنترل دقیق قندخون می توان جلوی نارسایی کلیه را گرفت؟
روش های مراقبت از بیماران دیالیزی
راهنمای دیالیز مبتنی بر شواهد و اصول بالینی
آلبومین
انواع آلبومین
بیماری های که آلبومین در آن ها کاهش می یابد
موارد تجویز آلبومین
ساخته های صناعی نظیر آلبومین
مقدار و طرز مصرف
رژیم غذایی بیماران دیالیزی
روشهای دیالیز
تغذیه درمانی در دیالیز
هدف تغذیه درمانی
مواد مورد نیاز بدن
دریافت پروتئین
ویتامین های مورد نیاز
تعادل سدیم و مایعات
دریافت پتاسیم
رژیم غذایی بیماران تحت دیالیز
توصیه‌های تغذیه‌ای در درمان بیماران همودیالیزی
وضعیت دیالیز و تغذیه در ایران
برنامه ی منوی ساده برای بیمار تحت درمان با دیالیز
انرژی مورد نیاز
نمونه برنامه غذایی برای بیماران همودیالیزی
آنچه بیماران دیالیزی نباید بخورند
راهنمای تغذیه و همودیالیز (بنیاد ملی کلیه)
مراحل بیماری های مزمن کلیوی (CKD)
رابطه تغذیه و همودیالیز
مصرف مقدار صحیح کالری
مصرف مقدار صحیح پروتئین
مابقی مواد مغذی در رژیم غذایی شما
کنترل و برآورده سازی نیازهای رژیم غذایی ویژه
دیابت و رژیم غذایی ویژه آن
رژیم گیاهی (گیاهخواری)
نحوه کنترل و نظارت بر سلامت تغذیه
مصاحبات مربوط به رژیم غذایی و یادداشت روزانه غذاها
تستهای آزمایشگاهی برای توازن پروتئین
سرم آلبومین
nPNA (وجود نیروژن پروتئینی نرمالیزه)
آزمون تغذیه
تست های دیگری که به سلامت تغذیه شما کمک می کند.
مقدار دیالیزی دریافتی
سرم کراتین
بررسی میزان مصرف پروتئین خوراکی بر اساس محاسبه سرعت تولید اوره در بیماران همودیالیزی مزمن
ماشین های همودیالیز
شرایط عمومی
شرایط اختصاصی (مشخصات فنی)
مشخصات آب مصرفی دیالیز
کیفیت آب مورد نیاز دستگاههای همودیالیز
عوارض ناشی از آلودگی های شیمیائی آب دیالیز
میزان استاندارد ترکیبات موجود در آب مصرفی جهت انجام دیالیز
پژوهش تجربی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

چکیده:
در این پایان نامه با فرآیند دیالیز، تغذیه و رژیم غذایی و رابطه این 2 با هم آشنا میشویم. این پایان نامه در شش فصل انجام شده است. در فصل اول مسائل مقدماتی درباره دیالیز و تاریخچه آن ارائه میشود. در فصل دوم با آناتومی کلیه ها و بیماری های کلیوی آشنا می شویم. در ادامه، در فصل سه دیالیز و انواع آن را بصورت مفصل معرفی کرده و توضیح می دهیم. در فصل چهارم رژیم غذایی مناسب برای بیماران دیالیزی را بررسی می کنیم. در فصل پنجم با دستگاه دیالیز آشنا می شویم و در پایان در فصل ششم گزارش یک کار تحقیقاتی عملی در زمینه بیماران دیالیزی را ارائه می کنیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پزشکی, سلامت, ارتباط, تغذیه, دیالیز, کلیه, اصول دیالیز, آناتومی کلیه ها, دیابت, عفونت,

تعداد صفحات:217
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو زمانی ،مکانی و موضوعی
تعاریف، اصطلاحات مفهومی و عملیاتی
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مفهوم و تعاریف رضایت شغلی
نظریه های رضایت شغلی
عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان
عوامل موثر بر رضایت شغلی
اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
شیوه ابراز نارضایتی
مفهوم عدالت
عدالت سازمانی
کارکردهای درون سازمانی عدالت
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت تعاملی (مراوده ای)
اهمیت عدالت سازمانی
عوامل موثر بر ادراک عدالت
نتایج ادراک از عدالت
عدالت در روابط برون سازمانی
تعهد سازمانی
مفهوم و تعاریف تعهد
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
طبقه بندی کانون های تعهد
دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی
تعهد به دیگر سازمان ها
تعهد نسبت به مشتریان
رفتاراخلاقی
فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی
پیشینه تحقیق
چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری و نمونه
روش های گردآوری داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد
آزمونهای برازندگی مدل کلی
ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق
ارزیابی بخش اندازه گیری مدل
بررسی فرضیات تحقیق
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون فرضیه ششم
آزمون فرضیه هفتم
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه
پیشنهاد های کاربردی
پیشنهاداتی برای محققان آینده
موانع و محدودیت های پژوهش
منابع و مأخذ
پیوست‌ها
چکیده لاتین

فهرست جداول:
متغیرها و سوالات پرسشنامه
ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده
تعداد ودرصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد
آزمونهای برازندگی مدل کلی
مقیاس سنجش متغیرهای اندازه گیری
شاخص های برازندگی مدل پژوهش
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه اول
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه دوم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه سوم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه چهارم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه پنجم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه ششم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه هفتم

فهرست نمودارها:
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرسن
تعداد و درصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان

فهرست اشکال:
انواع عدالت سازمان
مدل مفهومی تحقیق
ضرایب استاندارد مدل ساختاری و اندازه‌گیری
آماره T برای ضرایب مدل ساختاری و اندازه‌گیری

چکیده:
مفاهیم رضایت شغلی، عدالت سازمانی، رفتار اخلاقی و تعهد سازمانی به دلیل اهمیت حفظ نیروی انسانی برای سازمان ها بسیار زیاد میباشد. شاید بتوان گفت که کارمندان، مشتریان کار در سازمان ها هستند و همچنان که سازمان ها جهت جلب رضایت مشتریان بیرونی از سیاست ها و استراتژی های مختلفی بهـره میبرند، می بایستی جهت راضی نگه داشتن نیروهای متخصص نیز راه کارهای علمی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. بدین منظور باید از طریق بررسی های سالیانه نسبت به شناسایی نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمین رضایت و به تبع آن ایجاد تعهد اقدام نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت، تعهد و رفتار اخلاقی بر رضایت کارکنان، در یک نمونه تصادفی 370 نفری از کارکنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع رابطه ای بوده و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی و معادلات ساختاری محسوب میگردد. داده های حاصل از پرسشنامه های مربوط با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده است. بررسی فرضیات تحقیق از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، بیانگر وجود رابطه بین عدالت توزیعی و رفتار اخلاقی کارکنان است. بین عدالت رویه ای و رفتار اخلاقی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین عدالت توزیعی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد. بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمان کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

مقدمه:
سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار میدهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود؛ بنابراین رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران، و احساس عدالت در کارکنان است. رعایت عدالت به ویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان ( توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است. در فراگرد توسعه رفتارهای عادلانه و رفتارهای اخلاقی کارکنان و مهم تر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان، شناخت چگونگی تاثیر گذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد رضایت و انگیزش کارکنان حائز اهمیت است. با دست یابی به شناخت مناسب از نحوه تاثیرگذاری ابعا دعدالت سازمانی، رفتاراخلاقی و تعهد کارکنان بر ابعاد گوناگون رضایت شغلی، مدیران این امکان را می بایند که اقدامات مناسب تری را در جهت توسعه احساس عدالت پسر و ایجاد تعهد و رفتار اخلاقی در سازمان برنامه ریزی و مدیریت نمایند. براین اساس در این تحقیق محققی سعی دارد به بررسی ابعاد عدالت سازمانی، تعهد و رفتاراخلاقی کارکنان در رضایت شغلی کارکنان در موسسات صندوق مهر امام رضا بپردازد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, رضایت شغلی, رفتار اخلاقی, کارکنان, سازمان, نارضایتی شغلی, عدالت سازمانی, روابط ب,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
انگیزه و هدف از انتخاب موضوع
صفحه تقدیم نامه
صفحه سپاس نامه
چکیده
فصل اول – مقدمه و تاریخچه
تاریخچه RFID
کاربرد در صنایع و محیط زندگی
انواع کارت ها TAG ها
تکنولوژی
سرعت، زمان و هزینه
انواع دیگری از کاربرد rfid در محیط زندگی روزمره
RFID-Product List
Metal mount Tag
Price Tag
Key tag – PVC
Screw Tag
HF Smart Label
Epoxy Tag
Disc Tag – ABS
Key tag – ABS
UHF Hard Tags
Laundry
UHF Smart Label
ISO CARD
Clamshell Card
Watch Wrist Band
Disc Tag – PVC
Poultry ring tag
Smart Wrist – strap
Epoxy Rod
Animal Tag
نتیجه گیری فصل اول
جزاء یک سیستم RFID تگ ها
بررسی کننده
کنترل کننده
تگ های RFID
تگ های هوشمند (با قابلیت خواندن و نوشتن) در مقابل تگ های فقط خواندنی
حافظه هایی با ویژگی یک مرتبه نوشتن و چندین مرتبه خواندن
اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ
کنترل فرکانس در VCO
اسیلاتور کریستالی کنترل شونده با ولتاژ
معادلات برای حوزه زمان در VCO
معادلات برای حوزه فرکانس در VCO
نتیجه گیری
Authentication
Basic RFID tag
Privacy
Sleeping و Killing
Renaming Approach
Relabeling
کدکردن حداقل(Minimalist Cryptography
رمزنگاری مجدد جهانی
Distance Approch
Blocking
Authentication
Symmetric-Key Tag
صفحه فهرست منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
فرهنگ واژگان
Abstract

پیشگفتار:
در جریان سریع توسعه فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی (RFID)، انبارها و سیستم‌های توزیع بسیار مورد توجه میباشند. این فناوری موفق شده است تا قابلیت‌ها و کارایی خود را بعنوان یک ابزار مقرون‌ به‌ صرفه در صرفه‌جویی در زمان، بهبود عملکرد و میدان‌عمل، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و منابع مورد نیاز فعالیتهای مختلف در مدیریت انبار ثابت نماید. این مقاله مقدمه‌ای بر نحوه به کارگیری فناوری RFID در مراکز نگهداری و توزیع و در نهایت معرفی انبارهای هوشمند (Intelligent Warehouse) میباشد.
فناوری RFID میتواند برای بسیاری از عملیات معمول مدیریت کالا در انبارها و شبکه‌های گسترده توزیع مورد استفاده قرار گیرد:
از قبیل: ورود و دریافت، طبقه‌بندی، جانمایی و مدیریت نگهداری، برداشت و تحویل، خروج و انتقال. با بررسی دقیق فرآیندها و خصوصیات سیستم و همچنین طراحی و انتخاب مناسب تجهیزات، این فناوری میتواند با قابلیت‌ها و خصوصیات منحصر بفرد خود در حل مشکلات و رفع محدودیت‌های قبلی، افزایش کارآمدی فرآیندها و فراهم آوردن بستر پردازش قدرتمند و یکپارچه استفاده شود. بعلاوه بازگشت سریع و مناسب سرمایه را نیز بدنبال خواهد داشت.

اهمیت و جایگاه موضوع:
چرا به RFID نیاز داریم ؟
توسعه سازمان و گسترش آن بدون داشتن استراتژی کنترل تردد مطمین، کاری بس دشوار است و در صورتی که برنامه ای مدون و صحیح نداشته باشید با مشکلات فراوانی در خصوص مدیریت منابع انسانی و حفظ دارایی های سازمان برخورد خواهید کرد.

انگیزه و هدف از انتخاب موضوع:
شناسایی از طریق امواج رادیویی (RFID) یکی از تکنولوژی‌هایی است که موجی از احساسات را تحریک کرده است.
امکانات و دشواری های مطالعه و تحقیق انجام شده:
پیاده سازی کامل فناوری RFID در کتابخانه‌های ایران برای اولین بار توسط کنسرسیوم شرکت‌های پارس آذرخش و کاوشکام در کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز با موفقیت به انجام رسید و هم اکنون این سیستم مکانیزه در حال بهره‌برداری و توسعه در کل دانشگاه میباشد.

چکیده:
سیستم های تشخیص اطلاعات
اصولاً به هر سیستمی که قادر به خواندن و تشخیص اطلاعات افراد یا کالاها باشد سیستم شناسایی گفته میشود به طور کلی شناسایی خودکار و نگهداری داده ها روشی است که طی آن تجهیزات سخت افزاری یا نرم افزاری قادر به خواندن و تشخیص داده ها بدون کمک گرفتن از یک فرد هستند. بارکدها، کدهای دو بعدی، سیستم های انگشت نگاری، سیستم شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی، سیستم شناسایی با استفاده از قرنیه چشم و صدا و … از جمله این راهکارها هستند. یکی از جدید ترین مباحث مورد توجه محققان برای شناسایی افراد یا کالاها استفاده از سیستم شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی یا RFID است. RFID که مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ امروزه توسط فروشگاه های زنجیره ای بزرگی چون وال مارت و مک دونالد و نیز سازمان های مهمی چون وزارت دفاع ایالت متحده آمریکا استفاده شده است سیستم های شناسائی از طریق امواج رادیوئی موسوم به RFID در اصل مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ تصور کنید که یک شیشه مربا دارای یک برچسب (لیبل) است که در درون آن ریز تراشه ای بسیار کوچک (به اندازه یک سر سوزن) و یک آنتن فرستنده و گیرنده کار گذاشته شده است و برای گریز از گزند رطوبت و آسیب های متداول از لفاف پلاستیکی در ساخت آن استفاده شده است. این همه چیزی است که ساختمان یک برچسب RFID را تشکیل میدهداز سوی دیگر همه ما می دانیم که امواج رادیویی از بیشتر مواد غیر فلزی عبور می کنند. حالا با داشتن یک آنتن ارسال امواج رادیوی (همانند رادارها) و ارسال امواج از آن در محیط (از ۳۰ سانتی متر تا ۶ متر و بالاتر) هرگونه کالا (و حتی کارت شناسایی افراد) که دارای برچسب RFID باشد فعال شده و ریز تراشه موجود در آن اطلاعاتی که پیشتر در آن قرارداده شده را به صورت امواج رادیویی از خود باز پس میدهند؛ رادار یا آنتن مرکزی اطلاعات را دریافت و با کمک رایانه آن را به کاربر نمایش می دهد گونه ای از ریزتراشه ها (بدون باتری) جریان برق مورد نیاز برای فعال سازی خود را از همین امواج انتشار یافته در محیط کسب می نمایند. طول موج مورد استفاده در این فناوری مانند استفاده از ایستگاه های مختلف در یک رادیوی خانگی است. کالاهای که در فواصل نزدیک مورد ردیابی و شناسایی قرار می گیرند (مانند یک جعبه میوه) از طول موج های کوتاه تر FM استفاده میکنند که دارای نرخ ارزان تری است و برای ردیابی و شناسایی کالاهای حجیم (مانند یک کانتینر کالا) که در محدوده وسیع تری در حال حرکت هستند از برچسب هایی با طول موج بالاتر استفاده می کنند که نرخ این برچسب ها نیز بیشتر است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, تراشه, RFID, امنیت, فناوری اطلاعات, کامپیوتر, محیط زندگی, سیستم, کنترل کننده, بر,

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه تجارت الکترونیک
سرآغاز تحول تجارت الکترونیک
تعاریف تجارت الکترونیک
تفاوت کسب و کار الکترونیک با تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات
تجارت الکترونیکی در برابر تجارت سنتی
فصل دوم – مبانی و ساختار تجارت الکترونیک
مقدمه
اجزای مبادله الکترونیکی
استانداردهای مبادله الکترونیکی داده ها
ساختار تشکیلاتى EDI
نرم افزار الکترونیکی
شبکه های طرف قرارداد
مبادلات الکترونیک
انواع مبادله الکترونیک داده ها
فناوری های مرتبط با مبادلـه الکترونیک داده ها
تجارت الکترونیک و مبادلـه الکترونیک داده ها
محدودیت های اجرای مبادله الکترونیک داده ها
طبقه بندی تجارت الکترونیک از دیدگاه های متفاوت
از منظر ماهیت تبادلات
با توجه به ماهیت برنامه های کاربردی
محدودیت ها و موانع تجارت الکترونیکی
محدودیت های فنی
محدودیت های غیر فنی
انواع بازارهای الکترونیکی : از فروشگاه ها تا پورتال ها
انواع فروشگاه و مراکز خرید
بازارهای الکترونیکی B2B
پورتال ها
کاتالوگ های الکترونیکی
مروری بر خرده فروشی الکترونیکی
خصوصیات خرده فروشی الکترونیکی موفق
طبقه بندی خرده فروشی الکترونیکی بر اساس کانال های توزیع
دو دسته مراکز خرید الکترونیکی
انواع روش های ارائه خدمات به مشتری در اینترنت
ابزارهای ارائه خدمات به مشتری در اینترنت
استراتژی های بازاریابی خرید الکترونیکی
استراتژی تجارت الکترونیک
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکی
عوامل موثر بر به کارگیری استراتژی تجارت الکترونیک
فصل سوم – بررسی وضعیت تجارت الکترونیک در ایران و فرصت ها و تهدیدهای آن
تجارت الکترونیک و بانک (بانکداری الکترونیکی)
تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
محصولات و خدمات بانکداری الکترونیک
تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی
مزایای بانکداری الکترونیک
سابقه تاریخی شکل گیری بانکداری الکترونیک در ایران
بررسی بانکداری الکترونیکی در ایران
آشنایی با نظام‌های پرداخت
مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران
جنبه داخلی
جنبه های خارجی
منابع توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک در ایران
عملکرد ضعیف بانک های بزرگ کشور در ساتنا
بررسی وضعیت سطح کیفی دستگاه های خروجی در ایران
فاصله بانکداری الکترونیک ایران در سطح بین المللی
بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیک بر توسعه نظام بانکی
بسترهای بانکداری الکترونیکی
بسترهای نرم افزاری
بسترهای سخت افزاری
بسترهای مخابراتی
بسترهای حقوقی
مزایای بانک های اینترنتی
معایب بانک های اینترنتی
اصول مدیریت ریسک برای بانکداری الکترونیک
فصل چهارم – نتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری
توصیه ها و پیشنهادهایی جهت پیاده سازی بانکداری الکترونیک در کشور
منابع

فهرست جداول:
سه نسل تکامل تجارت الکترونیک از دیدگاه پالک (Paulk )
مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و سنتی
تعداد پیام های ارسالی ایران از طریق

فهرست تصاویر:
تجارت الکترونیک
نگاه تاریخی به حکومت و شهروند
کنترل کامل شهروند (قبل از جنگ جهانی دوم)
امکان انتخاب حکومت برای شهروند (پس از جنگ جهانی دوم)
شهروند و حکومت مجازی (جامعه شبکه ای)
جایگاه کمیته‌ها و گروه‌هاى کارى و شوراهاى منطقه‌اى
ملاحظات حضور
نحوه اتصال سازمان های مختلف به مرکز شتاب

چکیده:
تجارت الکترونیک یک مفهوم جدید نیست و استفاده از فناوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی و تجاری به سال ها قبل باز میگردد. یک عقیده این است که اولین داد و ستدی که توسط تلفن و یا فاکس انجام گرفت، اولین داد و ستد به شکل تجارت الکترونیکی بوده است. اما تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه 60 میلادی و بر مبنای مبادله الکترونیک داده ها، یعنی تبادل الکترونیک اسناد استاندارد شده از یک رایانه به رایانه دیگر، شکل گرفت. مبادله الکترونیک اطلاعات زمینه انتقال الکترونیکی اسناد تجاری را برای شرکت ها فراهم نمود.
با توجه به رشد روز افزون شبکه اینترنت و قابل دسترسی بودن برای همگان تجارت الکترونیک در کشور رو به رشد میباشد. این مسئله باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانک داری گردیده است.
در این پژوهش بر آن شدیم تا ضمن بررسی مختصر مفاهیم تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی و بسترهای آن، به بررسی مزایا و معایب بانکداری الکترونیک و بررسی تهدید ها و فرصت های تجارت الکترونیک در ایران و همچنین بررسی اصول مدیریت ریسک برای بانکداری الکترونیک در قالب 4 فصل به شرح زیر بپردازیم.
فصل اول: شامل کلیات و مفاهیم تحقیق بوده و به بررسی مفاهیم و بیان مسئله تجارت الکترونیک می پردازد.
فصل دوم: با عنوان مبانی تجارت الکترونیک بوده که به بیان ساختار تجارت الکترونیک، مزایا و معایب و کاربردهای آن می پردازد
فصل سوم: نیز به بررسی وضعیت تجارت الکترونیک در ایران و فرصت ها و تهدید های آن می پردازد.
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات که از مجموع مطالب ذکر شده نتیجه گیری به عمل آمده است.
و در پایان نیز منابع مورد استفاده در تحقیق بیان شده است.

مقدمه:
حدود سی سال از پیوستن چهار شبکه بنیان‌گذار اینترنت به یکدیگر سپری شده است. در طی این سال ها بشر پیشرفت های فراوانی کرده است که شاید حتی خود تصور چنین سرعت پیشرفتی را نداشت. فناوریهای جدید مانند وب نیز استفاده از اینترنت را به مراتب راحت‌ تر کرده است، اما انسان برای راحتی بیشتر هرگز از پا ننشسته است و قدم در ایجاد فناوری‌های نو نهاده است. تجارت الکترونیک یکی از این فناوری‌ها است که در پشت نام به ظاهر ساده‌اش، مفهومی فراتر از آن چه در اذهان ماست پنهان شده است. آنچه در این پروژه آمده است شامل مباحثی از مبانی تجارت الکترونیک میباشد: شرح مختصری از تاریخچه تجارت الکترونیک، چگونگی آن در دوران قبل و بعد از به وجود آمدن اینترنت، ذکر برخی پروژه‌های موفق یا شکست‌خورده و دلیل پیروزی یا ضعف آن ها، توضیح بعضی مدل های تجارت الکترونیک و مزایای استفاده از آن.
بسیاری از اقتصاد دانان, متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده‌اند که در سال های اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر منبای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است. تجارت الکترونیکی,، به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته میشود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. در این گزارش نگاهی داریم به مفهوم تجارت الکترونیکی، روند گسترش آن در جهان و گریز ناپذیربودن استفاده از آن سپس مروری بر تجربه برخی از کشورها در این زمینه و اقدامات و دستاوردهای آن ها خواهیم داشت. توجیه اقتصادی تجارت الکترونیکی در کشور موضوع بخش بعدی این گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجیه اقتصادی این طرح، اهداف، اصول و سیاست های اجرایی مورد نیاز برای راه اندازی و گسترش سریع تجارت الکترونیکی در قالب سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهد گردید. استفاده از فناوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی پیشینه‏ای نسبتا طولانی دارد. در حقیقت، نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضاهای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری، و هماهنگی موثر درون سازمانی نشأت گرفته است. می‏ توان گفت این نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین های خود پرداز (ATM) دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت های اعتباری انجام دهند. پیش از توسعه تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت در سال های آغازین دهه ۹۰، شرکت های بزرگ دست به ایجاد شبکه‏ های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات تجاری میان یکدیگر زدند. این روش، مبادله الکترونیکی داده ها نامیده ‏شد. درآن سال ها، لفظ تجارت الکترونیکی، مترادف با مبادله الکترونیکی داده‏ ها بود. ایجاد و توسعه اینترنت و شبکه جهان گستر، باعث خلق فرصتهای زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر ساخت ها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, تجارت الکترونیک, فرصت, تهدید, فناوری اطلاعات, کسب و کار الکترونیک, تجارت سنتی, م,

<-BloTitle->
<-BloText->