خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:112
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
فرضیات تحقییق
سوالات تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
تعریف لغات و اصطلاحات
فصل دوم
ادبیات پژوهش
بخش اول – مبانی نظری تحقیق
مقدمه
واژه کارآفرین
تفاوت کارآفرین با مدیر
کارآفرینان چه کارهایی میکنند؟
کارآفرین کیست؟
تاریخچه کارآفرینی
تعاریف کارآفرینی
ویژگیهای مشترک تعاریف کارآفرینی
کارآفرینی چیست؟
نکات مورد توجه در تعریف کارآفرینی
ویژگی های عمده کارآفرینان
جمع بندی ویژگیهای افراد کارآفرین
ویژگیهای روانشناختی
ویژگیهای فردی کارآفرینان
ویژگیهای جامعه شناختی (اجتماعی)
مهارت های عمومی کسب و کار
مهارت های مدیریتی
کارآفرینی پایه های شکل گیری اقتصاد نوین
کارآفرینی و رشد اقتصادی
کارآفرینی و اشتغال
کارآفرینی و رشد فناوری
علل تشویق برای کارآفرینی
نقش و اهمیت کارآفرینی
وظایف کارآفرین
موانع کارآفرینی
انواع کارآفرینی
کارآفرینی سازمانی
فرآیند کارآفرینی سازمانی
تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی
مدیر به عنوان کارآفرین
عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان
فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه
تاثیر متقابل فرهنگ و کارآفرینی
ویژگی های سازمان های کارآفرین
گام های موثر در مسیر کار آفرین نمودن سازمان
مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی
کارآفرینان سازمانی
ویژگی های کارآفرینان سازمانی
انگیزه های کارآفرینی
انواع کارآفرینی سازمانی
ابعاد کارآفرینی سازمانی
عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی
مراحل کارآفرینی در سازمان
انواع مدلهای کارآفرینی درسازمان
خصوصیات حمایتی مدیریت
موانع و محدویت های کارآفرینی در سازمان
کارآفرینی درسازمانهای ایران و تأثیرآن بر روند توسعه اقتصاد
خلاقیت و کار آفرینی
عوامل مؤثر در توسعه و رشد کارآفرینی
نقش خانواده و اجتماع در پرورش روحیه کارآفرینی
نقش عوامل فرهنگی در توسعه و رشد کارآفرینی
اهمیت و جایگاه آموزش کارآفرینی
اهداف آموزش کارآفرینی
سابقه کارآفرینی در دانشگاه های کشور
استفاده از کارآفرینی در آموزش و پیشنهادهای سمینار
نقش آموزش در ایجاد و توسعه کارآفرینی
ویژگی های سازمان های کارآفرین
گام های موثر در مسیر کار آفرین نمودن سازمان
مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی
بخش دوم – تحقیقات پیشین
پیشینه پژوهش
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
فصل سوم
روش تحقیق
ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
روش پژوهش‬
روش های گردآوری اطلاعات
جامعه آماری و نمونه آماری
اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ‬‬
رواﯾﯽ ( اﻋﺘﺒﺎر )
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ(اعتماد)
‬روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‬‬
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تحلیل توصیفی
سن
جنسیت
تحصیلات
جایگاه شغلی
آمار استنباطی
فصل پنجم
پیشنهادات،‌ محدودیت ها و نتایج تحقیق
مقدمه
خلاصه و نتیجه گیری
نتایج فرضیات
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
راهکارها
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
پیشنهاد به محققان آتی
منابع
پرسش نامه

فهرست جداول:
توزیع فراوانی سن
توزیع فراوانی جنسیت
توزیع فراوانی تحصیلات
توزیع فراوانی جایگاه سازمانی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
رابطه آینده نگری و رفتار کارآفرینانه منابع انسانی
رابطه مشارکت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی
رابطه انگیزه فردی و رفتار کارآفرینانه منابع انسانی
رابطه حمایت و رفتارکارآفرینانه منابع انسانی

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی سن
توزیع فراوانی جنسیت
توزیع فراوانی تحصیلات
توزیع فراوانی جایگاه سازمانی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11

مقدمه:
امروزه بر خلاف گذشته، بازارهای سطح جهان با تغییرات روزانه و حتی لحظه به لحظه نیازهای جوامع بشری رو به رو هستند و سازمان های تولیدی و خدماتی که عامل اصلی مرتفع ساختن این نیازها به شمار میروند، برای جا نماندن از تغییرات سریع و بقا و رشد در این بازارها باید به سرعت و با هدف گذاری های درست حرکت کنند.
چرا که ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخص های سخت افزاری و دارایی های مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی های نرم افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند، امروز ثروتمندترین مردم دنیا افراد دانش مدار و کارآفرین میباشند. لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز بر پایه نوآوری و خلاقیت و استفاده از دانش استوار است. در این میان تداوم بقا و حیات سازمان ها، نیازمند روش ها و راه حل های نو است و کارآفرینی به عنوان یک رویکرد استراتژیک و مزیت آفرین در نظام های اقتصادی، میتواند الگویی کارآمد جهت حصول به اهداف توسعه اقتصادی ـ اجتماعی قلمداد گردد. از کارآفرینی به عنوان موتور حرکت توسعه اقتصادی یاد میشود. چرا که وجود کارآفرینی در سازمان ها امری به مراتب ضروری به نظر میرسد دلیل آن هم قرار گرفتن در فضای رقابتی دنیای امروز است که سازمانها را وادار میکند با استفاده از کارآفرینان از این قافله عقب نمانند و از گردونه خارج نشوند. از سوی دیگر تجربه دنیای امروز نشان داده است که نوآوری های مهم و پیشرفت های تکنولوژیکی، در سازمان ها و شرکت های بزرگ دولتی اتفاق نخواهد افتاد زیرا قابلیت تطبیق با بازار و نیاز روز چیزی است که از یک ساختار بزرگ، پیچیده و تو در تو ساخته نیست و در نتیجه برای پیشرفت سریع و ارائه محصولات جدید، تنها راه موثر ایجاد و توسعه شرایطی است که فعالیت های اقتصادی کوچک بتوانند تأسیس شوند و رقابت کنند.
همچنین در دنیای امروز شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه کارآفرینی سازمانی در جامعه و ویژگی های منحصر به فرد کارآفرینان در سازمان، بعنوان عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محسوب میشود؛ به گونه ای که عنصر کارآفرینی سازمانی از یک سو بعنوان موتور حرکتی تولید و توسعه سازمانی و از سوی دیگر، پرورش دهنده و تقویت کننده روحیه سرمایه گذاری و بهره وری در نیروی انسانی تلقی میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, مدیریت, منابع انسانی, سازمان میراث فرهنگی, کارآفرین, مدیر, روانشناختی, جا,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جنایات علیه بشریت
سوالات اصلی تحقیق
فرضیه‌‌های تحقق
روش و نوع تحقیق
اهداف تحقیق
مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
در سطح بین المللی
در سطح داخلی
محاکمات
قانون گذاری
رویه قضایی
نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم: بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
گستردگی یا سازمان یافتگی
عنصر سیاسی
وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
واژه هر
واژه غیر نظامیان
واژه جمعیت
واژه جهت دار
عنصر تبعیض آمیز بودن
عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی
جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
قتل
قلع و قمع
شکنجه
آزاو اذیت
جنایات بر ضد آزادی های افراد
به بردگی گرفتن
تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
حبس کردن
تعرضات جنسی
ناپدید کردن اجباری اشخاص
جنایت تبعیض نژادی
سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم: جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهیت قواعد آمره
محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌گیری کلی

پیشگفتار:
در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار میگیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم، چهار جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از:
1- جنایت نسل کشی
2- جنایت جنگی
3- جنایت علیه بشریت
4- جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله این که:
آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود میشود یا خیر؟
و این که میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچ گونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه میدهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سر به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجاد شدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . میباشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه میدهد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, جنایت علیه بشریت, اساسنامه, حقوق, دیوان کیفری, بین المللی, قانون گذاری, رویه قضایی, ع,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:48
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مطالعات کتابخانه ای
الگویی مصرف و تلفات آب شهری
عوامل موثر بر کاهش تقاضای آب شهری آب صنعت فاضلاب چیست؟
مخاطرات نیترات و نیتریت در آب های آشامیدنی
نشانه های نیترات
اثرات زیان بار بر سلامتی
آزمایشات
تفسیر نتایج آزمایشگاهی
انتخاب ها
تصفیه
خلاصه
بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته
آب سطحی، مزایا و معایب آب زیرزمینی (سیستم‌های چاهی)
تکنیک های حذف آهن و منگنز و گندزدایی
تصفیه آب سخت
خورندگی آب
بهینه‌سازی فرآیندها
روش انجام کار
ویژگی های شیمیایی آب آشامیدنی
آفت کش ها
نتایج
راهکارها
هدف از کنترل کیفیت آب آشامیدنی
منابع

چکیده:
در مدت زمانی که در وزارت نیرو اداره آب و فاضلاب روستایی استان تهران شروع به فعالیت نمودم در سه بخش
1- تحقیق و پژوهش
2- کنترل کیفی آب
3- طراحی و توسعه
این سازمان فعالیت داشته و در این سه زمینه اطلاعات و مهارت های خاصی را به دست آورده ام. در بخش تحقیق و پژوهش که بیشتر برای رفع مشکل کار مجبور به مطالعه و ارائه دید و راه حل جدید و نوین برای رفع مشکل بوده در این بخش که بیشر در خصوص چاه ها بوده و چگونگی آلودگی چاه ها و تعیین محل مناسب برای احداث چاه ها و راه حل مناسب برای برطرف کردن خشکی چاه ها را انجام داده و بیشترین فعالیت ها بازیدهای دوره ای برای پیگیری از وضعیت کنونی چاه ها از قبل از احداث شده و کنترل استاندارهای موجود بوده. در بخش کنترل کیفی آب که شامل دو قسمت آزمایشگاهی و اداری بصورت مجزا بود. در بخش اداری کارشناسان آب در طول هفته بازدیدهای از آب روستاها و چاه های اطراف انجام میدادند و نمونه های ازآب را برای کنترل به صورت آزمایش میکروبی و شیمیایی به آزمایشگاه ارسال میکردند و بعدا داده های این آزمایشات برای کارشناسان اداره ارسال میشده، این داده ها را در نرم افزار بایگانی میکردند و در صورت بروز مشکل باید برای رفع آن راهکارهای لازم را ارائه میدادند. در بخش طراحی و توسعه که عمده فعالیت به جهت طراحی تصفیه خانه و تصفیه فاضلاب بوده که در مدت زمان حضور در آن واحد طرح تصفیه خانه طالقان در دست اجرا بوده و توسط نرم افزار اتوکد و water jeen کارهای کامپیوتری آن را انجام میدادند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, بررسی سیستم تصفیه فاضلاب, آب و فاضلاب, شیمی, عمران, آب شهری, آب آشامیدنی, نی,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
برخی از ابزارهای مورد استفاده نابینایان
صفحات نمایش بریل
صفحه خوان ها
علامت گذار صفحات وب
یکپارچه سازی فراداده ها برای بهبود دسترس پذیری صفحات وب
تبدیل صفحات بصری به نمونه های لامسه
بهبود استفاده از صفحه کلید هنگام کار با مرورگرهای وب
مقایسه رفتار کاربران بینا و نابینا در هنگام جستجو
چاپگر و اسکنر بریل
انگشتانه بریل
لپ تاپ سایفو
چگونگی تعیین نیازمندی ها
دنیای جدیدی برای نابینایان
قدم های برداشته شده
سیستم عامل برای نابینایان فارسی زبان
ساختار کلی
سیستم عامل رایج برای نابینایان

مقدمه:
جوامع بشری با پیشرفت و مدرنیته شدن، به سوی ماشینی شدن و کامپیوتری شدن در حرکت هستند، در این بین افرادی هستند که به دلیل داشتن نواقص جسمی نمی توانستند که از این پیشرفت ها بهره مند شوند و هم چون افرادی عادی زندگی کنند، به همین دلیل بود که با همت و اراده برخی افراد نرم افزارهای مناسب برای این قشر آماده و تولید شد از میان این قشر، قشر نابینایان بود که در سال های اخیر با پیشرفت های چشمگیری مواجه شد و آوازه استفاده از تکنولوژی آن ها زبان زد دیگر قشرها شد و با همت دیگران و متولیان امر این راه مساعد گردید و نیز قشر نابینایان با همت خود کاری کردن بس بزرگ و ناباورانه برای سایرین که پیش خود فکر می کردند که رایانه برای این قشر زیادیست و نمی توانند انجام دهند، اما این قشر به آن ها ثابت کردن که می توانند، به شرطی که به این افراد اعتماد شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, سیستم عامل, کامپیوتر, نابینایان, خط بریل, صفحات وب, چاپگر, اسکنر, لپ تاپ ,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
رشته روابط عمومی
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
تبلیغات
عوامل تاثیر گذار در پذیرش پیام
منبع پیام
ماهیت پیام
شخصیت پیامگیر و ویژگی های آن
محیط یا شرایط دریافت پیام
وظایف کارگزاران تبلیغ ( منبع تبلیغ )
برانگیختن احساس نیاز مردم نسبت به تغییر
ایجاد ارتباط با مخاطب
تعیین نیاز مخاطب
ایجاد انگیزه تغییر در مخاطب
تبدیل نگرش به رفتار
پدیدار ساختن تغییر
دستیابی به داوری جدید
نگرش ها و چگونگی تکوین آن ها
تعاریف نگرش
ویژگی های نگرش
ابعاد نگرش ها
تکوین نگرش ها
نظریه های تغییر نگرش
الگوهای یادگیری تغییر نگرش
نظریه محرک – پاسخ
نظریه هاولند
نظریه مشوق ها و تعارض ها
الگوهای شناختی تغییر نگرش
مفروضات الگو درباره ماهیت آدمی
نظریه تعادل
ساخت های شناختی متعادل و نامتعادل
نظریه توافق
مردم کسانی را که شبیه خودشان باشند، دوست دارند
نظریه همسازی شناختی
نظریه ناهماهنگی (ناهمسازی) شناختی
کاربردهای نظریه همسازی شناختی
نظریه قضاوت اجتماعی
مفاهیم بنیادی نظریه قضاوت اجتماعی
گستره پذیرش، گسترده طرد و گستره عدم التزام
خلاصه نظریه های تغییر نگرش ها
جمع بندی
منابع

مقدمه:
انسان امروز زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی میکند. تعداد آگهی های تلویزیونی که فرد در زندگی میبیند به حدی زیاد است که باور آن حتی برای خودمان، که زیر فشار چنین حجم غریبی هستیم، مشکل است. آگهی تلویزیونی نه تنها نحوه استفاده ما را از دیگر رسانه های ارتباطی تحت کنترل دارد، بلکه بر نحوه حیات، منش، رفتار و جهان بینی تاثیر میگذارد. تبلیغات منحصر به تلویزیون نمیشود بلکه رسانه های دیگر را نیز در بر میگیرد. رادیو، روزنامه، مجله، تبلیغات شهری، اینترنت و… از جمله رسانه های مهم تبلیغاتی محسوب میشود. به نظر میرسد که هر یک از ما در طی شبانه روز خواسته یا ناخواسته در معرض تبلیغات فراوانی هستیم. بنابراین شناخت علمی تبلیغات قطعاً ضروری و لازم به نظر میرسد و وظیفه کارگزار تبلیغ که یکی از ارکان تبلیغ میباشد شناخت کافی از افکار عمومی میباشد و افکار عمومی به عنوان یک پدیده روانی ـ اجتماعی بر نگرش ها استوار است که سوق دادن آن در یک جهت معین کوشش های بسیاری را می طلبد. کارگزاران تبلیغ هرگاه لازم بدانند که افکار عمومی را به حمایت از نظریه معینی یا سازمان و موسسه ای ترغیب کنند در بیشتر موارد با اعمال نفوذ در احساسات مردم به این کار مبادرت میورزند. درواقع از طریق تبلیغات تلاش میشود که تا حد امکان نیروی اندیشه و وجدان فرد را کمتر به کار اندازند و برعکس در او واکنش های انعکاسی شرطی پدید آورد.

چکیده:
منبع پیام، ماهیت پیام، ویژگیهای پیام گیر و محیط پیام یا شرایط دریافت پیام از عوامل تاثیر گذار در پذیرش پیام میباشند. کار اصلی کارگزار تبلیغ یا منبع پیام برقراری ارتباط با فرد، گروه یا عموم میباشد در این راه کارگزار تبلیغ باید پس از ارتباط و تعیین نیاز مخاطب او را به تغییر تشویق کند و نگرش فرد را به رفتار تبدیل کند. نگرش نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی با یک عنصر احساسی و یک تمایل به عمل است. نگرش دارای سه ویژگی است. هر نگرشی شامل یک شی، شخصی، رویداد یا موقعیت است ( موضوع نگرش) دوم آن که نگرش ها معمولاً ارزشیابانه اند، سوم آن که نگرش ها معمولاً دارای ثبات و دوام قابل توجهی اند. بر طبق تحقیقات، آن چه نیازهای شخصی را برآورده میکند، کسب اطلاعات درباره موضوع یا شی یا فرد خاص، تعلق گروهی و شخصیت فرد از عوامل تکوین نگرش ها هستند. نظریه محرک، پاسخ و نظریه هاولند از جمله الگوهای یادگیری تغییر نگرش ها هستند. این نظریه ها بیشتر بر این نکته تاکید می ورزند که نگرش ها وقتی تغییر میکنند که تقویت های ارائه شده برای نشان دادن رفتار تازه بیشتر از تقویت های موجود در پاسخ قدیمی باشد. نظری تعادل، توافق، قضاوت اجتماعی و همسازی شناختی از جمله نظریات الگوهای شناختی تغییر نگرش هستند که بر اساس این فرض وضع شده اند که انسان به پذیرنده منفعل اطلاعات نیست، بلکه به عنوان موجودی دارای شناخت اطلاعات رسیده را مورد ارزیابی، تجزیه و تحلیل و تغییر و تفسیر قرار می دهد. در این فرآیند نقش تفکر، حافظه، بینش و عواملی از این قبیل اساسی و مهم است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, تبلیغات, تغییر نگرش, پیام, پیامگیر, قضاوت اجتماعی, گستره پذیرش, آگهی, تلو,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:134
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سازمان اداری کشور در شهرستان ها
مبحث اول – نظام ها یا سبک های اداری
بخش اول – تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری
بخش دوم – ویژگیهای عدم تمرکز اداری
راه های قیمومیت اداری
بخش سوم – محاسن و معایب عدم تمرکز اداری
محاسن عدم تمرکز اداری
بند چهارم – تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران
مبحث دوم – تقسیمات کشوری
مبحث سوم – سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی
بند اول – سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری
فرمانداران
بخشداران
وظایف امنیتی فرمانداران
شورای تامین شهرستان
وظایف سیاسی
وظایف اداری فرمانداران
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور
سایر وظایف فرمانداران
مبحث سوم – نهادهای عمومی محلی (شوراها)
شوراها در قانون اساسی
شوراها در قوانین و مقررات دیگر
اصول تشکیلات شوراها
تعداد اعضا شوراها
تعداد اعضا علی البدل
انواع شوراها
شورای اسلامی روستا
شورای بخش
شورای شهر و شهرک
شورای اسلامی شهرستان
چگونگی انتخاب اعضای شورا
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
محرومان از انتخاب شدن
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان
رسالت شوراها طبق قانون اساسی
نظارت بر اداره امور کشور
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش
وظایف شورای اسلامی شهر
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان
سازمان شهرداری ها
فعالیت های اداره
هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

سازمان اداری کشور در شهرستان ها:
از لحاظ اداری، امور عمومی بر دو قسم اند؛ ملی و محلی. اموری که همه افراد از منافع و فوائد آن سود میبرند، امور ملی نامیده می شوند و اموری را که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی مینامند؛ برای مثال امر دفاع ا ز کشور، برقراری نظم در جامعه، اجرای عدالت در کشور، حفظ روابط با کشورهای بیگانه، توسعه فرهنگ و نگاه داری آثار ملی، ایجاد راه بین شهرستان ها و استان ها جز امور ملی است، در صورتیکه ایجاد شبکه آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب، احداث خیابان ها، تامین نظافت و بهداشت، تاسیس مدارس، تنظیم ترافیک، نگاه داری ایتام و مستمندان و انجام دادن اموری که برای تامین نیازهای روزانه اهالی و یا ساکنان ده و یا شهرستان، ضروری است جز امور محلی محسوب می شود.
تقسیم امور به ملی و محلی، امری دقیق و نظری است و مرز مشخص بین آن ها وجود ندارد؛ برای مثال ممکن است گروهی، بهداشت شهر و تعلیم و تربیت کودکان را که امور محلی هستند، جز امور ملی تلقی کنند و به عکس گروه دیگر آن را یک امر محلی به شمار آورند. آنچه مسلم است امور محلی واقعیتی است که اهالی و یا ساکنان محل نسبت به حسن اداره آن ها ذینفع و علاقمندند و در اجرای آن ها منافع مشترکی دارند که این امر را در مدیریت امور نمیتوان نادیده گرفت از این رو، دولت مرکزی برای این منافع و همبستگی ها، احترام و شخصیت حقوقی قائل می شود و امکاناتی می دهد تا اهالی خود با انتخاب شوراهایی اداره آن ها را به عهده بگیرند، و خود به نظارت اکتفا می کند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, حقوق, ساختار, سازمان, تقسیمات کشوری, شهرداری, دهیاری, شورا, قانون اساسی, ادا,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:110
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – عملیات پیمانکاری
ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
انواع قراردادهای پیمانکاری
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
ارجاع کار به پیمانکار
انعقاد قرار داد با پیمانکار
اجرای کار ( شروع عملیات )
خاتمه کار
سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )
فصل دوم – حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
دارایی های جاری
بانک و صندوق
تخواه گردان ها
حساب های دریافتنی
حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
اسناد دریافتنی
پیش پرداخت ها
سپرده حسن انجام کار
دراریی های ثابت
دارایی های ثابت مشهود
دارایی های ثابت نامشهود
بدهی های جاری
حساب های پرداختنی
اسناد پرداختنی
پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت
سرمایه
درآمدها
هزینه ها
حساب پیمان
حساب کار گواهی شده
فصل سوم – روشهای تداول حسابداری پیمانکاری
روش کار تکمیل شده
روش درصد پیشرفت کار
ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
تعیین سود پیمان تکمیل شده
انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
محاسبه صود پیمان ناتمام
نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
نحوه محاسبات استحلاک تموال، ماشین آلات و تجهیزات
فصل چهارم – مالیات پیمانکاری
مالیات مقملوع
مالیات بر در آمد پیمانکاری
درآمد مشمول مالیات پیمانکاری
مالیات موسسات پیمانکاری
شرکت های سهامی
نحوه نگهداری حساب های مالیاتی
پیش پرداخت مالیات
مالیات قطعی پیمان ها
ذخیره مالیات بر درآمد
فصل پنجم – گزارش های مالی
ترازنامه
جدول بهای تمام شده‌ه کار در جریان ساخت
گزارش های عملیاتی
گزارش پیشرفت کار
صورت حساب سودو زیان
تراز آزمایشی


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, حسابداری, پروژه, پایان نامه, عملیات پیمانکاری, تنخواه گردان, بانک, صندوق, دارایی جاری, اسناد,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
نکاتی در مورد ساختمان تابلوها
برخی از استانداردهای تابلوها
تعاریف تابلو ها
تابلو تمام بسته
تابلو تمام بسته ایستاده
تابلو ایستاده دسترسی از پشت
ابعاد تابلو
تابلو قابل دسترسی از جلو
تابلو قابل دسترسی از عقب
تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز
ابعاد تابلو
تعاریف
تابلوهای قدرت و فرمان
تابلو های قدرت
تابلو های فرمان
بوشینگ
دمای هوای محیط
مدار فرعی
مقدار اسمی سطح عایق
جریان ایستادگی کوتاه مدت
جریان ایستادگی پیک
شرایط کار عادی
مقدار اسمی سطح عایق
مقادیر اسمی
فرکانس اسمی
ابعاد تابلو
اطلاعات و لوحه ویژگی ها
اطلاعاتی که باید توسط بهره بردار داده شود
اطلاعاتی که باید توسط سازنده داده شود
لوحه ویژ گی ها
اینترلاک ها
زمین کردن
طبقه بندی درجه حفاظتی تابلوها
علائم به کار رفته
اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی
دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی
درجات حفاظتی
کات اوت فیوز – برق گیر
مشخصات فنی کات اوت فیوز
سکسیونر قابل قطع زیر بار
تابلوی NF
مشخصات و تجهیزات تابلوی NF
باردهی ترانسفورماتور
ترانس های روغنی
ترانس های خشک
شرایط پار الل کردن و باردهی اقتصادی برای ترانسفورماتوره
تنظیم ولتاژ
مراقبت و نگهداری از ترانس های قدرت
روش های خشک کردن ترانس ها

مقدمه:
تابلو میتواند از یک یا چند صفحه از جنس عایق که جاذب رطوبت و خود سوز نباشد (فیبر الکتریکی) تشکیل شده یا تمام فلزی باشد. چنانچه تابلو در محلی که افراد غیر متخصص در آن رفت و آمد میکنند نصب شده باشد نباید هیچ یک از قسمت های برق دار آ‎ن در دسترس یا قابل لمس باشد. به عبارت دیگر، تابلو باید با صفحات یا درب های عایق یا فلزی محصور شده باشد. برای دسترسی به قسمت های برق دار تابلو باید بتوان صفحات محافظ یا درهای سرویس آن را با استفاده از نوعی ابزار پیاده کرد.
علاوه بر این، در چنین محل هایی تابلو باید مجهز به در قفل شو باشد، به نحوی که کلیه کلیدها و لوازم و تجهیزات کنترل تابلو در پشت آن قرار گرفته باشد.
یادآوری یک : چنانچه تابلو مجهز به کلیدهای کنترل روشنایی و نظایر آن باشد، این کلیدها میتوانند موقع قفل بودن در تابلو در دسترس باقی بمانند از محل نصب کلیدها نباید امکان دسترسی به ترمینال های آن ها یا داخل تابلو وجود داشته باشد.
یادآوری دو : برای کمک به خنک شدن لوازم داخلی تابلو میتوان آن را به منافذ عبور هوای خنک کننده مجهز کرد مشروط بر این که آب ترشح شده نتواند به قسمت های برق دار آن سرایت کند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, گزارش کارآموزی, برق, ساخت تابلو, ساختمان تابلوها, انواع تابلو برق, توزیع نیرو, روشنایی, قدرت,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تبار و اطلاعات شخصی
ریشه‌های قدرت‌ یابی دودمان قاجار
آقامحمد در آغاز نوجوانی
کریم‌خان و دودمان قاجار
پسران محمد حسن خان اسیر میشوند
فاجعه تاریخی کرمان
انتقال مرکز حکومت به تهران
رویکرد به خراسان و ماورای نهر و براندازی افشاریان
بازگشت به قراباغ و بدرود زندگی
درباره آقا محمدخان
حکایاتی از بی‌عدالتی‌های آقامحمدخان
عاقبت سرباز وفادار
کشف یک کودتا
برخی گفته‌ها درباره آقامحمدخان
رجال سرشناس ایران در زمان شهریاری آغامحمدخان
پی نگاشت

آغامحمد خان فرزند محمد حسن خان قاجار و او نیز فرزند فتحعلی خان فرزند شاه قلی خان فرزند جهان سوزخان بود. مازندران و بارفروش (بابل امروزی) مرکز حکم رانی محمدحسن خان بود و فتحعلی خان حاکم گرگان و در استرآباد حکومت میکرد. اینان شیعه مذهب بودند. ندرقلی خان پس از کشتن فتحعلی خان رقیب سرسخت خویش در خواجه ربیع طوس و با سعی و تلاش خویش به مقام شاهنشاهی رسید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, محمد خان قاجار, تاریخ, دودمان قاجار, فاجعه تاریخی کرمان, فتحعلی خان, بابل,

تاريخ : 14 آذر 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:29
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
زنجیره ارزش
مفهوم اصلی بخش
فعالیت‌های اولیه
تامین، تدارک و حمل و نقل داخلی
عملیات تولیدی
توزیع و حمل و نقل خارجی
فروش و بازاریابی
خدمات
فعالیتهای پشتیبانی
تحقیقات، فناوری و توسعه سیستم‌ها
مدیریت منابع انسانی
روابط عمومی
مدیریت هزینه
تعریف مدیریت هزینه
ضرورت مدیریت هزینه و تعیین قیمت هدف
تداوم اضافه ظرفیت
افزایش ادغام‌ها
ضرورت مشتری مداری
باقی ماندن بهترین‌ها در صحنه رقابت
روشهای اصلی مدیریت هزینه
هزینه‌یابی هدفمند
هزینه‌یابی کایزن
ثابت نگه داشتن هزینه
مراحل تعیین قیمت هدف
تجربه شرکتهای خودرو ساز در اجرای مدیریت هزینه
نگرش ساپکو در مدیریت هزینه
طراحی مدل زنجیره ارزش در ابعاد کلی صنعت
زنجیره تامین و مدیریت آن
مفهوم اصلی
ضرورت توسعه شبکه داده‌ها برای تحلیل راهبری هزینه
منابع

چکیده:
آن چه امروزه در رابطه با موسسات تجاری، انتفاعی و حتی غیرانتفاعی، بیش از هر چیز دیگری نمود پیدا کرده، توجه به هزینه‌های متعدد سازمان و یا به تعبیری دقیقتر، مدیریت هزینه است. زیرا در شرایط رقابتی امروز جهانی، سازمان‌های مختلف جهت حفظ بقا و توان رقابتی خود باید نسبت به مقایسه هزینه‌هایشان با رقبای بالفعل و حتی بالقوه آگاهی داشته و فعالانه در میدان رقابت در بعد هزینه وارد عمل شوند. علیرغم این که هر سازمانی بر اساس نگرش‌های سنتی و دیرینه خود، به مدیریت هزینه با هدف حفظ هزینه در پایین‌ترین سطح ممکن و بررسی نحوه کاهش آن میپردازد، اما به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان مدیریت از جمله پورتر، آنچه ضامن نیل به این مقصود در کوتاه‌مدت ( یعنی کاهش سطح هزینه‌ها ) و بلندمدت ( یعنی نیل به هزینه رقابتی ) میشود، چیزی نیست مگر تحلیل راهبردی هزینه.
تحلیل راهبردی در مدیریت هزینه، گامی است فراتر از بررسی صِرف وضعیت موجود؛ بلکه فرایندی است مستمر و موثر برای مقایسه هزینه‌های درونی سازمان با سایر رقبا. به بیانی دیگر، تحلیل راهبردی هزینه، بر ارزیابی مستمر وضعیت سازمان در ارتباط با سایر رقبا تأکید دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, تحلیل راهبردی, هزینه, مدیریت هزینه, زنجیره عرضه, تامین, حمل و نقل, فناوری,

<-BloTitle->
<-BloText->