خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:121
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
چارچوب نظری
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت تحقیق
روش تحقیق
گردآوری اطلاعات
حدود مطالعاتی
تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
ساختار سرمایه
تعریف ساختار سرمایه
نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه
نظریه درآمد خالص
نظریه درآمد عملیاتی خالص
نظریه سنتی
تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها
تئوری مودیلیانی و میلر
تئوری تبادل ایستا
تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی
تئوری ساختار سازمانی
انواع ساختار سرمایه
شرکت های تمام سرمایه ای (غیراهرمی)
شرکت های اهرمی
اهمیت ساختار سرمایه
هزینه سرمایه
هزینه حقوق صاحبان سهام
هزینه بدهی
چارچوب نظری تحقیق
ساختار مالکیت
حاکمیت شرکتی
مفهوم حاکمیت شرکتی
تئوری نمایندگی
انواع مالکیت
سرمایه گذاران نهادی
سرمایه گذاران شرکتی
سرمایه گذاران مدیریتی
سرمایه گذاران خارجی
تمرکز مالکیت
سهامداران عمده
سهامداران جزء
عملکرد شرکت
شاخص های سنجش عملکرد (سنتی و نوین)
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
فرضیه های تحقیق
جامعه و نمونه آماری
گردآوری اطلاعات
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
مدل رگرسیونی بررسی فرضیه اول پژوهش
مدل رگرسیونی بررسی فرضیه دوم پژوهش
مدل رگرسیونی بررسی فرضیه سوم پژوهش
روشها و ابزار تحلیل داده‏ ها
روشهای آماری آزمون فرضیه ها
رگرسیون چند متغیره
ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده
مفروضات رگرسیون خطی
آزمون استقلال خطاها
آزمون مناسب بودن مدل
آزمون معنادار بودن ضرایب
بررسی ساختار داده های ترکیبی و انواع مدل های آن
مدل اثر ثابت
مدل اثر تصادفی
آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی
آزمون چاو
آزمون هاسمن
پایایی متغیرها در داده های ترکیبی
آزمون ایم، پسران و شین
آزمون لین و لوین
خلاصه فصل
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
توصیف نمونه آماری
آمار توصیفی داده‌ها
تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون
آزمون فروض کلاسیک رگرسیون
آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
آزمون استقلال خطاها
بررسی نرمال بودن توزیع خطاها
مدل رگرسیونی فرضیه های اول و دوم
مدل رگرسیونی فرضیه سوم
آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فصل پنجم – نتیجه‌ گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه پژوهش
بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادهای کاربردی پژوهش
پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
نمونه آماری تحقیق
نمونه آماری تحقیق
آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق
آزمون چاو
آزمون هاسمن
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آزمون استقلال خطاها
نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون
نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون

فهرست نمودارها:
منحنی اجزاء خطاها – مدل یک
منحنی اجزاء خطاها – مدل دو

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1390 میباشد. در این تحقیق که از اهرم مالی (نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) بعنوان معیار ساختار سرمایه، از بازده دارایی ها بعنوان معیار عملکرد شرکتها استفاده شده، تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی، خارجی) و تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 81 شرکت طی سالهای 1385 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان میدهد:
1- بین ساختار سرمایه و عملکرد (کارایی) شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد
2- بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت و کارایی (عملکرد) شرکت ها رابطه مستقیم معناداری وجود دارد
3- بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت با ساختار سرمایه رابطه مستقیم معنادار وجود دارد در حالیکه این رابطه برای مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی معنادار نمیباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمون هاسمن, آزمون چاو, بورس اوراق بهادار, تمرکز مالکيت, حسابداری, حقوق صاحبان سهام, دانلود, درآمد خ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:54
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تورم چیست؟
تورم به چند دسته تقسیم میشود و فرق این دسته ها در چیست؟
تورم خزنده (آرام – خفیف)
تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده)
تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته – فوق تورم و ابر تورم)
تورم پنهان
تورم خزنده
تورم رسمی
تورم ساختاری
تورم سرکش
تورم شتابان
تورم مهار شده
تورم فشار سود
تورم فشار هزینه
تورم فشار تقاضا
تورم اننقال تقاضا
تورم فشار قیمت
تورم فشار دستمزد
راه های مبارزه با تورم چیست ؟
سیاست های پولی و مالی
سیاست های درآمدی
آیا تورم همیشه مضر است ؟
رابطه تورم و توسعه چیست ؟
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد ؟
آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را بطور کامل ریشه کن کند ؟
آمار
تعریف رشد و توسعه اقتصادی
تورم از دیدگاه تقاضا
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی
واردات
انتظارات تورمی
تورم از دیدگاه ساختاری
پس انداز و تورم
نرخ ارز و تورم
نرخ سود تسهیلات و تورم
مهمترین عوامل بروز تورم در ایران
هفت چالش تورم در اقتصاد ایران
مفهوم فقر
رابطه بین تورم و فقر
تورم در ایران
علل تورم در ایران
وضعیت فقر در ایران
تاثیرات تورم بر امنیت اقتصادی
ارائه راهکارها جهت کنترل تورم
تعدیل اقتصادی، تورم و توازن تجاری
تورم، مبارزه ناتمام
علل تورم در اقتصاد ایران
نتیجه
منابع و ماخذ

مقدمه:
با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در پیشرفت جوامع بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر میگذارند از اهمیت خاصی برخوردار است مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که عوامل متعددی بر رشد اقتصادی موثر است که مهم ترین آن ها سرمایه نیروی کار و پیشرفت تکنولوژیکی میباشد از سوی دیگر تورم نیز یکی از مشکلات اساسی اقتصادی مخصوصا در کشورهای در حال توسعه است عمدتا اثرات نامطلوبی بر فرآیند رشدو توسعه اقتصادی بر جای گذارده است به همین دلیل در مطالعه رشد اقتصادی یک کشور بررسی اثرات تورم بر رشد بعنوان یکی از عواملی که رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد میتواند زوایای خاصی از رابطه بین این دو پدیده را روشن سازد وجود و ماهیت ارتباط بین تورم ورشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان بوده است برخی از مکاتب اقتصادی نقش تورم را در افزایش هزینه سرمایه و ریسک سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری می دانند و لذا معتقدند که تورم اثرات منفی و بازدارنده نسبت به رشد اقتصادی دارد در مقابل مکاتب دیگری نیز وجود دارند که معتقدند با وجود توهم پولی در بین کارگران و یا اطلاعات ناقص آن ها تورم میتواند از این توزیع مجدد درآمد از سوی کارگران که میل کمی به پس انداز دارند به سمت کارفرمایان که میل بالاتری به پس انداز دارند مشوق رشد اقتصادی باشد هم چنین نظریات مربوط به سیاست های پولی تورم و رشد اقتصادی نیز نظریات متفاوتی را در خصوص نقش پول در ایجاد تورم و تاثیر آن بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند عدم خنثی بودن پول در کوتاه مدت در بلند مدت و ابر خنثی بودن آن از جمله نظریات مطرح شده در این رابطه هستند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اثرات تورم, اقتصاد, اقتصاد دانان, امنيت اقتصادی, تجارت, تورم, تورم خزنده, تورم رسمی, تورم ساختاری, ت,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:98
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – اهمیت تصفیه آب و روشهای
مقدمه
اهمیت تصفیه آب
ناخالصی های آب
ویژگی های آب آشامیدنی
وضعیت ایران در شیرین سازی
روش های تصفیه آب
روش شیمیایی
روش بیولوژیک
روش مکانیکی
روش های حرارتی
روش غشائی
روش های ترکیبی
فصل دوم – اسمز معکوس و الکترو دیالیز
اسمز معکوس
اساس کار اسمز معکوس
مقایسه اسمزمعکوس با فیلتراسیون معمولی
انتخاب غشاء
فرآیندها در روش اسمز معکوس
پیش تصفیه
تنظیم فشار
جداسازی غشائی
پس تصفیه
راه اندازی و نگهداری
پیچیدگی دستگاه
هزینه ها
سودمندی فناوری
روش های بهبود بخشیدن عملکرد غشاها
موارد کاربرد اسمز معکوس
استفاده از RO در تولید آب دیالیز
شیرین سازی آب دریا جهت شرب
بهبود کیفیت آب خام صنعتی
مزایا
معایب
الکترو دیالیز
پارامترهای مهم در الکترو دیالیز
کاربردها و محدودیت الکترو دیالیز
فصل سوم – مقایسه روش های مختلف با هم
مقایسه روش های فرآوری آب
مقایسه روش های حرارتی و غشائی
مقایسه سیستم های الکترو دیالیز و اسمز معکوس
تفاوت های بنیادین
پیش تصفیه آب
دورهای تعویض غشاها
مصرف برق (انرژی)
نتیجه
ارزیابی اقتصادی تولید آب شیرین توسط روشهای مختلف
نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات
فصل چهارم – بررسی روشهای جدید تصفیه آب
روشهای جدید بکار رفته در آب شیرین کن ها
روشهای گردآوری انرژی خورشید
تولید الکتریسیته
تولید حرارت
استخر خورشیدی
کلکتور خورشیدی از نوع صفحه تخت
کلکتور خورشیدی با لوله خلاء شده
کلکتورهای گرم کن هوا
کلکتورهای متمرکز کننده سهموی خطی
تکنولوژی شیرین کردن آب بااستفاده از انرژی خورشیدی
حوضچه های تقطیر خورشیدی
روش رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا HD
انتخاب و طراحی یک سیستم نمونه
انواع روش های ممکن برای افزایش قابلیت جذب رطوبت هوا در سیستمHD
آب شیرین کن های زیستی
انرژی زیستی
انرژی در شیرین سازی آب
فصل پنجم – فناوری نانو در تصفیه
نانو تکنولوژی
شیرین سازی آب توسط نانو غشاء
تصفیه آب به کمک نانو ذرات
تصفیه پساب های صنعتی
تصفیه فاضلاب ها
جیوه زدایی از آب
فصل ششم – فیلترها
فیلتراسیون
انواع فیلترها
ویژگی های فیلترهای فشاری
ویژگی های فیلترهای ثقلی
علل عملکرد نا مطلوب فیلتر
میکرو فیلترینگ
کاربرد میکرو فیلتراسیون در از بین بردن رنگ و کدورت
حذف آلودگی میکرونی بااستفاده از میکرو فیلتر
مقایسه میکرو فیلتراسیون با روش های دیگر
اولترافیلترینگ (UF)
کاربرد اولترا فیلتر در تصفیه آب های زیرزمینی و رودخانه ها
اولترا فیلتراسیون بعنوان پیش تصفیه
حذف مواد آلی و رنگ با غشاهای اولترا فیلتر
مقایسه اولترا فیلتراسیون با سایر روشها
جداسازی میکروب ها با میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون
مقایسه اولترافیلتراسیون با روشهای رقیب
نانو فیلترینگ
حذف سختی آب با استفاده از نانو فیلتراسیون
کنترل دبی عبوری از نانو تیوب ها
منابع و ماخذ

فهرست اشکال:
اساس کار اسمز معکوس
جریان اسمزی
فشار اسمزی

فهرست نمودارها:
ظرفیت تولید آب نمک‌زدایی شده در کشور
روشهای تصفیه آب

فهرست جداول:
مشخصات فیزیکی آب آشامیدنی
حدود مجاز مواد شیمیایی سمی
مشخصات سایر مواد شیمیایی در آب آشامیدنی
مواد استفاده شده در ساخت غشاها سایر مواد شیمیایی در آب آشامیدنی پلیمری
مواد استفاده شده در ساخت غشاها سایر مواد شیمیایی در آب آشامیدنی غشای
درصد عبور نمک‌ها از غشاهای اسمز معکوس
هزینه تامین آب شیرین توسط روشهای مختلف در بخش هایی از مناطق خشک آسیا
مقایسه‌ای بین هزینه‌های شوری‌ زدایی در منابع آبهای متفاوت
مقایسه هزینه‌ها در روشهای مختلف شوری‌ زدایی جهت تهیه آب مورد نیاز صنعت
انرژی مصرفی برای سه روش شیرین سازی آب
پارامترهای مورد نظر در هزینه‌های روش MVC
پارامترهای مورد نظر در هزینه‌های روش MVC
محاسبه هزینه شوری‌زدایی با استفاده از انواع مختلف رآکتورهای هسته‌ای
درصد توزیع فاکتورهای قیمت
هزینه تولید انرژی از منابع تجدید پذیر و غیر تجدید پذیر
هزینه تولید انرژی از منابع تجدید پذیر و غیر تجدید پذیر
هزینه تولید آب شیرین با روشهای مختلف
تغییرات پارامترهاپس از فرآیند میکرو فیلتراسیون
مقایسه اقتصادی فرآیندهای فیلتراسیون

چکیده:
در این پروژه به بررسی انواع روشهای شیرین‌ سازی و نمک‌ زدایی میپردازیم و راه‌های نوین و جدید بالا بردن کارآیی این دستگاه را بررسی میکنیم. از سالیان گذشته تکنولوژی شیرین‌سازی آب دریا مورد استفاده قرار میگیرد. اما با توجه به هزینه‌ بالای این فرآیند و غیر اقتصادی بودن آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اینک تلاش بر این است که با استفاده از نانو تکنولوژی و نانو فیلترینگ مصرف برق به ازای تولید هر متر مکعب آب شیرین را کاهش دهیم و با بالا بردن راندمان، امکان استفاده گسترده از این دستگاه را فراهم آوریم.

مقدمه:
جمعیت جهان در حال افزایش و منابع آب آشامیدنی رو به کاهش است، بنابراین ممکن است جهان در آینده با مشکل کمبود آب مواجه شود. افزایش مصرف آب و کمبود حاصل از آن که براثر آلودگی نیز تشدید میشود سبب شده است تا تأمین آب بهداشتی به یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه جهانی تبدیل شود. امراض ناشی از آلودگی‌های آب هر روزه هزاران و شاید ده ها هزار نفر را میکشد.
توانایی بازیافت آب، امکان دسترسی به یک منبع مناسب برای مصارف گوناگون را ایجاد میکند. با به کارگیری فناوری‌های الکتریکی و مکانیکی به سادگی میتوان آب آلوده را برای استفاده در کشاورزی و یا حتی برای مصارف خانگی بازیافت نمود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب آشامیدنی, آب شیرین کن, اسمز معکوس, الکترو دیالیز, الکتریسیته, انرژی, انرژی خورشید, بازیافت, تصفیه,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه
فصل اول – تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن
مفهوم و تعریف تغییر جنسیت
تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی
افراد خواهان تغییر جنسیت
انواع تغییر جنسیت
فصل دوم – سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران
سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران
اولین تغییر جنسیت در ایران
تاثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی
سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران
تغییر جنسیت از منظر فقهی
دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه
تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق
فصل اول – پیشینه موضوع
موضوع تغییر جنسیت
فصل دوم – وضعیت حقوقی تغییر جنسیت
مشروعیت مطلق
نظریه ممنوعیت مطلق
نظریه مشروعیت مشروط
فصل سوم – اصلاح جنسیت و علقه نکاح
اصلاح جنسیت یکی از زوجین
اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان
اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان
فصل چهارم – مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه مطلق
عدم لزوم پرداخت کل مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی
سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر
فصل پنجم – اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان
تغییر جنسیت و مساله حضانت و سرپرستی کودکان
اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان
فصل ششم – تغییر جنسیت و مساله ارث
ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش
ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش
بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن
فصل اول – بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران
بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی
وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن
وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آن ها
فصل دوم – تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن
تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج
تغییر جنسیت و مسأله مهریه
تغییر جنسیت و مسأله ارث
بحـــث و نتیجه گیری
خلاصه
بحث
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
امروزه، مساله تغییر جنسیت نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت میباشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که بعنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.
آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت بطور جامع و کلی میباشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:
آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟
برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟
آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟
آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟
تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟
بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟
وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟
موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارث, بزهکار, تغيير جنسيت, تکنولوژی, جنسیت, حضانت, حقوق, دانلود, زن و شوهر, زوجین, سرپرستی, سرپرستی ک,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخچه بانک ملت
در مورد بانک
چشم انداز و ماموریت
شبکه بین المللی بانک
اهداف
زیر ساخت های سخت افزاری و ارتباطی
زیر ساخت های نرم افزاری
زیر ساخت مدیریت دانش
منشور اخلاقی
بخش هایی از منشور اخلاقی کارکنان بانک ملت
نمودار سازمانی
شرح وظایف کلی روابط عمومی بانک ملت
واحد روابط عمومی
گزارشی از عملکرد واحد با توجه به بودجه و امکانات
بولتن کاری بانک ملت
سنجش رضایت مشتریان
نشریات منتشر شده توسط روایط عمومی بانک ملت
تلاش روابط عمومی بانک برای گسترش کتابخانه
گزارش ارتباطات درون و برون سازمانی
خدمات ویژه همکاران
مرکز روابط عمومی بانک ملت
گزارشی از پروژه های انجام شده
بانکداری اینترنتی
منابع

تاریخچه بانک ملت:
بانک ملت به موجب مصوبه‌ مورخ ۲۹ آذر ۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ تشکیل و با شماره ۳۸۰۷۷ در اداره‌ ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک از همان تاریخ آغازشد.
با ادغام بانک ها، سرمایه‌ اولیه‌ بانک ملت به ۵/۳۳ میلیارد ریال رسید.
به استناد مجمع عمومی فوق‌العاده بانک‌ها (مورخ ۱۷ فروردین۸۷) و تصویب نامه هیأت محترم وزیران (شماره ۶۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵ مورخ ۲ مرداد ۸۶) شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل گردید.
بانک ملت در حال حاضر با سرمایه ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال یکی از بزرگ ترین بانک‌های کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند.
مهمترین راهبردهای بانک ملت توسعه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره‌وری بانک، سود دهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته‌بندی مشتریان و فرآیندهای مربوط به سود، آموزش‌های استراتژی محور، فناوری نوین بانکی و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده‌است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباط, ارتباطات, استراتژی, بانک ملت, بهبود کیفیت خدمات, بودجه, بولتن كاری, توسعه‌ فناوری اطلاعات, د,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت روابط عمومی
تاریخچه روابط عمومی
پیدایش روابط عمومی نوین درجهان
تعریف روابط عمومی
روابط عمومى در ایران
تفاوت های روابط عمومی و تبلیغات
نقدی بر شیوه کار مدیران روابط عمومی
روابط عمومی خلاق
روابط عمومی‌ها و شرایط محیط بیرونی سازمان
شش عقل و بصیرت سازمان‌های یادگیرنده
تاریخچه بانک ملت
منشور اخلاقی
بخش هایی از منشور اخلاقی کارکنان بانک ملت
نمودار سازمانی
شرح وظایف کلی روابط عمومی بانک ملت
واحد روابط عمومی
گزارشی از عملکرد واحد با توجه به بودجه و امکانات
بولتن کاری بانک ملت
سنجش رضایت مشتریان
نشریات منتشر شده توسط روابط عمومی بانک ملت
تلاش روابط عمومی بانک برای گسترش کتابخانه
گزارش ارتباطات درون و برون سازمانی
خدمات ویژه همکاران
مرکز روابط عمومی بانک ملت
کمک و همیاری به مددجویان بدهکار (در جرایم غیر عمد)
گزارشی از پروژه های انجام شده
نقد و پیشنهاد روابط عمومی بانک ملت
نقاط ضعف
نقاط قوت
منابع

چکیده:
در این تحقیق به بررسی روابط عمومی بانک ملت میپردازیم. به تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان می پردازیم. در ادامه به معرفی بانک ملت،‌ چارت سازمانی و بخش روابط عمومی خواهیم پرداخت. امروزه از روابط عمومی بعنوان هنر هشتم و دست آورد قرن بیستم یاد می کنند، علی رغم این که نسبت به سایر علوم علم جدیدی است، اما توانسته رده‌های عالی علمی و آزمون و خطا را به سرعت طی نموده و در سازمان ها و موسسات بعنوان وزنه ای قوی و انکار ناپذیر جا باز کند و به جرأت میتوان گفت امروزه هیچ موسسه یا سازمان بزرگ جهانی را نمیتوان یافت که روابط عمومی نداشته باشد. روابط عمومی، مدیریت و ابزار بسیار قوی برای برقراری ارتباط با مردم و جوامع بین المللی میباشد. با توجه به اهمیت حرفه روابط عمومی در ارتباطات سازمانی که در چند دهه اخیر پیدا کرده است، چندی قبل شرکت fast compahy درجدیدترین تحقیقات و پژوهش های خود، حرفه روابط عمومی را جزء 25 شغل برتر جهان در سال 2012 معرفی کرد. البته بی مناسبت نیست برای روشن تر شدن معنای روابط عمومی به نظر پژوهشگران در این باب اشاره کنیم. کارشناسان و مولفان کتاب هاى این رشته از جمله، رکس هارلو از پیشقدمان روابط عمومى در جهان مىگوید: روابط عمومى دانشى است که به وسیله آن سازمانها آگاهانه میکوشند، بر مسئولیت اجتماعى خویش عمل کنند تا بتوانند، تفاهم و پشتیبانى کسانى را که براى توسعه اهمیت دارد، به دست آورند. در این باره انجمن روابط عمومى آلمان میگوید، روابط عمومى، تلاش آگاهانه و قانونی بمنظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم، براساس تحقیق علمى و عملى صحیح و مستمر، میسر است.

مقدمه:
اکنون در عصر معاصر کشورهای مترقی که دارای بالاترین فناوری روز و در پیشرفت علوم، فنون و تکنولوژی از کشورهای پیشتاز میباشند، مدعی تاسیس اولین دفتر روابط عمومی در جهان هستند. به علت کمرنگ بودن نقش روابط عمومی و نیروی متخصص، در ارتباط با جوامع بین المللی و داخل کشور خود با نهادها و سازمان های مختلف با مشکل عدیده ای مواجه شده اند. با همه وظایف مذکور در حال حاضر چه در کشورهای مترقی، چه در کشورمان ایران تا کنون کارشناسان امر و کسانی که در حرفه روابط عمومی صاحب نظر هستند با وجود سعی و تلاش بی وقفه نتوانسته اند روش مناسبی برای کاهش دغدغه های مردم ارائه نمایند. از این رو ضعف هایی همچون عدم نگاه جدی دستگاها به این مدیریت، نگرانی از انتشار صحیح اطلاعات، پیگیری نکردن مطالبات مردم، کمبود نیروی متخصص، عدم استقلال نسبی بعنوان یک مدیریت، محدود کردن فعالیت ها به امر خواص همچنان باقی مانده است. و تا رسیدن به نقطه مطلوب و اهداف مورد نظر فاصله زیادی وجود دارند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباطات, بانک ملت, جرایم غیر عمد, جوامع, خلاق, دانلود, روابط عمومی, روابط عمومی نوين, فناوری, محیط ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:139
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه موضوع
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
ضرورت و اهمیت تحقیق
سوال تحقیق
فرضیه های پژوهش
علت انتخاب موضوع
تعاریف واژه هــا
فصل دوم – نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش
مقدمه
بازار و بازاریابی
فرآیند و عملکرد بازاریابی
تجزیه و تحلیل محیطی
برنامه ریزی و استراتژی بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
کالا
مبادله
اجزا و عوامل بازاریابی
استراتژی های بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
تعریف بازاریابی داخلی
مدل های بازاریابی
مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی
اهمیت بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی
ﺑﺮخی از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی در بازاریابی
تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی
شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی الکترونیکی
آیا شبکه های اجتماعی تجارت الکترونیک را بهبود می بخشد؟
گراف و آنالیز ارتباطی در Over stock
شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیک
نتیجه گیری
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
فرضیه های تحقیق
جامعه و نمونه آماری
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه
توصیف داده ها
فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها
نتایج توصیفی
بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکت های گرانیت
ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در شرکت های گرانیت
ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکت های گرانیت
نتایج استنباطی
فصل پنجم – ارائه نتایج، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش
نتایج پژوهش
نتایج فرضیه های پژوهش
مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
نتایج آزمون فرضیه ها
جمع بندی نهایی
نتایج آزمون فرضیه ها
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات جهت تقویت آتی
پیشنهاد به محققان آتی
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پیوست – پرسشنامه
پیوست – خروجی نرم افزار

فهرست جداول:
طیف لیکرت
شماره سوالات پرسش نامه درمورد فرضیه ها
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکت های گرانیت در فعالیت های بازاریابی
ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در شرکت های گرانیت
ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکت های گرانیت
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمنبرای فرضیه اول پژوهش
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمنبرای فرضیه دوم پژوهش
بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکت های گرانیت در فعالیت های بازاریابی
ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در شرکت های گرانیت
ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکت های گرانیت

چکیده:
در این تحقیق سعی بر این است تا تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی مورد برسی قرار گیرد. در ابتدا تعریفی از شبکه های اجتماعی ارائه میگردد، سپس تاثیر آن بر بازاریابی و در آخر بازاریابی رابطه مند و بازاریابی اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علّی است و از شاخه پیمایشی میباشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق 60 نفر از مدیران متخصص شرکت گرانیت کاشان میباشد. دراین پژوهش، ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است، بدین صورت که در بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازروش میدانی استفاده شده است.
دراین تحقیق پایایی پرسشنامه با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ به وسیله نرم افزار SPSS محاسبه شده است. در تحقیق حاضر اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بطور کلی شبکه های اجتماعی بعنوان ساختارهای اجتماعی ساخته شده از گره ها می­ باشند که معمولا افراد یا سازمان ها به وسیله یکیا چند نوع خاص ارتباط مثل تبادلات مالی، دوستی، تجارت، احساسات، تعصبات، سرگرمی ها و عادات بهم مرتبط می­ شوند. شبکه های اجتماعی مردم را با همه­ علاقه مندی های متفاوت به هم متصل می کنند. یکی از ناحیه های گسترش­ یافته در استفاده از این شبکه ها محیط های صنفی و بصورت شرکت درآمده میباشد.
محققان اجتماعی سالیان زیادی به این سوال اساسی که چگونه تمایلات، رفتارها و نوآوری­ ها از طریق شبکه های اجتماعی گسترش پیدا می­ کنند علاقه مند بوده اند.
ارزش و کاربری رسانه های شبکه های اجتماعی برای سازمان ها همانند همه رسانه های دیگر بیشتر از این که به ماهیت خود آن رسانه بستگی داشته باشد، به رویکرد سازمان ها در مقابل آن ها و میزان بهره برداری مناسب از آن ها بستگی دارد. در این مقاله با تشریح مفهوم شبکه های اجتماعی و مثال هایی از آن ها، به آنالیز این شبکه ها و سپس به بحث در مورد بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی با ارتباط و تعامل آغاز میشود و این تعامل باید بطور مستمر میان شرکت و مشتریان بالقوه و بالفعل آن برقرار باشد. رفتار مطلوب شبکه های اجتماعی کلیدی ترین عنصر موفقیت در شبکه های اجتماعی محسوب میشود. به عبارت دیگر در این شبکه ها باید مواظب رفتار خود بود. تقویت بازاریابی دهان به دهان. تحقیقات بازاریابی، بازاریابی عمومی، ایجاد ایده و توسعه محصولات جدید برخی از کارکرد­های شبکه های اجتماعی هستند. راه های ورود و نحوه فعالیت شرکت ها در شبکه های اجتماعی، موانع قانونی و اشتباهات متداول در بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و موضوعات مرتبط دیگری در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلفای کرونباخ, آمار استنباطی, آمار توصيفی, اجتماع, احساسات, استراتژی, اصول اخلاقی, بازار, بازاريابی ,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بیمه کارآفرین
فلسفه تاسیس
اهداف شرکت
توان مالی شرکت
موضوع فعالیت شرکت
توان فنی و تخصصی
پرسنل و کارشناسان
شعب فعال
تعداد نمایندگی ها
بیمه حوادث
خسارات‌ قابل‌ تامین‌ توسط بیمه‌گر
بیمه زندگی چیست؟
صور مختلف‌ بیمه‌های‌ عمر در جهان‌
بیمه‌های‌ تمام‌ عمر
بیمه‌ عمر زمانی
بیمه‌های‌ مستمری
بیمه‌های‌ بازنشستگی
بیمه‌های‌ عمر گروهی
مزایای بیمه عمر و سرمایه‌ گذاری
دسترسی به اندوخته حاصل از سرمایه‌ گذاری
دریافت وام
ضمانت سودآوری
میزان مشارکت شما در سرمایه‌گذاری های شرکت
مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات
بیمه مستمری و بازنشستگی
بیمه عمر و سرمایه‌گذاری مشترک کارآفرین
بیمه آتش‌ سوزی
نام طرح : طرح تدبیر بیمه کارآفرین
تعریف خطرات تحت پوشش
طرح الف
طرح ب
بیمه آتش سوزی
واحد های تحت پوشش
خطر های مورد بیمه
خطرهای اصلی (آتش سوزی، انفجار و صاعقه)
خطر های اضافی
مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی
تعهدات و خدمات شرکت بیمه کار آفرین
ضرورت بیمه نامه های اتومبیل
بیمه شخص ثالث
بیمه نامه شخص ثالث
تعاریف و اصطلاحات شخص ثالث
خسارت
زیان دیده
بیمه مسئولیت
پیشنهاد بیمه
خسارت مالی
خسارت جانی
کروکی یا گزارش انتظامی
دیه
انواع دیه
جریمه دیرکرد
اشخاص ثالث
نحوه صدور بیمه نامه شخص ثالث
نحوه صدور گواهی مفقودی
صدور الحاقیه
الحاقیه برگشتی
ارزیابی و انتخاب ریسک شخص ثالث
انواع خسارت
خسارت مالی
خسارت جانی
خسارت سرنشین
بدنه
نحوه صدور بیمه نامه بدنه
صدور الحاقیه
محاسبه حق بیمه الحاقیه اضافی
محاسبه حق بیمه برگشتی
شرایط پوشش بیمه ترانزیت خارج از کشور منظم به بیمه نامه بدنه اتومبیل
ارزیابی و انتخاب ریسک بدنه
انتخاب ریسک
بازدید اولیه
خطرات تحت پوشش بدنه
هزینه های قابل تامین
پوشش های تکمیلی
سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو
شکست شیشه به تنهایی
بلایای طبیعی (سیل، زلزله و آتشفشان)
مواد شیمیایی
ایاب و ذهاب (غرامت عدم استفاده از خودرو در مدت تعمیرات)
پوشش بیمه ترانزیت
استثنائات بدنه
خسارت های غیر قابل جبران
مدت بیمه
شرایط عمومی
بخش یک – خسارت مالی
استثنائات ویژه بخش یک
بخش دو – مسئولیت در قبال اشخاص ثالث
استثنائات ویژه بخش دو
بیمه های مهندسی
بیمه حمل و نقل داخلی
انواع پوشش های بیمه ایی در بیمه حمل و نقل کالا
بیمه درمان گروهی
بیمه های عمر
بیمه های حوادث
خطرها و خسارت های تحت پوشش
انواع بیمه های حوادث
بیمه تکمیلی حادثه
بیمه عمر زمانی
درباره بیمه های طرح های خاص
بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما
موارد مورد تعهد بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما
مسئولیت قانونی نسبت به مسافران
مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث
خطرها و خسارت های قابل پرداخت در این بیمه
مسئولیت ناشی از تصادف
بیمه اعتباری گروهی
بیمه اعتباری
بیمه عمر و سرمایه‌گذاری
طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری انفرادی
طرح واریز به اندوخته بابت حق بیمه سنوات آتی (طرح جدید)
شرایط اخذ نمایندگی حقیقی مطابق با آئین نامه ۷۵
شرایط اخذ نمایندگی حقوقی مطابق با آئین نامه شماره ۷۵
افتتاح نمایندگی بیمه در قمصر کاشان
بیمه کارآفرین شعبه سادات


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آتشفشان, بلايای طبيعی, بيمه اعتباری, بيمه ترانزيت, بيمه مسئوليت, بیمه, بیمه آتش‌ سوزی, بیمه حوادث, ب,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:118
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
تعریف و تبیین موضوع (بیان مسئله)
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
فرضیات تحقیق
سوالات تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
متغیرهای وابسته
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
تعاریف واژگان کلیدی
نوع و روش انجام تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه شرکت ایران غلتک کاشان
تاریخچه کیفیت
کیفیت در ایران
مفهوم کیفیت
تعریف کیفیت از طریق استاندارد
کیفیت و بهبود
چرخه بهبود
نگرش سیستماتیک به کیفیت
اهمیت کیفیت خدمات
مدل هایی مربوط به کیفیت
مدل گرونروز در ارتباط با کیفیت
مدل لهتینن و لهتینن
مدل سلسله مراتبی کیفیت خدمات ( برادی وکرونین )
مدل بهبود کیفیت خدمت رسانی
گروه های کیفی، بهبود و ارتقا کیفی
تضمین کیفیت چیست ؟
عوامل موثر بر کیفیت کسب و کار
کیفیت محوری
کیفیت از دید گاه صاحب نظران
کیفیت از دیدگاه دمینگ
الگوی کیفیت بالدریج
کیفیت از دیدگاه جوران
کیفیت از دیدگاه کراسبی
راهکارهای کیفیت گرایی مدیران و کارکنان
تعیین محور های هشتگانه بهبود در سازمان
موانعی برای بهبود کیفیت
فرض ها و اصول مدیریت کیفیت جامع
رضایت
کیفیت خدمات و رضایت مشتری
ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری
مشتریان
کیفیت و مشتریان
کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان
هزینه کیفیت برای مشتری
عوامل موثر بر کیفیت برای مشتری
عوامل اصلی موثر بر کیفیت از دید مشتری
تامین نیازهای مورد انتظار مشتری
مشخصات کیفیت از دیدگاه مشتری
تعهد
ضرورت ترویج اخلاق و تعهد حرفه‌ای در سازمان
مفهوم تعهد
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
انواع تعهد
نقد تعهد سازمانی
اصول در تعهد به کیفیت
پاداش
مفهوم شناسی و اهمیت پاداش
انواع پاداش
سیستم های پاداش
مدیریت پاداش
طراحی استراتژی های مدیریت پاداش
موجودی
پیشینه پژوهش
مطالعات داخلی
مطالعات خارجی
فصل سوم
روش تحقیق
روش پژوهش
فرضیات پژوهش
متغیرهای تحقیق
متغیروابسته
متغیرهای مستقل
متغیر توصیفی
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل آماری
توصیفی
استنباطی
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی
پایایی
سنجش پایایی(اعتماد) پرسشنامه
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
نتایج توصیفی
نتایج استنباطی
نتایج آزمون فرضیه ها
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
بحث و تفسیر نتایج پژوهش
نتیجه گیری از فرضیات پژوهش
یافته های تحقیق
ارائه پیشنهادها
پیوست ها و ضمایم
پرسشنامه
منابع

فهرست جداول:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 16
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 17
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 18
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 19
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 20
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 21
ارزیابی تاثیر مشارکت و آموزش در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر تعهد و نگرش مدیر ارشد در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر تعهد و نگرش مدیر ارشد در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر پاداش و تشویق کارکنان در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر طراحی و تولید به هنگام محصول در بهبود کیفیت
تاثیر مشارکت و آموزش در بهبود کیفیت
نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه اول پژوهش
تأثیر تعهد و نگرش مدیر ارشد در بهبود کیفیت
نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه دوم پژوهش
تاثیر رضایت کارکنان در بهبود کیفیت
نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه سوم پژوهش
تاثیر پاداش و تشویق کارکنان در بهبود کیفیت
نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه چهارم پژوهش
تاثیر طراحی و تولید به هنگام محصول در بهبود کیفیت
نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه پنجم پژوهش
بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق
درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق
بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق
درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق
بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق
درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق
بررسی اثر سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق
درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق
رتبه بندی عوامل

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 16
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 17
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 18
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 19
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 20
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به سوال 21
ارزیابی تاثیر مشارکت و آموزش در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر تعهد و نگرش مدیر ارشد در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر رضایت کارکنان در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر پاداش و تشویق کارکنان در بهبود کیفیت
ارزیابی تاثیر طراحی و تولید به هنگام محصول در بهبود کیفی

چکیده:
این پژوهش ، به بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت در شرکت ایران غلتک کاشان میپردازد . کلیه کارکنان شرکت ایران غلتک (اداری و تولیدی) 150 نفر میباشد، که ما برای بررسی، کارمندان شرکت را مد نظر قرار دادیم، که تعداد آنها 30 نفر بوده، بر این اساس اقدام به توزیع پرسشنامه شد، سرانجام بعد از جمع آوری پرسشنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در آمار توصیفی این پژوهش، برای تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر بهبود کیفیت، بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنف تک نمونه ای، نرمال بودن توزیع متغیرهای اصلی پژوهش (مشارکت و آموزش کارکنان، تعهد و نگرش مدیریت ارشد، رضایت کارکنان، پاداش و تشویق کارکنان، طراحی و تولید به هنگام محصول) را مورد بررسی قرارداده ایم. با توجه به نتایج حاصل شده توزیع تمام متغیرهاغیر نرمال است و با توجه به این که مقیاس اندازه گیری آن ها ترتیبی است، ازآزمون تک نمونه ای استفاده کرده ایم. رتبه بندی این عوامل نیز با استفاده از آزمون فریدمن به دست آمده است. با توجه به نتایج حاصل شده از تحلیل داده ها میتوان این گونه بیان کرد که، مشارکت و آموزش کارکنان، تعهد و نگرش مدیریت ارشد، رضایت کارکنان، پاداش و تشویق کارکنان، طراحی و تولید به هنگام محصول در بهبود کیفیت تاثیر گذار میباشند، رتبه بندی این عوامل با استفاده از آزمون فریدمن انجام شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمون فریدمن, آموزش, اخلاق, اداری, استاندارد, استراتژی, انتظار مشتری, بهبود کیفیت, تحصیلات, تعهد حرف,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:103
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
چارچوب نظری و مدل تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
تعاریف واژه ها
تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
سیاستهای سازمانی
تعاریف مختلف از سیاستهای سازمانی
راههای کاهش اثرات ناشی از سیاستهای سازمانی
تعهد سازمانی
تعاریف مختلف از تعهد سازمانی
اهمیت تعهد سازمانی
انواع تعهد سازمانی
تعهد نسبت به مشتری
تعهد نسبت به سازمان
تعهد نسبت به خود
تعهد نسبت به مردم
تعهد نسبت به وظیفه تکلیف
تعهد نسبت به سیاست های سازمانی (تعهد سیاسی)
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی
الگوهای چند بعدی تعهد
عوامل مؤثر در تعهد سازمانی کارکنان
نظام اداری
شالوده سازمانی
نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی
تعهد متوسط
تعهد زیاد
مطالعه ماتیو و زاجاک
ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی
عوامل مؤثر بر تعهد به سیاست ها (تعهد سیاسی)
تأثیرات ناشی از تعهد به سیاست ها روی رفتار شهروندی سازمان
نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن در سازمان
قصد ماندن در سازمان
اهمیت و ضرورت قصد ماندن در سازمان
هزینه های ترک خدمت کارکنان
تاثیر انواع تعهد سازمانی بر ترک خدمت طبق مدل آلن و مییر
نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل
پیشینیه نظری پژوهش
پیشینه میدانی پژوهش
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
شفافیت نقش
تضاد نقش
تعهد به سیاست های سازمان (تعهد سیاسی)
وجدان کاری
ویژگی شهروندی سازمانی (فضیلت شهروندی)
روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل عامل تاییدی
مدل معادلات ساختاری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
آمار توصیفی
تعداد و درصد وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان
تعداد و درصد وضعیت تجربه پاسخ دهندگان
تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی اثرات متغیرها بر یکدیگر
آزمون های نیکویی برازش
آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق
نتیجه فرضیه اول
نتیجه فرضیه دوم
نتیجه فرضیه سوم
نتیجه فرضیه چهارم
نتیجه فرضیه پنجم
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
سایر پیشنهادات
محدودیت های تحقیق و پیشهادات برای محققین آینده
محدودیتها
پیشنهادات برای محققین آینده

مقدمه:
سازماندهی و نگهداری نظام سازمانی یکی از مهم ترین وظایف و مسئولیت های مدیر محسوب میشود و انجام چنین وظیفه خطیری بدان معناست که تعهد سازمانی کارمندان و احساس مسئولیت شاغلان رشد روزافزونی یابد. بنابراین مدیر یک سازمان، در واقع مسئول و نوع تعهد کارمندان نسبت به ارزشهای رسمی و سیاست های سازمانی است.
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی در روانشناسی، خصوصا روانشناسی اجتماعی بوده است. همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک سازمان ها و ادغام شرکت ها در یکدیگر عده ای از صاحب نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت همچون: ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بررسی آن بی مورد است. اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان میتواند مورد تحقیق قرار گیرد.
پایبندی به گروه، متعهد بودن به اهداف و التزام به شرایط تیم شاید معنایی دقیق از تعهد باشد. تعهد به کار و تیم کاری در شرایط سخت کاری مهم تر و سرنوشت سازتر است. شاید زمان مناسب برای آزمایش تعهد کارمندان، در مشکلات و سختی های کاری باشد. البته تعهد اعضای گروه هنگامی استوارتر خواهد بود که مبتنی بر ارزش های اخلاقی و فطری (انسانی) بوده و همچنین در نتیجه انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد زیرا که اجبار و تحمیل در جهت عکس تعهد عمل میکند.
آنچه که قابل تأمل به نظر میرسد این نکته است که تعهد به کار و تیم کاری، ارتباط با استعداد و هوش افراد ندارد، اگرچه سطح دانش و آگاهی های اعضا، سطح تعهد را بالا و بالاتر میبرد.
بررسی رابطه میان تعهد کارمندان با سیاست های سازمانی از آن جهت حائز اهمیت است که میتواند بر رفتار کارمند اثر بگذارد و تحقیقات نشان میدهند که بین تعهد کاری، غیبت و جابجایی کارکنان رابطه معکوس وجود دارد. برای پیش بینی و توجیه رفتار افراد تعهد به مراتب بیش از رضایت شغلی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین تعهد کارمندان بر میزان وفاداری آن ها به سازمان و رضایت مندی ارباب رجوع نیز اثر گذار است.
در این فصل شمایی کلی از تحقیق ارائه شده است، بدین صورت که ابتدا به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است و سپس از آن چهارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مبحث دیگری است که در این فصل به آن پرداخته شده است و در ادامه اهداف محقق از انجام این تحقیق در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن فرضیات تحقیق آورده شده است.
پس از آن بطور خلاصه روش تحقیق مورد استفاده توضیح داده شده است. در پایان نیز پس از ارائه تعریف مفهومی، تعاریف عملیاتی مربوط به هریک از شاخص ها به طور جداگانه بیان شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اجتماعی, ارزش های اخلاقی, تحصیلات, ترک شغل, تعهد سازمانی, تعهد کارمند, دانلود, روانشناسی, زاجاک, ساز,

<-BloTitle->
<-BloText->