خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:129
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف جرئی
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
روش پژوهش
ابزار پژوهش
جامعه آماری پژوهش
نمونه و روش نمونه گیری
اعتبار(روایی) ابزار سنجش
پایایی ابزار سنجش
تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیت تحقیق
فصل دوم – ادبیات پژوهش
مقدمه
تاریخچه بانکداری الکترونیک
بانکداری دوره قدیم
بانکداری قرون وسطی (قرون پنج تا پانزدهم میلادی)
بانکداری در دوره جدید
مفاهیم و تعاریف بانکداری الکترونیک
موارد اهمیت بانکداری الکترونیک
بانکداری متمرکز الکترونیکی
روش های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک
تلفن بانک
دستگاه خودپرداز (ATM)
دستگاه نقطه پایانه فروش (pos)
دستگاه pin pad
بانکداری اینترنتی
تلفن همراه
روش های پرداخت در بانکداری الکترونیک
پول الکترونیک
چک الکترونیک
کارت های الکترونیکی
سطوح بانکداری اینترنتی
مزایای بانکداری الکترونیک
معایب بانکداری الکترونیک
مشتری
وفاداری
رضایت مشتری
تعریف رضایت مشتری
برنامه اندازه گیری رضایت مشتری
هدف های رایج اندازه گیری رضایت مشتری
مدیریت ارتباط با مشتریان
ضرورت به کارگیری CRM
مزایای استفاده از سامانه CRM
راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی در صنعت بانکداری
خدمات
مفهوم خدمت
ویژگی های خاص خدمات بانکی
کیفیت خدمات
سروکوآل (ابزار سنجش کیفیت خدمات)
BSQ (ابزار سنجش کیفیت خدمات بانکی)
فصل سوم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
آمار توصیفی
فصل چهارم – بحث و نتیجه گیری
جمع بندی
آزمون فرضیات
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
ضمائم و پیوست ها
پرسشنامه
Spss
Abstract

فهرست اشکال:
تلفن بانک
دستگاه ATM
یک دستگاه POS
دستگاه pin pad
بانکداری اینترنتی
تلفن همراه

فهرست نمودارها:
سهم درگاه های خودپرداز و پایانه فروش از عملیات بانکداری الکترونیکی از 85 تا 90
جنس
تحصیلات
سن
هیستوگرام وب سایت
هیستوگرام امنیت
هیستوگرام خدمات
هیستوگرام سرعت

فهرست جداول:
آمار ابزارها و و تجهیزات الکترونیکی تا سال 1390
میزان استفاده از ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک (سهم انواع مختلف کارت های بانکی از 86 تا 90)
نسبت کارت به درگاه های مختلف پرداخت از سال 83 تا 90
متوسط تعداد تراکنش درگاه های مختلف از سال 85 تا 90
مبلغ تراکنش های ماهانه درگاه های مختلف به ریال از 85 تا 90
مبلغ متوسط تراکنش هر دستگاه و متوسط مبلغ هر تراکنش درگاه های مختلف به ریال از 85 تا 90
فراوانی جنسیت
فراوانی تحصیلات
فراوانی سن
فراوانی گویه های استراتژی دانش
فراوانی گویه های امنیت بانکداری الکترونیک
فراوانی گویه های خدمات بانکداری الکترونیک
فراوانی گویه های سرعت عملیات
آمار توصیفی متغیر وب سایت
آمار توصیفی متغیر امنیت
آمار توصیفی متغیر خدمات
آمار توصیفی متغیر سرعت

چکیده:
در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده ای که در زمینه های فناوری و توسعه ارتباطات به وجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری الکترونیکی موجب کاهش فاصله جغرافیایی شده است. و همچنین کاهش فاصله زمانی بین بانک و مشتری شد. و همچنین کاهش هزینه های ارائه خدمات بانکی و نقل و انتقال پول و افزایش رقابت بین بانک ها شده است. و باعث بالابردن کیفیت خدمات و در نهابت موجب تغییر ساختار هزینه ای بانک ها و بهینه شدن صنعت بانکداری کشور میگردد. که به تبع آن ایجاد بستر مناسب و فرهنگ سازی در زمینه بانکداری الکترونیکی مهم ترین عامل پیشبرد اهداف ذکر شده میباشد. این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی در شعب بانک ملت شهر کاشان طراحی گردیده است. روش پژوهش توصیفی (پیمایشی) و جامعه آماری شامل کلیه ای از مشتریان بانک ملت شهر کاشان شعبه کمال الملک میباشد. حجم نمونه پژوهش 100 نفر از مشتریان بانک ملت هستند. که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. و پرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید. نتایج آماری آزمون تی نشان داد که وب سایت، امنیت، خدمات و سرعت عملیات بانک ملت در رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که ویژگی های خدمات بانکداری الکترونیک از جمله سهولت در یادگیری و کاربرد استفاده از آن، مفید بودن خدمات شامل: عدم محدودیت های مکانی و زمانی، سرعت بخشیدن به کارها، امنیت این خدمات و حفاظت از داده های شخصی و اطمینان از صحیح بودن آن ها باعث گرایش مشتریان به استفاده از این خدمات میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ATM, آزمون تی, ابزار سنجش, ابزار پژوهش, ارزیابی, امنیت, بانكداری, بانک ملت, بانکداری الکترونیک, بانک,

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی / اصلی / عمومی / علمی
اهداف ویژه / خاص/ جزئی / اجرایی / کاربردی
هدف علمی
هدف کاربردی
اهداف پژوهش حاضر
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیات فرعی
واژگان کلیدی پژوهش
صنایع دستی
توسعه اقتصادی
توسعه اجتماعی
توسعه فرهنگی
تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
چارچوب نظری
ادبیات تحقیق
صنایع دستی جاذبه ای برای گردشگران
توسعه صنایع دستی راهکاری برای ایجاد اشتغال پویا
مشکلات و موانع توسعه صنایع دستی
برهم کنش میان صنایع دستی و گردشگری و تعاملات با مقوله های فرهنگی
رابطه بین صنایع دستی و توریسم
نقش اقتصادی صنایع دستی
نقش صنایع دستی در بالابردن سطح اشتغال
نقش صنایع دستی در ازدیاد درآمد سرانه
نقش صنایع دستی در تولید ملی
نقش صنایع دستی در توسعه صادرات
جامعه آماری
حجم نمونه
ابزار جمع آوری اطلاعات
سنجش روایی و پایایی پرسشنامه
روش جمع آوری اطلاعات
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
متغیر وابسته
روش تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های تحقیق
آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه
آمار توصیفی توسعه اقتصادی
آمار توصیفی توسعه اجتماعی
آمار توصیفی توسعه فرهنگی
آمار استنباطی
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
نتایج تحقیق
نتایج فرضیات پژوهش
بررسی فرضیه یک
صنایع دستی کاشان در توسعه اقتصادی آن تاثیرگذار است.
بررسی فرضیه دو
صنایع دستی کاشان در توسعه اجتماعی آن تاثیرگذار است.
بررسی فرضیه سه
ارتقا صنایع دستی کاشان در توسعه فرهنگی آن تاثیرگذار است.
پیشنهادات کلی (عمومی)
پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش
پیشنهادات به محققان آتی
محدودیت های پژوهش
پرسشنامه
منابع فارسی
منابع لاتین

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر صنایع دستی بر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین بررسی و کشف راهکارهای جدید برای مسئولین جهت جذب گردشگران و رونق هر چه بیشتر صنایع دستی در کاشان میباشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان میراث فرهنگی شهرستان کاشان که بصورت رسمی و قراردادی شامل 64 نفر هستند، می باشند.
با توجه به محدودیت جامعه آماری برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده نموده و 60 پرسشنامه جمع آوری شد. قلمرو مکانی این پژوهش شهرستان کاشان و واحدهای تابعه (آران وبیدگل و قمصر) میباشد. در این مطالعه برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و اسناد کتابخانه ای و مقالات علمی استفاده شده است. برای برآورد پایایی پرسشنامه تعداد 30 پرسشنامه در مرحله پیش آزمون (pretest) مورد استفاده قرار گرفت و بعد از استخراج، نمرات مربوط به هر پرسشنامه و وارد نمودن آنها به کامپیوتر از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. از آنجا که ضریب بدست آمده برای متغیرها بالا 60/0 میباشد میتوان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش ابزاری پایا و اعتماد پذیر میباشد.
در این پژوهش از منابع کتابخانه ای و سایت های علمی مختلف برای مطالعه اطلاعات موجود در زمینه صنایع دستی استفاده شده است. تمامی تحلیل های آماری توسط نرم افزار 18 SPSS انجام شده است.
نتیجه: صنایع دستی با ویژگی هایی چون کاربر بودن و ارزش افزوده بسیار بالا، تامین مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی، نیاز به سرمایه اندک، برخورداری از ابزار کار ساده و بازار ساده فروش محصولات، سبب افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه، توسعه صادرات، کسب درآمد ارزی نقش دارد.
گویه های پرسشنامه در ارتباط با نقش صنایع دستی در توسعه اقتصادی نشان میدهد که بیشتر پاسخگویان کاشان، نقش صنایع دستی در درآمدزایی و عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد را در توسعه اقتصادی تاثیرگذار می دانند. همچنین نتایج آماری آزمون تی وابسته فرضیه یک نشان داد که صنایع دستی در توسعه اقتصادی تاثیرگذار میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمون تی, اجتماع, اقتصاد, توريسم, توليد ملی, جامعه آماری, دانلود, درآمد, درآمد سرانه, درآمدزایی, سای,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:70
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت موضوع
دلایل انتخاب موضوع
سوالات تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم – موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در خصوص موضوع
موضع گیری نظری در خصوص هویت و عزت نفس
تعریف هویت و عزت نفس
شکل گیری هویت
نظریه های هویت
نظریه بلوز
نظریه کگان
نظریه لووینگر
نظریه اریکسون
نظریه گلاسر
نظریه های عزت نفس
نظر فروم
نظریه اریکسون
نظریه بندورا
نظریه کلی
نظریه مزلو
نظریه راجرز
یافته های پژوهشی در خصوص موضوع
نتیجه گیری
فصل سوم – روش پژوهش
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری هویت
پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
نحوه اجرای پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
نحوه نمره گذاری پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
اعتبار و روایی پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
ابزار اندازه گیری عزت نفس
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
نحوه اجرای پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
نحوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
بررسی جمعیت شناختی
بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری نهایی
محدودیت ها
پیشنهادات
پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده
منابع
منابع فارسی
منابع خارجی

فهرست جداول:
توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن
توزیع فراوانی ازمودنی ها برحسب وضعیت تاهل
توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات پدر
توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات مادر
توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب رشته تحصیلی
توزیع فراوانی بر حسب ترتیب تولد
توزیع فراوانی هویت دستیابی و عزت نفس
همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی
توزیع فراوانی هویت تعلیق و عزت نفس
همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق
توزیع فراوانی هویت ممانعت و عزت نفس
همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت
توزیع فراوانی هویت پراکندگی و عزت نفس
همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت پراکندگی
نمرات میانگین واریانس عزت نفس و پایگاهای هویت دستیابی، تعلیق،‌ ممانعت و پراکندگی

مقدمه:
به طورخلاصه میتوان اظهار داشت که در فصل اول پژوهش، ابتدا در مورد چگونگی رشد شخصیت و نقش مهم آن در تبیین و تشریح اختلالات روانشناختی مطالبی بیان شد. چرا که از دیر باز مورد توجه روانشناسان بوده است و سهم قابل توجهی در تعیین مسیر بهنجار رشد دارد علاوه بر آن دو مولفه دیگر که در طول تاریخچه روانشناسی بحث ها و نظریات فراوانی را به خود اختصاص داده است هویت و عزت نفس میباشد که در تمامی اختلالات روانی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. همچنین این دو مسئله بیشتر خود را در دوره نوجوانی و جوانی نشان میدهد و نقش کلیدی در این دوران ایفا میکند. آن چه که در واقع، پژوهش
حاضر باید جوابگو باشد، میزان همبستگی و چگونگی ارتباط هر یک از پایگاه های هویت با عزت نفس میباشد.
همانطور که در فصل های گذشته راجع به آن بحث شد ما در این پژوهش از نظریات روان شناسان بسیاری سود جستیم.
مارسیا در مطالعاتش به این نتیجه رسید که افراد پایگاه های تعلیق دارای منابع درونی اطمینان و امنیت و عزت نفس پایدار هستند و افراد پایگاه ممانعت و پراکندگی فاقد چنین منابعی هستند. در مطالعه ای دیگر، کرامر، متذکر شد که افراد پایگاه های هویت ممانعت و دستیابی هر دو از عزت نفس بالایی برخوردارند در صورتی که افراد پایگاه های تعلیق و پراکندگی که فاقد تعهد هستند از عزت نفس پایینی برخوردارند گلاسرد وسینی در مورد روابط متقابل عزت نفس و هویت مینویسند: (چگونگی برداشت ها و نظریات دیگران نسبت به ما در روشن کردن هویت ما نقش عمده ای بر عهده دارد. ارزشیابی های ما از خودمان در ارتباط با شرایط زندگی، اوضاع اجتماعی و اقتصادی نیز مبین هویت ماست و همچنین تصورات ما درباره وضع جسمانی و شیوه لباس پوشیدن، نوع هویت ما را در مقایسه با دیگران نشان میدهد.
فصل دوم که شامل عناوینی ازجمله موضع گیری های نظری در خصوص هویت و عزت نفس که خود شامل بخش هایی از قبیل تعریف هویت و عزت نفس میباشد که در این بخش به تعریف مفهوم هویت و عزت نفس پرداخته شده است و سپس به بحث شکل گیری هویت پرداخته میشود طبق نظریه اریکسون در مورد رشد روانی اجتماعی انسان، پنجمین مرحله از رشد روانی – اجتماعی شکل گیری هویت در مقابل پراکندگی میباشد. او در این مورد تاکید دارد که مراحل رشد هر یک به طور مجزا در درون خود پایان نمی یابد بلکه بهم پیوسته و وابسته است. عوامل مختلفی بر شکل گیری هویت تاثیر میگذارد از جمله: عوامل شناختی، والدین، مدرسه و عوامل اجتماعی – فرهنگی، تربیت تولد و فاصله سنی فرزندان در رفتار خود نوجوان و خیال پردازی ها و …
در بخش بعدی نیز به نظریه های مربوط به هویت از جمله نظریات بلوز – کگان – لووینگر – اریکون – گلاسر پرداخته میشود و همچنین در بخش بعدی به نظریه های مربوط به عزت نفس از جمله نظریات مردم – اریکسون – بندورا – کلی – مزلو و راجرز
و در دو بخش پایانی به مباحثی از جمله یافته های پژوهش در خصوص موضوع و نتیجه گیری نیز پرداخته شده است.
فصل سوم روش پژوهش رامعرفی میکند. این روش بصورت همبستگی میباشد و در نمونه گیری نیز از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده کرده ایم. جامعه مورد مطالعه ما، دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی و سوم دبیرستان شهرستان کاشان میباشند که از میان این تعداد ما 160 نفر را به عنوان حجم نمونه در اختیار گرفتیم. دو آزمون اجرا شده –آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت من و دیگری آزمون عزت نفس کوپراسمیت – اجرای آزمون گروهی بود و داخل کلاس و حدود 20 الی 25 دقیقه وقت لازم بود تا آزمونی به هر دو آزمون پاسخ دهد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کردیم و برای بررسی تفاوت میانگین ها نیز از آزمون استفاده نمودیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلالات روانی, تاهل, تحصيلات, جمعيت شناختی, دانلود, رشته تحصيلی, روانشناسی, سن, عزت نفس, كوپر اسميت,

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – بررسی منابع علمی
بررسی فوائد برنامه‌نویسی تحت شبکه با جاوا
دریافت داده
ارسال داده
انبار فایل
پردازش موازی حجیم
تعامل نظیر به نظیر
بازی
چت
اشتراک فایل
سرورها
جستجو در وب
امنیت
تاریخچه جاوا
درباره اندروید
کمی درباره RUP و UML
فصل دوم – روش انجام پروژه
مقدمه
دیسیپلین مدلسازی سازمان
درک ساختار و پویایی سازمان
درک مسائل و مشکلات جاری سازمان
استخراج و استنتاج نیازمندی‌های سازمان
تعیین چشم‌انداز سازمان
دیسیپلین مدیریت نیازمندی‌ها
شناسایی اکتورها و موارد کاربرد
شرح مورد کاربرد
استخراج مدل مورد کاربرد
ایجاد نمونه‌ای از واسط کاربر
دیسیپلین تحلیل و طراحی
نمودار فعالیت
نمودارهای فعالیت سمت سرور
چند نمودار فعالیت دیگر
نمودار کلاس
نمودار شی
نمودار توالی
طراحی نمودار توالی دریافت فایل
طراحی نمودار توالی ارسال فایل
نمودار بسته
دیسیپلین پیاده‌سازی
تعریف ساختار کدهای برنامه
نمودار مولفه
دیسیپلین استقرار
نمودار استقرار
نتیجه گیری
منابع

فهرست اشکال:
نرم‌افزار چت Cisco Jabber
نرم‌افزار Azureus Vuze
نمودار مورد کاربرد سیستم اشتراک فایل
صفحه نخست نرم‌افزار کاربر (متناظر با مورد کاربرد احراز هویت)
صفحه انتخاب دریافت یا ارسال فایل
صفحه انتخاب فایل برای دریافت (متناظر با مورد کاربرد دریافت فایل)
صفحه انتخاب فایل برای ارسال (متناظر با مورد کاربرد ارسال فایل)
نرم‌افزار طرف مدیر سیستم – صفحه متناظر با مورد کاربرد نمایش لیست کاربران
پنجره ثبت کاربر جدید (متناظر با مورد کاربرد ثبت کاربر)
صفحه لیست پوشه‌های اشتراکی (متناظر با مورد کاربرد نمایش پوشه‌های اشتراکی)
پنجره انتخاب پوشه جدید برای اشتراک (متناظر با مورد کاربرد اضافه کردن پوشه)
نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربرد احراز هویت
نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربرد دریافت فایل
نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربرد ارسال فایل
نمودار فعالیت شروع (طرف سرور)
نمودار فعالیت متناظر با چند مورد کاربرد مربوط به اشتراک پوشه
نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربرد نمایش لیست کاربران
نمودار فعالیت متناظر با مورد کاربرد ثبت کاربر
نمودار کلاس سیستم اشتراک فایل
نمودار شی 1. در این نمودار شی task1 قصد ارسال پیغام به مقصد 192.168.1.10 را دارد
نمودار شی 2. شیء Listener1 پیام را دریافت کرده و در جواب آن شی msg2 را ایجاد می‌کند
سناریوی احراز هویت
نمودار توالی احراز هویت. متناظر با سناریوی شکل قبل
سناریوی دریافت فایل
نمودار توالی نمایش فایل‌های به اشتراک گذاشته‌شده
نمودار توالی دریافت فایل‌های به اشتراک گذاشته‌شده
سناریوی ارسال فایل
نمودار توالی ارسال فایل
نمودار بسته کاربر
نمودار بسته مدیر سیستم
نمودار مولفه سمت کاربر
نمودار مولفه سمت سرور
نمودار استقرار سیستم

فهرست جداول:
شرح مورد کاربرد احراز هویت
شرح مورد کاربرد دریافت فایل
شرح مورد کاربرد ارسال فایل
شرح مورد کاربرد نمایش لیست کاربران
شرح مورد کاربرد ویرایش کاربر
شرح مورد کاربرد ثبت کاربر جدید
شرح مورد کاربرد حذف کاربر
شرح مورد کاربرد نمایش پوشه‌های اشتراکی
شرح مورد کاربرد اضافه کردن پوشه
شرح مورد کاربرد حذف پوشه

چکیده:
در ابتدا به بررسی فوائد برنامه‌نویسی تحت شبکه و فوائد جاوا و اندروید میپردازم. سپس وارد فرآیند طراحی سیستم اشتراک فایل با رویکرد RUP و با استفاده از UML خواهم شد. توضیحات مربوط به هر یک از دیسیپلین‌های RUP و نمودارهای UML در بخش مربوط به خودش داده خواهد شد. زبان انتخابی من برای نوشتن این برنامه جاوا است، دلیل این انتخاب را در ادامه خواهم گفت. بعد از طراحی نوبت به پیاده‌سازی و نوشتن کد میرسد. در آخر، خروجی این پروژه، نمودارهای UML و در برنامه کاربردی، یکی برای ویندوز و دیگری برای اندروید، خواهد بود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احراز هویت, اشتراک فایل, امنیت, اندروید, بازی, تحلیل, جستجو در وب, دانلود, دیسیپلین, سازمان, سرور, س,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:29
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بستر مدیریت منابع انسانی
محیط خارجی
محیط داخلی
مدیریت منابع انسانی
موضوعات مهم زیربنایی
تلفیق راهبردی
یک رویکرد منسجم
مدیریت تحول
انعطاف‌ پذیری
ارزش ها
الزام و تعهد
راهبرد کسب و کار و ماهیت آن
عناصر اصلی راهبرد منابع انسانی
تدوین راهبرد منابع انسانی
سازماندهی و مدیریت تدوین راهبرد منابع انسانی
منابع

مقدمه:
دلیل اینکه فقط معدودی از سازمان ها دست به تدوین راهبردهای منابع انسانی زده اند، چیست ؟ چرا شرکت هایی که در تدوین راهبردهای خود در سطوح بنگاه، واحد کسب و کار و وظیفه سرمشق و پیشتاز بوده اند، در تدوین راهبردهای مدیریت بر کارکنان خود این گونه کند عمل میکنند؟‌
این گونه نیست که منایع انسانی به خاطر بیش از حد غیر راهبردی بودن سزاوار داشتن هیچ راهبردی نباشد بلکه بر عکس، تمام شواهد حاکی از آن است که مدیران ارشد هر روز بیش از روز قبل بر اهمیت مسائل انسانی به عنوان مهم ترین مساله رویاروی سازمان ها واقف میشوند. تغییر اصطلاح پرسنل به منابع انسانی بیانگر این مساله است. نکته اصلی این تناقص آن است که نظام تفکر مدیریت منابع انسانی بر این محور استوار است که مسئولیت انتخاب، ایجاد انگیزه و بهسازی کارکنان بر عهده مدیران واحدها است و واحد اداری صرفاً مسئولیت ارائه مشاوره تخصصی و خدمات را عهده دار است و در دیگر تصمیمات نقشی ایفا نمیکند. استنتاج غیر منتظره و حتی گمراه کننده این است که گفته میشود به خاطر انتشار بیش از حد توجه بر مدیریت منابع انسانی، احتمالاً این پیشرفت، کار سازمان ها را در تدوین راهبردهای مدیریتی کارکنانشان سخت تر کرده باشد.
اجازه بدهید موضوع بحث این فصل را با دو عبارت درباره راهبرد منابع انسانی معرفی کنیم:
راهبرد منابع انسانی درباره تصمیماتی است که بر بکارگیری و بهسازی کارکنان و بر روابط موجود بین مدیریت و افراد تحت سرپرستی آن ها تاثیر عمده و دیرپاس میگذارند. این راهبرد بیان کنند تمایلات بنگاه درباره چگونگی مدیریت آن بر منابع انسانی است. مایلاتی که اساس طرح ها، پیشرفت ها و برنامه های مدیریت تحول را تشکیل میدهند.
مقدمه در صدد تحقق سه هدف زیر است : تحلیل بستر یا محیط داخلی و خارجی در حال تحولی که جنبه های بر شمرده مدیریت منابع انسانی در دوران آن روی میدهند.
توصیف این که منظور ما از به کارگیری مفهوم مدیریت منابع انسانی چیست؟
شناخت موضوعاتی که هر یک از فصول کتاب در صدد تبیین آن ها بر می آیند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش, الزام, انعطاف‌ پذيری, انگيزه, بنگاه, بهسازی, تعهد, دانلود, راهبرد, سازمان, سازماندهی, شركت, كس,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : روش انجام کار
روش انجام تست
نتیجه
فصل دوم : ساختار رنگ
مقدمه
تجزیه نور مرئی
اوربیتال‌های مولکولی و ارتباط آنها با رنگ
سیستم CIE (Commission Interbational De L Eclairage)
رنگهای خنثی یا اکروماتیک (غیر الوان)
صنایع پوشش سطحی
رزین
رزین‌های طبیعی
رزین‌های مصنوعی و سنتزی
رزین‌های اکریلیک
فصل سوم : رنگ و رنگ دانه‌های عالی (پیگمنت)
مقدمه
طیف جذبی مواد رنگی
طیف سبز مالاشیت
طیف بنفش کریستال
فصل چهارم : روشهای تئوری شیمیایی رنگ
روشهای تئوری شیمیایی رنگ
فصل پنجم : طبقه بندی رنگ‌ها بر اساس ساختمان شیمیایی
رنگهای نیترو و نیتروزو
رنگهای ازو
رنگهای مونو ازو
رنگهای دیس ازو
رنگهای انتراکینونی
منابع

فهرست اشکال:
جریان ملکولی در رنگ های فلوئورسنت
اتم های رنگ های فلوئورسنت
طیف نور سفید
دایره رنگ
اوربیتال‌های مولکولی پلیمرهای مشتقات اسید اکلیریک و اسید متاکریلیک
ساختار ملوکولی بنفش کریستال
ساختار ملوکولی طیف سبز مالاشیت
ساختار ملوکولی پروه های کروموفور
ساختار ملوکولی اکسوکروم
ساختار ملوکولی ازو بنزن
ساختار ملوکولی کروموژن
ساختار ملوکولی پلی ان ها
ساختار ملوکولی اروماتیک
ساختار ملوکولی کروموؤن های سیانین
ساختار ملوکولی رنگ های نیترو و نیتروزو
ساختار ملوکولی پیوندهای دوگانه ازو
ساختار ملوکولی پیوندهای دوگانه مونو ازو
ساختار ملوکولی رنگ مستقیم خارجی
ساختار ملوکولی رنگ قرمز کنگو
ساختار ملوکولی رنگ دیسپرس زرد 23
ساختار ملوکولی رنگ مستقیم زرد 49
ساختار ملوکولی انتراکینون
ساختار ملوکولی الیزارین
ساختار ملوکولی الیزارین صنعتی
ساختار ملوکولی الیزارین قرمز بوقلمون
ساختار ملوکولی دیسپرس های سبز و بنفش
ساختار ملوکولی دیسپرس ابی

فهرست جداول:
طول موج های رنگ های واقعی و مرئی

فهرست نمودارها:
نمودار CIE

چکیده:
فسرسانس و فلوئورسانس پدیده‌هایی هستند که در آنها یک ماده خاص که به طور عام به آن فسفر گفته میشود پس از قرار گرفتن در مقابل نور مرئی یا غیر مرئی یا حرارت (تحریک شده) این انرژی را در خود ذخیره میکند و سپس آن انرژی را به صورت طیفی از امواج مرئی در طول مدت زمانی منتشر میکند.
اگر این به عنوان شباهت این دو پدیده باشد تفاوت آنها در اختلاف زمانی بین این دو دریافت و تابش یا به عبارت گر دوام تابش است. اگر زمان تحریک کمتر از ۱۰ به توان ۸- ثانیه باشد، این پدیده را Fluorescent مینامیم و اگر زمان تحریک بیش از ۱۰ به توان ۸- ثانیه باشد آن را Phosphorescent مینامیم. به عبارتی در فسفرسنس تحریک طولانی تر و تشعشع طولانی تری داریم و در فلوئورسنس تحریک کوتاه تر و تشعشع کوتاه تری داریم. در فلوئورسانس که نمونه آن نور مهتابی یا صفحه تلویزیون است تابش آنی است و تقریباً بلافاصله بعد از قطع نور تمام میشود. در حالیکه در فسفرسانس ماده بعد از قطع نور نیز تا مدتی به تابش ادامه میدهد که مقدار آن بسته به ماده مورد استفاده میتواند از چند ثانیه تا چندین روز طول بکشد. در فلوئورسانس برانگیختگی میان دو تراز اصلی با انرژی های E1,E2 اتفاق می افتد که جابه جایی بین آنها کاملاً آزاد است. الکترون با دریافت انرژی بر انگیخته شده و به تراز E2 میرود و پس از 8 تا 10 ثانیه دوباره به تراز اول بر میگردد و فتونی با انرژی E2-E1 تابش میکند. اما در فسفرسانس ماجرا به دلیل وجود یک تراز میانی کمی پیچیده‌تر است این تراز که مابین تراز پایه و برانگیخته قرار دارد تراز نیمه پایدار میباشد و مانند یک دام برای الکترون‌ها عمل میکند به خاطر شرایط خاص این تراز انتقال الکترون از آن به سایر ترازها ممنوع واحتمال آن بسیار کم است بنابراین چنان چه الکترونی پس از برانگیختگی از تراز E2 در دام تراز نیمه پایدار بیافتد آنجا میماند تا زمانی که به طریقی دیگر مجدداً برانگیخته شود و به تراز E2 برگردداین اتفاق میتواند تحت تاثیر جنبش‌های گرمایی اتم‌ها یا مولکول‌های مجاور و یا برانگیختگی نوری روی دهد اما احتمال وقوع آن بسیار کم است به همین دلیل چنین الکترون‌هایی تا مدت ها در تراز میانی میمانند (بسته به ساختار اتمی ماده و شرایط محیطی) و همین عامل تاخیر در باز تابش بخشی از انرژی دریافت شده است. تحریک این ماده‌ها به گونه‌های مختلف انجام میشوند: بمباران فوتونی، الکترون‌ها، یون های مثبت، واکنش‌های شیمیایی، گرما و گاهی اوقات (مخصوصاً در جانداران) تنش‌های مکانیکی… راز کرم های شب تاب در فسفرسانس است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اكروماتيک, الكترون, الكترون‌, اکريليک, بمباران فوتونی, تشعشع, تنش‌های مكانيكی, جریان ملکولی, دانلود,,

تعداد صفحات:157
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیات پژوهش
تعاریف عملیاتی و نظری
فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش
کیفیت زندگی
ارزیابی کیفیت زندگی
کیفیت زندگی زناشویی
رضایت زناشویی
خوشبختی در زندگی زناشویی و سلامت روان
خوشبختی در زندگی زناشویی و سلامت روان
خانواده، سلامت روان و رضایت زناشویی
رضایت روابط زناشویی در ازدواج
تعریف تعرض جنسی
تعریف عام رضایت
تعریف خاص رضایت (تماس جنسی)
بهداشت روانی یا سلامت روان
تعریف سازمان جهانی
اهمیت بهداشت روان
علل افزایش شیوع بیماری های روانی
بیماری های روانی،علل و انواع
سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی
دین باوری و سلامت روان
امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا
آثار شکرگزاری بر سلامت روان
توکل و سلامت روان
بهداشت روانی در نظام خانواده
بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشد
بهداشت روانی در دوره نوجوانی
بهداشت روانی در دوره بزرگسالی
بهداشت روانی در دوره پیری
تعریف رضایت
پیدایش رضایت
ابعاد رضایت
عوامل موثر در رضایت زناشویی
رضایت از زندگی زناشویی
عوامل موثر در رضایت مندی زناشویی
ازدواج
تشکیل خانواده
مهم ترین عوامل برای ازدواج های موفق
سازگاری زناشویی و سلامت روان
پیشینه بررسی ارتباطات زناشویی
پیشینه پژوهش در ایران
فصل سوم – روش اجرای پژوهش
جامعه آماری پژوهش
نمونه پژوهش
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه ENRICH
روش نمره گذاری پرسشنامه رضایت مندی زناشویی ENRICH
پرسشنامه سلامت عمومی (GHO) گلدبرگ
روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی
اعتبار و روایی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ)
طرح پژوهش
روش اجرا
روش تجزیه و تحلیل داده
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
آمار توصیفی
آماراستنباطی
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
ضــمائــم
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ – 28
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
Spss
Abstract

فهرست جداول:
همبستگی های بین زیر مقیاس ها و مقیاس کلی GHQ
جدول نمرات برش مقیاس های پرسشنامه سلامت عمومی
فراوانی تحصیلات
فراوانی مدت ازدواج
فراوانی سن
آمار توصیفی زیر مقیاس های رضایت زناشویی
آمار توصیفی زیر مقیاس های سلامت عمومی
آزمون پیرسون
آزمون پیرسون
آزمون پیرسون
آزمون پیرسون
آزمون پیرسون
رگرسیون چندگانه متغیرها

فهرست نمودار:
تحصیلات
مدت ازدواج
سن پاسخگویان
هیستوگرام رضایت زناشویی
هیستوگرام سلامت عمومی

چکیده:
در این پژوهش که بمنظور بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان (مذکر و مونث) دانشگاه پیام نور کاشان پرداخته شده است. جمعیت آماری کلیه دانشجویان متاهل (مونث و مذکر) دانشگاه پیام نور است که در سال 1391-1390 مشغول به تحصیل بوده اند و حجم نمونه آماری در این پژوهش 250 نفر است که از بین دانشجویان متاهل انتخاب شده اند.
طرح پژوهش از نوع آزمایشی و گروهی بوده و نمونه مورد نظر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده اند و در موارد تحقیق از آزمون های رضایت زناشویی ان ریچ و سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل داده ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمون پيرسون, آموزه های دينی, ازدواج, امنيت روانی, بهداشت روانی, بهزيستی روانی, تحصيلات, تشکيل خانوا,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه
بیمه کارآفرین
مقدمه
تاریخچه بیمه
آغاز حرفه بیمه گری
تاریخچه بیمه در ایران
بیمه شرکت سهامی بیمه ایران
فصل دوم – آشنایی با بیمه کارآفرین
آشنایی با بیمه کارآفرین
فلسفه تاسیس
اهداف شرکت
توان مالی شرکت
موضوع فعالیت شرکت
توان فنی و تخصصی
پرسنل و کارشناسان
تعداد نمایندگی ها
اصول اخلاق حرفه ای صنعت بیمه
شفافیت و صداقت
حفظ کرامت انسانی
رعایت حقوق اجتماعی
شرایط اخذ نمایندگی حقوقی مطابق با آئین نامه شماره ۷۵
خدمات بیمه ای
بیمه عمر و سرمایه گذاری
چرا باید از بیمه های عمر و سرمایه گذاری استفاده کنیم؟
جدول های بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین برای سن های ۱ تا ۴۵ سالگی
بیمه آتش سوزی
بیمه درمان گروهی
درمان گروهی
اهدای دو جایزه بین المللی به شرکت بیمه کارآفرین
فصل سوم – فعالیت های انجام شده توسط کارآموز
معرفی محل کارآموزی
پس فلسفه بیمه عمرو سرمایه گذاری چیست؟
اهداف شرکت
توان مالی شرکت
موضوع فعالیت شرکت
توان فنی و تخصصی
پرسنل و کارشناسان

مقدمه:
بشر از دیر باز با انواع خطرات جانی و مالی مواجه بوده است که همواره به دنبال ابزار لازم به منظور دفاع از این خطر تلاش میکرده در ابتدا به دلیل محدودیت امکانات و مشارکت، جان خود را و در موارد دیگر مال خود را از دست می داد تا این که تجربه همکاری و تعاون و دخالت و بخش های مختلف اجتماعی در پذیرش بخشی از خطرات قابل پیش بینی، زمینه پیدایش بیمه را در بخش های انسانی و تجاری فراهم نمود.
بیمه، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری به منظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است. حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی، زلزله، سیل، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت، بیماری، کهولت، از کار افتادگی و . . . وقایعی است که از زمان های دور همه انسان ها را مورد تهدید قرارداده است. اندیشه ایجاد تامین در مقابل مخاطرات پیش رو از طریق همیاری و تعاون و راهکارهای از این نوع، ریشه در ادوار تاریخ دارد. پیشرفت های گسترده علمی و تکنولوژیکی عصر جدید نیز اگر چه به انسان کمک نموده است که بعضی از خطرات طبیعی را مهار نماید اما خود، خطرات جدیدی را به همراه داشته که به پوشش های حمایتی خاص نیازمند است.
فایده اصلی بیمه، دادن اطمینان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالی است که در قاموس بیمه به آن ریسک اطلاق میگردد. فارغ از نوع بیمه میتوان گفت بیمه علاوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیت های اقتصادی، باعث ایجاد اطمینان برای کار و تولید و سرمایه گذاری و به طور کلی ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است.
صنعت بیمه در ایران علی رغم اینکه بیش از ۷ دهه قدمت دارد و تلاش های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته است، هنوز جایگاه مناسبی ندارد وعرضه گسترده بیمه های عمر به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی آن گونه که شایسته است با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور، با موانع بسیاری رو برو میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آتش سوزی, اصول اخلاق حرفه ای, بيمه آتش سوزی, بيمه درمان, بيمه عمر, بیمه, بیمه کارآفرین, تاریخچه بیمه,

تاريخ : 7 بهمن 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:65
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه ای بر رایانش ابری
مقدمه
تعریف رایانش ابری
رده‌ بندی رایانش ابری
معماری ابر
مدیریت مجازی‌ سازی
سرویس‌ ها
تحمل‌ پذیری عیب
متعادل کردن بار
قابلیت همکاری
ویژگی‌های رایانش ابری
سرویس خودکار بر مبنای درخواست
دسترسی گسترده از طریق شبکه
انباره‌ سازی منابع
انعطاف‌ پذیری سریع
سرویس اندازه‌ گیری شده
چالش‌های موجود در رایانش ابری
کارایی
امنیت و حریم خصوصی
سیاست‌های امنیتی
قابلیت اطمینان
کنترل
نظارت
سرویس‌های سطح بالا
عدم ایجاد قابلیت همکاری
توافق‌نامه‌ سطح سرویس
قفل شدن داده و استاندارد سازی
دسترس‌ پذیری سرویس
معیارها
هزینه‌ها
هزینه‌های پهنای باند
مدیریت تغییرات
مدیریت منبع و راندمان انرژی
زمان‌ بندی
لایه‌ها و خدمات در رایانش ابر
نرم افزار به عنوان سرویس
پلتفرم به عنوان سرویس
زیر ساخت به عنوان سرویس
نتیجه‌گیری
فصل دوم
مقدمه ای بر چند مستاجری
مقدمه
تعریف چند مستاجری
چند مستاجری در برابر چند کاربری
چند مستاجری در برابر چند نمونه‌ایی
مشخصات کلیدی از چند مستاجری
بهره‌وری بیشتر از منابع سخت‌ افزاری
استفاده ارزان‌ تر از برنامه‌ها
مفید بودن
کار مرتبط
معماری چند مستاجره
مدل‌های تکامل یافته
رویکرد مفهومی ماژولار برای مهندسی معماری SaaS چند مستاجره
طراحی ماژولار چند مستاجری
مدل سازی ماژولار
تزریق ماژولار
معماری پیشنهاد شده در مهندسی SaaS چند مستاجری
نتیجه‌ گیری
فصل سوم
مدیریت داده چند مستاجری
انواع چند مستاجری
مدل تک شمایی (مدل مشترک)
مدل چند شمایی
رویکردهای مدیریت داده چند مستاجری
پایگاه داده جداگانه
پایگاه داده مشترک، شماهای مجزا
پایگاه داده مشترک، شما مشترک
انتخاب رویکرد
ملاحظات اقتصادی
ملاحظات امنیتی
ملاحظات مستاجر
فصل چهارم
مدیریت منابع نرم افزارهای چند مستاجره
مقدمه
هدف از تخصیص منابع سیستم برای برنامه‌های کاربردی SaaS چند مستاجره
مدل ریاضی مسئله تخصیص منابع سیستم
الگوریتم تخصیص منابع سیستم با مستاجرQoS گرا
آزمایش و آنالیز
نتیجه گیری
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ

فهرست اشکال:
همگرایی فیلدهای تکنولوژی و مشارکت در ظهور رایانش ابری
نرم‌افزار به عنوان سرویس
پلتفرم به عنوان سرویس
زیرساخت به عنوان سرویس
چهارلایه مدل تکامل یافته SaaS
معماری پیشنهاد شده در مهندسی SaaS چند مستاجر
چند مستاجری با استفاده از مدل تک شمایی
چند مستاجری با استفاده از مدل چند شمایی
پایگاه داده جداگانه برای هر مستاجر
مجموعه مجزا از جداول در یک پایگاه داده مشترک برای هر مستاجر
تمام مستاجران مجموعه یکسان از جداول را به اشتراک می‌گذارند و یک ID مستاجر هر مستاجر را به ردیف‌های یکه صاحب آن است،اختصاصمی‌ دهد
مقایسه هزینه بین رویکرد مجزا و رویکرد مشترک
عوامل تاثیرگذار ملاحظات مستاجر در رویکرد مجزا و رویکرد مشترک

فهرست جداول:
کیفیت نتایج از 2 الگوریتم
زمان اجرای 2 الگوریتم
سیاست انتخاب از 2 الگوریتم

چکیده:
مدل رایانشی بر پایه شبکه‌های بزرگ کامپیوتری مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل سرویس‌های فناوری اطلاعات (شامل سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات، و سایر منابع اشتراکی رایانشی) با به کار گیری اینترنت ارائه میکند. رایانش ابری راه کارهایی برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات به شیوه‌های مشابه با صنایع همگانی (آب، برق، تلفن و …) پیشنهاد میکند. این بدین معنی است که دسترسی به منابع فناوری اطلاعات در زمان تقاضا و بر اساس میزان تقاضای کاربر به گونه‌ای انعطاف‌ پذیر و مقیاس‌ پذیر از راه اینترنت به کاربر تحویل داده میشود. معماری رایانش ابری در درجه اول یک معماری مبتنی بر سرویس چند مستاجرهاست. چند مستاجری در دانش رایانه اشاره به شیوه ای در طراحی معماری سیستم هایی است که نرم افزار را بصورت سرویس ارائه میدهند(SaaS ). یک سیستم چند مستاجری یک نمونه در حال اجرای برنامه را بین گروهی از اجاره کنندگان (مشتری‌های سرویس) به اشتراک میگذارد. به جای اینکه هر کاربر از یک نمونه در حال اجرای برنامه اختصاصی استفاده کند، این نمونه بین چندین کاربر به اشتراک گذارده میشود. در رایانش ابری نیز از معماری چند مستاجری استفاده میشود، به همین خاطر از چند مستاجری به عنوان یکی از مزایای رایانش ابری یاد میشود. در این پروژه قصد داریم، مفهوم چند مستاجری در رایانش ابری، انواع رویکردهای چند مستاجری در رایانش ابری، پایگاه داده چند مستاجری، رویکردهایی برای مدیریت داده را به همراه مزایا و معایب آن ها و در پایان برخی از الگوریتم‌های تخصیص منابع برای برنامه کاربردی SaaS را مورد بررسی قرار دهیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمایش, آنالیز, استاندارد سازی, اقتصاد, الگوریتم, امنیت, انعطاف‌ پذیر, اینترنت, برنامه‌, توافق‌نامه‌,

تاريخ : 9 دی 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:86
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
وب چیست؟
تاریخچه وب
اینترنت و وب
وب 1.0
چهره های گوناگون وب
وب 2.0
وب 3.0
مقایسه ی وب 1.0 وب 2.0 وب 3.0
فصل دوم
وب معنایی چیست؟
تعریف وب معنایی
شناخت وب معنایی
نیاز کنونی دنیای IT
اهداف وب معنایی
فصل سوم
ساختار وب معنایی
لایه های وب معنایی
لایه XML
xml چیست؟
کاربردهای xml
html و مشکل آن در ساخت مفاهیم وب معنایی
حل مشکل با xml
لایه rdf
فراداده یا متا دیتا
موارد استفاده Rdf
قواعد Rdf
دستورات Rdf
مثالی از Rdf
مشکلات Rdf
لایه آنتولوژی یا هستی شناسی
تعریف آنتولوژی
زبان نوشتن آنتولوژی
ساختن آنتولوژی
مثال Owl
لایه منطق و اثبات
لایه اطمینان یا Trust
اعنماد در علوم کامپیوتری
روش های تعیین اعتماد
فصل چهارم
نمونه های کاربردی وب معنایی
Tap زیرساختی برای وب معنایی
رابط پرس و جو
جمع آوری داده ها
انتشار داده ها
چند نمونه پیاده سازی شده از جستجوی معنایی
افزونه ای برای تشخیص محتوای وب در مرورگر فایرفاکس
پروژه wordnet
موتور جستجوی تجاری
سایت موسیقی پاندورا
چهره وب 3.0 در همه جا
نتیجه گیری
منابع

فهرست جداول:
مقایسه وب 1.0 و وب 2.0
یک سند xml

فهرست شکل ها
شماتیک وب 2.0
لایه های تعریف شده برای وب معنایی
موتور جستجوی تجاری
سایت موسیقی پاندورا

چکیده :
در این پروژه به بحث درباره موج آینده توسعه شبکه جهانی وب، موسوم به وب معنایی میپردازد. وب معنایی شیوه ای برای ایجاد یک وب است که در آن رایانه ها میتوانند از شبکه ای از داده های منبع استفاده کرده، آن ها را تعبیر، تحلیل و پردازش کرده و به کاربر ارائه نماینددر پروژه به اجمال به توصیف وب معنایی می پردازیم اینکه وب معنایی چیست و چرا نیاز به وب معنایی احساس میشود چکونه با ساختار وب معنایی آشنا شویم. در مطالعه این هدف با مسائل جدیدی مانند RDF و آنتولوژی آشنا میشویم و به بررسی آن ها و راهکارهای ارائه شده برای حل مشکلات به وجود آمده می پردازیم .
به کاربردهای وب معنایی و نمونه هایی از این کاربردها اشاره میکنیم. و در نهایت مقاله با این نتیجه پایان می یابد که وب معنایی نیز همانند خود وب از پایه و اساس رشد کرده و ریشه خواهد دواند. و باعث تحولی در زندگی بشری خواهد شد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آنتولوژی, اعتماد, دانلود, زندگی بشر, ساختار وب معنایی, شبکه جهانی وب, علوم کامپیوتری, فراداده, لایه ,

<-BloTitle->
<-BloText->