خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:101
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
قلمرو موضوعی
روش کار
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
تعاریف و مفاهیم تحقیق
تعاریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول : تعریف و تاریخچه اعتیاد
تاریخچه مواد مخدر
تعریف و مفهوم اعتیاد
علل اعتیاد
تشخیص معتاد
شروع اعتیاد
انواع اعتیاد
اعتیادات مجاز
اعتیادات غیر مجاز
ویژگی های افراد معتاد
اثرات دارویی مواد مخدر
ریشه‌های روانی اعتیاد
آسیب پذیری جوانان در دوران بلوغ
پیشگیری بعنوان بهترین شیوه مقابله با اعتیاد
پیشگیری و درمان اعتیاد
درمان
تفاوت میان عادت و اعتیاد
اثرات مواد مخدر و روانگردان ها بر میل جنسی
اعتیاد زنان
پیامدهای اعتیاد زنان
نقش مادر در اعتیاد فرزندان از کودکی تا دوران بلوغ
الگوی مصرف مواد توسط زنان در ایران
عوامل مخاطره آمیز اعتیاد
بخش دوم: مبانی نظری پژوهش
نظریه های روان شناختی
رویکردهای جامعه شناختی
تئوری محرومیت نسبی
نظریه های خرده فرهنگ
نظریه پیوند افتراقی
بخش سوم : پیشینه و مبانی نظری تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی و پایایی پرسشنامه
تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه
تعیین پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسشنامه
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آمار توصیفی
نتایج استنباطی
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده
پیشنهادات
پیشنهادات بنیادی
پیشنهادات کابردی
محدودیت های پژوهش
محدودیت در دسترس پژوهشگر
محدودیت غیر دسترس پژوهشگر
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
ضمائم : پرسشنامه
Abstract

فهرست جداول:
تعداد و درصد وضعیت تاهل
تعداد و درصد وضعیت تحصیلات
تعداد و درصد محل سکونت
تعداد و درصد وضعیت مهاجرت
تعداد و درصد قومیت
میانگین وانحراف استاندارد و واریانس میزان گرایش به اعتیاد

فهرست نمودارها:
وضعیت تاهل
وضعیت تحصیلات
وضعیت سکونت
مهاجرت
قومیت
میزان دیدن داری
میزان استفاده از رسانه
میزان گرایش به اعتیاد

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد در بین معتادان شهرستان کاشان در سال 1393 میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معتادان شهرستان کاشان است. برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، که بر اساس آن تعداد 111 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است.
اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران مراکز ترک اعتیاد کاشان مورد تایید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار میباشد. در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نر م افزار 20 SPSSاستفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه های این پژوهش از رگرسیون چند متغیره و ضریب تعیین استفاده شده است.
بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای کرونباخ استفاده شد میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد، که برای سوالات اعتیاد عدد 762/0 درصد بدست آمد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی وآزمون تی مستقل استفاده کردیم، که ضمن تعیین وجود یا عدم تفاوت رابطه بین دو متغیر، شدت رابطه بین دو متغیر را نیز نشان میدهد.
در این تحقیق نتایج زیر حاصل شد: میزان دینداری بر میزان گرایش بر اعتیاد موثر میباشد. میزان استفاده از رسانه بر میزان گرایش بر اعتیاد موثر میباشد. میزان تحصیلات بر میزان گرایش به اعتیاد تاثیر دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اعتياد, اعتياد زنان, تاهل, تحصیلات, تحقیق, جامعه شناختی, دارو, دانلود, دوران بلوغ, علوم اجتماعی, فره,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:111
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول – رضایت جنسی
مقدمه
رضایت جنسی مطلوب
تکنیک
رضایت روابط زناشویی در ازدواج
تعریف تعرض جنسی
تعریف عام رضایت
تعریف خاص رضایت (تماس جنسی)
جلب رضایت جنسی همسر
بقای رابطه
رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی
دلبستگی آری، وابستگی هرگز
ازدواج نکرده‌ها بخوانند
اطلاعات لازم در مورد رضایت جنسی و ارگاسم خانم ها
ده عامل موثر در کاهش رضایت جنسی زنان و مردان
رضایت جنسی در مردان و زنان چگونه است؟
شاخص‌های رضایت جنسی در مردان و زنان
چه کسانی بیشتر به رضایت جنسی میرسند؟
جلب رضایت جنسی همسر
جلب رضایت جنسی در بقای رابطه
راهکار‌هایی برای رضایت جنسی
شکستن عادت‌های روتین
با شریک جنسی خود صحبت کنید
ورزش و تغییر وضعیت ظاهری
رضایت جنسی و ناتوانی جنسی در زنان
علائم و نشانه ها
علل
چه زمان باید به پزشک مراجعه کرد؟
غربالگری و تشخیص
درمان
درمان های غیر دارویی برای ناتوانی جنسی در زنان
درمان های دارویی برای ناتوانی جنسی در زنان
درمان های در حال پدیدار شدن
مهارت های کنار آمدنی
بخش دوم – رضایت زناشویی
رضایت زناشویی
خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی
خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی
خانواده – رضایت زناشویی
خشنودی در خانواده و عوامل موثر در آن
ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن
بهداشت روانی یا رضایت زناشویی
تعریف سازمان جهانی
اهمیت رضایت زناشویی
رضایت زناشویی در پرتو پای بندی به آموزه های دینی
دین باوری و رضایت زناشویی
امنیت روانی و رضایت زناشویی، در پرتو یاد خدا
آثار شکرگزاری بر رضایت زناشویی
توکل و رضایت زناشویی
رضایت زناشویی در نظام خانواده
تعریف رضایت
پیدایش رضایت
ابعاد رضایت
عوامل موثر در رضایت زناشویی
رضایت از زندگی زناشویی
عوامل موثر در رضایت مندی زناشویی
پیشینه پژوهش
پژوهش های خارجی
پژوهش های داخلی
فصل سوم
روش تحقیق
روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و نمونه گیری
ابزار اندازه گیری پژوهش
اعتبار و روایی اندازه گیری
تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه
تعیین پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسشنامه
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
توصیف داده ها
تحلیل داده ها
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
هدف
فرضیات پژوهش
بیان یافته ها و نتیجه
نتایج استنباطی (نقد و بررسی فرضیات)
منابع
منابع فارسی
منابع خارجی
پیوست ها : پرسشنامه
خروجی نرم افزار SPSS

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقش رضایت جنسی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور کاشان میباشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور شهرستان کاشان میباشد.
برای بدست آوردن حجم نمونه در تحقیق حاضر از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 100 نفر تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی (تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت.
در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه رضایت جنسی هادسون و پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران و کارکنان شرکت های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار میباشد. بنابراین بمنظور اندازه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر رضایت جنسی 849/0 بوده است. همچنین برای متغیر رضایت زناشویی 942/0 میباشد. در پژوهش حاضر جهت بررسی داد ه های آماری از نر م افزار SPSS استفاده شده است. دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد مولفه رضایت جنسی بر مولفه های تحریف آرمانی زندگی زناشویی، رضایت زناشویی (خرده مقیاس)، مسائل شخصیتی زندگی، میزان ارتباط، میزان حل تعارض زندگی، میزان مدیریت مالی زندگی، فعالیت های اوقات فراغت زندگی،‌ روابط جنسی زندگی،‌ رابطه با فامیل و دوستان زندگی، نقش های مساوات طلبانه زندگی و جهت گیری مذهبی زندگی تاثیر معنا داری دارد. تنها مولفه رضایت جنسی بر فرزندان و فرزندپروری زندگی زناشویی رابطه معکوس دارد.

مقدمه:
رضایت از زندگی زناشویی به عوامل متعددی وابسته است که یکی از مهم ترین این عوامل، میتواند داشتن روابط جنسی سالم و خوشایند باشد. با این حال اطلاعات پایه در این زمینه در جامعه ایران بسیار اندک است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی انجام گرفته است. فعالیت های جنسی در انسان علاوه بر غریزی بودن برای وی بسیار حیاتی بوده و با گذشت زمان مفاهیم مذهبی، عرفانی، تاریخی را نیز با خود همراه نموده است.
یانگ در این زمینه بیان میدارد که میزان خرسندی از روابط جنسی و توانایی فرد در ایجاد لذت دو طرفه را رضایت جنسی مینامند. استحکام روابط زناشویی بدون داشتن روابط جنسی رضایت بخش به خطر می افتد؛ لذت جنسی از مهم ترین لذت هایی است که یک فرد در طول عمر خود از آن بهره مند می شود و این لذت است که سختی های زندگی و مشکلات بین زوجین را قابل تحمل مینماید. رضایت جنسی، یعنی فرد درباره ماهیت و مسائل جنسی خود فکر کند، از تاثیری که روی دیگران می گذارد، آگاه باشد و ابعاد جنسی زندگی خود را به صورت جراتمندانه ابراز نماید.
رضایت زناشویی برآوردی از میزان شادکامی و خشنودی موجود در رابطه، میزان تلاش در جهت موفقیت‌ آمیز بودن آن و نیز فراوانی تعارضات تجربه‌ شده در رابطه میباشد.
رضایتمندی زناشویی یکی از مفاهیمی است که وجود و یا عدم وجود مشکلات زناشویی به کمک آن معرفی میشود. نارضایتی زناشویی مفهومی است که با ناسازگای و تعارض زناشویی رابطه دارد. بدین معنی که با افزایش تعارض در روابط همسران، ناسازگاری افزایش یافته و به دنبال آن نارضایتی بیشتری حاصل میشود.
در خصوص عوامل مختلفی که میتوانند بر رضایت زناشویی تاثیر گذار باشند تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است و پژوهشگران به علل مختلفی اشاره کرده اند. یکی از عواملی که طبق تحقیقات میتواند بر روی رضایت زناشویی تاثیر بگذارد رضایت جنسی زوجین میباشد.
سینها و ماکرجی معتقدند که، رضایت زناشویی زمانی محقق میگردد که وضعیت موجود در رابطه زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. سیزر رضایت زناشویی از یک رابطه را، ارزیابی ذهنی فرد از آن رابطه میداند. اسچوماچر مهم ترین عامل در رضایت زناشویی را انطباق بین همسران معرفی میکند. او معتقد است که، رضایت زناشویی را انطباق بین وضعیت کنونی و موجود زندگی زناشویی با وضعیت مورد انتظار همسران از زندگی زناشویی تعریف میکند. کرستوفر و اسپیجر در تحقیق خود گفته اند که، رضایت جنسی با میزان بالایی از رضایت زناشویی مرتبط است.
گاتمن، کارنی و برادبوری، واتسون و همکاران، عبداله‌زاده، دونلان و همکاران در زمینه تحقیق حاضر، تحقیق های زیادی انجام داده اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ازدواج, امنيت روانی, اوقات فراغت, بهداشت روانی, جامعه آماری, حجم نمونه, خانواده, خوشبختی, دانلود, در,

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف کلی
سوالات و پرسش های مطالعاتی تحقیق
تعاریف عملیاتی
رایانه ها
مدل ها
برش ها
ماکت ها
مولاژها
نمونه ها
چارت ها
رسانه های آموزشی نورتاب ساکن و متحرک
تعریف اسلاید
تابلوها
مواد آموزشی سه بعدی
فصل دوم چهارچوب نظری تحقیق
مقدمه
یک تکنولوژی و فرهنگ
نرم افزارها (رسانه های سبک)
سخت افزارها (رسانه های سنگین)
فواید کاربرد تکنولوژی آموزشی
ضرورت کاربرد تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و درس
موانع کاربرد تکنولوژی آموزشی در امر برنامه درسی
تکنولوژی آموزشی و آخرین تحولات
رسانه های دیداری – شنیداری اختیاری و ضروری
موارد استفاده و کاربرد رسانه های دیداری – شنیداری
تاثیر تکنولوژی یاددهی – یادگیری
یادگیری و یاددهی
نظام های یادگیری
فرآیند یاددهی – یادگیری و عوامل موثر در آن
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
شیوه تعیین حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری داده ها
روایی پرسشنامه
سنجش اعتبار (پایایی) پرسشنامه(بازرگان)
روش های آماری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده های آماری
مقدمه
آمار توصیفی سوالات پرسشنامه
آمار استنباطی
فصل پنجم – نتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری از سوالات پژوهش
تا چه اندازه رسانه های دیداری بر فرآیند یادهی – یادگیری موثرند؟
تا چه اندازه رسانه های شنیداری بر فرآیند یاددهی – یادگیری موثرند؟
تا چه اندازه رسانه های دیداری – شنیداری بر فرآیند یاددهی – یادگیری موثرند؟
تا چه اندازه رسانه های چند بعدی در فرآیند یاددهی – یادگیری موثرند؟
به نظر میرسد رسانه های متحرک در فرآیند یاددهی – یادگیری موثرند
به نظر می رسد برنامه های رایانه ای در فرآیند یاددهی – یادگیری موثرند
نتیجه گیری
پیشنهادات
پیشنهادات مبتنی بر نتایج
پیشنهادات آتی
محدودیت های تحقیق
محدودیت های خارج از کنترل محقق
پیوست
منابع
کتاب ها و مقالات
سایت ها

فهرست جداول:
آیااستفاده از عکس و پوستر در تدریس یادگیری را بیشتر میکند؟
آیااستفاده از انواع چارت ها در تدریس یادگیری را بیشتر میکند؟
آیا تاثیر استفاده از تابلو گچی در تدریس در یادگیری زیاد است؟
آیا استفاده از تابلو مغناطیسی میتواند بر یادگیری تاثیر داشته باشد؟
آیا استفاده از کره جغرافیایی در یادگیری تاثیرگذاراست؟
آیا استفاده از ضبط صوت در تدریس و در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از نوارهای صوتی در یادگیری موثراست؟
آیا برنامه های آموزشی تلویزیون در یادگیری موثراست؟
برنامه های آموزشی ماهواره در یادگیری موثراست
آیا ماهواره و تلویزیون در یادگیری تاثیر گذارند؟
آیا استفاده از وسایل چند بعدی در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از مدل ها در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از پازل در تدریس در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از ماکت در یادگیری موثر است؟
آیا استفاده از اسلاید در تدریس در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از فیلم متحرک در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از رایانه در یادگیری موثر است؟
آیا استفاده از سی دی های آموزشی در یادگیری موثراست؟
آیا استفاده از اینترنت در آموزش موثر است؟
آیا بازی های رایانه ای در آموزش موثرند؟
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
آزمون تی مستقل
آزمون تی مستقل
آزمون تی مستقل
آزمون تی مستقل
آزمون تی مستقل
آزمون تی مستقل

فهرست نمودار:
استاده از عکس و پوستر
استفاده ازانواع چارت ها
استفاده از تابلو گچی
استفاده از تابلو مغناطیسی
استفاده از کره
استفاده از ضبط صوت
برنامه های آموزشی تلویزیون
برنامه های آموزشی ماهواره
تاثیر ماهواره
وسایل چند بعدی
استفاده از مدل ها
استفاده از پازل
استفاده از ماکت
استفاده از اسلاید
استفاده از فیلم متحرک
استفاده از رایانه
سی دی های آموزشی
استفاده از اینترنت
بازی های رایانه ای

چکیده:
آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، خود تحت تاثیر تغییر و تحولات تکنولوژیکی و اجتماع بوده است. با وجود انواع مشکلات وسائل جدید در زندگی روزمره انسان های بار سنگین نظام های آموزشی سنگین تر شده است.
یکی از عواملی که برای مقابله با مشکلات آموزشی در کشورها مورد توجه قرار گرفته است تکنولوژی آموزشی است. تکنولوژی آموزشی ابزار و روش هایی در اختیار صاحب نظران و دست اندرکاران تربیتی قرار می دهد که آن را برای غلبه بر مسائل ومشکلات تجهیز می کند. با توجه به اینکه تکنولوژی آموزشی می تواند در امر یاد دهی – یادگیری بسیار موثر باشد، در این تحقیق استفاده از تکنولوژی آموزشی در امر یاددهی – یادگیری مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر تکنولوژی آموزشی بر گروه دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی (عادی) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر راهنمایی کاشان (مدارس عادی) می باشد و حجم نمونه 280 نفر است.

مقدمه:
جوامع بشری با سرعتی شگفت انگیز در حال توسعه، تغییر و تحول اند و این تحولات جنبه های مختلف زندگی را در بر می گیرد. پیشرفت علوم و فنون، دانش های جدید را مطرح می سازد و نیازهای جدیدی را برای انسان ایجاد می کند. اکنون آموزش با سرعتی بیشتر و کیفیتی بالاتر نسبت به گذشته باید انجام شود و در جهت نیل به این هدف است که وسائل پیشرفته امروزی در جهت خلاقیت و تفکر انتقادی باید مورد استفاده قرار گیرد.
اگر چه تاکنون اساس یادگیری بر ارتباط مستقیم بین معلم و دانش آموز بوده و هست اما روزه به روز بر اهمیت ابزار و امکانات آموزشی در فرآیند آموزش افزوده میگردد.
نظام های آموزشی به جهت پیشرفت سریع خود دارای گستره وسیعی از ابزار، امکانات و تجهیزات میشوند که نقش سازنده ای در آمادگی جوانان امروز، برای پاسخگویی به مسئولیت های فردای آنان دارند، امروزه ابزار و امکانات آموزشی این ویژگی را دارند که بتوانند نظام های آموزشی را توسعه و ارتقاء دهند شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد وجود تکنولوژی آموزشی در کلاس های درس بر یادگیری دانش آموزان تاثیر دارند. از آن جمله یافته های روانشناسی یادگیری که نشان می دهد دانش آموزان از طریق دیدن و بکارگیری وسایل مختلف آموزشی مطالب درسی را بهتر و راحت تر می آموزند.
به طور کلی وسائل آموزشی و کمک آموزشی سبب فعال کردن حواس مختلف دانش آموزان شده و امر آموزش را واقعی تر و دلپذیرتر می سازد.
نظام آموزشی در اکثر کشورهای دنیا در سال های اخیر برای پاسخگویی به نیازهای قرن و انفجاردانش و پیشرفت سریع فناوری، دستخوش تغییرات فراوان شده است بگونه ای که این تغییرات ضرورت هایی است برای تغییر روش های سنتی و آموزشی و اتخاذ شیوه های نو می باشد. امروزه با وجود اینکه تعداد زیادی کلاس درس در کشورهای اروپایی به پیشرفته ترین امکانات مجهزند، اما با وجود همه این امکانات در کلاس از روش ها و متون اصلی که از این امکانات می توانند برای یادگیری دانش آموزان استفاده کنند، به کار نمیگیرند.
بنابراین همه مسئولان و مدیران نظام آموزش و پرورش ممالک در حال توسعه باید به این آگاهی برسند که در عصر اطلاعات صرفا تامین در آموزش رسمی برای دانش آموزان نیست. دانش آموزان حق دارند در کنار برخورداری از آموزش رسمی از این سال های محدود عمر خویش بهتر استفاده کنند و با توانایی های افزون تری برای زندگی بزرگسالی آماده شوند.
نظام آموزش و پرورش باید بتوانند برنامه درسی رایج در مدارس را با استفاده از تکنولوژی آموزشی و با کیفیت بهتر به دانش آموزان ارائه کند. بنابراین هدف از ارائه این تحقیق مشخص کردن تاثیر تکنولوژیکی آموزش بر فرآیند یاد دهی و یادگیری درس اجتماعی دبیران مقاطع راهنمایی و دبیرستان است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش و پرورش, ابزار, اسلايد, اسلاید, امکانات, برنامه درسی, تابلو مغناطیسی, تابلو گچی, تجهيزات, تحقي,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:126
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم – پیشینه نظری پژوهش
مقدمه
بخش اول – هوش هیجانی
تاریخچه هوش هیجانی
تعریف هوش هیجانی
عوامل موثر بر هوش هیجانی
بلوغ هیجانی
ویژگی های هوش هیجانی
نظریه های مرتبط به هوش هیجانی
اهمیت و ضرورت هوش هیجانی
هوش هیجانی و هوش عقلانی
ویژگی افرادی دارای هوش هیجانی بالا
طبقه بندی افراد بر مبنای هوشبهر و هوش هیجانی
آزمون ها و مقیاس های هوش هیجانی
دلالت ارتقاء تحصیلی خود به خود
هوش هیجانی و زندگی خانوادگی
تاثیر مثبت بر حرفه و تجارب
اثرات مفید در سطح زمانی
بخش دوم – فرزند اول
فرزند اول از نظر آدلر
روش های تربیتی فرزندان
زیر منظومه همسران و قابلیت های ارتباطی
برادران و خواهران
نقش پدر
نقش مادر در اجتماعی شدن کودک
ماردان و پدران در مقابله با کودکان
شیوه مقتدرانه
شیوه سهل انگار
شیوه استبدادی
اجتماعی شدن از طریق والدین
پذیرش
کنترل
محیط اجتماعی و جوان
جوان و دوستان
مرحله جوانی
هویت شغلی
ایجاد هدف های شغلی
جوانان و انتخاب شغل
اصول صحیح تربیتی والدین
مسائلی که در تربیت فرزندان اهمیت دارند
بخش سوم – مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد هوش هیجانی
پژوهش های انجام شده در ایران
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
فصل سوم – روش اجرای پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه هوش هیجانی بار – ان
روش اجرای پژوهش
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی فرضیه ها
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پرسشنامه
پاسخنامه

چکیده:
پژوهش حاضر به صورت همبستگی با هدف بررسی مقایسه هوش هیجانی در فرزندان اول و فرزندان آخر خانواده انجام شده است. جهت دستیابی به هدف 60 نفر از فرزندان اول و آخر از شهرستان کاشان را با روش دستیابی تصادفی انتخاب و از طریق تست هوش هیجانی بار – ان از روش پس رویدادی و آزمون t مستقل مورد بررسی قرار گرفت و از مقایسه نتایج به دست آمده از اجرای پژوهش معلوم گردید که بین هوش هیجانی فرزندان اول و فرزندان آخر تفاوت معناداری وجود دارد با این معنا که میزان هوش هیجانی در بین فرزندان اول بیشتر از فرزندان آخر خانواده می باشد.

مقدمه:
سال هاست تصور میشد که هوش افراد (IQ)، موقعیت آنان را در زندگی تعیین میکند. مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های مختلف و همچنین شرکت ها و کارفرمایان برای انتخاب افراد، از آزمون (IQ) استفاده میکردند.
ولی در ده سال اخیر محققان دریافته اند که (IQ) تنها شاخص موفقیت افراد نیست اکنون توجه به قسمت هوش هیجانی (EQ)است که بعنوان شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب میشود.
هوش هیجانی از فاکتورهای مهم در زندگی افراد بوده کار بر روی هر دو دسته از وقایع زندگی (ازدواج، مرگ افراد خانواده) تاثیر بسیاری دارد
دهه اخیر ظهور بی سابقه تحقیقات علمی راجع به هیجانات مختلف (عشق، ترس، نفرت و غیره) بوده است. مهیج ترین دستاورد مربوط به تصویر برداری از مغز در حین فعالیت است که به مدد روش های نوآورانه همچون تکنولوژی های جدید مغزنگاری حاصل شده است.
این تکنولوژی ها برای نخستن بار در طول تاریخ بشر ما را قادر به دیدن چیزهایی کرده اند که همیشه بعنوان گنجینه ای از رازهای دست نیافتنی تلقی می شده است: اینکه توده در هم پیچیده سلول های مغز در هنگام تفکر، بروز احساسات، خیال بافی و رویا چگونه عمل میکنند.
این اطلاعات عصب زیستی شناختی برای ما این امکان را فراهم می آورد تا به گونه ای دقیق تر بفهمیم که بخش های مربوط به هیجانات عاطفی در مغز چگونه ما را وادار به خشم یا گریه میکند و چگونه بخش های قدیمی تر مغز که ما را به جنگ با دیگران یا عشق ورزی به آن ها بر می انگیزند در جهت عملکرد بهتر یا بدتر هدایت میشوند.
هوش هیجانی نوع دیگر با هوش بودن است و شامل درک احساسات خود برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است. EQ توانایی کنترل حالت های اضطراب آور و کنترل واکنش هاست.
این به معنی پر انگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است . بطور کلی، هوش هیجانی یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احساسات, ازدواج, اضطراب آور, انتخاب شغل, بلوغ هیجانی, بهره وری, تربیت فرزندان, ترس, تفکر, تکنولوژی, ,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:90
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
اهداف پژوهش
سوالات تحقیق
فصل دوم – مبانی نظری تحقیق
ادبیات موضوع
تاریخچه تحقیق
پیشینه تحقیق
مبانی نظری تحقیق
سلامت اجتماعی
نظریه های جامعه شناسی
نظریه های روانشناسی
نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی
چارچوب نظری
مدل تحلیلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل سوم – روش شناسی
مقدمه
مفاهیم
تعریف نظری سلامت اجتماعی و مولفه های آن
روش پژوهش
تکنیک ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات
جامعه آماری پژوهش
فرمول و برآورد حجم نمونه
فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات
اعتبار(validity) و پایایی (reliability)
فصل چهارم – یافته های تحقیق
مقدمه
توصیف داده ها
تحلیل داده ها
اعتبار یابی
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج توصیفی تحقیق
نتایج تحلیلی تحقیق
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
منابع
ضمیمه

چکیده:
مفهوم سلامتی در عصر حاضر دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی میباشد. طرح مفهوم سلامت اجتماعی، در کنار سایر ابعاد سلامتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار میباشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رسانه بر سلامت اجتماعی میباشد که در این زمینه جامعه آماری از بین شهروندان بالای 18 سال شهرستان کاشان انتخاب شده اند. جامعه آماری 200 نفری تحقیق شامل 95 زن و 105 مرد که به روش نمونه گیری ساده انتخاب شده اند، میباشد. پژوهش حاضر از نوع پیمایش و با ابزار پرسشنامه میباشد.
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق بر مبنای طرح آقای کییز در بنیاد علمی مک آرتور ایالات متحده آمریکا می باشد که دارای دو بخش اطلاعات فردی و سوالات پرسشنامه می باشد. اعتبار ابزار سنجش با استفاده از اعتبار محتوایی از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در سطح مطلوبی مورد تایید قرار گرفت.
یافته های حاصل از آزمون های آماری انجام شده با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که رابطه معناداری بین رسانه و سلامت اجتماعی وجود دارد. همچنین بین سطح تحصیلات و میزان سلامت اجتماعی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و میزان سلامت اجتماعی، جنسیت و میزان سلامت اجتماعی و محل سکونت و میزان سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اطلاعات, تحقیق, جامعه شناسی, دانلود, رسانه, روانشناسی, روش شناسی, سلامت, شناخت درمانی, علوم اجتماعی,,

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت به نقاشی کودکان
کاربرد نتایج تحقیق
اهداف پژوهش
سوالات تحقیق
مفاهیم کلیدی
فصل دوم – ادبیات تحقیق
مقدمه
نقاشی چیست
سیر تحول نقاشی در کودک
عوامل موثر بر نقاشی کودک
انگیزه نقاشی
تحلیل و تفسیر نقاشی براساس معنی رمزی عناصر نقاشی
تفسیر کلی تست ترسیم آدمک
روش بررسی عواطف بر اساس تست ترسیم آدمک
روش تحلیل نقاشی آدمک
جنبه های کلی نقاشی
رمز گرایی رنگ ها
جنبه های تحلیلی نقاشی
نظریات نقاشی
پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش شناسی
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه گیری و روش نوشتن نمونه
متغیرها
ابزار پژوهش
روش اجرای پژوهش
تجزیه و تحلیل داده های آماری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
توصیف داده ها
تحلیل داده ها
فصل پنجم – نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات
مقدمه
آزمون فرضیات
فرضیه اصلی پژوهش
فرضیات فرعی پژوهش
پیشنهادات
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های پژوهش
منابع

مقدمه:
نقاشی کودکان یک پیام است آن چه را که او نمی تواند به لفظ در آورد به ما انتقال میدهد. بررسی و درک (زبان) نقاشی، اطلاعات ارزنده ای در اختیار والدین، مربیان، روانشناسان و همه کسانی میگذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان کودک هستند. اکتشافات نظام دار این قلمرو به آخرین دهه های قرن گذشته باز میگردد و بر قوانینی متکی است که خط شناسی نیز از آنها سود جسته است. همچنین دیدگاه روان تحلیل گری بر اساس بررسی گسترده معانی نمادهایی که در خواب دیده ها، اسطوره، افسانه ها و در زندگی باز یافته میشوند به غنای آن در قرن حاضر کمک کرده است.
کودک همهی مسائل زندگی خود را به واسطه نقاشی به تجزیه در می آورد. خود را می آزماید و (من) خویشتن را بنا می کند. خطوط ترسیمی، انعکاسی از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی به تنهایی به منزله ی جهانی است که به موازات افزایش هشیاری و دگرگونی های کودک، متحول میگردد.
کودکان با استفاده از شیوه های متفاوت، تصویر خود را از جهان ترسیم میکنند. بین فعالیت های کودک، نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تاثیر می پذیرد و به همین دلیل، به مقیاس وسیع در تشخیص روانی و روان درمانگری به کار گرفته میشود. کودک با محتوای ترسیمی و نیز با سبک ترسیمی خود، سازماندهی مشخصی را منعکس میکند. انتخاب رنگ ها، سازماندهی صفحه کاغذ، انواع محدود سازی های موضوع مورد تجسم، در حکم ابعاد صوری هستند که بر اساس تحلیل نقاشی به منزله یک فعالیت بیانی، میتوان به مفهوم آن ها دست یافت. ارزش بیانی نقاشی، مانند ارزش خط و حرکات طبیعی معنا دار، مورد قبول همه مولفان است و تولیدات رسمی وسیعا بعنوان یک وسیله تشخیص به کار گرفته میشوند (پیشین). روانشناسان، به اتکای ویژگی های صوری نقاشی ها و محتوای آنها و نیز بر اساس بیانات لفظی کودکان و باز خوردی که از خود نشان میدهند، به مواد و مصالحی بسیار غنی دست می یابند.
از زمان اشاعه فرافکن، یعنی از دهه 1940، بررسی های وسیعی به منظور یافتن روش هایی برای تشخیص ویژگی های مرضی انجام پذیرفته اند. کودکان، عواطف خود را در نقاشی هایشان فرافکنی میکنند و تفسیر آن چه بدین صورت انعکاس می یابد، راهی برای سنجش شخصیت است.
چرا که کودک با بیان مستقیم حالات عاطفی و شناختی خود، جلوه هایی از شخصیت خود را آشکار میکند. امروزه استفاده از نتایج این فعالیت به پیشرفت های تشخیصی قابل ملاحظه ای منتهی شده است.
مک هوور و آبرهام از آزمون ترسیم آدمک برای ایجاد موقعیت فرافکنی سود می جویند. طبق فرضیه بنیادی آن ها، در آزمون ترسیم آدمک، کودک تصویری را که از خود دارد فرافکنی میکند و تکمیل این ترسیم نخستین، با به ثمر رساندن ترسیم یک شخص از جنس مخالف، موجب میشود که چگونگی روابط کودک با تصویر خود و تصویری که از اطرافیان خود دارد، مشخص شود.
کرمن، بر اساس دستورالعمل ترسیم یک منظومه خانوادگی کوشش میکند تات چگونگی مسائل ارتباطی را روشن سازد وی پیشنهاد میکند، با استفاده از یک مصاحبه نیمه رهنمودی، معنای رمزهای محتوای نقاشی، با روشی که مشابه روش تست های فرافکن موضوعی است، تفسیر شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلالات, اکتشافات, تجزیه و تحلیل اطلاعات, جامعه آماری, دانش آموزان, دانلود, رنگ, روانشناسی, روش تحق,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:24
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف جزیی
مفهوم تغییر جنسیت ؟
افراد خواهان تغییر جنسیت
دلیل فقیهان شیعه بر قبول تغییر جنسیت
تغییر جنسیت از منظر حقوق ایران
اولین تغییر جنسیت در ایران
تاثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی؟
تسهیلات دولتی برای تغییر جنسیت
ایران رتبه دوم تغییر جنسیت
تغییر جنسیت از دیدگاه دینی و حقوقی
چرا تغییر جنسیت؟

چکیده:
یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان‏شناسی، جامعه‌شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت می­ باشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت­ های جدید دانش روان‏پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی­ های منحصر به فرد از دو دسته پیش‏گفته متمایز میشود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می­ یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می­ دانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مساله را به‌خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده‏اند. این مقاله بر آن است که با بهره­ گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تاثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مساله مورد تاکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج ‏کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تسهیلات, تغییر جنسیت, جامعه شناسی, حقوق, دانلود, دولت, دیدگاه دینی, روان شناسی, روان پزشکی, پروژه, پ,

تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
گفتار اول – بیماری های روانی و جنون
تقسیم بندی بیماری های روانی
بیماری های خلقی
بیماری افسردگی
بیماری اختلال دوقطبی
بیماری های اضطرابی
اختلال هول (پانیک)
هراس های بیمارگونی (فوبیا)
اختلال وسواسی – اجباری
اختلال فشار روانی پس از آسیب (PTSD)
اختلال اضطرابی فراگیر
اختلالات روان پریشانه (سایکوز)
اسکیزوفرنی
عاطفه گسیختگی(اسکیزوافکتیو)
اختلال هذیانی
اختلال روانپریشی گذرا
اختلالات شبه جسمی
اختلال جسمانی کردن
اختلال تبدیلی
خودبیمارانگاری
اختلال بدریختی بدن
اختلال درد
اختلالات جنسی
روان‌گسیختگى
روان‌پریشی افسردگى – سرخوشى
سوءظن شدید و هذیان‌گویی
روان‌نژندى
اختلال‌هاى شخصیتی
گفتار دوم – بیماری آلزایمر (Alzheimer’s disease)
علایم بالینی بیماری چیست؟
فراموشی
مشکلات تکلم و بیان
مشکل خواندن و نوشتن
اشکال در محاسبه
ضعف تصمیم گیری
عدم اشراف به زمان و مکان
عدم تشخیص اطرافیان
از دست دادن علاقه و لذت
افکار هذیانی
مشکلات جنسی
کاهش هماهنگی در حرکات اندامها
تغییرات شخصیتی
گفتار سوم – افسردگی
علایم بیماری افسردگی
گفتار چهارم – مصرف مواد مخدر
انواع مواد
مخدرها Narcotics تریاک و مشتقات آن
محرک ها Stimulant
توهم زا Hallocinogens
خواب آورها
علت روی آوردن به مواد مخدر
اثر مخدرها در کوتاه مدت
مصرف طولانی مخدرها
انواع محرک ها
کوکائین
آمفتامین ها
تاثیر دارو
نشانه های سوء مصرف
توهم زاها
ال – اس – دی – (لیزرژیک اسید دی اتیل آمید)
شیشه
گفتار پنجم – بیماری اعتیاد به الکل
گفتار ششم – جنون در قانون مدنی
مجنون دائمی(اطباقی)
مجنون ادواری
اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی
اهلیت
اثبات جنون در مقام اثبات دعوی ( جنون دائمی و ادواری)
جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی
اعمال مجنون ادواری در مال آینده
گفتار هفتم – بیماری های اعصاب و روان و جنون و آثار آن در مسئولیت کیفری
شروط تحقق جنون رافع مسئولیت کیفری
جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از دادرسی
جنون پس از تحقیقات مقدماتی و بازپرسی و قبل از دادرسی
جنون در حین اجرای مجازات
تلازم جنون با جرم
حالت‌های نزدیک به جنون
ضوابط قانونی حاکم بیماری های روانی
اسکیزوفرنیا
اختلال هذیانی
اختلالات خلقی با تظاهرات روان پریشی
جنون در اثر صرع
جنون پس از زایمان
جنون ناشی از سوء مصرف داروهای روان گردان، مواد مخدر و الکل
انواع مهم هذیان ها
هذیان آسیب و آزار
هذیان گناه و تقصیر
هذیان فنا
هذیان نفوذپذیری
هذیان بزرگ منشی
هذیان اشارات یا کنایات
هذیان انهدام جسمانی
توهمات
جنون در حقوق انگلستان
گفتار هشتم – مطالعه تطبیقی عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی در هشت کشور اروپایی
مقدمه تحلیلی
مقررات فرانسه
مقررات انگلستان
مقررات دانمارک
مقررات اسپانیا
مقررات ایتالیا
مقررات هلند
گفتارنهم – نتیجه گیری
پی نوشت
منابع

چکیده:
جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد عوارض و علائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک میباشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا میکند و در اوایل بیماری یک حس و حالت های مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمیکند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. به طوری که اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماری های اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماری های روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر میدارد: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است» و در مورد نحوه‌ احراز جنون می توان گفت که: جنون اماره‌ قانونی نیست و لذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علی رغم آنکه دادگاه جهت اثبات آن از پزشک قانونی استعلام میکند اما نظر پزشک صرفاً جنبه کارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلزایمر, آمفتامین, اختلال, اختلال هول, اسكيزوفرنيا, اسکیزوافکتیو, اسکیزوفرنی, اضطراب, افسردگى, افسرد,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:48
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو شبان گستر
سخن کارآموز
مقدمه
فصل اول – معرفی محل کارآموزی
شرح مختصری از ایران خودرو
معرفی نمایندگی
آشنایی با نمایندگی ایران خودرو
تعمیر گاه
نمایشگاه ایران خودرو
پارکینگ
کارواش
قسمت های اداری
مدیر عامل
مدیران
بخش های نمایندگی
بخش فروش محصولات
بخش خدمات پس از فروش مشتریان
گارانتی
کارت طلایی
برنامه های توسعه شبکه
توسعه شبکه برای خودروهای جدید
نمودار سازمانی نمایندگی شبان گستر
منشور اخلاقی کارکنان نمایندگی مجاز شبان گستر
فصل دوم – فعالیت های واگذارشده به کارآموز
خدمات فنی تعمیرگاهی
تامین قطعات یدکی
خدمات فروش
فصل سوم – عناوین مربوط به شرح تفصیلی آموخته ها
آموزش
پذیرش خودرو
تعمیر و رفع عیب خودرو
ترخیص خودروی تعمیر شده
فصل چهارم – گزارشات
گزارش هفتگی
گزارش ماهانه
ارزیابی

مقدمه:
ما در دنیایی بسیار پیچیده و پویا زندگی میکنیم که دو ویژگی عمده دارد. منابع محدود و نیازهای نامحدود در امکانات و عدم محدودیت نیازها و خواسته های بشری است که توجه روز افزون به بهره وری را باعث شده از یک سو، جمعیت رو به ازدیاد، گستره نیازهای بشری را سر تصاعدی داده و از سویی دیگر، منابع کاهنده، برای دهان هایی که هر لحظه به جهان گشوده میشوند، جز از آینده نه چندان امید بخش دارند. در چنین شرایط عقل ایجاب میکند که نیک اندیشان، دورنگران و آینده سازان جامعه، اولاً خود تصویری روشن از واقعیت به دست آورند و ثانیاً راه چاره های مناسبی برای بقا در چنین دنیایی پر تحول و پر شتابی بیندیشد لزوم موجودیت در جهانی این چنین پیچیده و سرشار از رقابت، بهره گیری از الگوهای نوین مدیریتی است که تفکر خلاق و نگرش تغییر پذیری را تعمیم دهند و با بکارگیری توانایی های ذهنی، بینشی و احساسی، در پی ایجاد افکار نو و مفاهیم جدید باشند. در نهایت نیز ایده های نوین را در بستر واقعیت پیاده سازند و کاربرد عملی بخشند در چنین حالتی است که میتوان ضریب بقا را با کیفیتی برتر افزایش داد. امروز دیگر نمیتوان با تمسک به روشهای سنتی و رویدادهای قدیمی و کهنه در دنیایی که به سرعت در حال حرکت است، با کیفیت خوب، ادامه حیات دارد اگر تاکنون بخشی از میراث فرهنگی و در وجدان جمعی مردم ما را بی توجهی به کار و تلاش و فردی و ارزش گذاری در نقش شانسی و تصادف در جهت دهی به زندگی تشکیل میداده است تا هم اکنون وقت آن رسیده که با القاء، تلقین و تربیت برنامه ریزی شده، ارتباط بین تلاش و بهره مندی از موهبت های مادی و معنوی، پر رنگ شود. این تلاش نیز باید تلاشی علمی و آگاهانه باشد و گرنه به صرف بیهوده وقت، یعنی با ارزش ترین سرمایه ای که در اختیار جامعه قرار دارد، منجر خواهد شد. بهره گیری از این منبع تجدید ناشدنی، که قابلیت ذخیره شدن را نیز ندارد، نهایت دقت و باریک بینی را میطلبد. همواره نمیتوان از نیروی کار انتظار داشت که بیشتر و تندتر کار کند. در این جا لازم است که به بهینه سازی روشها و اصلاح شیوه های کاری اقدام شود تا با صرف زمان کمتر ستاده های مناسب تر و مفیدتر، عاید گردد. امروز جهانیان سخن، کسی را می شنوند که ارزش شنیدن را داشته باشد کالای کسی را می طلبند که ارزش داشتن را داشته باشد و خلاصه، آنی می ماند که ارزش بودن را داشته باشد برای تنفس در جوی این چنین، مدیران ما ناچارند به جز علم و آگاهی مجهز شوند و در چهارچوب امکانات ترکیب معقولی از عوامل کار (نیروی انسانی، مواد، تسهیلات و زمان) را تدارک بینند و با توجه به آخرین پیشرفتی هماهنگی ها لازم را در استفاده موثر از عوامل مزبور به عمل بیاورند. سازمانی پویا و پایاست که هدف های خود را با شرایط و نیازهای محیطی تطبیق دهد و انعطاف لازم را برای تغییر در ساختار درونی خود که با تغییرات محیطی سازگار باشد، نشان دهند و مسئولیت های اجتماعی خود را با کیفیتی برتر انجام دهد.
کارآموزی یک نوع نظام آموزشی است که در آن به کارآموزان با توجه به مهارت‌های مورد نیازشان، آموزش داده میشود. دوره‌های کارآموزی شامل مشاغل صنعتی و یا آموزش به افرادی که به دنبال مجوز برای فعالیت در یک حرفه هستند، میشود. کارآموزان، مهارت‌های مورد نیاز در پیشه خود را در دوره‌های کارآموزی می آموزند. معمولا بیشتر آموزش‌های دوره کارآموزی، در حین کار برای یک کارفرما که آموزش کارآموز را برعهده دارد انجام میگیرد؛ در عوض آن، کارآموزان نیز پس از کسب مهارت‌های لازم، برای مدت معینی که بر روی آن با کارفرما به توافق رسیده‌اند، کار خود را در محل، ادامه میدهند. بمنظور پیشرفت بیشتر در دوره‌ها، آموزش‌های نظری نیز در آنها گنجانده میشوند که به شکل رسمی در دوره‌های ۴ الی ۶ ساله، در محل کار و همچنین در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای یا دانشگاه‌ها، در حالیکه همزمان زیر نظر کارفرما هستند، انجام میگیرد.
به منظور ساماندهی امور و خدمات دهی مطلوب معمولاً در هر نمایندگی، قسمت های مختلف به فراخور نوع فعالیت با شرح وظایف تعریف شده، مشخص گردیده که در نمایندگی محل کارآموزی اینجانب نیز این امر رعایت شده است. این نمایندگی شامل دو بخش اصلی ذیل میباشد بخش فروش محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو عرضه شده در سبد فروش کارخانه. خدمات پس از فروش مشتریانی که از محصولات ایران خودرو استفاده مینمایند.
بخش فروش محصولات : دراین بخش متقاضی خرید محصولات ایرن خودرو به دو صورت میتواند عملیات خرید خودروی خود را انجام دهد شخص متقاضی با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت ایران خودرو، باتوجه به محصولات عرضه شده در سبد فروش شرکت و نحوه فروش اعم از پیش فروش، تحویل فوری یا فروش اقساطی، خودروی خود را انتخاب کرده و سپس نمایندگی مورد نظر خود برای دریافت خودرو را تعیین مینماید . در حالتی دیگر شخص متقاضی با مراجعه به نمایندگی و ارائه مدارک مورد نیاز، توسط کاربر بخش فروش نمایندگی ثبت نام شده و سایر مراحل براساس دستورالعمل های موجود شرکت طی میشود. در هر نمایندگی فردی بعنوان کارگزار وجود دارد که وظیفه انجام امور اداری از جمله تبادل اسناد و مدارک فی مابین نمایندگی و شرکت اصلی را برعهده دارد و یکی از پرسنل نمایندگی محسوب میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, ارزيابی, تامين قطعات, تعمیر گاه, خدمات فروش, خدمات فنی, دانلود, شبکه, فروش محصولات, كارت طلاي,

تاريخ : 15 فروردين 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:68
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گزارش کارآموزی در بنیاد شهید
مقدمه
تاریخچه روابط عمومى
روابط عمومى در ایران
جایگاه روابط عمومی در ایران
بنیاد شهید
معرفی محل کارآموزی
اساسنامه
قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی
‌فصل اول: کلیات
‌فصل دوم: اهداف و وظایف
‌فصل سوم: اموال، دارایی ها و منابع مالی
‌فصل چهارم: ارکان
‌فصل پنجم: امور مالی و اداری
فرمان امام خمینی (قدس سره) مبنی بر تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی ساختار سازمان بنیاد
ساختار سازمان بنیاد
وظایف
بخش پژوهش و تبلیغات
جایگاه روابط عمومی در بنیاد
شرح وظایف روابط عمومی در بنیاد
وظایف روابط عمومى
پیام امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس بنیاد شهید
تاریخچه
اهداف بنیاد
سیاست ها و خط مشی های اساسی
خدمات ارائه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران
اصول و سیاست های کاری روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور
اهداف و وظایف بنیاد شهید
ساختار و تشکیلات
سازمان‌ها و تشکیلات وابسته
آمار ایثارگران تحت تکفل سازمان
ضمائم
تصاویر
منابع

مقدمه:
بی شک روابط عمومى، مانند سایر رشته هاى علوم انسانی مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون و ارتباط و اطلاعات در کشور ها، نتوانسته در آن تاثیرى داشته باشد. حتى کشور در حال توسعه ما نیز چنین وضعى دارد. مشکلات و ناکارآیی ادارى در کشور ما پدیده نو و جدیدى نیست و سالهاست که شرکت هاى مربوطه، براى اصلاح ساختارى آن ها مطالعه و برنامه ریزى میکنند، هر چند تاکنون اقداماتى نیز به عمل آمده است. در عصر ارتباطات و اطلاعات در موقعیتی که جامعه متحول ما رو به سوى تکامل دارد و مدنیت را جست وجو میکند، روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ایجاد بستر هاى مشارکت ذهنی و عینی نقش نهادى و بنیادى دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیتهاى آن بطور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلی) است. امر مشارکت با مقوله اطلاع رسانی که از مهم ترین رویکردهاى روابط عمومى است آغاز میشود و بسیارى دیگر از کارهاى اجراى تحقق مشارکت از جمله تمهیدات ترغیبى، همان امور رایج کاربردى روابط عمومى است.
مقتضى نیست که ارتباطات مردم با شرکت ها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد، بجاست، که با انجام مطالعات و بررسى هاى لازم اساساً معلوم شود که شرکت هاى ما واقعاً به چه رویه و رویکردى براى تعامل با مردم نیاز دارد؟ یکى از عواملى که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آن ها را براى رسیدن به هدفشان یارى مى دهد، کیفیت رابطه آن ها با افراد و موسساتى است که با آن سر و کار دارند. همچنین، نقش عمده روابط عمومى، کاهش و نزدیک کردن اذهان عمومى به واقعیت در شرکت هاست. توانایی شناخت و اقدام آگاهانه، کاربرد اقدام هاى روابط عمومى را افزایش داده و منجربه تحرک و کارایی آن ها خواهد بود. چنانچه به مهم ترین عامل اجتماعى موثر، در روابط اجتماعى تبدیل شده و انتظار و نقش هاى برشمرده در وظایف آن ها، آن مهم را پشتیبانی خواهد کرد. در نتیجه آمار سازنده و مرتبط با شرایط به وجود خواهد آمد.
هر اندازه ارتباط در روابط عمومى، بطور مفید، مستقر و شکل موثرى گسترش یافته باشد، همان اندازه آن فرد، گروه و موسسه در دستیابی به اهداف خود موفق تر مى شوند. امروزه، دستگاه هاى دولتى روز به روز وسیع تر، وظایف آن ها سنگین تر و پیچیده تر میشود، این روند فعالیت گوناگون آن ها را متحول کرده و میان مردم و دولت و نیز ارکان دولتی روابط نزدیکتر برقرار میشود. با توجه به وظایف کلى روابط عمومى در حقیقت میتواند، در حکم واسطه میان دولت و مردم نقش قابل قبولی ایفا کند. آن ها میتوانند، با تنظیم برنامه دقیق به سوال ها و شک ها و تردید ها پاسخ بدهند.
در ایران، روابط عمومى در دستگاه هاى دولتی زودتر از موسسات خصوصى ایجاد شد اما موانع کار مسئولان روابط عمومى هاى دولتى، بیشتر از موانع ماموران موسسات غیر دولتى است. به همین خاطر روابط عمومى هاى دولتى باید توجه داشته باشند، مردم براحتی و چندان آمادگى ذهنى براى باور تلقینات و تفاسیر آنان را نخواهند داشت. البته این دیرباورى، اختصاص به مردم ما نداشته بلکه در اکثر کشور ها عمومیت دارد، آن ها ناچارند با توجه به این امر مهم برنامه و فعالیت هاى خود را تنظیم کنند.
متصدیان روابط عمومى، باید داراى معلومات وسیعى بوده و از استدلال و کیفیت منطق و تشکیلات مخالف و موافق شرکت متبوع خود آگاه باشند تا بتوانند برنامه هاى خود را تنظیم کنند و فعالیت مخالفان را کم اثر کرده و پیام شرکت خود را به گوش آن ها و اکثر مردم برسانند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اساسنامه, اموال, امور ايثارگران, انقلاب اسلامی, بنیاد شهید, تبلیغات, تشكيلات, دارايی, دانلود, دستگاه,

<-BloTitle->
<-BloText->