خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:137
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : طرح پژوهش
مقدمه
بیان مساله
ضرورت پژوهش
هدف های پژوهش
هدف کلی
هدف های ویژه
فرضیه های پژوهش
محدودیت های پژوهش
محدودیت های محقق خواسته
محدودیت های خارج از کنترل محقق
تعریف واژه های عملیاتی
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
مبانی نظری
تعریف دستگاه ایمنی
نمای کلی دستگاه ایمنی
وظایف دستگاه ایمنی
ایمونوگلوبولین و آنتی بادی
تغذیه و دستگاه ایمنی
تغذیه و پاسخ هورمون های تستوسترون و کورتیزول
ایمنی ذاتی و اکتسابی
انواع ایمنی اکتسابی
عفونت های مجاری تنفسی فوقانی
سازوکارهای احتمالی در ایجاد عفونت های مجاری تنفسی فوقانی ورزشکاران
ریتم شبانه روزی
سازوکار تنظیم و ترشح هورمون تستوسترون
آثار فیزیولوژیکی ترشح تستوسترون
سازوکار تنظیم و ترشح هورمون کورتیزول
آثار فیزیولوژیکی ترشح کورتیزول
پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش درباره ایمونوگلوبولین ها
پاسخ دستگاه ایمنی به تمرین های کوتاه مدت و شدید
پیشینه پژوهش درباره تستوسترون و کورتیزول
پاسخ تستوسترون و کورتیزول به تمرین های مقاومتی و کوتاه مدت شدید
نتیجه گیری
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه و نمونه آماری
متغیر مستقل
متغیرهای وابسته
روش های جمع آوری اطلاعات
وسایل مورد استفاده برای سنجش متغیرها
روش سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی
روش اجرای پروتکل پژوهش
روش سنجش متغیرهای وابسته
روش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
آزمون فرضیه های پژوهش
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
فصل پنجم : بحث و بررسی و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه
بحث و نتیجه گیری
بحث و بررسی ایمونوگلوبولین ها
بحث و بررسی تستوسترون و کورتیزول
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع
پیوست ها
پرسشنامه همسان کردن گروه ها و مشخصات فردی
اطلاعیه تحقیق ورزشی
خصوصیات توصیفی گروه آزمودنی های صبح
خصوصیات توصیفی گروه آزمودنی های عصر
روش اندازه گیری متغیرهای وابسته
چکیده انگلیسی
صفحه عنوان انگلیسی

فهرست جدول ها:
برنامه تمرین های دوی تداومی فزآینده آزمودنی ها
ویژگی های مورد سنجش آزمودنی های گروه صبح (14= n) و آزمودنی های گروه عصر (14= n)
مقایسه Vo2 max و مسافت دویدن آزمون 12 دقیقه دویدن در دو گروه
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته تحقیق در دو گروه صبح (14=n) و عصر (14= n)
تحلیل واریانس یک طرفه متغیر IgA
تحلیل واریانس یک طرفه متغیر IgM
تحلیل واریانس یک طرفه متغیر IgG
تحلیل واریانس یک طرفه متغیر کورتیزول سرم
نتایج آزمون تعقیبی شفه‌ در مورد متغیر کورتیزول
تحلیل واریانس یک طرفه متغیر تستوسترون سرم

فهرست شکل ها:
سدهای فیزیکی و بیوشیمیایی که عوامل عفونی با آن ها روبرو هستند
ساختمان کلی ایمونوگلوبولین
مدل J ارتباط بین خطر آسیب مجاری تنفسی فوقانی (URTI) و حجم تمرین
تغییرات روزانه درجه حرارت، فشار خون سیستولیک و ترشح هورمون کورتیزول
میانگین غلظت تستوسترون 18 آزمودنی مرد (59-25 سال)
تغییرات آزمون دویدن راه رفتن آزمودنی های صبح وعصر
تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی های صبح و عصر
مقادیر IgA سرم آزمودنی های صبح وعصر در حالت استراحت
مقادیر IgM سرم آزمودنی های صبح و عصر در حالت استراحت
مقادیر IgG سرم آزمودنی های صبح و عصر در حالت استراحت
مقادیر کورتیزول سرم آزمودنی های صبح و عصر در حالت استراحت
مقادیر تستوسترون سرم آزمودنی های صبح و عصر در حالت استراحت

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولین های سرم شامل IgM,IgG و IgA و پاسخ هورمون های تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه قرار گرفتند: گروه تمرینی صبح (14 = n، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه) و گروه تمرینی عصر ( 14 = n، وزن = 4/8 ± 8/63 کیلوگرم، سن = 24/1±. 8/19 سال و زمان تمرین ± 30 : 16 دقیقه ). آزمودنی ها به مدت 2 ماه ( 16 جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند. برای اندازه گیری ایمونوگلوبولین های سرم و هورمون های کورتیزول و تستوسترون، نمونه خونی آزمودنیها 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری (در پیش آزمون و پس آزمون)، آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی، استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد: مقادیرIgG, IgM ،IgA سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( 006/0=P ) و پس آزمون ( 0001/0= P ) تفاوت معنی داری داشتند. همچنین، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری وجود داشت (0001/0 =P). نتایج این پژوهش تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان میدهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ايمنی, ايمونوگلوبولين, بيوشيميايی, تربیت بدنی, تستوسترون, تغذيه, دانلود پایان نامه, درجه حرارت, دستگ,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه ای بر کارآموزی
جایگاه سازمانی و تشکیلات اداره تدارکات
ورودی ها و خروجی ها
سیستم های اداره تدارکات
شرح فعالیت ها
شرح فعالیت های ریاست اداره تدارکات
شرح فعالیت های حسابداری
شرح فعالیت های تنظیم اسناد
شرح فعالیت های کارپردازی
شرح فعالیت های انبارها
انبار ملزومات
انبار ترابری
انبار مصالح ساختمانی و تاسیساتی
شرح فعالیت های کاردکس
شرح فعالیت های دفتر اداره تدارکات
اشکالات و نارسایی ها
مشخصات کلی سیستم کنترل موجودی و حسابداری انبار
گزارشات سیستم

مقدمه ای بر کارآموزی:
در زمینه اجرای کارآموزی اینجانب در سازمان نقشه برداری کشور در خصوص امکان سنجی، طراحی، ایجاد سیستم انبار اداره تدراکات گزارش حاضر به عنوان کارآموزی تهیه شده و جهت نمایاندن تصویر کلی و همه جانبه فعالیت های اداره تدارک، نه تنها سیستم انبار بلکه کلیه سیستم های موجود مورد شناخت قرار گرفته اند این گزارش حاصل مصاحبه با پرسنل اداره تدارکات و بازدید عینی از فعالیت های این اداره میباشد. ارتباطات اداره تدارکات با محیط بیرونی شامل مدیریت ها و واحدهای سازمان نقشه برداری و خارج از سازمان نیز در این گزارش ملحوظ نظر واقع شده است ولی با توجه به گسترش سازمان نقشه برداری و سیستم های اداری و مالی آن سازمان از فعالیت های اداره تدارکات گزارش تهیه گردیده این گزارش شامل نتایج و ادامه فعالیت های مذکور در سایر واحدهای سازمان نمیباشد و صرفاً در حیطه فعالیت های اداره تدارکات تهیه شده است، جهت ارائه بهتر ارتباطات و گردش اطلاعات اداره تدارکات از تکنیک نمودارهای مفهومی گردش اطلاعات(DFD) استفاده شده است تا کلیه ارتباطات و ورودی ها و خروجی های سیستم فعلی به سهولت در دسترس خواننده قرار گیرند.
در قسمت های دیگر گزارش، شرح ورودی ها و خروجی ها (فرمها، اطلاعات، درخواست ها و …) و شرح کلیه فعالیت هر یک از واحدهای اداره تدارکات ذکر گردیده است.
قسمت اشکالات و نارسایی ها شامل نتیجه گیری از آن بخش از روش های انجام کار است که غیر منطقی و غیر اصولی بوده و یا اطلاعات و نحوه گردش اطلاعات جهت انجام صحیح و به موقع امور ناکافی تشخیص داده شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارتباطات, امكان سنجی, انبار, تاسيسات, تداركات, ترابری, تنظيم اسناد, حسابداری, دانلود گزارش کارآموزی,,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:170
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – گستره علمی موضوع پژوهش
موضوع پژوهش
هدف های پژوهش
امکان بررسی موضوع پژوهش و اهمیت آن
سوال های پژوهش
فرضیه‎های پژوهش
متغیرها و تعریف عملیاتی آن ها
خلاصه
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف رضایت
تعریف رضایت مندی زناشویی
ازدواج
تعریف ازدواج
فوائد ازدواج
ازدواج دختر و پسر ریشه‎های دوران کودکی
افکار مسموم
بهداشت روانی
بهداشت روانی از دیدگاه اسلام و عرفان
مهم ترین عوامل برای ازدواج های موفق
پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین
طرز تفکر و عقاید و تمایلات
طرز تلقی و نگرش ها
عقاید مذهبی
اختلافات طبقاتی
میزان تحصیلات
توافق و طرز فکر درباره امور جنسی
تولد فرزند
تعداد فرزندان
اخلاق
دخالت اطرافیان و بستگان
تفاوت سنی بین زن و شوهر
رابطه با اولیا
ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد
وجوهی از اختلافات زناشویی
نیازهای احساسی زن و مرد
چگونه میتوان در زندگی خوشبخت بود
نیاز اساسی ازدواج موفق
نقش زن در زندگی امروز
زن در نقش همسری
موقعیت زن در اسلام
ازدواج از نظر اسلام
سختگیری در مسئله ازدواج
اهداف والای ازدواج در اسلام
معیارهای انتخاب همسر
خواستگاری
مهریه
جهیزیه
عقد و عروسی
حقوق زن و شوهر
رفتار
گفتار
هدف زندگی از دید قرآن
اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم
خانواده
تیپ های خانواده
خانواده متزلزل
خانواده متعادل
خانواده متکامل
ویژگی های ارتباط سالم زن و شوهر
ویژگی های ارتباط ناسالم زن و شوهر
توصیه‎هایی برای زن و شوهرها
شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم
طلاق
خانواده گسسته
اختلافات خانوادگی
تاثیر فروپاشی ازدواج و جامعه
انواع عوارض بعد از طلاق
تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق
هوش
تعریف هوش
وضعیت هوش در سازمان و اعمال ذهنی
هوش عملی و هوش نظری
هوش و استعدادهای دیگر
ماهیت عامل g
تست هوش چیست
بهره هوشی (هوشبهر) چیست؟
بهره هوشی و توانایی های دیگر ذهنی
ماهیت هوش
هوش به عنوان توان درک رابطه
هوش به عنوان توان سازگاری با موقعیت های جدید
هوش به عنوان ظرفیت یادگیری
هوش به عنوان قدرت و تفکر انتزاعی
عوامل موثر در رشد هوش
نقش محیط و وراثت در تشکیل هوش
وراثت و هوش
ازدواج میان خویشاوندان و هوش
هوش چگونه به ارث می رسد؟
محیط و هوش
نقش زمان در تشکیل هوش
عوامل محیطی موثر در رشد هوش
آزمون استاندارد شده هوش
آزمون های هوش
آزمون های گروهی
آزمون های فردی هوش
دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش
نظریه‎های معاصر هوش
نظریه‎های عاملی هوش
نظریه دو عاملی اسپیرمن
نظریه سلسله مراتبی
نظریه چند عاملی ترستون
نظریه سه بعدی گیلفورد
نظریه کتل درباره هوش متبلور و هوش سیال
نظریه دو سطحی جنسن
نظریه‎های فرآیند مداری هوش
نظریه شناختی پیاژه درباره هوش
نظریه بازنمایی برونر
مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضایت مندی زناشویی در داخل و خارج کشور
خلاصه
فصل سوم – فرآیند روش شناختی بررسی تجربه موضوع
انتخاب نمونه
جامعه مورد بررسی
روش نمونه گیری
نمونه منتخب
ابزار و روش اجرای پژوهش
ابزار پژوهش
آزمون رضایت مندی زناشویی ENRICH
روش نمره گذاری پرسشنامه رضایت مندی زناشویی ENRICH
آزمون ماتریس های پیشرونده ریون RAIVEN
شیوه نمره گذاری ماتریس های پیشرونده ریون RAIVEN
روش اجرای پژوهش
طرح پژوهش و روش های آماری
معرفی طرح های پژوهش
روش های آماری و تحلیل داده‎ها
خلاصه
فصل چهارم – ارائه و تحلیل نتایج کمی
یافته‎های توصیفی
یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها
خلاصه
فصل پنجم – بحث و نتایج کمی
بحث و بررسی درباره یافته‎ها
تفسیر نهایی
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع
پیوست ها
جدول داده‎های خام مردان
جدول داده های خام زنان
جدول نمرات رضایت زناشویی و هوش مردان
جدول نمرات رضایت زناشویی و هوش زنان

فهرست جدول ها:
تفسیر کیفی معادل های هوشبر آزمون ماتریس های پیشرو
یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی و هوش مردان
یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی و هوش زنان
یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان و زنان
یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان و زنان
ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی و هوش مردان
ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی و هوش زنان
نتایج آزمون t مستقل برای رضایت زناشویی مردان و زنان
نتایج آزمون t مستقل برایی هوش مردان و زنان

فهرست نمودارها:
میانگین نمرات رضایت زناشویی و هوش مردان و زنان
میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان و زنان
میانگین نمرات هوش مردان و زنان

چکیده:
پژوهش حاضر بمنظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود و از طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60 نفر زن و شوهر (30زوج) انتخاب شدند. ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47 سوالی رضایت زناشویی Enrich و ماتریس های پیشرونده ریون بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، در سطح اطمینان 99% دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی و هوش مردان و دیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی و هوش زنان رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، هر دو در سطح اطمینان 99% رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد و این نتایج حاصل شد، بین رضایت زناشویی مردان و زنان و همچنین بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

مقدمه:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانه ای که به ازدواج آباد شود نیست و هیچ چیز نزد خدا منفورتر از آشیانه‌ای که در اسلام به وسیله طلاق از هم بپاشد نیست.
همسر‌گزینی، ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند و تربیت او همه مراحلی از امتحان بزرگ الهی است که یکی پس از دیگری از راه میرسند و آدمی با کوله بار معرفت و اختیار، چنگ در ریسمان توکل الهی میزند تا به اوج قله‌های پر غرور تکامل قدم نهد و خود را بر کشد، تا در نهایت راه های پر پیچ و خم زندگی مقام والای (و رضوان من الله اکبر) را احراز نماید. اداره زندگی مشترک و تدبیر نیکوی خانواده، همچون سایر امور نیازمند دانش کافی، دل آگاهی و بصیرت است. موفقیت در این حوزه، مجاهدت و سعی وافر میطلبد، تا بتواند بارقه‌های هدایت الهی را به سوی خود جذب کند، خانواده متعادل، یکی از آرمان های تشکیل زندگی و آرزوی برتر هر زوج جوانی است.
زناشویی و تاسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است. که غرائزش در وجود انسان ها نهاده شده‌ است و این خود یکی از نعمت های بزرگ الهی است.
یکی از انگیزه‌های زیبا و متعالی بشر، گرایش او به تشکیل خانواده و داشتن فرزند است. زندگی خانوادگی بشر صد در صد طبیعی است. به این معنی که آفرینش انسان به گونه‌ای است که او را بطور فطری و طبیعی به سوی تشکیل کانون خانوادگی و داشتن فرزند سوق میدهد. شواهد تاریخی نشان میدهد که انسان در تمام طول تاریخ، زندگی خانوادگی داشته است.
اندیشمندانی که تاریخ را از سر بصیرت مطالعه کرده‌اند بر این باورند که در طول تاریخ هیچ رسم و قانونی به اندازه همسر گزینی و تشکیل خانواده اهمیت نداشته است. علـت این حقیقت آن است که ازدواج یک امر نوعی است نه شخصی. یعنی هدف آن بقا و پرورش و استمرار نوع بشر است.
پس از تشکیل خانواده زن و مرد از روی عشق و محبت در خدمت یکدیگر در می آیند و هر یک خود را وقف آسایش و راحتی دیگری میکند. در مرحله بعد، این دو در خدمت پرورش و رفاه فرزندان قرار میگبرند و به این ترتیب از حصار تنگ خودخواهی تنها برای خود کار کردن و جز خود کسی را ندیدن، تا حدی خارج میشوند، عواطف و ویژگی های روحی آن ها با قرار گرفتن در محدوده این پیوند صیقل میخورد و جز خود، دغدغه کس دیگری نیز در درون آن ها به وجود می آید. این تمرین مناسبی برای مبارزه با خودبینی و خودخواهی است که اولین شرط رشد و کمال آدمی به حساب می آید. بسیاری از نیازهای اساسی انسان در خانواده تامین میشود: نیاز زیستی و غریزی به جنس مخالف، نیاز به محبت، عاطفه، نیاز به داشتن فرزند و … .
امروزه اختلال در نظام مقدس خانواده و بی اعتنایی به اصول ضروری و ارزش های آن است که پایه های اصلی خود زمین را به تباهی کشیده و دوران معاصر را به نام (بیگانگی انسان از انسان) که به بیماری غیر قابل علاج (بیگانگی انسان از خویشتن) منتهی گشته است، سزاوار نموده‌است. توقع یک جامعه صالح و مجتمع قابل تفسیر با (حیات اجتماعی معقول) بدون اصلاح نظام خانواده کاملاً بیجا و خلاف حقیقت است.
در جامعه ما اهمیت آشنایی با و ظایف و حقوق همسران و راه و رسم زندگی زناشویی آنچنان که باید برای همگان روشن نشده و آموزش قبل از ازدواج جایگاه لازم خود را نیافته است. لازم است زوجین قبل از تشکیل خانواده با شرکت در کلاس های آموزشی ویژه، با مطالعه کتاب های مفید و کسب اطلاعات از افراد صاحب نظر، آگاهی های لازم را کسب کنند. با این گونه آموزش های اولیه میتوان از بروز بسیاری از مشکلات در خانواده‌ها پیشگیری کرد.
طلاق کاخ سعادت زوجین را ویران میکند و براب فرزندان محنت و رنج پدید مب آورد. سرنوشت کودک تیره میشود و او از هر یتیمی، یتیم تر میشود. امکان این که زوجین خود پس از طلاق به راحتی برسند، بسیار کم است. خلاصه آن که کودک بیش‌از پدر و مادر قربانی حادثه طلاق است و بر عقل چنین والدینی که فقط به فکر خویشند و فرزند را فراموش میکنند باید شک کرد.
از نگاه نافذ امام علی (ع) مومن کسی است که علی رغم قلبی غمگین، چهره‌ای پر‌نشاط دارد و این بهترین میزان و ضابطه برای ارزیابی لیاقت زن یا شوهر در زندگی مشترک است. برای تعادل در زندگی، باید چون چشمه از درون جوشید و خرمی و زیبایی آفرید و به دیگران مسرت حیات عرضه نمود. باید دستی از آستین همت بیرون آورد و گرد و غبار افسردگی را از چهره‌ها (به ویژه همسر) زدود و گل لبخند را بر لبان آنان، رویاند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلافات طبقاتی, اخلاق, ازدواج, اسلام, بهداشت روانی, تحقيق, تولد, جهيزيه, خانواده, خواستگاری, دانلود,

تعداد صفحات:92
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
اوقات فراغت
اوقات فراغت در لغت
اوقات در لغت
فراغت در لغت
موفقیت در لغت
موفقیت تحصیلی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
پژوهش های انجام شده در داخل کشور
چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید بر فعالیت های ورزشی
نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشور با تاکید بر فعالیت های ورزشی
بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران
اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران
بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد
جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری
پژوهش های انجام در خارج از کشور
فراغت در شهر
اوقات فراغت جوانان
تئوری فراغت
فصل سوم : چهار چوب نظری
بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران
نظریات رایزرمن
نظریات رایت میلز
نظریات فلوئید هاوس
نظریات اسپنسر
تئوری رفتار واتسن
تئوری انگیزه جورج هومز
تئوری طبقات گرازیا
تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی
فرضیات تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
فصل چهارم : مبانی روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
واحد تحلیل
شیوه نمونه گیری
حجم نمونه
تعریف عملیاتی تحقیق
فصل پنجم : یافته های تحقیق
تحلیل های تک متغیره
دوره تحصیلی
معدل کل
وضعیت تاهل
رشته تحصیلی
شغل پدر
میزان تحصیلات پدر
درآمد ماهیانه خانوار
آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی میپردازید؟
نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟
انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست؟
میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست؟
آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟
در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید؟
انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟
نوع فعالیت مذهبی شما چیست؟
انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟
نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست؟
انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟
تحلیل های دو متغیره
رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی
رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها
رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها
رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت در تحصیل
فصل ششم : نتیجه گیری
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ
ضمائم

مقدمه:
یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی میکند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسانها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ فراغت است.
فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسانها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب میکند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت میتواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد.
برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست. اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای میدانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از:
1) تحت ‌تاثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری میشود.
2) از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است.
چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند. واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ رشد صنعت و هم نتیجه‌ جامعه‌ مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد میکنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه، کوشش برای شناسایی چگونگی‌ گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اوقات فراغت, تحقیق, جامعه آماری, دانلود پایان نامه, درآمد, رشته تحصیلی, رشد صنعت, روانشناسی, روش تحق,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل 1 – کلیاتی در رابطه با ماست
تاریخچه
فرآیند تولید ماست
اهمیت مصرف ماست در رژیم غذایی
فصل 2 – ماست کم چرب و ویژگی های آن
مقدمه
ویژگی های رئولوژیک ماست کم چرب
اثرات سلامت بخش ماست کم چرب
فصل 3 – تکنولوژی تولید ماست کم چرب
معرفی انواع روش‌ها در تولید ماست کم چرب
استفاده از جایگزین‌های چربی
ترکیبات نشاسته‌ای (‌ذرت، پیکما و تاپیوکا)
ترکیب هیدروکلوئیدی بتاگلوکان
فرآورده‌های حاصل از پروتئین آب پنیر MWP,WPC
پری بیوتیک ها
فرآیند فشار هیدرواستاتیکی بالا (HHP)
کاربرد مایه‌های میکروبی مولدپلی ساکارید خارج سلولی
آنزیم ترانس گلوتامیناز
نتیجه‌گیری
پیشنهادات
منابع

چکیده:
در طی سالهای اخیر توجه مردم به مصرف فرآورده‌های رژیمی از جمله فرآورده‌های لبنی کم چرب از قبیل ماست کم چرب، پنیر کم چرب، بستنی رژیمی و کره کم کالری افزایش یافته است.
چرا که اثبات شده مصرف بیش از اندازه‌ مواد غذایی پر چرب میتواند باعث ایجاد بیماری هایی از قبیل مشکلات قلبی – عروقی، دیابت، چاقی مفرط و حتی سرطان شود.
بنابراین در طی دو دهه گذشته مصرف ماست کم چرب بطور چشمگیری افزایش یافته است.
با افزایش مصرف کنندگان ماست کم چرب، تلاش های زیادی برای بهبود بافت و سایر ویژگی های محصولات رژیمی انجام شده است، چرا که تغییر میزان چربی در ماست‌ها،‌ ویژگی های رئولوژیک آن ها را تغییر میدهد.
از جمله روش های معمول و متعارفی که جهت بهبود بافت ماست کم چرب به کار میرود، افزودن پایدار کننده‌ها به عنوان مثال صمغ‌ها میباشد. اما علاوه بر این که استفاده از این ترکیبات سبب ایجاد بافت دانه دانه و نامطلوب و طعم پودری در فرآورده میشود،‌ در برخی از کشورها نیز غیر مجاز میباشند.
بنابراین محققان روش های دیگری جهت تولید فرآورده‌های کم چرب با دارا بودن خصوصیات عملکردی، بافتی و طعم مشابه فرآورده‌های پرچرب را بررسی کرده‌اند. این روش ها عبارتند از :
استفاده از جایگزین‌های چربی از قبیل ترکیبات هیدروکلوئیدی، نشاسته‌ای و پروتئین‌های آب پنیر، استفاده از فرآیند فشار هیدرواستاتیکی بالا (HHP)، کاربرد مایه‌های میکروبی مولد پلی ساکارید خارج سلولی و استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز.
به کارگیری هر یک از این روش ها میتواند سبب تولید ماست کم چرب با ویژگی های مطلوب از قبیل طعم و بافت مشابه ماست پرچرب شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب پنير, آنزيم, بتاگلوكان, بستنی رژيمی, تاپيوكا, تكنولوژی, توليد, جايگزين های چربی, دانلود پروژه, دي,

تعداد صفحات:110
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
طرح مسئله و چهارچوب نظری آن
اهمیت یا ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول – استرس شغلی
شغل چیست؟
حرفه
وظیفه
گروه شغلی
تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی
تاریخچه‌ روانشناسی کار در ایران
فشار روانی یا استرس چیست؟
بطور کلی دو نوع استرس وجود دارد
عوامل موثر در ایجاد استرس
استرس شغلی
مراحل فشار روانی
نشانه های سازگاری عمومی
چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی
پیامدهای فشار عصبی
چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی
پیامدهای فشار عصبی
تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B
استراتژی های مقابله با فشار روانی
استراتژی های مقابله فردی
استراتژی های مقابله با استرس در سازمان
هدف از مشاوره روانی چیست؟
تقویت مبانی دینی
بخش دوم – فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی چیست؟
فرسودگی شغلی چه زمانی رخ میدهد؟
نشانه‌های فرسودگی شغلی
انواع فرسودگی شغلی
پژوهش های انجام شده
پژوهش‌ های انجام شده در ایران
پژوهش های انجام شده در خارج
نتیجه نهایی
فصل سوم – روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه‌گیری
ابزار پژوهش
روش اجرا
طرح پژوهشی
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌‌ها
مقدمه
بخش اول – تجزیه و تحلیل توصیفی
توصیف مطرح تحصیلات نمونه مورد بررسی
توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت متاهل
توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ سابقه کار
توصیف نمرات فرسودگی شغلی دو گروه
توصیف نمرات استرس دو گروه
بررسی فرضیه اول
بررسی فرضیه دوم
بررسی فرضیه سوم
بررسی فرضیه چهارم
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
فهرست منابع

فهرست جدول ها:
مدل فشار شغلی
مدل استرس
مقدار فشار عصبی (LCUS)
توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده سن کارگران
توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده و سن کارمندان
شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی سن آزمودنی
توزیع فراوانی سطح تحصیلات حجم نمونه مورد بررسی
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت تاهل
توزیع فراوانی سابقه کار کارگران
توزیع فراوانی سابقه کار کارمندان
توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارگران
توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارمندان
شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات فرسودگی شغلی دو گروه
توزیع فراوانی نمرات استرس کارگران
توزیع فراوانی نمرات استرس کارمندان
شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات استرس دو گروه
آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی
تست لون برای آزمودنی یکسانی واریانس‌ها
نتایج آزمــون T برای مقایسه میــانگین های ســطح تفکــر دو گروه
آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی
تست لون برای آزمون یکسانی واریانس‌ها
نتایج آزمون T برای مقایسه میانگین های سطح تفکر دو گروه
بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی
بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی

نمودارها:
رابطه استرس و عملکرد
مراحل بروز فشار روانی
سندروم سازگاری عمومی
توزیع فراوانی سن نمونه مورد بررسی در گروه‌های 5 ساله به تفکیک نوع شغل
توزیع فراوانی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل
توزیع فراوانی وضعیت تاهل نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل
میانگین نمرات فرسودگی شغلی دو گروه مورد بررسی
میانگین نمرات استرس دو گروه مورد بررسی

چکیده:
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان اداری و کارگران کارخانه ایران خودرو دیزل پرداخته شده است.
بدین منظور تعداد 60 نفر از شاغلین (30 نفر کارمند اداری و 30 نفر کارگر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامه فرسودگی شغلی با 22 ماده و پرسشنامه استرس با 10 ماده در مورد آن ها اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تفاوت میانگین‌های مستقل و آزمون معناداری ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که:
بین فرسودگی شغلی کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.
بین میزان استرس کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.
بین فرسودگی شغلی و استرس رابطه معناداری وجود دارد یعنی بین استرس و فرسودگی شغلی همبستگی متوسط مشاهده شده.
بین فرسودگی شغلی و سابقه کار رابطه معناداری وجود ندارد.

مقدمه:
گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن نام گذاری کرده‌اند شاید هم براستی دوران ما عصر فشارهای روانی است. دوره‌ای که در آن انسان بشر از هر زمان دیگر در معرض عوامل فشار زا قرار گرفته و مسائل و مشکلات بیشماری از هر سو او را احاطه کرده‌ است.
این فشارها بطور حتم با پیچیدگی روز افزون سازمان ها و گسترش تفکیک ها،‌ ابزارها و دیگر ابعاد سازمان در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب، افزایش هم می یابد.
فشار روانی یا استرس که واژه اصلی آن ریشه در زبان لاتین دارد در قرن هفدهم میلادی بسیار متداول بوده و به بعضی سختی، دشواری، فلاکت و محنت به کار رفته است. در اواخر قرن هجدهم معنی آن به نیرو،‌ فشار، زور و تلاش بسیار متغیر یافته است.
فشار روانی برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد اختلاف نظر در مورد فشار روانی در پاسخ‌هایی که مدیران به یک سوال مشابه تحت عنوان منظور از اصطلاح فشار روانی یا استرس چیست این موضوع را تایید مینماید. در این رابطه متداول‌ترین جواب‌هایی که به این پرسش داده شده است عبارت بودند از: کار بسیار زیاد و زمان کم برای انجام آن احساس اضطراب و دلهره، فشار روحی و جسمی بسیار زیاد، فشارهای عاطفی احساسی، هیجانی، احساس خستگی، حساسیت و تحریک پذیری بوده است. فشارروانی را عکس‌العمل فرد به عوامل جدید تا تهدید کننده در محیط کاری تعریف کرده‌اند.
فشار روانی را پاسخی دانسته‌اند که فرد برای تطبیق با یک وضعیت خارجی متفاوت با وضعیت عادی به صورت رفتاری، روانی، جسمانی از خود نشان میدهد. همچنین فشار روانی را مجموعه واکنش‌های عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پیش‌بینی نشده خارجی یا داخلی از میان برود ایجاد فشار روانی میکند.
فشار روانی دارای آثار جسمانی نیز هست و از این طریق هم به سازمان صدمات شدیدی وارد می آید.
استرس‌های حاد نیروی انسانی سازمان را ضایع میکند و هدف سازمان را دستخوش تزلزل میسازد. افرادی که دچار استرس میگردند توان مقابله با آن را از دست میدهند، از جهات جسمانی و رفتاری دچار آسیب میشوند و بدین ترتیب است که استرس در سازمان همچون آفتی نیروها را تحلیل میبرد و تلاش ها و فعالیت‌ها را عقیم میسازد.
لذا تحقیق حاضر در نظر دارد که با بررسی رابطه فشارهای روانی (استرس‌های شغلی) با فرسودگی شغلی هر چند گامی کوچک در جهت تبیین موضوع تحقیق برداشته شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استرس, استرس شغلی, اضطراب, برنامه ريزی, جامعه آماری, حرفه, دانلود پایان نامه, دلهره, رفتار سازمانی, ,

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
در دوزخ معدن
فصل اول : بررسی موضوع و مباحث شکلی
گردش کار پرونده
موضوعات قابل توجه در پرونده
مرجع قضایی صلاحیت دار
مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما
صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری
ایرادات نگارشی آرای صادره
عدم رعایت دستور زبان فارسی
عدم رعایت علامت های نگارشی
وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس
عدم رعایت قواعد زبان فارسی
فصل دوم : بررسی مباحث ماهوی
طرح دعوی مسئولیت
اصل تداوم کارگاه
بررسی ماده 12 قانون کار
حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار
تعهدات کارفرما
تعهدات کارگر
استدلال شعب بدوی و تجدید نظر
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته تازه ای از علم حقوق را به وجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
به علاوه وزارتخانه ها، موسسات عمومی، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و… که در قوانین مربوطه تشکیل آن ها پیش بینی شده است و حتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار میگیرد.
در کشور ما حقوق کار شاخه بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن به صورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.
همان طور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو می کرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
تصویب قانون کار, تعهدات کارفرما, تعهدات کارگر, حقوق, دادگستری, دانشکده, دانلود پروژه, ديوان عدالت اد,

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
پیشینه تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق
نوع و روش تحقیق
فلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
ابزارهای گردآوری داده ها
محدودیت ها و موانع تحقیق
واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
منابع مورد استفاده در تحقیق
فصل دوم – مبانی نظری تحقیق
مقدمه
تعاریف و مفاهیم توانمندسازی
دلایل توانمندسازی
مزایای توانمندسازی
فرهنگ سازمانی و توانمندسازی
دیدگاه های مختلف توانمندسازی
دیدگاه عقلانی
دیدگاه انگیزشی
دیدگاه فوق انگیزشی
دیدگاه سیستمی
مدل های توانمندسازی
مدل هایی که بر ویژگی های عام توانمند سازی تاکید دارند
مدل های اقتضایی
ابعاد توانمندسازی
خود اثر بخشی
خود سازمانی
پذیرفتن شخصی نتیجه
معنی دار بودن
اعتماد
عوامل روانشناختی توانمندسازی
احساس شایستگی
احساس داشتن حق انتخاب
احساس موثر بودن
احساس معنی دار بودن
احساس داشتن اعتماد به دیگران
ویژگی های سازمان توانمند
متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد
ویژگی های شخصیتی و فردی
ویژگی های گروه کاری
ویژگی های ساختاری اجتماعی واحد کار
فرآیند توانمندسازی
روش های توانمند سازی
تاثیر توانمند سازی بر نگرش کارکنان
تعهد در نوآوری برای روش های انجام کار
تغییر در مسئولیت ها
تغییر در یادگیری
پیامدهای توانمند سازی
نقش تفویض اختیار و واگذاری وظایف و مسئولیت ها در توانمند سازی
نقش شفاف کردن اهداف در توانمند سازی
نقش مشارکت اطلاعاتی در توانمند سازی
گروه و توانمند سازی
سبک رهبری متناسب با توانمند سازی
نظارت بر توانمند سازی
فرهنگ توانمند سازی
توانمند سازی افراد و مدیران
توانمند سازی و رضایت شغلی
توانمند سازی و فشار عصبی
منابع استفاده شده برای فصل دوم
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
مقیاس سنجش نگرش ها
پایایی
روایی
تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری
حجم نمونه آماری
روش نمونه گیری
تکنیک های آماری مورد استفاده در تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
روش فرضی استقرایی
روش قیاسی
منابع استفاده شده در فصل سوم
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
توصیف داده ها
استنباط آماری پیرامون فرضیه ها
بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده
تحلیل عاملی تاییدی
آلفای کرونباخ
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج
نتایج حاصل از بررسی فرضیات
نتایج جانبی
پیشنهادات
پیوست ها
آشنایی با سازمان گمرک و گمرکات استان کرمانشاه
پرسشنامه
منابع و ماخذ

مقدمه:
توانمندسازی مفهومی پرابهام وغیر قطعی داشته و افراد مختلف متناسب با ویژگی های خود از آن استنباطی دارند. توانمندسازی را به قادر ساختن افراد برای انجام کار تعریف می کنند. این مفهوم به دنبال تحولات اساسی به وجود آمده در جوامع مانند جهانی شدن – تحولات در فناوری های ارتباطی و داده پردازی در اولویت قرار گرفتن حقوق بشر و افزایش انتظارات کارکنان پدید آمده است. لذا همزمان با پیشرفت تکنولوژی و حرکت سازمان ها به سوی تخت شدن و حذف لایه های میانی مدیریت به دلیل نیاز به استفاده از حداکثر ظرفیت افراد و لزوم تفویض اختیار به آن ها توانمندسازی اهمیت خاصی می یابد. سازمان ها باید به کارکنانشان انگیزه بدهند و آموزش دهند. زیرا کارکنان توانمند به سازمان نفع می رسانند. امروزه کارکنان مشتریان داخلی سازمان ها محسوب می شوند. باور بر این است که هر سازمانی برای ارضای مشتریان خود بایستی ابندا رضایت مشتریان داخلی خود را تامین کند. یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه سازمان ها بایستی به آن توجه داشته باشند بهسازی نیروی انسانی است. و هدف از بهسازی نیروی انسانی افزایش توانمندی ها مهارت ها و انگیزه های آنان است تا در پرتو آن بهره وری بیشتری حاصل شود. و از آنجایی که مدیریت منابع انسانی با ملحوظ داشتن تحولات ملی و بین المللی یکی از مهم ترین عناصر توسعه تلقی می گردد و توانمندی نیروی انسانی یکی از راه های رسیدن به توسعه محسوب می شود بنابراین با اشراف بر اهمیت توانمندسازی در این پژوهش سعی براین است به با بررسی توانمندی کارکنان و ابعاد توانمندسازی در گمرک کرمانشاه گامی در جهت بهسازی نیروی انسانی این سازمان برداریم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, اعتماد, انگيزش, انگيزه, تحقيق, تكنولوژی, توانمندسازی, دانلود پایان نامه, رضايت شغلی, روانشناخ,

تعداد صفحات:147
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
سوال‌های تحقیق
هدف تحقیق
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی
اهداف اعتقادی
اهداف اخلاقی
اهداف علمی و آموزشی
اهداف فرهنگی، هنری
اهداف اجتماعی
اهداف زیستی
اهداف سیاسی
اهداف اقتصادی
ویژگی های کودکان در دوره ابتدایی
مواد و برنامه‌های درسی دوره ابتدایی
درون داده‌های نظام آموزش ابتدایی
منابع انسانی
منابع مادی نظام آموزش ابتدایی
منابع کالبدی
منابع تجهیزاتی
منابع مالی
تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر دانش آموزان
تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر معلم
تاثیر محیط بر فعالیت‌های نظام آموزشی
کلاس‌های درس چند پایه
مشکلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس
افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن
ترک تحصیل
نارسایی های یادگیری ویژه
مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس
ترس از مدرسه
فرار از مدرسه
اختلال لجبازی و نافرمانی
رفتارهای نامناسب یا ناپخته
بیش فعلی همراه با کمبود توجه
اضطراب
بی نظمی در سلوک
مدارس و دانش آموزان موفق
فضاهای آموزشی مدارس
کلاس درس نظری
کلاس درس تجربی
فضاهای پرورشی
کتابخانه
سالن چند منظوره
نمازخانه
اتاق فعالیت‌های پرورشی
اتاق بهداشت رکت‌های اولیه
فضای اداری
فضاهای پشتیبانی یا خدماتی
سرویس‌های بهداشتی
آبخوری دانش آموزان
انبار نظافت و شستشو
انبار تجهیزات و وسایل
فضاهای گردش
راهروها
پله‌ها
فضاهای باز یا محوطه
فضای صف جمع و تفریح
فضای سبز، باغچه و درختکاری
پارکینگ وسایل نقلیه
مکان یابی واحدهای آموزش
کاربری های سازگار
کاربری های ناسازگار
جهت یابی
شعاع دسترسی
انجمن اولیا و مربیان
پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل سوال 1
تجزیه و تحلیل سوال 2
تجزیه و تحلیل سوال 3
تجزیه و تحلیل سوال 4
تجزیه و تحلیل سوال 5
تجزیه و تحلیل سوال 6
بررسی و مقایسه کل سرانه‌ها و مقایسه با استانداردها
تجزیه و تحلیل سوال 7
تجزیه و تحلیل سوال 8
تجزیه و تحلیل سوال 9
تجزیه و تحلیل سوال 10
تجزیه و تحلیل سوال 11
تجزیه و تحلیل سوال 12
تجزیه و تحلیل سوال 13
تجزیه و تحلیل سوال 14
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
یافته‌های جانبی تحقیق
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادها
پیشنهاد کاربردی
پیشنهاد پژوهش

فهرست جداول:
مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی در مدارس دوره دبستان
حداقل، حداکثر میانگین تراکم دانش آموزان در کلاس
استاندارد های فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی روستایی
استاندارد های فضاهای پرورشی مدارس ابتدایی روستایی
استاندارد های فضاهای اداری مدارس ابتدایی روستایی
استاندارد های فضاهای پشتیبانی یا خدماتی مدارس ابتدایی روستایی
استاندارد های فضاهای گردش مدارس ابتدایی روستایی
تلخیص اطلاعات فضاهای بسته مدارس روستایی
استاندارد های سطوح خارجی مورد نیاز به متر مربع در مدارس روستایی
شعاع دسترسی
توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر بر حسب منطقه و جنسیت در سال تحصیلی 87-1386
تعداد معلمان و نوع مدرک آنها
تعداد معلمان و سابقه آنها
سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل
سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل
سرانه فضای اداری اتاق استراحت معلمان برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل
سرانه فضای اداری (انبار داری) برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل
سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در کل
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل انبار وسایل نظافت و شستشو
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل سرویس های بهداشتی
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبخوری
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبدارخانه
سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در کل
سرانه فضای گردش برای هر دانش در کل
مقایسه میانگین سرانه های موجود در استانداردهای مطلوب
سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل
سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز در کل
نور کلاس
رنگ کلاس
رنگ اداری
رنگ راهرو ها
مربوط به جهت مدارس
مربوط به کاربری های سازگار
مربوط به کاربری های ناسازگار
مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن
مربوط به وضعیت آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی مدارس
وضعیت انجمن اولیاء و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهر ستان فریدون شهر
کارایی داخلی مدارس ابتدایی روستایی شهرستان فریدون شهر

فهرست نمودارها:
مربوط به تعداد معلمان و نوع مدرک آن
مربوط به تعداد معلمان و سابقه آنها
مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضای پرورشی در هر مدرسه
مربوط به سرانه اداری (اتاق استراحت معلمان)
مربوط به سرانه فضای اداری (دفتر) در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضای اداری در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی در هر مدرسه
مربوط به سرانه فضای گردش در هر مدرسه
سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل
سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز
مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر میباشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدارس واقع در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر میباشد و نمونه مورد بررسی 20 مدرسه است که 27 درصد از مدارس جامعه آماری را شامل میشود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه 129 سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی (1384) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (آزمون T) استفاده شده است و یافته های این تحقیق نشان میدهد که 69 درصد معلمان کمتر از 12 سال سابقه کاری دارند، این مدارس از نظر فضاهای آموزشی، اداری، پشتیبانی، گردش، زیربنای ساخت و فضای باز محوطه مطابق و حتی بالاتر از استانداردهای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور میباشد. از نظر همجواری مدارس با کاربری های سازگار وضعیت نسبتاً مطلوب میباشد. فضای پرورشی این مدارس پایین تر از استانداردهای لازم میباشد. و 95 درصد مدارس فاقد آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی بوده، در هیچکدام از مدارس کلاس تجربی، اتاق سمعی و بصری، اتاق کامپیوتر، سالن غذاخوری، سالن چند منظوره، بوفه وجود ندارد و 70 درصد مدارس نیز فاقد کتابخانه میباشند. در هیچکدام از مدارس مربی بهداشت، مربی پرورشی و مربی ورزش وجود ندارد. اما با توجه به مشکلات یاد شده 96 درصد مدارس از کارآیی داخلی و برون داد مناسبی برخوردار بوده اند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمايشگاه, آموزش و پرورش, اخلاق, اضطراب, افت تحصيلی, اقتصاد, باغچه, تحقيق, تدريس, ترس از مدرسه, ترک ,

تعداد صفحات:161
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تشکر و قدردانی
تقدیم به
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
جامعه آماری
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
ساختار کلی تحقیق
تعریف واژه ها
فصل دوم – ادبیات تحقیق
بخش اول – روش های تامین مالی
تاریخچه
شیوه های تامین مالی
روش های متداول برای تامین مالی
تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
وام های بلند مدت
ویژگی های وام های بلند مدت
مزایای وام های بلند مدت
معایب وام های بلند مدت
سهام ممتاز
ویژگی های سهام ممتاز
انتشار سهام ممتاز بعنوان یکی از ابزارهای تامین مالی
مزایای انتشار سهام ممتاز
معایب انتشار سهام ممتاز
سهام عادی
ویژگی های سهام عادی
انتشار سهام عادی بعنوان یکی از ابزارهای تامین مالی
مزایای انتشار سهام عادی
معایب انتشار سهام عادی
اختیار خرید سهام
ویژگی های اختیار خرید سهام عادی
مزایای اختیار خرید سهام
معایب اختیار خرید سهام
سهام عادی
ویژگی های عمومی سهام عادی
نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکت ها
نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکت ها
سودهای توزیع نشده شرکت
سود انباشته
مزایای استفاده از سود انباشته
معایب استفاده از سود انباشته
روش های متداول برای ارزیابی سهم سود شرکت ها
سود سهمی
اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15
بازده سهام
بخش دوم – هزینه های تامین مالی
هزینه سرمایه
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری
معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری
معایب استفاده ارزش بازار
نظریه های ساختار سرمایه
مفروضات CAPM
نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت
موسسات درحال رشد
موسسات در حال افول
موسسات در حال بلوغ
تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست)
عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود
بخش سوم – تاثیر روش های تامین مالی بر رو ارزش شرکت ها
تاثیر روش های تامین مالی بر روی ارزش های شرکت ها
تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکت ها
تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکت ها
تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکت ها
اهرام مالی
سیات تقسیم سود و ارزش شرکت
اصول اساسی حاکم بر تحقیق
اثر سیاست تقسیم سود
سودآوری و ارزش شرکت
رشد تقسیم سود و رشد سودآوری
بخش چهارم :- تحقیقات انجام شده (داخل و خارج)
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران
فصل سوم – متدولوژی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
قلمرو تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق
ضریب همبستگی پیرسون
آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک
آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f (استندکور/ فیشر)
آزمون K-S
فصل چهارم – نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق
مقدمه
آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
نتیجه گیری کلی
پیشنهادت تحقیق
پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
پیشنهادات آتی
محدودیت های تحقیق
منابع و ماخذ

چکیده:
افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است. بدست آوردن سود بیشتر و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکت ها بعنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار میدهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت میتواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه، اخذ تصمیم های آگاهانه میتواند باعث سود بیشتر و در نتیجه افزایش ثروت سهام داران میشود. هدف اصلی این تحقیق استفاده از روش های تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی) و وام (وام بلند مدت و وام کوتاه مدت) بر بازده واقعی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، بدهی بلند مدت به کل دارایی ها، درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکت ها را برای یک دوره مالی بین سال های 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته و نمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکت های که فقط از افزایش سرمایه و یا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورت های مالی حسابرسی شده بین سال های 1382 الی 1384 موجود در نرم افزار ره آوردو آزمون های آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (توزیع t) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است بطور کلی یافته های تحقیق نشان میدهد که شرکت هایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند، بر بازده واقعی سهام شرکت ها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکت هایی که از وام استفاده نموده اند، بر بازده واقعی سهام شرکت ها تاثیر مثبت دارند.

مقدمه:
گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی و نیاز شرکت های تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعالیت ها و طرح ها، سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی و جهانی نیاز این شرکت ها را به منابع مالی را افزایش داده است و توانایی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاری ها و تهیه برنامه های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید. از چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیران مالی در اداره امور شرکت ها بیشتر از هر زمانی ضرورت دارد.
تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدف های استراژیک را تقویت میکند. بدیهی است برای شرکت ها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر، هزینه کمتر و فروش با قیمت مناسب است که امر تولید خود مستلزم تامین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. در اغلب کشورهای دنیا بازار سرمایه بعنوان یکی از مهم ترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته میشود. ایران اگر چه کشوری با قابلیت های پیدا و پنهان بسیار است ولی اغلب شرکت های ایران از کمبود سرمایه رنج میبرند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه کشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده و بصورت موثر و کارآمد عمل نمیکند. با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استان ها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت به روش های تامین مالی و فرایندهای تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده است. عوامل متعددی باعث افزایش میزان سرمایه مورد نیاز شرکت ها میباشند یکی از مهم ترین عوامل اجرای پروژه ها و طرح های توسعه میباشد در صحنه رقابت شرکت هایی موفق اند که علاوه بر تداوم فعالیت و حفظ سرمایه خود از بازار، در راستای رشد و پیشرفت نیز گام بردارند.
عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمت ها یا به عبارت دیگر تورم است که باعث شده سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیت های در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سال های قبل باشد. از این رو مدیریت شرکت همواره با مشکل تامین مالی روبرو است. تصمیمات تامین مالی شرکت باعث خواهد شد ساختار مالی آن تغییر کند که بر بازده ریسک سهام شرکت در بازار اثر خواهد گذاشت. به طور قطع سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتیجه منابع سهام داران شرکت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تامین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر کدام از روش های تامین مالی را در نظر بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا کند تا بتواند ابزارهای مناسبی را در بازارهای مالی بکار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تامین مالی را که ریسک و بازده آن متناسب باشد را برگزیند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اقتصاد, اهرام مالی, بازده واقعی, بورس, بورس و اوراق بهادار تهران, تامین مالی, تحقيق, ثروت, حسابرسی, ,

<-BloTitle->
<-BloText->