خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
چهار چوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
ساختار سرمایه
استراتژی تامین مالی
روشهای تامین مالی
تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی میان مدت
تامین مالی بلند مدت
تامین مالی و ساختار سرمایه
هزینه تامین مالی
روش تعیین ساختار سرمایه
تئوری های ساختار سرمایه
دیدگاه سود خالص
دیدگاه سود خالص عملیاتی
دیدگاه سنتی
دیدگاه مود یلیانی و میلر
دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)
دیدگاه ترجیحی
عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه
گروه صنعت
اندازه شرکت
نرخ رشد شرکت
سودآوری
تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت
دارایی های وثیقه ای
اهرم عملیاتی
سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه
عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش گردآوری اطلاعات
واکاوی داده ها
برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss
بررسی مفروضات رگرسیون
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381
بررسی مفروضات رگرسیون سال 1381
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 1381
بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 1382
بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 1383
بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 1384
بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 1385
بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 1386
بررسی فرضیه های تحقیق به وسیله میانگین سال های 1381- 1386
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه و نتیجه گیری تحقیق
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

قهرست جداول:
نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه
نتیجه آزمون بروچ – پاگان
نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل
نتیجه برازش مدل رگرسیونی
آنالیز و اریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
نتیجه آزمون بروچ- پاگان
نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول توافقی مانده ها (ei در مقابل ei-1)
آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها
ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل
نتیجه برازش مدل رگرسیونی
آنالیز واریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
نتیجه آزمون بروچ – پاگان
نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول توافقی مانده ها (ei در مقابل ei-1)
آزمون استقلال برای مانده ها
ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل
نتیجه برازش مدل رگرسیونی
آنالیز واریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
نتیجه آزمون بروچ – پاگان
نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول توافقی مانده ها (ei در مقابل ei-1)
آزمون استقلال برای مانده ها
ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل
نتیجه پردازش مدل رگرسیونی
آنالیز واریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
نتیجه آزمون بروچ – پاگان
نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل
نتیجه برازش مدل رگرسیونی
آنالیز واریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
نتیجه آزمون بروچ – پاگان
نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول توافقی مانده ها (ei در مقابل ei-1)
آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها
ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل
نتایج برازش مدل رگرسیونی
آنالیز واریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
نتیجه آزمون بروچ – پاگان
نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل
نتایج پردازش مدل رگرسیونی
آنالیز و اریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی

فهرست نمودارها:
هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص
هزینه سهام عادی، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص عملیاتی
هزینه سهام عادی، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی
مدل تحلیلی تحقیق

چکیده:
تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تامین مالی شرکتهای سهامی ارائه می دهد. مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی شرکتها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تامین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تاثیر عوامل موثر و اطلاعات تاخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکتها می باشد. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از 122 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1386 جمع آوری گردید. سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله به صورت متمرکز و همچنین به صورت سالانه جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفت به منظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چند گانه میزان تاثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری در سال های اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظر آماری این رابطه بسیار قوی میباشد. لذا پیشنهاد میشود که مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تامین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سود انباشته، اندوخته ها، …..) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی (وام، انتشار سهام جدید، ……) استفاده کنند. بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد میکند.

مقدمه:
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تامین این سرمایه، میتواند از منابع مختلف و به روشهای متعدد جمع آوری شود.
تا جایی که برخی از دانشمندان از آن بعنوان معمای ساختار سرمایه یاد میکنند و از خود میپرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب میکنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آن ها و عوامل مختلف تاثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان میکند در حوزه تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشات میگیرد که باید در حوزه تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تاثیر گذار و متغیرهای تاخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را میتوان توسعه آگاهی و دانش لازم درباره رفتار دنیای واقعی در حوزه مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
استراتژی, بورس اوراق بهادار, تامین مالی, تحقیق, توسعه آگاهی و دانش, تکنولوژی, حسابداری, حوزه مالی, د,

تعداد صفحات:119
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
تاریخچه تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف واژگان و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول – خصوصی سازی
تعریف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی
روش های واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی
روش اول) عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
روش دوم) عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
روش سوم) فروش دارایی های واحد دولتی
روش چهارم) تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچک تر
روش پنجم) جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
روش ششم) فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
تجربه خصوصی سازی در جهان
خصوصی سازی در ایران
تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی
مشکلات خصوصی سازی
بخش دوم : ارزش افزوده اقتصادی
شاخص های سنجش عملکرد
معیارهای مالی سنتی
بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
سود باقی مانده (RI)
بازده فروش (ROS)
سود هر سهم (EPS)
نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
دلایل مطرح شدن EVA
ارزش افزوده اقتصادی EVA
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT)
نرخ بازده سرمایه
محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد عملیاتی
محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تامین مالی
استاندارد سازی EVA
اهمیت و کاربرد EVA
نرخ هزینه سرمایه (C)
مزایای EVA
معایب EVA
نتیجه گیری
سابقه تحقیق
تحقیقات جهانی
تحقیقات در ایران
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
دوره زمانی تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها
جامعه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
روش آزمون فرضیه های تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
نتیجه گیری فرضیه اصلی 1
نتیجه گیری فرضیه فرعی 1
نتیجه گیری فرضیه فرعی 2
پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات آتی
محدودیت های تحقیق
مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته
پیوست ها
پیوست شماره 1
پیوست شماره 2
پیوست شماره 3
پیوست شماره 4
پیوست شماره 5
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987
آمار واگذاری شرکت های دولتی از سال 1370 تا 1387 (2-2)
آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی…
نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی
نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی
خلاصه نتایج آزمون
شاخص های مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه
نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه
نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی
خلاصه نتایج آزمون
شاخص های مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه سرمایه
نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه
نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی
خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2
خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها
خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی

چکیده:
از مهم ترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت هاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند. بمنظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار میگیرد
1) رویکرد مالی مانند بازده سهام، بازده سهام اضافی
2) رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم
3) رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم، بازده سرمایه گذاری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری
4) رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی، بازدهی و عملکرد مالی شرکت های خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است.
هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر؟
نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است.

مقدمه:
خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیت های اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است. در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است.
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سال های 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میتوان به بهبود کارایی فعالیت شرکت ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت بمنظور ارتقا کارایی و بهره وری در استفاده از این منابع اشاره کرد.
در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار میدهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزش افزوده, استاندارد سازی, اعتبار دهندگان, اقتصاد, بازدهی, بخش خصوصی, تحقيق, جامعه آماری, حسابداری,

تعداد صفحات:126
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
محدوده زمانی
مکانی
روش تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
ساختار تحقیق
فصل دوم – ادبیات تحقیق
بخش اول – کیفیت سود
اهداف حسابداری و گزارشگری مالی
ظهور نظریه کیفیت سود
مفهوم کیفیت سود
تعریف کیفیت سود
اهمیت ارزیابی کیفیت سود
عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود
روش های حسابداری
برآوردهای حسابداری
سیستم کنترل های داخلی و مدیریت
نوع صنعت
ویژگی های مالی
عوامل سیاسی
شاخص کیفیت سود
تحلیل کیفیت سود
تحلیل بنیادی کیفیت سود
بخش دوم – تئوری چرخه عمر شرکت
مراحل چرخه عمر شرکت
دوران رشد
ایجاد
طفولیت
رشد سریع
بلوغ
تکامل
دوران پیری
ثبات
اشرافیت
بوروکراسی اولیه
بوروکراسی و افول
نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحدهای تجاری در منحنی چرخه عمر
ویژگی های مالی واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت
مرحله تولد یا ظهور
مرحله رشد
مرحله بلوغ
مرحله افول یا سکون
بخش سوم – پیشینه تحقیق
پیشینه مرتبط با کیفیت سود
تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود
تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود
پیشینه مرتبط با چرخه عمر
پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت
پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
تدوین فرضیه ها
فرضیه های اصلی
فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)
فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)
فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)
روش تحقیق
گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
دوره زمانی تحقیق
شرایط انتخاب نمونه آماری
نحوه تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر
مدل تحقیق
محاسبه متغیرها با استفاده از داده های تحقیق
متغیر مستقل
کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن
کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون – سیمکو
کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز
متغیر وابسته
بازده سالانه سهام (SRE)
قیمت سهام
متغیر کنترل
اندازه شرکت (SIZE)
سرعت گردش دارایی ها(TOR)
روش اجرای آزمون ها
آزمون نرمال بودن داده ها
آزمون همبستگی
رگرسیون چند گانه
بررسی خطاها
خود همبستگی
نرمال بودن خطاها
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق
یافته های استنباطی
آزمون نرمال بودن متغیرها
آزمون فرضیه ها و نتایج آن
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
مروری بر خطوط کلی تحقیق
یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری
پیشنهادات برخاسته از تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی

فهرست اشکال و جداول:
تفاوت‌های بین شرکتهای در دوران رشد و شرکتهای در دوران پیری
نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحدهای تجاری در منحنی چرخه عمر
مدل چرخه عمر
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیرهای الگوی تحقیق
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول
آزمون نرمال بودن متغیرها
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله رشد
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله رشد
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله بلوغ
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله بلوغ
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله افول
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله افول
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله افول
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله افول
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله افول
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله افول
ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون (قیمت سهام)
مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام)
ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون (بازده سهام)
مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)
شرکت های عضو نمونه آماری
آزمون نرمال بودن داده ها
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون – سیمکو
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون – سیمکو
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون – سیمکو
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز

چکیده:
در این پژوهش، رابطه بین کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر محتوای اطلاعاتی کیفیت سود است. در این پژوهش رابطه بازده و قیمت بازار سهام با استفاده از 3 الگوی کیفیت سود: لویز(2003)، بارتون – سیمکو(2002) و پنمن(2001) طی مراحل چرخه عمر شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش در 2 مرحله انجام شد. نخست، شرکت های عضو نمونه آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی شدند. سپس هر یک از شرکت های مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی 390 سال شرکت (65 شرکت) طی دوره 1383-1388 نشان داد برازش رگرسیون با الگوهای لویز و بارتون سیمکو در هر سه مرحله رشد، بلوغ و افول معنی دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی میباشد. در مرحله رشد، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با بازده و قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز، و ارتباط ضعیف تری با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله افول، الگوی لویز ارتباط قوی تری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو، ارتباط ضعیف تری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد. لذا، تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مراحل چرخه عمر وجود دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بازار سهام, بورس اوراق بهادار, بوروکراسی, تجزیه و تحلیل, تحقیق, حسابداری, خود همبستگی, دانلود پایان ,

تعداد صفحات:180
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
فرضیه پژوهش
چارچوب نظری و مدل پژوهش
متغیرهای پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش
واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
گفتار نخست : مدیریت سود
مفاهیم سود برای گزارشگری
مفهوم مدیریت سود
انگیزه های مدیریت سود
طبقه بندی مدیریت سود
انواع روش های مدیریت سود
انواع مدیریت سود
هموار سازی سود
گفتار دوم : اقلام تعهدی اختیاری
حسابداری تعهدی و مدیریت سود
اقلام تعهدی
کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری
گفتار سوم : ساختار مالکیت
حاکمیت شرکتی
مفهوم حاکمیت شرکتی
تئوری نمایندگی
مالکیت نهادی
نظارت نهادی و مدیریت سود
نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران
ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری
مالکیت خانوادگی
ساختار مالکیت و مدیریت سود
گفتار چهارم : اندازه شرکت
اندازه شرکت و مدیریت سود
شاخص های اندازه
گفتار پنجم : پیشینه پژوهش
پژوهش های مرتبط در برون کشور
پژوهش های مرتبط در درون کشور
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
تعیین حجم نمونه
فرضیه پژوهش
روش پژوهش
گردآوری اطلاعات
تابع آماره
آزمون کولمو گوروف – اسمیرنوف (ks)
آزمون دوربین – واتسون (DW)
رگرسیون چندگانه و منطق آزمون فرضیه
آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون و تایید یا رد فرضیه
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داه ها
مقدمه‏
شاخص های توصیفی متغیرها
آزمون نرمال بودن متغیر پاسخ (وابسته)
آزمون جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1
آزمون سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1
آزمون تغییرات سود در سال t+1
آزمون فرضیه پژوهش
رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1(CFOt+1)
رگرسیون چند گانه با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 (NDNIt+1)
از رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 ( EARNt+1∆)
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه و بررسی اثرات ساختار مالکیت و اندازه شرکت با شاخص جریان وجوه نقد حاصل ازعملیات سال t+1(CFOt+1)
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه و بررسی اثرات ساختار مالکیت و اندازه شرکت با شاخص سود خالص اقلام تعهدی غیراختیاری سال t+1 (NDNIt+1)
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه و بررسی اثرات ساختار مالکیت و اندازه شرکت با تغییرات سود سال t+1 (EARNt+1 ∆)
جمع بندی نتایج آزمون فرضیه بار هر سه شاخص سودآوری آتی
نتیجه گیری کلی پژوهش
پیشنهادها
پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش
پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
محدودیت های پژوهش
پیوست ها
پیوست شماره 1
پیوست شماره 2
پیوست شماره 3
پیوست شاره 4
پیوست شماره 5
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
متغیرهای پژوهش
پژوهش های مرتبط با مدیریت سود
متغیرهای پژوهش
شاخص های توصیف کننده متغیرها
توزیع فراوانی متغیر مجازی برای مالکیت خانوادگی (DFAM)
توزیع فراوانی متغیر مجازی برای اندازه شرکت (Dsize)
ماتریس همبستگی و ضریب همبستگی پیرسون
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال T+1
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغییر وابسته تبدیل شده
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام غیر اختیاری در سال T+1
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال T+1 تبدیل شده
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تغییرات سود در سال T+1
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود در سال T+1 تبدیل شده
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل
متغیر های مستقل وارد شده/متغیر های حذف شده
ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واتسون: بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته (جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال t+1)
تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر های مستقل و متغیر جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+1
ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+1
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ CFO t+1
متغیرهای مستقل وارد شده /متغیرهای حذف شده
ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واستون : بین متغیرهای مستقل و سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1
تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1
ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها بامتغیر پاسخ 1 NDNIt+
متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده
ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واستون : بین متغیرهای مستقل و تغییرات سود در سال t+1
تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تغییرات سود در سال t+1
ضرایب معادله رگرسیون((coefficient متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تغییرات سود در سال t+1
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1
خلاصه نتایج آزمون فرضیه با هر یک از شاخص های سودآوری آتی
خلاصه نتایج آزمون ها اثرات متغیرها بر پیش بینی سودآوری آتی
اطلاعات مالی شرکت

فهرست نمودارها:
انواع هموارسازی سود
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 قبل از تبدیل ریاضی
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 بعد از تبدیل ریاضی
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 قبل از تبدیل
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 بعد از تبدیل
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 قبل از تبدیل
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل
نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1
نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1
نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ تغییر سود در سال t+1

چکیده:
رسوایی اخیر در انرون و ورلدکام و سایر شرکت های آمریکایی، موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید. بنابراین عموم جامعه بر این باور شدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکتها، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد، تا منافع شخصی آن ها بیشینه گردد.
هدف پژوهش، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده (مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری با توجه به وضعیت شرکت از نظر اطلاعات ارائه شده در پیش بینی سودآوری آتی میباشد.
از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سال های 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری، مالکیت نهادی، مالکیت خانوادگی، اندازه شرکت و سودآوری آتی.
یافته های پژوهش نشان میدهد که نوع مدیریت سود اعمال شده به وسیله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند. همچنین بین اندازه شرکت و پیش بینی سودآوری آتی رابطه مثبت (مستقیم) و بین ساختار مالکیت خانوادگی و پیش بینی سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد. در خصوص تاثیر ساختار مالکیت نهادی بر پیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.

مقدمه:
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی میباشد. بازارهای سرمایه و شرکتهای سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و به این ترتیب، مشکل تامین سرمایه های کلان برای ایجاد طرح های صنعتی بزرگ برطرف میگردد. هر کشوری میتواند با ایجاد بازار بورس مطمئن و امن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق، سود سهام و سهم دولت بعنوان مالیات و …) گامی به طرف توسعه اقتصادی کشور بردارد.
پژوهش هایی که در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت میگیرد، میتواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد بنماید، همچنین این پژوهش ها میتواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینه منابع اقتصادی، به نحو مطلوب تری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی, اقتصاد, بورس اوراق بهادار, تحقیق, حاکمیت شرکتی, حسابداری, حسابداری تعهدی, دانلود پایان نامه,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:140
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مبانی نظری تحقیق (بخش اول)
سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه
آگاه شدن از واکنش بازار
پژوهش بال و براون
نتیجه تحقیق بال و براون
ضریب واکنش سود
(بخش دوم) مفاهیم سود و سود غیر منتظره
مفاهیم سود در حسابداری
روش های پیش بینی سود
مدل باکس – جنکینز
مراحل عملی روش باکس – جنکینز
مدل گام زدن تصادفی
(بخش سوم) بازده و بازده غیر منتظره
بازده
روشهای محاسبه بازده سهامداران
بازده مورد انتظار
بازده مورد انتظار پرتفولیو
بازده غیرعادی سهام
تئوری بازار کارآ
تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی
نقاط ضعف نظریه بازار کارآ
پاسخ نظریه بازار کارآ
بازار چطور کارآ میشود؟
درجات کارایی
(بخش چهارم) ریسک عدم پرداخت
ماهیت ریسک
ریسک چیست؟
انواع ریسک
ریسک عدم پرداخت (نکول)
روش های اندازه گیری ریسک عدم پرداخت
(بخش پنجم) پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
خلاصه فصل
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه مطالعاتی و نمونه آماری
مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
متغیرهای مدل
قلمرو تحقیق
روشهای جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی
اعتبار درونی و برونی پژوهش
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
شاخص های توصیفی متغیرها
تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به شرح ذیل بیان میشود
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها
نتایج فرضیه اصلی اول
نتایج فرضیه اصلی دوم
نتایج فرضیه اصلی سوم
نتایج فرضیه اصلی چهارم
نتایج فرضیه اصلی پنجم
نتایج فرضیه اصلی ششم
نتیجه گیری کلی تحقیق
پیشنهادها
پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش
پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
منابع اینترنتی
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود
عوامل موثر بر ضریب واکنش سود
ضرایب شاخص Z آلتمن
طبقه بندی شرکت ها توسط کریستین و رای
شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)
آزمون کالموگراف – اسمیرنوف (K-S) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق
ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین – واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR)
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره
ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین – واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی
تحلیل واریانس رگرسیون برای سه متغیر ریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی
ضرایب معادله رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی
خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک
خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره 2
خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3
خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4
خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5
خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5
ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین – واتسون بین همه متغیر های مدل
خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter

فهرست نمودارها:
همبستگی کاملاً منفی
همبستگی کاملاً مثبت
همبستگی صفر و عدم همبستگی
انواع ریسک
مدل تحلیلی تحقیق
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره
خط و معادله رگرسیون
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

چکیده:
اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند، به علاوه میزان و درجه مفید بودن میتواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی میدهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت میباشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه میسازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری میباشد. در این پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود بعنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکت ها بعنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت بعنوان معیاری از توان مالی شرکت ها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود میباشد.

مقدمه:
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهم ترین بخش از فرآیند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات میباشند. در این ارتباط مهم ترین عامل فرآیند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات میتواند بر فرآیند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت میشود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار، گزارشگری مالی را مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران میدانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت های مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
اگر چه افراد و گروه های مختلف، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد، تا حد زیادی بعید به نظر میرسد. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب میشود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار، میتوان علت اصلی اقدامات بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات، معنی دار میشود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. از جمله اخبار خوب و بد در بازار میتوان به اخبار مربوط به وضعیت مالی، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود مطرح گردید.
طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکت ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداخت که یکی از مهم ترین ریسک هایی است که در مورد شرکتها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابراین رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بازار, بازار سرمایه, بازار کارآ, بورس اوراق بهادار, تحقیق, ثروت, حسابداری, دانلود پایان نامه, رگرسیو,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مدیریت مصرف چیست؟
اهداف مدیریت مصرف
راه های دستیابی به اهداف مدیریت مصرف
برخی از عوامل موثر بر مصرف
عوامل اقتصادی و حقوقی
عوامل فنی
عوامل اجتماعی فرهنگی
منافع اجرای مدیریت مصرف
منافع ملی
منافع مشترکین
منافع صنعت برق
آشنایی با نظام تعرفه بندی مصارف انرژی الکتریکی
مقررات تعرفه گذاری فعلی
یک درصد صرفه جویی (پیک سایی)
دو درصد صرفه جویی (پیک سایی)
سه درصد صرفه جویی (پیک سایی)
برنامه ریزی اعمال مدیریت مصرف
پیک سایی
دره زدایی
جابجایی بار
انعطاف پذیر کردن منحنی بار
صرفه جویی راهبردی
رشد بار راهبردی
برنامه‏ ریزی راهبردی
برنامه‏ ریزی منابع سمت تولید و مصرف
فرآیند برنامه‏ ریزی راهبردی
فرآیند برنامه‏ ریزی منابع سمت مصرف و تولید
پیش بینی بار
انتخاب گزینه های سمت تولید
انتخاب گزینه های سمت مصرف
توسعه برنامه‏ ریزی یکپارچه منابع (IRP)
تجزیه و تحلیل عدم قطعیت ها و ریسک ها
تجزیه و تحلیل تعرفه ها
مدیریت مصرف برق در بخش خانگی
راهکارهای مدیریت مصرف در بخش خانگی
روشنایی
سیستم های سرمایشی و گرمایشی
سایر لوازم و تجهیزات الکتریکی
ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی
یخچال و فریزر
لوازم صوتی و تصویری
کولر گازی
الگوی مصرف برق بخش خانگی در مناطق گرمسیر و غیر گرمسیر کشور
تجزیه و تحلیل اطلاعات مناطق
تجزیه و تحلیل مجموع مصارف مشترکین
مدیریت مصرف برق در بخش صنایع
بهینه سازی مصارف سیستم روشنایی
بهینه سازی مصرف موتورهای الکتریکی
بهینه سازیم صرف سیستم هوای فشرده (کمپرسورها)
بهینه سازی در مشعل ها و کوره ها و سیستم های سرمایش و گرمایش
نصب خازن
مدیریت مصرف برق در بخش ساختمان های اداری
مصارف روشنایی
اقدامات کوتاه مدت
اقدامات میان مدت
مصارف سرمایشی و گرمایشی
کلیات
اقدامات کوتاه مدت
اقدامات میان مدت
سایر مصارف
اقدامات کوتاه مدت
اقدامات میان مدت
واحد های تجاری
مدیریت مصرف برق در بخش تجاری
ساعات اوج مصرف چگونه بوجود می آید؟
روشنایی در بخش تجاری
استفاده از لوازم گرمایشی و سرمایشی در بخش تجاری
مدیریت مصرف برق در بخش روشنایی معابر
اهداف
پتانسیل
سر فصل های عملکرد در زمینه صرفه جویی در روشنایی معابر
شناسایی
فرهنگ سازی
فعالیت های اجرایی
هزینه
نمونه ای از اجرای طرح کاهش دیماند در صنایع
جایگاه مدیریت مصرف در اهداف چشم انداز 20 ساله کشور
منابع

مقدمه:
مدیریت مصرف چیست؟
مدیریت مصرف مجموعه ای از روش ها و راهبردهاست که به منظور بهینه سازی مصرف انرژی به کار گرفته میشود. بدیهی است واژگان مدیریت مصرف انرژی در مفهوم عام خود در برگیرنده همه اشکال و انواع انرژی میباشد. با این حال به دلیل گستره کاربرد انرژی الکتریکی در زندگی بشر که ناشی از مزایای متعدد آن میباشد، قسمت عمده فرآیندهای مدیریت مصرف مرتبط با مدیریت مصرف انرژی الکتریکی میباشد. مدیریت مصرف برق شامل مجموعه ای از فعالیت های بهم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن به منظور تعدیل بار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارآیی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافت. بدین ترتیب هم عرضه کننده و هم مصرف کننده برق به سود بیشتری در این زمینه دست خواهند یافت.
مدیریت مصرف انرژی الکتریکی با توجه به استراتژی و اهداف تعیین شده برای آن به دو گروه زیر تقسیم بندی میشود:
1) مدیریت مصرف انرژی در بخش مصرف (Demand side management)
2) مدیریت مصرف انرژی در بخش تولید (Supply side management)
معمولا راهکارهای اجرایی در بخش مصرف بسیار موثرتر از راهکارهای بخش تولید هستند. معمولا راهکارهای مدیریت انرژی در سمت مصرف بسته به میزان هزینه ای که در پی دارند به سه دسته زیر تقسیم میشوند:
گروه اول) روش هایی هستند که هزینه ای نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسایل و دستگاه ها و مراقبت و نگهداری از آن ها.
گروه دوم) روش هایی هستند که هزینه دارند اما این هزینه ها چندان زیاد نیست (روش های کم هزینه) مانند تعمیر و نگهداری وسایل، اندازه گیری میزان مصرف انرژی در دستگاه های مختلف یک کارخانه و نظارت بر تغییر مصرف هر دستگاه، عایق کاری لوله ها و کانال ها، اجرای برنامه های آموزشی در خصوص روش های کاهش انرژی.
گروه سوم) روش های پر هزینه هستند. در این روش ها باید تغییرات اساسی جهت بهبود مصرف انرژی در دستگاه ها، تاسیسات و ساختمان ها بوجود آورد مثلا اگر کارخانه ای کهنه و قدیمی باشد باید در صورت نیاز و امکان صرفه جویی انرژی، دستگاه های آن را با دستگاه های نو تعویض کرد یا دستگاه های تکمیلی در جهت جلوگیری از اتلاف انرژی نصب نمود یا اگر ساختمانی کهنه شده باشد باید تمام تاسیسات گرمایش و سرمایش آن را تعویض کرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اقتصاد, انرژی الکتریکی, برق, برنامه ریزی, تاسیسات, تعرفه بندی, توليد, تکنیک, دانلود پروژه, روشنایی, ,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تعریف آژانس محیط زیست از زباله
مواد زائد جامد
سه استراتژی کلی مورد توجه
مواد زائد سمی و خطرناک
تعریف سازمان حفاظت و بازیابی
تعریف WHO
تعریف EPA
انواع زباله
زباله‌های شهری
زباله‌های صنعتی
زباله‌ها بیمارستانی
گردآوری و ترابری زباله‌های شهری
روش‌های دفع زباله
بازیافت
نگهداری و جمع آوری
حمل و نقل
کمپوست
روش های مختلف تهیه کمپوست
سوزاندن
زباله سوزهای صنعتی
دفن بهداشتی
شیرابه
روش های دفن بهداشتی
روش سطحی
روش سراشیبی
روش گودالی یا ترانشه ای
روش دره ای
دفن زباله در زمین های مرطوب و باتلاقی
طبقه بندی مواد زائد خطرناک
مواد زائد رادیو اکتیو
خصوصیات زباله های هسته ای در هنگام دفع
جمع و نگهداری
دفع زباله های رادیو اکتیو قوی
ذخیره موقت
ذخیره دائم
آخرین تکنولوژی حاضر
روش شیشه ای کردن
زباله های الکترونیکی از مشکل تا معضل
ایران و زباله‌های رایانه‌ای
جهان و زباله‌های رایانه‌ای
ارتباط فرهنگ و زباله های خانگی
عملکرد کشورهای پیشرفته در بازیافت زباله
یک تجربه بازیافتی موفق
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. کنترل آلودگی های محیط از جمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل میدهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی، اقتصادی جایگاه ویژه ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. به طور کلی در رابطه با کنترل آلودگی محیط زیست موارد زیر مورد بررسی قرار میگیرد : آلودگی هوا، آلودگی آب (فاضلاب)، پسماندهای جامد، آلودگی صدا، آلودگی پرتوها. مدیریت مواد زائد جامد در کشورهای صنعتی سابقه طولانی هفتاد ساله دارد. امر جمع آوری، دفع، بازیافت و اصولا مدیریت مواد زائد جامد در ایران با توجه به نوع و کیفیت زباله های ایران تفاوت فاحشی با سایر کشورهای جهان دارد، لذا بکارگیری هر گونه تکنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری عوامل محل، کار ارزنده ای نیست.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آلودگی صدا, آلودگی پرتوها, بازیافت, بازیافت زباله, تکنولوژی, دانلود پروژه, رادیو اکتیو, روش های دفع ,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول – معرفی محل کارآموزی
تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی ایلام
اهداف دانشگاه علوم پزشکی ایلام
اهداف راهبردی
اهداف راهبردی معاونت تحقیقات و فناوری
بخش ها
بخش های حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
توانمندی ها
موفقیت های پژوهشی
چارت سازمانی
فصل دوم – ارزیابی و سنجش های مرتبط با کارآموزی
شرح وظایف کارآموز
شروع کارآموزی
نصب ویندوز xp
نصب font فارسی
نصب windows 2003 server
مرحله نصب اولیه
مرحله نصب گرافیکی GUI
اکتیو دایرکتوری
نصب اکتیو دایرکتوری بر روی windows server 2003
تنظیمات پسوندی کامپیوتر (COMPUTER’S SUFFIX)
تنظیمات TCP/IP کامپیوتر
تنظیمات DNS ZONE
اجرای DCPROMO
فصل سوم – فرم های تکمیلی دوره کارآموزی
آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات
فرم شماره 1) فرم گزارش کار هفتگی
فرم شماره 2) فرم گزارش کار ماهانه
فرم شماره 3) گزارش بازدید مدرس کارورزی از محل
فرم شماره 4) گزارش ماهیانه سرپرست کارورزی
تعهدنامه
ارزیابی نهایی کارورزی

پیشگفتار:
کارآموزی یک نوع نظام آموزشی است که در آن به دانشجویان کارآموزان با توجه به مهارتهای مورد نیازشان، آموزش داده میشود. دوره‌های کارآموزی در مشاغل اقتصادی، تولیدی، خدماتی، ستادی، تحقیقاتی، طراحی و مشاوره های آموزشی، فنی، اکتشفافی، استخراجی و غیره، که رشته کارآموز با آن مرتبط است، اجرا میشود کارآموزان، مهارتهای مورد نیاز دررشته خود را در دوره‌های کارآموزی می‌آموزند. در طول دوره کار آموزی، یک سرپرست یا کارفرما، آموزش‌های دوره کارآموزی، دانشجوی کارآموز را برعهده، همچنین در طول دوره کارآموزی یک مدرس کارآموزی تحت عنوان استاد کارآموزی مسئول راهنمایی دانشجو و ارائه نمره به واحد آموزش آموزشکده دانشکده میباشد.
برای تعیین محل کارآموزی دانشجو، محل کار آموزی مورد نظر خود را با موافقت استاد راهنما مشخص میکند. پس از تایید فرم شروع به کار از طرف سرپرست کارآموزی و استاد راهنما دانشجو دوره کارآموزی خود را شروع میکند.
مجموع ساعاتی که دانشجو در محل کارآموزی باید حضور داشته باشد 220 میباشد و دانشجو بایستی طوری برنامه ریزی نماید که کارآموزی تا پایان ترم خاتمه یابد.

شرح وظایف کارآموز:
کارآموزان در مکان کارآموزی خود باید طبق مقررات عمل نموده و وظایف خود را تعیین شده و بطور منظم به انجام رسانند. من در طی دوره کارآموزی هم در دفتر فرهنگ خواهران مشغول به کار بودم و هم در کانون قرآن و عترت. در این دوره با فعالیت های این کانونها آشنا شدم و حرفه ها و کارهای جدیدی را آموختم. همچنین از استعدادها و توانایی های خود جهت کمک به فعالیت های کانون استفاده کردم و سعی داشتم به بهترین نحو وظایف خود را انجام دهم. من علاوه بر فعالیت های کامپیوتری، فعالیت های خارج از حیطه رشته و وظایف اصلی خود انجام دادم. از جمله، تدارکات و پذیرایی ها در سمینار ها و همایش ها و همچنین کنترل مکان برگزاری جشن ها، بود.
اهم فعالیت هایی که در دوره کارآموزی انجام گرفته: نصب و راه اندازی ویندوز و ویروس یاب، طراحی و چاپ پوستر و تراکت، تایپ نامه های اداری، ثبت نام برای جشن دانشجویی به صورت اینترنتی، کار در سایت دانشگاه و تنظیمات شبکه.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی, اینترنت, تایپ, تراکت, تنظیمات شبکه, دانشگاه علوم پزشکی, دایرکتوری, سرپرست کارورزی, سنجش, طر,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تصویب قانون ثبت اسناد و املاک
تعریف ثبت اسناد و املاک
ثبت
سند یا اسناد
ملک یا املاک
هدف از ثبت املاک و اسناد
اعتراض به ثبت
اعتراض به اصل درخواست ثبت (اعتراض به ثبت)
کسانی که حق اعتراض به ثبت را دارند
مهلت اعتراض بر ثبت
نحوه تقدیم اعتراض
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت
اعتراض به حدود ملک مورد درخواست ثبت
مهلت اعتراض بر حدود
نحوه تقدیم اعتراض بر حدود
اقدامات اداره ثبت
مواردی که اعتراض به دادگاه فرستاده نمیشود
تجدید دادخواست اعتراض بر حدود
اثر انقضا مدت اعتراض
سقوط حق اعتراض
اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقی
فوت یا جنون و حجر معترض ثبتی
منابع و ماخذ

مقدمه:
قبل از شروع به بحث مورد نظر کلیاتی را در مورد ثبت بعنوان مقدمه در اول مبحث بیان میکنیم که مختصری از تاریخچه ثبت در ایران میباشد.
در ایران دوره ساسانیان و زمان قباد یکی از پادشاهان این سلسله که شهرهای کازرون، فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد برای شهر نقشه کشی به عمل آمد و محل خانه ها و املاک مشخص شدند.
در زمان انوشیروان یکی از وظایف فرمانروایان این بوده که صورت تغیرات حاصل در املاک را ثبت میکردند. دفاتر دیگری نیز از قبیل دفتر ممیزی املاک و مساحی آن وجود داشته که در اخذ مالیات موثر بوده است.
در قرون وسطا نیز ثبت املاک در برخی از ممالک اروپایی از جنبه مالیاتی مورد عمل قرار میگرفت. شارلمانی در فرانسه دستور تجدید نظر در ممیزی املاک را صادر نمود و همچنین در انگلستان به موجب اسنادی که به دست آمده است مساحی و نقشه برداری و تقویم اراضی متداول بوده است. این اقدامات مربوط به حدود سال 1080 میلادی میشود که بیشتر برای وضعیت املاک به منظور اخذ مالیات بوده است.
در کشور ایران ممیزی املاک به منظور وصول مالیات سابقه طولانی دارد و هر چند سال یک بار برای تعیین میزان مالیاتی که هر ده یا قریه و زمین بایستی به دولت پرداخت کند ممیزی املاک تجدید میشد.
بعد از ظهور اسلام اولین مدرکی که صراحتا به تنظیم سند و تنظیم کننده و شرایط مربوط به آن اشاره دارد قرآن کریم است که در سوره قره آیه 282 می فرماید:
(ای کسانی که ایمان دارید اگر وامی را به یکدیگر تا سر آمد معینی دادید آنرا بنویسید و باید نویسنده ای میان شما به عدالت بنویسد)
قرآن کریم نحوه انجام معاملات و طرز تنظیم آن و شرایط تنظیم کننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثیقه و امثال آن را به تفضیل مورد بحث قرار داده است. فقهای اسلام نیز در کتب فقهی مباحث زیادی در باب معاملات دارند.
در دوره خلافت امویان و حکومت مغول دفاتری از نظر وصول مالیات نسبت به ثبت املاک و باغات و نخلستان ها وجود داشته است.
در عهد صفویه یک نفر قاضی شرع به حل و فصل دعاوی میپرداخت و وظیفه تنظیم اسناد معاملات مردم را نیز به عهده داشت. وی اسناد معاملات را مهر کرده و در دفتر مخصوص ثبت میکرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اداره ثبت, اراضی, اسلام, اسناد, اعتراض به ثبت, اعتراضات, املاک, امور ثبتی, امویان, باغات, حقوق, دادگ,

تاريخ : 23 تير 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:12
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تبلت Tablet PC
انواع Tablet PC
لوح (Slate)
قابل تبدیل (Convertibles)
ترکیبی (Hybrid)
کار با تبلت ها
سیستم عامل در تبلت ها
توانایی های نرم افزاری
موقعیت یاب جغرافیایی
اینترنت
سرگرمی و تبلت
امکانات جانبی تبلت ها
ورودی ها و خروجی های تبلت
ویژگیهای کلی آیپد (iPad)
تفاوت های iPad1 و iPad2
نرم‌افزار های داخلی آیپد (iPad)
گلکسی تب
منابع

چکیده:
لیست بلند بالای تبلت های متعدد و رنگارنگ حاضر در بازار مطمئنا هر کاربر دیجیتالی را به خرید این ابزار جذاب ترغیب می نماید اما گذشته از موارد همیشگی که با یادآوری نام تبلت در ذهن متصور میشود براستی کارکردهای اصلی یک تبلت در چیست و ابعاد و سایز صفحه نمایش در تعیین نوع این کارکرد چه نقشی دارند. در ادامه ضمن پرداختن به کارکردهای اصلی تبلت ها به موارد کلیدی در هر قسمت و المان های تعیین کیفیت در هر بخش میپردازیم.

مقدمه:
با پیشرفت های صورت گرفته در بخش صفحه نمایش گوشی های هوشمند و افزایش چشمگیر ابعاد آن ها اندک اندک محدودیت های مشخصی برای بالا بردن بیشتر ابعاد صفحه نمایش در این گجت ها ایجاد شد به طوری که مشخصا پس از سایز 4.3 اینچ طراحان صفحه نمایش به علت بزرگ شدن بیش از اندازه ابعاد کلی دستگاه چاره ای جز متوقف کردن سایز در این رده و پرداختن به المان های دیگر همچون کیفیت پنل و وضوح آن نداشتند در این میان نگفته پیداست که جذابیت صفحه نمایش و ابعاد هرچه بیشتر آن که نشانی از در اختیارگیری مدلی پیشرفته تر در نزد کاربران محسوب میشود هیچگاه به دست فراموشی سپرده نشد که همزمانی این میل و کشش و پاسخگوئی آن از سوی نسل اول AppleiPad به ناگاه به مثابه کبریتی بر انبار باروت همچون سیلی خروشان بازار دیجیتال را با طیف رنگارنگی از تبلت های گوناگون اشباع نمود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آیپد, اینترنت, تبلت, دانلود پروژه, دیجیتال, سيستم عامل, صفحه نمایش, موقعیت یاب, موقعیت یاب جغرافیایی,

<-BloTitle->
<-BloText->