خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف های تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
تعاریف اصطلاحات و مفاهیم
وندالیسم یا خرابکاری
خشونت
جرم
بزه‌کاری
مشکل اجتماعی
انحراف اجتماعی
کنترل اجتماعی
مساله اجتماعی
بی سازمانی اجتماعی
بی هنجاری
فصل دوم : ادبیات تحقیق
پیشینه و تاریخچه تحقیق
وجه تسمیه واژه وندالیسم
وندالیسم بعنوان پدیده ای جهانی
آلات، ابزار و وسایل تخریب (وندالیسم)
پیشینه تحقیق
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی
فصل سوم : چارچوب نظری
چارچوب نظری
تئوری ناکامی، احساس اجحاف و پرخاشگری
تئوری کنترل اجتماعی
بیگانگی و وندالیسم
تئوری یادگیری (اجتماعی)
نتیجه
منابع

مقدمه:
وندالیسم (لازم به ذکر است که وندالیسم عبارت است از آسیب وارد کردن یا از بین بردن اموال عمومی چه دولتی و چه غیر دولتی است)، که بیشتر به قشر جوانان بر میگردد، یکی از مسائل اجتماعی مهم است. حال آن که با پیشرفت جامعه هم افزایش و هم تنوع و پیچیدگی خاصی پیدا کرده است. و از آنجا که قشر جوان؛ در سنین تحصیل بخصوص مقطع متوسطه قرار میگیرند؛ لذا آموزش و پرورش میتواند بستری جهت افزایش یا کاهش حرکات وندالیستی جوانان محسوب شود. این مساله از آن رو مهم است، که هم خسارات بعضاً هنگفتی بر بودجه عمومی یک کشور میرساند و هم در برخی مواقع زندگی اجتماعی و حتی روزمره انسان را دچار اختلال مینماید.
امروزه وندالیسم خصوصاً برای کسانی که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت زندگی میکنند پدیده ای ملموس و مشهود و واقعیتی تلخ و در عین حال گریز ناپذیر است که به عنوان یکی از نمودهای زندگی اجتماعی جامعه مدرن و ماشینی بروز و حضور دارد که نه تنها سلامتی و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد، بلکه هزینه های مالی گزافی را تحمیل مالیات دهندگان و ساکنین این شهرها میکند.
متاسفانه آمار دقیقی از هزینه ها، رفتارها و نمونه های رفتارهای وندالستی در کشور ما وجود ندارد از سوی دیگر آگاهی و شناخت ناکافی از این پدیده اجتماعی که نتیجه فقر پژوهشی در این زمینه است، موجب گردیده است که مسئولان، برنامه ریزان آموزش و متولیان امور اجتماعی، نتوانند از بروز رفتارهای وندالیستی پیشگیری و یا آن را درمان کنند. وندالیسم نه تنها بعنوان کج روی و رفتاری بزه کارانه، بلکه به مثابه یک معضل یا مساله اجتماعی در بسیاری از جوامع از سوی صاحب نظران و آسیب شناسان مطرح شده است.
توجه داشتن به این دو مورد یعنی، ضرر رساندن به بودجه عمومی و یا حتی خصوصی کشور که در اکثر قریب به اتفاق اعمال وندالیستی صورت میگیرد و اختلال جدی به زندگی روزمره انسانها و پایمال شدن حقوق بعضاً اولیه آنها، که از برخی اعمال وندالیستی ناشی میشود؛ نگارنده را بر آن داشت، تا به مطالعه وندالیسم بعنوان یک آسیب جدی اجتماعی بپردازد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش و پرورش, اجتماع, اجحاف, اموال عمومی, بزه كاری, بودجه عمومی, بیگانگی, تحقیق, جامعه مدرن, جرم, خ,

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف فرعی
سوالات تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی و مفهومی
فصل دوم : پیشینه تحقیق و پایه های نظری
پیشینه نظری تحقیق
مفهوم سلامت روان
تاریخچه سلامت روان در جهان
تاریخچه سلامت روان در ایران
سلامت روان از دیدگاه های مختلف
سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف
اصول سلامت روانی
هدف ایجاد سلامت روان
مکانیزم های روانی و نقش آن ها در سلامت روان
جمع بندی
پیشینه عملی تحقیق
همه گیر شناسی در ایران
بررسی همه گیر شناسی در جهان
تحقیقات انجام شده با موضوع فوق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه تحقیق
ابزار تحقیق
مقیاس های چهارگانه آزمون GHQ
موارد کاربرد و محدودیت ها GHQ
نمره برش آزمون
پایایی آزمون
اعتبار پرسشنامه
روش جمع آوری اطلاعات و اجرا
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
تبیین فرضیه ها
نتیجه گیری کلی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم و پیوست ها

فهرست جداول:
ویژگی های توصیفی میانگین و انحراف معیار نمرات گروه نمونه
جدول توزیع فراوانی نمرات گروه نمونه با نوع نوبت کاری ثابت (اداری)
جدول توزیع فراوانی نمرات گروه نمونه با نوع نوبت کاری شیفت چرخش
مقایسه سلامت روانی کارکنان شیفتی و کارکنان ثابت یا غیر شیفتی
مقایسه نشانه های جسمانی سلامت روانی کارکنان شیفتی و کارکنان ثابت یا غیر شیفتی
مقایسه اضطراب کارکنان شیفتی و کارکنان ثابت یا غیر شیفتی
مقایسه افسردگی سلامت روانی کارکنان شیفتی و کارکنان ثابت یا غیر شیفتی
مقایسه نارسایی کنش وری اجتماعی سلامت روانی کارکنان شیفتی و کارکنان ثابت یا غیر شیفتی
محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی
محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی کارمندان

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان شهرداری شهر خرم آباد انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان شیفتی و ثابت شهر خرم آباد با حجم 40 نفر تشکیل میدهنداین تحقیق از انواع علی – مقایسه ای و با هدف بررسی هفت فرضیه و هفت سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و باآزمون t و با درجه آزادی 38% و درسطح آلفای 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در کارمندان شیفتی بیشتر از کارمندان ثابت است و با توجه به اطلاعات به دست آمده ملاحظه میشود بین نشانه های جسمانی در افراد دارای نوبت کاری ثابت و شیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد، بین میزان اضطراب در افراد دارای نوبت کاری ثابت و شیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد، بین میزان افسردگی در افراد دارای نوبت کاری ثابت و شیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد و همچنین بین میزان نارسایی کنش وری اجتماعی در افراد دارای نوبت کاری ثابت و شیفتی شهرداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان شهرداری رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقدمه:
اگر سلامتی روانی انسان ها مهم تر از سلامتی جسمی آن ها نباشد لااقل هم سطح آن خواهد بود (مطهری).
از آغاز پیداش انسان همواره مساله سلامتی او نیز مطرح بوده است.
اما عموما بعد جسمانی او نیز در نظر گرفته میشود و کمتر کسی است که به بعد روانی آن نیز اهمیت بدهد. در حالی که به تعریف سازمان بهداشت جهانی سلامتی تنها نبود نقص عضو یا نبود بیماری نیست بلکه حالت کامل رفاه جسمی روانی است. (گنجی)
برای این که سلامت جسمی و روانی یک جامعه را بررسی کنیم نمیتوانیم تمامی افراد آن جامعه را ارزیابی کنیم بلکه از نمونه گیری از جامعه مورد نظر استفاده کرده و نتایج را به جمعیت مبنا تعمیم میدهیم. به همین خاطر وارد قلمرو علمی شده ایم که همه گیر شناسی نام دارد. و آن علمی است که تمامی جنبه ها و رویدادها و حالات مختلف تندرستی جامعه را در بر میگیرد. متاسفانه با توجه به اهمیت بالای همه گیر شناسی بیماری های روانی به خصوص همه گیر شناسی در ارتباط با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی، این نوع مطالعات در ایران کمتر انجام پذیرفته است که عوامل بسیاری از قبیل وقت گیر بودن، زحمت زیاد، داشتن هزینه های سنگین مطالعاتی، و از طرف دیگر عدم شناخت کافی نسبت به اختلال های روانی عوارض و پیامدهای آن بر روی افراد خانواده و اجتماع در این بابت تاثیر گذار بوده است.
در بحث راجع به سلامت روانی عوامل متعددی هستند که میتوانند بر میزان سلامت روانی تاثیر گذار باشند. مثلاً : عواملی همچون سن، جنس، نوع اشتغال و طبقه اجتماعی – اقتصادی را میتوان نام برد. که ما در این تحقیق به بررسی بعضی از این عوامل میپردازیم.
با امید این که دست اندرکاران مسائل بهداشتی و بخش درمان و آموزش پزشکی امکانات و سرمایه ای لازم در این زمینه مبذول دارند تا شاهد انجام پژوهش های بیشتری در مورد سلامت روانی در مراکز مختلف باشیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلال های روانی, اشتغال, اضطراب, افسردگی, بهداشت, بيماری, تجزيه و تحليل, تحقيق, جامعه, دانلود پروژه,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:48
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
ساختار و خواص پلیمری الیاف نانولوله
کربن با استفاده از ذوب شدن در حال چرخش
تولید پلیمر الیاف نانولوله کربن
توصیف حرارتی
مرفولوژی الیاف
انتقال الکترون میکروسکوپی
بررسی کردن الکترون میکروسکوپی
پراش اشعه ایکس
خصوصیات مکانیکی الیاف
ساختار نانولوله های کربنی
خواص و کاربردهای نانولوله های کربنی
ساخت نانو ماشین ها با استفاده از نانولوله های کربنی
استفاده از پلیمر کربن نانولوله در ذوب ریسی
زاویه گسترش پراش اشعه ایکس
تجزیه مکانیکی دینامیکی
نتیجه
نانو کامپوزیت های چند منظوره برای کاربردهای صنعتی
توسعه عملکردهای نانو کامپوزیت ها
بهبود خواص مکانیکی از طریق نانو کامپوزیت ها
بهبود خواص بازدارنده آتش توسط نانو کامپوزیت های پلیمری
بهبود خواص نانو کامپوزیت ها
توسه نانو کامپوزیت حلقه کشویی
مورد پژوهش
اندازه گیری اصطکاک
پوشش
افزایش دادن کاربرد گرایی نانو کامپوزیت
وجود امکانات زیاد
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
ساخت الیاف های پیشرفته برای ادامه دادن های ساخت محافظ از بیش ترین توجه برخوردار بودند. این فصل روی شکل شناسی مکانیکی پلیمر کربن از طریق ذوب ریسی و همچنین از طریق نانو لوله متمرکز می شود.
این فصل خصوصا روی بهینه سازی پردازش مذاب برای بهتر شدن نانو لوله متمرکز خواهد شد.
اثر درجه کشش روی مرفولوژی و خواص مکانیکی
اثر نانو لوله در مرفولوژی و خواص مکانیکی روی نوع و شکل

مقدمه:
کربن نانو لوله مانند برگه نازک و به شکل ماسوره های بی درز گردانده شده است و قطر آن حدودا یک الی ده نانو متر می باشد با طول های بالا. نانو لوله به خاطر ساختمان و خواصی که دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دانشمندان در سال 1991 طی یکسری آزمایش های مقدماتی دریافتند که نانو لوله های کربن دارای خواص مکانیکی خاص هستند مثلا ضریب هدایت برق آن ها پایین است. و ضریب هدایت گرمایی آن ها بالا است و در حدود 1750 الی 5800 می باشد.اگر چه کربن نانو لوله دارای نمایش های استثنائی روی مقیاس نانو است اما ایجاد کردن یک ماده دیر پا که کربن نانو لوله است باعث می شود که خاصیت های ریز آن مشخص نگردد.
نانو لوله کربن را به صورت جمع پلیمرهای عادی در آورده اند به طوری که پر کننده باشند. مشابه دیگر ترکیب های خرد شده در یک ماده بین سلولی در لیف پلیمر پشم. محققان فن های مختلف و متفاوت زیادی به کار برده اند برای متفرق کردن نانو لوله به صورت جمع ماتریس پلیمر به سطح صافی از نانو لوله که پلیمرهای نانو لوله را بپوشاند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمایش, اشعه ایکس, الکترون, الیاف, حرارت, خواص پلیمر, دانلود پایان نامه, دینامیک, سلول, مذاب, مرفولو,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:108
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مبانی هنر دینی
آینگی
عدم تبلور زیبایی صرف
قالب و محتوا حیطه متحد هنر دینی
وجود رویه در دوران های متعدد
معمار کیست؟
تعریفی مقدس درباره اشیا
هنر قدسی ذکر است
هنر خادم چیست؟
مبانی معنوی طراحی مسجد
بررسی استدلالات در مورد هنر دینی
مقیاس انسانی
استفاده از نقوش اسلیمی
تضاد بین درون و برون
ایهام
نور یا روشنایی
ادراک کل نه جز
خوشنویسی یا آفرینش آگاهی
احساس تهیدستی
تعیین مبانی معنوی در عناصر مسجد
فضا
شکل
تقارن
جهت مندی بنای مسجد
بی جهتی
رنگ
خط
نظریه پروفسور پوپ
سه ایراد این نقد
محراب
گنبد
ساقه
مناره
تاریخچه عناصر مسجد
ایوان
کتیبه
گنبد
محراب
ساقه
مناره
از ساختن خود تا ساختن محیط
مخاطب شناسی بیان
نیایش و پالایش ذهن
فکر و ذکر
معرفی یک واژه نمونه دلیل
نیایش و زیبایی شناسی
معماری فراز، معماری فرود
نمونه‌های موردی
مرکز اسلامی واشنگتن دی.سی
مسجد دارالاسلام (ابی کیو)، نیومکزیکو
مسجد فهد، کالورسیتی، کالیفرنیا
اقتباس از سنت
مرکز اسلامی منهتن، نیویورک
طراحی جدید
مرکز اسلامی آلبوکرک، نیومکزیکو
مسجد ایسنا، پلین فیلد ایندیانا
مرکز اسلامی آوانس ویل، ایندیانا
مسجد جامع سلطان قابوس
نگاهی به مساجد معاصر جهان
مسجد شاه فیصل، اسلام آباد، پاکستان
مسجد فرودگاه بین المللی شاه خالد، ریاض، عربستان
مسجد بن مدیا، دبی، امارات متحده عربی
مسجد استقلال، جاکارتا، اندونزی
مسجد نگارا
مسجد السیافه، سنگاپور
مسجد الامه، تریپولی، لیبی
جماعت خانه و مرکز اسماعیلیه، برنابی، کانادا
مرکز اسلامی ایسنا، ایندیانا، ایالات متحده
معرفی چهار مسجد از معماری معاصر کشورهای اسلامی
مقدمه
مسجد کرنیش
مسجد سعید ناوم
مسجد مجلس ملی ترکیه
مسجد حضرت امیر (ع)
دیدگاه های موجود در ساخت مساجد معاصر ایران
بررسی برخی از مساجد معاصر ایران با نگرش نو در اجزاء و عناصر انتزاعی
مسجد الغدیر (تهران – خیابان میرداماد)
مسجد حضرت امیر «ع» (تهران – خیابان کارگر شمالی)
مسجد الجواد (تهران – میدان هفت تیر)
مسجد نظام مافی (تهران – خیابان آیت الله کاشانی)
مسجد دانشگاه تهران
مسجد دانشگاه کرمان
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

چکیده:
در سطور زیر مسجد از نگاه خاصی مورد بررسی قرار گرفته است. معمولا در بررسی مساجد، حتی افرادی مثل مرحوم گدار، تنها در مواد به کار رفته ساختمان آن ها کنکاش کرده اند که البته خود قابل تحسین است و در مقابل عده ای مثل بوکهارت، معنویت را بی هیچ توجهی به ماده، جوهر قرار داده و بقیه را عرضی میدانند.
در مقاله زیر نگارنده سعی کرده با توجه به قلت اندوخته خویش نگاهی از منظر اسلام و اندیشه اسلامی به مساجد و مهمتر از آن به سازندگان آن ها بیاندازد. بر همین اساس مقاله به قسمت های زیر تقسیم شده است:
الف) مبانی هنر دینی
ب) مبانی معنوی طراحی مسجد
ج) تعیین مبانی معنوی در عناصر مسجد


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ايوان, تقارن, خوشنويسی, دانلود پروژه, دين, روشنايی, طراحی مسجد, كتيبه, محراب, مخاطب شناسی, مسجد, مسج,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:63
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – آشنایی با مواد FGM
تاریخچه مواد تابعی مدرج (FGM)
معرفی مواد تابعی مدرج FGM
فصل دوم – تحلیل تیرهای خمیده
معادلات انحنا – جابجایی در دستگاه مختصات قطبی
انتخاب تابع شکل
استخراج رابطه انحناء بر حسب انحناهای گرهی
ماتریس انتقال بین انحناهای گرهی و جابجایی های گرهی
معادله تعادل المان
مطالعات عددی
فصل سوم – تحلیل تیرهای خمیده FGM
فرضیه ها و تعاریف
معادلات سینماتیک، تنش و کرنش
نیروی محوری و خمشی لحظه ای در محور خنثی
ضریب برشی
معادلات حرکت
تحلیل عددی و مقایسه
مدل سازی تیر FGM در جهت ضخامت
نتیجه گیری
پیوست 1
پیوست 2
منابع و مراجع

فهرست جداول:
نتایج بررسی مثال 1
خواص مواد فلزی و سرامیکی
مقایسه فرکانس مدل های مختلف و روش های عددی
فرکانس انواع مختلف شرایط مرزی با تکیه گاه ساده

فهرست اشکال:
تصویر شماتیک ریزساختاری یک ماده تابعی مدرج متشکل از سرامیک – فلز
عکسبرداری از مقطع یک ماده تابعی مدرج از جنس Al/si توسط میکروسکوپ نوری
تغییر خواص در برش عرضی پوسته یک صدف
ماده تابعی مدرج با تغییر خواص تدریجی
ماده تابعی مدرج با تغییر خواص پله ای
توزیع آهن و تنگستن در اثر حرارت
حرارت دادن آهن و فولاد در ماکروویو به اندازه 950 درجه در زمان 3 دقیقه
مولفه جابجائی گره ای در ابتدا و انتها
مولفه های انحنای گره ای و بارهای خارجی المان
المان تیر خمیده با در نظر گرفتن جهات قراردادی
نتایج بررسی مثال (2) با α=〖60〗^°
طرحواره یک تیر خمیده
طرحی از قوس کم عمق
تغییرات فرکانس با پارامتر c/a با کمان قید شده در r=R_G
تغییرات فرکانسی با پارامتر c/a با کمان قید شده در r=r_i
تفاوت درصدی در دو شکل قبل

چکیده:
در فصل اول این پروژه به آشنایی با مواد FGM پرداخته ایم سپس در فصل دوم با استفاده از روش اجزاء محدود، فرمول بندی جهت تحلیل غیرخطی هندسی تیرهای خمیده ارائه شده است. در فرمول بندی اجزاء محدود تابع شکل برای انحناء بجای تغییر مکان ها معرفی شده است. المان تیر خمیده با قوسی از دایره معادل سازی شده و روابط کرنش – تغییر مکان غیرخطی در دستگاه مختصات قطبی نوشته شده است. با در دست داشتن روابط تنش – کرنش و معادلات تعادل، روابط کرنش – انحناء حاصل گردیده که با جانشینی روابط فوق در روابط کرنش – تغییر مکان معادلات دیفرانسیلی که مقادیر تغییر مکان را برحسب انحناء بیان میدارد بدست آمده است. با در دست داشتن سه انحناء گرهی تابع شکلی از درجه دوم برای انحناء تعریف شده و با استفاده از آن مقادیر تغییر شکل ها بر حسب انحناهای گرهی بیان گردیده است، به دنبال آن ماتریس انتقالی ارائه شده، که انحناء گرهی را با تغییر شکل های گرهی مرتبط میسازد. سپس انرژی کل المان خمیده به صورت تابعی از انحناء بیان و با کمینه سازی آن رابطه نیرو – تغییر شکل حاصل شده است. از آن جا که روش فوق قادر به منظور نمودن تغییر شکل های بزرگ، و همچنین تاثیرات نیروهای غشائی و شعاعی در سختی عضو میباشد، دیگر رابطه نیرو – تغییر شکل خطی نمیباشد، بدین سبب روش تکرار نیوتن – رافسون جهت همگرایی جواب اختیار شده و الگوریتمی براین اساس ارائه گردیده است. با مطالعه چند مثال عددی و مقایسه نتایج بدست آمده با سایر مراجع نشان داده شده است که روش مذکور از دقت، سرعت و کارائی کافی برخوردار است. در فصل سوم تئوری کلاسیک مقاومت مصالح برای تحلیل دینامیکی تیرهای خمیده ضخیم در زمینه مواد تابعی مدرج (FGM) استنباط شده است. فرآیند استخراج شامل ساده سازی دستکاری جبری با استفاده از مفهوم تغییر مکان محور خنثی مواد است. همچنین مطالعات پارامتری بر روی فرکانس های طبیعی برای نشان دادن تطبیق پذیری از فرمول های اتخاذ شده با استفاده از راه حل دستی سری توانی ارائه شده است.

مقدمه:
در سال های اخیر با توسعه موتورهای پر قدرت صنایع هوافضا، اوربین ها و راکتورها و دیگر ماشین ها نیاز به موادی با مقاومت حرارتی بالا و مقاوم تر از لحاظ مکانیکی احساس شده است. در سال های قبل در صنایع هوافضا از مواد سرامیکی خالص جهت پوشش و روکش قطعات با درجه کارکرد بالا استفاده میشد. این مواد عایق های بسیار خوبی بودند ولی مقاومت زیادی در برابر تنش های پسماند نداشتند. تنش های پسماند در این مواد مشکلات زیادی از جمله ایجاد حفره و ترک مینمود. بعدها برای رفع این مشکل از مواد کامپوزیت لایه ای استفاده شد. تنش های حرارتی در این مواد نیز موجب پدیده لایه لایه شدن میگردید. باتوجه به این مشکلات طرح ماده ای مرکب که هم مقاومت حرارتی و مکانیکی بالا داشته و هم مشکل لایه لایه شدن نداشته باشد، ضرورت پیدا کرد. بنابر مشکلاتی که در صنایع مختلف برای مواد تحت تنش های حرارتی بالا وجود داشت، دانشمندان علم مواد در سال 1984 در منطقه سندایی ژاپن برای اولین بار مواد FGM را بعنوان مواد با تحمل حرارتی بالا پیشنهاد نمودند.
بسیاری از سازه ها نظیر قوس ها، پل ها و لوله ها حاوی المان های منحنی گون هستند، از برتری این اعضاء صلبیت و زیبایی میباشد. همچنین یکی از توانایی های این نوع المان ها در مقایسه با تیرهای مستقیم امکان کاهش تنش های فشاری یا کششی میباشد. این مزایا بسیاری از طراحان را ترغیب به استفاده از تیرهای خمیده نموده است. لیکن تحلیل این نوع المان ها معمولا با پیچیدگی مواجه است.
در این پروژه سعی شده است تا با توجه به مزیت های مواد FGM، تیرهای خمیده ساخته شده از این مواد را تحلیل کرده و به رابطه های کاربردی در این زمینه دست یافته و برای نیل به این هدف در ابتدا به تحلیل تیرهای خمیده پرداخته و پس از آشنایی و تحلیل این تیرها به تحلیل تیرهای خمیده ساخته شده از مواد تابعی مدرج پرداخته ایم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آهن, المان, انحنا, تحلیل عددی, تنش و کرنش, تنگستن, تیر خمیده, حرارت, خمش, دانلود پایان نامه, دستگاه ,

تعداد صفحات:65
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
هدف از مطالعات ژئوفیزیکی
موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی محدوده مورد مطالعه
مطالعات ژئوفیزیک و بررسی نتایج
مقدمه
تفسیر داده های مغناطیس
شدت میدان مغناطیسی
کاهش داده های مغناطیسی به قطب (Reduction to the pole)
فیلتراسیون
شبه گرانی
ادامه فراسو (Upward continuation)
مشتق
بررسی های اویلر
مدل سازی
نتیجه گیری
آنومالی شماره 1
آنومالی شماره 2
آنومالی شماره 3
آنومالی شماره 4
پیوست
(داده‌های خام مگنتومتری)

فهرست جداول:
خوپذیری مغناطیسی تعدادی از سنگ ها و کانی ها

فهرست اشکال:
نقشه موقعیت ایستگاه های مغناطیس سنجی
نقشه آنومالی شدت میدان مغناطیسی
نقشه آنومالی کاهش به قطب
نقشه فیلتر بالا گذر با طول موج 250 متر
نقشه فیلتر پایین گذر با طول موج 250 متر
نقشه فیلتر بالا گذر با طول موج 500 متر
نقشه فیلتر پایین گذر با طول موج 500 متر
نقشه شبه گرانی منطقه
نقشه ادامه به فراسو به اندازه 10 متر
نقشه ادامه به فراسو به اندازه 20 متر
نقشه ادامه به فراسو به اندازه 30 متر
نقشه ادامه به فراسو به اندازه 50 متر
مشتق درجه اول عمودی
مشتق درجه دوم عمودی
محل پروفیل اویلر روی نقشه شدت میدان مغناطیسی
بررسی اویلر بر روی پروفیل 1
بررسی اویلر بر روی پروفیل 2
بررسی اویلر بر روی پروفیل 3
پروفیل های متقاطع بر روی آنومالی ها
نقشه توپوگرافی به همراه مدل های بدست آمده در دید سه بعدی
مدل های بدست آمده به همراه نقشه
آنومالی های بدست آمده در منطقه مورد مطالعه

چکیده:
مطالعات ژئوفیزیک یکی از مراحل اصلی اکتشاف است که باید قبل از حفاری های اکتشافی انجام گیرد. روشهای ژئوفیزیک بر مبنای خواص فیزیکی کانی ها و شرایط زمین شناسی آن متفاوت میباشد. در مورد اکتشاف ذخایر آهن با توجه به وجود کانی های منیتیت و هماتیت که دارای خواص مغناطیسی می باشند روش مغناطیس سنجی بهترین روشی است که اکتشاف مستقیم آن ها را شامل میشود. لازم به یادآوری است که از روش ثقل سنجی نیز در مواردی بعنوان روش کمکی استفاده میشود.
بی هنجاری های مغناطیسی بر اثر تفاوت در خاصیت مغناطیسی سنگ تولید میشود و لذا قبل از اقدام به تعبیر و تفسیر این آنومالی ها بایستی ابتدا نگاهی به طبیعت مغناطیس سنگ داشته باشیم. کانی ها از نظر داشتن خاصیت مغناطیسی به سه دسته تقسیم میشوند:
1) کانی های پارامغناطیس
2) کانی های دیامغناطیس
3) کانی های فرومفناطیس


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آنومالی, اکتشاف, بررسی های اويلر, توپوگرافی, ثقل سنجی, حفاری, خواص فیزیکی, دانلود پایان نامه, دیامغن,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل 1
اکشن اسکریپت چیست؟
اسکریپت ها چه کارهایی انجام می دهند؟
اسکریپت ها را کجا بنویسیم؟
در تایم لاین
در نقاط متصل به کلیدها
در قسمت متصل به مووی کلیپ ها
متغیر ها
فصل 2
معرفی Flash IK
سینماتیک چیست؟
سینماتیک وارون
دست یا پا: آزمودن با IK
با بازو آغاز کنیم
آناتومی استخوان
اضافه کردن استخوان به بازو
کنترل کردن حرکت استخوان هایی خاص
اعمال محدودیت ها برروی bone های خاص
مقایسه IK با tweening motion
مقایسه author-time و runtime در انیمیشن IK
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
مقدمات زبان برنامه نویسی اکشن اسکریپت در طی فصل یک مرور میشود و نحوه اسکریپت نویسی در نرم افزار کاربردی فلش که برای ساخت ابزارهای مولتی مدیا استفاده میشود، توضیح داده میشود.
در فصل های بعدی بخش انیمیشن سازی نرم افزار فلش که برای ساخت انواع ابزارهای مولتی مدیا به خصوص موارد آموزشی میتواند استفاده شود، شرح و توضیح داده میشود که بصورت تخصصی مورد بحث گذاشته شده و تمامی موارد را از طریق نرم افزار فلش توضیح میدهد.

مقدمه:
امروزه تمامی شرکت های پیشرو برآنند تا در معرفی و تبلیغ خدمات و محصولات خود با استفاده از ابزارهای نوین گامی از دیگران جلوتر باشند. برای انتقال اطلاعات تجاری، تبلیغاتی از ابزارهای مختلفی بهره برداری میشود. من جمله میتوان به بروشورها، تیزرها، مقالات و یا آلبوم های تصاویر اشاره کرد.
با استفاده از سی دی مالتی مدیا میتوان کلیه ابزارهای یاد شده را با امکانات منحصر بفرد IT در هم آمیخت و پروسه انتقال اطلاعات را به بهترین وجه انجام داد. جذابیت در نحوه نمایش توانمندی ها و خدمات هر مجموعه برگ برنده ای برای موفقیت در جذب مخاطب است. طراحی سی دی مالتی مدیا، می تواند با ابزار های متفاوت همچون تصویر، فیلم، صوت، موزیک، انیمیشن، افکت های بصری و … این جذابیت را برای شما فراهم آورد.
سی دی مالتی مدیا یکی از بهترین ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی در دنیای مدرن میباشد. سی دی مالتی مدیا هیچ گونه محدودیت از نظر حجم (در مقایسه با وب سایت)، انیمیشن های 2 بعدی و 3 بعدی، نمایش فیلم، گفتار، موسیقی و … ندارد.
1) سی دی مالتی مدیا مستقل از کامپیوتر کاربر استفاده کننده از آن قابل اجرا و نمایش میباشد.
2) سی دی مالتی مدیا محدودیت سیستم عاملی ندارد و روی سیستم عامل های ویندوز، لینوکس و مک قابل اجرا و نمایش میباشد.
3) سی دی مالتی مدیا محدود به رزولوشن خاصی نمیباشد و در هر وضوحی قابل نمایش میباشد.
4) سی دی مالتی مدیا به دلیل استفاده از رسانه های مختلفی چون صدا و تصاویر متحرکت جذابیت بالائی دارد.
5) سی دی مالتی مدیا به صورت خودکار اجرا میشوند.
6) سی دی مالتی مدیا بدون نیاز به نصب و مراحل اضافی قابل اجرا و نمایش میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, آناتومی, استخوان, اسکریپت, اطلاع رسانی, افکت های بصری, انتقال اطلاعات, اکشن اسکریپت, بازو, بر,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
پرسش های تحقیقاتی
اهمیت و ارزش تحقیق
متغیرهای پژوهش
محدودیت های تحقیق
تاریخچه افسردگی
بررسی پیشینه تحقیق
افسردگی ساده
افسردگی حاد
افسردگی در دوران نوجوانی
شیوع افسردگی
علائم افسردگی
فهرست نشانه های افسردگی
علل افسردگی
دلایل ارگانیک
علل روانی
علل اجتماعی
راه های درمان افسردگی
منابع

مقدمه:
افسردگی از دیرباز بعنوان یکی از نابسامانی های روانی عمده شناخته شده است. اما در دو دهه اخیر اهمیت این بیماری هم از حیث رنج و آزاری که مبتلایان به آن تحمل میکنند و هم از لحاظ بار سنگینی که این ناراحتی بر منابع درمانی ملت ها تحمیل میکند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از نظر محققان،‌ در دو دهه اخیر افسردگی جای تشویش و اضطراب را که بعد از جنگ بین المللی دوم بعنوان مهم ترین عارضه روانی تلقی میشد، گرفته است و اینک رایج ترین ناراحتی روانی افراد بالغ را تشکیل میدهد. متخصصان فن از دو دهه اخیر بعنوان دوره جدید ملانکولی یا افسردگی در تاریخ روان پزشکی معاصر نام برده اند.
اما با وجود توجهی که پزشکان به این مقوله داشته اند هنوز دانش ما از چند و چون افسردگی اگر اندک نیست کاستی ها و نقاط کور فراوان دارد. لذا لازم است که روانشناسان، روانپزشکان و پویندگان این علم با توجه به عوامل زیربنایی سنتی، عقیدتی، فرهنگی، روش های علمی در جهت شناسایی علل و یافتن راه حلی برای جلوگیری از چنین اختلالاتی گام بردارند، به خصوص در این زمان، که اختلالات روانی ـ رفتاری به ویژه افسردگی به سبب وضعیت نامتعادل و متحول زندگی خانوادگی، اجتماعی در یکی دو دهه اخیر در بیشتر کشورها و همچنین در کشور ما بیش از هر زمان دیگری گریبان گیر گروه های وسیعی از نوجوانان و جوانان شده است. بنابراین لازم است در کنار نیازهای زیستی به مسئله امنیت روانی و ثبات عاطفی نوجوانان و جوانان توجه زیادی نمود. عدم امنیت روانی نه تنها بر چگونگی شخصیت آن ها اثر میگذارد بلکه بیشترین تاثیر را بر شکوفایی هوش و تفکر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خواهد داشت بی تردید پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با آرامش روانی و ثبات عاطفی ایشان دارای همبستگی معنی داری است.
لذا این تحقیق در نظر دارد به بررسی رابطه بین میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی ناحیه 1 شهرستان اراک بپردازد.
اما آن چه موجب شد تا پژوهشگر به بررسی و تحقیق در این زمینه بپردازد علائم افسردگی دانش آموزان، افت تحصیلی آنان در دروس مختلف، بررسی رابطه بین این دو مقوله میباشد و از طرفی با توجه به ویژگی های دوره نوجوانی به خصوص دختران نوجوان به لحاظ آسیب پذیری، آشنایی بیشتر با دنیای پیچیده نوجوانی و با در نظر گرفتن مراحل رشد و خصایص مربوط به هر مرحله انگیزه ای برای تحقق شد تا موضوع تحقیق را در این راستا انتخاب کند تا ضمن شناخت مشکلات دانش آموزان در صدد رفع و کاهش آن ها قدمی هر چند کوچک برداشته شود تا زمینه های لازم در جهت هدایت بیشتر مسیر تعلیم و تربیت فراهم شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارگانیک, افت تحصیلی, افسردگی, بیماری, تحقیق, تفکر, دانلود پروژه, درمان, درمان افسردگی, روان پزشکی, ر,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:98
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
نهضت کیفیت
ISO/TS 16949 زبان مشترک صنعت خودرو و قطعه سازی
استاندارد ISO 9000
الزامات سیستم مدیریت کیفیت تامین کنندگان سازه گستر سایپا
نیازمندی های استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت
سیستم های مدیریت کیفیت – نیازمندی های ویژه برای استفاده از ISO 9001:2000 در سازمان های تولید کننده و تامین کننده قطعات خودرو
کاربرد
اصطلاحات و تعاریف
اصلاحات تعاریف خاص صنعت خودرو
سازمان مسئول طراحی
خطا ناپذیر سازی
آزمایشگاه
ساخت
بخش های دور از محل کار
کارگاه
مشخصه ویژه
سیستم مدیریت کیفیت
الزامات عمومی
الزامات عمومی – تکمیلی
الزامات مربوط به مستندات
کلیات
نظامنامه کیفیت
نظامنامه کیفیت – تکمیلی
کنترل مدارک
کنترل مدارک – تکمیلی
مشخصه های مهندسی
کنترل سوابق
نگهداری سوابق
تعهد مدیریت
کارایی فرآیند
مشتری محوری
خط مشی کیفیت
خط مشی کیفیت – تکمیلی
اهداف کیفیت – تکمیلی
طرح تجاری سازمان
مسئولیت، اختیار و ارتباطات
بازنگری مدیریت
مدیریت منابع
فراهم نمودن منابع
منابع انسانی
کلیات
زیر ساخت
محیط کار
پدید آوردن محصول
طرحریزی پدیدآوری محصول
فرآیندهای مرتبط با مشتری
طراحی و تکوین
خرید
فرآیند خرید
تولید و ارائه خدمات
کنترل تولید و ارائه خدمات
کنترل وسائل پایش و اندازه گیری
اندازه گیری، تحلیل و بهبود
کلیات
پایش و اندازه گیری
کنترل محصول نامنطبق
تجزیه و تحلیل داده ها
بهبود
آدیت محصول – آدیت فرآیند
آدیت محصول
کلیات
تعاریف و هدف آدیت محصول
تهیه و طرحریزی آدیت های محصول
انجام آدیت محصول
تجزیه و تحلیل نتایج آدیت
آدیت فرآیند
هدف
دامنه کاربرد
منابع
شرح
روش امتیازدهی
DPE
درجه بندی کلی
حمل و نقل
بسته بندی و ارسال
ابزاری قدرتمند برای کنترل فرآیند (SPC)
کیفیت دادهای اندازه گیری
ابزارهای اندازه گیری
منابع

چکیده:
خودرو فقط یک کالا یا محصول صنعتی نیست. بلکه به تنهایی یک فرهنگ است. شمول آن بر حوزه های متنوع و گسترده علوم و فنون، تجارب و مهارت های انسانی، شیوه های گوناگون مدیریت و انجام کارها، تاثیر آن بر شئون مختلف زندگی اجتماعی و آرایش شهرها و از همه مهم تر حضور روز افزون و غیر قابل اجتناب دیدگاه های زیبایی شناسانه و … از آن چیزی فراتر از یک کالای صنعتی معمولی ساخته است.

مقدمه:
خودرو فقط یک کالا یا محصول صنعتی نیست. بلکه به تنهایی یک فرهنگ است. شمول آن بر حوزه های متنوع و گسترده علوم و فنون، تجارب و مهارت های انسانی، شیوه های گوناگون مدیریت و انجام کارها، تاثیر آن بر شئون مختلف زندگی اجتماعی و آرایش شهرها و از همه مهم تر حضور روز افزون و غیر قابل اجتناب دیدگاه های زیبایی شناسانه و … از آن چیزی فراتر از یک کالای صنعتی معمولی ساخته است.
مانند هر عرصه صنعتی دیگر رقابت در این عرصه نیز مبتنی است بر تولید هر روز کامل تر، کاراتر، ایمن تر و زیباتر آن. بر همین اساس، شاخص های کیفی محصول که تا چند دهه پیش انتظار می رفت با تاکید بر کنترل ویژگی های خود محصول تولیدی حاصل آید، امروزه با استقرار نظام های کیفیت تضمین میشوند. نظام های کیفیت را میتوان تلاش برای ارتقاء فرهنگ تولید و مناسبات داخلی آن دانست، با این فرض منطقی، که کیفیت پدیده ای تصادفی نبوده و برای تحقیق آن بایستی به فرآیند تولید رویکردی سیستمی داشت. برای صنعت خودروسازی ما که چند دهه قدمت دارد. هم اکنون کیفیت به چالشی سرنوشت ساز تبدیل شده است. به نحوی که بدون تحقق آن نه در بازارهای جهانی خودرو جایی خوا هیم داشت و نه در بازار قطعات آن. بر این اساس است که بایستی نهضت کیفیت را با نهایت درایت و هوشمندی سازماندهی کرد، توسعه داده و پیش برانیم. توفیق در این کار زار بزرگ، نه تنها اثبات شایستگی ها و قابلیت های صنعتگران ماست، بلکه بسیاری از ملاحظات اقتصادی کشور را نیز پاسخگو تواند بود.
هر جا که هستیم و هر چه که تولید میکنیم، یک واشر کوچک و معمولی یا یک مجموعه بزرگ و پیچیده فرقی نمیکند، فرهنگ کیفیت بایستی ناظر بر فرآیند کار ما باشد. این امر حاصل نخواهد شد مگر با:
1) تمرکز فعالیت های سازمان حول مفهوم رضایت مشتری.
2) توسعه آموزشی در همه سطوح.
3) رواج فرهنگ کار گروهی
محور های فوق همگی، ارکان عمده و اصلی نظام های مختلف کیفیت هستند، که خوشبختانه در کشور ما روز به روز از اقبال و پذیرش بیشتر و همه جانبه ای برخوردار شده و میشوند. پایبندی مستمر به موازین این نظام ها آینده روشن صنایع مارا در برخواهد داشت.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمايشگاه, ارائه خدمات, ارتباطات, ارسال, اندازه گيری, بسته بندی, تامين كنندگان, حمل و نقل, خريد, خط ,

تاريخ : 6 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:129
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
شناخت
تهران در گذرگاه تاریخ
اولین نقشه تهران
معرفی بناهای تهران قدیم
معرفی بازارها، بازاچه‏ ها و گذرها
نگاهی به سیمای امروز تهران
فصل دوم
موقعیت طبیعی تهران
رطوبت
بارش
آفتاب
باد
خصوصیات زمین و خاک
معماری اقلیمی تهران
فصل سوم
هویت
تقلید
بیگانگی
تجدد یا غرب زدگی
چرا باید تفکر غرب را بشناسیم؟
تهاجم یا تبادل
ریشه های تفکر غربی
خصوصیات تفکر و تمدن های شرقی
علل رکود تمدن های بزرگ شرق
ویژگی های فرهنگ ایران در مقابل فرهنگ بیگانه
فصل چهارم
مباحث تجاری
بررسی وضعیت عبور و مرور
ترافیک داخلی – پارکینگ ها
علائم راهنمایی
اصول طراحی
طراحی نمای خارجی
مفهوم و مصالح
حیاط‏ های مرکزی
بازارچه‏ ها
موسیقی
تهویه مطبوع
ابعاد و اندازه‏ های انسانی
فضاهای تجاری
خرده فروشی‏ ها
فصل پنجم
شناخت زمین پروژه
کاربری اراضی
انتخاب سایت
موقعیت مکانی
فصل ششم
طراح
طراحی
روند طراح
برنامه‏ ریزی فیزیکی طرح
منابع و ماخذ

فهرست اشکال:
نقشه برج و بارو و دروازه های تهران
نقشه تفکیک محلات دارالخلافه تهران
دروازه های دارالخلافه تهران
جدول بیوکلیماتیک ساختمانی تهران
موقعیت خورشید و تابش آفتاب در تابستان
موقعیت خورشید و تابش آفتاب در زمستان
موقعیت خورشید نسبت به زمین
تقسیمات اقلیمی تابستانی
تقسیمات اقلیمی زمستانی
موقعیت و زوایای تابش خورشید در عرض جغرافیایی 35 درجه
بازشو نمایش اجناس، سطح بهینه نمایش
ارایه روابط دیدگانی
پهنای راهروهای عمومی اصلی
مشتری در حالت نشسته، پیشخان با ارتفاع کم
قفسه بندی کتاب، محدوده نمایش کتاب
فروشگاه کفش، قسمت امتحان کفش
پیشخان های ناهار، میزان فاصله بین میزها
پیشخان ناهار، میزان فاصله بین صندلی ها
توزیع جمعیت در مناطق بیست گانه تهران – نمودر درصد زن و مرد

چکیده:
شهرهای بزرگ کشورهای جهان دارای دو نوع طرح و نقشه هستند. نوع اول شهرهایی که از قبل برای توسعه آن ها پیش‏ بینی شده و بصورت شطرنجی و چند قطبی توسعه یافته‏ اند و هر منطقه آن به لحاظ داشتن امکانات مورد نیاز از قبیل مراکز تجاری، اداری، خدماتی و…. خودکفا هستند. نوع دوم شهرهایی که دارای یک هسته مرکزی بوده و دارای قطبی به نام بازار می‏ باشند، ادارات و وزاتخانه‏ ها در نزدیکی و حواشی آن بنا شده و اکثر خیابان‏ های مادر منتهی به آن مرکز شده و جمع و توزیع جمعیت به آن محور انجام می‏ گیرد و این امر باعث بروز مشکلات فراوانی از جمله ترافیک و تراکم خودروها و پیامدهای ناشی از آن از قبیل آلودگی هوا و …. شده است.
شهرهای تک قطبی همراه با توسعه خود به دلیل عدم برنامه‏ ریزی مناسب و جامع با مشکلات فراوانی مواجه هستند که روز به روز بر آن ها افزوده می‏ شود. با توجه به این که این شهرها، نقاط استراتژیک در سطح کشور می‏ باشند، مشکلات خود را بر مردم کل کشور که به نوعی برای انجام کارهای خود به این شهرها مراجعه می‏ نمایند تحمیل می‏ کنند. اکثر اقشار مردم بنا به ضرورت‏ هایی می‏ بایست به این مراکز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مراجعه نموده و با صرف هزینه و وقت زیاد و تحمل خستگی به رفع مشکلات و انجام کارهای خود بپردازند.
مراجعه و حضور ساکنین شهرهای دور و نزدیک در این گونه شهرها عامل تشدید بحران‏ های داخلی شده و همچنان بر مشکلات آن ها می‏ افزاید، آمار و محاسبات را غیر واقعی و همراه با خطاهای فاحش مواجه می‏ نماید. در آمارگیری این شهرها بین آن چه بعنوان آمار رسمی منتشر می‏ شود با آن چه که در واقع وجود دارد اختلاف قابل توجه‏ ای به چشم می‏ خورد.
توسعه‏ شهر تهران در طول یکصد سال گذشته و خصوصا در دهه‏ های اخیر و ایجاد تحولات و دگرگونی‏ های ساختاری در اقتصاد کشور، تهران را با آن چنان ابعاد گسترده‏ ای مواجه ساخته که اینک در سطح بزرگ ترین شهرها و مراکز سیاسی و اقتصادی جهان قرار گرفته است. ابعاد شهر تهران که روزی در محدوده‏ مرکزی و جنوبی شهر بوده به حدی توسعه یافته که با گذشته خود غیر قابل مقایسه شده است، توسعه در سطح و ارتفاع و ایجاد برج های مسکونی و اداری و مجموعه‏ های آپارتمانی و احداث دکان‏ ها و پاساژهایی در کنار خیابان بعنوان مراکز تجاری همچنان به تراکم و وسعت شهر می‏ افزاید.
توسعه‏ بدون برنامه باعث شده که شهری با بافت ناهمگن و نابسامان و بدون امکانات کافی برای رفع نیازهای ساکنین مناطق مختلف آن ایجاد شود و بسیاری از مشکلات شهری از جمله تراکم و عدم توزیع مناسب کالا و دسترسی لازم، ناشی از گسترش بی‏ رویه به وجود آید.
آن چه بعنوان ساخت و سازهای تجاری در شهر مطرح است با توجه به پراکندگی آن ها و در نظر نگرفتن برنامه‏ ریزی جامع برای ایجاد مجموعه‏ هایی در ابعاد مکان شهری و در مقیاس تهران بزرگ، همچنان مرکزیت شهر را بعنوان منشاء اصلی فعالیت‏ های تجاری و اداری حفظ کرده و بر اهمیت آن تاکید می‏ نماید.
در پیش‏ بینی فضاهای تجاری -اداری برای ارائه‏ خدمات بهتر به اقشار جامعه بایستی سعی نمود کلیه‏ مسائل و مشکلات شهری را با ارایه‏ پیشنهادات و راه‏ حل‏ های بهینه به نتایج مطلوبی رساند. در این راستا می‏ توان مراکز تجاری را در مجموعه‏ ای جمع آوری نمود که بعنوان عناصر شاخص شهرسازی و معماری مطرح شوند و مسائل جنبی آن ها از جمله مکانیابی و دسترسی به شریان‏ های ارتباطی در این گونه مجموعه‏ ها بعنوان عامل مهم و تعیین کننده در ساختار شهر می‏ تواند یک روش اجرایی برای ساماندهی شهری باشد و مشکلات عدیده‏ ارایه‏ خدمات را برطرف نماید.
ایجاد مراکز تجاری با یک برنامه‏ ریزی حساب شده، در امر تجارت صحیح (توزیع سریع، کالایابی سهل) به اقتصاد شهر کمک می‏ نماید. مشکلات توقف ناشی از تراکم عبور و مرور به راه‏ حل‏ های ضد و نقیض منجر می‏ شود. ولی این راه‏ حل‏ ها دیگر جواب گوی احتیاجات یک شهر در مراحل تکامل کنونی‏ اش نمی‏ باشد. از طرفی این شرایط اثرات نامساعدی بر روی توسعه و در آمد واقعی می‏ گذارد. مثلا تجهیزات زیاد در سطح محدود، فن بهره‏ برداری و عدم امکان توقف در محل مورد نظر و عبور آزاد در مراکز داد و ستد به ایجاد شلوغی و راه‏بندان‏ های بی‏ حاصل در قلب شهر منجر می‏ گردد. پس در زیر فشار دو جانبه، یک مساله‏ لاینحل شهرسازی و ضروریات جدید زندگی، به مفهوم مرکز تجارتی جدید دست می‏ یابیم.
امید است با استفاده از این مطالعات و اجرای این مرکز تجاری در این منطقه از تهران بتوان بخشی از رفت و آمدهای غیر ضروری در تهران را کاهش داد و با ایجاد مراکز منطقه‏ ای و سازماندهی فعالیت‏ های اقتصادی و اجتماعی محدوده‏ های مختلف را سامان بخشید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آفتاب, آلودگی هوا, ادارات, بارش, بازار, بازاچه, بيگانگی, ترافیک, تقليد, تمدن, تهویه مطبوع, خیابان , ,

<-BloTitle->
<-BloText->