خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:142
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
مقدمه
دسته بندی فضاهای زیرزمینی
مطالعات و طراحی
عملیات پیوسته
مزایا
معایب
هزینه ها
نگهداری طبیعی
نگهداری مکانیکی
نگهداری با هوای فشرده
نگهداری دوغابی
روش متعادل نمودن فشار زمین
تقسیم بندی بر اساس سیستم حمل مواد
نوار نقاله
نقاله زنجیری
نقاله مارپیچی
پمپاژ
معرفی چند دستگاه مهم
دستگاه های تمام مقطع
دستگاه های حفر سنگ های سخت
سپرهای متعادل با فشار زمین
سپرهای ترکیبی
دستگاه های مقطعی
ماشین های حفار بازویی/ بیل های مکانیکی
حفاری کم قطر
دستگاه های حفر AVN
دستگاه های حفر AVT
تجهیزات لوله گذاری
فصل دوم
کلیات
شناسایی منطقه
نمونه برداری (گمانه زنی)
رسم نقشه های زمین شناسی و تهیه گزارش
انجام آزمایش ها و تهیه داده های مربوطه
انتخاب دستگاه
زمین های خاکی و محیط های رسوبی
سپرهای آبی
سپرهای دوغابی
سپرهای متعادل با فشار زمین
ساختار صخره ای و سنگی
فصل سوم
کلیات
نیروی فشارنده پیشانی تونل
روش دیوار گیری
روش لوله گذاری
اتکا به قطعات پوشش
نیروی گشتاور دستگاه
محاسبه نیروهای وارد بر دستگاه حفار
نیروهای وارد بر دستگاه در زمین های خاکی
نیروی حاصل از وزن طبقات و آب موجود
نیروی اصطکاک بین سپر و زمین
نیروی اصطکاک بین سپر و قطعات پیش ساخته پوشش
نیروی مقاوم لبه برنده سپر
نیروی مقاوم برش دهنده ها
نیروهای وارد بر دستگاه، در زمین های سنگی و صخره ای
برش دهنده های قلمی
نیروهای وارد بر برش دهنده ها
عوامل موثر در عملکرد برش دهنده های قلمی
عمق نفوذ
زاویه تمایل به جلو
سرعت برش
فاصله برش دهنده
محاسبه نیروها
برش دهنده های دیسکی
عوامل موثر در عملکرد برش دهنده های دیسکی
عمق نفوذ
زاویه لبه برش دهنده های دیسکی
قطر برش دهنده های دیسکی
محدوده کاری برش دهنده های دیسکی
سرعت
فاصله بین برش دهنده ها
محاسبه نیروها
فصل چهارم
کلیات
خاک
تعاریف کلی خاک
آزمایش های خاک
سنگ
تعاریف کلی سنگ
مغزه گیری از سنگ
طبقه بندی سنگ ها
آزمایش های سنگ
مطالعه پروژه امامزاده هاشم
آتشباری
دستگاه حفار
روش اجر شده جهت بازگشایی تونل در دهانه ورودی
روش اجرای fore poling (پیش لوله گذاری)
روش اجرا
روش پلکانی
روش مستقیم
مشخصات کلی سیستم حفار و لوله ها
چینه شناسی
سازند شمشک
سازند الیکا
سازندهای جیرود لالون
زمین ساخت
گسله شمالی (قره داغ)
گسله جنوبی (مشا)
توضیحاتی پیرامون پروژه
مشکلات زمین شناسی
ریزش های به وقوع پیوسته و تمهیدات
خلاصه ای از ریزشهای به وقوع پیوسته در دهانه خروجی
تمهیدات انجام گرفته جهت مهار ریزش
ایجاد دال بتنی
احداث تونل دسترسی (Adit)
منابع

فهرست اشکال:
بیل مکانیکی سپردار که نگهداری پیشانی تونل را بصورت طبیعی انجام میدهد
نگهداری مکانیکی در دستگاه های مقطعی (توسط صفحات متحرک)
نگهداری مکانیکی در دستگاه های تمام مقطع (توسط پیشانی برشی بسته)
فشار آب و هوا در دستگاه هوای فشرده
دستگاه هوای فشرده با اتاقک فشار در جلوی دستگاه
دستگاه هوای فشرده مقطعی
فشار دوغاب آب و زمین در نگهداری دوغابی
شکل نمادین نگهداری نمودن فشار زمین و فشارهای موجود
حمل مواد توسط نوار نقاله
حمل مواد توسط نوار نقاله زنجیری در یک دستگاه تیغه دار
حمل مواد توسط نقاله مارپیچی در دستگاه EPB که به وسیله نوار نقاله پشتیبانی میشود
دستگاه EPB با نقاله مارپیچی که توسط روش پمپاژ پشتیبانی میشود
سپر آبی با سیستم حمل پمپاژ و تجهیزات جداکننده مواد از سیال حفاری
انواع سنگ شکن در روش حمل پمپاژ
قسمت های مختلف یک دستگاه حفر سنگ های سخت
نمای از روبروی پیشانی برشی و یک برش دهنده دیسکی
قسمت های مختلف یک دستگاه EPB
قسمت های مختلف یک سپر ترکیبی
ترکیبهای مختلفی که بین دستگاه های مختلف انجام میگیرد
قسمت های مختلف یک دستگاه حفار بازویی که قابل تبدیل به بیل مکانیکی هم میباشد
قسمت های مختلف یک دستگاه AVN
قسمت های مختلف یک دستگاه AVT
دامنه کاری دستگاه های مختلف
محدوده کاری دستگاه سپرهای آبی با توجه به نوع خاک
محدوده کاری سپر دوغابی با توجه به نوع خاک
محدوده کاری سپرهای تعادلی با توجه به نوع خاک
محدوده کاری سپرهای تعادلی و سپرهای آبی در کنار یکدیگر
چرخه پیشروی به روش دیوار گیری
نحوه پیشروی دستگاه به روش اتکا به قطعات پوشش
منحنی شکست خاک در دیواره های تونل
نمایش تونل و حجم خاک وارد بر آن در عمق زمین
نیروهای وارد بر المان خاک
مقطع طولی و عرضی پیشنی دستگاه، گوه شکست و نیروهای موجود
نیروی آب وارد بر پیشانی دستگاه
نیروی حاصل از آب و وزن طبقات زمین در اطراف یک تونل دایره ای (و یا سپر دستگاه)
نیروی اصطکاک موجود بین دستگاه، زمین و قطعات پوشش
برش دهنده قلمی
ماشین تریپنر
ماشین حفر تمام مقطع سنگ های سخت TBM
زغال تراش طبلکی
ماشین استخراج پیوسته
ماشین حفار بازویی مخروطی
ماشین حفار بازویی طبلکی
دوبلزن
ماشین استخراج متحرک
شکل های مختلف برش دهنده های قلمی
نمودار نیروی برشی بر حسب فاصله
نیروهای وارد بر یک برش دهنده قلمی
رابطه عمق نفوذ با انرژی ویژه و نیروی لازم
رابطه زاویه تمایل به جلو با انرژی و نیروی لازم
رابطه نسبت s/p با انرژی ویژه و فاصله برش دهنده ها با نیروی لازم
سه نوع مختلف شکست
مقطع طولی و عرضی شکست single unrelieved cut و نیروهای موجود
دو نوع مختلف قطعه کنده شده (a) نوع خطی (b) نوع دایره ای
ترکیب دو حالت شکست a,b که با افزایش عمق و نیروی حالت a به ترکیبی از دو حالت و سپس به حالت b تبدیل میشود
نمای سه بعدی برش دهنده دیسکی و نیروهای وارد بر آن
رابطه عمق نفوذ با انرژی و نیروی لازم
رابطه زاویه لبه برش دهنده ها با انرژی و نیروی لازم
دو نوع مختلف برش دهنده های دیسکی
انواع برش دهنده های دیسکی و محدوده کاری آن ها
رابطه قطر برش دهنده های دیسکی با انرژی ویژه و نیروی لازم
رابطه S/P با انرژی ویژه
رابطه فاصله برش دهنده ها با نیروی گشتاور و نیروی فشارنده
نیروهای وارد بر برش دهنده های دیسکی
لوله جدار نازک
تصویر دستگاه انجام آزمایش برش مستقیم
منحنی خاک
آزمایش پمپاژ آب از چاه
دستگاه آزمایش سه محوری
لوله نمونه گیر در دو تکه استاندارد
پوشش مقاومت در نوعی کنایس – شیست
منحنی تنش – تغییر شکل بعدی از سنگ ها
نمایش ناهمواری سطح درزه

فهرست جداول:
انواع برش و شکل قطعات کنده شده و خصوصیات مربوط به هر یک از حالت ها
انواع شکست و پارامترهای اصلی سنگ مرتبط با آن ها و محاسبه نیروی برشی لازم
ضریب نفوذ پذیری انواع مختلف خاک
موجودی سیلیس بعضی از سنگ ها
رده بندی توده سنگ بر اساس مقاومت تک محوری
رده بندی توده سنگ بر اساس RQd
رده بندی توده سنگ بر اساس فاصله درزه ها
امتیاز گذاری درزه ها بر حسب کیفیت سطح آن ها
امتیاز گذاری توده سنگ بر اساس وضعیت آب زیر زمینی
امتیاز گذاری توده سنگ بر اساس وضعیت راستی نسبی درزه ها
طبقه بندی ژئو مکانیک توده سنگ بنابر پیشناد بیناووسکی
شاخص بار نقطه ای بعضی سنگ ها
تاثیر سرعت نسبی بار گذاری بر مقادیر اندازه گیری شده

چکیده:
1) اشاره به موضوع پروژه و اهمیت و ضرورت بررسی آن
2) اشاره به روش تحقیق (از محتوای پرونده فوق روش جمع آوری مطالب و مطالعه میدانی بوده است)
3) اشاره به فصول پروژه که در بخش چه موضوعی بررسی میگردد
4) اشاره به نتایج و دستاوردهای تحقیق

مقدمه:
در سال های اخیر فضاهای زیر زمینی مخصوصاً حفر تونل در کشورمان اهمیت زیادی پیدا نموده چرا که مسئله آب به صورت یک مشکل اساسی در کشورهای خشک و کم آب مطرح میباشد، بطوری که بعضی از تحلیل گران، جنگ های آینده را جنگ بر سر آب میدانند، به همین خاطر در کشور ما نیز، مهار آب های سطحی سر لوحه برنامه های سازندگی قرار گرفته است. لذا تونل های انحراف و انتقال آب بسیاری در حال انجام گرفتن است و یا در برنامه های دراز مدت دولت قرار دارند.
از طرف دیگر توسعه راه های کشور (چه اتوبان های داخل شهری و چه جاده های خارج از شهر) باعث افزایش روز افزون تونل زنی در سال های اخیر گردیده و روش حفر مکانیزه تونل به عنوان یکی از روش های سریع و رایج در دنیا حائز اهمیت میباشد.
اما انتخاب غلط دستگاه ها در بعضی از پروژه های موجود، گواه این مطلب است که نه تنها هیچ پارامتر کمی و کیفی درباره مشخصات این دستگاه ها، اعم از نیروی لازم و توان مورد نظر و … وجود ندارد تا کارفرما بتواند بر اساس آن طرح مورد نظر را ارزیابی کند، بلکه حتی شناخت کافی نیز از انواع دستگاه ها و محدوده کاری و نحوه عملکرد آن ها در دست نمیباشد.
در فصل اول به معرفی و جایگاه این صنعت، مقایسه این روش با دیگر روش ها، تقسیم بندی دستگاه ها از دیدگاه های مختلف و معرفی دستگاه های مهم روش حفر مکانیزه پرداخته شده است.
در فصل دوم نحوه انتخاب دستگاه ها و محدوده کاری آن ها و خلاصه ای راجع به چگونگی تهیه پارامترهای با ارزش بحث گردیده است.
در فصل سوم علاوه بر آشنایی پارامترهای مهم و اصلی دستگاه، نحوه بدست آوردن آن ها به صورت بسیار ساده بیان شده است که مشخص کردن این پارامترها دیگر مشخصات و تجهیزات دستگاه را تعیین میکند.
در فصل چهارم آزمایش های مختلفی که در محل و یا در آزمایشگاه باید انجام گیرد تا مشخصات و پارامترهای مختلف زمین و دستگاه قابل محاسبه باشند از منابع مختلف جمع آوری شده اند.
و در فصل آخر یک پروژه در حال کار تونل امامزاده هاشم بعنوان طویل ترین تونل راه کشور ارائه گردیده است. و در پایان روش اجرایی تونل امامزاده هاشم و مشکلات ناشی از حفر تونل در زمینهای سست و ریزش آن ارائه گردیده است.
در چند سال اخیر ایجاد فضاهای زیر زمینی رشد فزاینده ای داشته است. اگر قبلاً این فضاها فقط برای مقاصد خاصی مانند معدن کاری و یا حمل و نقل در محلهای صعب العبور و کوهستانی استفاده میگردید، اما امروزه به علت زندگی شهری و توسعه شهرنشینی، مشکلات تراکم و کمبود فضاهای سطحی، ایجاد سازه های زیر زمینی از توجه خاصی برخوردار شده است و کاربرد این سازه ها را در زمینه های مختلف گسترش داده است. تنوع کاربری و الزامات موجود، موجبات گسترش و رشد صنعت تونل سازی و احداث سازه های زیر زمینی را فراهم آورده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آتشباری, آزمايش, اتوبان, بیل مکانیکی, تونل سازی, حفر سنگ های سخت, دانلود پایان نامه, دوغاب, زمين شنا,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:152
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
شعله و احتراق
تعریف شعله
جبهه یا سطح شعله
انواع شعله ها
شعله ثابت
شعله انفجار
پیشروی یا زبانه کشیدن شعله
نرخ سوختن
تغییرات درجه حرارت در طول شعله
عوامل کنترل کننده نرخ سوختن یا سرعت شعله
روش های اندازه گیری سرعت شعله
روش مشعل بنسن
روش اندازه گیری سرعت شعله به روش متد حباب صابون
روش لوله شیشه ای
روش بمب کروی
اثر پارامترهای فیزیکی روی سرعت انتقال شعله
اثر درجه حرات
اثر فشار
اثر وضعیت مخلوط
اثر دیواره احتراق
اثر تلاطم
محدودیت قابلیت اشتعال
درجه حرارت اشتعال یا جرقه
جرقه شمع
تأخیر اشتعال
خود اشتعالی به وسیله تراکم آدیاباتیک
درجه حرارت تئوری شعله
تعادل شیمیایی و تجزیه
نمو دارهای احتراق
بازده حرارتی
فصل دوم
مشعل ها
ویژگی های مشعل خوب
مشعله ای سوخت جامد
مشعل های گازی
مشعل های پیش مخلوط کن
مشعل های بیرون مخلوط کن
مشعل های دو لوله ای و لوله در لوله
مشعل های بیرون مخلوط کن توربولانسی
مشعل های سوخت مایع
مشعل های فشار پایین
مشعل های فشار بالا
نفت کوره مشعل یا نفت مشعل
پوشش هوایی مشعل
مشعل های دارای سیستم کنترل طول شعله
انواع دیگر مشعل
مشعل های ترکیبی گاز – مایع
مشعل های دیواره تابشی
مشعل های دوار
مشعل های با شدت زیاد
مشعل با احتراق مرحله ای
مشعل های صوتی
مشعل های فنجانی دوار
مشعل های پیلوت
صدای مشعل و طرق جلوگیری از آن
سیستم های توزیع سوخت
فصل 3
مشعل های گازوئیلی
تعریف مشعل
مواد سوختنی
خصوصیات تکنیکی نفت گاز (گازوئیل)
مثلث احتراق
عمل احتراق گازوئیل
مقدار هوای لازم (تئوری و مازاد)
تعیین هوای اضافی (هوای مازاد)
ساختمان مشعل گازوئیلی
الکترو موتور
بادزن (فن یا پروانه)
پمپ گازوئیل
ساختمان مشعل گازوئیلی
نازل
انواع مشعل های گازوئیلی
انواع مشعل های اتمسفریک
خصوصیات گاز
مشعل گازی دمنده دار (فن دار)
شرح عملکرد مشعل های گازی
تنظیم گاز استارت
تنظیم گاز اصلی
شیر مغناطیسی گازی
کلید کنترل فشار
کلید کنترل فشار گاز
کلید کنترل فشار هوا
سیستم تشخیص شعله
مشعل های گازوئیل سوز
مشعل های گاز سوز با ظرفیت کم و متوسط
مشعل های گازسوز بزرگ، دوگانه و سه گانه سوز
فصل 4
مشعل دوسوخته DR2
مشعل دوسوخته DJ2
مشعل دوسوخته DP0-DPOsp
مشعل دوسوخته DPO
مشعل دوسوخته DPOsp
دیاگرام حرکت گازوئیل در مشعل های دو سوخته
مشعل دوسوخته DP1sp
مشعل دو سوخته DP2
مشعل دوسوخته DP2A
منابع

فهرست اشکال:
تغییر درجه حرارت در نقاط مختلف شعله
مشعل بنسن
تغییرات سرعت انتقال نسبت به درصد حجمی سوخت
روش اندازه گیری سرعت شعله به روش حباب صابون
تغییرات این سرعت در بمب کروی
اثر درجه حرارت بر سرعت
اثر فشار بر سرعت
مشعل با شعله دنباله دار
مشعل دارای چند لوله متحدالمرکز (تو در تو)
مشعل های مماسی (مشعل های زاویه ای)
مشعل دارای چند لوله متحدالمرکز با روش آتش کردن افقی
مشعل فشار پایین
مخلوط کننده تناسبی به همراه گاونر صفر
شماتیکی از یک نوع مخلوط کن انژکتوری
شماتیکی از یک نوع مشعل انژکتوری برای کار با هوا و گاز سوختی سرد
مشعل انژکتوری فشار بالا به همراه بلوک نسوز تونلی شکل
مشعل سوزنی
مشعل توربولانسی
دیاگرام یک مشعل ساده
مشعل دارای سیستم دو مرحله ای
تاثیر نحوه طراحی مشعل بر طول شعله
یک نمونه مشعل دو لوله ای بیرون مخلوط کن با ساختمانی ساده
مشعل سرعت بالا بیرون مخلوط کن با ساختمانی ساده
شماتیکی از یک نوع مشعل سرعت بالا (بیرون مخلوط کن) گاز – هوا
شماتیکی از یک نوع مشعل توربولانسی
مشعل سوخت مایع
مشعل توربولانسی برای سوزاندن نفت سنگین
مشعل فشار بالا برای سوخت مایع
اتمیزه کننده فشار بالا با ساختمانی ساده
شماتیکی از یک نوع مشعل چند سوختی
مشعل با شدت زیاد
مشعل با احتراق مرحله ای
مشعل صوتی
مشعل فنجانی دوار افقی
سیستم پلنیوم و مجاری هوای مشعل

فهرست جداول و نمودارها:
تعادل برخی از واکنش های احتراقی
گرمای ویژه با در نظر گرفتن آثار تفکیک در دماهای بالا
حداکثر دمای آدیاباتیک شعله در فشار یک اتمسفر
تغییرات دما بر حسب نسبت سوخت به هوا
نمودار احتراق نفت کوره بر اساس ارزش حرارتی خالص
نمودار احتراق سوخت گازی بر اساس ارزش حرارتی خالص
حرارت موجود ناشی از احتراق نفت کوره
نسبت پیشنهادی مساحت لوله هوا به مساحت لوله گاز برای سوخت های مختلف

چکیده:
با توجه به وجود مشکلاتی که در موتور خانه‌های تاسیساتی و اداره های بزرگ و همچنین کارخانجات صنعتی از نظر قحطی گاز و غیره وجود دارد میتوان از مشعل‌های دوگانه سوز در موتور خانه‌های تاسیساتی استفاده کرد.
معمولاً در مناطقی از قبیل مناطقی که سر خط لوله کشی سراسری گاز میباشند مشکلاتی همچون قعطی گاز و تعمیرات وجود دارد که برای جلوگیری از مشکلات گرمایشی در کارخانجات و اداره‌ها و همچنین ساختمان مسکونی از مشعل‌های دوگانه سوز، یا دو سوخته استفاده میشود. با استفاده از مشعل‌های دوگانه سوز (دو سوخته) میتوان با استفاده از یک مخزن ذخیره گازوئیل در موتورخانه در زمان قطعی گاز سوخت مشعل را تغییر داده و به جای گاز از گازوئیل برای گرم کردن آب دیگ استفاده کرد.

مقدمه:
در ادامه مطالبی در مورد کاهش مصرف انرژی و همچنین طول عمر مشعلهای دوگانه سوز برای اطلاع بیشتر آورده شده است.
مصرف انرژی کمتر و کاهش هزینه‌های انرژی و همچنین داشتن آسمان آبی بر چندین اصل استوار میباشند.
1) ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای ممیزی انرژی با هدف کاهش مصرف حامل‌های انرژی (برق، آب، گاز، گازوئیل، هوای فشرده و …) در مجموعه ساختمان‌های اداری، مسکونی، تجاری و کارخانجات بزرگ، شامل کنترل نقشه‌های معماری و تاسیساتی قبل از اجرای پروژه و کنترل نمودن و پای وضعیت انرژی مصرفی ساختمان‌های موجود و ارائه راهکارهای دارای توجیه اقتصادی با هدف کاهش مصرف انرژی و مدیریت بار انرژی مصرفی و داشتن محیطی سالم تر.
2) مشارکت با شرکت های پیشرو و فعال ارائه کننده خدمات بهینه سازی مصرف انرژی داخل کشور و سازندگان تجهیزات حرارتی و برودتی
3) مشارکت و همکاری با شرکت های خدمات رسان بهینه سازی مصرف انرژی خارج کشور در جهت تبادل تجارب و اطلاعات.
4) برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی مشعلهای موجود (ظرفیت و سوخت‌های گوناگون) با هدف بهینه سازی مصرف انرژی مشعل‌ها و نگهداری و تعمیرات بهینه آن ها.
5) مشارکت و همکاری با واحدهای آموزشی خارجی فعال در حوضه مسائل مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی و احتراق در جهت تبادل دانشجو و تجارب و اطلاعات.
6) انتشار کتاب و مقالات مرتبط با موضوعات بهینه سازی مصرف انرژی و احتراق و حضور فعال در سمینارهای داخلی و خارجی.
7) نگهداری و تعمیرات موتورخانه‌های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع و سردخانه‌های ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی و اقامتی، شرکت ها، صنایع کوچک و کارخانجات بزرگ با هدف بهینه سازی مصرف انرژی و استقرار سیستم‌های کنترل هوشمند مصرف انرژی و سیستم‌های نت پیشگیرانه و پیشگویانه با هدف کاهش مصارف انرژی، بالا بردن راندمان و عمر سیستم و داشتن محیط زیستی سالم تر.
8) تولید، فروش، مشارکت در تولید و ارائه مشاوره خرید کالاهای تاسیساتی و حرارتی و برودتی پربازده با مصرف انرژی کمتر.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتمسفريک, احتراق, الکترو موتور, بازده, تاسيسات, تجزیه, تعادل شیمیایی, تعميرات, جرقه, حرارت, دانلود پ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
دسته بندی مبدلهای حرارتی
مبدلهای حرارتی از نظر انتقال و یا بازیابی گرما
مبدلهای حرارتی از نظر فرآیند انتقال
مبدلهای حرارتی از نظر شکل و ساختار
مبدلهای لوله ای
مبدلهای حرارتی دو لوله ای
مبدلهای حرارتی پوسته و لوله ای
مبدلهای حرارتی لوله ای حلزونی
مبدلهای حرارتی صفحه ای
مبدلهای حرارتی صفحه ای واشردار
مبدلهای حرارتی صفحه ای حلزونی
مبدلهای حرارتی لاملا
مبدلهای حرارتی با سطوح پره دار
مبدلهای حرارتی صفحه ای پره دار
مبدلهای حرارتی لوله ای پره دار
مبدلهای حرارتی از نقطه نظر مکانیزم های انتقال حرارت
مبدلهای حرارتی از نظر آرایش های جریان های گرم و سرد
مبدلهای حرارتی از نظر کاربرد آن ها
انتخاب مبدلهای حرارتی
فصل دوم
روشهای پایه در طراحی مبدلهای حرارتی
معادلات پایه طراحی
ضریب کلی انتقال حرارت
روش متوسط لگاریتمی اختلاف دما برای تحلیل مبدل حرارتی
مبدلهای حرارتی با جریانهای چند گذر و متقاطع
روش NTU-ε برای تحلیل مبدلهای حرارتی
آشنایی با روشهای مختلف طراحی مبدلهای حرارتی
فصل سوم
آشنایی با مبدلهای حرارتی صفحه ای واشردار
خصوصات مکانیکی
مجموعه صفحه چارچوب
انواع صفحه
مشخصه های کارکرد
مزایای اصلی
محدودیت های عملکرد
گذرها و آرامش های جریان
کاربردها
خوردگی
تعمیر و نگهداری
محاسبات انتقال گرما و افت فشار
مساحت سطح انتقال گرما
قطر معادل کانل
ضریب انتقال گرما
افت فشار کانال
افت فشار دهانه های ورودی و خروجی
ضریب کلی انتقال گرما
سطح انتقال گرما
عملکرد حرارتی
فصل چهارم
مقایسه محاسبات انجام شده توسط فرمول ها و نرم افزار PWT
صورت مسئله اول (آب – آب)
اعداد بدست آمده بوسیله نرم افزار
اعداد بدست آمده بوسیله محاسبات
تحلیل انتقال گرما
صورت مسئله دوم (آب – بخار)
چارت مراحل انجام محاسبات
مراجع

فهرست اشکال:
معیارهای استفاده شده در دسته بندی مبدلهای حرارتی
انواع مبدلهای حرارتی تماس مستقیم
بازیاب های دوار
مبدلهای حرارتی دوار از نوع ذخیره ای
بازیاب گرم کن هوا با صفحه دوار در نیروگاه بخار بزرگ با سوخت ذغال سنگ
بازیاب پیش گرمکن هوا با صفحه ثابت
مبدلهای حرارتی نوع تماس مستقیم
عملکرد کندانسور تبخیری
چگالنده تبخیری
مبدلهای حرارتی دو لوله ای (دو شاخه ای یا سنجاقی) به همراه نمای مقطع و محفظه خم برگشت جریان
مبدلهای حرارتی پوسته و لوله ای بصورت چگالنده در سمت پوسته
مبدلهای حرارتی پوسته و لوله ای با دوگذر لوله و یک گذر پوسته با دیوارک
یک مبدل حرارتی پوسته و لوله ای با لوله های U شکل و یک گذر پوسته با دیوارک
یک مبدل حرارتی پوسته و لوله ای شبیه مبدل
نموداری که مسیرهای جریان در مبدل حرارتی صفحه ای واشردار را نشان میدهد
اجزای مبدل حرارتی صفحه ای واشردار
مبدلهای حرارتی صفحه ای حلزونی
مبدلهای حرارتی لاملا
دسته بندی مبدلهای حرارتی بر طبق آرایش های جریان
آرایش های چند گذر و چند گذر متقاطع
تغیر دمای سیال در مبدلها
مبدلهای حرارتی صفحه ای واشردار
صفحه مبدل حرارتی نوع شورون
نمودار جریان در یک آرایش یک گذر مخالف جهت
مونتاژ مبدل حرارتی واشردار
آرایش صفحات
الگوی زاویه شورون
زاویه شورون بروی صفحات مجاور معکوس میگردد
تمیز کردن صفحات با مواد شیمیایی
الگوی جریان
طرح ترسمی
طرح ترسمی آرایش سیستم دو گذر – یک گذر
سیستم خنک کاری مدار بسته
رژیم جریان بین صفحات
صفحه اول نرم افزار (وارد کردن دما و فشار طراحی)
صفحه دوم نرم افزار (وارد کردن دبی و دما و فشار کاری دو سمت)
صفحه دوم نرم افزار (انتخاب نوع، ضخامت،جنس ورق و همچنین نوع واشر و نحوه چسباندن آن)
صفحه دوم نرم افزار (انتخاب تعداد پاس ها و تعداد ورق های درون هر پاس )
صفحه سوم نتایج بدست آمده
صفحه سوم نتایج بدست آمده در رابطه با خواص فیزیکی سیالها و همچنین سرعتها و اعداد رینولدز دو سیال گرم و سرد

فهرست جداول:
جنس صفحات
برخی داده ها راجع به مبدلهای حرارتی صفحه ای
انتخاب مواد برای صفحه های مبدل
ضرایب توصیه شده برای مبدلهای صفحه ای
ثابت ها برای محاسبه افت فشار و انتقال گرمای یک فاز در مبدل حرارتی صفحه ای

چکیده:
مبدلهای حرارتی، ابزاری هستند که جریان انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف را فراهم میکنند. تولید برق، صنایع فرآیندی، شیمیایی، غذایی، الکترونیک، مهندسی محیط زیست، بازیابی گرمای استفاده نشده، صنایع ساخت و تولید، تهویه مطبوع، تبرید و کاربردهای فضایی از جمله کاربرد های مبدل های حرارتی هستند.

مقدمه:
رایج ترین مسائل در طراحی مبدلهای حرارتی، تعیین مقدار نامی عملکرد و تعیین اندازه های نامی است. مساله تعیین مقادیر نامی عملکرد به تعیین نرخ انتقال گرما و دماهای خروجی سیالهای سرد و گرم، برای نرخ ها و دماهای ورودی مشخص جریان ها و افت فشار مجاز مشخص برای مبدلهای حرارتی موجود مربوط است. از این رو مساحت سطح انتقالی گرما و ابعاد گذرگاه جریان در دست هستند.
از سوی دیگر، مساله تعیین اندازه های نامی، به تعیین ابعاد مبدلهای حرارتی مربوط میگردد. که به معنای نوع مناسب مبدلهای حرارتی و تعیین اندازه های آن برای برآورد کردن دماهای ورودی و خروجی سیالهای گرم و سرد، نرخ دبی های جریان و افت فشار های مورد نیاز است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
افت فشار, الکترونیک, انتقال, انتقال حرارت, انرژی گرمایی, بازیابی گرما, تبرید, تعمير, تعمير و نگهداری,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حفرات تشکیل دهنده هیدرات
دوازده وجهی با سطوح پنج ضلعی
چهارده وجهی
شانزده وجهی
رفتار فازی تشکیل هیدرات
فرآیند تشکیل و تجزیه هیدرات
شرایط تشکیل هیدرات و ویژگی عمومی مولکول های مهمان
طبیعت شیمیایی مولکول های مهمان
بررسی هندسی مولکول های مهمان
هیدرات بعنوان معضلی در صنعت نفت و گاز
فوائد هیدرات گازی
بهبود شرایط تشکیل هیدرات گازی
مواد بهبود دهنده هیدرات
مواد فعال سطحی
تشکیل مایسل توسط مواد فعال سطحی
هیدروتروپ ها
اثر مواد بهبود دهنده بر فرآیند تشکیل هیدرات
مکانیزم تاثیر گذاری مواد بهبود دهنده
فصل سوم
نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع و مآخذ
منابع لاتین

فهرست اشکال:
پیوند هیدروژنی میان چهار مولکول آب
ساختار کریستالی پایه برای یخ

چکیده:
با توجه به افزایش سهم گاز طبیعی در بازار مصرف جهانی، توجه به روشهای انتقال بدون خط لوله افزایش یافته است. بیشتر روشهایی مورد توجه قرار گرفته است که ظرفیت ذخیره سازی در آنها بالا و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند. یکی از ا ین روشها که امروزه بسیار مورد توجه است، روش حمل گاز توسط هیدرات می باشد. علاوه بر این امروزه کاربردهای صنعتی دیگری نیز برای این پدیده مطرح شده است و سبب شده است که توجه به آن در صنعت بیشتر از پیش باشد. در پژوهش حاضر برای آشنایی بیشتر با این پدیده در فصل اول هیدرات گازی معرفی شده، ساختارهای رایج آن و مطالعات عمده ای که در این زمینه صورت پذیرفته است، بصورت مشروح بیان شده است. با توجه به مشکلاتی که در زمینه استفاده از آن در صنعت وجود دارد، محققیق افزودن مواد بهبود دهنده به سیستم تشکیل هیدرات را پیشنهاد نموده اند. از این رو در فصل دوم به معرفی مواد بهبود دهنده و چگونگی تاثیر گذاری آنها پرداخته شده است. در فصل سوم مدل پایه محاسبات هیدرات معرفی شده سپس این مدل در حضور مواد بهبود دهنده مانند مواد فعال سطحی و هیدروتروپ ها اصلاح شده است، تا مدل پیشگوتری حاصل شود. در فصل چهارم نتایج حاصل از مدل سازی برای سیستم های مختلف تشکیل هیدرات برای مثال سیستم آب خالص، سیستم های شامل ماده بازدارنده متانول و سیستم های شامل انواع مواد بهبود دهنده رایج با نتایج تجربی مقایسه شده است و نشان داده شده است که مدل با دقت بالایی قادر است فشار تشکیل هیدرات را در دمای مورد نظر پیش بینی نماید. در فصل پنجم نتایج کلی حاصل از این پژوهش ارائه شده است و در ادامه پیشنهاداتی جهت ادامه این تحقیق برای علاقمندان به مطالعه این پدیده بیان گردیده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اقتصاد, حمل گاز, خط لوله, دانلود پایان نامه, ساختار كريستالی, سيستم, شيميايی, شیمی, صنعت, مایسل, متا,

تعداد صفحات:98
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
اتیلن گلیکول، روش های تولید و کاربردها
مقدمه
روش تولید
کاربردهای اتیلن گلیکول
خطرات صنعتی
منطق بازیابی اتیلن گلیکول
فرآیندهای مختلف بازیابی اتیلن گلیکول
فصل دوم
فرآیند جداسازی تقطیر غشایی
مقدمه
مشخصات غشاهای تقطیر غشایی
مزایای تقطیر غشایی
گرفتگی غشا
پلاریزاسیون دما و پلاریزاسیون غلظت
ساخت غشاهای تجاری برای فرآیند تقطیر غشایی
مدل های توسعه یافته جهت فرآیند تقطیر غشایی
انتقال جرم در فرآیند تقطیر غشایی
انتقال گرما در فرآیند تقطیر غشایی
آنالیز و تخمین انرژی مصرفی در فرآیند تقطیر غشایی
زمینه های که در تقطیر غشایی کم کار شده
چشم اندازی بر آینده تقطیر غشایی
فصل سوم
مواد و روش های انجام آزمایشات
سیستم آزمایشگاهی
تجهیزات مورد استفاده در فرآیند تقطیر غشای خلا
طراحی آزمایشها
پارامترهای موثر در فرآیند تقطیر غشایی
طراحی آزمایش به وسیله نرم افزار MINITAB
فصل چهارم
نتایج آزمایش ها و بحث
نتایج حاصل از آزمایش ها
تحلیل آماری نتایج آزمایشگاهی مربوط به شار محصول
بررسی تاثیر هر یک از پارامترهای فرآیندی به روی شار جریان تراوشی
تحلیل آماری نتایج آزمایش ها مربوط به درصد جداسازی (R) اتیلن گلیکول
تحلیل نمودار مربوط به فاکتور جداسازی اتیلن گلیکول
آزمایش ها مربوط به تایید نتایج آزمایش های انجام شده
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
مشخصات شیمیایی و فیزیکی اتیلن گلیکول و آب
مشخصات غشاهای تخت تجاری در فرآیند تقطیر غشایی
مشخصات غشاهای موئینه و الیاف توخالی در فرآیند تقطیر غشایی
شار نفوذی گزارش شده مربوط به غشاهای تجاری صفحه تخت
شار نفوذی گزارش شده مربوط به غشاهای تجاری موئینه والیاف توخالی
شار نفوذی گزارش شده مربوط به غشاهای صفحه تخت مختلف ساخته شده
شار نفوذی گزارش شده مربوط به غشاهای الیاف توخالی مختلف ساخته شده
انرژی مصرف شده در سیستم های مختلف تقطیر غشایی
تخمین هزینه تولید آب برای سیستم های مختلف تقطیر غشایی
مشخصات غشاهای مورد استفاده
فاکتورهای قابل کنترل و سطوح انتخابی
ماتریس آرایه L9
نتایج بدست آمده برای غشای پلی پروپیلن(PP)
نتایج بدست آمده برای غشای PTFE
نتایج آماری بدست آمده برای شار محصول
نتایج آماری بدست آمده برای فاکتور جداسازی
مقایسه نتایج آزمایش ها تایید کننده با پیش بینی روش تاگوچی

فهرست نمودارها:
منحنی انجماد محلول آبی اتیلن گلیکول
فشار بخار محلول های آبی اتیلن گلیکول در دماهای مختلف
نرخ رشد تحقیقات در زمینه MD به شکل تعداد مقالات سالانه منتشر شده
تعداد مقالات منتشر شده در زمینه مطالعات تجربی و مدل سازی روی MD
روند رشد تعداد مقالات منتشر شده در زمینه ساخت غشای MD
مراحل انجام آزمایش با استفاده از روش تاگوچی
تغییرات شار با زمان برای غشای PP و PTFE
تاثیر پارامترهای فرآیند به روی شار محصول غشای PP و نسبت SN آن ها
تاثیر پارامترهای فرآیند به روی شار محصول غشای PTFE و نسبت SN
درصد توزیع سهم هر یک از پارامترها روی شار تراوش کننده غشا
تاثیر پارامترهای فرآیند روی فاکتور جداسازی غشاء PP و نسبت SN
تاثیر پارامترهای فرآیند روی فاکتور جداسازی غشاء PTFE و نسبت SN
مقایسه تاثیر دما روی فاکتور جداسازی دو غشای PP و PTFE
مقایسه تاثیر فشار روی فاکتور جداسازی دو غشای PP و PTFE
مقایسه تاثیر پارامتر غلظت خوراک روی فاکتور جداسازی دو غشای PP و PTFE
مقایسه تاثیر پارامتر شدت جریان روی فاکتور جداسازی دو غشای PP و PTFE
توزیع سهم هریک از پارامترها روی فاکتور جداسازی غشای PP
توزیع سهم هریک از پارامترها روی فاکتور جداسازی غشای PTFE
مقایسه تاثیر پارامتر دما روی شار غشای PP و PTFE و نسبت SN
مقایسه تاثیر پارامتر فشار خلاء روی شار غشای PP و PTFE و نسبت SN
مقایسه تاثیر پارامتر شدت جریان روی شار غشای PP و PTFE و نسبت SN
مقایسه تاثیر پارامتر غلظت خوراک روی شار غشای PP و PTFE و نسبت SN

فهرست شکل‌ها:
گونه های مختلف فرآیند جداسازی تقطیر غشایی
تصویر SEM از سطح بالایی (a) و سطح مقطع (b) غشاهای صفحه تخت
مکانیزم های مختلف انتقال در مدل Dudty Gas
انتقال گرما در فرآیند تقطیر غشایی
شماتیک فرآیند عملیاتی MD همراه با بازیابی گرما به وسیله مبدل حرارتی
شماتیک فرآیند تقطیر غشایی خلا

چکیده:
در این پایان نامه امکان استفاده از تقطیر غشایی خلاء برای تغلیظ اتیلن گلیکول بعنوان یک مایع خنک کننده با ارزش بررسی شده است. آزمایش های تقطیر غشایی با یک مخلوط آب – اتیلن گلیکول و با استفاده از یک سلول جریان مماسی و غشاهای مختلف و در شرایط عملیاتی متفاوت انجام شد. این فرآیند با دو غشای صفحه تخت آب گریز میکرو متخلخل PP و PTFE و با استفاده از پمپ خلاء و کندانسور برای بازیابی و جمع آوری بخار آب، صورت پذیرفت. اثر پارامترهای عملیاتی گوناگون روی بازده تغلیظ اتیلن گلیکول مورد مطالعه قرار گرفت. 4 پارامتر در 3 سطح انتخاب شدند که عبارتند از : دما(40 ،50 و 60 ℃)، فشار پایین دست(خلاء)(30 ،70 و 100 mbar)، دبی جریان(60 ،90 و 120 lit/h)، غلظت(30، 40 و50 wt%). روش تاگوچی به منظور حداقل کردن تعداد آزمایش ها استفاده شد. نتایج نشان میدهد که افزایش دما و کاهش فشار خلاء شار پرمیت را بهبود میبخشد. شار پرمیت به شدت از دمای خوراک ورودی اثر میپذیرد. در شرایط دما 60 ℃ و فشار خلاء 30 mbar و غلظت 30 wt% و دبی خوراک 60 l/h، شار تولیدی پرمیت به حداکثر مقدار خود میرسد.

مقدمه:
امروزه قوانین محیط زیستی محدودیت های زیادی را برای صنایع به وجود آورده است تا آن جا که عمده هزینه ها در طراحی های جدید کارخانجات، در نظر گرفتن این گونه قوانین و ایجاد صنعت پاک و بدون آلاینده میباشد. لذا در دهه های اخیر به شدت به روی تصفیه پساب ها و ضایعات حاصل از صنایع تاکید شده است. به جهت تنوع محصولات حاصل از نفت و صنایع مرتبط، محدوده وسیعی از پساب ها و ضایعات با درصد آلایندگی گوناگون تولید میشوند و از طرفی از آن جا که نفت و گاز جزء منابع تجدید ناپذیر به حساب می آیند لذا کوشش در مصرف بهینه و صحیح این منابع در اکثر کشورها به شدت مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راه های ذخیره کردن و استفاده صحیح، بازیابی و تصفیه پساب های صنایع میباشد. امروزه تکنولوژی بازیافت و تصفیه پساب ها هم به علت کمک به کاهش آلودگی محیط زیستی و هم حفظ منابع ملی به سرعت رو به رشد میباشد و روشهای جدید و پربازده در این زمینه ابداع شده است. متاسفانه در کشورهایی که دارای منابع نفت و گاز هستند به این موضوع توجه خاصی نمیگردد و فقط این مسائل مورد توجه مجامع علمی و دانشگاهی قرار گرفته است.
اتیلن گلیکول یکی از محصولات با ارزش میباشد، کاربرد وسیع این ماده به خصوص در تهیه ضدیخ و سیستم های خنک کننده آن را جزء مهم ترین محصولات صنایع پتروشیمی قرار داده است. به تبع کاربرد فراوان آن در صنعت، ضایعات حاوی اتیلن گلیکول که همراه با مقدار زیادی آب میباشند نیز به وفور وجود دارد. میزان قابل توجهی از این پساب ها سالانه تولید میشود، لذا بازیابی این ماده و جدا کردن آب از آن میتواند بسیار سودمند و مفید باشد.
از طرفی در واکنش تولید اتیلن گلیکول مقدار زیادی آب به منظور افزایش تولید محصول اصلی اتیلن گلیکول و کاهش تولید محصولات جانبی به واکنش اضافه میشود. هنگامی که نسبت مولی آب به اکسید اتیلن 1:22 باشد، بیش ترین مقدار اتیلن گلیکول و مقدار زیادی آب تولید میشود. بنابراین محصول حاوی مقدار زیادی آب میباشد که بایستی از طریق جداسازی، خالص سازی و تغلیظ شود.
در این خصوص سعی شده در ابتدا توضیحاتی در مورد خواص و کاربردهای این ماده و سپس به روشهایی که تاکنون برای بازیابی و تغلیظ آن به کار رفته است پرداخته شود. سرانجام،هدف این پروژه مطالعه آزمایشگاهی جداسازی و تغلیظ کامل (تقریبا 99%) اتیلن گلیکول از محلول آبی آن توسط تکنولوژی و فرآیند تقطیر غشایی میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمایش, آزمایشات, آزمایشگاه, آلاینده, آنالیز, اتیلن گلیکول, افزایش دما, الیاف, انتقال جرم, انتقال گر,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
انواع آب شکستگی
آب شکستگی عمومی
آب شکستگی در اثر تنگ شدگی
آب شکستگی موضعی
مکانیزم آب شستگی در اطراف پایه های پل
روابط پیش بینی حداکثر عمق آب شکستگی
تجهیزات آزمایشگاهی
مشخصات و محدوده آزمایش ها
نحوه اجرای آزمایش ها
آزمایش های اولیه
تغییرات حداکثر عمق آب شکستگی
تغییرات پروفیل های طول حفره آب شکستگی
تغییرات پروفیل های عرضی حفره آب شکستگی
استفاده از طوق برای کاهش آب شکستگی
انجام آزمایش فوق با وجود طوق
نحوه آب شکستگی در اطراف پایه پس از نصب طوق
آزمایش با طوق کوچک تر
آزمایش با طوق بزرگ تر
آزمایش با دو طوق کوچک تر
نتایج
مراجع

فهرست اشکال:
پل ساخته شده با پایه های کج در صفحه عمود بر جریان در کشور تایوان
الگوی جریان در اطراف یک پایه با مقطع مستطیل
تغییرات حداکثر عمق آب شکستگی با تنش برشی در بالا دست پایه
جزئیات و مشخصات علوم آزمایشگاهی
نمونه ای از بستر صاف شده و پایه کج با زاویه 21 درجه
نمونه ای از حفره آب شکستگی ایجاد شده
مقایسه پروفیل های طولی حفره آب شکستگی پایه 21 درجه کج شده به سمت بالا دست در شرایط جریان متفاوت
مقایسه پروفیل های عرضی حفره آب شکستگی پایه 21 درجه کج شده به سمت بالا دست در شرایط جریان متفاوت
نحوه قرارگیری طوق بر روی پایه (پلان)
نمودار بازدهی طوق در کاهش آب شکستگی روی پایه های استوانه ای
الگوی آب شکستگی در اطراف پایه بدون وجود طوق پس از 4 ساعت (اعداد عمق آب شکستگی به میلی متر می باشند) جریان از چپ به راست
الگوی آب شکستگی در اطراف پایه پس از 4 ساعت با طوقی به عرض پایه در تراز 10 درصد عمق بالای بستر (اعداد عمق آب شکستگی به میلی متر میباشند) جریان از چپ به راست
الگوی آب شکستگی در اطراف پایه پس از 4 ساعت با طوقی به عرض نصف عرض پایه در تراز بستر (اعداد عمق آب شکستگی به میلی متر میباشند) جریان از چپ به راست
الگوی آب شکستگی در اطراف پایه پس از 4 ساعت به طوقی به عرض نصف عرض پایه در تراز 20 درصد عمق زیر بستر (اعداد عمق آب شکستگی به میلی متر میباشند) جریان از چپ به راست
الگوی آب شکستگی در اطراف پیه پس از 4 ساعت با طوقی به عرض پایه در تراز بستر (اعداد عمق آب شکستگی به میلی متر میباشند) از چپ به راست.
الگوی آب شکستگی در اطراف پیه پس از 4 ساعت با طوقی به عرض پایه در 10 درصد عمق زیر بستر (اعداد عمق آب شکستگی به میلی متر میباشند) از چپ به راست

چکیده:
اهمیت پل در برقراری راههای ارتباطی بر کسی پوشیده نیست. همه ساله هزاران پل در سراسر جهان در اثر آب شکستگی در اطراف پایه های آنها تخریب شده و یا خسارت میبینند.
تخریب و خسارت وارده بر پلها علاوه بر ضررهای مالی از آنجا که اغلب در هنگام سیل رخ میدهد به علت قطع راه های ارتباطی، کمک به مناطق سیل زده را مختل نموده و از این نظر عواقب اجتماعی نیز به دنبال دارد.
کنترل در محافظت اطراف پایه های پل در مناطق آب شکستگی خواهد توانست از وارد آمدن این خسارات پیش گیری نماید و از این رو تحقیق و مطالعه بر روی این موضوع حائز اهمیت زیادی میباشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب شستگی, آزمایش, آزمایشگاه, تنش برشی, دانلود پایان نامه, سیل, علوم آزمایشگاهی, عمران, عواقب اجتماعی,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:106
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : تلفات خطوط فشار ضعیف
مقدمه
تعریف تلفات
انواع تلفات
تلفات توان
تلفات انرژی
عوامل موثر بر تلفات
تغییر در سطح مقطع هادی ها
وضعیت اتصالات
نحوه اتصال مشترکین
نامتعادلی بار
نوع بار
ضریب قدرت
خازن گذاری
چند فازه بودن شبکه
مصارف روشنایی
روش های محاسبه تلفات در شبکه توزیع
روش اندازه گیری
روش محاسباتی
تلفات ناشی از تجهیزات مصرفی
تلفات ناشی از عوامل مدیریتی
استفاده غیر مجاز از برق
تلفات در روشنایی معابر
تلفات ناشی از عوامل فنی – مدیریتی
عدم بالانس خطوط و فیدرها
پایین بودن ضریب قدرت شبکه
افت ولتاژ شبکه
یک کیلو وات تلفات چقدر از ظرفیت اسمی نیروگاه را هدر میدهد؟
تلفات در نقاط مختلف شبکه
افت ظرفیت
مصرف داخلی
تلفات مسیر
ذخیره تولید
تعیین درصد افت توان
نتیجه
بهینه سازی و ساماندهی و کاهش تلفات شبکه
شناخت وضعیت شبکه موجود و موارد ضعف شبکه
پیشنهاد طرح های مناسب
حذف ترمینال ها
نصب یا منتقل نمودن پست های توزیع در مراکز نقل بار
طراحی مناسب شبکه های توزیع
فصل دوم : راهکارهای مناسب جهت کاهش تلفات
خازن گذاری
دستورالعمل های موجود
مدل سازی
مدل فیدر
مدل بار
توزیع بار
تابع هدف
خازن های مورد استفاده
آرایش های ممکن برای یک فیدر ساده
شناسایی پارامترهای تاثیر گذار
بازه تغییرات مشخصات فیدر
بازه تغییرات مشخصات بار
بازه تغییرات توزیع بار
استخراج یک روند از میان تمام آرایش ها
نکات عملی در خصوص خازن گذاری
عدم یکسان بودن هادی های فیدر
توزیع غیر یکنواخت بار فیدر
ترکیب توزیع بار یکنواخت و متمرکز
دستورالعمل کلی
خازن گذاری روی یک سکشن
خازن گذاری روی فیدر با شاخه های جانبی
نتایج عددی
فیدر ساده با بار توزیع شده
فیدر ساده با بار توزیع شده و بار انتهای فیدر
فیدر توزیع با چندین شاخه
نتیجه گیری و پیشنهادات
روش دوم – تجدید آرایش شبکه
چکیده
آرایش بهینه شبکه توزیع
نمایش آرایش های شبکه
معادل گذاری برای شاخه های سری و موازی
تعیین کلیه آرایش های ممکن یک شبکه با استفاده از معادل گذاری
شاخه های غیر سری و غیر موازی
تعیین کلیه آرایش های شعاعی برای یک شبکه توزیع نمونه
تعیین آرایش بهینه دارای کمترین تلفات
نتایج
متعادل سازی ولتاژ و بهبود کیفیت توان با استفاده از جبران سازی خازنی
مقدمه
توزیع انرژی در شبکه های نامتعادل
شبیه سازی مدار اولیه
مروری بر روابط
بررسی روش های سنتی
ایجاد تعادل بار تا حدامکان
تاثیرات زمین کردن نول شبکه
متعادل سازی ولتاژ با جبران ساز خازنی
تئوری حل مسئله
مطالعه عددی
نتیجه گیری و پیشنهادات
اصلاح اتصالات ثابت
مقدمه
اتصالات
ویژگی های اتصالات ثابت
افزایش مقاومت الکتریکی
نوسانات ولتاژ و جریان
قطع جریان انرژی
مقاومت نقاط اتصال
مقاومت فشاری
مقاومت لایه اس براساس اثر تونل
مقاومت لایه چسبنده
مقاومت ناشی از گرد و خاک
اثر عبور جریان الکتریکی در اتصالات
اثر حرارتی
اثر فشردگی
اثر کششی
نتیجه
نتیجه نهایی
منابع و ماخذ

مقدمه:
بخشی از انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروگاه ها در حد فاصل تولید تا مصرف به هدر میروند، همچنین مقدار قابل توجهی از این انرژی در داخل نیروگاه ها صرف مصارف داخلی میشوند. طبق نظر برخی از کارشناسان این انرژی که صرف تاسیسات میشود جزو تلفات محسوب نمیشوند. همچنین در مورد ترانسفورماتورهایی که سیستم خنک کننده آن ها و یا سیستم گردش روغن آن ها توسط پمپ کار میکند این انرژی مصرف شده برای پمپ ها را جزو تلفات محاسبه نمیکنند. اما نظرات دیگری نیز در مورد تلفات وجود دارد و تلفات از دیدگاه های مختلف تعاریف متفاوتی دارد. در این جا ابتدا تلفات را تعریف کرده و سپس عوامل موثر بر ایجاد تلفات را بیان میکنیم و در آخر راه حل های کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف را بررسی میکنیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آرايش شبکه, افت ولتاژ شبكه, بهينه سازی, ترانسفورماتور, تلفات, خازن, خطوط فشار ضعيف, دانلود پایان نام,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:48
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اصل حاکم بر معماری اسلامی
مقدمه
از معماری اسلامی تا معماری مکروه
اصول معماری اسلامی
توحید
اخلاص
علم
حیا یا حجاب
اقتصاد
معماری مردم پسند
خودکفایی
معماری پرهیز از اسراف
عبادت، احترام
ذکر
معنای آزادی در معماری اسلامی – ایرانی
سطح نخست – معنای آزادی
آزادی مثبت در معماری اسلامی و مدرن
آزادی منفی
سطح دوم – آزادی و ارتباط بنا در معماری اسلامی – ایرانی با فضای اجتماعی
نمای بیرونی
درگاه، ورودی و حریم خصوصی
معرفی بناها
حرم علی بن ابی‌طالب
تاریخچه
موقعیت آرامگاه
آشکار شدن آرامگاه
ساخت و بنای حرم
عمارت نخست آستانه حیدریه
عمارت دوم
عمارت سوم
عمارت چهارم
ساخت ساختمان چهارم
آتش‌سوزی عمارت
بازسازی ساختمان حرم
صفویان
نادرشاه افشار
قاجاریان
حرم علوی در عصر حاضر
ضریح و صندوق
جایگاه دو انگشت
ضریح
گنبد
در و دیوار و کف
ایوان طلا و گلدسته‌ها
صحن
دیگر بخش‌های حرم
طرح‌های گسترش
صحن حضرت زهرا
نقشه
بنای حرم
حرم در شهر نجف
سرشناسان مدفون در حرم
فضیلت حرم و زیارت علی در باور شیعیان
حرم مزارشریف منسوب به علی
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
آداب و رسوم و ضوابط معماری چگونه تعیین میشود؟ شارع مقدس اگر قالب معماری میداد، جلوی تکامل را میگرفت. محتوای آثار معماری کشورهای اسلامی با معماری اسلامی یا آن چه که قبلاً در مورد معماری قدیم آمده است، فرق دارد. اگر معماری اثری را ارائه دهد که در آن ایده های غیر اسلامی خود یا دیگران را به کار گرفته باشد؛ دیگر آن اثر معماری، معماری اسلامی نیست؛ بلکه معماری‌ است با ایده های متفاوت یا حتی معماری من درآوردی.
پس چگونه میتوان اثری را با معماری اسلامی به وجود آورد یا چگونه میتوان آن را که کمتر اسلامی است، بیشتر اسلامی نمود؟ فراموش نشود وقتی که صحبت از کلمه اسلامی به میان می‌آید، در مقابل آن، کلمه غیر اسلامی هم وجود دارد. لذا این سوال مطرح میشود: معماری اسلامی چیست؟ چه چیزی باعث اسلامی شدن یک اثر معماری میشود؟

اصول معماری اسلامی:
با توجه به جمیع جهات و توجه به آن چه تاکنون بر معماری اسلامی گذشته و آن چه که شارع بدان نظر دارد، میتوان این نوع معماری را با اعمال هفت اصل تبیین شده ذیل به وجود آورد. این اصول در همه جا به صورت کم و زیاد اعمال شده، بطوریکه اعمال این اصول ضمن نگرش به هنر مردمان سرزمین‌های اسلامی، مکتب‌های رایج پنج گانه متداول دنیای اسلام را به وجود آورده و به صورت محدودتری شیوه‌های معماری را در هر ناحیه‌ای معمول داشته‌اند. این اصول عبارتند از: توحید، اخلاص، علم، حیا و حجاب، عبادت و احترام، اقتصاد و ذکر.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آداب و رسوم, آرامگاه, اخلاص, اقتصاد, ایوان طلا, بازسازی, بناهای معماری, توحید, حجاب, خودکفایی, دانلو,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیش گفتار
چرا انرژی خورشیدی؟
سوخت های فسیلی
چوب، فضولات گیاهی، حیوانی و انسانی
دیگر انرژی ها
واکنش های هسته ای
واکنش هسته ای فیژن
واکنش هسته ای فیوژن
انرژی خورشید
فصل اول
آشنایی با برج نیرو
مقدمه
اجزا برج نیرو
دودکش
توربین و ژنراتور
کلکتور
امکانات بهره برداری اضافی
فصل دوم
انتقال انرژی از طریق تشعشع
مقدمه
خواص تشعشعی
قانون پلانک
قانون جابجایی وین
قانون استفان – بولتزمن
قانون کیرشهف
قانون کسینوسی لامبرت
قانون جذب لامبرت
تشعشع خورشید
اثر فاصله زمین از خورشید
تاثیر زاویه میل
صفحات پوششی
اثر صفحات پوششی بر روی تشعشع خورشید
قابلیت انعکاس پوشش
قابلیت عبوردهی پوشش
قابلیت جذب پوشش
جنس پوشش
اثر رنگ بر روی جذب انرژی تشعشعی
فصل سوم
محاسبات دودکش
فشار رانش
راندمان دودکش
تلفات اصطکاکی
فصل چهارم
محاسبات توربین
توان کلی
توان ماکزیمم
توان واقعی
نیروهای وارد بر پره ها
فصل پنجم
مختصری در مورد کلکتور
بالانس انرژی
فصل ششم
ارزیابی اقتصادی برج های نیرو
بررسی هزینه مخصوص
مقایسه برج نیرو با سایر نیروگاه ها
تولید برق بدون مصرف سوخت
بدون مصرف آب
بدون آلودگی محیط زیست
عمر زیاد
بهره برداری کم
احتیاج کم به لوازم یدکی
فصل هفتم
برج آزمایشی مانزانارس و نتایج حاصل از آن
مقدمه
مشخصات برج آزمایشی
مدهای بهره برداری توربین
مراجع

چکیده:
در شرایط کنونی، تلاش در جهت خودکفایی و رفع وابستگی های تکنولوژی کشورمان، یکی از مبرم ترین وظایف آحاد ملت ایران است و هر کس بنا به موقعیت خویش بایستی در این راستا گام بردارد. یکی از صنایع کشور که پیشرفت دیگر صنایع در گرو پیشرفت و توسعه آن است، صنعت برق میباشد. نیروگاه های موجود تولید برق از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردارند، بطوریکه در حال حاضر طراحی و ساخت آن ها در انحصار چند کشور خاص میباشد. با توجه به این که رسیدن به این تکنولوژی در آینده نزدیک برای مان مقدور نیست، این سوال پیش می آید که برای تامین انرژی بدون نیاز به تکنولوژی وارداتی چه باید کرد؟ برج نیرو پاسخ مناسبی است به این سوال چرا که از یک سو بحران انرژی را حل کرده و از سوی دیگر با داشتن تکنولوژی ساده و در عین حال مناسب برای شرایط اقلیمی کشورمان میتواند ما را در تامین انرژی مورد نیاز یاری نماید.
در ابتدا پیش گفتاری در مورد بحران انرژی در جهان آورده شده و در ادامه آن مقایسه ای اجمالی بین انواع انرژی های موجود و لزوم استفاده از انرژی خورشید مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول پس از آشنایی مقدماتی با برج نیرو، مختصری در مورد کیفیت ساختمانی اجزاء برج و عملکرد آن ها بیان شده و نهایتاً امکانات بهره برداری اضافی و افزایش راندمان در برج های نیرو مطرح شده است.
فصل دوم به تئوری تشعشع خورشید اختصاص داده شده. در این قسمت با توجه به نیازی که مشاهده گردید ابتدا مکانیزم پدیده تشعشع و قوانین مربوط به آن بطور خیلی مختصر گفته شده است. در ادامه مطلب، تشعشع خورشید و عواملی که بر روی شدت تشعشع آن اثر میگذارند و نهایتاً پوشش ها بررسی شده اند.
فصل سوم شامل محاسبات دودکش است. در این فصل فشار رانش دودکش، دمای هوای خروجی از دودکش، تلفات دودکش و بالاخره راندمان دودکش مطرح شده است.
در فصل چهارم به بررسی تئوریک توربین پرداخته شده است. ابتدا با داشتن افت فشار در دو طرف پروانه قدرت ماکزیمم توربین محاسبه شده و سپس با داشتن قدرت ماکزیمم، فاکتور بتز، برای این نوع توربین خاص بدست آمده است. نهایتاً توان واقعی و نیروی وارد بر پره ها، مورد بررسی قرار گرفته اند.
فصل پنجم شامل اطلاعات مختصری در مورد کلکتور است. در این فصل به بررسی بالانس انرژی در کلکتور، پرداخته شده است. همچنین مقایسه ای بین بالانس انرژی برج های نیرو و سایر نیروگاه های خورشیدی انجام شده است.
فصل ششم به ارزیابی اقتصادی برج های نیرو اختصاص داده شده. در این قسمت ابتدا، هزینه مخصوص اجزاء مختلف (دودکش، توربین، کلکتور) و سپس هزینه مخصوص کل پروژه برای دو نوع پوشش شیشه ای و پلاستیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه برخی از مزیت های برج نیرو نسبت به سایر نیروگاه ها، بیان شده است.
در فصل آخر مشخصات و نتایج حاصل از اولین برج نیروی آزمایشی که در مانزانارس اسپانیا احداث گردیده آورده شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اصطكاك, انتقال انرژی, انرژی خورشیدی, بالانس انرژی, برج نيرو, تشعشع, تكنولوژی, توربين, جنس پوشش, خورش,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:63
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه ای بر معرفی مفاهیم فنی لنزها
شناخت کلی لنزها
شارپنس
زاویه دید
عمق میدان
چگونه از عمق میدان بهترین استفاده را بکنیم؟
پرسپکتیو
کارکرد عدسی (لنز)ها در دوربین های دیجیتال
چرا لنز مهم است؟
کدام مدل لنز مناسب تر است؟
انواع لنز های موجود کدامند؟
قابلیت های اضافی دیگر
نکته آخر
اهمیت سنسور در دوربین‌های دیجیتال
انواع مختلف دوربین‌های دیجیتال
سنسور دوربین‌های دیجیتال
سنسورهای امروزی
چرا اندازه یک سنسور اهمیت دارد؟
چرا سنسورها اندازه ها‌ی متفاوتی دارند؟
نمایی از یک دوربین DSLR
اندازه سنسور و ضریب‌ها
کنتراست لنز و جداول MTF
چه چیز رنگ کنتراست را ایجاد می کند؟
جدول MTF چیست؟
کنتراست لنز و خطاهای رایج
اهمیت کنتراست لنز
تفرق نور
اعوجاج تصویر
انحنای تصویر
خطای کروی
کما (Coma)
انعکاس تصویر
خطای رنگی
لنز داخل چشمی (IOL)
تاریخچه
تکنیک عمل
نتایج
مزایا
معایب و عوارض
گزارش نتایج و عوارض عمل فیکو و کارگذاری لنز داخل
چشمی
هدف
روش پژوهش
نتایج
نتیجه گیری
فهرست منابع

فهرست اشکال:
تاثیر تغییر فاصله کانونی بر پرسپکتیو تصویر
تصویر برش خورده ۱۰۰ درصد غیر فشرده
تصویر برش خورده ۱۰۰ درصد غیر فشرده
در f/4 عمق میدان کاملا باریک است
در f/16 عمق میدان کاملا باز است
دیافراگم:f/5.6، اندازه سوژه : 2 سانتیمتر
دیافراگم: f/5.6، اندازه سوژه: 3-4کیلومتر
ابعاد سنسورهای دیجیتال
سنسور CMOS شرکت سونی
تکنولوژی Bayer
تصاویر گرفته شده توسط یک دوربین عکاسی
سنسور Foveon

فهرست جداول:
مقایسه اندازه سنسور دوربین‌ها

مقدمه ای بر معرفی مفاهیم فنی لنزها:
مطلب پیش روی شما در واقع مقدمه‌ای است بر یک سلسله مطالب در تشریح ویژگیهای فنی لنز‌های شرکت نیکون. اما پیش از ورود به آن مطالب، به نظر می رسد که لازم است مقدمه ای بر مفاهیم اولیه و پایه‌ای لنزها داشته باشیم که به آغاز مطالب بعدی کمک خواهد کرد.
بر روی هر لنز عکاسی یک سری مشخصات برای معرفی لنز حک شده است. مهم ترین آن ها را به سادگی در رینگ جلوی هر لنزی خواهید یافت. این مشخصات شامل: نام شرکت سازنده، فاصله کانونی، بازترین دهانه دیافراگم و اندازه قطر رینگ لنز جلوی لنز است. اجازه بدهید از آخر به اول برگردیم. این آخری که همراه علامت Ø قطر رینگ جلوی لنز را به میلیمتر نشان می دهد، که مشخص کننده اندازه فیلترها میباشد.
بازترین عدد دیافراگم به شکلهای مختلف نوشته می شود، بطور مثال 1:1.4D یا f/1.4D. احتمالا بسیاری از شما از کتاب فیزیک دوم دبیرستان فرمول ساده‌ای را به خاطر دارید که عدد دیافراگم با آن محاسبه می شد. عدد دیافراگم برابر است با فاصله کانونی تقسیم بر دهانه مفید لنز. به کمک این فرمول دو نکته را می توانیم تشریح کنیم. اول آن که، این فرمول نشان می دهد که عدد دیافراگم رابطه معکوس با دهانه مفید لنز دارد.
در نتیجه کوچکتر بودن این عدد، نشان دهنده دیافراگم بازتر است. پس هر چه بازترین عدد دیافراگم لنز کوچک ترتر باشد نشان می دهد که لنز می تواند مقدار بیشتری نور را از خود در بازترین حالت لنز عبور دهد. در نتیجه عکاس می تواند با سرعت بالاتر فیلم یا سنسور را در معرض نور قرار دهد.
به همین جهت هر چه این عدد کوچک تر باشد اصطلاحا می گویند لنز سریع تر است. نکته دوم آن که، همان طور که در فرمول دیدیم این عدد به فاصله کانونی نیز وابسته است. به همین جهت است که شما بروی لنزهای با فاصله کانونی متغییر (زوم) برای بازترین عدد دیافراگم دو عدد به جای یک عدد خواهید دید مثلا f/ 3.4-5.6. این اعداد در واقع معادل عدد دیافراگم برای بازترین وضعیت دیافراگم در وایدترین و تله‌ترین حالت لنز است.
به فاصله کانونی میرسیم، همه می دانند که تقریبا مهم ترین ویژگی هر لنز را با این عدد معرفی می کنند و عموما دسته بندی لنزها بر اساس این عدد انجام می شود. ما لنزها را به دو دسته عمومی، لنزهای با فاصله کانونی ثابت و متغیر (زوم) تقسیم می کنیم. از طرف دیگر ما لنزها را با سه اصطلاح واید، نرمال و تله دسته بندی میکنیم. بطور عمومی لنزهای با فاصله کانونی کمتر از لنز نرمال را واید نامیده و به لنزهای با فاصله کانونی طولانی تر از لنز نرمال تله گفته می شود.
از نظر اپتیکی لنزی که دارای زاویه دید 45 درجه باشد لنز نرمال گفته می شود. به واسطه عمومیت دوربین‌های 135 اغلب عکاسان مبتدی تصور می کنند که هر لنز 50 میلیمتری، لنز نرمال است. در حالی که، لنزی دارای زاویه دید 45 درجه است که : دارای فاصله کانونی برابر قطر گیت دوربین باشد، اندازه گیت همان اندازه نگاتیو یا سنسور دوربین است. از آن جایی که اندازه استاندارد نگاتیو دوربین های 135 به اندازه 24*36 میلیمتر است. پس در واقع لنز نرمال برای این دوربین‌ها دارای فاصله کانونی 43 میلیمتر خواهد بود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
برق, تكنولوژی, دانلود پایان نامه, دوربین, دوربین عکاسی, دوربین های دیجیتال, زاویه دید, سنسور, شارپنس,

<-BloTitle->
<-BloText->