خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:114
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تئوری
انتشار موج الکترومغناطیس در ماده
معادلات مکسول و فرضهای اولیه
رسانش الکتریکی
گذردهی دی الکتریک
انتشار امواج الکترومغناطیس
امواج هدایت شده/نظریه خط انتقال
سنجش خواص مواد با استفاده از امواج الکترومغناطیس
ضریب بازتاب
مفهوم موجک
گذردهی دی الکتریک نسبی خاک
گذردهی نسبی آب
گذردهی نسبی ترکیبی
بازتاب سنجی در حوزه زمان
اصول اندازه گیری
بدست آوردن گذردهی دی الکتریک نسبی از روی سیگنال TDR
حجم اندازه گیری
رسانش الکتریکی
نکات کاربردی
رادار نفوذی در زمین
اصول اندازه گیری
سیستم اندازه گیری
چیدمان های اندازه گیری
هم دور افت (CO)
چند دورافت : هم میان نقطه و بازتاب و انکسار زاویه باز
GPR چندکاناله
اتلاف انرژی و عمق نفوذ
تفکیک پذیری سیگنال
نکات کاربردی
بخش آزمایشگاهی
ساختار و اهداف آزمایش
نکات راهنمای آزمایش
بخش اول – اندازه گیری های آزمایشگاهی با استفاده از TDR
اصول – انجام اندازه گیری های TDR
آماده سازی – واسنجی حسگرهای TDR
اندازه گیری – سیگنالهای TDR از یک ستون ماسه
اندازه گیری – برآورد تاثیر رسانش
بخش دوم – اندازه گیری های صحرایی
چک لیست تجهیزات
اندازه گیری ها
جمع بندی وظایف
راهنمای برنامه ها و الگوریتم های مورد استفاده برای برداشت و ارزیابی داده ها
برداشت سیگنالهای TDR با استفاده از PCTDR
ارزیابی سیگنالهای TDR
برداشت داده های GPR با استفاده از K2
برداشت یک اندازه گیری چند کاناله
تفاوتهای انجام اندازه گیری های CMP
ارزیابی داده های رادار نفوذی به زمین
ارزیابی توسط PickniG
ارزیابی توسط PiG
ارزیابی اندازه گیری ها
بخش اول – اندازه گیری های آزمایشگاهی با استفاده از TDR
توصیف کیفی سیگنالهای TDR
واسنجی حسگرهای TDR
ارزیابی سیگنالهای TDR بدست آمده از ستون ماسه
برآورد تاثیر رسانش
بخش دوم – اندازه گیری های صحرایی
ارزیابی داده های اندازه گیری شده
نتیجه گیری و تفسیر
مراجع

فهرست جداول:
ساختار فایل واسنجی

فهرست شکلها و نمودارها:
اصول اندازه گیری ردیاب TDR و سیگنال نمونه
تعیین زمان سیر از روی سیگنال TDR
کسرهای حجمی از کل حجم نمونه گیری
سیگنال های TDR مورد استفاده برای بدست آوردن رسانش الکتریکی
اصول اندازه گیری رادار نفوذی به زمین
مسیرهای سیر انواع مختلف امواج GPR در یک خاک دو لایه با مقادیر گذردهی نسبی متفاوت
مسیرهای سیر انواع مختلف امواج GPR در یک خاک دو لایه با مقادیر گذردهی نسبی متفاوت
رد GPR
(a) منشأ یک رادارگرام (b) رادارگرام نمونه
ساخت و ابعاد یک جعبه آنتن IDS (MHz 200)
هم دور افت
هم میان نقطه
رادارگرام CMP
بازتاب و انکسار زاویه باز
سیستم آنتن ها
فرآیندهایی که منجر به کاهش قدرت سیگنال میشوند
دستگاه TDR100
نمایی از چیدمان اندازه گیری برای ستون خاک
چیدمان سیستم آنتن GPR
رادارگرام یک اندازه گیری واسنجی در انتهای یک پروفایل چند کاناله
نمایی از نرم افزار PCTDR
پنجره آغازین برنامه K2
تنظیمات صحیح برای سیگنال یک کانال اندازه گیری
پنجره انتخاب برداشت
برداشت یک رادارگرام
پنجره PickniG
مغناطیس سنج پروتون PM-1A
مگنتومتر GPS دار کانادایی
دستگاه GPR ساخت شرکت مالا کشور سوئد

چکیده:
در این پژوهش روش های سنجش محتوای آب موجود در خاک تحت بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. روش های مورد نظر این تحقیق شامل روش های الکترو مغناطیسی نظیر روش بازتاب سنجی در حوزه زمان (TDR) و روش رادار نفوذی به زمین (GPR) میشوند. در بخش اول مطالب مقدماتی درباره هیدرولوژی خاک و روش های سنجش آب موجود در خاک ارائه میشود. در ادامه در فصل اول این پژوهش تئوری های مربوط به انتشار امواج الکترو مغناطیس و نحوه عملکرد روش های الکترو مغناطیسی تحت بررسی قرار میگیرند. در فصل دوم روش بازتاب سنجی در حوزه زمان مطالعه میشود. در ادامه و در فصل سوم روش رادار نفوذی درون زمین را مطالعه و بررسی مینماییم. در فصل چهارم آزمایشات انجام شده جهت سنجش محتوای آب و نحوه بکار گیری دستگاه ها را تشریح نموده و دستگاه و نرم افزار بکار رفته را معرفی مینماییم و همچنین روش ارزیابی اندازه گیری ها را بیان میکنیم. در پایان در فصل نتیجه گیری و تفسیر، نتایج حاصل از این پژوهش را به صورت کامل ارائه می نماییم.

مقدمه:
هیدرولوژی علم مطالعه آب بر روی کره زمین است و در مورد پیدایش، چرخش و توزیع آب در طبیعت، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، واکنشهای آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث میکند.
اگر چه رطوبت خاک سهم ناچیزی از مقدار آب موجود در جهان را تشکیل میدهد، اما تقریباً همه فرآیندهای هیدرولوژی اتفاق افتاده در خاک را کنترل کرده بطوری که فرآیند بارش را به دو قسمت رواناب و ذخیره زیرزمینی تفکیک میکند. رطوبت خاک همچنین اجزاء انرژی قابل دسترس در سطح زمین که شامل دو قسمت گرمای نهان و آشکار (محسوس) میباشد را در مبادله با اتمسفر تنظیم میکند از این رو رطوبت خاک بر روی تبخیر و تعرق و در ادامه بر روی موفقیت کشاورزی تاثیر میگذارد. درصد رطوبت به عنوان یک واژه کلیدی در مطالعات محیطی، هیدرولوژی، علم هواشناسی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد
تا جایی که تاریخ نشان میدهد اولین تجارب آب شناسی مربوط به سومری ها و مصری ها در منطقه خاورمیانه است، به طوری که قدمت سد سازی روی رودخانه نیل به 4000 سال قبل از میلاد مسیح میرسد. در همین زمان فعالیت های مشابهی در چین نیز وجود داشته است. از بدو تاریخ تا حدود 1400 سال بعد از میلاد مسیح فلاسفه و دانشمندان مختلفی از جمله هومر طالس، افلاطون، ارسطو و پلنی در مورد سیکل هیدرولوژی اندیشه‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند و کم کم مفاهیم فلسفی هیدرولوژی جای خود را به مشاهدات علمی دادند. شاید بتوان گفت هیدرولوژی جدید از قرن 17 با اندازه گیری های مختلف آغاز شد.
آب زیرزمینی، آبی است که در زیر سطح زمین، درزه‌ها و فضاهای حفره‌ای را در صخره‌ها و رسوبات پر میکند. اکثر آب های زیرزمینی به طور طبیعی خالص هستند. اکثر اوقات، آب های زیرزمینی سال ها حتی قرن ها قبل از مصرف دست نخورده باقی میمانند. بیش از 90% آب آشامیدنی کل جهان از آب زیرزمینی است. مردم ما هر روز 1700 میلیارد لیتر آب مصرف میکنند. 97% آب های کره زمین درون اقیانوس ها است و 2% آن یخ زده است. ما آب مورد نیاز خود را از 1% باقیمانده تهیه میکنیم که از یکی از دو منبع زیر بدست می آید: سطح زمین (رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و نهرها) و یا از آب های زیرزمینی.
در این پژوهش روی توزیع آب و حرکت آب در خاک تمرکز نموده ایم. اصلی ترین جنبه در آزمایشهای مورد نظر این تحقیق، اندازه گیری محتوای آبِ خاک در آزمایشگاه و صحراست. در این جا محتوای آب به وسیله دو روش ژئوفیزیکی اندازه گیری میشود: بازتاب سنجی در حوزه زمان (TDR) و رادار نفوذی به زمین (GPR).
محتوای آب سطحی، اهمیت زیادی برای حیات روی کره زمین دارد. واضح است که این پارامتر، دورنمای بنیانی پوشش گیاهی و در نتیجه حیات را مشخص میکند. بعنوان مثال، تغییرات شدید دمای روز و شب در بیابان ها در مقایسه با نواحی معتدل را میتوان به کمبود آب نسبت داد. در این جا تبخیر آب موجود در سطح خاک در طول روز، یکی از عوامل موثر به شمار میرود. این امر موجب خنک شدن سطح خاک میشود. علاوه بر این، آب موجود در خاک، انرژی حرارتی روز را در خود ذخیره میکند. این انرژی در طول شب دوباره آزاد میشود.
روشهای بسیار متعددی وجود دارند که به اندازه گیری محتوای آبِ خاک کمک میکنند. این روشها را میتوان به صورت روشهای مستقیم یا غیر مستقیم، هجومی یا غیر هجومی و همچنین برحسب مقیاس کاربردشان، تفکیک نمود. در این جا، روشهای اندازه گیری غیرمستقیم، آن دسته از روشهایی هستند که در آن ها محتوای آب از طریق کمیت های معرفی همچون خواص ماده دی الکتریک، بدست می آیند. در ادامه، صرفاً مثال های معدودی در مورد اندازه گیری محتوای آب خاک ارائه میشوند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب شناسی, آزمایشگاه, آنتن, اتلاف انرژی, اتمسفر, ارسطو, افلاطون, الکترومغناطیس, الگوریتم, امواج, بیاب,

تعداد صفحات:76
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله
پرسشهای تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت انجام تحقیق
حدود مطالعاتی
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
تعاریف واژه ها
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول – تاریخچه و مفاهیم برون سپاری و مزایا و معایب آن
تاریچه برون سپاری
تعریف برون سپاری
مفهوم برون سپاری
مزایای برون سپاری
معایب برون سپاری
برای برون سپاری چه اقداماتی لازم است؟
چرا برون‌سپاری؟
چه نوع فعالیت هایی را میتوان برون سپاری کرد؟
عوامل موثر بر موفقیت روابط برون سپاری
برون‌سپاری های موفق
مراحل ده گانه گارتنر جهت موفقیت در برون سپاری
بخش دوم – شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و میزان فعالیت های آن و فعالیت های که قابل برون سپاری هستند
تاریخچه صنعت آب در ایران
تاریخچه شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی
موضوع و هدف شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
مرکز شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی
چه خدماتی را باید برون‌ سپاری کرد؟
فعالیت های شرکت آب و فاضلاب که قابل برون سپاری هستند
بخش سوم – بررسی بهای تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزای آن
حسابداری بهای تمام شده
کاربرد حسابداری بهای تمام شده
تعریف بهای تمام شده کالا و خدمات
عوامل بهای تمام شده
هدف و کاربرد بهای تمام شده
بهای تمام شده خدمات در صنعت آب و فاضلاب
تعریف بهای تمام شده آب شرب
تعریف بهای تمام شده خدمات دفع فاضلاب
هزینه های فرایندی تولید آب شرب
هزینه های فرایندی خدمات دفع فاضلاب
هزینه های غیر فرآیندی بهای تمام شده آب و خدمات دفع فاضلاب
بخش چهارم – بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیت ها و تعیین سهم اجزای تشکیل دهنده آن
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
جامعه آماری
نمونه و تعیین حجم نمونه
روش گردآوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج آزمون آماری ویل کاکسون
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه اصلی
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه یافته های تحقیق
نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی اول
نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی دوم
نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی سوم
نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی
نتیجه گیری
پیشنهادها
ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق
ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
خروجی نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
آماره آزمون z
آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین حقوق و دستمزد قبل و بعد از برون سپاری
آماره آزمون z
آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین هزینه تعمیرات و نگهداری قبل و بعد از برون سپاری
آماره آزمون z
آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین هزینه خدمات قراردادی قبل و بعد از برون سپاری
آماره آزمون z
آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری
خلاصه نتایج آزمون فرضیات

فهرست نمودارها:
مدل تحلیلی تحقیق

چکیده:
مطالعات متعددی اثبات کرده اند که تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات در هر بنگاه اقتصادی یکی از فرضیات انکار ناپذیر میباشد. با تعیین دقیق بهای تمام شده میتوان ضمن حضور در صحنه رقابت با سایر تولید کنندگان آن محصول با آنالیز سفارشات مشتریان و یا تقاضای بازار حجم تولید سالیانه را تعیین نمود. از سویی با توجه به نقش اطلاعات بعنوان یکی از ابزارهای مدیریت جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی مدون، برون سپاری فعالیت های یک بنگاه اقتصادی میتواند در جهت کاهش هزینه ها که منجر به کاهش بهای تمام شده خدمات خواهد شد، موثر واقع شود.
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 27 شهر تابعه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در طی سال های 1378-1387 به بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیت ها و تعیین اجزای تشکیل دهنده آن با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین با دو نمونه وابسته و آزمون ویل کاکسون مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته های تحقیق حاکی از این است که برون سپاری فعالیت ها در شرکت آب و فاضلاب باعث کاهش هزینه نگریده است.

مقدمه:
برون سپاری در بسیاری از سازمان های امروزی (غربی، شرقی یا ایرانی) از امری غیر عادی و عجیب، به فعالیتی متداول تبدیل شده است. کمی تفکر در این واژه، ما را به بررسی و مطالعه مفاهیمی چون ساختارهای سازمانی، بنگاه های دولتی و خصوصی، بازاریابی رقابتی و انحصاری، ایجاد ارزش افزوده بیشتر، کاهش هزینه و افزایش سودآوری، پروژه و مدیریت آن، مدیریت مخاطرات و انعطاف پذیری، نفوذ به بازارهای جدید و بسیاری ابزار و دانش های تخصصی دیگر سوق میدهد.
برون سپاری که این روزها بعنوان یک روش واگذاری بخشی از کارها به خارج از سازمان یا داخل سازمان به صورت پیمانکاری مطرح است. مانند هر روش دیگری همان طور که میتواند مفید باشد، اگر دارای شرایط استانداردهای تعریف شده و شفافی نباشد ممکن است ضرر و زیان های بسیاری را به همراه داشته باشد.
امروزه، بسیاری از شرکت ها با تمرکز بر یک تخصص و یا مهارت ویژه فقط و فقط برای ارائه خدمات به مجموعه ای بیرون از خود فعالیت میکنند. تحقیقات نشان میدهد منافع حاصل از برون سپاری برای بسیاری از شرکت ها، زیاد بوده و مهم ترین آنها صرفه جویی در وقت و هزینه و ارتقای کیفیت و آزاد سازی منابع داخلی به منظور استفاده بهینه از آن ها بوده است.
در کشور ما به دلیل مختلف، برون سپاری به مفهوم وسیع و گسترده خود مورد استفاده و توجه مدیران و مسئولان قرار نگرفته است. از این رو لازم است محققان و مدیران صنعتی در جهت بکارگیری آن و نیز بایدها و نبایدها در انجام آن به مطالعه و تحقیق بپردازند تا طبق شرایط مشخص علمی بدانیم چه چیز را، چه وقتی و به چه طریقی و به چه کسی بسپاریم.
مقایسه بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیت ها با بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، هدف محوری این پژوهش قلمداد میشود.
در این فصل به شرح بیان مساله،‌ ضروت های انجام تحقیق، پرسش اصلی تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق،‌ روش تحقیق، مدل تحلیلی تحقیق، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق، تعاریف واژه ها و اصطلاحات بپردازد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب شرب, آنالیز, ابزارهای مدیریت, افزایش سودآوری, انعطاف پذیری, بازاریابی, برنامه ریزی, برون سپاری, ب,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
حسابرسی و مفاهیم آن
حسابرسی چیست؟
تعریف و هدف حسابرسی
فلسفه و جایگاه حسابرسی
نظریه شبه قضایی
نظریه مسئولیت اجتماعی
نظریه مباشرت و نظارت
انواع حسابرسی
انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی
انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار
انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی
حسابرسی صورتهای مالی
حسابرسی رعایت
حسابرسی ویژه
حسابرسی عملیاتی
حسابرسی مبتنی بر سیستم
حسابرسی مبتنی بر ریسک
تحول در متدولوژی حسابرسی
حسابرسی مبتنی بر سند رسی یا حسابرسی رویدادهای مالی
حسابرسی مبتنی بر ترازنامه
وظیفه حسابرس خارجی
تحول هدف های حسابرسی
نقش اصلی حرفه حسابرسی
انواع حسابرسی
از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
حسابرسی صورت های مالی
حسابرسی رعایت
حسابرسی عملیاتی
حسابرسی مدیریت
حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار
حسابرسی اختیاری
بررسی و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی
انواع حسابرسان
بازرس قانونی
حسابرس داخلی
فصل دوم
فلسفه حسابرسی (نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی)
نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی
نقش خاص اجتماعی حسابرسی
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی چیست؟
تعریف
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
تئوری نمایندگی
تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی
تئوری ذی نفعان
تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی
قدرت و نقش اجتماعی حسابرسی
نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی
نقش اقتصادی خاص حسابرسی
تقریر ادبیات نقش اقتصادی حسابرسی
نفع شخصی اقتصادی و رسیدگی
نفع شخصی اقتصادی و حسابرسی
نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی
فصل سوم
فرضیات بدیهی حسابرسی
ماهیت فرضیات بدیهی
فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی
فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی
فرضیات بدیهی کارکردی حسابرسی
فصل چهارم
حسابرسی مالی و مالیاتی در محیط تجارت الکترونیک
عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی شاغل در موسسه های حسابرسی
موانع و مشکلات بهبود بهره وری
اهمیت ارتقای بهره وری
عوامل موثر بر بهره وری
توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی
تعریف حسابرسی عملکرد
حسابرسی عملکرد یعنی حسابرسی کارآیی، اثربخشی، صرفه اقتصادی
منظور از حسابدهی دولتی چیست؟
فصل پنجم
حسابرسی دولتی در حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری سازمانی دولتی
اصول نظام راهبری
تعیین جهت
القای اصول اخلاقی و صداقت
نتایج نظارتی
مسئولیت پذیری (پاسخگویی)
دوره اصلاح
گزارشگری
شفافیت
صداقت
انصاف و عدالت
حسابرسی بخش دولتی
نقش های حسابرسی
انواع حسابرسی و خدمات در حسابرسی دولتی
عملکرد حسابرسان به صورت سیستماتیک
کارآمدی (اثر بخشی)
کارآیی (بازده)
رعایت
اعتبار اطلاعات
ارزیابی ریسک
صورت های مالی و انظباط
خدمات مشاوره ای
ادامه نقشهای حسابرسی
خط مشی گزارشگری حسابرسان دولتی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیری های مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیری ها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمدهای اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیت های تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آن ها همواره میخواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیری های خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟ امروز در محیط اقتصادی که دارای نظام های متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تاکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد بعنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار میرود. در محیط های رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرآیند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اثربخشی, استراتژی, انصاف, بازده, بازرس قانونی, بخش دولتی, بهره وری, تجارت الکترونیک, ترازنامه, حرفه ,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:96
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعریف عملیاتی مفاهیم
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
بزهکاری کودکان و نوجوانان
مفهوم جنایت کاری و بزهکاری
وضع کنونی شناسایی ها
علت‌ شناسی بزهکاری
تحول بهنجار و سازگاری اجتماعی
عوامل اجتماعی
عوامل بدنی و سرشتی
پسیکوپات سرشتی
نارسایی های عقلی
بیماری ها و نقیصه‌های عضوی
اختلالات رشد شخصیت
عیوب کیفی فرامن
تاخیرهای جزیی رشد
پسیکونورزها و نشانه‌های پسیکونورزی
پسیکوزها و نمودار پسیکوزی
عوامل اجتماعی ثانوی
نظریه ها و پژوهش های دیگران درباره دزدی
دزدی و مالکیت
طلاق
سرقت
تعاریف و مصادیق مربوط به سرقت اعم از عادی و مسلحانه
سرقت نوجوانان
مردودی
ترک تحصیل
عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان
شرایط اقتصادی
سواد والدین
برخورد معلم
محتوای کتب درسی
شیوه برگزاری امتحانات (شیوه ارزیابی)
عقب ماندگی درسی
نارسایی های جسمی
انگیزه
انواع دزدها و دزدی ها
دزدهای کند ذهن
دزدی پرهیجان
دزدهای وسواسی و آزار دهنده
دزدهای بیقرار
دزدهای برانگیخته
دزدهای افسانه گرا
دزدهای پارانوئیاک
دزدهای شیزوئید
دزدی های صرعی
دزدهای منحرف
دزدهای باندها
جریان عمل دزدی
برخورد دیگران
عوامل موثر در سرقت
سنین شروع سرقت
تعریف خانواده
خانواده‌های متلاشی شده
جدایی و طلاق
ناپدری و نامادری
آقای معلم
اختلافات خانوادگی
پیشینه و تحقیقات انجام شده
فصل سوم : روش و مراحل اجرای
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
جداول توصیفی و فراوانی ها
نتیجه فرضیه اول
نتیجه فرضیه دوم
نتیجه فرضیه سوم
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه
یافته‌های دیگر
تحصیلات نوجوانان سارق
پیشنهادات
آموزش و پرورش
خانواده
آموزش خانواده
جرم و مجازات
نحوه استفاده از اوقات فراغت
محدودیت‌های تحقیق
فهرست منابع
پیوست
پرسشنامه

فهرست جداول:
درصد گیری از هر یک از متغیرها
درصد گیری از هر یک از متغیرهای مربوط به گروه نوجوانان سارق
وضعیت تحصیلی نوجوانان سارق و غیر سارق
مربوط به وضعیت خانوادگی نوجوانان سارق و غیر سارق
وضعیت شغل نوجوانان سارق و غیر سارق
مربوط به اعتیاد خانواده و خود نوجوانان سارق
وضعیت سواد نوجوانان سارق و غیرسارق (18-11) ساله
فرضیه اول تحقیق
فرضیه دوم تحقیق
فرضیه سوم تحقیق

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه وضعیت خانوادگی نوجوانان بزهکار و عادی در شهر خرم آباد انجام شد. بدین منظور تعداد 100 نفر بزهکار و برابر با آن ها 100 نفر نوجوان عادی به روش در دسترس انتخاب شدند از پرسش نامه محقق ساخته جهت سنجش متغیرها استفاده شد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها با استفاده از t-test گروه های مستقل تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین ضعف تحصیلی نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی تفاوت وجود دارد که در سطح p<./..1 معنی دار میباشد. بین روابط غیر صمیمی خانوادگی در گروه و وضعیت اعتیاد دو گروه تفاوت وجود دارد که در سطح P<../.1 معنی دار میباشد. مقدمه: خانواده یکی از مهم ترین و مقدس ترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ از جمله عوامل دوام و قوام جامعه بشری بوده و آن چه موجب نگرانی جوامع شده است صدمات و لطمات جبران‌ ناپذیری است که بر اثر فروپاشیدن این کانون ایجاد میشود. صدماتی که متوجه تمام اعضای خانواده منجمله فرزندان میشود. جدایی والدین برای فرزندان و خود آن ها بسیار حائز اهمیت و قابل بررسی است چرا که وضعیت فرزندان پس از طلاق و جدایی والدین از نگران‌ کننده‌ ترین و بحث‌ انگیزترین جنبه طلاق بوده است. و این مسئله در صورت ازدواج مجدد والدین با دیگری، ابعاد نگران کننده‌ای به خود میگیرد. دوره بلافاصله بعد از جدایی برای اکثر افراد یک دوره تضاد و دوگانگی عاطفی و تغییرات خلقی شدید است. این تضاد و دوگانگی موجبات تغییرات عمیق در رفتار خانواده به خصوص و فرزندان پدید می آورد که از جمله آن بزهکاری میباشد. از طرف دیگر مشخص شده است که بیشتر بزهکاران متعلق به خانواده‌هایی هستند که در آن از محبت و تفاهم اثر کمی وجود دارد و غالباً دارای خانواده‌های از هم پاشیده میباشند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش و پرورش, اختلافات خانوادگی, ازدواج مجدد, اوقات فراغت, بزهكاری, بزهکار, تحقيق, ترک تحصيل, جنايت,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مساله کودکان خیابانی
ضرورت تحقیق و بررسی کودکان خیابانی
عوامل موثر در بروز کودکان خیابانی
عوامل مرتبط با شرایط فیزیکی بی خانمانی و زندگی خیابانی
عوامل مرتبط با رفتارهای مبارزه جویان جهت بقاء در خیابان
عوامل مرتبط با عدم دسترسی به خدمات و منابع
مسائل بهداشتی در بین کودکان خیابانی
اثرات زندگی در خیابان بر کودکان
تحقیقات در مورد کودکان خیابانی در ایران
علل فرار کودکان در خانواده های کامل
علل فرار در خانواده های تک سرپرست تحت تکفل پدر
علل فرار در خانواده های تک سرپرست تحت تکفل مادر
تحقیقات در مورد کودکان خیابانی درخارج
مطالعه ای بر روی کودکان خیابانی
مروری بر تئوری های جامعه شناختی
نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه کنترل اجتماعی
نظریه فشار
نظریه اصالت ساخت و کارکرد
نظریه انگزنی
نتیجه گیری
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع خارجی

مقدمه:
در بررسی موضوع کودکان خیابانی میباید نخست این موضوع را مشخص کنیم که آیا پدیده کودک خیابانی یک مساله اجتماعی است؟ یا یک آسیب اجتماعی؟ یا یک بحران اجتماعی؟ یا آن که جرم؟ بطور کلی تمام رخدادهای اجتماعی که در اثر کنش ها و واکنش ها و روابط اجتماعی بین افراد و یا بین افراد جامعه و یا در جامعه به وجود می آید، تحت عنوان پدیده های اجتماعی (Socialplenoomena) نامیده میشوند.
پدیده های اجتماعی تا زمانی که وجودشان برای نظام اجتماعی و عناصر متشکله آن ضرورت داشته و مفید فایده بوده و موجودیت نظام اجتماعی و عناصر متشکله آن را مورد تهدید قرار نداده باشد بعنوان پدیده های به هنجار و مطلوب تلقی میشوند و غیر از آن نابهنجار محسوب میشوند. عکس العمل نظام اجتماعی نسبت به پدیده های نابهنجار تحت تاثیر عوامل و شرایطی از جمله میزان برداری جامعه، میزان خطرات ناشی از وجود پدیده نابهنجار و نظایر آن بستگی دارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
بحران اجتماعی, بهداشت, بی خانمانی, تحقيق, جامعه, خدمات, دانلود پروژه, رفتار, روابط اجتماعی, زندگی خي,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
بخش اول – مختصری درباره مترو
تاریخچه مترو در جهان
تاریخچه احداث متروی تهران
مزایای احداث مترو
آثار اقتصادی
آثار اجتماعی
آثار فرهنگی
بخش دوم – تکتونیک و زمین شناسی تهران
تکتونیک تهران
مختصری بر جغرافیای تهران
زمین شناسی تهران
سازندهای مختلف رسوبات آبرفتی تهران
ویژگی های سازند آبرفتی تهران
ویژگی های سازند آبرفت های کوارترنر کنونی
ویژگیی های سازند کهریزک
بخش سوم -انواع تونل و عوامل موثر در طراحی تونل مترو
مشکلات موجود
پارامترهای موثر در طراحی مترو
تعریف تونل
مراحل تونل سازی
طبقه بندی تونل ها
تونل های حمل و نقل
تونل های صنعتی
تونل های معدنی
ارزیابی ساختمان تونل
نشت زمین
شکل و ابعاد مقطع تونل
تونل های مترو
انتخاب مقاطع تونل متروی تهران
عوامل تعیین کننده روش های اجرای تونل
امتداد تونل ها
شیب تونل ها
تونل های مترو
توجیه امتداد محور تونل
حالتی که تونل از طریق چاه حفر میشود
احداث ایستگاه های نقشه برداری در تونل
کنترل تونل به هنگام حفر
بخش چهارم – روش های حفاری و ساخت تونل های مترو تهران
مناطق شهری
احداث تونل به روش کند و پوش
مناطق شهری
روشهای اجرا
روش های ساخت تونل های متروی تهران
روش ترانشه باز
روش O.T (گودکنی از سطح زمین)
روش جعبه‌ای (باکس)
روش نعل اسبی
روش C.C (حفاری در زمین)
مزیت روش ترانشه باز
عیب روش ترانشه باز
مشکل اساس در این روش
آب بندی در روش ترانشه باز
عایق کاری مقطع تونل
روش ترانشه بسته
روش جدید اتریشی
مزایای پاشیدن سریع بتن
گسیختگی خاک در روش جدید اتریشی
روش حفر و پوشش
روش تونل زنی
روش اتریشی – ایرانی
رابطه بین وسیله نگهداری و رفتار زمین
روش حفاری در نیمه شمالی خط یک متروی تهران
روش T.B.M
ماشین حفار ZOKOR
ماشین حفاری T.B.M
محاسن تونل سازی با ماشین آلات حفاری
معایب تونل سازی با ماشین آلات حفاری
بخش پنجم – عوامل موثر در نگهداری تونلهای مترو
سیستم نگهداری اولیه
نیروهای وارد بر پوشش تونل
فشارهای وارد بر پوشش سازه‌های زیر زمینی
فشار زمین وارد بر تونل
فشار جانبی وارد بر پوشش تونل ها
فشار آب تحت الارضی
تحول در تونل
علل تحول جداره و پوشش تونل
بخش ششم – تاثیر آب های زیرزمینی بر ساخت تونلهای مترو
سفره‌ آب زیرزمینی
طرح زهکشی تونل ها و ایستگاه های توسعه شمال خط یک متروی تهران
طرح های اجرا شده قبلی در مسیر خط یک متروی تهران
مطالعات انجام شده قبلی
آب های سطحی و هیدرولوژی
مخازن آب های زیرزمینی تهران
ویژگی های هیدرولوژیکی منطقه
قنات ها
قنوات واقع در مسیر توسعه خط 1 متروی تهران
بخش هفتم – روش های عایق بندی (ایزولاسیون) تونل های مترو در برابر نفوذ آب
روش سگمنت گذاری و تزریق پشت سگمنت
هدف از انجام عمل تزریق
کاربردهای تزریق درچه مواردی است
انواع تزریق از نظر ساختار دیواره داخلی تونل
تعریف سگمنت و کلید و طرز قرارگیری آن ها در یک حلقه یا رینگ
ترتیب قرارگیری رینگ ها در داخل تونل مترو
طرز بندکشی و پرکردن شکاف های بین رینگ ها و سگمنت ها
گمانه زدن – ترتیب گمانه ها در یک حلقه – طرز گمانه زنی – مراحل گمانه زنی
خالی کردن داخل گمانه و آماده سازی گمانه برای شروع کار تزریق
توضیح میکسرها و همزن ها و کارشان
پمپ های تولید فشار و پمپ های فشار شکن و توضیح کار آن ها
تعریف اصطلاح خورند در کارهای تزریق
توضیح تولید دوغاب و انواع آن
فشار تزریق و روش اندازه گیری و کنترل آن
دبی تزریق
شماره گمانه در رینگ
مرحله تزریق
شماره رینگ در تونل
مراحل انجام عمل تزریق
روش تزریق دوغاب به داخل گمانه و استفاده از پکرها
گرفتگی در مسیر انتقال دوغاب و چگونگی بر طرف کردن آن
حداکثر زمانی که می توان کار را بطور موقت تعطیل کرد
توضیح مواد افزودنیبه دوغاب و نقش هر یک از آن ها در کار تزریق
اندازه گیری و چک کردن غلظت دوغاب
تشریح عمل همگراسنجی
بیرون زدگی و نشتی آب و دوغاب در حین کار و چگونگی بر طرف کردن آن ها
استفاده از ماده شیمیایی به نام Penetron کار در عایق بندی تونل
انجام تست آب در انتهای کار برای اطمینان از عایق بندی تونل
روش عایق بندی (ایزولاسیون) در روش اتریشی
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
یکی از مهم ترین اموری که در کلان شهرها مطرح میباشد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی شهری و بین شهری است. متخصصان امر در این زمینه تلاش های بسیاری کرده‌اند تا راه کارهای عملی این اهداف شناسایی و اجرا شوند. از مهم ترین کارهای توسعه شهری ایجاد و گسترش شبکه‌های حمل و نقل و داشتن سیستم ترافیکی کارآمد است که نقش شریان های ارتباطی شهرها را ایفا میکنند.
توجه به مسائل حمل و نقل و داشتن سیستم ترافیکی کارآمد است که نقش شریان های ارتباطی شهرها را ایفا میکنند. توجه به مسائل حمل و نقل شهری، ایجاد ترافیکی روان در سطح شهرها (‌خصوصاً تهران) و سامان بخشیدن به این امور اهمیتی فوق العاده دارد. گسترش سریع و بی رویه زیربنای شهرها از یک طرف و از طرف دیگر مسئله سنگینی ترافیک و اتلاف وقت شهروندان را سبب میشود. برای کاهش مشکلاتی که در بین این مسائل وجود دارد راه حل های مختلفی پیشنهاد گردیده است. پراکنده کردن مراکز مختلف جذب جمعیت مثل وزارتخانه‌ها، شرکت ها، مراکز تجاری و غیره خود جهت کاهش تمرکز جمعیت در یک نقطه شهر کمک شایان میکند. علاوه بر آن برای سرعت بخشیدن به امر حمل و نقل و نظر گرفتن راحتی مسافران میتوان سطح خیابان‌ها و به خصوص بزرگراه ها را افزایش داد و با توجه به محدودیت زمین میتوان از زیرزمین برای حرکت وسائل نقلیه استفاده نمود. ایجاد راه های مخصوص حرکت اتوبوس ها، استفاده از تراموا، ترن هوایی و مترو از راه های عملی کاهش سنگین ترافیک در شهر میباشد که در بسیاری از نقاط دنیا اجرا شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتوبوس, ايزولاسيون, تراموا, ترن هوایی, تكتونيک, تونل, جغرافيا, حفاری, حمل و نقل, دانلود پایان نامه, ,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات
آسفالت
انواع کارخانه آسفالت
سیلوی سرد (فیدرها)
نوار نقاله تغذیه شماره 2
درایر (خشک کن)
سیستم جمع آوری غبار (مولتی سیکلون)
فیلتر آبی
الواتر مصالح گرم
الواتر فیلر
سرند
میکسر (مخلوط کن)
سیلوی ذخیره آسفالت
سیستم ذخیره قیر یا مازوت در تانکرهای ذخیره
اویل هیتر (روغن داغ کن)
کمپرسور هوا و سیستم پنوماتیک
مشعل توربو جت دوگانه سوز
اتاق کنترل
اسکلت فلزی
فصل دوم – فرآیند تولید آسفالت
فرآیند تولید آسفالت
فصل سوم – ضرورت و اهمیت پروژه
فرضیه های پروژه
اهداف پروژه
فصل چهارم – سیستم توزین پرتابل
سیستم توزین پرتابل
مشخصات سیستم توزین
نمایش توزین
مجموع
قطع اتوماتیک
پیش تنظیم و بچ شمار
منوی تنظیمات
منوی بارگیری
تایمر ها
آمار
فرمول
پرینت
کلمه عبور
نتیجه گیری
پیوست ها
نقشه قدرت
نقشه فرمان
منابع و ماخذ
کتاب ها
سایت ها

فهرست اشکال:
کارخانه آسفالت استاتیک
کارخانه اسفالت موبایل
سیستم توزین عقربه ای
سیستم توزین دیجیتالی

چکیده:
امروزه سیستم های توزین معمولی رله ای خیلی کمتر مورد استفاده قرار میگیرند، چرا که معایب زیادی دارند. از آن جا که این نوع سیستم ها با رله های الکترو مکانیکی کنترل میشوند، وزن بیشتری پیدا میکنند، سیم کشی تابلوی سیستم توزین رله ای کار بسیار زیادی میطلبد و سیستم را بسیار پیچیده میکند. در نتیجه عیب یابی و رفع مشکل آن بسیار پر زحمت بوده و برای اعمال تغییرات لازم در هر سال و یا بروز کردن سیستم بایستی کارخانه را به مدت طولانی متوقف نمود که این امر مقرون به صرفه نخواهد بود، ضمنا توان مصرفی این سیستم ها بسیار زیاد است. به همین منظور برای رفع مشکلات فوق بایستی سیستم فوق را بهینه نمود.
امروزه در بین شرکتهای صنعتی، رقابت فشرده و شدیدی در ارائه راهکارهایی برای کنترل بهتر فرآیندهای تولید آسفالت، وجود دارد که مدیران و مسئولان کارخانجات در این شرکت ها را بر آن داشته است تا تجهیزاتی مورد استفاده قرار دهند که سرعت و دقت عمل بالایی داشته باشند. به این منظور سیستمی طراحی کرده ایم تا همه این عیوب را رفع و کلیه فرآیند تولید آسفالت از طریق پنل کنترل پرتابل کنترل شود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتاق کنترل, استاتیک, اسکلت, الواتر, برق, بهینه سازی, تانکر, توربو جت, دانلود پایان نامه, رله, سرند, ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:54
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
DTMF چیست؟
سرویس خط تلفن شهری(PSTN)
نحوه شماره گیری
ﺁشکار سازی زنگ و اشغال خط
شمای کلی مدار
سخت افزار مدار
فصل دوم
مدار آشکار ساز تن
دریافت کننده DTMF توسط MT8870
مدار راه انداز MT8870
کنترل وسایل برقی با تلفن
فصل سوم
ضبط و پخش صدای دیجیتال
مقدمه
معرفی تراشه ضبط و پخش صدا
مدیریت پیام ها
Random Access Mode
ضبط پیام در Random Access mode
پخش پیام در Random Access mode
Tape Mode
ضبط پیام در Tape mode با استفاده از Normal Option
پخش پیام در Tape mode با استفاده از Normal Option
ضبط پیام در Tape mode با استفاده از Auto rewind
پخش پیام در Tape mode با استفاده از Auto rewind
جدول مربوط به اسامی و عملکرد پایه های APR9600
فصل چهارم
میکروکنترلر AVR
میکروکنترلرهای AVR
محیط برنامه نویسی Codevision AVR
ایجاد یک فایل جدید
تنظیمات کامپایلر C
کامپایل پروژه
ساختن پروژه
وقفه
مراحل اجرای وقفه
شرح برنامه میکرو
منابع و ماخذ

فهرست اشکال:
شماتیک مدار آشکار ساز زنگ و اشغال ساز خط
مدار داخلی پل دیود
مدار داخلی اپتوکوپلر
مدار اره انداز رله
دریافت کننده DTMF توسط MT8870
ترتیب پایه های MT8870
مدار راه انداز MT8870
پایه های APR9600
مدهای عملیاتی APR9600
مدار مربوط به Random Access mode
مدار مربوط به Tape mode-normal option
مدار مربوط به tape mode-auto Rewind

چکیده:
این پروژه یک مدار است که بعنوان اتوماسیون منزل مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد آن به این صورت است که این مدار به خط تلفن وصل می شود و پس از برقراری ارتباط و در صورت صحیح بودن پسورد کاربر میتواند لوازم منزل را کنترل کند (روشن و خاموش کردن)

مقدمه:
DTMF چیست؟
DTMF مخفف Dual-tone multi-frequency بوده و سیستمی جهت ارسال سیگنال از طریق خطوط تلفن به مراکز سوئیچینگ در باند فرکانس صوتی (شنیداری) میباشد که میتواند هم به منظور مشخص کردن شماره مورد نظر جهت ایجاد ارتباط از طریق مراکز سوئیچینگ مورد استفاده واقع شود، هم این که نقش انتقال فرامین را به این مراکز یا سایر دستگاه های مخابراتی ایفا نماید.
این سیستم نیز کاربردهای دیگری در ایستگاه های تلویزیونی دارا میباشد، بدین نحو که فرستنده اصلی میتواند در زمان نمایش تبلیغات، سیگنالهای DTMF را برای ایستگاه های واسطه محلی ارسال نماید تا آن ایستگاه بتواند تبلیغات محلی خود را در آن زمان به نمایش در آورد. همچنین در برخی سیستم های جاسوسی نیز میتوان فرامین خاموش یا روشن کردن دوربین ها و یا سایر سیستم های واسطه را از این طریق ارسال نمود. ابتدا لازم است با مشخصات خط تلفن و نحوه شماره گیری آن آشنا شویم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتوماسیون, ارسال سيگنال, اپتوکوپلر, تراشه, تلفن, تلفن شهری, دانلود پایان نامه, دوربين, دیود, رله, سخ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
آشنایی با AVR Atmega32
تفاوت microprocessor با microcontroller
ساختار کلی میکرو کنترلر AVR Atmega32
انواع حافظه در میکرو کنترلرهای خانواده AVR
حافظه FLASH داخلی قابل برنامه ریزی (programmable in system flash)
حافظه SRAM
حافظه EEPROM
نحوه برنامه ریزی حافظه FLASH
BASCOM AVR
پورت های میکرو کنترلر Atmega 32
رجیستر DDRX
رجیستر PINX
رجیستر PORTX
Timer/Counter در میکرو کنترلر Atmega32
رجیسترهای میکرو کنترلر Atmega32
فصل دوم
آشنایی با Key pad 4×4
ساختار درونی صفحه کلید
روش scanning
نحوه تعیین فواصل زمانی در روش scanning
فصل سوم
آشنایی با LCD 2×16
ال سی دی های کاراکتری
پایه های LCD 2*16
نحوه فرمان دادن به LCD
فصل چهارم
آشنایی با Programmer
ساختار یک Programmer
کابل انتقال فایل از کامپیوتر به میکرو
برنامه مدیریت پروگرام کردن میکرو
برنامه Pony prog
پروگرام کردن میکرو به وسیله کامپایلرها
پایه های مربوط به پروگرام کردن میکرو
برنامه پروگرامر PROGISP
فصل پنجم
آشنایی با Regulator ،Potentiometer ،Buzzer
ریگولاتور
پتانسیو متر
بازِر
فصل ششم
آشنایی با برُد سوراخ دار، Pin header، تک سوئیچMicro Box
برد سوراخ دار
Pin header
BOX
تک سویچ
فصل هفتم نحوه اتصال قطعات و شماتیک کلی مدار
فصل هشتم سورس برنامه
نتیجه ﮔﯿﺮی
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ

چکیده:
هدف از این پروژه طراحی و ساخت تقویم دیجیتال بوده که در آن از تایمر خود میکری بمنظور تولید ثانیه استفاده شده است.
همچنین این سیستم قابلیت اعلام هشدار را نیز دارد و به کاربر اجازه می دهد توسط صفحه کلید پیام را دریافت کرده و در زمان و تاریخ مشخص بر روی صفحه نمایش دهد.

مقدمه:
در این پروژه ما به وسیله یک میکرو کنترلر AVR Atmega32 که محصولی از شرکت ATMEL میباشد اقدام به ساخت یک تقویم دیجیتال کرده ایم. ما از یک صفحه کلید (key pad) 4×4 برای وارد کردن اطلاعات استفاده کرده ایم برای ذخیره هشدار نیاز به یک حافظی دائمی داریم که با قطع برق اطلاعات آن از بین نرود که برای این کار ما از حافظه EEPROM خود میکرو کنترلر استفاده کرده ایم که در ادامه به تفضیل در مورد آن توضیح خواهیم داد. برای نمایش اطلاعات از یک LCD 2×16 کاراکتری استفاده نموده ایم که همان طور که از نامش پیداست دارای دو سط نمایش میباشد که هر سطرش قادر به نمایش 16 کاراکتری میباشد. همچنین از یک زنگ برای ایجاد هشدارهای مورد نیاز استفاده کرده ایم مثلاً هنگام زدن هر کلید به مدت یک دهم ثانیه صدای زنگ به صدا در میاید که به معنای تایید فشرده شدن کلید میباشد. در ضمن ما از فرکانس 1MHz کلاک داخلی خود میکرو کنترلر استفاده نموده ایم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتصال قطعات, انتقال فایل, برنامه, برنامه ریزی, تایمر, تقویم دیجیتال, حافظه, دانلود پایان نامه, رجیست,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – مختصری از CHP
خصوصیات گرمایش ناحیه‌ای
ارتقاء کارآیی انرژی
تامین حرارت مطمئن و انعطاف پذیری
محیط زیست
هزینه‌های کمتر
استفاده هر چه بیشتر از فضای ساختمان ها
هزینه‌های پایین‌تر تعمیرات و نگهداری
تاریخچه به کارگیری
فرآیند تولید همزمان برق و حرارت
مزایای CHP
افزایش بازده انرژی
کاهش هزینه های تامین انرژی اولیه برای مصرف کننده
تامین انرژی الکتریسیته با کیفیت بسیار بالاتر
امکان فروش برق تولید شده اضافی به شبکه
مزایای احداث نیروگاه‌های کوچک برای سرمایه‌گذار و بهره‌بردار و یا مصرف‌کننده نهایی
انواع فناوری های تولید پراکنده
شرایط نصب و به کارگیری مولدهای مقیاس کوچک در شبکه
خطر پذیری های سرمایه‌ گذاری برای احداث مولدهای مقیاس کوچک
فصل دوم – روش های تولید همزمان
نیروگاه های Extraction Condensing (زیر کشدار)
نیروگاه های Back – pressure
نیروگاه های Back – pressure صنعتی
‌نیروگاه های Back – pressure برای استفاده در گرمایش ناحیه‌ای
توربین گاز و بویلر بازیافت حرارت
نیروگاه های سیکل ترکیبی
نیروگاه های مجهز به موتورهای رفت و برگشتی
انتقال آب گرم
فصل سوم – فرآیند تولید همزمان برق و گرما
مزایای این سیستم
فصل چهارم – تعریف راندمان در سیستم های CHP
راندمان کلی
راندمان برق
موارد استفاده از CHP
توربین گازی CHP
موتور رفت و برگشتی CHP
توربین بخار CHP
آیا میدانید؟
فصل پنجم – مطالعه تولید همزمان برق و حرارت در ایران
مدل سازی شبکه تولید همزمان برق و حرارت
هزینه سوخت های ورودی به مدل شبکه تولید انرژی
داده‌های فنی و اقتصادی تجهیزات موجود در شبکه تولید انرژی
نتایج
سیاست های کلی و پیشنهادات
نظرات چند تن از مسئولین
مزایای سیستم‌های تولید همزمان برق و حرارت کارخانه Wolf آلمان
مشخصات سیستم تولید همزمان برق و حرارت
آیا با خصوصی شدن برق کشور، اسراف انرژی هم کم میشود؟
بخش ششم – به کارگیری چیلر جذبی در سیستم تولید همزمان سرما، گرما و الکتریسیته (CCHP)
مطالعه موردی سیستم تولید پراکنده همزمان در بخش مسکونی
انجام بهینه سازی و انتخاب اندازه چیلر جذبی
برآوردهای اقتصادی
جمع بندی
فصل هفتم – شرح فناوری CHP در یک کارخانه سیمان
تجربیات جهانی
امکان سنجی اقتصادی و زیست محیطی
دید ملی
دید بنگاه اقتصادی
تحلیل جذابیت های زیست محیطی
میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای
هزینه های اجتماعی
مکانیسم توسعه پاک
نتیجه گیری و پیشنهادات
مهم ترین موانع گسترش استفاده از CHP
فصل هشتم – نیاز به حرارت و معرفی صنایع مستعد برای CHP
تقاضای حرارت در صنایع
آب داغ و بخار آب در فرآیند
گرمایش غیر مستقیم جریان های حرارتی
گرمایش مستقیم/خشک کردن
گرمایش غیر مستقیم هوا یا گاز
تبرید و انجماد
رطوبت زدایی
استفاده از گازهای خروجی در بویلرها
سابقه تولید همزمان در کشورهای پیشرفته
بررسی مصرف انرژی در صنایع کشور
جمع بندی و ارائه فهرست صنایع مستعد
فصل نهم – اولین پیل سوختی CHP در ایران
فصل دهم – سیستم های تولید همزمان حرارت و قدرت در آمریکا
فصل یازدهم – مدیریت عملکرد سیستم CHP
راز صرفه جویی طولانی مدت و کارآیی بیشینه
تئوری دکمه سبز
از بین بردن تفاوت عملکردی
نتیجه گیری
پیوست ها
منابع و ماخذ

فهرست اشکال:
دیاگرام CHP در یک خانه
دیاگرام بازده CHP
یک موتور CHP
مقایسه بازده انرژی در نیروگاه های معمول و نیروگاه های تولید همزمان
نیروگاه های پس فشاری صنعتی
نیروگاه های پس فشاری مورد استفاده در گرمایش منطقه ای
توربین گاز مجهز به بویلر بازیافت
تولید همزمان در نیروگاه سیکل ترکیبی
بازیافت حرارت از موتورهای رفت و برگشتی
توربین گازی CHP
موتور رفت و برگشتی CHP
توربین بخار CHP
نمودار سهم CHP در جهان و اروپا
مقایسه نمودار دایره ای تولید برق به روش معمول و CHP
مدل شبکه انرژی تولید همزمان برق و حرارت
راندمان سیستم CHP کارخانه Wolf آلمان
تابع هدف بر حسب پارامترهای طراحی
شماتیک استفاده از CHP در یک کارخانه سیمان
نمودار تاثیر دمای دود خروجی دودکش بر روی بازده CHP
نمودار میزان توان مورد انتظار در ظرفیت های مختلف تولیدی در صنعت سیمان
مشخصات تکمیلی تعدادی از پروژه های CHP اجرا شده در دنیا
توزیع ظرفیت CHP صنعتی در اتحادیه اروپا شکل
توزیع ظرفیت CHP صنعتی در امریکا
توزیع ظرفیت CHP صنعتی در کشور کانادا
توزیع ظرفیت CHP صنعتی در ژاپن
سهم مصرف انرژی در زیر بخش های صنعتی کشور
اولین CHP پیل سوختی در ایران
مشخصات فنی پیل سوختی ساخته شده

فهرست جداول:
اطلاعات مربوط به 10 کشور استفاده کننده عمده سیستم های تولید همزمان
اطلاعات اولیه سرمایه گذاری برای انواع فناوری های مولدهای مقیاس کوچک
هزینه‌های سوخت ورودی به مدل بر اساس سناریوی مبنا
اطلاعات فنی – اقتصادی ورودی مدل
اندازه بهینه تجهیزات سیستم تولید همزمان
مشخصات پروژه های اجرا شده
میزان کاهش انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای
کاهش هزینه های اجتماعی گازهای انتشار یافته
خلاصه ای از فرآیندهای تولید در صنایع مستعد تولید همزمان برق و حرارت
مشخصات کلی در زیر بخش های صنعتی مورد بررسی در برنامه COGEN3
صنایع انرژی بر کشور و سهم مصرف انرژی آن ها
نتایج بررسی فرآیندهای صنایع مستعد و سهم مصرف انرژی آن ها در کشور
فهرست فرآیندهای صنعتی مستعد CHP در کشور

چکیده:
تولید همزمان برق و گرما یا به اختصار تولید همزمان توام ترمودینامیکی دو یا چند شکل انرژی از یک منبع ساده اولیه. معمولاً در مولدهای قدرت امروزی ما از سوزاندن سوخت های فسیلی و گرمای حاصل برای تولید قدرت محوری و سپس تبدیل آن به انرژی الکتریسیته استفاده میشود.
متداولترین این سیستم ها نیروگاه های عظیم برق هستند. در نیروگاه های حرارتی که سهم عمده ای در تامین نیاز الکتریسیته جوامع مختلف دارند، به طور متوسط تنها یک سوم انرژی سوخت ورودی به انرژی مفید الکتریسته تبدیل میشود. در کشور ما بازده معمول نیروگاه های حرارتی چیزی در حدود 25% است. در این نیروگاه ها مقدار زیادی انرژی حرارتی از طرق مختلف مانند کندانسور، دیگ بخار، برج خنک کن، پمپ ها و سیستم لوله کشی موجود در تاسیسات و… به هدر میرود.
از این گذشته در شبکه های انتثال برق نیز در کشور ما حدود 15% از انرژی الکتریسیته تولیدی تلف میشود که اگر تولید برق در محل مصرف صورت بگیرد، عملاً این مقدار اتلاف وجود نخواهد داشت.

مقدمه:
با توجه به مصرف قابل توجه انواع حامل های انرژی به کارگیری روش مناسب برای کاهش مصرف انرژی. استفاده بهینه از آن گامی موثر در توسعه صنعتی میباشد. علاوه بر اهمیت مساله انرژی، اطمینان از نحوه تامین آن در بسیاری از صنایع بسیار حیاتی است. به دلیل جود مقدار زیادی تلفات در هنگام تبدیل انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی یا الکتریکی فرضیه استفاده از تولید همزمان شکل گرفته است. این تلفات معمولاً بصورت حرارت وارد دودکش شده، دمای آن کنترل شده و در اتمسفر آزاد میشوند. با بازیافت مقداری از حرارت در مبدلهای حرارتی، بازدهی کل سیستم به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش مییابد و در عین حال که برق تولید میشود، حرارت مورد نیاز مراکز تجاری، صنعتی و عمومی نیز تامین میگردد. در بسیاری از کشور های دنیا، سهم زیادی از توان تولید شده مربوط به تولید همزمان میباشد و یکی از ارکان مهم در زیر بخشهای صنعتی به شمار میرود. از عوامل نفوذ بالای CHP در کشورهای صنعتی، میتوان به حمایت های دولتی از قبیل دادن وام های کم بهره برای نصب تاسیسات CHP، حذف هزینه های گمرکی از تجهیزات مورد استفاده در CHP و تعیین قیمت عادلانه برای خرید مازاد برق تولید شده در واحدهای صنعتی اشاره نمود. به کارگیری تجربیات میتواند نقش موثری در تشویق صاحبان صنایع و توسعه تولید همزمان توان و حرارت داشته باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اسراف انرژی, الكتريسيته, انجماد, انرژی, انعطاف پذيری, بازيافت, بازيافت حرارت, بنگاه اقتصادی, بهينه س,

<-BloTitle->
<-BloText->