خريد بک لينک

home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – تحقیقات انجام شده قبلی در مورد چروک
مقدمه
تئوری های چروک
مکانیزم و مراحل تشکیل و ظهور چروک در پارچه
طول موج چروک
نقش خواص ویسکوالاستیکی الیاف در چروک با استفاده از مدلهای رئولوژیکی
نقش خواص ویسکو الاستیکی الیاف در بازگشت از چروک پارچه با استفاده از مدلهای رئولوژیکی
تئوری های برگشت از چروک پارچه با الیاف خالص
تئوری های برگشت از چروک پارچه با الیاف مخلوط
اندازه گیری زاویه برگشت از چروک پارچه با استفاده از مدل رئولوژیکی
تئوری های چروک در مدلهای استوانه ای شکل تحت کرنش فشاری محوری
تئوری های چروک در اثر کرنش محوری و پیچشی
اندازه گیری قابلیت برگشت پذیری از چروک خوردگی
اندازه گیری زاویه برگشت پذیری از چروک خوردگی پارچه (AATCC 66)
اجزاء دستگاه
وسیله اعمال نیرو به نمونه
ابعاد نمونه و نمونه برداری
نحوه اندازه گیری زاویه برگشت پذیری از چروک و اعلام نتایج AATCC 66
اندازه گیری برگشت پذیری از چروک پارچه پس از بارگذاری پیچشی (128 AATCC)
تهیه نمونه
اصول و روش کار
نحوه تطبیق پارچه با نمونه های استاندارد
اعلام نتایج
روش های ارزیابی چروک در پارچه
روش پردازش تصویر
روش استفاده از شبکه های عصبی
روش استفاده از لیزر
فصل دوم – پنبه
کالای پنبه ای
پنبه و ساختار سلولزی
ساختار مولکولی و توزیع وزن مولکولی ماده سلولزی
فصل سوم – روشهای تکمیل شیمیایی ضد چروک کالای سلولزی
تکمیل شیمیایی ضد چروک
مقدمه
مکانیزم تکمیلی ایزی کر و دورابل پرس
شیمی تکمیل ایزی کر و دورابل پرس
ترکیبات حاوی فرمالدئید
ترکیبات فاقد فرمالدئید
عوامل دیگر پیوند عرضی
روش های کاربرد
فصل چهارم – بررسی مقالات
بررسی مقالات و تحقیقات صورت گرفته پیرامون چروک
مقالات مربوط به مواد بکار رفته برای ضد چروک
مقالات مربوط به روشهای ارزیابی و بررسی خصوصیت ضد چروک ایجاد شده
فصل پنجم – نتیجه گیری
نتیجه گیری و پیشنهاد
مراجع
مراجع فارسی
مراجع لاتین
Abstract

فهرست جداول:
مواد موجود در حالت وزن خشک نمونه
مواد موجود در انواع مختلف پنبه
اندازه کریستال ها و آرایش یافتگی نانو فیبریلی الیاف پنبه
ترکیب ساختاری سلولز در پنبه های متفاوت در حالت خشک

فهرست نمودارها:
رابطه بین طول موج چروک تئوری و تجربی در پشت شلوار برای پارچه هایی با ضخامت مختلف براساس معادله (١-١)
نمودار هیسترزیس ممان خمشی و انحناء، یک پارچه در مقایسه با یک لیف
تاثیر درجه حرارت و رطوبت بر روی بازگشت از چروک پارچه
سختی خمشی برای پارچه با الیاف y که محور عمودی سختی خمشی و محور افقی زمان میباشد
سختی خمشی برای پارچه با الیاف Z
نمودار بازگشت از چروک پارچه های مخلوط با مقادیر مختلف سختی خمشی
رابطه بین درصد پلی استر و بازگشت پذیری از چروک در پارچه های فاستونی
نمودار تاثیر دما و رطوبت نسبی به بازگشت از چروک پارچه
افت تنش در انحناء ثابت با گذشت زمان
افت تنش در زمان
رابطه میان مقادیر محاسبه شده و مقادیر عینی و ذهنی برای روش اسکنر

فهرست شکل ها:
نمای شماتیک طول موج چروک در یک پوسته استوانه ای
تاثیر ضخامت شلوار بر روی بروز چروک
انحناء چروک در پارچه به وسیله یک صفحه متجانس چروک دار پرس شده با فشار نرمال P
چین و چروک های به وجود آمده در پارچه های نازک و ضخیم در یک آزمون چروک دهی مخروطی
مدل ریاضی اولفسون
مدل رئولوژیکی جهت مطالعه چروک پارچه که در آن M ممان خمشی و B سختی خمشی است
مدل رئولوژیکی جهت رفتار زاویه بازگشت از چروک پارچه
شکل چروک پارچه جهت تبیین رفتار بازگشت از چروک
نمای شماتیک زاویه برگشت از چروک پارچه
وسیله ایجاد کمانش محوری بر روی پارچه سیلندری شکل
الگوی چروک در اثر کمانش محوری پارچه مدل فانوسی (a) و یوشیورا (b)
کمانش پارچه ای حلقوی
الگوی کمانش برای پارچه های تاری پودی پنبه ای که در راستای محور پوسته فشرده شده اند
الگوی کمانش در اثر پیچش
چروک های به وجود آمده متناسب با فرم بدن در زانو، آستین و آرنج
الگوی چروک در حالت فشاری محوری
مدل بازسازی شده مدل چروک تحت کمانش پیچشی
نشان دهنده دستگاه اندازه گیری زاویه برگشت پذیری از چروک خوردگی
نمایی از دستگاه چروک پارچه ساخت شرکت جیمز هیل
نسبت سایه و درجه چروک پارچه
تصاویر بازسازی شده رپلیکا
رپلیکای بازسازی شده
مدل سطح سیستم مشاهده
فرایند تشکیل چروک با دستگاه آزمایش 128AATCC
طبقه بندی چروک خوردگی های ایجاد شده توسط دستگاه 128 AATCC
مدل بازسازی شده چروک
پنج نمونه پارچه چروک داده شده
ارزیابی چروک پارچه با استفاده از روش لیزر
نمای بیرونی و نمای سطح مقطع پنبه
ساختمان تک سلولی پنبه
سطح مقطع در داخل رزین برای الیاف پنبه رسیده چپ و برای الیاف پنبه نارس در راست
نمایی از یک واحد سلولز
ساختار ملکولی سولز
ابعاد یونیت سل برای فرم های مختلف کریستالی سلولز
شکل سطح مقطع کریستال سلولز با ۳۶ مولکول در یک میکروفیبریل
تفاوت در ساختارهای سلولز واحد سلولزی برای سلولز I در a و سلولز II در b نمایش براساس محور لیف
موازی بودن زنجیرهای مولکولی سلولز I نسبت به صفحه ac در سلولز ابتدایی نمونه a و غیرموازی بودن آن ها در سلولز ثانویه در b
باندهای هیدروژنی موجود در شبکه سلولز I
ساختار زنجیرها برای سلولز I بصورت موازی و سلولز II به صورت غیر موازی
زنجیرهای کوتاه سلولزی
شکل شیمیایی چهار المان زنجیر سلولزی
واکنشهای دی متیلول اوره
واکنشهای ملامین فرمالدئید
واکنشهای خود تغلیظ ترکیبات U/F و M/F
سنتز DMDHEU
کراس لینک سلولز باDMDHEU
سنتز DMeDHEU
کراس لینک سلولز با DMeDHEU
کراس لینک سلولز با BTCA

چکیده:
از بین کلیه الیاف طبیعی و مصنوعی لیف پنبه یکی از پرکاربردترین لیف برای تولید پوشاک است چه به تنهایی و چه در مخلوط با سایر الیاف. علت این امر خصوصیات خوب و کاربردی لیف پنبه مانند جذب رطوبت بالا و استحکام بالا هنگام جذب رطوبت است. اما مشکل پوشاک و کالاهای پنبه ای چروک خوردن در اثر جذب رطوبت و اعمال نیرو میباشد. تاکنون تلاشهای زیادی در جهت رفع مشکل چروک کالای پنبه ای صورت گرفته از جمله استفاده از ترکیبات حاوی فرمالدئید و ترکیبات فاقد فرمالدئید و همچنین ترکیبات جدید مثل ترکیبات نانو. ترکیبات دارای فرمالدئید اگر چه تاثیر خوبی روی فرآیند ضد چروک دارند اما به علت رهایش فرمالدئید که سمی و مضر است امروزه کاربرد چندانی ندارند. در ادامه تحقیقات صورت گرفته جهت یافتن ماده ای مناسب برای ضد چروک پنبه محققان به ترکیبات فاقد فرمالدئید رسیدند. از جمله ترکیبات فاقد پلی کربوکسیلیک اسیدها هستند. پلی کربوکسیلیک اسیدها با زنجیرهای سلولزی ایجاد پیوند عرضی میکنند اما این دسته از مواد هر چند مشکل چروک پارچه های پنبه ای را بهبود می بخشند اما این مشکل را دارند که خصوصیات مکانیکی پارچه از جمله استحکام را کاهش میدهند امروزه برای حل این مشکل و بهبود آن این مواد را همراه با مواد کمکی به کار میبرند. از جمله استفاده از نانو Tio2 است. کالاهای ضد چروک شده اغلب توسط محققین و صنعتگران مورد بررسی قرار میگیرند تا تاثیر مواد روی آن ها مشخص شود. روشهای بررسی وارزیابی کالا انواع مختلفی دارد از جمله اندازه گیری زاویه بازگشت از چروک، اندازه گیری بازگشت از چروک با مقایسه منسوج با نمونه های استاندارد و روشهای دیگر، که از بین آن ها روشهایی که بر اساس مقایسه چشمی هستند دقت لازم را ندارند و خیلی قابل استناد نیستند اما روشهایی که در آن ها از کامپیوتر استفاده میشود دقیق ترند.

مقدمه:
در سراسر جهان همواره استفاده از لیف پنبه برای تولید انواع منسوجات مورد توجه بسیار بوده است چه خالص و چه مخلوط با دیگر الیاف پنبه دارای خصوصیات منحصر به فردی است، از جمله اینکه با جذب رطوبت استحکام آن افزایش مییابد، جذب رطوبت خوبی دارد و …… . اما مشکلی که این لیف دارد این است که در هنگام اعمال خمش و نیرو و با جذب رطوبت چروک میشود. هنگامی که لیف پنبه رطوبت جذب میکند یا تحت نیرو قرار میگیرد باندهای هیدروژنی بین زنجیره های سلولزی شکسته شده و با برداشتن نیرو و از دست دادن رطوبت این باندها در جای جدید شکل میگیرند و همین چروک را ایجاد میکند. برای رفع این مشکل که یکی از مشکلات اصلی منسوجات پنبه ای است از فرآیند ضد چروک استفاده میکنند که این فرآیند با روشها و مواد مختلفی انجام میشود از جمله موادی که برای این کار استفاده میشود ترکیبات حاوی فرمالدئید و ترکیبات فاقد فرمالدئید. ترکیبات دارای فرمالدئید به علت رهایش فرمالدئید که ماده ای سمی و مضر است امروزه چندان به کار نمیروند اما استفاده از ترکیبات فاقد فرمالدئید که مهم ترین آن ها پلی کربوکسیلیک اسیدها هستند مورد توجه است که تاثیر خوبی روی پنبه دارند. محققان و صنعتگران اغلب منسوجات را پس از اعمال فرآیند ضد چروک مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهند که از جمله روشهای بررسی مقایسه منسوج با نمونه های استاندارد، استفاده از لیزر، روش شبکه عصبی و ….. است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی, اعمال نیرو, الاستيک, الياف, الیاف, تنش, حرارت, دانلود پایان نامه, دستگاه, رزین, رطوبت, رپلي,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : فراصوت
مبانی فراصوت
تولید موج صوتی
تشکیل و فروپاشی حباب ها
کاربردهای فراصوت
کابردهای فراصوت به تفکیک
کاربردهای بیولوژیکی، بیوشیمیایی
کاربرد مهندسی
صنعت
پزشکی
عوامل موثر در حباب سازی
خواص فیزیکی حلال
دمای واکنش
فرکانس پرتو افکنی
وجود گازهای حل شدنی
پراکندگی و آمیختگی فراصوت
فصل دوم : کاربردهای فراصوت
آزمایشات فراصوت در راستای بهبود رنگرزی
مواد آزمایش
رنگرزی
رمق کشی رنگ
راندمان فراصوت
مشخصات ثابت
نتایج
اثر تکمیل اولیه‌ فراصوت
تکمیل اولیه‌ پارچه
تکمیل اولیه محلول رنگ
رنگرزی در میدان مداوم فراصوت
رنگرزی در میدان فراصوت دوره‌ای
شرایط ثبات
نتایج
آزمایش
روش‌‌ها
اندازه‌گیری ها
نتایج
تاثیر PH
اثر دما
اثر زمان
اثر قدرت فراصوت
سرعت رنگرزی
افینیتی استاندارد
مشخصات ثبات
تجربه‌ اشعه‌ ایکس
آزمایش میکروسکوپ الکترونی
نتیجه
بهبود رنگبری توسط فراصوت
اثر فراصوت بر روی عملیات تکمیلی نساجی
مواد انتخابی و اصول ماشین ژیگر
آزمایشات استاتیک
روغن زدایی از پلی آمید
آهارگیری پنبه
آزمایشات دینامیکی
روغن زدایی پلی آمید
نتیجه‌گیری
بهبود انتقال جرم توسط فراصوت در نساجی
مدل پروسه‌ تر
سیستم آزمایشی
محفظه‌ آزمایشگاهی
دستگاه فراصوتی
کاربرد فراصوت در مرسریزاسیون
کاربرد فراصوت روی شستشوی منسوجات نساجی
مقدمه
توضیحات مراحل انجام کار
ساختن آزمایشگاه تجربی
تنظیمات نیمه صنعتی
نتیجه
کاربرد فراصوت در سفیدگری
خلاصه مطالب
معرفی
نتایج و بحث
فصل سوم : نتیجه گیری
مزایای استفاده از فراصوت در پروسه‌ رنگرزی در نساجی
مزایای کاربرد فراصوت در پروسه‌ رنگبری در نساجی
مزایای کاربرد فراصوت در تکمیل نساجی
منابع

فهرست اشکال:
دستگاه تمییز کننده فراصوتی
روش رنگرزی فراصوت
اسکن میکروسکوپ الکترونی پارچه اکریلیک
اساس کار ژیگر
دستگاه فراصوت برای آزمایشات استاتیک
رواغن زدایی منسوج بدون فراصوت
روغن زدایی منسوج با فراصوت
اسکن میکروسکوپی از پنبه
پنبه‌ آهارگیری شده بدون فراصوت
پنبه‌ آهارگیری شده با فراصوت
وسیله‌ استاتیکی بهبود بخشیدن دستگاه دینامیکی
شماتیک از تشکیلات آزمایشگاهی
رادیاتورهای فراصوتی
ترانسفورماتور مسطح
رادیاتور صفحه دنده‌دار
سیستم آزمایشگاهی

فهرست نمودارها:
افزایش‌ها دما حمام رنگرزی به کمک فراصوت
اثر تکمیل اولیه پارچه‌ها روی رمق کشی رنگ
اثر تکمیل اولیه محلول رنگ روی رمق‌کشی رنگ
تصویر رمق‌کشی نهایی ضمن پروسه‌‌ رنگرزی است
اثر تکمیل با فراصوت روی جذب رنگ
اثر فراصوت پیوسته روی رمق‌کشی رنگ
اثر غلظت رنگ روی قدرت رنگی پارچه‌های اکریلیک رنگ شده با استفاده از رنگ
اثر PH رنگ روی قدرت رنگی پارچه‌های اکریلیک رنگ شده توسط رنگ
اثر دما روی قدرت رنگی پارچه‌های الکریلیک رنگ شده با رنگ
اثر زمان روی قدرت رنگی پارچه اکریلیک رنگ شده
اثر نیروی فراصوت روی قدرت رنگی پارچه‌های اکریلیک رنگ شده با رنگ بازیک
سرعت رنگرزی فراصوتی و مرسوم پارچه‌ اکرلیک توسط رنگ بازیک
تجزیه شدند توسط بکار بردن مشتق از فرم عمومی از قانون اول سرعت
مسیر تکاملی آهار موجود در حمام را به تعداد پارچه عبرری از حمام
مقایسه‌ بهبود شستشو
تاثیرات شدت صوت بر بهبود شستشو
فعالیت لاکاز بعد از کاربرد فراصوت

فهرست جداول:
رمق کشی رنگ و تثبیت و راندمان در فراصوت پیوسته
رمق‌ کشی رنگ، تثبیت و راندمان در فراصوت دوره‌ای
ثبات سایشی خشک، ثبات سایشی تر، سنگ شور روی پنبه، سنگ شور روی پشم و تغییر رنگ
مشخصات ثبات رنگ
مواد انتخاب شده
شرایط روغن زدایی پلی آمید
روغن زدایی پلی آمید با کاهش غلظت مواد شیمیایی
ویژگیهای اصلی ترانسفورماتورها
فعالیت نسبی لاکازبعد از تکمیل با فراصوت

چکیده:
با مروری بر مقالات که در مورد فراصوت در نساجی کار شده به نتایج مثبتی در زمینه فراصوت در بهبود رنگرزی، رنگبری، انتقال جرم، تکمیل نساجی، شستشوی منسوج نساجی، سفیدگری و مرسریزاسیون رسیدیم در فصل یک ما به بررسی مفهوم و مبانی فراصوت و کاربردهای آن در صنایع مختلف میپردازیم و در فصل دو اختصاصاً به کاربرد فراصوت در فرآیندهای نساجی پرداختیم و مروری بر مقالات انجام شده در این زمینه و در فصل سه به نتایج بررسی کاربرد فراصوت در فرآیندهای نساجی پرداخته شده است.

مقدمه:
در طی 20 سال اخیر پیشرفت های زیادی در دنیا راجع به کاربرد فراصوت در صنایع مختلف و به ویژه فرآیندهای مختلف نساجی مثل رنگرزی، شستشو، رنگبری، سفیدگری و… روی الیاف طبیعی و مصنوعی صورت گرفته است در دهه های اخیر فراصوت بعنوان یک مکان مهم در پروسه های صنعتی مختلف و در زمینه هایی مانند پزشکی (مثل سونوگرافی) تثبیت شده و فراصوت تغییر اساسی در محافظت محیط زیست به وجود آورده است.
بطور کلی نشان داده شده استفاده از فراصوت در پروسه های نساجی اثر بهینه سازی داشته و سبب کم شدن زمان عملیات و افزایش سرعت پروسه هایی مثل رنگرزی در نساجی شده است و همین طور ذخیره سازی و صرفه جویی در میزان انرژی مصرفی و آب و بهبود انتقال جرم در خلل و فرج داخلی میانی و جانبی منسوجات نساجی شده و افزایش تمییزی در شستشو و همین طور بهبود سفیدی در سفیدگری کالای نساجی و افزایش سرعت در عملیات مرسریزاسیون شده است و میتوان بیان کرد که پدیده مافوق صوت به صورت یک تکنولوژی برای امروز درآمده است و تحقیقات و آزمایشات زیادی در این زمینه انجام و به نتایج مثبتی در این زمینه رسیده شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آهارگيری, استاتيک, اشعه ايكس, الكترون, بهبود فرآیند, بيوشيميايی, بيولوژيكی, حباب سازی, دانلود پایان ,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
وکالت بلاعزل انواع آن و نحوه ابطال
وکالت بلاعزل چیست؟
خرید و فروش به هنگام داشتن وکالت
شرط وکالت پس از فوت یا جنون
ابطال وکالت بلاعزل
فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل شده است
اما انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد
فصل دوم : طریقه عزل وکیل در وکالتنامه رسمی
مقدمه
مبحث اول : عزل وکیل به صورت رسمی
مبحث دوم : لزوم اطلاع وکیل و سردفتر از عزل وکیل
نتیجه گیری
فصل سوم : آشنایی با وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا
مقدمه
مفهوم وکالت
فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن
توافق دوطرف در اسقاط حق یا تحدید اختیار
انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا
سوء استفاده از این شیوه و نقد و برخی از استادان
تقسیم موضوع
بنداول – فقه اسلامی
فقه امامیه
فقه عامه
بند دوم – حقوق موضوعه ایران
مقتضای ذات عقد وکالت
نفوذ و اعتبار شرط بقاء وکالت پس از فوت یا جنون (اثرتراضی)
دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء
اثر تعیین مدت در وکالت
قراردادن وجه التزام
کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل
گفتار دوم – حقوق خارجی
بند اول – قانون مدنی کشورعثمانی- سابق
المجله
کشورهای عربی
بند دوم – حقوق برخی از کشورهای عربی
برخی از کشورهایی که حقوق نوشته دارند
انگلیس و آمریکا
بخش دوم – صورت های مختلف
توافق موکل و وکیل
تقسیم بخش
گفتار اول – توافق ضمن عقد لازم
بند اول – شرط وکالت
شرط فعل
شرایط نتیجه
بنددوم – شرط عدم عزل یاعدم استعفا
شرط فعل
شرط نتیجه
گفتاردوم – توافق ضمن عقد جایز و توافق مستقل
بنداول – شرط ضمن عقد جایز
استحکام شرط ضمن عقد جایز
اقسام شرط ضمن عقد جایز
تکلیف حق اسقاط شده پس ازفسخ عقد جایز
بنددوم – شرط ضمن عقد وکالت
ماهیت وکالت مشروط
تصریح بر انعقاد وکالت بلاعزل و بدون استعفا
صورت های مختلف شرط ضمن وکالت
نتیجه و پیشنهاد
منبع

مقدمه:
امروز سری به آمار وبلاگ زدم ببینم چه خبر است واز کجا و چگونه به اینجا رسیده اند بیشتر آشنایان و همکاران بودند ولی چند نفری هم با طرح پرسش هایی در گوگل به این وبلاگ رسیده والبته دست خالی برگشته اند ضمن پوزش از ایشان یک مورد از پرسش ها را در این پست مطرح کردم تا همکاران پاسخ دهند تا اگر بنده خدایی بار دیگر با طرح چنین پرسشی به این جا رسید بی پاسخ بر نگردد واما آن پرسش این بود:ابطال وکالت بلاعزل چگونه است؟
آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند و حکم به ابطال وکالت نامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالت نامه را ابطال میکند؟ به عبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ و اگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اجرا کرد؟ و اگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضور داشته است؟
در پست پرسش های مربوط به وکالت – که میتوانید برای دسترسی فوری به آن پرسش ها روی کلمه کلیدی پرسش های وکالت در کنار این وبلاگ کلیک کنید – در ابتدای پست عباراتی که معمولا در وکالتنامه های بلاعزل نوشته میشود آورده ام از همکاران درخواست میکنم با توجه به این عبارات – و یا اگر موارد دیگری هم بوده که فراموش شده – و موارد دیگر نظرات خود را مرقوم فرمایند.
موکل حق عزل وکیل مرقوم را از خود سلب و ساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت سه سال از خود سلب و ساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت پنجاه سال از خود سلب و ساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت نود و نه سال از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم به اظهاره از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که به اظهار موکل به صورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که به اظهار طرفین در خارج این سند انجام یافته از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را به مدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم و حق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب و ساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را و حق ضم وکیل و امین به وی را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب و ساقط نمود – وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را …. از خود سلب و ساقط نمود!!!- این وکالت به مدت …. سال بلاعزل میباشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ …. معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط به مدت سه ماه معتبر است واختیار فروش به مدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل میباشد – موکل ضمن عقد خارج لازم؛ که حسب الاقرار به صورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ابطال, حقوق, دانلود پروژه, سردفتر, عزل وکیل, فقه اسلامی, فقه امامیه, فقه عامه, قانون مدنی, موکل, وجه,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف فرعی
فرضیه های پژوهش
سوالات
فصل دوم
مقدمه
سازگاری
تعریف سازگاری
عوامل موثر بر سازگاری
خانواده
مدرسه
گروه همسالان
انواع سازگاری
سازگاری آموزشی یا تحصیلی
سازگاری اجتماعی
‌سازگاری خانوادگی
سازگاری عاطفی
نظریه اندیشمندان تحلیل رفتار متقابل
الگوی حالات نفسانی
حالت من کودکی
حالت من والدینی
حالت من بالغ
ارزش های مشاوره گروهی
تحقیقات انجام‌ شده در داخل کشور
تحقیقات خارجی
سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل
منابع مورد استفاده

مقدمه:
به تدریج که انسان رشد میکند بطور پیوسته باید ساختارهای روانی خود را از نو سازمان بدهد تا بتواند به گونه‌ای موثر با محیط خود برخورد نماید. به عبارت دیگر، قدرت سازگاری خود را بالا ببرد تا بتواند با محیط هماهنگ باشد. سازگاری مستلزم تعاملی است که در آن شخص به گونه‌ای نیازهای شخصی خود را در ارتباط عملی با انتظارات محیط هماهنگ میکند. پیاژه معتقد است که این فرآیند از طریق درون سازی یا جذب و برون‌سازی یا انطباق انجام میگیرد.
سازگاری متشکل از دو فرآیند است: منطبق کردن خود با شرایط مشخص و تغییر شرایط برای منطبق کردن آن با نیازهای خود.
منظور از سازگاری موثر فقدان بحران نیست، بلکه وضعیتی است که در آن بطور معمول انتظار میرود که استرس های زندگی مدیریت شده باشد.
مک دانلد میگوید: وقتی میگویم فردی سازگار است که پاسخ هایی که او را به تعامل با محیطش قادر میکند، آموخته باشد و از نظر عاطفی نیز بتواند با آن تعامل نماید
بنابراین طبق نظریات فوق سازگاری برای انسان یک ضرورت و امر حیاتی به شمار می آید از آن جا که انسان در گروه متولد میشود و در گروه زندگی میکند و اجتماعی میشود و در گروه کار میکند و حتی در گروه توان سازگاری خود را از دست میدهد و ناسازگار میشود، این سوال پیش می آید که چرا در گروه این کارکرد را دوباره به دست نیاورد و درمان نشود. بر این اساس و به لحاظ اهمیت مشاوره و روان درمانی گروهی که نقش اساسی در جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه به همراه دارد. در این پژوهش سعی بر آن است که تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل (TA) بر سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آموزش, بحران, برون سازی, تحصيلی, تحقیق, تصمیم گیری, تعامل, حالات نفسانی, خانواده, دانش آموزان, دانلو,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح مطلب
نظریات در قاعده لاضرر
بررسی و تحلیل قاعده
مستندهاى قاعده
تحلیل روایات باب
مفهوم ضرر و ضرار
مفهوم قاعده لاضرر
حمل نفى بر نهى
نفى ضرر غیر متدارک
نفى حکم ضررى
نفى حکم به لسان نفى موضوع
نهى حکومتی و سلطانی
جمع بندى
نقد و بررسى
منابع

مقدمه:
بر اساس نظر ارائه شده در مقاله، قاعده لاضرر هم بر نفی حکم ضروری دلالت دارد و هم نهی از ضرر خارجی و این امر با پیش بینی راه حل برای جلوگیری از ضرر و به جبران خسارت ملازمه دارد.

نظریات در قاعده لاضرر:
اگر چه در مورد مفاد این قاعده اختلاف نظر وجود داشته است اما فقها در کتب خود بطور شایع در موارد مختلفی به قاعده لاضرر تمسک نموده اند از جمله: سقوط فریضه امر به معروف و نهی از منکر در مواضع خوف، رفع وجوب شهادت د رهنگام خوف، حرمت تدلیس و غش، مفاصه، احتکار، جعل خیارات مانند: غبن ، تاخیر، عیب، تصریه، تبعض صفقه، تعذرتسلیم، حرمت تصرف در حریم املاک احیاء شده و
آن چه برای ما اهمیت دارد این است که بتوانیم با توجه با ادله قاعده لاضرر در مورد تعهد متعهدی که از اجرای آن متضرر میگردد حکم مشخصی را بدست آوریم. در میان احادیث مورد استناد در قاعده، احادث مربوط به سمره بن جندب که با ختلاف کمی نقل شده است مورد توجه حصاب نظران قرار گرفته است. البته ظاهرا ضرر و ضراری که در این واقعه به وسیله پیامبر اسلام (ص) منتفی شده، نوعی ضرر معنوی میباشد زیرا مرد انصاری از رفت و آمد سمره بن جندب هیچ گونه ضرر مادئی را تحمل نمیکرده است بلکه آمد و شد صاحب نخله، باعث گردیده بود که مرد انصاری و خانواه او در فشار روحی و حرج قرار گیرند. برخی از بزرگان با توجه به استعمالات مختلف ضرر و ضرار در قرآن و روایات، کلمه ضرار را به معنی خسارت و ضرر معنوی و کلمه ضرر را به معنی ضرر مادی مالی دانسته اند. بزرگان فقه، در مفاد جمله لاضرر و لاضرار اختلاف نموده اند، برخی آن را نفی حکم ضرری و برخی نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری و گروهی نفی ضرر غیر متدارک و عده ای نهی از ضرر و بعضی آن را از احکام حکومتی دانسته اند. اگر چه بسیاری از فقها این قاعده را تنها در مقام نفی حکم میدانند و نه جعل آن ولی همان گونه که ماشهده شد در تعداد قابل توجهی از مسائل فقهی به جنبه اثباتی قاعده لاضرر اشاره شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
احتكار, تدلیس, تعهد, جبران خسارت, حقوق, حكومت, خسارت, خیارات, دانلود پروژه, شهادت, ضرر مادی, قاعده ل,

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – شبکه های بیسیم

انواع شبکه های بی سیم
شبکه های ادهاک
کاربردهای شبکه ادهاک
خصوصیات شبکه های ادهاک
فقدان زیرساخت
استفاده از لینک بی سیم
چند پرشی بودن
خودمختاری نودها در تغییر مکان
معرفی انواع شبکه های ادهاک
شبکه های حسگر هوشمند (WSNs)
مانیتورینگ ناحیه ای
مانیتورینگ گلخانه ای
ردیابی
مشخصات خاص شبکه های حسگر بی سیم
شبکه های موبایل ادهاک (MANETs)
فصل دوم – شبکه های اقتضایی متحرک
شبکه های موبایل ادهاک
مفاهیم MANET
خصوصیات MANET
کاربردهای MANET
معایب
امنیت
مسیر یابی
Table driven – Pro active
On demand – Reactive
Hybrid – Proactive & Reactive
فصل سوم – پروتکل DSR
پروتکل DSR
کشف مسیر
نگهداری مسیر
مزیت و معایب پروتکل DSR
شبیه ساز NS2
نتیجه گیری
فهرست منابع لاتین

چکیده:
شبکه های اقتضایی (Ad Hoc) نمونه نوینی از شبکه های مخابراتی بی سیم هستند که به خاطر مشخصات منحصر به فردشان امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در این شبکه ها هیچ پایگاه مبنا، تقویت کننده و مرکز سوییچینگ ثابتی وجود ندارد بلکه این خود گره ها هستند که عملیات تقویت داده سوییچینگ و مسیریابی را انجام میدهند. با توجه به تغییرات مداوم در توپولوژی شبکه به واسطه تحرک گره ها پروتکل های مسیریابی باید با اتخاذ نوعی استراتژی سازگار این تغییرات را پشتیبانی کنند به نحوی که داده ارسالی به سلامت از مبدا به مقصد برسد. از اوایل دهه 80 میلادی تاکنون پروتکل های مسیریابی فراوانی برای شبکه های اقتضایی پیشنهاد شده است. این پروتکل ها رنج وسیعی از مبانی و روشهای طراحی را شامل میشوند از یک تعریف ساده برای پروتکل های اینترنتی گرفته تا روشهای سلسله مراتبی چند سطحه پیچیده.
بسیاری از این پروتکل ها بر اساس فرض های ابتدایی ساده ای طراحی میشوند. نهایتا اگر چه هدف بسیاری از پروتکل ها قابل استفاده بودن برای شبکه های بزرگ است اما معمولا و بطور میانگین برای 10 تا 100 گره طراحی میشوند. کمبود توان باتری، پهنای باند محدود، میزان خطای زیاد، تزاحم داده و تغییرات مداوم در توپولوژی شبکه از مشکلات اساسی شبکه های اقتضائی است.
به دلیل همین محدودیت ها پروتکل های مسیریابی برای این گونه شبکه ها به گونه ای طراحی میشوند که حداقل یکی از عوامل زیان بار شبکه را کمینه سازند. بعنوان مثال برخی پروتکل ها صرفا بر مبنای توان باتری گره ها بنا میشوند، بسیاری دیگر کمینه سازی سربارهای پردازشی را مورد توجه قرار میدهند و در بسیاری دیگر اجتناب از حلقه (که خود عامل بسیاری از محدودیت ها در شبکه من جمله کاهش پهنای باند و … است).

مقدمه:
امروزه از شبکه های بدون کابل (Wireless) در ابعاد متفاوت و با اهداف مختلف، استفاده میشود. برقراری یک تماس از طریق دستگاه موبایل، دریافت یک پیام بر روی دستگاه pager و دریافت نامه های الکترونیکی از طریق یک دستگاه PDA، نمونه هایی از کاربرد این نوع از شبکه ها میباشند. در تمامی موارد فوق، داده و یا صوت از طریق یک شبکه بدون کابل در اختیار سرویس گیرندگان قرار میگیرد. در صورتی که یک کاربر، برنامه و یا سازمان تمایل به ایجاد پتاسیل قابلیت حمل داده را داشته باشد، میتواند از شبکه های بدون کابل استفاده نماید. یک شبکه بدون کابل علاوه بر صرفه جوئی در زمان و هزینه کابل کشی، امکان بروز مسائل مرتبط با یک شبکه کابلی را نخواهد داشت.
از شبکه های بدون کابل میتوان در مکان عمومی، کتابخانه ها، هتلها، رستوران ها و مدارس استفاده نمود. در تمامی مکانهای فوق، میتوان امکان دستیابی به اینترنت را نیز فراهم نمود. یکی از چالشهای اصلی اینترنت بدون کابل، به کیفیت سرویس (QoS) ارائه شده بر میگردد. در صورتی که به هر دلیلی بر روی خط پارازیت ایجاد گردد، ممکن است ارتباط ایجاد شده قطع و یا امکان استفاده مطلوب از آن وجود نداشته باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
امنیت, اينترنت, برنامه, تقويت كننده, توپولوژی شبكه, حسگر, دانلود پایان نامه, ردیابی, رستوران, سازمان,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات موتورهای جت
تاریخچه
نحوه کارکرد انواع موتورهای جت
موتورهای توربوفن
موتورهای توربوجت
قسمت پس سوز چگونه کار میکند؟
موتورهای پالس جت
موتورهای رم جت
موتورهای اسکرم جت
اجزای اصلی موتورهای جت
کمپرسور
سیستم احتراق
سیستم توربین
توربوشارژ
ساختمان توربو شارژر
فصل دوم – بررسی ترمودینامیکی سیکل برایتون و اجزای مکانیکی سیکل
چرخه برایتون – چرخه ایده آل برای موتورهای توربین گاز
تاریخچه
اجزای چرخه برایتون
کمپرسور
احتراق/اتاق احتراق
توربین
مفروضات هوا استاندارد
فرآیندهای داخلی برگشت پذیر
ایزنتروپیک
نسبت گرمایی ویژه
انحراف کارایی واقعی چرخه توربین گاز از ایده آل
فصل سوم – نحوه طراحی موتور
انتخاب توربین
محفظه احتراق
نکته ایمنی
روغن کاری
سوخت
جرقه
راه اندازی اولیه
لوله و نازل جت
جریان کمپرسور
فصل چهارم – موتور طراحی شده
محفظه احتراق دولایه
محفظه احتراق یک تکه
منابع و ماخذ
سایت ها

چکیده:
با توجه به تحقیقات به عمل آمده، تاکنون در دانشگاه های داخل کشور طرح تحقیقاتی کمی در زمینه ساخت موتورهای آزمایشگاهی توربین گاز و توربوجت صورت پذیرفته، البته ساخت این گونه موتورها در گرو داشتن دانش، تکنولوژی و امکانات و آزمایشگاه های پیشرفته ای است که تنها در اختیار تعداد بسیار محدودی از کشورها میباشد. استفاده از توربوشارژرها یکی از موثرترین راه های راه اندازی توربین های گازی آزمایشگاهی میباشد. از آن جا که طراحی پره های توربین و کمپرسور و نحوه ساخت آن ها فرایندی بسیار پیچیده و پرهزینه است، لذا تعداد بسیار محدودی از کشورهای صنعتی دنیا قادر به ساخت آن ها میباشند. به همین خاطر مناسب ترین گزینه ای که بتوان آن را جایگزین کمپرسور و توربین در موتورهای توربین گازی نمود، توربوشارژرها میباشند. توربین گاز ساخته شده با توربو شارژر، همه مشخصه های معمولی توربین گاز را نشان میدهد و بستر مناسبی جهت انجام آزمایش و کسب تجربه در عملکرد موتورهای توربین گاز و توربوجت می باشد. توربین گازهای اولیه که با استفاده از توربو شارژر ساخته شدند، عملکرد مناسبی نداشتند ولی امروزه با بهبود روند طراحی قسمت های مختلف سیکل کاری آن ها، عملکردی قابل قبول و مشابه توربین گازهای معمولی دارند.

مقدمه:
توربین گاز موتوری است که از نظر مراحل و فازهای کاری مشابه موتورهای توربو جت معمولی میباشد اما به جهت صرفه جویی اقتصادی و کاهش بار طراحی و محدودیت های تکنیکی تولید پره توربین و کمپرسور از یک توربو‌ شارژر تجاری مختص خودرو استفاده میشود. میتوانیم با تغییر در ساختار یک موتور توربو شارژر و همچنین افزودن محفظه احتراق؛ نوع سوخت رسانی، نحوه هدایت و سرعت بخشیدن به کارکرد این نوع موتور، نیروی جلو برندگی با فشار بالایی ایجاد کنیم.
در طراحی و ساخت موتور توربو شارژر جت، از قطعاتی نظیر محفظه احتراق، توربو شارژر، استارت و برق رسانی، شمع، سیستم سوخت رسانی، استفاده شده است. در این طرح از فن هوای توربوشارژر بعنوان کمپرسور و از پره دود بعنوان توربین موتور توربوجت استفاده میشود. با طراحی و ساخت محفظه احتراق مناسب و سیستم سوخت رسانی، روغن کاری و خنک کاری لازم، میتوان این نمونه آزمایشی را در آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت و با توجه به پذیرش دانشجو در گرایش های مختلف رشته هوافضا، در آزمایشگاه پیشرانش و احتراق مورد استفاده قرار داد. در صورتی که این طرح پارامترهای مورد نظر را برآورده کند، میتوان آن را با بهینه سازی و انجام آزمایشات و بدست آوردن کارایی مناسب، بعنوان موتور پیشران در هواپیماهای RPV و در کاربردهای مهندسی که در آن ها در فضای کم به کار شفت نیاز است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آزمایشگاه, احتراق, استارت, اسکرم جت, انتقال حرارت, ایزنتروپیک, بهینه سازی, ترمودینامیک, توربین, تکنو,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات
فصل دوم – مروری بر تابع پاسخ فرکانسی و تابع تبدیل
تحلیل در حوزه فرکانس
پاسخ فرکانسی
نمایش گرافیکی داده های تابع پاسخ فرکانسی
تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری
تابع پاسخ فرکانسی سیستم های یک درجه آزادی
حل ارتعاش آزاد و بررسی ویژگی های مودال چند درجه آزادی
سیستم بدون استهلاک
حل پاسخ اجباری سیستم با استهلاک
فصل سوم – تحلیل دینامیکی و مدل سازی عملیات ماشین کاری
عملیات فرزکاری
مدل سازی لبه های برنده و سطح تماس ابزار و قطعه
ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﻌﺎشی ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺑﺰار
ﻣﺪلسازی فرزکاری انگشتی
ﻣﺪلسازی ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ در‬ ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮزﻛﺎری
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزی ارﺗﻌﺎﺷـﺎت ﺧـﻮد‬ ‫ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮزﻛﺎری انگشتی
روش تجربی برای محاسبه نیروی برش
مدل خیز دینامیکی – نیروی Regenerative
مدل سازی اجزا محدود (FE) ابزار و اسپیندل
معیار بروز ارتعاشات خود بر انگیخته
ﻣﺪلسازی اﺑﺰار ﺑﻮرﻳﻨﮓ
ﻣﺪﻟﺴﺎزی دﻣﭙﺮ ﺿﺮﺑﻪای
مدل تراشکاری
فصل چهارم – روش های کاهش ارتعاشات در ماشین های ابزار
تاثیرات ارتعاش بر ماشینهای ابزار
منابع به وجود آورنده ارتعاش
راه های حذف ارتعاش
اثر نیروهای برشی
هندسه اینسرت
زاویه ورود
شعاع نوک ابزار
نحوه بستن ابزار
انتخاب ابزار
عملکرد داخل تراش های قابل تنظیم
شکستن براده ها و تخلیه آن ها
کاهش ارتعاشات ابزار با استفاده از قطعات سخت در بدنه ابزار
سایر روش ها برای کاهش ارتعاشات
منابع و ماخذ

فهرست شکل ها:
تابع پاسخ فرکانسی
نمایش تابع پاسخ فرکانسی
درگیری لبه های ابزار با قطعه کار
ﺳﺎزه اﺑﺰار ﻓﺮز انگشتی ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮز ‪CNC‬‬‬
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﺮز انگشتی دو ﺷﻴﺎره
ﻧﺎﺣﻴﻪ 1 از ﻓﺮز انگشتی دو شیاره
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﻴﺮ ﺑﺎ دو ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺪسی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻜﻞ دو ﻣﻮد اول اﺑﺰار ﺑﺮشی
حالت های موافق و مخالف در فرز کاری
حالت فرزکاری موافق برای محاسبه نیروهای فرزکاری
ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮزﻛﺎری ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی فرزکاری
ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه اﺑﺰار و ﺳﻄﻮح ﻣﻮج دار‬
ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه اﺑﺰار و ﺳﻄﻮح ﻣﻮج دار‬
ﻧﻴﺮوﻫﺎی ‪ Regenerative‬و ﺧﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ اﺑﺰار‬‬‬
مدل شبیه سازی عملیات فرزکاری در دامنه زمان
ضخامت نامی براده، نیروی مماسی F_t و نیروی شعاعی F_r
المان تیر در صفحه xy
مدل اجزاء محدود محور – اسپیندل
مدل اجزاء محدود پره ملخ موتور جت
نیروی برشی کل شبیه سازی شده، حالت پایدار
ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴک یک دﻣﭙﺮ ﺿﺮﺑﻪای
ﺟﺎﻳﮕﺬاری دﻣﭙﺮ ﺿﺮﺑﻪای در اﺑﺰار ﺑﻮرﻳﻨﮓ
ﻧﻴﺮوﻫﺎی وارده ﺑﻪ اﺑﺰار ﺑﻮرﻳﻨﮓ (ﺑﺎ وﺟﻮد دﻣﭙﺮ ﺿﺮﺑﻪای)
نیروی مماسی و نیروی شعاعی و خمش های ابزار
زاویه گوه (γ)، زاویه آزاد (β)، زاویه براده (α)
زاویه ورود مناسب
اثر شعاع ابزار در خمش
به طور کلی اثرات هندسه ابزار در ارتعاش
روش صحیح و غیر صحیحی بستن ابزار
انواع ابزارهای ضد ارتعاش قابل تنظیم
تخلیه و شکستن براده ها
ابزار مجهز به سیستم خنک کاری داخلی
نمونه اجرا شده طرح فوق در شرکت SANDVIK

فهرست جداول:
تعریف توابع پاسخ فرکانسی
خواص ماده و مشخصات هندسی ابزار
پارامترهای مودال سیستم ارتعاشی
علائم و نشانه های مورد نیاز در مدل فرآیند تراشکاری

چکیده:
در طی ﻋﻤﻠﻴﺎت ماشین کاری، ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺮشی ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ارﺗﻌﺎﺷﺎت در اﺑﺰار ﺑﺮشی، ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﻣـیﺷـﻮد و ‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻬﺎیی و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺤﺖ تاﺛﻴﺮ ﻗﺮار میدﻫﺪ. ﭘﻴﺶ بینی دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺮشی ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬﻴﻨـﻪ ابزار و ﻣﺎشین های اﺑﺰار از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در اﻳﻦ تحقیق ﻣﺪلسازی و ﺷﺒﻴﻪ ﺳـﺎزی ﻧﻴﺮوﻫـﺎی ﺑﺮﺷـی در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻓﺮزﻛـﺎری ‫انگشتی و تراشکاری و بورینگ اﻧﺠﺎم میشود در مرحله بعد به معرفی ارتعاشات خود انگیخته chatter در هنگام فرزکاری پرداخته و راه های کنترل و غلبه آن توضیح داده می شود. و در انتها به عوامل ایجاد ارتعاش در پروسه ماشین کاری پرداخته و راه ها و روش هایی برای غلبه بر لرزش و ارتعاشات حاصل از نیروهای ماشین کاری و ارتعاشات خود انگیخته پیشنهاد می گردد و نمونه هایی از ابزار آلات ضد ارتعاشی معرفی می گردد.‬‬‬

مقدمه:
با توجه به پیشرفت سریع صنایع و رقابتی شدن بازارهای خرید و فروش ادوات صنعتی به خصوص ماشینهای ابزار، تلاش کارخانجات ماشین سازی بیش از پیش معطوف تولید ماشین هایی است که بتوانند قطعات را با کیفیت بالا و دقت ابعادی زیاد قطعه تولید کنند و چون استفاده از این ماشین ها (تراش – فرز- دریل) در صنعت و بازار صنعتی کشور ایران نقش بسزایی را ایفا میکنند، بر آن شدیم تا با بررسی عیوب موجود در قطعه تولیدی، ابزار کار و ساختمان ماشین، علل و عوامل به وجود آورنده آن کشف و راه حل های مناسبی جهت رفع و یا کاهش آن ها ارائه شود تا از به هدر رفتن زمان و هزینه هنگفتی که صرف تعمیر و یا تولید قطعات معیوب شده میگردد، جلوگیری شود
در این تحقیق نتایج تحقیقاتی که به صورت تئوری و عملی بر روی ماشینهای ابزار جهت بررسی عوامل ایجاد ارتعاش انجام شده ارائه میگردد و با بررسی و کشف عوامل به وجود آورنده ارتعاش، مقدار و میزان تاثیر آن ها بر روی قسمتهای مختلف، از جمله خود ماشین، قطعه کار و ابزار، اندازه گیری و راههای مختلفی برای کاهش و دمپ آن ها شرح داده شده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آنالیز, ابزارهای برشی, ارتعاشات, اسپیندل, اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ, بدنه ابزار, براده, تحلیل, تراش, تراشکاری, دانلود,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:80
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – آشنایی با روش استخراج روباز و بازسازی زمینهای استخراج شده
روش استخراج روباز
کلیات
مقایسه با دیگر روشها
ترابری
محل بازکردن معدن
حد نهایی معدن
طراحی پله
ارتفاع پله
عرض پله
شیب پله
شیب معدن
آماده سازی سطح معدن
آشنایی با معادن روباز مس
ذخایر مس در ایران
معدن مس سرچشمه
معدن مس میدوک
معدن مس سونگون
شرحی بر آسیبهای زیست محیطی ناشی از استخراج مس
مقدمه
بررسی مسائل زیست محیطی روش استخراج روباز
آلودگی هوا
آلودگی آب
تخریب زمین
صدمه به حیات وحش
آلودگی صوتی
شرحی بر بازسازی معادن در روش استخراج روباز
فصل دوم – آسیبهای زیست محیطی ناشی از استخراج مس
آسیبهای زیست محیطی معدن کاری
تاثیرات فعالیتهای معدنی بر آلودگی هوا
تاثیر فعالیتهای معدنی در آلودگی آب
تاثیر فعالیتهای معدنی در آلودگی زمین
تاثیر فعالیتهای معدنی در آلودگی صدا
مراحل و فرآیند استخراج معدن
مرحله اول – استخراج ماده معدنی و باطله
مرحله دوم – دپوی مواده باطله
مرحله سوم – سنگ شکنی
مرحله چهارم – آسیاب کردن
مرحله پنجم – فلوتاسیون
مرحله ششم – آبگیری
مرحله هفتم – فیلتراسیون
مرحله هفتم – دفع باطله ناشی از فرآور
مرحله آماده سازی و تاثیرات زیست محیطی آن
عملیات خاکی جهت ساخت جاده های دسترس
عملیات حفاری و آتش باری در محدوده معدن
آلاینده ها و پسمانده‌های تولید
آلاینده هوا در مرحله ساخت
آلاینده‌های هوا در مرحله بهره برداری
آلاینده های آب
آلاینده‌های خاک
آلاینده‌های صدا
خطرات و پیامدهای بهداشتی انواع آلودگی‌ها
آلودگی هوا
آلودگی آب
آلودگی صوتی
تاثیرات بر محیط فیزیکی
کیفیت هوا
شکل زمین
تاثیرات بر محیط طبیعی
پوشش گیاهی
زیست گاه‌های جانوری
بافت خاک
فرسایش خاک
کیفیت آب های سطحی
زهاب اسیدی معدن
فصل سوم – بازسازی معادن روباز مس
بازسازی زمین‌های استخراج شده
مورد استفاده کشاورزی
مورد استفاده جنگل کاری
آماده‌سازی برای پرورش حیوانات و گیاهان بومی
ایجاد تفریح گاه و چشم انداز مناسب
فصل چهارم – مطالعه موردی معدن مس سونگون
معرفی منطقه مورد مطالعه
کلیاتی در مورد منطقه مورد مطالعه
موقعیت جغرافیای منطقه مورد مطالعه
زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
ژئومورفولوژی
آنالیز خوشه‌ای پارامتر‌های آب سطحی در فصل پر آبی
گسل ها
آب و هوا
میزان بارندگی، رطوبت و تبخیر
وضعیت هوای منطقه
اکو سیستم محل
جانوران
وضعیت شهرنشینی در محدوده مطالعه
محیط اجتماعی محدوده معدن مس سونگون
کلیات معدن مس سونگون
برآورد نوع و میزان محصولات اصلی
گزینه فنی طراحی معدن
شرح عملیات اجرایی
ایستگاه های نمونه برداری از آب سطحی
ایستگاه های نمونه برداری از آب گمانه های هیدروژئولوژیکی
پتانسیل تولید زهاب های اسیدی
روش انجام تحقیق
آماده سازی نمونه ها
مطالعات کانی شناسی
مطالعات XRD
مطالعات XRF
آزمایشات استاتیکی
تفسیر نتایج بدست آمده از آزمایشات استاتیکی
پسرفت خاک
آلودگی گیاهان با فلزات سنگین
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

فهرست اشکال:
نمایی از معدن مس سرچشمه
نمایی از معدن مس میدوک
نمایی از معدن مس سونگون
محدوده مطالعاتی معدن مس سونگون
نمایش شماتیک فرآیند تولید کنسانتره مس در معدن سونگون
ایستگاه RI جهت نمونه برداری از آب های سطحی در محدوده منطقه سونگون
ایستگاه R2 جهت نمونه برداری از آب های سطحی در محدوده منطقه سونگون
ایستگاه R3 جهت نمونه برداری از آب های سطحی در محدوده منطقه سونگون
ایستگاه R4 جهت نمونه برداری از آب های سطحی در محدوده منطقه سونگون
نمونه ای از چشمه های موجود در محدوده منطقه سونگون
دستگاه تشخیص وجود آب در گمانه‌های هیدروژئولوژیکی
دستگاه برداشت آب از گمانه‌های هیدروژئولوژیکی
نمونه‌ای از گمانه‌های هیدروژئولوژیکی موجود در محل (همراه با پوشش)
نمونه‌ای از گمانه‌های هیدروژئولوژیکی موجود در محل (بدون پوشش)
نمودار مربوط به نمونه دایک – هیپوژن
نمودار مربوط به نمونه دایک – سوپرژن
نمودار مربوط به نمونه پتاسیک – سوپرژن
نمودار مربوط به نمونه فیلیک – هیپوژن
نمودار مربوط به نمونه فیلیک – سوپرژن
هدایت چشمه های معدن مس سونگون به چشمه های مجاور
خاکهای فاقد پوشش گیاهی در اطراف معدن مس سونگون

فهرست جداول:
میزان مس درآب که برای موجودات زنده میتواند مضر باشد
منابع تولید کننده صدا در معادن و شدت آن ها در مقیاس dBA
نوع و مقدار خروجی از کامیونهای حامل سنگ و مواد باطله
متوسط عمر و میزان رشد درختان و بوته‌ها در باطله‌های معادن مس
مختصات UTM ایستگاه های آب سطحی
مختصات UTM و ارتفاع گمانه های هیدروژئولوژیکی مورد مطالعه
مقادیر درصد وزنی سولفور کل، سولفات % S Sulfide و %S Sulfate ،AP، محتوی در زون های کانسار سونگون
تفسیر نتایج آزمایشهای ABA بر پایه نظر رابرتسون و براگتون

چکیده:
بهره برداری بی محابا از منابع معدنی در دهه های اخیر محیط زیست کشور را با مخاطره مواجه ساخته است. عدم توجه کافی به مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی قبل از آغاز به کار، در حین بهره برداری و پس از اتمام عمر مفید معادن را میتوان بعنوان مهمتربن عامل در این نابسامانی زیست محیطی مد نظر قرار داد. در این پروژه مطالبی راجع به منابع معدنی و آلودگی طبیعی و انسان ساز مرتبط با آن ها، همچنین اثرات زیست محیطی فعالیتهای استخراج معادن مس به روش روباز مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین برای درک و ملموس بودن مطالب و نکات گفته شده در ارتباط با ملاحظات زیست محیطی در فعالیتهای معدن کاری از مطالعه‌ موردی که در یکی از معادن مس کشور، معدن مس سونگون صورت گرفته نیز استفاده شده است.
با مطالعات انجام شده در معدن مس سونگون به دلیل افزایش اسیدیته، تغییرات بیولوژیک و افزایش فلزات سنگین موجب اثرات مخرب بر خاکهای اطراف معدن میگذارد. و با دارا بودن عناصری همچون آرسنیک، کبالت، جیوه و نیکل همراه مس در معدن باعث رشد نکردن گیاهان اطراف معدن میگردد.

مقدمه:
محیط زیست و حفظ آن، امروز یکی از مسائل بسیار مورد توجه برای کشورهای صنعتی و حتی کشورهای در حال توسعه میباشد. در این راستا، کشورهای جهان سوم نیز به منظور جلوگیری از مشکلات آینده در زمینه محیط زیست، باید به حفظ و بازسازی آن بپردازند.
کارخانه های صنعتی بخصوص ضایعات شیمیایی آن ها و فعالیت معدن کاری به همراه کارخانه های وابسته به آن ها، از عوامل اصلی مخرب محیط زیست میباشند. بازسازی معادن هم از نظر ایجاد آلایندگی و از بین بردن زمین های هموار و مناسب برای رشد و پرورش گونه های گیاهی و جانوری و هم از نظر جشم انداز و منظره نامناسب در منطقه مهم میباشد. بازسازی در مفهوم عمومی و رایج آن به صورت آماده سازی زمین های استخراج شده برای استفاده مجدد، طبق مطالعات و آمارهای حاصل، بیشتر در مورد معادن سطحی مطرح میباشد.
این پروژه در چهار فصل تهیه شده که به شرح ذیل می باشد:
فصل اول – آشنایی با روش استخراج روباز
فصل دوم – آسیب‌های زیست محیطی ناشی از استخراج مس
فصل سوم – بازسازی معادن روباز مس
فصل چهارم – مطالعه موردی معدن مس سونگون


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
آب سطحی, آتش باری, آسياب كردن, آلاینده, آلودگی آب, آلودگی صوتی, آلودگی هوا, استخراج, اکو سیستم, بافت,

تاريخ : 25 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:180
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات
امکانات نرم افزار مدیریت هتلداری
فصل دوم – سند چشم انداز
مقدمه
هدف
محدوده
تعاریف، اعتبارات و اختصارات
منابع
مرور
جایگاه
شرح مسئله
شرح موقعیت درخواست
شرح دست اندرکاران و کاربران
خلاصه مشخصات ذینفعان
خلاصه کاربران
محیط کاربر
نیازمندی های کلیدی ذینفعان و کاربران
دیدگاه
خلاصه توانایی ها
مجوز استفاده و نصب
مشخصات
چارچوب اطلاعات و خدمات قابل ارائه
استفاده از کاربران سیستم
محدودیت‌ها
دامنه‌های کیفی
اولویت‌ها
سایر نیازمندی های
استانداردهای کاربردی
نیازمندی های سیستم
نیازمندی های غیر وظیفه‌مندی
نیازمندی های محیطی
نیازمندی های مستند سازی
فصل سوم – مشخصات تکمیلی سند چشم انداز
نسخه ویندوز مورد استفاده
طراحی برای سهولت استفاده
ONLINE HELP
فصل چهارم – طرح تکرار
مقدمه
اهداف
دامنه
تعاریف و اصطلاحات
ارجاعات
دید کلی
طرح
فعالیتهای تکرار
موارد قابل تحویل
فصل پنجم – مورد کاری
هدف
یکپارچه شدن بانک اطلاعاتی
تسریع در عملیات مدیریت هتلداری
اطمینان به سیستم مدیریت هتلداری
هشدار بمنظور موجودی اتاق ها و سررسید زمان تحویل اتاق
انجام بهتر ارائه خدمات
فصل ششم – ریسک
فصل هفتم – معماری نرم افزار
محدودیت ها و اهداف معماری
دیدگاه موارد کاربری
دیدگاه منطقی
دیدگاه پروسس
دیدگاه استقرار
اندازه و کارایی
کیفیت
فصل هشتم – طرح آزمایش
نیازمندی های آزمایش
آزمایش رابط کاربر
آزمایش کارایی
آزمایش بار
آزمایش فشار
آزمایش پیکربندی
آزمایش نصب
استراتژی آزمایش
انواع آزمایش
آزمایش سیستم
آزمایش رابط کاربر
آزمایش کارایی
آزمایش فشار
آزمایش کنترل دستیابی و امنیت
آزمایش FAILOVER/RECOVERY
آزمایش پیکربندی
آزمایش نصب
فصل نهم – نگاهی دیگر به مسئله
شرح مسئله
ذینفعان و کاربران سیستم
کارکردهای سیستم
مدیریت
پذیرش
مالی
رزرو
مشخصات محصول
فصل دهم – نمودارها
نمودار موارد کاربردی
نمودار ترتیبی
نمودار ترتیبی رزرو میهمان
نمودار ترتیبی پذیرش میهمان
نمودار همکاری
نمودار همکاری پذیرش میهمان
نمودار همکاری رزرو
نمودار کلاس
فصل یازدهم – سناریو موارد کاربردی
فصل دوازدهم – مستند فرم ها، گزارش و کدها
فرم لاگین
فرم ابتدایی
فرم مشخصات اولیه میهمان
فرم عملیات رزرو میهمان
فرم پذیرش میهمان
فرم جستجوی میهمان
فرم جستجو گروه
فرم جستجو اتاق
فرم درج فاکتور
فرم مشاهده ی لیست فاکتورها
فرم درج و جستجوی اتاق ها
فرم مشاهده وضعیت اتاق ها
فرم پرسنلی
فرم سیستم مالی کارکنان
فرم مدیریت کاربران
فرم گزارش میهمانان
فرم گزارش پرسنل
فرم گزارش مالی یک پرسنل خاص
فرم تنظیمات
منابع و ماخذ
فهرست منابع لاتین
فهرست سایتهای اطلاع رسانی

فهرست جداول:
امکانات نرم افزار مدیریت هتل داری
جدول ریسک ها

فهرست نمودارها:
موارد کاربردی
نمودار ترتیبی رزرو میهمان
نمودار ترتیبی پذیرش میهمان
نمودار همکاری پذیرش میهمان
نمودار همکاری رزرو
نمودار کلاس

فهرست اشکال:
فرم لاگین
فرم ابتدایی
فرم مشخصات اولیه میهمان
فرم عملیات رزرو میهمان
فرم پذیرش میهمان
فرم جستجوی میهمان
فرم جستجو گروه
فرم جستجو اتاق
فرم درج فاکتور
فرم مشاهده ی لیست فاکتورها
فرم درج و جستجوی اتاق ها
فرم مشاهده ی وضعیت اتاق ها
فرم پرسنلی
فرم سیستم مالی کارکنان
فرم مدیریت کاربران
فرم گزارش میهمانان
فرم گزارش پرسنل
فرم گزارش مالی یک پرسنل خاص
فرم تنظیمات

چکیده:
هدف از سند حاضر، جمع آوری، تحلیل و تعریف ویژگی ها و نیازمندی های سطح بالا و حد و مرزهای سیستم‌ نرم افزاری هتل داری میباشد. از سوی دیگر در این سند به شناسایی اشخاص ذینفع در پروژه و محدودیت‌هایی که در تولید نرم افزار باید مدنظر قرار گیرند، پرداخته است. طرح کلی نیازمندی های محوری سیستم نرم افزار مذکور را بیان میسازد که مبنای قراردادی برای نیازمندی هایی است که در طول پروژه در قالب موارد کاربرد و نیازمندی های تکمیلی بطور کامل تشریح و پیاده‌سازی میشوند. این سند یک دید جامع از معماری سیستم مدیریت هتل داری را ارائه میدهد و همچنین طرحی را برای آزمایش سیستم مدیریت هتل داری شرح میدهد. این سیستم برای مکانیزه شدن قسمتی از امور بخش رزرواسیون هتل تقاضا کننده توسعه داده میشود.

مقدمه:
امروزه کامپیوتر به یک وسیله مورد نیاز برای بسیاری شرکت ها، کارخانجات و نهادها تبدیل شده است بطوریکه عدم حضور آن باعث اختلالهای بسیاری در کارها میشود و ممکن است حتی باعث از کار افتادن کلی قسمتی نیز شود.
پیشرفت سریع علوم کامپیوتری و کاربرد سریعی که این تکنولوژی جدید در کلیه امور زندگی بشر دارد، حجم زیاد اطلاعات، نیاز بشر به سرعت و دقت و انسجام اطلاعات موجب گردیده است تا امروزه تمام مراکز تحقیقاتی، علمی و خصوصی سازمان های کشور و… همسو با این روند اقدام به مکانیزه نمودن سیستم دستی خود نماید.
این پیشرفت روز افزون کامپیوتر و زمینه های کاربرد آن، نظیر تسهیل در انجام محاسبات دقیق و پیچیده و دستیابی سریع به اطلاعات، مدیران و مسئولان را برای مکانیزه کردن سیستم دستی ترغیب می نماید.
هدف از سند حاضر، جمع آوری، تحلیل و تعریف ویژگی ها و نیازمندی های سطح بالا و حد و مرزهای سیستم‌ نرم افزاری هتل داری میباشد. از سوی دیگر در این سند به شناسایی اشخاص ذینفع در پروژه و محدودیت‌های که در تولید نرم افزار باید مدنظر قرار گیرند، پرداخته است. طرح کلی نیازمندی های محوری سیستم نرم افزار مذکور بیان میسازد که مبنای قراردادی برای نیازمندیهایی است که در طول پروژه در قالب موارد کاربرد و نیازمندیهای تکمیلی به طور کامل تشریح و پیاده‌سازی میشوند. این سند معماری نرم افزار یک دید جامع از معماری سیستم مدیریت هتل داری را ارائه میدهد. این سیستم برای مکانیزه شدن قسمتی از امور بخش رزرواسیون هتل تقاضا کننده توسعه داده میشود.
مروری بر پروژه در بخش دوم، خلاصه مزایای تجاری سیستم نرم افزار پروژه طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار مدیریت سیستم اطلاعاتی و جایگاه آن و نیز خلاصه شرح مشکلاتی، که مرتفع کردن آن ها در تعریف پروژه طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار مدیریت سیستم اطلاعاتی مورد نظر بوده، بیان گردیده است.
شرح دست اندرکاران و کاربران برای تهیه یک سیستم قابل استفاده، مفید و کارا علاوه بر کاربران سیستم، لازم است که تمامی افراد ذینفع را بعنوان بخشی از فرآیند مدل سازی نیازمندیها مشخص کرده به انتظارات آن ها توجه نمود. در این بخش، افرادی که به نحوی درگیر پروژه هستند، مشخص و نیازهای هر یک از آن ها به اختصار بیان گردیده است.
دید کلی سیستم در این بخش خلاصه تواناییهای نرم افزاری و ارتباط بخش مرکزی این نرم افزار با سایر بخشهای آن به اختصار بیان گردیده است. نرم افزار بر اساس برخی مفروضات تهیه خواهد گردید که در این بخش مفروضات مزبور فهرست گردیده‌اند.
قابلیت‌ها، تواناییهای سطح بالای سیستم نرم افزاری هستند. از آن جا که سند چشم انداز توسط مجموعه‌ای از افراد با تخصص‌ها و نگاه‌های مختلف بازخوانی میشود، جهت ارائه ویژگیها و خصوصیات نرم افزار پورتال مدیریت منابع، این تواناییهای بصورت کلی و عام در این بخش بیان گردیده‌اند.
محدودیت‌ها در تعریف علمی، محدودیت عبارت است از هر عاملی که آزادی عمل مجری و دامنه راه‌حل‌های وی را در تولید نرم افزار بکاهد. از آن جا که این محدودیت‌ها در خصوصیات کار نهایی موثر میباشند، در این بخش خلاصه‌ای از محدودیت‌ها اعم از فنی یا غیر فنی که بر روند اجرای پروژه و کار نهایی تاثیر گذار خواهد بود، تشریح گردیده است.
دامنه‌های کیفی در این بخش موارد کیفی که باید در طراحی و ساخت منابع مدنظر قرار گیرد؛ تشریح گردیده است.
الویت‌ها در این بخش قابلیت‌ها و ویژگی های ارائه شده در بخش پنجم برای رویه ساخت الویت‌ بندی میگردند.
نیازمندیها در این بخش نیازمندیهای دیگری که باید نرم افزار نهایی آن ها تحت پوشش قرار دهد فهرست میگردد این موارد شامل استانداردهای کاربردی، نیازمندیهای سخت افزاری و بستر و محیط اجرای نرم افزار میباشد.
نیازمندیهای مستندسازی این بخش بیان کننده مستنداتی است که جهت نصب و راه اندازی نرم افزار نرم افزاری و نیز سهولت کاربران نهایی سیستم باید تهیه و ارائه گردند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
اتاق, امنيت, دانلود پایان نامه, رزرو, سيستم , شرکت, فاکتور, كاربران, كاربران سيستم, كنترل دستيابی, م,

<-BloTitle->
<-BloText->