خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تعداد صفحات:111
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
کلیات
کلزا
پنبه
آللوپاتی
سیستمهای کشت
فصل دوم
بررسی منابع
کشت دوم پنبه پس از کلزا
مراحل نمو پنبه
مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه
نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک
اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه
اثر آللوپاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا
نیتروژن در پنبه
نقش نیتروژن درگیاه
تاثیر بیش بود و کمبود نیتروژن در پنبه
نقش آب در کارائی نیتروژن در پنبه
مصرف کود نیتروژن در پنبه
فصل سوم
مواد و روشها
محل و موقعیت اجرای طرح
نحوه اجرای طرح
مراحل اجرا
رقم پنبه مورد کشت
صفات مورد بررسی
تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم
نتایج
تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر استقرار پنبه
تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد رویشی پنبه
تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد زایشی پنبه
تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر چینهای برداشت
و وزن تک غوزه و عملکرد کل
بحث
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
منابع مورد استفاده

فهرست جداول
آمار 20 ساله ایستگاه هوا شناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت از سال 1363 تا 1383
آمار ایستگاه هواشناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت در سال آزمایش (1384)
علامات اختصاری بکار گرفته شده در طرح
نقشه طرح آزمایشی در مزرعه
نتایج آزمون خاک قطعه آزمایشی
میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه
مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکن
مقایسه میانگین اثرات متقابل صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکن

فهرست اشکال
تاثیر عملیات خاک ورزی بر در صد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیر بقایای گیاهی بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیر کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا
اثر بقایای گیاهی و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار
اثر کود نیتروژن و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار
اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیر بقایای گیاهی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیر کود نیتروژن بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا
اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا
اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا
اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا
اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا
اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا
اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه رویا پنبه در کشت دوم پس از کلزا
اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا
اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا
اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه زایا پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیر عملیات خاک ورزی برروند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیر بقایای گیاهی بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیر کود نیتروژن بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا
اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی
اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی
اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیر بقایای گیاهی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیر کود نیتروژن بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا
اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی
اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی
اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیر بقایای گیاهی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا
تاثیرکود نیتروژن بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا
اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه
کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا
اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا
اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه
اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه
اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر وزن تک غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا
اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول
اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول
اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین اول پنبه در کشت دوم پس از کلزا
اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم
اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم
اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین دوم
اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل
اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل
اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد کل پنبه در کشت دوم پس از کلزا

چکیده:
سطح زیر کشت پنبه در کشور در سال های اخیر به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است. با توجه به این کاهش سطح زیر کشت پنبه به عنوان کشت اول در استان گلستان جهت جبران آن و استفاده بهینه از نیروی کارگری و کارخانجات مرتبط با آن، توجه به کشت دوم پنبه در استفاده بهینه از زمین پس از برخی از محصولات زراعی از قبیل کلزا ضروری به نظر می رسد. این آزمایش به منظور بررسی اثر مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا، عملیات خاک ورزی و مصرف کود نیتروژن مازاد بر نیاز کودی، در کشت دوم پنبه پس از کلزا، در سال 1384 در ایستگاه تحقیقات پنبۀ هاشم آباد گرگان انجام پذیرفت. آزمایش بصورت بلوک های خرد شده نواری (strip split plot) با چهار تکرار شامل عوامل خاک ورزی دیسک و شخم بعلاوه دیسک و سه نوع مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا شامل باقی گذاردن بقایا، خرد کردن بقایا با دستگاه چاپر و جمع آوری و خارج کردن بقایا از مزرعه که به ترتیب بصورت افقی و عمودی تصادفی در هر بلوک قرار گرفتند. سپس هر یک از کرتهای حاصل به دو قسمت مساوی تقسیم شده و مصرف کود نیتروژن به مقدار توصیه کودی و 20 کیلو گرم در هکتار مازاد براین مقدار بعنوان کرتهای فرعی در آن اعمال گردید. نتایج نشان داد که افزایش کود نیتروژن در ابتدای فصل رشد، در بهبود استقرار گیاهچه های پنبه موثر بوده است و باقی گذاردن بقایا سبب افزایش تعداد شاخه های رویا شده ولی بر شاخه های زایا تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین وجود بقایا سبب بهم زدن تعادل نیتروژن خاک شده بطوریکه افزودن نیتروژن اضافه به خاک اجتناب ناپذیر است و اثر کود نیتروژنه حتی تا چین اول محسوس بود. اثر کود مازاد در هر دو عملیات خاک ورزی دیسک و شخم و دیسک نسبت به شاهد (مقدار توصیه شده) بر عملکرد چین اول معنی دار بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که بهترین ترکیب تیماری موثر بر عملکرد پنبه در کشت دوم پس از کلزا شامل جمع آوری بقایا، اعمال دیسک و استفاده از کود نیتروژن مازاد می باشد ولی بررسی بیشتر در مدیریت بقایا و کود نیتروژن مصرفی می تواند در راستای عدم حذف بقایای کلزا در تحقیقات آتی مدنظر قرار گیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, استان گلستان, کود نیتروژن, پنبه, کلزا, مواد آلی خاک, برداشت, هوا شناسی, م,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول
تاریخچه، تعاریف و اصطلاحات
تاریخچه بورس در جهان
تاریخچه‌ی بازار اوراق بهادار ایران
تعاریف و اصطلاحات
شورای عالی بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار
هیئت‌داوری
کانون
تشکل خودانتظام
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ی وجوه
بازارهای خارج از بورس
بازار اولیه
بازار ثانویه
بازار مشتقه
ناشر
کارگزار
کارگزار/معامله‌گر
بازارگردان
مشاور سرمایه‌گذاری
سبدگردان
شرکت تأمین سرمایه
صندوق بازنشستگی
صندوق سرمایه‌گذاری
نهادهای مالی
شرکت مادر (هلدینگ)
ارزش‌یاب
اوراق بهادار
انتشار
عرضه ی عمومی
عرضه ی خصوصی
پذیره‌نویسی
تعهد پذیره‌نویسی
اعلامیه ی پذیره‌نویسی
بیانیه ی ثبت
اطلاعات نهانی
سبد
بخش دوم
مبانی بورس
چرخه خرید سهام در بورس اوراق بهادار تهران
الف – تکمیل فرم درخواست خرید
1 – مشخصات کارگزار و تاریخ درخواست
2 – مشخصات سرمایه‌گذار
3 – مشخصات سرمایه‌گذاری
- درخواست خرید به قیمت بازار
- درخواست خرید به قیمت معین
- درخواست خرید محدود (با سقف قیمت)
4 – نحوه پرداخت
5 – ملاحظات و توضیحات ویژه
6 – تأیید درخواست
تکمیل فرم درخواست فروش
سپرده‌گذاری سهام و صدورگواهی سپرده
تعیین کد معاملاتی
دادوستد گواهی حق‌ تقدم
ساعت انجام معامله
نحوه انجام معامله
افتتاح حساب یا دریافت کد معاملاتی
تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش
ورود سفارش به سامانه معاملاتی
انجام معامله
تسویه معاملات
سازوکار معاملات
دامنه نوسان روزانه
تابلوها و انواع اوراق بهادار
تسویه و پایاپای
کارمزد معاملات
کارمزد کارگزاران
کارمزد بورس
کارمزد سازمان
کارمزد شرکت سپرده‌گذاری( کارمزد تسویه)
مالیات نقل و انتقال
روش های تحلیل گری قیمت سهام
1- روش بنیادین
الف- بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور
ب – بررسی صنعت مورد نظر
ج- تجزیه و تحلیل شرکت
2- روش تکنیکال
3- روش تئوری مدرن پرتفولیو (MPT)
بخش سوم
بورس الکترونیک
مبادلات الکترونیک در بازار های مالی
نگاهی به ساختار بازار های الکترونیک
گسترش شبکه های ارتباطی الکترونیک
سیستم های الکترونیک در سایر بازارها
آیا بازار های الکترونیک اجتناب ناپذیرند
بورس الکترونیک گزینه‌ای مناسب
بورس‌های آینده
نحوه عملکرد بورس الکترونیک
قیمت نقدشوندگی
مشکلات سرمایه‌گذاری آنلاین
جوانب حقوقی خرید و فروش الکترونیک سهام
الزامات حقوقی دستورالعمل‌ اجرایى‌ سفارش‌هاى‌ الکترونیکى‌ اوراق‌ بهادار
الزامات ناشی از قانون تجارت الکترونیک
داده‌ پیام عادی
داده‌پیام مطمئن
آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن
بخش چهارم
مقایسه،راهکارها و نتیجه گیری
نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران
بررسی وضعیت به کار گیری فن آوری اطلاعات در برخی از بورس های جهان
الف- بورس توکیو
ب- بورس کره
ج- بورس سنگاپور
بازار بورس ایران از سنتی تا الکترونیکی
الف- داد و ستد سنتی سهام در ایران
ب- بهره گیری از فناوری اطلاعات در بازار بورس ایران
امنیت اطلاعات
SSL
راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در بورس ایران
نتیجه‌گیری و پینشهادات
منابع و ماخذ

مقدمه:
توسعه‌ و پیشرفت‌ فناورى‌ اطلاعات‌‌ و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین‌ موج‌ تغییر را در زندگى‌ بشر سبب‌ شده‌ است. در این‌ میان‌ تجارت‌ الکترونیک‌ بعنوان‌ یکى‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها بیش‌ از همه‌ رخ‌ مینماید. تجارت‌ الکترونیکى‌ فعالیتهاى‌ گوناگونى‌ از قبیل‌ مبادله‌ الکترونیکى‌ کالا و خدمات، تحویل‌ فورى‌ مطالب‌ دیجیتال، انتقال‌ الکترونیکى‌ وجوه، مبادله‌ الکترونیکى‌ سهام، بارنامه‌ الکترونیکی، طرح‌هاى‌ تجاری، طراحى‌ و مهندسى‌ مشترک، منبع‌ یابی، خریدهاى‌ دولتی، بازاریابى‌ مستقیم‌ و خدمات‌ پس‌ از فروش‌ را در بر مى‌گیرد. امروزه‌ دیگر اهمیت‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها نیاز به‌ توصیف‌ ندارد.در این‌ میان‌ برخى‌ سازمان‌هاى‌ بین‌المللى‌ و از جمله‌ مهم‌ترین‌ آن ها، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نسبت‌ به‌ تصویب‌ قوانین‌ مرتبط‌ با ترویج‌ و تسهیل‌ تجارت‌ الکترونیک‌ اقدام‌ نمودند.
قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیکى در سال‌ 1996 توسط‌ کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پذیرفته‌ شد. این‌ قانون‌ در پاسخ‌ به‌ یک‌ تغییر اساسى‌ در ابزارهاى‌ برقرارى‌ ارتباطات‌ با استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید در انجام‌ تجارت‌ و به‌ عنوان‌ یک‌ نمونه‌ براى‌ کشورها جهت‌ ارزیابى‌ و نوسازى‌ دیدگاه‌ها و رویه‌هاى‌ حقوقى‌ در زمینه‌ روابط‌ تجارى‌ که‌ مستلزم‌ استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید ارتباطى‌ است‌ تهیه‌ شد. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاى‌ الکترونیکى‌ و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهاى‌ الکترونیکى را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرار داد تا براى‌ دولت‌هایى‌ که‌ با سیستم‌هاى‌ اقتصادی، اجتماعى‌ و حقوقى‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادى‌ بین‌المللى‌ اقدام‌ مى‌کنند، استفاده‌ از امضاهاى‌ الکترونیکى‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌هاى‌ حقوقى‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادى‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنى‌ بر «نوشته» دانستن‌ «داده‌ پیام» و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ «داده‌ پیام» به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌ که‌ قواعدى‌ براى‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکى‌ تنظیم‌ شده‌ است.
با ذکر این‌ مقدمه‌ اشاره‌ مى‌نماییم‌ یکى‌ از مسایل‌ مهم‌ موجود نحوه‌ انجام‌ معاملات‌ الکترونیک‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, اقتصاد, بورس, سنتی, الکترونیک, اوراق بهادار, شورای عالی بورس, بازار, کارگ,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->
تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و تاریخچه شرکت ماشین افزار کاوه
مشخصات واحد تولیدی
الف ـ زمین و ساختمان ها
ب ـ پرسنل
شرح کلی در مورد محصولات تولیدی
1 – واحد مصنوعی
مزایای نخ‌های پلی پروپیلن
مشخصات کلی
2 – واحد طناب فولادی
مشخصات کلی طناب های فولادی
کاربرد طناب های فولادی
3) واحد توری بافی
مشخصات کلی
کاربرد توری حصاری
1) مواد اولیه
2) حین تولید
3) محصول نهایی
4 – واحد سیم و استرندسازی
مشخصات کلی
کاربرد سیم فنر
کاربرد استرنر و مفتول پیشتنیده
1) مواد اولیه
2) حین تولید
3) محصول نهایی
امکانات آزمایشگاهی و کنترل تجهیزات
دستگاه های تست موجود در این واحد
تعریف موضوع از دیدگاه های مختلف
دکتر ادوارد دمینگ
دکتر جوزف. ام. جوران
دکتر آرماند فگینبام
فیلیپ کرزابی
دیوید گاروین
تکنیکهای کنترل کیفیت که عمر و کیفیت محصول را بهبود میبخشد
روشهای دستیابی به کیفیت برتر
فرآیند کنترل کیفیت
دسته‌بندی کیفیت به سه اصل
الف) طرح‌ریزی کیفیت
ب) کنترل کیفیت
پ) بهبود مداوم کیفیت
هزینه‌های کیفیت را به چهار بخش تقسیم کرده‌اند
1 – هزینه پیشگیرانه Proerentiaecost
2 – هزینه ارزیابی Apprasal cost
3 – هزینه خطاهای داخلی Internal Failure Cost
4 – هزینه خطاهای خارجی External Failure cost
مراحل انجام کار در واحد کنترل کیفیت
چارت سازمانی شرکت ماشین افزار کاوه
چارت سازمانی واحد کنترل کیفیت QC
فرآیند
1 – تدارک و انبارش مواد اولیه
2 – سیستم بسته بندی محصول نهایی
3 – انبارش
دیاگرام فعالیت ها
تعریف کیفیت از نقطه نظر استاندارهای ISO
ISO 9001 : 1994
ISO 9001 : 2000
چگونگی جمع آوری داده برای کنترل
1-1 هدف از جمع آوری داده‌ها
نحوه جمع آوری داده برای هدف های گوناگون
1-2 داده صحیح
1-3 نوع داده ها
الف) داده های اندازه گرفتگی
ب)داده های شمردنی
1-4 تجزیه و تحلیل داده ها
1-5 چند تذکر برای جمع آوری داده ها
کیفیت طرح
کیفیت تطابق
اهداف کنترل کیفیت
1)تعیین استانداردها
2)ارزیابی عملکرد
3)اقدام اصلاحی
فعالیت های کنترل کیفیت
1)کنترل طرح جدید (یا مرور طرح )
2)کنترل مواد ورودی
3)کنترل حین تولید
4)مطالعات ویژه فرآیند
درجه بندی کنترل کیفیت
کنترل کیفیت کارگاهی
3) مهندسی کیفیت Quality Engineering
پروسه کنترل کیفیت ماشین افزار کاوه
واحد فولادی
کنترل حین تولید
کنترل نهایی
استانداردهای مورد استفاده در واحد فولادی
واحد مصنوعی یا پلاستیک
کنترل مواد اولیه
واحد سیم فنر و استرند بتن
کنترل مواد اولیه
نحوه کدگذاری مفتول های تولیدی واحد سیم و استرندسازی
استانداردهای مورد استفاده در واحد سیم و استرندسازی
تجزیه و تحلیل تست مواد اولیه (پلی پروپیلین)
تجزیه و تحلیل آزمایشات نخ‌های کشاورزی
استاندارد ISO,9001-2000
استاندارد بین‌المللی ISO,9001 چاپ سال 2000 میلادی
هشت اصل مدیریت کیفیت در ISO 9001-2000
1) تمرکز بر مشتری
2) رهبری
3) مشارکت پرسنل
4) راهکار فرآیندی
5) راهکار سیستمی در مدیریت
6) بهبود مستمر
7) راهکار واقعی برای تصمیم‌گیری
8) رابط سودمند دو طرفه با تأمین کننده


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کنترل کیفیت, کنترل حین تولید, محصولات تولیدی, پرسنل, واحد مصنوعی, واحد طن,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:192
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول-آشنایی با الکترو مایوگرافی
مقدمه
الکترو مایوگرافی چیست؟
منشأ سیگنال EMG کجاست؟
واحد حرکتی
آناتومی عضله
رشته عضلانی واحد
ساختار سلول ماهیچه
انقباض عضلانی
تحریک پذیری غشاء عضله
تولید سیگنال EMG
پتانسیل عمل
ترکیب سیگنال EMG
انطباق واحدهای حرکتی
فعال سازی عضله
طبیعت سیگنال MMG
فاکتورهای موثر بر سیگنال EMG
فصل دوم-انواع سیگنال‌های الکترو مایوگرافی و روش های طراحی
انواع EMG
الکترو مایوگرافی سطحی-ردیابی و ثبت
ارتباطات کلی
مشخصه‌های سیگنال EMG
مشخصه‌های نویز الکتریکی
نویزمحدود شده
آرتی فکت‌های حرکتی
ناپایداری ذاتی سیگنال
بیشینه سیگنال EMG
طراحی الکترود و ‌آمپلی فایر
تقویت تفاضلی
امپدانس داخلی
طراحی الکترود فعال
فیلترینگ
استقرار الکترود
روش مرجح مصرف
هندسه الکترود
نسبت سیگنال به نویز
پهنای باند
سایر ماهیچه نمونه
قابلیت cross talk
بار موازی الکترود
قرار دادن الکترود EMG
تعیین مکان و جهت‌ یابی الکترود
نه روی نقطه محرک
نه روی نقطه محرک
نه در لبه‌ی بیرونی ماهیچه
موقعیت الکترود نسبت به فیبرهای ماهیچه
قرار دادن الکترود مقایسه
پردازش سیگنال EMG
کاربردهای سیگنال EMG
الکترو مایوگرافی سوزنی
مزایا و معایب الکترودهای سطحی و سوزنی
مزیتهای الکترود سطحی
معایب الکترودهای سطحی
مزایای الکترودهای سوزنی
معایب الکترودهای سوزنی
تفاوت موجود بین الکترودهای سطحی و سوزنی
انواع طراحی
فصل سوم-مفاهیم اساسی در بدست آوردن سیگنال EMG
مقدمه
معرفی
نمونه‌ برداری دیجیتال چیست؟
فرکانس نمونه‌برداری
فرکانس نمونه‌برداری چقدر باید بالا باشد؟
زیر نمونه‌برداری – وقتی که فرکانس نمونه‌برداری خیلی پایین باشد
فرکانس نایکوئیست
تبصره‌ی کاربردی DELSYS
سینوسهاو تبدیل فوریه
تجزیه سیگنال‌ها به سینوسها
دامنه فرکانس
مستعارسازی – چطور از آن دوری کنیم؟
فیلترپارمستعاد
نکته کاربردی DELSYS
فیلترها
انواع فیلترهای ایده‌ آل
پاسخ فاز ایده‌آل
فیلتر کاربردی
پاسخ فاز غیر خطی
اندازه‌گیری ولتاژ – دامنه ، توان و دسی بل
فرکانس 3 Db
مرتبه فیلتر
انواع فیلتر
فیلترهای digital – Analog Vs
نکته کاربردی Delsys
رسیدگی به مبدلهای آنالوگ به دیجیتال
کوانتایی سازی
رنج دینامیکی
کوانتایی سازی سیگنال EMG
مشخص کردن ویژگیهای ADC
نکته کاربردی Delsys
نتیجه‌گیری
فصل 4-بکارگیری مناسبت نیروی grip مبنی بر سیگنال EMG
مقدمه
دید کلی پایه‌ای یک سیستم
منطقی برای تولید نیروی گریپ
دستاورد
نتیجه
فصل پنجم-طبقه‌بندی سیگنال EMG برای شناسایی سیگنال دست
مقدمه
سیگنال‌های EMG و سیستم اندازه‌گیری
طرح ویژگیی خود سازمان دهی
روش طبقه بندی سیگنال EMG پیشنهادی
نتیجه‌گیری
فصل 6-ارتباط بین نیروی ماهیچه‌ای ایزومتریک و سیگنال EMG به عنوان هندسه بازو
مقدمه
نتایج
بحث
ارتباط EMG- Force
رابط نیروی MF
رابطه‌ی درصد نیروی DET
نتایج
روش تجربی
اشخاص
مجموعه تجربی
مدارک EMG و نیرو
تحلیل‌های EMG غیر خطی
تحلیل‌های ‌آماری و پارامترها
نتیجه‌گیری
فصل 7-طبقه‌بندی سیگنال EMG برای کنترل دست مصنوعی
مقدمه
روش‌ها
آزمایش و نتایج
نتیجه‌گیری
فصل 8 : یک استخوان‌بندی کنترل شده توسط EMG برای نوسازی دست
مقدمه
سیستم اصلاح دست
استخوان‌بندی خارجی
الکترونیک و نرم افزار
پردازش EMG
تست های اولیه دستگاه
نتیجه‌گیری
کارهای آینده
فصل نهم : یک مدار ‌آنالوگ جدید بر ای کنترل دست مصنوعی
مقدمه
چکید‌ه‌ای از سیستم
پیاده‌سازی مدار
نتایج شبیه سازی
نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری کلی

فهرست تصاویر
فصل 1
نمونه‌ای از سیگنال EMG
واحد حرکتی
مدل آناتومی عضله
اکتین و میوزین و باندهای مربوط به آن
پروسه انقباض عضله
شماتیک تصویری سیکل دپلاریزاسیون / پلاریزاسیون درون
غشاهای تحریک شونده
نمودار پتانسیل عمل
ناحیه‌ی دپلاریزاسیون در غشاء فیبرعضلانی
پتانسیل عمل واحدهای حرکتی متعدد
بکارگیری و فرکانس شروع واحدهای حرکتی نیرو
ثبت سیگنال خام سه انقباض برای عضله سه سر
سیگنال خام EMG با تداخل سنگین ECG
فصل 2
طیف فرکانسی سیگنال EMG آشکار شده جلوی ماهیچه
طرحهای شکل تقویت کننده تفاضلی
ارائه طرح کلی بارو ترکیبات مدور بر الکترود
مکان مرجع الکترود بین تاندون و بخش حرکتی
فصل3
سیگنال آنالوگ کشف شده توسط الکترود DE2.1
A) نمونه‌برداری از سینوس 1 ولت ، 1 هرتز در 10 هرتز
B) بازآفرینی سینوس نمونه‌برداری شده در 10 هرتز
A) نمونه‌برداری یک سینوس 1 ولت ، 1 هرتز در 2 هرتز
B) بازآفرینی سینوس نمونه برداری شده در 2 هرتز
A) نمونه‌برداری یک سینوس
تجزیه‌ی فوریه‌ی یک پتانسیل عمل واحد حرکتی نمونه‌برداری شده
هیستوگرام دامنه 10 سینوس شکل 5
طیف موج فرکانسی سیگنال نمونه در شکل 6
مستعار سازی نویز 13
پاد مستعارسازی
انواع فیلترها
طرح فاز یک فیلترایده آل
خصوصیات فیلترهای کاربردی
فاکتورهای تضعیف وگین نمونه
فیلتر پایین گذر مرتبه اول و دوم
اندازه ومقایسه انواع فیلترهای بالاگذر
فیلتر پایین گذار تک قطبی
نمونه‌برداری و فیلتر دیجیتالی سیگنال آنالوگ
مراحل کوانتایی سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال
تحلیل رنج A/D
فصل 4
بلوک دیاگرام دستگاه
سطوح و شماتیکها
نیروهای گریپ
فصل 5
بلوک دیاگرام سیستم اندازه‌گیری سیگنال EMG
موقعیت الکترودها
بلوک دیاگرام روشهای پیشنهادی
سیگنال‌های دست برای کاراکترهای کره‌ ای
نرون‌های خروجی
بلوک دیاگرام ترتیب آزمایشگاهی
عکس وضعیت آزمایش
سیگنال EMG اندازه‌گیری شده و سیگنال داخلی قابل استفاده
نرون‌های خروجی sofm1 بعد از مرتب کردن
نرون‌های خروجی بعد از یادگیری
نتایج ‌آزمایش
فصل 6
مقادیر میانگین نیروهای ارادی ماکزیمم در ANT و POST
رابطه‌ی نیروی EMG
رابطه‌ی نیروی MF
رابطه‌ی درصد نیروی DET
دیاگرام‌های ارتباط بین فرکانس متوسط و DET
فصل 8
طرح هندسی سیستم توانبخشی دست
نمای سیستم توانبخشی دست
نمای جانبی استخوان‌بندی بیرونی
دست‌مجازی و واسط درمان
محل قرارگیری الکترود سطحی
سیگنال EMG یکسو شده
فصل 9
بلوک دیاگرام سیستم پیشنهادی
دیاگرام حالت کنترل حالات مختلف دست با استفاده از EMG
حالات دست و سیگنالهای مربوطه
بلوک دیاگرام پردازش سیگنال
بلوک دیاگرام تحلیل‌ گر EMG
شماتیک مدار پردازش سیگنال
اندازه‌ی تراتریستورها
سیگنال‌های داخلی شبیه‌سازی شده‌ی تحلیل‌گر سیگنال EMG
مجموعه‌ی سیگنال‌های EMG و پاسخ خروجی ماشین حالت
پاسخ‌های شبیه‌سازی شده برای تغییرات انگشتان مختلف

چکیده :
الکترو مایوگرافی (EMG) مطالعه عملکرد عضله از طریق تحلیل سیگنال‌های الکتریکی تولید شده در حین انقباضات عضلانی است که اندازه‌گیری آن همراه با تحریک عضله است که می تواند شامل عضلات ارادی و غیرارادی شود این سیگنال بطور کلی به دو دسته‌ بالینی و Kine Siological EMG تقسیم‌بندی میشود که خود دسته‌ دوم باز دو نوع سوزنی و سطحی را در خود جای میدهد که هر کدام در جای خود بسته به نوع ماهیچه و بیماری مورد استفاده قرار میگیرند در الکترو مایوگرافی آن چه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است نوع طراحی الکترود است که در این مقاله به سه نوع طراحی الکترود اشاره شده است . برای اندازه‌ گیری و ثبت سیگنال الکترو مایوگرافی مکان قرار دادن الکترود بسیار مهم می باشد.الکترو مایوگرافی موضوع تحقیقی بسیار گسترده‌ای میباشد و پرداختن به هر قسمت آن خود به زمان بسیار زیادی احتیاج دارد در این جا به بررسی این سیگنال در حرکت دست میپردازیم.برای شناسایی سیگنال دست از طبقه‌بندی الگوی EMG استفاده میکنند که این طبقه‌بندی روشهای گوناگونی از جمله swids ، هوش مصنوعی sofms و غیره میباشد که روش مورد بررسی در این تحقیق طبقه بندی الگوی EMG با استفاده از نقشه های خود سازمانده میباشد sofm یک شبکه رقابتی یادگیری بدون کنترلی است که دارای الگوی طبقه‌بندی میباشد.گر چه طبقه‌ بندی الگوهای EMG بسیار مشکل میباشد اما به حرکت دست کمک زیادی میکند بیشترین استفاده EMG برای نوسازی دست است نوسازی دست اصولاً با استخوان بندی کنترل شده انجام میشود.فعالیت الکتریکی ماهیچه‌ها به ما این اجازه را میدهد که بدانیم آیا بیمار در سعی در تکان دادن انگشت‌ها میکند یا نه.
هدف از ارائه استخوان بندی خارجی برای این است که بیمار احساس استقلال بیشتری داشته باشد برای کنترل‌ دستهای مصنوعی مدار ‌آنالوگی طراحی شده است که برای کمک به افراد مقطوع العضو مناسب است که ما در این جا همه این مباحث گفته شده را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم.ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, برق, سیگنال, الکترومایوگرافی, آناتومی, عضله, سلول ماهیچه, پتانسیل, نویز ا,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:128
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدماتی راجع به روغن های روان کننده، آزمایشات و کیفیت آن ها
انواع روان کننده ها
موارد استفاده روغن های روان کننده
وظایف روغن های روان کننده
خواص ضروری روغن های روان کننده
ترکیبات روغن های روان کننده معدنی
آزمایشات مربوط به روغن های روان کننده
ارگان ها و سازمان ها و مؤسسات ذیربط در کیفیت روغن ها
طبقه بندی ها و استانداردهای روغن
فصل دوم
مواد افزودنی به روغن های روان کننده
منابع قلیائیت و اثرات آن در روغن ها
خواص و فرمول های انواع ادتیوهای مصرفی در روغن ها
افزایش دهنده های اندیس ویسکوزیته
معلق کننده ها
پاک کننده ها
بازدارنده های اکسیداسیون
مواد افزودنی ضد زنگ زدگی
مواد افزودنی ضد سائیدگی
بهبود دهنده های اصطکاک
پائین آورنده های نقطه ریزش
بازدارنده های کف
چگونگی کنترل روغن ها ضمن کار
بررسی علل اضمحلال مواد افزودنی
تعاریف و اصطلاحات مرسوم در قلمرو کنترل کیفیت روغن ها
فهرست منابع

مقدمه:
روغن های روان کننده (Lubricating Oils) معدنی که منشاء آن ها از نفت خام است، کالاهای نسبتاً ارزانی هستند که در موتورها و ماشین آلات صنعتی بسیار گران قیمت مورد استفاده قرار میگیرند و اثر مستقیم روی کارآیی و عمر این دستگاه ها دارند، لذا باید برای ایجاد اطمینان در عملکرد صحیح ماشین‌آلات، کیفیت روغن‌های مصرفی کاملاً مناسب باشد. ولی متأسفانه بسیار دیده شده است که به این امر مهم، حتی توسط متخصصین فنی نیز توجه کافی نمیشود و در کشور ما، خیلی کمتر از آن چه شایسته است، به کیفیت روغن و طریقه کنترل آن، بها داده شده است.
هدف نگارنده این است که خوانندگان آن، ضمن آشنایی با تولید روغن های روان کننده به ابعاد گوناگون کیفیت روغن ها، توجه بیشتری مبذول بفرمایند.
تعاریف متعددی برای کیفیت یک کالا، به عمل آمده است، اما شاید جمله ساده زیر مناسب ترین تعریف باشد:
«کیفیت یک محصول، یعنی مناسب بودن آن برای کار برد مورد نظر» یا به زبان انگلیسی:
Quality Is Fitness For Purpose
مصداق این تعریف به خوبی در تجربه آن شخص متجلی است که گفته بود:
«دریافته ام که بهترین کره، بدترین روغن برای ساعت من است». در این مثال، دیده میشود که چطور دو صفت متضاد بهترین و بدترین، به کیفیت یک کالا، در رابطه و با توجه به کاربردهای خاص آن کالا، قابل اطلاق گشته است.
کنترل کیفیت، امروزه یک مفهوم ارزشمند و دانشی بسیار پیشرفته است. برخلاف تصور بسیاری از مردم، که از کنترل کیفیت، برداشتنی محدود و در حد بازرسی یا Inspection (که بخشی از کنترل کیفیت است)، دارند، این اصطلاح مفهومی وسیع و عمیق را در بر دارد. کیفیت، در واقع، مجموعه ای از فعالیت های است که یک کالا را از نقطه شروع تقاضای آن در بازار، در مرحله طراحی و تولید و عرضه آن به بازار، تا عکس العمل های مصرف کنندگان و اثرات آن بر طراحی مجدد و نحوه تولید محصول، دربرمیگیرد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, شیمی, پروژه, پایان نامه, روغن روان کننده, مواد افزودنی, کیفیت, مواد معدنی, آزمایش, استاندارد,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعدا صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
اهداف سدسازی و انتخاب ساختگاه مناسب
تاریخچه سدسازی در ایران و جهان
اهداف سدسازی
طبقه بندی انواع سدها
انتخاب نوع سد مناسب برای ساختگاه
مطالعه، تحلیل و بررسی انواع سدها
فصل دوم
سدهای بتنی (Concrete Dams)
سدهای بتنی وزنی (Concrete Gravity Dams)
سدهای بتنی قوسی (Concrete Arc Dams)
سدهای بتنی پایه دار (Concrete Buttress Dams)
فصل سوم
سدهای خاکی (Soil Dams)
مقدمه
اصول کلی طراحی سدهای خاکی
انواع سدهای خاکی
سدهای خاکی با تیپ همگن
سدهای خاکی با تیپ مطبق (مغزه دار)
سدهای خاکی با تیپ دیافراگمی
مخزن
فرازبند
جسم سد
تاسیسات تخلیه آب
حوضچه آرامش
انتقال آب
نیروگاه
راه های دسترسی
مکانیسم خرابی سدهای خاکی
گروه بندی خرابی سدهای خاکی
فصل چهارم
سدهای سنگریز (Rock Fill Dams)
تعریف سنگریز
لزوم استفاده از سدهای سنگریز و عملکرد آن ها
مقایسه سدهای خاکی با سدهای سنگریز
فصل پنجم
سدهای (Role Compact Concrete Dams) RCC (طراحی و اجراء)
تاریخچه سدهای بتنی غلتکی
انتخاب ساختگاه و فاکتورهای مهم دیگر
توجیه پذیری افتصادی اجرای سد بتنی غلتکی
کوتاه کردن دوره اجراء
افزایش سرعت اجراء
صرفه جوئی در مصرف سیمان
فصل ششم
سدهای لاستیکی(Rubber Dams)
تاریخچه احداث سدهای لاستیکی
عمده ترین کاربرد سدهای لاستیکی
کنترل سیلاب و تنظیم جریان رودخانه
کنترل رسوب رودخانه
کنترل مد و حفاظت ساحل در برابر فرسایش
نصب برروی بندها و سدها به منظور افزایش ارتفاع آنها و کمک به تولید برق
کنترل آلودگی آب
افزایش ظرفیت ذخیره سدها
خنک کردن سیستم های موتور کارخانه های برق
مسایل تفریحی از قبیل شنا، قایقرانی و …
جلوگیری از نفوذ آب شور دریا به هنگام مد به ساحل
مزایای فنی و اقتصادی سدهای لاستیکی
اجزاء سد لاستیکی
بدنه سد (تیوپ هوا)
بستر سد و تجهیزات مهار
اتاق کنترل و سیستم نگهداری
منابع

تاریخچه سدسازی در ایران و جهان:
بشر از زمان های دور، برای مهار نیروهای طبیعی و در اختیار گرفتن آن ها تلاش و تکاپوی زیادی انجام داده است. یکی از عمده ترین نیاز انسان در زندگی، مسئله آب است که عامل اساسی تشکیل تمدن های کهن در مناطق مختلف جهان بوده و عدم آن، باعث نابودی تمدن های قدیمی زیادی شده است. تاریخ و تمدن بشر نشان میدهد که اکثر شهرها و تمدن ها، تا حد امکان در کنار رودخانه ها یا سواحل دریاها بنا شده است. با افزایش جمعیت و افزایش آگاهی ها، انسان ها سعی نمودند در مناطق دورتر از رودخانه نیز از امتیاز آب بهره مند شوند. مهندسی سد از روشهای ساخت ابتدایی و ساده به شکل پیچیده امروزی، تکامل یافته است. سدسازی کهن را باید ارج نهاد چرا که یک هنر اولیه و آزمایشات منتج از تجارب و آزمون های ساده بوده است که به تدریج طی قرن های متمادی با علم درآمیخته است. سدهای خاکی ساخته شده در هزاران سال پیش از استحکام چندانی برخوردار نبودند لذا به راحتی به وسیله سیلاب شسته شده و از بین میرفتند. ولی ساخت سدهای با مصالح سنگی در بسیاری از نقاط دنیا رایج بوده است. یکی از اولین سدهای سنگریزه ای جهان، سد الکفاره در وادی الغراوی، نزدیکی حلوان در کشور مصر است. بقایای جامانده از این سد که زمان ساخت آن بین سال های 2600 تا 2900 قبل از میلاد تخمین زده میشود، نظر هر بیننده ای را به خود جلب میکند. این سد از نوع سنگریزه و به ارتفاع 14 متر و طول 115 متر با پوشش ساخته شده از سنگ تراشیده و هسته سنگ لاشه ای – شنی بوده است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, جغرافیا, سدسازی, سد, سدهای بتنی, سدهای خاکی, مخزن, انتقال آب, مکانیسم, سد,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:120
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تاریخچه محل کارآموزی
موقعیت جغرافیایی
طرح و توسعه
مشکلات
پیشنهادات
مراکز فرهنگی
منابع درآمد پارک
وضعیت روشنایی
منابع آب
سرویس و تجهیزات بهداشتی
سرویس خدماتی
امکانات تفریحی کودکان
امکان خدمات شهری همجوار
نقشه و مشخصات پارک
گلکاری و چمنکاری پارک
وضعیت پرسنلی و نیروی انسانی
کارهایی که قرار است در پارک انجام شود
چارت زمانی پارک
فصل دوم
موارد مختلف استفاده از چمن
خاک
تهیه زمین چمن
کاشت بذر
مقدار بذر در واحد سطح
نگهداری چمن
تهیه و تازه کردن چمن
کودپاشی
آبیاری چمن
علف های هرز چمن
علف کش 2-4D
علف های هرز چمن و مبارزه با آن ها
کاربرد تزئیناتی چمن
بررسی گیاهان در طراحی فضای سبز و مبارزه با آفات آنها
چنار
نارون
فصل سوم
نگهداری گیاهان
آبیاری
کوددهی
مالچ پاشی
هرس درختان و درختچه ها
زمان مناسب هرس
هرس زمستانه
هرس تابستانه
هرس پاییزه
هرس بهاره
روشهای هرس
هرس تنک
هرس سرشاخه
زمستان گذرانی فضای سبز
روش کاهش خسارت زمستانی
بادسوختگی
کاهش شدید دما
آفتاب سوختگی
برآمدن یا آماس کردن خاک
آسیب ناشی از برف و یخ
خسارت ناشی از نمک
خسارت ناشی از برف روبی
پوسیدگی چمن
فصل چهار
آرالیا
ارکیده
برگ انجیری
بگونیا ببری
پاپیتال
پاپیتال
یاس آبی
داوودی
دیفن باخیا
عشقه
فیکوس
فیکوس بنجامین
لیندا
موز
نخل مرداب
یوکا خنجری
بیماری لکه سیاه گلابی
بیماری سرطان تنه و شاخه سیب
منابع و مآخذ

مقدمه:
در میان کرات منظومه شمسی کره ای وجود دارد که قدرت خداوند در قالب حیات آشکار نموده است یک کره ای خاکی بستر حیات را برای فراهم آورد و گیاهان سبز را برای ادامه زندگی در قلب خود رویانید . به انسان به عنوان موجودی متفکر مأوی بخشید پس از آغاز حیات از زمین شکل گرفت انسان‌های غارنشین به فکر ساختن خانه افتادند. آنان بار دیگر نیاز به سوی زمین دراز کردند و زمین نیز، به محبت آن ها پاسخ داد و این چنین تمدن از دل زمین آغاز شد.
دیوارهای بلند و قطور «منع» و «مانع» شهرهای قدیم که کوچکتر از روستاهای امروز بودند فروریخت و درهای بزرگ و کوچک که باز شد و باز ماند و از اندیشه پدرانمان گذشت که:
به دنیایی بی در و دیوار و خانه های یکی شده و آدم های بیگانه با مرز و در و دیوار میتوان رسید.
اندیشه بی راهی نداشتند. پرچین های ساده و کوتاه و سبز و پرگل و گیاه و میوه، با مهربانی هرچه بیشتر و درست تر بگویم با شرمی لطیف و انسانی میان املاکشان خط انداخته بود تا اختلافی هرچند کوچک هم پیش نیاید.
سال و سالیانی گذشت، اما آن دیوار بزرگ گرد شهر را که تکه تکه کرده بودند تا مرزها از میان برود، به میان شهر کشیدند و به تدریج پرچین های پرگل و گیاه به دیوار، و باغ های پر درخت به خانه های چند طبقه بدل شد.
هنوز مادربزرگ ها و پدربزرگ ها داشتند از درخت های سیب و انار و گردو و گلدان های شمعدانی کنار حوض های بزرگ میگفتند که نه از درخت نشانی ماند و نه از حوض ها و شمعدانی ها.
با پیشرفت علوم پزشکی و آموزش بهداشت و نطفه کشتن بسیاری از بیماری ها و به واپس راندن مرگ و افزودن بر فرصت های زندگی و رشد جمعیت نیازهای جدیدی پدید آمد و زمین ها از گل و گیاه خالی شد.
و همه ماتم گرفتیم که پس از این باید در دنیایی سنگی و سیمانی و بیگانه با گل و گیاه زندگی کنیم.
اگر ماشینها به جنگل ها هجوم برده و طبیعت را با جاده و آسمان خراش هایش ویران کرده است و استخراج نفت و ساختن پالایشگاه ها و ایجاد کارخانه ها بسیار و بارها کردن مقدار فراوانی سرب و سم و دودهای خفه کننده در فضای شهرها باید راهی برای آشتی کردن با طبیعت – طبیعتی که انسان بخش بزرگی از آنست و هرچه کرده به امید آسان کردن زندگی بوده نه ویران کردنش – یافت. ناچار است که از طبیعت استفاده کند اما تا نهایت ویرانیش نرود، چون دیگر چیزی برای سودآوری و سودبخشی نمیماند.
این است که مهندسین طبیعت به یاری زمین آمدند و به جای گردو و بن های چنان عظیم که فرو افتاده است و آسمان خراش های عظیم تری که به آسمان سرکشیده، گل و گیاه را و فضای سبز را جانشین بخش های ویران شده جنگل ها و باغ ها کردند و به یاری آنان گلستان های تکه تکه شده جمع آوری شد و هر تکه در گلدان و گلدان هایی جای گرفت و به آپارتمان ها برده شد تا چون همیشه گل و گیاه و انسان به هم برسند و در برابر سنگ و سیمان و آهن تنها نمانند و این نیاز انسان شهرنشین برای بازگرداندن طبیعت سبز به محیط زندگی است، آن طبیعت سبزی که بر اثر گسترش سطوح سخت و خشک شهرها و بزرگراه ها و نفوذ تمدن در مناظر آن از میان رفته است.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, گیاهان, آفات, بیماری, فضای سبز, منابع درآمد پارک, چمن کاری, گل کاری, خاک,,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
انواع مخازن نفتی
ارزش دولومیت
خصوصیات سنگ
انواع تخلخل
فصل دوم
اکشتاف ژئوفیزیکی
روش الکتریکی
مغناطیس سنجی
لرزه نگاری
برداشت
انواع نویز
انواع لرزه نگاری
فصل سوم
چاه پیمایی
خدمات تکمیل چاه
اثرات حفاری
نمودار های چاه پیمایی
منابع

چکیده :
روش ژئوفیزیکی یک روش بسیار عالی و مناسب چه از نظر زمان و چه از نظر هزینه برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی , نفتی , گاز و شناسایی لایه‌های زیر زمینی و تهیه نقشه‌های زمین شناسی میباشد.
از ژئوفیزیک از سال های بسیار قبل در اکتشاف و شناسایی مواد معدنی است استفاده میشده است با پیشرفت علم دستگاه‌ها و ابزار جدیدی در زمینه ژئوفیزیک ساخته شد که باعث شد که این روش به شناخت های مختلفی تقسیم شود. که ما به بررسی برخی از این شاخه‌ها که از آن ها در اکتشاف نفت و گاز و تعیین ساختارهای زمین شناسی نفت و همچنین تعیین خصوصیات مخزن و محل مخزن میپردازیم.
این شاخه‌ها عبارت اند از : 1) گرانی 2) مغناطیسی 3) لرزه نگاری که به دو صورت دو بعدی و سه بعدی میباشد. 4) چاه پیمایی و 000
از جمله مهمترین این روش‌ها , روش چاه‌پیمایی و لرزه نگاری است.
از لرزه نگاری در شناسایی و اکتشاف مخازن نفتی و گازی استفاده میگردد که در ایران در مناطق دشت آزادگان , مارن و کوپال , آغاجاری از روش لرزه نگاری 3 بعدی استفاده شده است که در منطقه آغاجاری بزرگترین پروژه لرزه نگاری 3 بعدی خاورمیانه انجام میشود.
در چاه پیمایی با نمودارگیری از جدار چاه‌های نفت پارامترهای متعدد مخزن نفت از قبیل میزان اشباع آب , اشباع هیدروکربن , میزان تخلخل و نفوذ پذیری و نوع سنگ شناسی و سایر اطلاعات ذیقیمت اکتشاف نفت بر روی نمودارها مشاهده و قرائت میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, مهندسی معدن, زمین شناسی, مخازن نفت, ژئوفیزیکی, روش الکتریکی, مغناطیس سنجی,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:158
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: فلوئورین
مقدمه
مشخصات عمومی و کلیفلورین
مشخصات عمومی فلورین
مشخصات کلی فلورین
زمین شناسی فلورین
انواع کانسارهای فلورین
زمین شناسی و پراکندگی کانه در ایران
شرایط تشکیل وژنز فلورین
مطالعات اکتشافی
روشهای اکتشاف و استخراج و فرآوری فلورین
روشهای عمده اکتشاف فلورین
بررسی وضعیت فلورین در جهان
کشورهای عمده تولید کننده فلورین
میزان صادرات فلورین در جهان
بیولوژی و تاثیرات زیست محیطی فلوئورین
صنایع مصرف کننده فلوئورین در جهان
فصل دوم: فرآوری فلوئورین با روش فلوتاسیون
مقدمه
عملیات آزمایشی
نمونه سنگ معدن
معرف ها (مواد شیمیایی مورد مصرف)
Gj
سولفات مس نمکی
سایر معرف ها
فلوشیت فلوتاسیون
نتایج و بحث ها
فصل سوم: رفتار پیچیده اسید چرب در فلوتاسیون فلورین
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج آزمایشات
محلول های اسید پالمتیک مایع
بالقوگی زتای – zeta رسوبات پالمیتات
تاثیر اسید پالمیتیک روی بالقوگی زتای فلوئورین
جذب سطحی پالمیتات در فلوئوریت
نوع های پالمیتات و زاویه تماس فلوئوریت
شناوری فلوئوریت با وصول کننده پالمیتات
فصل چهارم: فلوتاسیون فلوئورین با عیار بالا در فلوتاسیون ستونی
مقدمه
مواد و روش ها
ماده معدنی
نتایج و بحث
فصل پنجم: تأثیر دی اولئات کلسیم بر روی سطح کلسیم و فلوئورین
مقدمه
آزمایشات
اندازه گیری نیروی فعل و انفعالی توسط میکروسکوپ اتمی (AFM)
محاسبه عددی از طریق شبیه سازی دینامیک مولکولی
نتایج و بحث
نیروهای فعل و انفعالی میان سطحی اندازه گیری شده توسط میکروسکوپ اتمی (AFM)
آنالیز نیروهای فعل و انفعالی با استفاده از نظریه های DLVO و DLVO ارتقاء یافته
ساختار میان سطحی آب در سطوح کلسیت و فلوئوریت
بحث و نتیجه گیری
فصل ششم: بهبود فلوتاسیون فلورین با استفاده از پروسه پراکندگی ذرات
مقدمه
فرایند آزمایشی
مواد
روش های آزمایشی
آنالیز دانه سنجی
آنالیز دیدن از طریق میکروسکوپ الکترونیکی (S6M)
تست فلوتاسیون
نتایج و بحث ها
فصل هفتم: نتایج و پیشنهادات
نتایج و پیشنهادات
منابع مورد استفاده

چکیده:
فلوئوریت (CaF2) یک ماده فلورینی مهمی میباشد که بیشتر جهت تولید اسید هیدروفلوئوریک و در صنعت فولاد بکار میرود در این بخش خلاصه مطالبی در مورد روش های فلوتاسیون فلوئورین، نفتنات سدیم، تأثیر دی اولئات کلسیم بر روی سطح کلسیم و فلوئورین، و رفتار شناور گونه عنصر فلورایت [دارای اسید چرب] ارائه میشود در استخراج فلوئورین از سنگ آهن در چین از نفتنات سدیم غنی شده به عنوان عامل وصولی و سولفات مس نمکی مس به عنوان کندساز مواد معدنی فسفاتی مورد مطالعه قرار میگیرد اسید پالمتیک [یک وصول کننده ترکیب کربوکسیلات] و نمک های پالمیتات کلسیم و اثر آن ها را روی رفتار شناورگونه فلوئوریت را دقیقاً تشریح مینماید برای بررسی تأثیر دی اولئات کلسیم بر روی سطح کلسیم و فلوئورین باید نیروهای کششی متقابل کلکتورها با سطوح کلسیت و فلوئوریت مورد استفاده میباشد نیروهای جاذب AFM بین دی اولئات کلسیم کروی و سطح فلوئوریت بسیار قوی میباشد نیروی دافعه AFM بین دی اولئات کلسیم کروی و سطوح فلوئوریت همگون با روند پیش بینی DVLO نمیباشد. فعل و انفعالات عاری از DVLO این طور در نظر است که توسط ساختارهای آبی میان سطحی مختلفی در فلوئوریت – واسطه های کلسیت – آب همان طور که توسط آزمایشات محاسبه عددی با استفاده شبیه سازی پویای مولکولی آشکار گردیده است توجیه میشود در مورد فلوتاسیون فلوئورین در یک ستون کوتاه با استفاده از یک ستون کوتاه [ناحیه جمع آوری کننده خارج و حدود 8 متر] طول دارد و تحت گرایش منفی شدت جریان مواد زائد کمتر از جریان تغذیه میباشد و بدون استفاده از آب شستشو ارائه مینماید در مورد فلوتاسیون فلوئورین با استفاده از پروسه پراکندگی ذرات با بکارگیری عامل CMC به عنوان تجزیه کننده توانسته است به صورت مؤثری در ارتقاء کار فلوتاسیون فلوئوریت تأثیرگذار باشد و باعث افزایش کیفی فلوئوریت از 72% به 5/78% در همان گرید تغلیظی 98% CaF2 میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, فلوتاسيون فلورين, كلكتورهای آنيونيک, زمین شناسی, مهندسی معدن, اکتشاف, صاد,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیش گفتار
فصل اول : سیال حفاری
مقدمه
هرزروی سیال حفاری
انواع سیالات حفاری
گازها
معایب سیالات گازی
محاسن سیالات گازی
مایعات
موارد استفاده از آب
ذرات کلوئیدی
گل حفاری
امولوسیون هیدروکربن های نفتی در آب
ترکیبی از دو نوع سیال حفاری
سیال حفاری پایه روغنی
سیال حفاری پایه آبی
سیال حفاری پایه سنتزی
فصل دوم : گل حفاری
انواع گل های حفاری
گل های روغنی
گل های امولوسیونی پایه آبی
گل های امولوسیونی پایه نفتی
گل های رسی
وظایف گل حفاری
تمیز کردن چاه
خنک کاری
روان کردن
پر کردن منافذ
کنترل فشار
معلق نگه داشتن
ترخیص شن
تحمل وزن لوله های حفاری
دریافت اطلاعات
انتقال توان هیدرولیک پمپ ها به مته
بنتونیت
تهیه گل بنتونیتی
فوائد استفاده از گل حفاری در چاه های نفتی
افزودن ملاس
انواع رس
تعیین ماهیت رس
ذرات کلوئیدی
فصل سوم : تینر
انواع تینر
تینرهای معدنی
تینرهای آلی
مهمترین تینرهای ساخته شده
فصل چهارم : حفاری بوسیله هوا
حفاری تحت تعادل
روش های حفاری با هوا
روش تر
روش خشک
فصل پنجم : سیال حفاری هزینه ها را تا 10% در هر فوت کاهش می دهد
مقدمه
زمینه میدان
انتخاب مته و هیدرولیک
مایع حفاری
نتیجه استفاده از سیال حفاری
بالا بردن rop
خلاصه کارهای انجام شده
نتیجه
فصل ششم : تصفیه گل حفاری
مقدمه
سیستم های تصفیه گل حفاری
سیستم solid control
سیستم zero discharge
بازیافت گل های حفاری
کاهش حجم پسماند
به حداقل رساندن حجم باطله به کمک نرم افزار
به حداقل رسانی حجم باطله توسط دستگاه های فرآوری
کاربرد خشک کن ورتیکال بست
تشریح سیستم
سیستم اداره سیال
نتیجه گیری
منابع

پیش گفتار:
امروزه علم سیال شناسی و نیز مهندسی گل وسعت و گستردگی زیادی پیدا کرده است به طوری که در حال حاضر این رشته به صورت تخصصی و فنی در مقاطع دکتری تحت عنوان مهندسی گل تدریس میشود.
در طی عملیات حفاری چه در صنایع نفت و چه در صنعت معدن کاری مهم ترین عوامل و فاکتورها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سیال حفاری میباشد زیرا با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی که هر یک از سیالات دارند به پیشرفت عملیات کمک شایانی میکنند. بعنوان مثال از طریق گل میتوان به نوع سازند زمین شناسی که در حال حفر شدن است پی برد و یا از بروز اتفاقات بسیار مخرب و خطرناک همچون فوران چاه جلوگیری کرد.
اولین چاه نفتی مربوط میشود به ژوئن سال 1859 که در کنار یک چشمه نفتی در پنسیلوانیا حفر شد و در 27 اوت همان سال در عمق 21 متری به نفت رسید. این چاه توسط شخصی به نام ادوین دریک حفر شد و او اولین کسی بود که نفت را از چاهی که با وسایل مکانیکی ساده حفر شده بود استخراج کرد. به نوعی میتوان گفت که جرقه ایجاد صنعت گل از همان سال ها زده شد و تا به حال پیشرفت و ترقی قابل توجهی نموده است.
در چاه های نفتی بعلت عمق زیاد و وجود فشارهای ئیدروستاتیکی بالا و نیز فشارهای زمین ایستایی (over burden pressure ) باید از سیالاتی استفاده کرد که چندین خواص شیمیایی مختلفی داشته باشند تا بتوان از این سیال برای چندین هدف مختلف استفاده کرد بعنوان مثال باید وزن آن توانایی کنترل طبقات را داشته باشد و یا بتواند به خوبی مته حفاری را روغنکاری و خنک کند و نیز به مخزن نفتی ما آسیبی نرساند و راحت بتواند توسط پمپ های گل ، پمپ شود یا به عبارتی دیگر گرانروی آن به اندازه ای باشد که فشار به پمپ های گل وارد نسازد.
گل های حفاری از طریق پمپ به رشته لوله های حفاری وارد میشود و با سرعت بسیار زیاد از سر نازل های مته به درون چاه میریزد و از فضای بین رشته لوله حفاری و دیواره چاه ( فضای آنالوس ) به سطح زمین منتقل میشود . وقتیکه گل به سطح زمین میرسد گل قبل از بازگشت به مدار بررسی سرندهایی ریخته میشود که توسط آن ها ذراتی که در اثر حفاری سازند وارد گل شده اند خارج میشود. این سرندها بر اساس اندازه ذرات ، مش بندی شده اند . به عنوان مثال برای جدا کردن ، ذرات رس بر روی سرندی به نام shale shaker ریخته میشود و بعد در تانکی به نام mud tank ذخیره میشوند . بر اساس ترکیباتی که دارد تصفیه میشود و مجددا به مدار گردش گل باز میگردد .
از روی ترکیباتی که گل زمان خارج شدن از چاه دارد میتوان تا حدود زیادی به مطالبی پیرامون چاه پی برد از آن جمله میتوان از میزان گاز درون گل و یا میزان آب گل حفاری و نیز نوع جامداتی که در آن وجود دارند به اطلاعاتی هرچند مختصر ولی بسیار مهم پی برد.
با توجه به مطالبی که ذکر شد به خاطر اهمیت و حساسیتی که این مقوله دارد تلاش های بسیاری برای پیشرفت این صنعت میشود.
در این تحقیق سعی شده است انواع سیالات حفاری معرفی شود و همچنین نقش کلیدی هر یک از آن ها در طی عملیات حفاری تعیین شود تا با استفاده از هر یک از آنها در زمان مشخص بتوان هزینه های حفاری را کاهش دهیم و راندمان عملیات را بالا ببریم .
همچنین در پایان این تحقیق پروژه های عملی و اجرا شده ای که با موفقیت به اتمام رسیده اند آورده شده است تا نمونه عملی خوبی برای اجرای هر چه بهتر عملیات حفاری به دست متخصصان باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, سیال, کاهش هزینه, حفاری, مهندسی معدن, گاز, ذرات کلوئیدی, هیدرو کربن, نفت,,

<-BloTitle->
<-BloText->