خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تیکفا
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:91
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
طرح مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
پرسش‌های پژوهش
فرضیه های پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعاریف پژوهش
فصل دوم
مقدمه
الف ) رشد اجتماعی
رشد اجتماعی در دوران های مختلف
رشد اجتماعی در دوره‌ی پیش دبستانی
رشد اجتماعی در دبستان
رشد اجتماعی در نوجوانی
اهداف رشد اجتماعی
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا
مطالعات عروسک بلوبد
تاریخچه‌ی فرزند پروری
شیوه‌ی فرزند پروری ازنظر باوم مریند
شیوه مقتدرانه
شیوه سهل انگاری
شیوه خودکامه
الگوی جدید فرزند پروری بام مریند
نظریه‌های مربوط به شیوه‌ی فرزند پروری
پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل کشور
فصل سوم
مقدمه
جامعه آماری پژوهش
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار پژوهش
الف) مقیاس شیوه‌های فرزند پروری
روایی
پایایی
تهیه نسخه فارسی
نمره گذاری
مقیاس رشد اجتماعی و ایلند
پایایی
اعتبار
روش جمع آوری داده‌ها
روش آماری
فرمول ضریب هم بستگی پیرسون
تحلیل داده‌ها
فصل چهارم
مقدمه
بخش اول : توصیف نمرات به دست آمده از آزمون‌های رشد اجتماعی
وایلند و روش فرزند پروری باوم مریند
1- نتایج بدست آمده از روش فرزند پروری
2- داده های آماری مربوط به آزمون رشد اجتماعی وایلند
3- داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری سهل گیرانه
4- داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری مستبدانه
5-داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری آزاد منشانه
بخش دوم : بررسی فرضیه‌های پژوهش
1- بررسی فرضیه اول پژوهش
2- بررسی فرضیه دوم پژوهش
3- بررسی فرضیه سوم پژوهش
فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادها
فصل ششم
خلاصه پژوهش
فهرست منابع

چکیده:
در پژوهش‌ حاضر به بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان پرداخته شده است . در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شکل انتخاب در دسترس دبستان کیمیای سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.
برای سنجش روش فرزند پروری از آزمون بامریند و برای سنجش رشد اجتماعی کودکان از آزمون وایلند استفاده گردیده است و بدین منظور هر دو آزمون توسط والدین پاسخ داده شده است و داده های آماری بدست آمده توسط روش‌های آماری توصیفی و استنباطی محاسبه گردیده است .
نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین سه سبک فرزند پروری ( مستبدانه ، سهل گیرانه ، آزاد منشانه ) فقط بین سبک فرزند پروری آزاد منشانه با رشد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. به این معنا که انتخاب سبک فرزند پروری آزاد منشانه از سوی والدین به افزایش رشد اجتماعی کودکان منجر میشود.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, رشد اجتماعی, فرزند پروری, کودکان, دبستان, پیش دبستان, باوم مریند, سهل انگ,

تعداد صفحات:215
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
عنوان
صفحه
مقدمه
تعاریف متغیرها
تعریف مصرف کننده
تعریف بهره وری
تعریف فرآیند فروش
تعریف مصرف
تعریف ماهیت رفتار مصرف کننده
تعریف مدیریت خدمت
طبقه بندی
عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری
مدل دایره ای عوامل موثر بر بهره وری (سوترماتسیر)
روش های اصلی بهبود بهره وری توسط سومانت واماکنو
چند راه کار برای ایجاد انگیزه خرید مشتری
راه های جلب رضایت مشتریان وفادار از دمینیک توربین
شش انگیزه خرید و 7 مرحله فروش پیگیر
عوامل و مراحل شکل گیری متغیر
نقش فن آوری دیجیتالی، تلفن و تبلیغات بر رفتار مصرف کننده
تأثیر ارکان پنج گانه تجارت بر تأمین رضایت مشتری
نقش برقراری ارتباط با مشتری و اخذ بازخورد مورد نیاز «نمودار عوامل مرتبط با رضایت مشتری»
تأثیر اندازه گیری بهره وری در سیستم بهبود بهره وری
تأثیر آموزش کارکنان در نحوه برخورد با مشتری و افزایش بهره وری
نقش زنجیره خدمت به مشتریان در حفظ آنان و افزایش سوددهی
نقش مهارت های انسانی و ظاهر فروشنده بر مصرف کننده
تأثیر مارک کالا و بسته بندی و ارائه خدمات بر مصرف کننده
مشکلات متغیر
25 اشتباه در فروشندگی و راه های اجتناب از آن
رایج ترین نارسایی های روان شناختی در بازاریابی و راه حل آن
اهمیت پوزش ساختن و مراحل ایجاد تفاهم در فروش
چرا مشتریان را از دست میدهیم؟
چگونه شکایات را مطرح کنیم؟
بهبود مشکلات متغیر
استفاده مؤثر از وقت و برنامه مدون در مراحل فروش
استقرار یک نظام شکایات
چگونه از شکایات مشتریان سود ببریم؟
چگونه مشتری خود را حفظ کرده و فروش موفق داشته باشیم؟
هرم موفقیت و پنج عمل مؤثر بر مصرف
تحقیقات انجام شده در این زمینه
نتیجه گیری و جمع بندی
منابع و مآخد

مقدمه:
روان شناسی مصرف کننده، یکی از گرایش های پرطرفدار روان شناسی در سالیان اخیر به شمار می آید که بیش از هر چیز در جست و جوی شناخت و تحلیل رفتارهای مرتبط با مصرف است. از مهم ترین زمینه های این علم، بررسی موضوع هایی چون: توقعات، سلیقه ها، و خواست های مصرف کننده (مشتریان) است. در عین حال، به کمک این علم می توان، از طریق بازنگری رفتار مصرف کننده عوامل زیربنایی مؤثر بر نگرش ها و باورهای آن ها را در برگزیدن نشان (مارک) کالا مورد بررسی قرار داد و همچنین به عوامل فرهنگی – اجتماعی اثر بخش بر فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده پرداخت. با به کارگیری روشهای مطالعه در حوزه رفتار مصرف کننده و پیش بینی رفتارهای مرتبط با خرید، میتوان به ساخت و ارائه بهتر کالا پرداخت که در نهایت به افزایش فروش و رضایت مشتری منجر میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, بهره وری, صنعت, مصرف کننده, فروش, مصرف, سومانت, انگیزه, فروش, رضایت مشتری,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:91
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی
تاریخچه
دوران نظام فئودالی و ارباب رعیتی
دوران رنسانس و سرمایه داری تجاری
دوران انقلاب صنعتی
حسابداری حرفه ای و حسابرسی
نظام های پارلمانی، بودجه و حسابداری دولتی
حسابرسی در شرکت های تجاری
گفتار دوم : حسابداری چیست؟
مقدمه
حسابداری نظام اطلاعاتی مالی است
تعریف حسابداری دولتی
مشخصات یک موسسه دولتی
تفاوت سازمان های انتفاعی و بازرگانی با سازمان های غیر انتفاعی دولتی
مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی
کاربرد حسابداری دولتی
استفاده کنندگان حسابداری دولتی
مبانی حسابداری
مبنای نقدی
مبنای تعهدی
مبنای نیمه تعهدی
مبنای تعهدی تعدیل شده
مبنای نقدی تعدیل شده
بودجه بندی
کنترل بودجه
مفهوم کارایی و اثر بخشی در بودجه
نقطه سر به سر
حسابداری بهای تمام شده
روش های طبقه بندی هزینه ها
مراکز هزینه
انواع هزینه ها در هر یک از مراکز هزینه
گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
مقدمه
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی
شرایط لازم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه ای
سیستم حساب های ملی
سیستم آمارهای مالی دولت
صورت های مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت
تغییر نظام بودجه ریزی در ایران
گفتار چهارم : حسابرسی
مقدمه
تعریف و هدف حسابرسی
فلسفه و جایگاه حسابرسی
انواع حسابرسی
تحول در متدولوژی حسابرسی
تحول در هدف های حسابرسی
گفتار پنجم : حسابرسی دولتی
اهمیت و نقش برنامه عملی حسابرسی مالی و عملیاتی بخش عمومی
شناخت حسابرسان
اقدامات عمومی و کلی حسابرسان در محل کار
نکات کلی در حسابرسی
سیر تحول تاریخی در متدولوژی دیوان محاسبات کشور
برنامه حسابرسی سنتی
روش رسیدگی به تراز عملیات مالی ( صورت حساب دریافت و پرداخت )
برنامه حسابرسی دفاتر
برنامه حسابرسی گروه حساب های درآمد عمومی
برنامه حسابرسی گروه حساب های سنواتی
برنامه حسابرسی تضمینات
برنامه حسابرسی گروه حساب های اوراق بهادار
برنامه حسابرسی اعتبار اسنادی
ساختار نظارت در نظام اداری و مالی کشور
واحدهای درون سازمانی
واحدهای برون سازمانی
ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ناظر در سطح کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان حفاظت محیط زیست
گفتار ششم : حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آن ها با پاسخگویی
حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آن ها با پاسخگویی
منابع و مآخذ

تاریخچه حسابداری و حسابرسی :
از آنجائی که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت و دستیابی به نا شناخته ها می باشند و با توجه به این که نقش فعالیت های مالی در هر توسعه ای غیر قابل انکار است. نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد. در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می نمودند و آن را در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه کار املاک به مصرف می رساندند. از وظایف حسابداران دراین زمان یکی تهیه صورتی ازاموال افراد جهت خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات و دیگر تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشته اند بوده است. این گزارش در پایان هر سفر و به منظور تعیین سود و زیان مربوط به آن تهیه می گردید . درقرون۱۳ و۱۴ به دلیل رشد عملیات تجاری تحولاتی در سیستم نگهداری حساب بوجود آمد . انتشار کتاب ریاضیات (لوکاپاچولی ـ۱۴۹۴م ) که چند فصلی از آن اختصاص به حسابداری داشت موجب گسترش فن دفتر داری ۲ طرفه در سراسر اروپا گردید . وی یک کشیش ایتالیائی و در واقع یک ریاضیدان بود که در این کتاب مهارت تجزیه و تحلیلگری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری ۲ طرفه بکار برد . کتاب پاچولی با وجود اینکه اشاره ای به دوره مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است . به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون ۱۵ و ۱۶ به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . با تولد انقلاب صنعتی در انگلستان نیاز رو به تزاید به حسابداری توسعه یافت .در آمریکا هم پس از به بوقوع پیوستن انقلاب صنعتی سرمایه های شخصی زیادی درکمپانیها وارد گردید وموجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه بوجود آمدن غولهای صنعتی قرن ۲۰ سیستم های حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پایان نامه, پروژه, حسابداری, حسابرسی, دولتی, نظام فئودالی, ارباب رعیتی, رنسانس, سرمایه داری,,

تعداد صفحات:117
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مقدمه
تعریف موضوع و بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)
تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن
نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه
نظریه سود خالص
نظریه سود عملیاتی خالص
نظریه مودیلیانی و میلر
مفروضات مدل مودیلیانی و میلر
اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر
نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات
نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات
انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخص
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی
تئوری توازی ایستا
تئوری ترجیحی
تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول
پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
نوع تحقیق
معرفی متغیرهای تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری
فرآیند تحقیق
ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن
روش جمع آوری داده ها
روش تحلیل داده ها
آزمون توزیع متغیر ها
قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری
فصل چهارم : آزمون فرضیات
مقدمه
توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسش های پژوهش
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
تحلیل یافته ها و نتیجه گیری
پیشنهادهای تحقیق
فهرست منابع و مآخذ

نمایه (1-2) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن
نمایه (2-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص
نمایه (3-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی
نمایه (1-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی کل داده های مورد مطالعه
نمایه (2-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای صنعت های مورد مطالعه
نمایه (3-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی سال های مورد مطالعه
نمایه (4-4) نتایج آزمون بررسی توزیع متغیرهای مورد مطالعه
نمایه (5-4) جدول آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق
نمایه (6-4) نتایج آزمون ضریب رگرسیون متغیر مستقل و ضریب تعیین و آماره های آزمون

مقدمه:
یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده میشود، منابع مای از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانک ها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثال هایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است.
استفاده از ذخایر، استهلاک دارایی هایی ثابت، کاهش دارایی های جاری و فروش دارایی های ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر مینماید.
هرگاه هزینه ها و آثار منفی تأمین منابع مالی مورد نیاز، از بازدهی نهایی سرمایه گذاری ها بیشتر باشد از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصمیمات مالی هر شرکت مخصوصاً جهت تأمین مالی شرکت از طریق بدهی یا انتشار سهام عادی باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت تغییر یابد و بر روی سودآوری و ریسک سهام در بازار تأثیر گذارد و قطعاً سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبت های بدهی یکی از راه های بررسی ساختار سرمایه شرکت و تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت است.
در این فصل با تعریف دقیق موضوع مورد بررسی و اهمیت پرداختن به آن، فرضیات تحقیق را بیان کرده و کلیاتی از روش آزمون فرضیات ذکر میگردد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, بورس, اوراق بهادر, اطلاعات, سرمایه, سود خالص, مودیلیانی, میلر, مالیات, هر,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:166
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
کلیات طرح تحقیق
بیان مسأله
اهمیت مسأله
سوأل تحقیق
فرضیه
حدود مسأله
محدودیت مسأله
کلید واژه ها
امامت
امانت
امین
خیانت
عهد
میثاق
ودیعه
ولایت
فصل اول : کلیاتی در زمینه آیات امانت در قرآن
آیه عرض امانت
معنای عرض امانت
معنای اباء و امتناع از پذیرش امانت
معنای حمل امانت
مراد از انسان حامل امانت کیست؟
معنای ظلوم وجهول
نتیجه قبول امانت
آیه امانات
مراد از اهل امانات چه کسانی هستند؟!
شأن نزول مشهور آیه
مقدم نمودن اداء امانات بر عدالت
مفهوم عام امانات
اقسام امانات
مخاطب در آیه چه کسانی هستند؟!
آیه منع از خیانت درا مانات
امانتداران
پیامبران امین
فرشته امین
کارگزاران امین
مؤمنان و نمازگزاران امانتدار
فصل دوم : بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های مفسران شیعی واهل سنت در تفسیر امانت
اتصاف به اسماء حسنی
اختیار و اراده
استعداد
اسرار
اصل ادای امانت
اعضاء و جوارح
اوامر و نواهی
اهل و خانواده
ایمان
اوصاف پیامبر آخر الزمان – صلوات الله علیه و آله
تسلیم در برابر پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم-
تسلیم اسماء
تعهد و قبول مسئولیت
تکلیف
توحید
حدود و شرع
دلائل خداشناسی
دلایل و عجایب صنع
دین و شریعت
روح
زن
شغل و منصب
طاعت
عقل
علم
عهد و پیمان
فرایض
فیض الهی
قرآن
لا اله الا الله
لطیفه سیال انسانی
محبت و عشق
معرفت
نماز، روزه غسل حج، جهاد، زکات
وجود و هستی
ودایع و امانات مردم
وظایف و واجبات دین
وفاء به عهود
ولایت الهیه، امامت و ولایت ائمه – علیهم السلام-
فصل سوم : اهمیت امانتداری در روایات و احادیث
رعایت اصل ادای امانت تحت هر شرایطی
رابطه میان امانت و ایمان
آثار امانتداری
آثار بی توجهی به ادای امانت
امانتداری میزانی برای سنجش افراد
فصل چهارم: نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
سپاس و ستایش ایزد منان را، که همه کس و همه چیز را، مالک اوست و هر آنچه از ناحیه عنایت او بر هستی جاری گشته، اماناتی است که باید، حافظ و امین بر آن ها بود.
هنگام عرضه امانت حضرت باری- تعالی – خطاب به جمیع خلایق فرمود:
«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَهَ عَلیَ السَّمواتِ و الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَها و أشْفَقْنَ مِنْها…»
پس از عرض امانت، همگان از جهت خوف از پذیرش آن ناتوان ماندند، چرا که حمل آن تنها سزاوار انسان بود: «وَحَمَلَهَا الاْنسان…»
و این شانه‌های انسان بود که بار امانت را حمل کرد؛ او که ناز پرورده درگاه الهی بود، آن زمانی که به قدرت لایزال الهی از عدم به وجود آمد، طنین قدسی ندا در داد « فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنَ الخَالِقین»
خلق شده در زیباترین صورت ها: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاْنسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْویمٍ»
و جان گرفته از نفخه ملکوتی : «وَ نَفَخَ فِیه مِنْ رُّوحِه»
ملائک صف به صف بر آستانش به حضور آمدند و نور مطلق مهر «إِنّی جاعلٌ فِی الأرْضِ خَلیفه»
بر پیشانی اش نهاد، و در محضر آموزگار هستی علم اسماء آموخت: « وَعَلَّمَ ءآدَم الأسْمَاء کُلَّهَا»
و ملائک را برآن اسماء مطلع ساخت؛ و عرشیان و قدسیان به فرمان حضرتش به پیشگاه انسان به سجده افتادند:
«وَ إذْ قُلْنَا لِلْمَلائِکَه اسْجدُوا لآدم…» و کریم او را به کرامت خویش نوازش داد: «وَ لَقَدْ کَرَمْنَا بنی ءَآدم…. »
به پاس این الطاف الهی، آن هنگام که عرض امانت بر خلایق کردند، بار امانت به دوش کشید که «نظر وی برعرض حق بود نه بر امانت، لذت عرض، ثقل امانت را فراموش گردانید، لاجرم لطف ربانی به زبان عنایت فرمود: « که برداشتن از تو و نگاه داشتن از من، چون توبه طوع بار مرا برداشتی من هم از میان همه تو را برداشتم.»
رضای حضرت دوست تنها بر حمل امانت استوار نشد، بلکه امر بر ادای آن به سوی اهلش نمود و خطاب آمد:
«إِنَّ الله یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ الی أَهلِهَا…»
و آنان که به درجه ایمان کامل رسیده اند و مصلین حقیقی هستند، هم بر حمل امانت و هم بر ادای آن فائق آمدند و لذا به آنان گفته شد:
«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤمِنُونَ … وَ الذَّینَ هُمْ لِأمانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ».
«إلاَّ الْمُصَلّینَ… وَالَّذینَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون»
و اما سر نهفته در آیات امانت این است که، حضرت باری- تعالی- سخن از عرضه امانت، ادای امانات و رعایت امانات نموده ولی امانت خاصی را نام نبرده و شاید از همین جاست که گفته‌اند: «امانت مفهومی گسترده و وسیع دارد.» و مفسران و اندیشمندان علوم اسلامی به استناد روایات پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله- و ائمه – علیهم السلام- و صحابه برای مفهوم وسیع امانت مصادیق بیشماری را ذکر کرده‌اند، البته در برخی از وجوه امانت میان مفسران اهل سنت و شیعه اشتراک وجود دارد و در برخی تعابیر همچون- امانت امامت و ولایت- میان مفسران فریقین اختلاف نظر دیده میشود، و مادر این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و اختلاف مفسران اهل سنت و شیعه درتفسیر امانت میپردازیم.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, معارف, امانت الهی, قرآن, امامت, امانت, امین, خیانت, عهد, میثاق, ودیعه, ول,

تعداد صفحات:287
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
هدف
پیشینه تحقیق
روش کار و تحقیق
فصل دوم : معانی و تعاریف
تعریف لغوی اجاره
تعریف اصطلاحی
نقد تعریف مرحوم یزدی
تعریف جامع و مانع
جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره
کلیتی از ماهیت اجاره
اجاره در بیان قانون موضوعه
فصل سوم : عقود / معانی و اقسام
عقد و معانی آن
اقسام عقد
عقود معارضی
عقود معین
عقود نامعین
فصل چهارم : مشروعیت اجاره
مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات
مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات
فصل پنجم : اقسام اجاره
اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره
اجاره عین مشخص
اجاره عین کلی
فصل ششم : فرق اجاره با عاریه و بیع
فرق بین عاریه و اجاره
فصل هفتم : ارکان اجاره
ارکان اجاره
تعیین مدت
شیخ طوسی تعیین مدت را یکی از ارکان اجاره میداند
لزوم عقد اجاره
شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)
رضایت مکره بعد از زوال اکراه
آیا میتوان مال مشاع را مورد اجاره قرار داد ؟
منفعت
معلوم بودن منفعت که به عقیده این مذهب معلوم شدن منفعت دارای سه وجه یا حالت است
شرایط منفعت از نظر فقه ای امامیه
اجرت
انواع و اقسام اجرت
شرایط تعجیل و تأجیل در برابر پرداخت اجرت
شرایط اجرت از نظر فقه ای امامیه
فصل هشتم : اجیر
اجیر
ضمان اجیر
ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام
فقه امامیه و ضمان اجیر
فقه حنفی و صفان اجیر
فقه مالکی و ضمان اجیر
فقه زیدیه و ضمان اجیر
فقه ظاهری و ضمان اجیر
فقه اباضی رضمان اجیر
بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی
فصل نهم : موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن
در چه مواردی می توان اجیری استخدام کرد و در چه مواردی نمی توان اجیر استخدام کرد؟
فصل دهم : اجاره چه چیز‌هایی جایز است
اجاره به چیزهایی جایز است
فصل یازدهم : موارد اختلافی بین موجر و مستأجر
موارد اختلافی بین موجر و مستاجر
فصل دوازدهم : در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب میشود
فصل سیزدهم : اجاره به شرط تملیک
تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک
قرار داد اجاره به شرط تملیک شرعی نیست
تلقی ثمن از مال الاجاره
محدود بودن اسباب تملک
قرار داد اجاره به شرط تملیک عقدی صحیح و شرعی است
پاسخ به شبهات
پاسخ به اشکال عدم صحت تلقی ثمن از مال الاجاره
پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تملیک
انواع عقد اجاره به شرط تملیک
ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک
لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک
فصل چهاردهم : خیارات عقد اجاره
آیا خیارات در عقد اجاره نافذند
خیار رویت
خیار تبعض صفقه
خیار شرط
خیار تدلیس
خیار غبن
خیار عیب
فصل پانزدهم : سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
معنی لغوی
معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت
آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد؟
آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است و یا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟
قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
مقاله حجت الاسلام تسخیری از ایران
مقاله آقای دکتر وهبه الزحیلی (از امارات متحده)
مقاله آقای ابراهیم فاضل الدبو (استاد دانشگاه بغداد)
مقاله آقای محمد سلیمان الاشقر (از کویت)
نظرات عملا وفقه ای برجسته
نظریات امام خمینی (ره ) در خصوص این پدیده
نظریات حضرت آیت الله خویی(ره)
نظرات آیت الله شیخ حسین حلی
به نظر آقای سید محمد صادق روحانی
ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی
جایگاه عرف در مسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
فصل شانزدهم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تملیک
فهرست منابع و مآخذ

چکیده:
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است و دراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه این ها هستند صیغه، متعاقدین، عین مستاجره، منفعت و اجرت که همه این ها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم میشود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار میگیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد.
عقد اجاره بر برخی چیزها جایز نمیباشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح میباشد ،مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار میگیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقه ای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ، تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد میباشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه میگذارد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, فقه, اجاره, قانون, عقود, مشروعیت اجاره, عاریه, مستاجر, مال مشاع, اج,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مبحث اول : تعلیق مجازات
گفتار اول : شرایط تعلیق اجرای مجازات
شرایط ماهوی
محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازات ها
استحقاق محکوم
شرایط شکلی
مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
تعیین مدت معین
گفتار دوم : قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
محکومیت به حبس
محکومیت به شلاق
محکومیت به جزای نقدی
قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم : آثار تعلیق مراقبتی مجازات
تعلیق اجرای مجازات
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
خاتمه تعلیق
انقضای مدت تعلیق
فسخ تعلیق
شرایط فسخ تعلیق

مقدمه:
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, مجازات, تعلیق, اجرا, محکومیت تعزیری, مدت معین, خسارت, رابطه علت و م,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعدا صفحات:125
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: بررسی بانک اطلاعاتی SQL
الف : آشنایی و استفاده از دستور SELECT
دستور SELECT
پرس و جو با استفاده از DISTINCT
عبارات
شرایط
عملگرها
عملگردهای ریاضی
عملگردهای مقایسه‌ای
عملگرهای کاراکتری
عملگرهای منطقی
عملگرهای مجموعه‌ای
عملگرهای دیگر
توابع
توابع جمعی
توابع تاریخ و زمان
توابع ریاضی
توابع کاراکتری
توابع تبدیل
ب : آشنایی و استفاده از دستورات پردازشها
جملات پردازش داده‌ها
درج داده‌ها با استفاده از جمله INSERT
درج یک رکورد با استفاده از INSERT … VALUES
درج چندین رکورد با استفاده از INSERT … SELECT
تغییر نوع داده‌های موجود با استفاده از جمله DELETE
ورود و صدور داده‌ها از منابع خارجی
شبه جملات در پرس و جوهای SQL
تعیین معیاری با شبه جمله WHERE
شبه جمله STARTING WITH
شبه جمله ORDER BY
شبه جمله GROUP BY
شبه جمله HAVING
فصل ج : آشنایی و استفاده از دستورات تعریف داده‌ها
ایجاد و نگهداری جداول
شروع کار با جمله ایجاد پایگاه داده‌ای (CREATE DATABASE)
راه‌های ایجاد پایگاه داده
طراحی پایگاه داده‌ای
ایجاد یک فرهنگ داده‌ای (کاتالوگ سیستم)
ایجاد فیلد کلید
جمله CREATE TABLE
جمله ALTER TABLE
جمله DROP TABLE
جمله DROP DATABASE
ایجاد شاخص‌ها بر روی جداول جهت بهبود اجرا
استفاده از شاخص‌ها
شاخص‌ها چه هستند؟
نکات شاخص بندی
شاخص‌بندی روی بیشتر از یک فیلد
استفاده از کلمه کلیدی UNIQUE به همراه CREATE INDEX
شاخص‌ها و اتصال‌ها
ایجاد دیدها
معرفی دید
کاربرد دیدها
تغییر نام ستون‌ها
پردازش دید در SQL
محدودیت‌های استفاده از SELECT
تغییر داده‌ها در یک دید
مشکلات تغییر داده‌ها با استفاده از دیدها
کاربردهای مشترک دیدها
استفاده از دیدها برای تبدیل واحدها
ساده‌سازی پرس و جوهای پیچیده با استفاده از دیدها
حذف دیدها با استفاده از جمله DROP VIEW
د : اتصال جداول
اتصال جدول‌ها به شرط تساوی
اتصال جدول‌ها به شرط عدم تساوی
اتصال جدول‌ها با استفاده از کلمه کلیدی JOIN
اتصال درونی (INNER JOIN)
اتصال بیرونی (OUTER JOIN)
ه : کنترل جامعیت داده‌ها
معرفی محدودیت‌ها
جامعیت داده‌ها
چرا از محدودیت‌ها استفاده میکنیم؟
مروری بر انواع محدودیت‌ها
محدودیت‌های NOT NULL
محدودیت‌های کلید اصلی
محدودیت‌های یکتایی
محدودیت‌های کلید خارجی
محدودیت‌های کنترل
محدودیت‌های مدیریتی
استفاده از ترتیب صحیح
روش های مختلف در ایجاد محدودیت‌ها
و : نرمال سازی پایگاه داده‌ها
پایگاه داده‌ای خام
طراحی پایگاه داده‌ای منطقی
نیازهای کاربر نهایی چیست؟
افزونگی داده‌ها
فرم‌های نرمال
فرم اول نرمال
فرم دوم نرمال
فرم سوم نرمال
مزایای نرمال سازی
معایب نرمال سازی
از نرمال درآوردن یک پایگاه اطلاعاتی
فصل دوم: بررسی بانک اطلاعاتی اکسس
مقدمه
آشنایی با اکسس
تعریف کلی از ACCESS
تکنیک کار در اکسس
طراحی جدول (TABLE)
آشنایی با خصوصیات فیلدها در محیط طراحی
انواع عملگرها
آشنایی با تنظیم خصوصیات محیط ورود داده‌ها (DataSheet View)
انواع فیلترها
طرز ایجاد Relationship
آشنایی با طراحی Query
ایجاد Query از طریق Design View
کاربرد Total در Select Query
آشنایی با Action Query
آشنایی با طراحی فرم (From)
فرم چیست؟
طرز کار Form Wizard
طرز کار AutoForm
تفاوت فرم و گزارش
آشنایی با طراحی Report
طرز کار Report Wizard
منابع

مروری بر SQL:
تاریخچه SQL از لابراتوار IBM در سان خوزه کالیفرنیا شروع میشود. جاییکه SQL در اواخر دهه 1970 میلادی شکل گرفت.
کلمه SQL برگرفته از حروف اول کلمات Structuted Query Language ساخته شده و اغلب اوقات اشاره به ‘sequel’ میکند.
این زبان ابتدا برای محصول DB2 شرکت IBM (یک سیستم مدیریت پایگاه داده‌ای رابطه‌ای یا RDBMS که امروزه نیز برای بعضی محیط‌ها فروخته میشود، طراحی شد.)
در واقع SQL امکان RDBMS را فراهم می آورد. SQL یک زبان غیر روالمند میباشد، بر خلاف زبان‌های روانمند یا زبان‌های نسل سوم (3 GLs) مثل کوبول و C که در آن زمان ها ایجاد شده بودند.
تذکر ـ غیر روانمند یعنی چه به جای چگونه، بطور مثــال SQL میگوید که داده‌ها باید ذخیره، حذف، اضافه یا بازیابی شوند بدون آنکه به چگونگی انجام آن ها کاری داشته باشد.
ویژگی مهمی که باعث تفاوت بین DBMS و RDBMS میگردد، آن است که یک RDBMS از یک زبان مبتنی بر مجموعه‌ها استفاده میکند. در اکثر RDBMS ها این زبان، زبان SQL است. در نتیجه SQL زبان مبتنی بر مجموعه‌ها است.
SQL، یک زبان کامپیوتری مبتنی بر استاندارد (American National Standards Institute) ANSI برای بازیابی و بروز رسانی داده‌ها در یک پایگاه داده‌ای میباشد و با برنامه‌های پایگاه داده‌هایی مانند MS Access ، DB2 ، MSSQL Server ، Oracle، Sybase و … کار میکند.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, بانک اطلاعاتی, نرم افزار, SQL, ACCESS, اکسس, عملگر, توابع, پردازش, رکورد,,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:131
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET , SQL SERVER
آشنایی با ASP.NET
ویژگی های ASP.NET
زبان های برنامه نویسی در ASP.NET
ابزارهای ASP.NET
مقایسه ASP.NET و ASP کلاسیک
چرا به .NET احتیاج داریم؟
معرفی اولیه VB.NET
نصب VB.NET
چگونگی نصب IIS
جزئیات IIS
مدیریتIIS
معرفی SQL SERVER
Relation Database
Replication Services
Analysis Services
Reporting Service
Management Tools
بررسی امکانات و کارایی SQL SERVER
ADO.NET
سرویس اعلان (Notification)
سرویس گزارش‌ گیری
بهبودهای ایجاد شده در زبان
تکنولوژی XML
Isolation Level
باز هم .NET
فصل دوم
تجزیه و تحلیل سیستم ( SDLC‌)
فاز اول : Planning
Project Initiation
Identifying Business Values
System Requests
Feasibility Analysis
Approral Comittlee
Project Management
فاز دوم : Analysis
Analysing Strategy
System Requriment gathering
System Proposal
فاز سوم :Design
Design strategy
Design Architecture
Database
System Specification
فاز چهارم : Emplementation
System Contruction and Test
System instakation
Support and maintannce Plan
ارتباطات جداول(Relationship)
نمودارهای Activity Diagram , Class Diagram , Use case
Class Diagram مدرسه
Use Case Diagram ثبت نام عضو یا دانش آموز
Use Case Diagram جستجو دانش آموز
Activity Diagram ثبت نام عضو جدید
Activity Diagram جستجو عضو جدید
دلایل داشتن وب سایت برای مدرسه
معرفی خود به همه جا بدون وجود محدودیت جغرافیایی
اطلاع رسانی 24 ساعته به مخاطبین
استفاده از وب سایت به عنوان یک راه تبلیغاتی
از قافله عقب نمانیم
معرفی خود به عنوان یک سازمان پاسخگو
آگاهی از نظرات مخاطبان
فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)
کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class
کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit (
کد مربوط به فرم ورود( (login
کد مربوط به فرم اصلی ( (Main
کد مربوط به فرم دبیران (Teacher (
کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas
کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass
کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher
کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture
کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator
کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat
کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student
کد مربوط به فرم درباره ما (( Aboutme
Stoder Procedure
مزیت استفاده از Stored procedureها در برنامه ها
نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL
استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage)
استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass )
استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)
استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat)
استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan )
استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دانش آموزان از جدول دانش آموز (deletestydent )
استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher )
استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))
( deleteusers)
استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس ( insertclass)
استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)
استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )
استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan )
استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent)
استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)
استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )
استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh )
استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass )
فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه
نتیجه گیری
معایب سیستم دستی
مزایای سیستم مکانیزه
منابع و مأ خذ

فهرست اشکال:
شکل 1-1 (نصب IIS )
شکل 2-1 ( جزئیات IIS )
شکل 3-1 (مدیریت IIS (
شکل 4-2 (لیست جداول بانک اطلاعاتی)
شکل 5-2 (Relationship 1 )
شکل 6-2 ( Relationship 2)
شکل 7-2 ((Class Diagram
شکل 8-2 Use Case Diagram))
شکل 9-2 (Use Case Diagram)
شکل 10-2 Activity Diagram))
شکل 11-2 Activity Diagram))
شکل 12-3 (چگونگی ایجاد (Stored Procedure
شکل 13-3 (ایجاد Stored Procedure)
شکل 14-3 (نوشتن کد در Stored Procedure )
شکل 15-4 (چگونگی اجرای پروژه)
شکل 16-4 (صفحه اجرای پروژه)
شکل 17-4 (صفحه ورود به سایت)
شکل 18-4 (صفحه اصلی سایت)
شکل 19-4 (صفحه مدیریت سایت)
شکل 20-4 (صفحه اطلاعات دانش آموزان)
شکل 21-4 (صفحه اطلاعات دبیران)
شکل 22-4 (صفحه اطلاعات کاربران)
شکل 23-4 (صفحه سطح دسترسی)
شکل 24-4 (صفحه اطلاعات کلاس ها)
شکل 25-4 (صفحه امکانات دیگر سایت)
شکل 26-4 (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت)
شکل 27-4 (صفحه ارتباط با مدرسه)
شکل 28-4 (صفحه برنامه هفتگی کلاسها)
شکل 29-4 (صفحه تاریخچه مدرسه)
شکل 30-4 (صفحه تصاویر مدرسه)

فهرست جداول:
جدول 1- 2 (تحلیل فاز سوم )
جدول 2-2 ( Student)
جدول 3- 2 (Teacher)
جدول 4-2 (User)
جدول 5-2 (Page)
جدول 6-2 (Group)
جدول 7-2 ((Job
جدول 8-2 (Composit)
جدول 9-2 (Class)
جدول 10-2 (Nazarat)
جدول 11-2 (Sokhan)

مقــــدمـه:
پیشرفت روزافزون علم کامپیوتر در دنیای امروزی تمایل بشری رابرای مکانیزه نمودن سیستم های مختلف افزایش میدهد و این امر باعث میشود که سیستم های مختلف از دید افراد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تجزیه و تحلیل سیستم، با استفاده از نرم افزارهای مناسب مکانیزم بهینه ای ارائه گردد که مزایای آن سیستم بر معایب دستی غلبه کند و معایبش را پوشش دهد. اینترنت دنیایی لایتناهی از اطلاعات است که هر کس می تواند در آن سهمی داشته باشد. با توجه به رشد روزافزون اینترنت در کشور ما و تبدیل شدن آن به بازار مناسب جهت تبلیغات و جلب مشتری برای بنگاه های اقتصادی و بازرگانان و یا معرفی خدمات برای ارگان ها یا نهادهای دولتی و مدارس داشتن وب سایت اینترنتی لازمه هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی یا فرهنگی محسوب میشود. برای موفقیت در این عرصه به نکات زیر توجه کنید. یکی از نیازهای اساسی مدارس نیاز به اطلاع رسانی از طریق وب سایت مدرسه می باشد. بسیاری از مدارس تهران و شهرستان ها هم اکنون دارای وب سایت اختصاصی می باشند و هر ساله بابت نگهداری آن هزینه هایی را متحمل میشوند. آیا تا کنون به فکر این موضوع که چه کارهایی را می توانید بر روی اینترنت انجام دهید , افتاده اید؟ شما می توانید سایت مدرسه خود را به ابزاری قدرتمند مجهز سازید و با آن از اینترنت و فضای سایت خود به نحو مطلوبی برای اطلاع رسانی به والدین و بهبود و ارتقا سطح مدرسه خود استفاده نمایید.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, وب سایت, مدرسه, برنامه نویسی, ASP.NEt, سرویس اعلان, تکنولوژی, تجزیه و تحل,

تاريخ : 4 مرداد 1394 | <-PostTime-> | نویسنده : ketabpich | بازدید : <-PostHit->

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
امضای دیجیتال و امنیت دیجیتالی چیست
گواهینامه دیجیتالی چیست و چرا ما به یکی نیاز داریم؟
ثبت نام برای یک گواهینامه دیجیتالی
پخش کردن گواهینامه دیجیتالی
انواع مختلف گواهینامه دیجیتالی
سطوح مختلف گواهینامه های الکترونیکی
امضای دیجیتالی از دید برنامه نویسی
چگونه یک امضای دیجیتالی درست کنیم؟
نحوه عملکرد یک امضای دیجیتال
نحوه ایجاد و استفاده از کلید ها
حملات ممکن علیه امضا های دیجیتالی
مرکز صدور گواهینامه چیست؟
رمزنگاری چیست؟
اهداف CA
نکاتی در مورد گواهینامه ها
تشخیص هویت از طریق امضای دیجیتالی
امضای دیجتالی زیربنای امنیت تبادلات الکترونیکی
گفتگو با دبیر کمیته IT دفتر مطالعات فناوری ریاست جمهوری
SSL چیست؟
InstantSSL چیست؟
تکنولوژی پیشرفته تائید کردن (Authentication)
دسترسی آنلاین به پروفایل تجاری تان
مفاهیم رمز گذاری
معرفی و اصطلاحات
معرفی الگوریتم های رمزنگاری
رمزنگاری کلید – عمومی
مقدار Hash
آیا شما معتبر هستید؟
سیستم های کلید متقارن
سیستم های کلید نامتقارن
ساختار و روند آغازین پایه گذاری یک ارتباط امن
پروتکل های مشابه
مفهوم گواهینامه در پروتکل SSL
مراکز صدور گواهینامه
مراحل کلی برقراری و ایجاد ارتباط امن در وب
نکاتی در مورد گواهینامه ها
تشخیص هویت
مشکلات و معایب SSL
مشکل امنیتی در SSL
مشکلات تجارت الکترونیکی در ایران
ضمیمه 1 : پیاده سازی SSL در Windows 2000 Server
ضمیمه 2 : پراکسی (Proxy)
واژه نامه
فهرست منابع

امضای دیجیتال و امنیت دیجیتالی چیست ؟:
امضای دیجیتال برای فایل های اطلاعاتی همان کار را انجام میدهد که امضای شما بر روی سند کاغذی انجام میدهد.امضای دیجیتال و امضای دست ‎نویس هر دو متکی بر این واقعیت هستند که پیداکردن دو نفر با یک امضا تقریباً غیرممکن است. باامضای دیجیتال اصل بودن و صداقت یک پیغام یا سند و یا فایل اطلاعاتی تضمین می شود. به منظور ایجاد امضای دیجیتال از یک (الگوریتم ریاضی) به منظور ترکیب اطلاعات در یک کلید با (اطلاعات) پیام، استفاده می شود. ماحصل عملیات، تولید رشته ای مشتمل بر مجموعه ای از حروف و اعداد است. یک امضای دیجیتال صرفا” به شما نخواهد گفت که ” این شخص یک پیام را نوشته است ” بلکه در بردارنده این مفهوم مهم است که : “این شخص این پیام را نوشته است ” .
از نگاهی دیگر یک گواهینامه دیجیتالی یک فایل دیجیتالی است که به صورت رمزگذاری شده ای حاوی اطلاعاتی از قبیل کلید عمومی و سایر اطلاعات دارنده خود است. دارنده می تواند یک شخص، یک شرکت، یک سایت و یا یک نرم افزار باشد. مانند یک گواهینامه رانندگی که عکس صاحب خود را به همراه سایر اطلاعات در مورد دارنده آن، شامل می شود، یک گواهینامه دیجیتالی نیز یک کلید عمومی را به اطلاعاتی در مورد دارنده آن متصل می کند. در کلام دیگر، گواهینامه دیجیتالی آلیس، تصدیق می کند که کلید عمومی به او و تنها او تعلق دارد. به همراه کلید عمومی، یک گواهینامه دیجیتالی حاوی اطلاعاتی در مورد شخص حقیقی یا حقوقی دارنده آن می باشد، که برای شناسایی دارنده، و (بر این اساس که گواهینامه ها محدود می باشند)، تاریخ ابطال آنرا نمایش می دهد.
دفاتر ثانویه مطمئن صادر کننده گواهینامه، هویت شخص دارنده گواهینامه را قبل از آنکه تصدیق کنند، چک می کنند .بخاطر اینکه گواهینامه دیجیتالی اکنون یک فایل اطلاعاتی کوچک است، اصل بودن آن توسط امضای دیجیتالی خودش قابل بررسی است لذا به همان صورتی که یک امضای دیجیتالی را تایید می کنیم به همان صورت از صحت امضای دیجیتالی به اصل بودن گواهینامه پی خواهیم برد.


ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود, پروژه, پایان نامه, کامپیوتر, حسگر, بیسیم, نرم افزار, شبکه, مسیر یابی, سخت افزار, شایعه پراکن,

<-BloTitle->
<-BloText->